Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Siden sidst
  åbent 3 Status på forbrug af EU-midler og Regionale Udviklingsmidler
  åbent 4 Ansøgning om regionale udviklingsmidler til projekt "Baltisk Center for Bæredygtig Akvakulturuddannelse"
  åbent 5 Ansøgning om Regionalfondstilskud til Sannes Familiecamping til projekt "På vej til 5 stjerner"
  åbent 6 Ansøgning om regionale udviklingsmidler til opfølgning på COP15 - herunder Energy Tours
  åbent 7 Ansøgning om regionale udviklingsmidler til markedsføringsaktiviteter under Branding Strategien Mere Bornholm
  åbent 8 Stafet - overlevering til ny periode
  åbent 9 Procesplan for 2010-oplæg til Partnerskabsaftale mellem regeringen og Bornholms Vækstforum
  åbent 10 Aktuelt og gensidig orientering
  åbent 11 Næste møde
  åbent 12 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Godkendelse af dagsorden

24.10.00P35-0023

Sagsbeskrivelse

Dagsordenen til mødet er aftalt i samarbejde med formandskabet samt Sekretariats- og Kontaktgruppen.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Vækstforum godkender dagsordenen som grundlag for mødet

Bilag

-          Ingen

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 22. marts 2010, pkt. 1:

Dagsordenen blev godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Siden sidst

24.10.00P35-0023

Indledning

Der gives med dette dagsordenspunkt en opdatering af, dels hvordan det er gået med indstillinger om medfinansiering, som Vækstforum har givet ved sine seneste møder, dels en status på udvalgte igangværende projekter og arbejdsopgaver, herunder høringer.

Sagsbeskrivelse

Indstillinger om medfinansiering

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte ved sit møde 10. februar 2010 indstillinger om medfinansiering fra de regionale udviklingsmidler, der var fremsendt fra mødet i Bornholms Vækstforum 23. november til flg. projekter:

-          Medfinansiering af ansøgningen fra Business Center Bornholm til ”Grønne kompetencer i bygge- og anlægsbranchen”;

-          Business Center Bornholms handlingsplan for 2010

-          Handlingsplanen for Bornholms Akademi;

-          Udviklingskontrakten med Destination Bornholm, 2010-2012;

-          Destination Bornholms handlingsplan for 2010

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt tilsagn til flg. to projekter, som Vækstforum indstillede ved sit møde 8. december 2009:

-          Regionalfondstilskud til Møller Mouridsen ApS til udvikling af et nyt overvågnings- og alarmsystem;

-          Regionalfondstilskud til Bornholms A/S – dels et anlægstilskud og dels tilskud til produktudvikling.

 

samt tilsagn om to tillægsbevillinger, som Vækstforum indstillede ved sit møde den 1. februar 2010, til følgende regionalfondsprojekter:

-          ”Karameller med sjæl”

-          ”Den Bornholmske Diamant Spa”

 

Status er således, at alle indstillinger er blevet fulgt, og at der ikke er udestående – hverken om de regionale udviklingsmidler eller om strukturfondsmidlerne.

 

Høring om Højhastighedskomiteens anbefalinger

Som opfølgning på beslutning fra mødet i Vækstforum 1. februar 2010 har formandskabet fremsendt et høringssvar til Højhastighedskomiteens anbefalinger. Der lægges i høringssvaret vægt på problematikken med manglende kommerciel interesse for opgradering af bredbåndsforbindelserne i landets tyndtbefolkede områder, herunder Bornholm. Høringssvaret blev inden afsendelsen afstemt med Østkraft A/S. 

 

Høring om udkast til lov om VisitDenmark

Økonomi- og Erhvervsministeriet sendte 12. februar 2010 udkast til lovforslag om VisitDenmark i høring. Formålet med lovforslaget er at etablere en mere sammenhængende og effektiv organisering af turismefremmeindsatsen gennem henholdsvis en bedre koordination af den internationale markedsføring og branding, en klarere arbejdsdeling i indsatsen samt gennem etableringen af et mere forretningsorienteret VisitDenmark. Bornholms Vækstforum var med på høringslisten. Der er koordineret fælles høringssvar via Danske Regioner.

 

Status på ”Ungdomsuddannelse til alle”

På Vækstforums møde d. 23. november 2009 blev der bevilget 123.020 kr. til Bornholms Erhvervsskole til et forprojekt som skal munde ud i en ansøgning om socialfondsmidler til en samlet, udvidet indsats for ”Flere unge i uddannelse”, bestående af alle unge- og uddannelsesaktører på Bornholm.

Der er indkøbt ekspertbistand fra CRT, der sammen med partnerne arbejder intensivt på indholdet i de forskellige delprojekter og projektets samlede økonomi. Men det har vist sig at være mere tidskrævende end forventet. Projektet er dog godt på vej til at få sin endelige form, og på Vækstforums møde d. 19. april 2010 vil indholdet i projektet blive præsenteret.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

-          Høringssvar til Højhastighedskomiteens anbefalinger af 18. februar 2010 (vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 22. marts 2010, pkt. 2:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 22. marts 2010

1.
Høringssvar (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Status på forbrug af EU-midler og Regionale Udviklingsmidler

00.03.00G00-0042

Indledning

Med det formål at følge forbruget af strukturfondsmidler (Regional- og Socialfonden) og de regionale udviklingsmidler, informeres Bornholms Vækstforum løbende om status.

