Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Siden Sidst
  åbent 3 Præsentation af markedsanalyse vedr. etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter
  åbent 4 Status på forbug af EU-midler og Regionale Udviklingsmidler
  åbent 5 Ansøgning om tilskud til forretningsplan og prospekt for Bornholms Sports- og Kulturcenter
  åbent 6 Ansøgning om regionale udviklingsmidler til projektet "Grønne kompetencer i bygge- og anlægsbranchen"
  åbent 7 Principiel stillingtagen til mulighed for EU-tillægsbevillinger
  åbent 8 Ansøgning om tillægsbevilling til projekt "Karameller med sjæl"
  åbent 9 Ansøgning om tillægsbevilling til projekt "Den Bornholmske Diamant Spa"
  åbent 10 Business Center Bornholms handlingsplan for 2010
  åbent 11 2010-Handlingsplan for Bornholms Akademi
  åbent 12 Udviklingskontrakt med Destination Bornholm - 2010 - 2012
  åbent 13 Destination Bornholms handlingsplan for 2010
  åbent 14 Høringssvar til højhastighedskomiteens anbefalinger
  åbent 15 Oplæg til indhold i "stafet"
  åbent 16 Forberedelse af 2010-oplæg til Partnerskabsaftale mellem regeringen og Bornholms Vækstforum
  åbent 17 Orientering om ny evaluering af CRT
  åbent 18 Anbefalinger til vækstforaene - temaevaluering af strukturfondene
  åbent 19 Høring om EU's "2020" strategi
  åbent 20 Aktuelt og gensidig orientering
  åbent 21 Næste møde
  åbent 22 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Godkendelse af dagsorden

24.10.00P35-0023

Sagsbeskrivelse

Dagsordenen til mødet er aftalt i samarbejde med formandskabet samt Sekretariats- og Kontaktgruppen.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Vækstforum godkender dagsordenen som grundlag for mødet.

Bilag

-          Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 1:
Dagsordenen blev godkendt som forelagt.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Siden sidst

24.10.00P35-0023

Indledning

Der gives med dette dagsordenspunkt en opdatering af, dels hvordan det er gået med indstillinger om medfinansiering, som Vækstforum har givet ved sine seneste møder, dels et status på udvalgte igangværende projekter og arbejdsopgaver.

Sagsbeskrivelse

Indstillinger om medfinansiering

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte ved sit møde 8. december 2009 indstillinger om medfinansiering fra de regionale udviklingsmidler, der var fremsendt fra mødet i Bornholms Vækstforum 23. november 2009 til flg. projekter:

-          Forprojektet om ”Flere unge i uddannelse”, der skal resultere i en samlet indsats på ungdomsuddannelsesområdet medfinansieret af Socialfonden;

-          Medfinansiering til ansøgningen af Business Center Bornholm og Destination Bornholm om udvikling af et erhvervsturismesekretariat – Convention Bureau Bornholm;

-          Medfinansiering af Dansk Videncenter for Oplevelsesøkonomi (DANVIFO) i første halvår af 2010;

-          Forhåndsreserveringen af midler til satsning på fødevareområdet via Madkulturzonen under Erhvervs- og Byggestyrelsen;

Økonomi- og Erhvervsudvalget videresendte en enkelte ansøgning til Kommunalbestyrelsen, der blev endelig godkendt ved Kommunalbestyrelsens møde 17. december 2009, nemlig

-          Ansøgningen fra Business Center Bornholm om finansiering af informationsmateriale til borgere, virksomheder, organisationer, styrelser, ambassader m.fl.

 

Vi afventer afgørelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om Vækstforums indstillinger på flg.  ansøgninger:

-          Regionalfondstilskud til Møller Mouridsen ApS til udvikling af et nyt overvågnings- og alarmsystem;

-          Regionalfondstilskud til Bornholms A/S – dels et anlægstilskud og dels tilskud til produktudvikling.

 

Formandsbeslutning om VTU-tilskud

Som det blev meddelt i brev af 21. december 2009 blev Center for Regional- og Turismeforsknings handlingsplan for 2010 behandlet i en skriftlig høring i alene Vækstforums formandskab.  Der var tale om en absolut undtagelse, der blev gjort under hensynet til, at vi derved kunne få materialet fremsendt til Videnskabsministeriet inden årets udgang og dermed udløse tilskuddet fra Finansloven på 5,5 mio. kr. Og det glædelige budskab er, at vi modtog tilsagn om midlerne fra Videnskabsministeriet den 15. januar 2010.

 

Tilskud til seminar om færge- og flytrafik

Vækstforumsekretariatet har givet tilsagn om et tilskud på 15.000 kr. af Vækstforums analysepulje til medfinansiering af et internationalt seminar på Bornholm den 18.-19. februar 2010 om færge- og flytrafik. ”Island Transpoort Seminar Bornholm” er den engelske titel på seminaret, der arrangeres af sekretariatet for Kontaktrådet af Trafikbetjeningen på Bornholm. Målgruppen er de øer i Europa, der er medlemmer af CPMR Island Commission, der netop drøfter og analyser betingelserne og rammerne for færge- og flytrafik i EU. Det samlede budget er på 123.500 kr.

 

Høring om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Vækstforumsekretariatet fremsendte lige inden jul et positivt høringssvar til Erhvervs- og Byggestyrelsen til forslag til Lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Det er økonomi- og erhvervsministeren, der vil oprette fonden. Fonden har til formål at fremme grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, herunder have særligt fokus på små- og mellemstore virksomheder. Fonden vil blive tilført i alt 760 mio. kr. fra globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri i 2010-2012. Lovforslaget vurderes at have positive konsekvenser for kommuner og regioner i forbindelse med iværksættelsen af aktiviteter, projekter m.v., der skal bidrage til at løse erhvervsmæssige problemer i hårdt ramte områder. Styrelsen har oplyst, at Lovforslaget ventes vedtaget den 26. januar 2010, og at der vil blive åbnet for ansøgninger i løbet af foråret 2010.

 

Reaktion på VEU-center placering

Formandskabet for Bornholms Vækstforums Vækstforum sendte den 18. december 2009 et brev til undervisningsminister Bertel Haarder som reaktion på, at Undervisningsministeriet har valgt IKKE at placere et selvstændigt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsescenter (VEU-center) på Bornholm. Formålet med henvendelsen var at sikre, at den indsats, der er godt i gang via Voksenvejledernetværket på Bornholm, kan fortsætte med mindst det nuværende tilskud – som er knap 1,2 mio. kr. over de næste to år. Der var ved dagsordenens udsendelse ikke modtaget svar fra Undervisningsministeren på henvendelsen.

 

Artist Residencies 

Efter Vækstforummødet 23. november 2009 har der været holdt møde med Lars Kærulf Møller om den videre udarbejdning af ansøgning om medfinansiering til det mulige projektforslag fra Gordon Knox om etablering af et Artist Residencies på Bornholm. Sekretariatet havde ved dagsordenens udsendelse ikke modtaget ansøgning om medfinansiering til projektet. 

 

Trukket ansøgning

Borntek Industri A/S, der har fået reserveret regionalfondsmidler til dels en anlægsinvestering og dels produktudvikling i forbindelse med satsningen på ”Vækst med sundhedsteknologi” har meddelt, at de ikke gennemfører projektet. Bornholms Vækstforum behandlede denne sag ved sit møde 30. marts 2009.

 

Bornholm på COP15

Bornholm var med egen stand repræsenteret på DI´s udstilling i Forum, Bright Green Expo under COP15 i København. Standen var godt besøgt. BCB oplyser at ”besøget på standen var overordentligt tilfredsstillende; dels var der rigtig mange mennesker forbi, dels blev der knyttet gode kontakter med udviklingspotentiale. Dette genererede allerede ugen efter to Energytours på Bornholm, og bl.a. en tysk pressetur er i vente. Der er desuden arrangeret flere møder med kontakter”. Det er dog for tidligt at måle aktivitetens effekt.

 

Afsluttet projekt

Business Center Bornholm er tæt på at afslutte projektet vedr. udvikling af ”Port of Green Tech Energy”, der indgår som én af brandingstrategiens handlinger.  Projektet indebærer en forundersøgelse af hvilke bornholmske havne, der kan danne rammerne for ”Port of Green Tech Energy” samt udvikling af et prospekt, som skal tiltrække investorer til at bygge ”grønne” boliger på en sådan havn. Blandt fem lokale havne (Rønne, Hasle, Allinge, Tejn og Nexø) blev Nexø Havn valgt som den bedst egnede havn til idéen. Der er nu udarbejdet et prospekt for at tiltrække investorer. Prospektet vil blive omdelt ved Vækstforummødet, såfremt det er leveret fra trykkeriet.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstillinger,

·        At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

-          Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 2:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  møde

 3  Præsentation af markedsanalyse vedr. etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter

24.00.00Ø40-0010

Indledning

Bornholms Vækstforum behandlede på sit møde den 26. november 2008 en ansøgning fra Bornholms Sports- og Kulturcenter I/S om et tilskud på 250.000 kr. til en foranalyse vedr. etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter samt et tilskud på 240.000 kr. til udarbejdelse af prospekt og forretningsplan.

Bornholms Vækstforum besluttede på mødet at bevilge op til kr. 250.000 kr. til udarbejdelse af en for-analyse som grundlag for beslutning om en eventuel etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter. Det blev endvidere besluttet, at analysen skulle udføres i samarbejde med Business Center Bornholm af hensyn til koordinering med analysen omkring konferencecentret Green Solution Room.

Endelig blev det besluttet, at et eventuelt tilskud til udarbejdelse af prospekt og forretningsplan var betinget af positive resultater af analysen og ville bero på en ny ansøgning. Denne ansøgning er modtaget af sekretariatet og vil i dagsordenens næste punkt blive indstillet til beslutning på baggrund af fremlæggelsen af analysens resultater.

DGI Huse og Haller, der har udarbejdet markedsanalysen, vil på dagens møde fremlægge resultater og konklusioner fra analysen. Endvidere vil repræsentanter fra Bornholms Sports- og Kulturcenter I/S’s bestyrelse være til stede under præsentationen.

 

Sagsbeskrivelse

Den færdige analyse forelå pr. 30. november 2009 og er efterfølgende sendt ud til vækstforums medlemmer. Analysen er endvidere tilgængelig elektronisk (se bilag).

 

Rapportens hovedkonklusioner gengives nedenfor:

 

Hovedkonklusion

Der er basis for etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter (BSK) som et større idrætscenter med svømmehal, motionscenter og udendørsanlæg.

BSK skal være i drift året rundt ved at have en mangfoldighed af indendørs- og udendørs aktiviteter, der kan tiltrække såvel borgere som turister.

 

Fysisk placering

BSK bør opføres i sammenhæng med eksisterende idrætsfaciliteter, dels fordi man derved vil kunne udnytte eksisterende potentiale, og dels fordi man gennem en bred mangfoldighed af faciliteter og aktiviteter skan skabe langt bedre indtjeningsmuligheder. Endvidere bør BSK placeres i et område, hvor koncentrationen af borgere er stor, og hvor adgangsforholdene for turister og infrastrukturen er bedst. BSK foreslås derfor konkret opført i Rønne i sammenhæng med Rønne Nord Hallen, DGI Hallen og Rønne Svømmehal.

 


Indhold/målgrupper

Som udgangspunkt skal BSK ikke konkurrere med de eksisterende faciliteter på Bornholm. BSK skal differentiere sig i forhold til nye tilbud og i forhold til at tiltrække nye målgrupper, herunder bl.a. de ikke idrætslige aktiviteter, den organiserede idrætsudøver der har ønske om mere idræt og motion/nye tilbud og den ikke organiserede idrætsudøver.

Etablering af kunstgræsbane, friluftsaktiviteter, Idrættens Hus, skydebaner, kunstis-skøjtebane, fleksible idrætshaller, vandaktivitet/varmtvandsbassin er mulige områder for differentiering i forhold til eksisterende faciliteter på Bornholm i dag.

BSK kan supplere de eksisterende udbud af idræts- og motionsmuligheder ved at være et innovativt udviklingsorienteret center med moderne specialfaciliteter til foreningerne og attraktive tilbud til de selvorganiserede idrætsudøvere.

Et væsentligt element i BSK vil være at spille en rolle i forebyggelsesarbejdet, hvorfor BSK ved etablering af et sundhedscenter kan være en vigtig samarbejdspartner for Bornholms Regionskommune.

I forhold til erhvervsvirksomheder skal BSK skabe et virksomhedskoncept i form af firmaidræt, teambuilding m.v.

I samarbejde med kulturinstitutionerne skal BSK være med til at øge udbuddet af kulturbegivenheder især ved at rumme større arrangementer.

 

Overnatningsfaciliteter/Idrætsefterskole

Det skal nærmere vurderes, hvorvidt det rentabelt at etablere overnatningsenheder frem for at etablere et tæt samarbejde med de eksisterende udbydere, da der er en vis overkapacitet af overnatningsfaciliteter på Bornholm i perioden september til maj.

Rentabiliteten i etablering af en idrætsefterskole vil også skulle vurderes nærmere. For det første vil dette kræve etablering af overnatningsfaciliteter, for det andet er de ledige pladser på Blykobbe Efterskole en indikation af, at det kan være svært at tiltrække efterskoleelever til Bornholm.

 

Som næste skridt i det videre arbejde foreslås følgende udarbejdet af BSKs bestyrelse:

 

·        Fastsættelse af det strategiske fundament for BSK: Vision, mission, værdigrundlag og strategiske mål, herunder indhold, beliggenhed og driftsform.

 

·        Prioriteret finansieringsplan for etablering af BSK, herunder anlægs- og driftsbudget.

 

·        Fastlæggelse af endelig organisation, der skal være den drivende kraft i anlægsfasen, samt ny driftsorganisation.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

 

·        at Bornholms Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

-     Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter (PDF)

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 3:

Vækstforum tog - efter en række opklarende spørgsmål - analysens konklusioner, der blev præsenteret af Per Nedergaard Rasmussen og Lars Steen Pedersen fra DGI Huse og Haller, til efterretning.

Kim Bjeldstrand fra bestyrelsen for Bornholms Sports- og Kulturcenter I/S, der deltog under fremlæggelsen af rapportens konklusioner, gav en kort status for bestyrelsens videre arbejde, herunder bestyrelsens ønske om at lægge Bornholms Sports- og Kulturcenter ved det nuværende Landsstævnestadion.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status på forbrug af EU-midler og Regionale Udviklingsmidler

00.03.00G00-0042

Indledning

Med det formål at følge forbruget af strukturfondsmidler (Regional- og Socialfonden) og de regionale udviklingsmidler, informeres Bornholms Vækstforum løbende om status.

 

Sagsbeskrivelse

Strukturfondsmidler

 

Regionalfondsprogrammet ”Innovation og viden”

 

 

Kr.

Totalt til rådighed 2007-2013

55.757.125

Bevilget/indstillet *)

13.116.947

Rest 2007-2013

42.640.178

Indstillet til dagens møde

1.422.839

Rest 2007-2013 såfremt dagens

indstillinger imødekommes

 

41.217.339

 

Socialfondsprogrammet ”Flere og bedre job”

 

 

Bedre job

Kr.

Flere job

Kr.

Totalt til rådighed 2007-2013

40.702.701

15.054.424

Bevilget/indstillet *)

26.145.199

0

Rest 2007-2013

14.557.502

15.054.424

 

*) I tallene er modregnet evt. mindreforbrug på afsluttede projekter

 

Oversigter over totalforbrug for hver af de to strukturfonde fordelt på de enkelte indsatsområder fremgår af vedlagte bilag.

 


Regionale udviklingsmidler

Nedenstående skema indeholder en oversigt over midler til disposition set i forhold til ansøgninger på dagens møde.

 

 

2010

2011

2012

 

FRIE MIDLER

Kr.

Kr.

Kr.

 

Midler til disposition x)

5.837.787

9.237.006

16.782.094

 

Indstillet til dagens møde *)

1.194.484

1.445.000

1.445.000

 

Rest 2010 såfremt dagens

indstillinger imødekommes

4.643.303

6.837.522

12.937.610

 

 

*) Det indstillede beløb inkluderer resultatkontrakt for Destination Bornholm 2010-2012, men ikke beløb vedr. handlingsplaner for Business Center Bornholm og Bornholms Akademi, idet disse beløb allerede er reserveret og derfor ikke indgår som ekstra træk på dagens møde.

 

UDDANNELSESPULJEN

 

Midler til disposition x)

1.863.117

2.394.717

3.323.717

 

Indstillet til dagens møde

267.400

0

0

 

Rest 2010

1.595.717

2.394.717

3.323.717

 

 

KULTURPULJEN

 

 

 

 

Midler til disposition x)

1.198.800

1.713.300

2.227.800

 

Indstillet til dagens møde

0

0

0

 

Rest 2010

1.198.800

1.713.300

2.227.800

 

 

 

 

 

 

 

x) Der kalkuleres med 2010-niveau for puljen i årene fra 2010 til 2012

 

En samlet oversigt over forbrug fordelt på de enkelte projekter, restmidler og nye ansøgninger for årene 2007-2012 er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        at Bornholms Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

­       Oversigt over forbrug af regionale udviklingsmidler pr. 21. januar 2010 (vedlagt)

­       Oversigt over forbrug af EU-midler pr. 21. januar 2010 (vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Oversigt over forbrug af EU-midler (DOC)

2.
Oversigt over forbrug af RU-midler (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ansøgning om tilskud til forretningsplan og prospekt for Bornholms Sports- og Kulturcenter

24.00.00Ø39-0041

Indledning

Bornholms Sports- og Kulturcenter I/S ansøger om et tilskud på 240.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til udarbejdelse af prospekt og forretningsplan for Bornholms Sports- og Kulturcenter.

Projektperioden er 1. februar – 31. august 2010.

 

Baggrund og formål

Bornholms Vækstforum behandlede på sit møde den 26. november 2008 en ansøgning fra Bornholms Sports- og Kulturcenter I/S om et tilskud på 250.000 kr. til en foranalyse vedr. etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter samt et tilskud på 240.000 kr. til udarbejdelse af prospekt og forretningsplan.

Bornholms Vækstforum besluttede på mødet at bevilge op til kr. 250.000 kr. til udarbejdelse af en for-analyse som grundlag for beslutning om en eventuel etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter, medens et eventuelt tilskud til udarbejdelse af prospekt og forretningsplan var betinget af positive resultater af analysen og ville bero på en ny ansøgning. Denne ansøgning forelægges nu til vækstforums beslutning på baggrund af fremlæggelsen af analysens resultater.

 

Sagsbeskrivelse

Formålet med projektet er at få udarbejdet en forretningsplan/strategiplan indeholdende mission, vision, idégrundlag, mål og tilhørende handlings- og udviklingsplaner med tilhørende likviditets-, drifts- og anlægsbudget. Endvidere skal der udarbejdes et egentligt prospekt/salgsmateriale, der kan understøtte tilvejebringelsen af det økonomiske grundlag for etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter.

 

Tidsplanen er som følger:

 

Februar – April 2010          Afholdelse af diverse workshops med relevante interessenter

                                            Udarbejdelse af prospekt (konsulentfirma)

Maj – August 2010             Udarbejdelse af forretningsplan (konsulentfirma)

 

Der er planlagt følgende koncept:

 

Fase I            Kunstgræsbane med omklædningsrum      Ultimo 2010

 

Fase II           Friluftsgård                                               Ultimo 2011

                      Idrættens Hus                                           Ultimo 2011

 

                      Sundhedscenter, indendørs skydebane,

rulleskøjtebane og udendørs aktivitets-

baner                                                         Ultimo 2012

 

Fase III          Legeland for børn                                     Ultimo 2015

                      Virtuelt legeland for børn og unge            Ultimo 2015

                      Klyngehal (squashbaner og springgrav

                      Til gymnastik                                                                  Ultimo 2016

                      Svømmehal med vandrutsjebaner og

                      Varmtvandsbassin                                    Ultimo 2017

                      Idrætsefterskole                                        ?

 

Økonomi

Projektets samlede udgifter er budgetteret til:                                      %-fordeling  Kr.

                      Konsulentydelser/tjenesteydeler                                    78%               210.000

                      Projektledelse og administration                                    15%                 10.000

                      Revision                                                                           7%                 20.000

                      I alt                                                                                100%              240.000

 

Projektet søges finansieret således:

                      Regionale Udviklingsmidler                                          100%              240.000

                      I alt                                                                               100%               240.000

 

Ansøger kan ikke tilvejebringe medfinansiering, da den medfinansiering ansøger kunne tilvejebringe, er anvendt i forbindelse med foranalysen. Denne foranalyse blev 40.000 kr. dyrere end beregnet. Heraf blev 20.000 kr. finansieret af vækstforums analysepulje, de sidste 20.000 kr. blev finansieret af Bornholms Brand med 10.000 kr., Bornholms Boldspil Union med 5.000 kr. og DGI Bornholm med 5.000 kr.

 

Vurdering og effekter

Markedsanalysen konkluderer, at der er basis for etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter. Det fremgår dog klart af analysen, at et sådant center kun vil være økonomisk levedygtigt, såfremt man rammer det helt rigtige ”snit” med hensyn til indholdsmæssigt koncept bestående af en meget bred aktivitetspalet, nye aktiviteter, anbefalet optimal fysisk placering, helårsdrift samt en topprofessionel ledelse med vægt på økonomistyring og markedsføring.

 

Det planlagte projekt består af 3 faser. Det oplyses, at udgiften for realiseringen af fase 1 er 25-30 mio. kr., og at der p.t. er tilvejebragt 5 mio. kr. via støtte fra diverse fonde, kommuner og Dansk Boldspil Union. Resten af finansieringen vil blive søgt tilvejebragt vedr. ansøgninger til diverse fonde, herunder Nordea Danmark-Fonden og Lokale- og Anlægsfonden, samt evt. via låneoptagelse.

 

Sekretariatet vurderer, at markedsanalysens vurdering af det økonomiske grundlag for centrets drift er noget ”løs”. Vurderingen er baseret på muligt antal besøgende pr. år, opdelt i ”best case” og ”worst case”, hvorimellem der er så stor en divergens, at det på ingen måde sandsynliggør centrets rentabilitet. Dette er måske naturligt nok, da centrets endelige koncept og placering ikke er kendt. Ikke desto mindre konstateres det, at centret vil skulle have mellem 600.000 og 1.000.000 besøgende pr. år for at være rentabelt, hvilket betyder, at hver bornholmer skal besøge centret ca. 20 gange årligt. Spørgsmålet er, om det er realistisk. Det er i denne sammenhæng også værd at bemærke, at den angivne mulige andel udenøs-besøgende udgør under 8% af det totale antal mulige besøgende.

 

Der er således ingen tvivl om, at evt. tilvejebringelse af yderligere finansiering fra investorer vil forudsætte, at der foreligger et vedtaget koncept med tilhørende forretningsplan inkl. anlægs-, likviditets og driftsbudget, og at dette vil være en forudsætning for projektets videreførelse.

 

Det er derfor op til vækstforums vurdering, om analysens resultater er positive nok til, at det skønnes hensigtsmæssigt at arbejde videre med en mulig etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter. I positivt fald vil det være nødvendigt at få udarbejdet et konkret beslutningsgrundlag til brug for mulige investorer.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

 

·        at Vækstforum drøfter, om det på baggrund af analysens resultater skal indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget at yde et tilskud på 240.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til udarbejdelse af forretningsplan og prospekt for etablering af Bornholms Sports- og Kulturcenter.