 

Sagsbeskrivelse

Strukturfondsmidler

 

Regionalfondsprogrammet ”Innovation og viden”

 

 

Kr.

Totalt til rådighed 2007-2013

55.757.125

Bevilget/indstillet *)

14.028.082

Rest 2007-2013

41.729.043

Indstillinger til dagens møde

6.922.500

Rest 2007-2013 såfremt dagens

indstillinger imødekommes

 

34.806.543

 

Socialfondsprogrammet ”Flere og bedre job”

 

 

Bedre job

Kr.

Flere job

Kr.

Totalt til rådighed 2007-2013

40.702.701

15.054.424

Bevilget/indstillet *)

26.145.199

0

Rest 2007-2013

14.557.502

15.054.424

 

*) I tallene er modregnet evt. mindreforbrug på afsluttede projekter

 

Oversigter over totalforbrug for hver af de to strukturfonde fordelt på de enkelte indsatsområder fremgår af vedlagte bilag.

 


Regionale udviklingsmidler

 

Nedenstående skema indeholder en oversigt over midler til disposition set i forhold til ansøgninger på dagens møde.

 

 

2010

2011

2012

 

FRIE MIDLER

Kr.

Kr.

Kr.

 

Midler til disposition x)

4.883.303

6.007.522

12.107.610

 

Indstillet til dagens møde

1.070.000

0

0

 

Rest 2010 såfremt dagens

indstillinger imødekommes

3.813.303

6.007.522

12.107.610

 

 

UDDANNELSESPULJEN

 

Midler til disposition x)

1.595.717

2.170.967

2.652.467

 

Indstillet til dagens møde

223.750

447.500

223.750

 

Rest 2010 såfremt dagens indstillinger imødekommes

1.371.967

1.723.467

 

2.428.717

 

 

KULTURPULJEN

 

 

 

 

Midler til disposition x)

1.198.800

1.713.300

2.227.800

 

Indstillet til dagens møde

0

0

0

 

Rest 2010

1.198.800

1.713.300

2.227.800

 

 

 

 

 

 

 

x) Der kalkuleres med 2010-niveau for puljen i årene fra 2010 til 2012

 

En samlet oversigt over forbrug fordelt på de enkelte projekter, restmidler og nye ansøgninger for årene 2007-2012 er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        at Bornholms Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

­       Oversigt over forbrug af regionale udviklingsmidler pr. 11. marts 2010 (vedlagt)

­       Oversigt over forbrug af EU-midler pr. 11. marts 2010 (vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 22. marts 2010, pkt. 3:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 22. marts 2010

1.
Oversigt over forbrug af regionale udviklingsmidler pr. 11. marts 2010 (XLS)

2.
Oversigt over forbrug af EU-midler pr. 11. marts 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ansøgning om regionale udviklingsmidler til projekt "Baltisk Center for Bæredygtig Akvakulturuddannelse"

24.00.00Ø39-0044

Indledning

Bornholms Lakseklækkeri ansøger om 895.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler som medfinansiering til projekt ”Baltisk Center for Bæredygtig Akvakulturuddannelse”. Projektet medfinansieres desuden af LAG Bornholm.

Projektperioden er 1. april 2010 til 1. april 2012.

 

Sagsbeskrivelse  

Formålet med dette projekt er at gøre Bornholms Lakseklækkeri til et center for en international forskningsbaseret uddannelse i akvakultur. Projektet forventes at være økonomisk selvbærende efter projektperioden. Det bygges op omkring de praktiske aktiviteter på Lakseklækkeriet i forbindelse med opdræt af især lakseyngel, pigvar og regnbueørred.
Lakseklækkeriet har med sin næsten 20-årige erfaring, gode faciliteter, centrale placering midt i Østersøen og ikke mindst sit store netværk til forskere i ind- og udland optimale muligheder for at blive et internationalt undervisningscenter for bæredygtig akvakultur. 

 

Københavns Universitet (KU-LIFE) har sammen med andre nordiske universiteter siden 2006 tilbudt en kandidatuddannelse i akvakultur. Samarbejdet er formaliseret i NOVA UNIVERSITY NETWORK og uddannelsen tilbyder ikke mindre end 58 kurser indenfor fiskens anatomi, fysiologi, kvalitet, opdræt, miljø, ernæring, sygdomme, bioteknologi og anlægsprojektering.

Imidlertid mangler de studerende et oplagt sted at gennemføre deres praktiske arbejde med fiskene. I 2006 og 2009 har uddannelsen derfor lejet sig ind på Lakseklækkeriet i forbindelse med gennemførelsen af feltkurser, der alle har fået en særdeles god evaluering. Disse feltkurser ønsker man nu at forankre fast på Lakseklækkeriet. 