·        at tilskuddet i givet fald betinges af, at analysens anbefalinger med hensyn til fysisk placering, indhold mv. følges i det videre arbejde.

 

Bilag

­      Ansøgning om tilskud til forretningsplan og prospekt for Bornholms Sports- og Kulturcenter (PDF)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 5:

Bornholms Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der ikke ydes tilskud til udarbejdelse af forretningsplan og prospekt for Bornholms Sports- og Kulturcenter I/S, dels på baggrund af bestyrelsens udmelding om, at man ikke ønsker at følge analysens anbefaling om fysisk placering, og dels da man har svært ved at se det erhvervsrettede vækstperspektiv i projektet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgning om regionale udviklingsmidler til projektet "Grønne kompetencer i bygge- og anlægsbranchen"

24.00.00Ø39-0042

Indledning

Business Center Bornholm (BCB) har søgt om 267.400 kr. af de regionale udviklingsmidler til et projekt om at efteruddanne såvel Bornholms Erhvervsskoles lærere som elever i energirenovering i et 5 ugers forløb til et samlet budget på 1.038.850 kr.

Sagsbeskrivelse

Bygge- og Anlægsklyngen ser et stort vækstpotentiale i energirenovering og har derfor efterspurgt, at grønne kompetencer indenfor bygge- og anlægsbranchen styrkes. Derfor har Socialfondsprojektet Kompetenceforum finansieret en forundersøgelse, som påviser behovet for dette indenfor branchen som helhed. Konklusionen er, at der er et behov for efteruddannelse, men at det pt ikke tilbydes i tilstrækkeligt omfang (der udbydes kun 3-dages kurser hhv. på Sjælland og i Jylland). Ligeledes er konklusionen, at der mangler ressourcer til at kompetenceløfte underviserne.

 

Projektet er tænkt som et pilotprojekt til et større socialfondsprojekt, der skal udvikle grønne kompetencer på tværs af brancher på vejen til Bornholm som Bright Green Island. Nærværende pilotprojekt har til formål at kompetenceløfte et hold på 32 bestående af såvel ledige som beskæftigede ved efteruddannelse i energirenovering på Bornholms Erhvervsskole. En række unge lærere på erhvervsskolen kompetenceløftes også, da projektet hyrer eksterne konsulenter fra hhv. Videnscenter for energibesparelser i bygninger og Videnscenter for bæredygtigt byggeri til at bistå undervisningen på en måde, så erhvervsskolens lærere fremover bliver i stand til selv at varetage undervisningen.

 

Forløbet er planlagt til at finde sted i feb. – mar. 2010 med begrundelse om at holde momentum i forhold til klimatopmødet i København, dec. 2009 og før frosten går af jorden, hvor beskæftigelsen igen forventes at komme i gang indenfor branchen samt for at drage fordele af et byggeri, hvor bygherre pt er indstillet på at stille sit byggeri til rådighed som demonstrationshus under kurset. Endelig fremføres fordelen ved at afholde kurset nu, at der pt er et godt samspil mellem kompetenceforumsprojektet, klyngeprojektet og dette mulige projekt.

Økonomi

 

AKTIVITETENS SAMLEDE BUDGET

Hovedgrupper

%

fordeling

Budget / kroner

1. Konsulentydelser / tjenesteydelser

29,5

306.750

2. Anskaffelser

1,4

15.000

3. Undervisning

34,1

354.560

4. Øvrige udgifter til driften af aktiviteten

12,8

132.640

5. Projektledelse og administration

7,1

73.500

6. Revision

1,2

11.000

7. Andet – befordring af konsulenter og kursister samt formidling

13,9

145.400

I alt

100

1.038.850

Der er beregnet en timepris på 800,- kr./ time for konsulenter fra Videncenter for energibesparelser i bygninger.

 

FINANSIERING AF AKTIVITETERNE

Finansieringskilde

%

fordeling

Kroner

Regionale udviklingsmidler (Denne ansøgning)

25,7

267.400

EU’s strukturfonde (socialfond/regionalfond)

 

 

Anden finansiering (Kompetence Forum Bornholm)

22,6

234.250

Egenfinansiering (Jobcenter og taksameter)

51,7

537.200

Projektindtægter (Produktion i aktiviteten)

 

 

I alt

100

1.038.850

Detaljeret budget ses af bilag

Vurdering

Dette projekt kan ses som et eksempel på nogle første spæde skidt til handling på baggrund af analyser og forundersøgelser.

Overordnet set er formålet med projektet i god overensstemmelse med flere af Vækstforums prioriteter både mht. grøn udvikling, brandingstrategi, energistrategi, energibesparelser/-styring og erhvervsudvikling via aktiviteter i flere af Vækstforums klynger samt erhvervsudviklingsstrategiens fokus på uddannelse og menneskelige ressourcer.

 

Projektets relevans er desuden sandsynliggjort i ansøgningen på flere områder fx vedr. behovet for at udvikle efteruddannelse, der sideløbende med konkrete kurser arbejder med kommunikation, adfærd og fordomme på tværs af faggrænser.

 

Projektet vurderes at være støtteberettiget under socialfonden, hvorfor det rent principielt rejser spørgsmålet, om der skal anvendes regionale udviklingsmidler som ansøgt af hensyn til et efter sekretariatets vurdering lidt tyndt begrundet momentum. Sekretariatet vurderer, at momentum kan bevares selvom forløbet først igangsættes i vinteren 2010 – 2011, da behovet /efterspørgslen hos bygherrerne næppe forsvinder indenfor de næste 10 år, og der desuden, qua den formentlig stadig relativ høje ledighed indenfor branchen, er mulighed for at kunne rekruttere afløsere blandt sine tidligere ansatte, såfremt man sender sine faste medarbejdere på kursus i sommerperioden. De væsentligste argumenter for at afholde kurset denne vinter, som dog har en vis vægt, er, hensynet til erhvervslivets iboende utålmodighed og synergien til Vækstforums øvrige projekter, Kompetenceforum og Klyngeudviklingsprojektet. Der kan også argumenteres for, at det ansøgte beløb falder ind under bagatelgrænsen for et socialfondsprojekt og derfor berettiger tilskud fra de regionale udviklingsmidler.

 

Ansøgningen bestyrkes af positive hensigtserklæringer fra hhv. Bygge- og Anlægsklyngen samt Videncenter for energibesparelser i bygninger.

 

Projektet er kke så stærkt beskrevet på de forskellige evalueringsmål. Der kan fx rejses tvivl om projektets effekt på den lange bane for så vidt angår aktivitetens fortsættelse efter projektet udløb. Et af projektets styrker er effekten af læring ved demonstrationsbyggeri, men dette byggeri afsluttes, og der foreligger på nuværende tidspunkt ikke aftale om nye demonstrationsbyggerier. Det kunne være interessant at få afdækket demonstrationsbyggeriets betydning for læringen. Der kan også rejses tvivl om ét kursusforløb er tilstrækkeligt til at klæde erhvervsskolens undervisere på til selv at varetage undervisningen fremover, såfremt der ikke udarbejdes et større socialfondsprojekt, hvilket der ikke er sandsynliggjort, at der er skabt ejerskab til, - eller om flere forløb er nødvendige for at justere indhold og komposition før det færdige produkt er klart til at blive udbudt på lige vilkår med øvrige AMU-kurser.

 

Bornholms Akademi har haft ansøgningen til udtalelse (linket som bilag). Akademiet udtaler bl.a. at der savnes en argumentation for at de tilførte faglige færdigheder til 32 svende kan opfylde de opstillede mål i ansøgningen, som vedrører adfærdsændringer hos bygherrer og mestre i byggebranchen. Bornholms Akademi påpeger endvidere, at produktivitetsmålet for ansøgningen er lavt, idet de finder enhedsomkostningerne høje. Til gengæld finder Akademiet, at en del af aktivitetsmålene er konstaterbare og logisk knyttet til formålet med projektet, det gælder fx tilførslen af færdigheder til svende.

Indstilling

Vækstforumssekretariatet indstiller

 

·        At Vækstforum drøfter ansøgningen og evt. indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges op til 267.400 kr. af de regionale udviklingsmidler fra uddannelsespuljen til dette projekt.

Bilag

-         Ansøgning med bilag og hensigtserklæringer om regionale udviklingsmidler til Pilotprojekt – Grønne bornholmske kompetencer i Bygge- og Anlægsbranchen (Pdf)

-         Bornholms Akademis vurdering af Pilotprojekt – Grønne bornholmske kompetencer i Bygge- og Anlægsbranchen (Pdf)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 6:
Vækstforum indstiller over for Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges op til 267.400 kr. af de regionale udviklingsmidler fra uddannelsespuljen til projektet.
Formanden for Business Center Bornholm, Ole Schou Mortensen, og Jane Wickmann fra Teknologisk Institut deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

 1. Ansøgning med bilag og hensigtserklæringer om regionale udviklingsmidler til Pilotprojekt - Grøn-ne bornholmske kompet (Lukket bilag)

 2. Bornholms Akademis vurdering af Pilotprojekt - Grønne bornholmske kompetencer i Bygge- og Anlægsbranchen (Lukket bilag)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Principiel stillingtagen til mulighed for EU-tillægsbevillinger

00.03.00G00-0042

Indledning

Ifølge hidtidig praksis har det ikke været muligt at give tillægsbevillinger til projekter.

I forbindelse med behandlingen af nogle igangværende sager (jf. efterfølgende to dagsordener) er det til vækstforumsekretariatet blevet oplyst, at Erhvervs- og Byggestyrelsen har åbnet op for muligheden for tillægsbevilling til igangværende projekter, såfremt vækstforaene måtte have ønske herom.

Vækstforum bedes derfor tage principiel stilling til anvendelse af muligheden for tillægsbevillinger.

 

Sagsbeskrivelse

Forudsætningerne for en sådan bevilling er normalt, at der er tale om projektændringer af additionel karakter, dvs. at tillægsbevillingen indebærer, at projektet tilføres noget innovativt eller en merværdi i forhold til det oprindeligt planlagte projekt.

Der lægges ikke op til, at der kan ydes tillægsbevillinger bare fordi projektet bliver dyrere end oprindeligt budgetteret, eller projektet ønsker at udføre ”mere af det samme”.

Der åbnes dog op for muligheden for tillægsbevillinger, såfremt budgetoverskridelsen skyldes uforudsete forhold, misforståelser, bristede forudsætninger m.v., der gør at ansøger kommer i klemme.

 

Vurdering og effekter

På den ene side er det positivt, at Erhvervs- og Byggestyrelsen åbner mulighed for at afgive tillægsbevillinger i de sager, hvor vækstforum skønner det hensigtsmæssigt.

Det kan være svært at forudse alting på ansøgningstidspunktet. Der er derfor tilfælde af, at projekter udvikler sig anderledes end forudset, eller at ansøger undervejs finder ud af, at der er ting der kan gøres bedre og mere hensigtsmæssigt – og her gør muligheden for tillægsbevilling det muligt at optimere projektet og dets effekter.

Der er også enkelte tilfælde af, at ansøger kommer ”i klemme” på grund af uforudsete forhold, som f.eks. at der mod forventning skal afholdes moms på visse ydelser. I disse tilfælde kan det også være ønskeligt at holde ansøger ”skadesløs” ved afgivelse af en tillægsbevilling.

 

På den anden side er der en risiko for, at muligheden for tillægsbevillinger kan starte en sand lavine af anmodninger om tillægsbevillinger i alle de tilfælde, hvor ansøger af en eller anden grund bare overskrider budgettet, uden at det på nogen måde optimerer projektets kvalitet. Der er ligeledes en fare for, at bevidstheden om muligheden for tillægsbevillinger kan føre til, at ansøgerne gør sig mindre umage med budgetlægningen, da man jo ”bare kan søge om flere penge”.

 

Der er derfor ingen tvivl om, at evt. anvendelse af muligheden for tillægsbevillinger skal baseres på nogle faste kriterier.

 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

·              At vækstforum drøfter, om man ønsker at gøre brug af muligheden for EU-tillægsbevillinger;

·              Og – såfremt vækstforum beslutter at anvende muligheden for tillægsbevillinger, lader det ske ud fra følgende kriterier:

-          Der kan ydes tillægsbevilling til et projekt, når vækstforum vurderer, at der er tale om projektændringer af additionel karakter, der indebærer, at projektet tilføres noget innovativt eller en merværdi i forhold til det oprindeligt planlagte projekt.

-          Der kan undtagelsesvis ydes tillægsbevilling til et projekt, hvis vækstforum vurderer, at der er tale om uforudsete forhold, misforståelser, bristede forudsætninger m.v., der bør danne grundlag for en tillægsbevilling.

 

Bilag

-        Ingen.

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 7:

Vækstforum besluttede at anvende muligheden for tillægsbevillinger ud fra de kriterier, der er nævnt i indstillingen.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgning om tillægsbevilling til projekt "Karameller med sjæl"

00.03.04Ø39-0136

Indledning

Karamel Kompagniet ApS fik i forlængelse af vækstforums møde den 4. juni 2008 et regionalfondstilskud på 600.000 kr. til indretning af nye lokaler og investering i ny teknologi i forbindelse med produktion af en række nye produkter.

Projektet blev afsluttet ultimo 2009.

Der ansøges nu om en tillægsbevilling på 16.113,84 kr.

 

Sagsbeskrivelse

Det er ikke lykkedes at finde en færdigudviklet maskine, der kunne fremstille såkaldt karamelbar, et væsentligt nyt produkt og dermed en vigtig del af projektets hovedformål. Karamel Kompagniet har derfor i et tæt samarbejde med en bornholmsk leverandør udviklet teknologien lokalt. I forbindelse med dette arbejde er maskinen dog blevet væsentligt dyrere end forventet, og Karamel Kompagniet ansøger derfor om en tillægsbevilling til dækning af de ekstraomkostninger til denne anskaffelse.

 

Det skal bemærkes, at ansøger har oplyst, at den bornholmske leverandør var blevet gjort bekendt med, at det til rådighed værende budget til den nævnte maskine var på 50.000 kr. KaramelKompagnet modtog mod forventning en faktura på 150.000 kr. for maskinen. Sagen endte med et kompromis på 100.000 kr.

 

Økonomi

Nedenfor anføres det faktiske forbrug sammenholdt med tilsagnsbudgettet:

 

Budgetposter

Tilsagnsbudget

Faktiske omkostninger

 

 

 

Køb af inventar og udstyr

1.618.016,41

1.679.634,60

Køb opførelse og indretning af bygning

314.993,69

305.074,67

Revisionsudgifter

30.306,00

30.306,00

Rejseudgifter

36.683,90

38.697,54

Sum

2.000.000,00

2.053.712,81

Difference

 

53.712,81

 

Merudgiften til maskinindkøb totalt udgør kr. 61.618,19, men med modregning af mindreforbrug på andre budgetposter udgør den totale budgetoverskridelse kun kr. 53.712,81. Denne merudgift kan danne grundlag for en tillægsbevillling på kr. 16.113,84.

 

Vurdering og effekter

Erhvervs- og Byggestyrelsen har åbnet op for muligheden for tillægsbevilling til igangværende projekter, såfremt vækstforaene måtte have ønske herom.

Forudsætningerne for en sådan bevilling er normalt, at der er tale om projektændringer af additionel karakter, dvs. at tillægsbevillingen indebærer, at projektet tilføres noget innovativt eller en merværdi i forhold til det oprindeligt planlagte projekt.

Det lægges ikke op til, at der kan ydes tillægsbevillinger bare fordi projektet bliver dyrere end oprindeligt budgetteret, eller projektet ønsker at udføre ”mere af det samme”.

Der åbnes dog op for muligheden for tillægsbevillinger, såfremt budgetoverskridelsen skyldes uforudsete forhold, misforståelser, bristede forudsætninger m.v., der gør at ansøger kommer i klemme.

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har tilkendegivet, at nærværende ansøgning på denne baggrund kan gøres til genstand for en tillægsbevilling, såfremt vækstforum ønsker det.

 

Sekretariatet vurderer, at der er tale om en misforståelse mellem Karamel Kompagniet og maskinleverandøren. Det indgåede kompromis tjener dog begge parter til ære. Karamel Kompagniet har formået at hente en del af meromkostningen for maskinen ind, dels på kontoen for maskinindkøb totalt, dels på kontoen for indretning af bygning, hvorved den endelige meromkostning reduceres til ca. halvdelen.

 

Projektet er i øvrigt gennemført som forudsat.

 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

·        At ansøgningen indstilles til en tillægsbevilling fra Regionalfonden på 16.113,84 kr. (30% af merudgiften på kr. 53.712,81) under programmet ”Innovation og viden”, indsatsområde 1.1. ”Innovation, videndeling og videnopbygning”.

Såfremt de endeligt godkendte udgifter i det afsluttende regnskab skulle vise sig at være mindre end forudsat, vil det indstillede beløb blive justeret i overensstemmelse hermed.

 

Bilag

-     Ingen.

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 8:

Indstillingen blev fulgt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning om tillægsbevilling til projekt "Den Bornholmske Diamant Spa"

00.03.04Ø39-0146

Indledning

Hotel Griffen A/S fik i forlængelse af vækstforums møde den 30. marts 2009 et regionalfondstilskud på 1.312.934 kr. til etablering af et spa- og wellnesskoncept.

Projektet skulle være afsluttet ultimo 2009, men på grund af vejrliget har det ikke været muligt at færdiggøre projektets udvendige del, hvorfor der hos Erhvervs- og Byggestyrelsen er ansøgt om projektforlængelse til 28. februar 2010.

Der søges nu om en tillægsbevilling på 1.406.725,60 kr.

 

Sagsbeskrivelse

Projektet er blevet udvidet i betydelig grad i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling.

 

Sideløbende med byggearbejdet er der foretaget udviklingsarbejder for at forbedre gæsternes umiddelbare oplevelse samt for at skabe en bedre forbindelse til Bornholms geologi, kunst og natur og dermed en udvidelse af ”oplevelsesdelen”. Der er derfor – udover foretagne forbedringer af de planlagte faciliteter - investeret i en række ekstra faciliteter som f.eks. to behandlingsrum, biosauna, vandfald, isbrønd, effektbrusere, diamantstjernehimmel, udendørs saltvandsbassin m.v.

 

Der er endvidere vist sig behov for ydereligere fokus på handicapforhold, hvorfor der yderligere er investeret i handicaplift, kørestole, automatiske døre samt ramper og altangang for at sikre handicappede tilgængelig til alle indre og ydre faciliteter.

 

Endelig er der investeret i en række miljø- og energibesparende faciliteter som f.eks. lavkloreringsanlæg, solfangere, varmegenvindingsanlæg, lavenergiruder, lavenergibelysning i form af fiber- og diodelys m.v.

 

Komplet beskrivelse af de foretagne projektudvidelser samt tilhørende merudgifter kan ses i de to vedlagte bilag.

 

Økonomi

Nedenfor anføres det faktiske forbrug sammenholdt med tilsagnsbudgettet:


 

Budgetposter

Tilsagnsbudget

Faktiske omkostninger

Løn til projektansatte

100.000

329.595

Rejser

0

18.703

Ekstern konsulentbistand

400.000

760.000

Køb af inventar og udstyr

 

1.950.000

Indretning af bygning

6.150.000

10.500.000

Revision

35.000

40.000

 Total

 6.685.000

13.598.298

Difference

 

6.913.298

 

Af det samlede budget er kr. 12.898.298 afholdt og betalt inden 31. december 2009. Den resterende del af budgettet, kr. 700.000, relaterer sig til den udvendige del af projektet og er baseret på indhentede tilbud. Denne del forventes færdiggjort inden udgangen af februar 2010.

Af det samlede budget på 13.598.298 afholder ansøger selv udgifter for 10.878.638 kr. Heraf er de 2,5 mio. kr. lån i Bornholms Erhvervsfond.

 

Tilskudsprocenten i forhold til det oprindelige projektbudget blev af hensyn til støtteværdien af lån i Bornholms Erhvervsfond nedsat fra de mulige 20% til 19,64%. Da projektbudgettet nu er næsten fordoblet, er det muligt at yde 20% i tilskud til det samlede projektbudgettet.

 

Der er derfor basis for følgende tillægsbevilling:

 

20% af udgiftsbudget på 13.598.298                              2.719.659,60 kr.

- allerede bevilget tilskud (19,64% af kr. 6.685.000)     1.312.934,00 kr.

Tillægsbevilling i alt                                                      1.406.725,60 kr.

 

Vurdering og effekter

Erhvervs- og Byggestyrelsen har åbnet op for muligheden for tillægsbevilling til igangværende projekter, såfremt vækstforaene måtte have ønske herom.

Forudsætningerne for en sådan bevilling er normalt, at der er tale om projektændringer af additionel karakter, dvs. at tillægsbevillingen indebærer, at projektet tilføres noget innovativt eller en merværdi i forhold til det oprindeligt planlagte projekt.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har tilkendegivet at ville stille sig positivt over for projektforlængelse og budgetændring og har endvidere åbnet op for muligheden for tillægsbevilling til projektet, såfremt vækstforum måtte ønske det.

Sekretariatet vurderer, at der er tale om en betydelig udvidelse/forbedring af projektet i forhold til det oprindeligt beskrevne. Udover at kvaliteten og oplevelsesdelen af projektet er løftet, er der investeret væsentligt i adgangsforhold for handicappede samt i miljø- og energibesparende foranstaltninger, hvilket i høj grad understøtter regionalfondsprogrammets tværgående hensyn.

 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

·        At ansøgningen indstilles til en tillægsbevilling fra Regionalfonden på 1.406.725,60 kr. under programmet ”Innovation og viden”, indsatsområde 1.1. ”Innovation, videndeling og videnopbygning”.

Såfremt de endeligt godkendte udgifter i det afsluttende regnskab skulle vise sig at være mindre end forudsat, vil det indstillede beløb blive justeret i overensstemmelse hermed.

 

Bilag

­       Redegørelse vedr. udvidelse af projektet (vedlagt)

­       Opgørelse vedr. udvidelse af projektet (vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 9:

Indstillingen blev fulgt.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Redegørelse vedr. udvidelse af projektet (DOC)

2.
Opgørelse vedr. udvidelse af projektet (XLS)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Business Center Bornholms handlingsplan for 2010

24.10.00P00-0009

Indledning

Vækstforum vedtog sin overordnede handlingsplan for 2010, på mødet den 23. november 2009.

Efterfølgende har sekretariatet være i dialog med operatørerne for at foretage en endelig fordeling af hovedansvar og samarbejdsforpligtelser, således at der sikres koordination og samarbejde mellem erhvervsfremmeoperatørerne på Bornholm.

Dette punkt handler om Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum i 2010.

Sagsbeskrivelse

Rollen som hovedoperatør indebærer ansvar for at lægge en plan for omfanget af aktiviteterne og herefter udfører disse – evt. at søge yderligere midler hvis ikke opgaven kan løses for den eksisterende økonomiske ramme. Endelig afrapporterer hovedoperatøren de vigtigste aktiviteter i forbindelse med Vækstforums løbende status i ”Projektkataloget”. Operatørforpligtelsen finansieres via bevillingen på op til 2,2 mio. kroner årligt mellem Business Center Bornholm og Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum, der blev indstillet på Vækstforummødet den 4. juni 2008 og godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2008.

 

Nedenfor er angivet i hvilke aktiviteter, Business Center Bornholm er henholdsvis hovedoperatør og samarbejdspartner, med angivelse af hvilke projekter der ventes afholdt inden for den eksilerende ramme J og hvilke Vækstforum må forventes at skulle behandle en ansøgning på L.

 

Hovedoperatør

Samarbejdspartner

L Corporate Social Responsibility

L Udenøs ressourcepersoner

L Masterbrandet Mere Bornholm

J Opkvalificering af turisterhvervet

J Adgang til viden

J Akvakultur og Trolling Ø

J Konference Ø

L Grøn turismeprofil

L Energy Tours

LOpfølgning på COP15

J Port of Green Tech

·        Klyngeudvikling

·        Markedsføringstiltag

·        Virksomhedsrettet innovationsstrategi

·        Artist residencies

·        Innovations- og industriel designkultur

·        Iværksætterkonceptet – Vækstfabrikken

·        Grønt iværksætterkoncept

·        Offensiv, Global Markedsføring

·        Eksport

 

Det skal understreges at BCB så vidt muligt vil benytte sig af private leverandører under hensyn til loven om offentligt udbud.

Økonomi

Ingen direkte økonomi, idet operatørforpligtelsen er finansieret via udviklingskontrakten mellem BCB og BRK/Bornholms Vækstforum.

Til de projekter der er mærket med L vil der blive fremsendt ansøgninger til behandling på et senere tidspunkt.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        at Vækstforum godkender BCB’s operatørhandlingsplan for 2010, og afventer ansøgninger på igangsættelse af de enkelte projekter og

·        at Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at tilskuddet for 2010 på 2.200.000 kroner (2008 niveau) udbetales fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

Bilag

-     Handlingsplan ’10 - Business Center Bornholm operatøropgaver for Bornholms Vækstforum (Vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 10:

Indstillingen blev fulgt med den tilføjelse, at Vækstforum ønsker, at Business Center Bornholm også får hovedoperatørrollen for projekt "Iværksætterkonceptet Vækstfabrikken" mens Væksthus Hovedstadsregionen bliver samarbejdspartner. 

Formanden for Business Center Bornholm, Ole Schou Mortensen, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Udkast til handlingsplan 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       2010-Handlingsplan for Bornholms Akademi

24.10.00P00-0008

Indledning

Bornholms Vækstforum indstillede på sit møde 1. oktober 2008 en to-årig udviklingskontrakt for Bornholms Akademi til Økonomi- og Erhvervsudvalget, og der blev i forlængelse heraf reserveret i alt 1 mio. kr.(2009-niveau) til Bornholms Akademi ligeligt fordelt mellem årene 2009 og 2010. Vækstforum godkendte ved samme møde Akademiets handlingsplan for 2009, der udløste 500.000 kr. af tilskuddet.

Dette dagsordenspunkt omhandler akademiets handlingsplan og bevilling for 2010, der efter P/L-fremskrivningen lyder på 537.000 kr.

Sagsbeskrivelse

Akademiets handlingsplan for 2010 følger samme opbygning, som 2009-handlingsplanen.

Handlingsplanens overordnede sigte er, at Bornholms Akademi udvikles til at blive operatør for Bornholms Vækstforum på uddannelsesområdet i forhold til at løfte de uddannelsesindsatser, der indgår i erhvervsudviklingsstrategiens satsning på de menneskelige ressourcer, særlig ”Styrkelse af det generelle uddannelsesniveau”.

 

2010-handlingsplanen for Bornholms Akademi omfatter således flg. fire indsatsområder:

1.      Ungdomsuddannelse til alle

2.      Vækst via videregående uddannelser

3.      Tværgående indsatser

4.      Overvågning af og koordinering af nationale uddannelsesindsatser

 

Af særlige emner aktiviteter for 2010 kan bl.a. flg. nævnes:

-          Deltagelse i arbejdet omkring indhold og koordinering af ansøgningen omkring ”Ungdomsuddannelse til alle”;

-          Videreudvikling af en uddannelsesstrategi for det videregående uddannelsesniveau på Bornholm;

-          Endelig afrapportering om muligheden for en bachelor uddannelse inden for turisme;

-          Hovedoperatør for Bornholms Vækstforum på flg. initiativer fra Vækstforums 2010-Handlingsplan:

-          Bornholm som uddannelsesø. Et specielt og interessant uddannelsesområde er DTU’s planer og etablering af en afdeling på Bornholm. Der vil ligeledes blive arbejdet med et modul for feltstudier inden for arkæologi.

-          Udvikling af uddannelsessektoren på Bornholm:

-          Som udviklingsprojekt vil Bornholms Akademi arbejde med  en skitse til et nyt Master studium i Regional Innovation og Fremtid;

-          Endvidere indgår Bornholms Akademi som samarbejdspart i Vækstforums initiativ omkring uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab;

-          I forhold til Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen, har Bornholms Akademi ansvaret for at følge op på initiativet ”Styrkelse af undervisnings- og videnmiljøer inden for de videregående uddannelser”;

-          Sekretariat for arbejdet omkring Dialogforum;

-          Overvågning af og initiativforpligtelse over for nationale uddannelsesindsatser.

 

Endvidere udarbejder Bornholms Akademi faglige vurderinger til Bornholms Vækstforum i forbindelse med projektansøgninger på uddannelsesområdet.

 

Økonomi

Der er ikke ”ny økonomi” forbundet med denne ansøgning, da midlerne for 2010 blev reserveret i forbindelse med godkendelsen af den to-årige udviklingskontrakt med Bornholms Akademi.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller

·        At Vækstforum godkender 2010-Handlingsplanen for Bornholms Akademi;

·        At Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at tilskuddet for 2010 på 500.000 kr. (2009 niveau) udbetales fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

.

Bilag

-          Oplæg til 2010-Handlingsplan for Bornholms Akademi (vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 11:
Indstillingen blev fulgt.
Lederen af Bornholms Akademi, Jens Gunst, deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Bornholms Akademi - Handlingsplan 1/1-2010 - 31/12-2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Udviklingskontrakt med Destination Bornholm - 2010 - 2012

24.10.00Ø54-0007

Indledning

Den treårige udviklingskontrakt mellem Destination Bornholms og Bornholms Vækstforum udløber formelt den 30/6 2010. Men efter gensidig forståelse mellem Destination Bornholm og Vækstforumsekretariatet lægges der hermed op til en fornyet udviklingskontrakt der følger kalenderåret. Den nye kontrakt gælder således for perioden 1/1 2010 – 31/12 2012.

Samtidig ønsker Destination Bornholm en forhøjelse af basisbevillingen, der i perioden 1/7 2007 – 31/12 2009 var på 879.850 kroner årligt. Ønsket om forhøjelse af basisbevillingen sker på baggrund af en opgørelse der viste, at Destinationens aktiviteter for Bornholms Vækstforum reelt har været underfinansieret med i alt knap 5,4 mio. kroner i samme periode – svarende til 2,2 mio. kroner årligt.

 

Sagsbeskrivelse

Destination Bornholm ApS har fremsendt forslag til fornyet kontrakt for perioden 2010-2012, handlingsplan for 2010 og evaluering af perioden 1/7 2007 – 31/12 2009.

Af evalueringen fremgår det, at Destination Bornholms operatøraktiviteter, der har været knyttet til Vækstforums årlige handlingsplaner, har været betydeligt underfinansieret. Destinationen skønner at 64 % af selskabets totale omkostninger til løn, administration og kontorhold er anvendt til aftalte opgaver jf. resultatkontrakt og Vækstforums årlige handlingsplaner. Det giver således en manko på i alt knap 5,4 mio. kroner i forhold til det beløb der er aftalt ved kontraktindgåelsen med vækstforum i april 2007. Desination Bornholm anfører i sin evaluering, at beløbet er dækket af selskabets private bidragsydere hvilket konkluderes ikke er en holdbar situation, idet bidragsyderne ønsker opprioritering af markedsføringsinitiativer og kortsigtede aktiviteter.

Destination Bornholm foreslår således, at selskabet overgår til en kontrakt efter samme skabelon som Business Center Bornholms kontrakt med Vækstforum.

Af det fremsendte kontraktforslag fremgår det, at de overordnede basisydelser omfatter:

·        Operatørfunktion for Vækstforums strategi og årlige handlingsplaner

·        Projektledelse af eller deltage som partner i konkret aftalte projekter

·        Koordinering og samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring turismerelaterede emner

·        Koordinering og samarbejde mellem turisterhvervet og andre brancher

·        Sparring til turismeklynge

·        Informations- og erhvervsservice til turisterhvervet

 

De overordnede basisydelser omfatter ikke finansiering af eksterne omkostninger til gennemførelse af projekter.

Økonomi

Destination Bornholm ApS lægger op til en finansiering med et årligt beløb på kr. 1.445.000 (2010-niveau). Beløbet pristalsreguleres årligt på baggrund af de kommunale pristalsreguleringer.

Beløbet fordeler sig på følgende budgetposter:

Løn                                       1.145.000 kroner

Andel kontorhold                    300.000 kroner

Omkostninger i alt               1.445.000 kroner              

 

Beløbet kan finansieres af puljen for de regionale udviklingsmidler, jf. Erhvervsfremmeloves § 13 stk 5, der angiver at kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter inden for vækst og udvikling i turismeerhvervet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

·        At Bornholms Vækstforum overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller vedlagte aftale med Destination Bornholm ApS, som udløser en årlig basisbevilling på 1.445.000 kroner pr. år i perioden 2010 – 2012, der endelig bevilges på baggrund årlige handlingsplaner.

Bilag

­       Forslag til udviklingskontrakt for perioden 1/1 2010 – 31/12 2012 (Vedlagt)

­       Destination Bornholms Evaluering 2007 – 2009 (Vedlagt)

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 12:

Indstillingen blev fulgt.

Formanden for Destination Bornholm, Mads O. Krage, deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Udkast til kontrakt (DOC)

2.
Evaluering (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Destination Bornholms handlingsplan for 2010

24.10.00P00-0007

Indledning

Vækstforum vedtog sin overordnede handlingsplan for 2010, på mødet den 23. november 2009.

Efterfølgende har sekretariatet været i dialog med operatørerne for at foretage en endelig fordeling af hovedansvar og samarbejdsforpligtelser, således at der sikres koordination og samarbejde mellem erhvervsfremmeoperatørerne på Bornholm.

Dette punkt handler om Destination Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum i 2010.

Sagsbeskrivelse

Rollen som hovedoperatør indebærer ansvar for at lægge en plan for omfanget af aktiviteterne og herefter udfører disse – evt. at søge yderligere midler hvis ikke opgaven kan løses for den eksisterende økonomiske ramme. Endelig afrapporterer hovedoperatøren de vigtigste aktiviteter i forbindelse med Vækstforums løbende status i ”Projektkataloget”. Operatørforpligtelsen finansieres via basisbevillingen på 1.445.000 kroner årligt mellem Destination Bornholm og Bornholms Regionskommune/ Bornholms Vækstforum, som det blev indstillet på dette møde, og som skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 10/2 2010.

 

Nedenfor er angivet i hvilke aktiviteter, Destination Bornholm er henholdsvis hovedoperatør og samarbejdspartner, med angivelse af hvilke projekter der ventes afholdt inden for den eksilerende ramme J og hvilke Vækstforum må forventes at skulle behandle en ansøgning på L.

 

Hovedoperatør

Samarbejdspartner

J Markedsføringstiltag

L Udvikling af turistinformation

J Sæsonforlængelse

J Offensiv, Global Markedsføring

 

·        Snitflader mellem erhvervsfremmeaktører

·        Masterbrandet Mere Bornholm

·        Konference Ø

·        Grøn turismeprofil

·        Energy Tours

·        Opkvalificering af turisterhvervet

 

Det skal understreges at Destination Bornholm så vidt muligt vil benytte sig af private leverandører under hensyn til loven om offentligt udbud.

Økonomi

Ingen direkte økonomi, idet operatørforpligtelsen er finansieret via udviklingskontrakten mellem Destination Bornholm og BRK/Bornholms Vækstforum.

Til de projekter der er mærket med L vil der blive fremsendt ansøgninger til behandling på et senere tidspunkt.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        at Vækstforum godkender Destination Bornholms operatørhandlingsplan for 2010, og afventer ansøgninger på igangsættelse af de enkelte projekter og

·        at Vækstforum indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget, at tilskuddet for 2010 på 1.445.000 kroner (2010 niveau) udbetales fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

 

Bilag

­       Handlingsplan ’10 - Destination Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum
(Vedlagt)

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 13:

Indstillingen blev fulgt.

Formanden for Destination Bornholm, Mads O. Krage, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Handlingsplan 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Høringssvar til højhastighedskomiteens anbefalinger

24.10.00K04-0012

Indledning

Højhastighedskomiteen udgav den 14. januar 2010 sine anbefalinger om hvordan udviklingen af Danmark som et både teknologisk og anvendelsesmæssigt højhastighedssamfund kan fremmes. Det overordnede formål med Højhastighedskomiteens arbejde er at komme med anbefalinger til hvordan Danmark kan fastholde eller forbedre sin position som et konkurrencedygtigt samfund ved at sikre, at alle danske borgere og virksomheder hurtigst muligt og hvor som helst i Danmark kan få adgang til lynhurtigt bredbånd.

Sagsbeskrivelse

Som det fremgår af Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi, er anvendelse af ny teknologi én af kilderne til økonomisk vækst. Og grundet geografien har borgere, virksomheder og organisationer på Bornholm en særlig interesse for komiteens anbefalinger, da netop effektive it-forbindelser mellem øen og omverdenen kan medvirke til at nedbringe øens ellers isolerede beliggenhed i forhold til landets vækstområder. Øget it-anvendelse kan desuden erstatte fysisk transport og således være en gevinst for miljøet.

 

Anbefalingerne er fordelt på følgende områder:

·        Digitalisering i den offentlige sektor

·        Den offentlige sektor som platform for innovation

·        Cloud computing

·        Informations- og it-kompetencer

·        Miljø, klima og grøn it

·        Forskning og udvikling på it-området

·        Bredbåndsinfrastruktur i Danmark

 

Højhastighedskomiteen med tidligere departementschef og adm. dir. Erik Bonnerup som formand blev nedsat af Videnskabsminister Helge Sander (V) for knap et år siden. Videnskabsministeren har udtrykt tilfredshed med komiteens arbejde: ”Rapporten fortjener en central rolle i den aktuelle samfundsdebat” har han udtalt i en pressemeddelelse, der fortsætter: ”Komiteens ambitiøse anbefalinger er bestemt ikke kun et anliggende for Videnskabsministeriet, men for hele regeringen. Derfor vil vi efter høringsfasen mere detaljeret forholde os til rapporten her.” Helge Sander lægger også vægt på, at der har været enighed i komiteen om at bredbåndsudviklingen fortsat skal være markedsbaseret og teknologineutral.

Komiteen har samtidig sat fokus på de kommunale muligheder for at give en håndsrækning i de tyndest befolkede områder, hvis efterspørgslen ikke alene kan sikre adgang til lynhurtigt bredbånd. Videnskabsministeren anerkender ”at det er en uhyre central problemstilling, at sikre gode udviklings- og vækstmuligheder i hele landet”. ”Vi har set tilsvarende overvejelser i EU-regi og i en række andre EU-lande, og derfor vil regeringen naturligvis være meget optaget af at finde en afbalanceret løsningsmodel” siger Helge Sander.

 

En af landets største, men tyndest befolkede kommuner er Bornholm hvor det kommercielle incitament til en opgradering af nettet har vist sig begrænset.

Østkraft EnergiService A/S har allerede etableret lyslederkabler imellem Regionskommunens rådhuse og til en række af kommunens virksomheder. Aftalen mellem BRK og Østkraft betyder bl.a. at der nu er skabt et teknisk grundlag for at kunne tilbyde det kraftige bredbåndsnet til private til fornuftige priser, hvis ikke der er andre udbydere, der ser Bornholm som et kommercielt marked. Så hvis Videnskabsministerens ambition om, at borgere og virksomheder i hele landet – herunder Bornholm – skal have lige adgang til udviklings- og vækstmuligheder, kan det blive nødvendigt, at staten dispenserer fra kommunalfuldmagten og lader Bornholms kommunalt ejede elforsyningsvirksomhed Østkraft, levere infrastrukturen til et tidssvarende bredbåndsnet på Bornholm.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At vækstforum drøfter sagen med henblik på udarbejdelse af et høringssvar, der lægger vægt på problematikken med manglende kommerciel interesse for opgradering af bredbåndsforbindelserne i landets tyndtbefolkede områder.

·        At formandskabet bemyndiges til at beslutte den endelige formulering af høringssvaret.

Bilag

-     www.højhastighedskomiteen.dk

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 14:

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at høringssvaret vil blive lavet i dialog med Østkraft.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Oplæg til indhold i Vækstforums ”stafet”

24.10.00P00-0005

Indledning

Vækstforumsekretariatet har på baggrund af beslutningen på mødet den 23. november 2010 arbejdet videre med et oplæg til indholdet i den såkaldte stafet, der er et dokument med erfaringer og anbefalinger som overdrages fra det ”gamle” til det nye vækstforum. Anbefalingerne skal især anvendes til udviklingen og udmøntningen af den nye erhvervsudviklingsstrategi for perioden 2011-2014.

Sagsbeskrivelse

Der foreligger nu et forslag til disposition af stafetten, der tager udgangspunkt i erhvervsfremmelovens beskrivelse af opgaven for de regionale vækstfora. Dispositionen har været drøftet i Vækstforums sekretariat- og kontaktgruppe. Trods den omfattende disposition, er det intentionen at holde dokumentet på ca. 25 tekstsider + bilag. De enkelte afsnit vil således blive formuleret ”kort og kontant”.

Spørgeskema

For at sikre bedst muligt indblik i vækstforummedlemmernes vurdering af arbejdsform, udbytte af arbejdet, fremtidige pejlemærker mv., ønsker sekretariatet at foretage en e-spørgeskemaundersøgelse. Det er naturligvis vigtigt, at medlemmerne vil deltage i denne undersøgelse for at kunne give korrekte anbefalinger om det fremadrettede arbejde.

Det videre forløb

En første udgave af ”stafetten” vil blive fremlagt på mødet den 22. marts 2010, hvor der vil være mulighed for at drøfte konklusionerne med henblik på den endelige udgave.

 

Oplæget til disposition af stafetten er som følger:

Indledning / forord

·        Derfor denne stafet

·        Formandskabets vurdering (resumé af hele dokumentet)

·        De største succeser + Her er der plads til forbedring = Anbefalinger

Evaluering af Vækstforums opgaver jf. erhvervsfremmeloven

·        Kort rids af erhvervsfremmeloven

·        Erhvervsudviklingsstrategi + handlingsplaner

·        Vurdering af strategien og handlingsplanerne som operationelt værktøj – herunder sammenhæng med øvrige retningsgivende dokumenter

·        Målsætninger – vurdering af hver enkelt målsætning?

·        11 indsatsområder – vurdering af realiseringen?

·        Oplæg til revidering af målsætninger og indsatsområderne

Indstilling af EU midler + regionale udviklingsmidler

·        Oversigt over midler til rådighed

·        Oversigt over forbrug

·        Vurdering af procedure

·        Vurdering af effektmåling / sikring af ”value for money”

Overvågning af vækstvilkår

·        Bornholms Barometer

·        Analyser der er foretaget

·        Vurdering af anvendelighed – herunder behov for data

Arbejdsform og snitflader

·        Vækstforum

o       Beskrivelse af Vækstforums arbejdsform – code of conduct

o       Medlemmernes vurdering af udbytte

·        Sekretariats- og kontaktgruppen

o       Sekretariatets opgaver og fag kompetencer

·        Operatørerne

o       Opgaver, kompetencer

o       Udviklingskontrakter

o       Samarbejdsflader

·        Klyngerne

o       Vurdering af forbedring af arbejdsform og snitflader

·        Overordnet status på projekter

o       Hvilke typer af projekter har størst effekt på målsætningerne og hvilke typer har en tvivlsom effekt.

Vurdering af kommunikationsindsatsen

 

Bilag til stafetten:

·        Projektkatalog

·        CRT analyser

Økonomi

Ingen, idet udgiften afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Indstilling

Vækstforumssekretariatet indstiller,

·        At Vækstforum drøfter det forelagte oplæg til disposition, med henblik på at beslutte det konkrete indhold – herunder behovet for udsendelse af spørgeskema.

Bilag

- Ingen

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 15:
Vækstforum godkendte den forelagte disposition, idet der ønskes en fokusering på anbefalinger til det nye vækstforum med færre, større indsatsområder. Dette vil danne udgangspunkt for en diskussion på næste møde i Vækstforum 22. marts 2010: Hvad ønsker Vækstforum at have stående om fire år?

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Forberedelse af 2010-oplæg til Partnerskabsaftale mellem regeringen og Bornholms Vækstforum

00.01.00P27-0607

Indledning

Punktet lægger op til en første drøftelse af, hvilke initiativer, Bornholms Vækstforum skal spille ind med i forhandlingerne omkring 2010-Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Bornholms Vækstforum.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

De regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling blev lanceret som et af initiativer i regeringens Globaliseringsstrategi, hvor målet er, at Danmark i 2015 skal være verdens mest konkurrencedygtige samfund. Dette skal opnås ved at få uddannelser i verdensklasse og ved at Danmark skal være førende som iværksættersamfund, innovativt samfund og som vidensamfund.

Formålet med partnerskabsaftalerne er at bidrage til

·        At skabe sammenhæng mellem den nationale og regionale/lokale vækstindsats

·        At sikre en regional forankring af globaliseringsstrategien

·        At understøtte de regionale erhvervsudviklingsstrategier 

 

Status

Der blev opstillet ni indsatsområder i den oprindelige Partnerskabsaftale fra juni 2007, der samlet set blev konkretiseret ved 34 initiativer. 2008-tillægget resulterede i et ekstra indsatsområde og 12 nye initiativer, mens 2009-tillægget koncentrerede sig om flg. syv indsatsområder og samlet 22 initiativer:

1.      Uddannelse og arbejdskraftsudbud (7 initiativer)

2.      Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder (4 initiativer)

3.      Innovation (3 initiativer)

4.      Markedsføring af Danmark (2 initiativer)

5.      Grøn Vækst (3 initiativer)

6.      Trafikken til og fra Bornholm (2 initiativer)

7.      Grænseoverskridende samarbejde (1 initiativ)

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet gennemførte i efteråret 2009 dialogmøder med de seks vækstforumsekretariater som forberedelse til, hvordan 2010-aftalerne skal skrues sammen. Det ventes, at der skal indgås ét-årige politiske aftaler, hvor der bliver givet håndslag på af indgå i eller undersøge muligheden for fælles initiativer. Der ventes at blive lagt op til en mere direkte dialog med de enkelte ministerier – og der skal bruges mindre tid på rapporteringsskemaer.

 

Den videre proces

Økonomi- og Erhvervsministeriet har fremlagt en foreløbig tidsplan for processen i 2010:

-          Februar, ultimo: Frist for første indspil til initiativer

-          April, medio: Møde i Regionalpolitisk Ministerudvalg

-          Maj, primo: Regeringsudspil

-          August: Frist for anden indmelding af initiativer

-          September: Politiske forhandlinger

 

Ministeriet har opfordret Vækstforaene til at komme med indspil til mere principielle emner og melde ønsker ind, så de i første omgang kan blive præsenteret ved mødet i Regionalpolitisk Ministerudvalg, da det reelt er i den fase, der kan sættes mest på dagsordenen, da regeringen her vil se kollektivt på tingene.

 

Foreløbige ønsker til fælles initiativer i 2010-aftalen

 

1.      Finansiering og etablering af fælles uddannelsesmiljø, et Campus;

2.      Sikring af en målrettet kompetenceudvikling på Bornholm, herunder at det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde (VEU) styrkes – selvom øen ikke har fået sit eget VEU-center;

3.      Placering af et centralt center for kommunale opgaver;

4.      Fastholdelse af statslige arbejdspladser på øen, herunder aktiviteter på Almegårds Kaserne;

5.      Etablering af højhastigheds bredbånd på Bornholm – mulig dispensering fra kommunalfuldmagten;

6.      Bornholm som grønt eksperimentarium (testlaboratorium og ”demonstratorium”)

7.      Fortsat brug af Lakseklækkeriet i Nexø til forskning, produktion af økologiske Østersølaks samt undervisning;

8.      At fremtidens innovationsnetværk under Forsknings- og Innovationsstyrelsen gør brug af de kompetencer, der er opbygget i Dansk Videnscenter for Oplevelsesøkonomi (DANVIFO);

9.      Etablering af nyt, nationalt netværk om fødevareudvikling skal også have en forankring til Bornholm;

10.  Involvering af Bornholm i EU’s Østersøstrategi, specielt omkring Maritim sikkerhed;

11.  Bedring af udbetalingsvilkår i strukturfondsprojekter;

12.  Sikring af indflydelse på implementering af EU’s ”2020-strategi”

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At vækstforum drøfter de foreløbige forslag og eventuelt supplerer med andre, mulige initiativer, der ønskes fremsendt i forbindelse med forarbejdet til 2010-Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Bornholms Vækstforum.

 

Bilag

-          Ingen

 


Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 16:

Vækstforum tog de foreslåede emner til efterretning, og der vil nu blive arbejdet videre med bruttolisten med henblik på en senere prioritering.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Orientering om ny evaluering af CRT

24.10.06G01-0006

Indledning

I 2006 blev der gennemført en evaluering af Center for Regional- og Turismeforskning. Denne evaluering blev afsæt for udarbejdelsen af CRTs strategi for 2007-2009. Forud for udarbejdelse af strategi for 2010 og frem har CRT haft ”Genbesøg” af to medlemmer af det oprindelige evaluatorteam, der er kommet med en række anbefalinger til centerets videre arbejde.

Direktøren for CRT har fremsendt et to siders resumé af ”Genbesøget af CRT”, som er titlen på den nye evaluering og ønsker i den forbindelse at få en drøftelse af CRTs virke i forhold til Vækstforum i forbindelse med udarbejdelse af CRTs strategi for de næste år.

Sagsbeskrivelse

I det fremsendte resumé fastslås det, at opfølgningen kan opdeles på observationer vedrørende

-          Ledelse og administration

-          Arbejdsfelter og forskningsprofil

 

For så vidt angår Ledelse og administration konstateres det ”… at der ikke kan spores nogen positiv udvikling med hensyn til den helt nødvendige forbedring af personaleledelse og styring”. Rapporten nævner økonomistyring og personaleledelse som vigtige udfordringer, hvor CRT er godt på vej, og hvor der aktuelt er ny optimisme og energi blandt medarbejderne.

Omkring Arbejdsfelter og forskningsprofil fastslår evalueringen, at CRTs profil er styrket ”…med hensyn til ”talknuseri” på turismeområdet og det regionaløkonomiske område.” Samtidig ses det som en udfordring, at CRT ikke tilstrækkeligt målrettet har arbejdet med at skærpe den forskningsmæssige profil, og at den forskningsmæssige strategi ikke er tilstrækkeligt forankret hos nøglemedarbejdere Endelig har CRT ikke udnyttet mulighederne for at styrke sin rolle som leverandør af udredninger og viden til Bornholm.

Fremadrettet konstateres det, at der ”… med tiltrækningen af det regionaløkonomiske område er lagt skinner ud til en stærk fremtidig profil”. Det fremhæves, at forskningsprofilen skal skærpes, og de forskningsmæssige nicher skal afdækkes.

 

På udredningsfronten gives tre anbefalinger, nemlig

1.      en tættere kobling til Bornholms Vækstforum med tilbagevendende koncepter/analyser/redegørelser

2.      destinationsudvikling med afsæt i CRTs turismebarometer og turistsatellit-regnskaberne

3.      regionaløkonomiske analyser

 

Det videre arbejde

Strategiarbejdet vil tage afsæt i anbefalingerne fra genbesøget suppleret med en intern afdækning af CRTs særlige styrkepositioner samt eksterne synspunkter på CRTs virke og muligheder, herunder Bornholms Vækstforum. Endelig vil personalet blive aktivt involveret i det arbejde, som skal resultere i en strategi for CRT, som centerets bestyrelse ventes at godkende i 2010.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen omkring ”Genbesøg af CRT” tages til efterretning, og

·        At der tages en foreløbig drøftelse af CRTs virke i forhold til Vækstforum til brug for udarbejdelse af CRTs strategi for de næste år.

Bilag

-          Resumé af ”Genbesøg af CRT” (vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 17:

Efter en kort redegørelse fra direktøren for CRT, Steen Schønemann, tog Vækstforum orienteringen til efterretning.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Resumé - af Genbesøg af CRT (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Anbefalinger til vækstforaene - temaevaluering af strukturfondene

00.03.04G01-0046

Indledning

COWI har i 2009 gennemført en temaevaluering af den foreløbige anvendelse af de danske strukturfondsmidler 2007-2009. Temaevalueringen er blevet gennemført under de to overskrifter ”Sammenhængen mellem strukturfondsindsatsen og de regionale erhvervsudviklingsstrategiers prioriteter og fokus” og ”Innovationsindsatsen”.

Evalueringen har således undersøgt, hvordan den formodede sammenhæng mellem strukturfondsprogrammernes prioriteter og erhvervsudviklingsstrategierne fungerer i praksis – både på strategisk niveau og på projektniveau. Evalueringen har endvidere forsøgt at kortlægge innovationsindsatsen på strategisk og projektniveau.

Sagsbeskrivelse

Resultaterne fra denne evaluering forventes at udgøre en del af afsættet for de nye vækstfora og de nye erhvervsudviklingsstrategier. Udviklingen af de nye strategier gør det også muligt for vækstforaene at tage bestik af de ændrede socioøkonomiske forhold.

Temaevalueringen indeholder derfor en række anbefalinger til vækstforaenes arbejde fremover, dels baseret på implementeringen indtil nu, og dels på en perspektivering i relation til konsekvenserne af de generelle ændringer i de socioøkonomiske rammebetingelser.

Temaevalueringen indeholder en række operationelle anbefalinger vedr. gennemførelsen af strukturfondsprogrammerne, der primært retter sig mod Overvågningsudvalget for strukturfondene, Erhvervs- og Byggestyrelsen og de regionale strukturfondssagsbehandlere. Disse vil derfor ikke blive gengivet her.

Formålet med denne information er alene at videregive de af temaevalueringens anbefalinger, der retter sig mod vækstforaenes fremtidige arbejde.

 

Temaevaluering konkluderer overordnet, at der har været en stærk sammenhæng mellem strukturfondene og de regionale erhvervsudviklingsstrategier, og at indsatsen - med en stærk strukturering omkring de fire vækstkilder - har været sammenhængende og vellykket. Det er lykkedes at konstruere et velfungerende organisatorisk og strategisk set-up, der indbefatter både behovet for strategisk sammentænkning af regionale, nationale og supranationale niveauer og de konkrete regionale og lokale behov for en målrettet udviklingsindsats. Den særlige danske tilgang, hvor strukturfondene sammentænkes med nationale og regionale strategier, vurderes således at have været vellykket.

På baggrund af evalueringens resultater kan der dog alligevel fremføres en række forslag til forbedringer af indsatsen samt en henvisning til områder, der bør gøres til genstand for øget opmærksomhed. Disse anbefalinger fremgår af vedlagte bilag.

 

Særligt for Bornholm gøres opmærksom på, at mængden af indenøs videns- og forskningsinstitutioner er begrænset, og at der derfor bør være særlig fokus på behovet for at koble sig op på udenøs videns- og forskningsinstitutioner som en forudsætning for realisering af strategien.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

 

·        At Bornholms Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

·        At anbefalingerne indgår i det videre arbejde med den nye erhvervsudviklingsstrategi for Bornholm.

 

Bilag

-     Anbefalinger til vækstforaene fra temaevalueringen af strukturfondene 2009 (vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 18:
Indstillingen blev godkendt.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Anbefalinger til vækstforaene fra temaevalueringen af strukturfondene 2009 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Orientering om høring om EU's "2020" strategi

00.03.10K04-0003

Indledning

EU’s overordnede reformstrategi, populært betegnet for ”Lissabonstrategien”, udløber i 2010.

Den 24. november 2009 fremlagde Europa-Kommissionen et arbejdsdokument om ”Fremtidens EU ’2020’-strategi”, der vil afløse Lissabonstrategien - og indkaldte samtidig bemærkninger og forslag til de idéer, der er fremsat i arbejdsdokumentet, senest 15. januar 2010.

Der blev i den forbindelse fremsendt et høringssvar fra Bornholms Regionskommune, som vækstforumsekretariatet også havde bidraget til.

Sagsbeskrivelse

 

Hovedmålsætningen for Lissabonstrategien var, at EU senest i 2010 skulle være verdens mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi. I 2005 blev Lissabonstrategien revideret og har nu den officielle betegnelse ”EU’s Vækst- og Beskæftigelsesstrategi”.

 

Hvor strategien hidtil var gennemført af EU og det statslige niveau i medlemsstaterne, førte revisionen til en udvidelse af partnerskabet, til i højere grad at inddrage regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter m.fl.

Dernæst blev selve implementeringen strammet op gennem integrerede retningslinjer med i alt 24 konkrete indsatsområder, årlige nationale reformprogrammer og en mere konkret årlig evaluering af fremskridtene i strategiens gennemførelse.

I Danmark udarbejdes de årlige reformprogrammer af Udenrigsministeriet, og har bl.a. dannet grundlag for, sammen med den danske kommunalreform, en større revision af den danske erhvervsfremmelov, herunder etableringen af regionale vækstfora.

 

EU’s Vækst- og Beskæftigelsesstrategi er det fælles strategiske omdrejningspunkt for alle strukturfondsprogrammer, landdistrikts- og fiskeriprogrammer, samt en lang række andre EU programmer (forskningsprogrammer, uddannelsesprogrammer, konkurrence- og innovationsprogrammet m.fl.)

 

Med oplægget til EU 2020 strategien lægger Kommissionen op til at bygge videre på de resultater, der er opnået med Lissabonstrategiens partnerskab for vækst og jobskabelse.

Der tages afsæt i den aktuelle økonomiske og finansielle krise, der bl.a. ventes at føre til tocifrede ledighedstal for EU som helhed i 2010, hvilket ikke er set inden for de seneste 10 år.

 

Visionen er en bæredygtig social markedsøkonomi og en grønnere og mere intelligent økonomi. De offentlige underskud skabt af finanskrisen skal bringes under kontrol og derefter skal der foretages nødvendige omlægninger i økonomien for at kunne realisere ”2020-visionen”.

 

Kommissionen foreslår tre prioriterede mål for 2020-strategien:

 

1.     Værdiskabelse gennem videnbaseret vækst, med fokus på uddannelse, forskning, innovation, kreativitet og den digitale økonomi.

2.     Bedre jobmuligheder og plads til alle i samfundet, med fokus på ’flexicurity’ modellen, færdigheder og kvalifikationer, fattigdom, social udstødelse og iværksætteri.

3.     Skabelse af en konkurrencedygtig, sammenkoblet og grønnere økonomi, med fokus på klima, produktivitet, transport- og energiinfrastrukturer og industripolitik.

 

Kommissionen forventer at fremlægge et endeligt oplæg til 2020 strategien til EU’s topmøde i marts 2010. Herefter vil den godkendte strategi lægge til grund for Kommissionens oplæg senere i 2010 til EU’s næste budgetramme, ligesom der vil blive udarbejdet et nyt sæt integrerede retningslinjer for EU og for nationale reformprogrammer. Hvert medlemsland opfordres til at fastsætte nationale mål for 5 år, og årligt vil Kommissionen og Det Europæiske Råd (topmøderne) overvåge fremskridtene i de enkelte lande og for EU som helhed.

 

Hvad er nyt i oplægget?

 

Sammenholdt med Lissabonstrategien er der tale om følgende ændringer:

·        Visionen er mindre ambitiøs. Lissabonstrategiens vision var at EU i 2010 skulle være verdens mest dynamiske og videnbaserede økonomi. EU 2020 strategiens vision er at opnå en social markedsøkonomi og en grønnere og mere intelligent økonomi.

·        De tre overordnede mål svarer i al væsentlighed til Lissabonstrategiens tre dimensioner: en økonomisk, en social og en miljømæssig dimension.

·        De beskrevne delmål er for størstedelen uændrede i forhold til Lissabonstrategien. Stort set alle 24 hidtidige indsatsområder i Lissabonstrategiens integrerede retningslinjer er nævnt i EU 2020 oplægget.

Derimod er EU 2020 oplægget noget uklar i hvilken konkret rolle der tiltænkes de regionale og lokale myndigheder i udviklingen, gennemførelsen og overvågningen af strategien. Den meget korte høringsfrist fra 24/11 2009 henover julehøjtiden til 15/1 2010 antyder ikke en nævneværdig rolle til de regionale og lokale myndigheder. Det har stort set umuliggjort en ordentlig politisk forankring af deres høringsbidrag.

 

Trafikal tilgængelighed, udviklingen af de primære erhverv som landbrug og fiskeri, udvikling af landdistrikter, turisme, oplevelsesøkonomi, natur- og kulturarv er blandt de områder, der er næsten uberørt i oplægget på trods af at de må vurderes som væsentlige områder, når der tales om en social markedsøkonomi og grønnere udvikling.

 

Følger for Bornholm

 

EU 2020 strategien vil som EU’s overordnede reformstrategi have afgørende indflydelse på de fremtidige muligheder og midler for erhvervsudviklingen på Bornholm. Den vil være bestemmende for de rammer som Bornholms Vækstforum vil arbejde indenfor, grundlaget for de årlige handlingsplaner og for prioriteringen af strukturfondsmidler.

 

De fleste prioriterede indsatsområder i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi er dækket ind af de foreslåede delmål i EU 2020 strategien. Det er dog uklart hvilken vægt der kan lægges på indsatsområder som trafikal tilgængelighed, turisme, fiskeri/akvakultur og landdistriktsudvikling, da disse områder ikke er fremhævet som delmål i oplægget.

 

Høringsbidrag

 

Der er inden høringsfristens udløb fremsendt et høringsbidrag fra Bornholms Regionskommune, hvor i udtrykkes tilslutning til den overordnede vision og forslaget til de tre prioriterede mål. Der lægges vægt på at gennemførelsen af strategien i Danmark fortsat kan ske via de regionale vækstfora, ligesom involveringen af de regionale og lokale myndigheder betones i alle faser: udarbejdelse, gennemførelse og evaluering af strategien.

I høringsbidraget opfordres endvidere til et tæt samspil mellem denne overordnede EU strategi og de nye makroregionale strategier som Østersøstrategier. Endelig gentages et tidligere forslag fra Bornholms Regionskommune om at udvide strukturfondenes virkefelt med integration af andre EU fonde og programmer.

 

Arbejdsdokument og yderligere oplysninger fås via: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

§         At orienteringen tages til efterretningen

Bilag

-          Bidrag til høring om fremtidens EU ”2020”-strategi, 12. januar 2010 (vedlagt)

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 19:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 1. februar 2010

1.
Bidrag til høring om fremtidens EU "2020"-strategi (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20       Aktuelt og gensidig orientering

24.10.00P35-0023

Indledning

Alle har under dette punkt mulighed for at informere om aktuelle sager af interesse for Vækstforum. I dagsordenen er anført et par af de orienteringspunkter, Vækstforumsekretariatet havde kendskab til – og fandt aktuelle – ved dagsordenens udsendelse.

Sagsbeskrivelse

1.     Danmarks Vækstråd holdt møde 4. december 2009. Blandt punkterne var en temadiskussion om ”Danmark tilbage på vækstsporet”, hvor der blev taget udgangspunkt i flg. fem temaer:

a.       Kapital og vækstiværksættere

b.      Tiltrækning af udenlandske investeringer

c.       Grøn vækst og klima

d.      Uddannelse og kompetenceudvikling i regionerne

e.       Nye vækstmarkeder

Rådet vil i 2010 se nærmere på temaerne kapital og vækstiværksættere samt uddannelses og kompetenceudvikling i regionerne med henblik på at komme med en række policy-anbefalinger.

Det var også på dette møde, Lars Nørby Johansen skulle have forelagt det bornholmske ønske om udbetaling af forskud i strukturfondsprojekter, som Bornholms Vækstforum drøftede på sit møde 23. november 2009. Men dette blev ikke nået.

 

2.     Den konkurrenceudsatte pulje 2010: Danmarks Vækstråd har fastlagt temaerne for den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for 2010. Temaerne er:

a.       Etablering af videncenter for øget produktivitet og energieffektivitet i byggeriet

b.      Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi

Der er i 2010 som udgangspunkt i alt ca. 50 mio. kr. til rådighed fra strukturfondene til at understøtte projekter inden for disse temaer. Hvor ansøgningerne tidligere blev sendt til landets Vækstforumsekretariater, skal de nu sendes direkte til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Læse mere om temaerne her: www.ebst.dk/denkonkurrenceudsattepulje2010 .

 

3.      Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggjorde i november 2009 rapporten ”Regional konkurrenceevne 2009”– som ikke skal forveksles med regeringens ”Konkurrenceevneredegørelse 2009”. Formålet med rapporten ”Regional konkurrenceevne 2009” er at gøre status over regionernes konkurrencekraft med særlig fokus på de områder, hvor de regionale vækstfora kan bidrage til at styrke rammevilkår og præstationer. Det gælder især uddannelse, iværksætteri samt forskning, udvikling og innovation – tre indsatsområder, som har stor betydning for både beskæftigelsen og, ikke mindst for produktivitetsvæksten.

Kapitel 1 belyser den generelle regionale udvikling i Danmark ved at se på den regionale arbejdsmarkedssituation, indkomster, økonomisk værdiskabelse og produktivitet. Kapitel 2,3 og 4 beskriver de seneste års regionale udvikling inden for henholdsvis uddannelse, iværksætteri samt forksning, udvikling og innovation. Kapitel 5 sammenligner de danske regioner med de øvrige regioner i EU på nogle centrale områder, bl.a. velstand og produktivitet.

Rapporten medbringes til Vækstforummødet 1. februar 2010.

Publikationen kan også hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside www.ebst.dk

 

4.      Vækstforums projekt ”Klynge udvikling i udkantsområder” havde under ledelse af Væksthus Hovedstadsregionen, arrangeret en klynge-workshop med deltagelse af ca 50 erhvervsledere, samt de fleste af øens erhvervsfremmeaktører. Den newzealandske klyngeekspert Ifor Ffows-Williams var sparringspartner under workshoppen, der handlede om synergien i ”Bright Green Island”,  ”Oplevelsesunivers” og ”Det bornholmske køkken”. Sagt med ét ord var konklusionen på workshoppen: ”Dialog”. En mere detaljeret konklusion kan rekvireres hos Væksthushovedstadsregionen eller Vækstforums sekretariatet.

 

5.      Bornholms Kommunalbestyrelse ventes på sit møde 28. januar 2010 at træffe beslutning om sammensætningen af det nye vækstforum, herunder hvilke erhvervsorganisationer, der får tilbuddet om at indstille medlemmer, samt udpegning af medlemmer fra viden- og uddannelses- institutioner.

Kommunalbestyrelsen ventes på samme møde at tage stilling til muligheden for at uddelegere beslutningskompetencen omkring de regionale udviklingsmidler til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som indstilles via Bornholms Vækstforum – som det er foregået i den tidligere periode.

 

6.      Erhvervs- og Byggestyrelsens Revisionsmyndighed gennemfører systemrevision i Bornholms Regionskommune af de to strukturfondsprogrammer, "Innovation og Viden” samt ”Flere og bedre jobs” der er medfinansieret af hhv. regionalfonden og socialfonden. Revisionen sker den 11. februar 2010, og Vækstforumsekretariatet ser frem til besøget.

 

7.     Ny teknologi skal frigøre arbejdskraft. Der er i 2010 afsat 7 mio. kr. til en medfinansieringspulje til at udvikle og modne projekter med et erhvervsmæssigt potentiale, der efterfølgende ansøger ABT-fonden. Projekterne skal have et erhvervsmæssigt potentiale inden for anvendt borgernær teknologi på enten ældreområdet eller på sundhedsområdet og med et fokus på at tilvejebringe løsninger, der kan frigøre arbejdskraft.

 

8.      Stillingen som kommunal erhvervsambassadør er foreslået nedlagt og behandles på kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2010. Der er lagt op til, at budgettet for aflønning af erhvervsambassadøren fastholdes i den 3-årige periode, der er indgået rammekontrakt med BCB, 2009-2011.

 

9.     Barselsvikar til Vækstforumsekretariatet: Da en af sekretariatets medarbejdere har taget ønsket om vækst på Bornholm særlig alvorligt, er der søgt om en barselsvikar til Vækstforumsekretariatet fra 1. marts 2010. Ansøgningsfristen er 1. februar. Stillingsopslaget kan læse på bl.a. Vækstforums hjemmeside www.brk.dk/vaestforum.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

-          Ingen

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 20:

Orienteringen blev taget til efterretning, herunder status for arbejdet med Campus, hvor Undervisningsministeriet aktuelt arbejder på en fusionsredegørelse, der skal være færdig til fremlæggelse inden sommer.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21       Næste møde

24.10.00P35-0023

Sagsbeskrivelse

Sidste møde i det gamle vækstforum er fastsat til 22. marts 2010 kl. 12. - 16.

Det skal bemærkes, at tidspunktet oprindelig var fastsat efter en flyankomst kl. 11.30. Dette fly lander nu først kl. 12.05.

 

Det overvejes også at indkalde det nye vækstforum i forlængelse af mødet, såfremt alle medlemmer er udpeget på dette tidspunkt.

 

Indstilling

Vækstforum-sekretariatet indstiller,

·        At mødetidspunktet den 22. marts 2010 tilpasses flytiderne, og dermed rykkes frem til kl. 12.30;

·        At Vækstforum drøfter idéen med muligheden for også at holde et kort, konstituerende møde i det nye Vækstforum, med bl.a. indstilling af formandsposten som ét af punkterne.

Bilag

-     Ingen.

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 21:

Vækstforum besluttede, at næste møde bliver den 22. marts 2010 som planlagt, mens mødestarten til kl. 12.30. De nye medlemmer vil blive inviteret med, såfremt alle medlemmer er blevet udpeget på dette tidspunkt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22       Eventuelt

24.10.00P35-0023

Sagsbeskrivelse

Ordet er frit, men gør det kort.

Husk at underskrive protokollen.

 

Bilag

-            Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 1. februar 2010, pkt. 22:

Formanden takkede for et godt og konstruktivt møde.