Den tætte kontakt mellem de studerende, opdrætsvirksomheden, lokalsamfundet, fiskene og havmiljøet giver optimale forhold for en uddannelse af høj kvalitet.

For hvert hold studerende i projektet gennemføres 2 årlige feltkurser af 14 dages varighed med fastlagt program på Lakseklækkeriet, der allerede har gode faciliteter i form af klækkerender, fiskebassiner, laboratorier og et undervisningslokale og plads til 30 personer. I betragtning af den store vækst indenfor akvakultur forventes Lakseklækkeriet med sit fokus på bæredygtig udvikling at kunne tiltrække ikke blot skandinaviske studerende, men også studerende fra resten af verden. Tidligere feltkurser på Bornholm har tiltrukket studerende fra bl.a. Asien, Sydamerika og Afrika.

Den bæredygtige akvakulturuddannelse vil blive bygget op omkring arbejdet med at finde de mest sygdomsresistente fiskestammer i Østersøen. Man vil udnytte de eksisterende faciliteter på Lakseklækkeriet til klækning af æg fra forskellige laksestammer som efterfølgende opdrættes igennem to år i anlægget. Undervejs vurderes bl.a. stammernes væksthastighed, trivsel mv. og aktiviteterne kommer til at indgå i forskningsaktiviteterne på KU-LIFE og de øvrige universiteter under NOVA-UNIVERSITY NETWORK

Første hold studerende forventes at gennemføre et feltkursus på Lakseklækkeriet i efteråret 2010.

Projektet åbner op for, at der på Lakseklækkeriet skabes mulighed for udvikling af nye akvakulturprodukter baseret på Østersøens fisk til gavn for de bornholmske fiskeforarbejdningsvirksomheder.

 

Markedet for lakseæg er særdeles gunstigt for æg-producenter og lakseæg er udsolgt flere år frem. Et positivt resultat af det forskningsprojekt, der knyttes til akvakulturuddannelsen på Lakseklækkeriet, kan derfor skabe grobund for lokal produktion af østersølakseæg med genetiske egenskaber, der gør dem mere resistente overfor sygdomme end de lakseæg, der findes på markedet i dag. Lakseklækkeriet vurderer at markedet for den type æg vil være overordentlig stort.

 

KU-LIFE, der hidtil har administreret akvakulturuddannelsen har fået tilkendegivelse fra de øvrige universiteter under NOVA-UNIVERSITY NETWORK om, at man gerne ser Bornholms Lakseklækkeri som center for de fremtidige uddannelsesaktiviteter. Der foreligger en erklæring om fremtidigt samarbejde fra KU-LIFE.

 

Derudover ønsker Lakseklækkeriet at etablere et akvarium og et showroom samt udbygge samarbejdet omkring formidling med NaturBornholm, der også har et Østersø-akvarium. Akvariet og showroomet udgør formidlingsdelen i projektet, som skal handle om Østersøens økologi og som bl.a. målrettes mod skolelever og turister. Projektet vil også udvikle guidede sejlture og rundvisninger med naturvejledere.

 

Lakseklækkeriet har drøftet projektet med Fødevareklyngen Gourmet Bornholm, som ser gode muligheder for at udnytte projektets resultater i deres arbejde med at udvikle og markedsføre regionale fødevarer. Destination Bornholm er ligeledes blevet orienteret om ansøgningen og er positiv overfor turismedelen i projektet. NaturBornholm er positiv overfor muligheden for et udbygget samarbejde.

 

Såfremt dette projekt bevilges, vil Lakseklækkeriet arbejde på afholdelse af en international konference med fokus på bæredygtig akvakultur og Østersøen. Konferencen skal afholdes på Lakseklækkeriet og vil blive søgt finansieret via fonde, sponsorater, deltagerbetaling med mere.

 

Effekter

Projektets succeskriterier er:

-          At baltisk akvakulturuddannelse på Bornholms Lakseklækkeri bliver så populær, at den bliver økonomisk selvbærende og giver grundlag for fastansættelse af en akademisk leder, der skal videreudvikle Lakseklækkeriet, så det bliver et center for bæredygtig akvakultur samt uddannelse og forskning i Østersøens miljø med forankring både på Bornholm og i Østersøområdet.

-          At antallet af teknikere på Lakseklækkeriet øges fra 3 til 4.

-          At der i projektperioden kan tilknyttes yderligere 2 ph.d. studerende til Lakseklækkeriet, således at der er i alt 4 ph.d. studerende.

-          At dette projekt øger mulighederne for at tiltrække yderligere forsknings- og udviklingsprojekter til Lakseklækkeriet.

-          At akvakulturuddannelsen udbygges, så der kommer mindst 4 hold årligt med 15 – 20 studerende pr. forløb på Bornholms Lakseklækkeri.

-          At der etableres et showroom/akvarium med tilhørende formidling om Østersøens økologi med henblik på at tiltrække skoleklasser og turister.

-          At dette projekt kan danne grundlag for udvikling af en teknikeruddannelse inden for akvakulturuddannelse på Lakseklækkeriet.

-          At et positivt resultat af uddannelsen og forskningen i bæredygtig akvakultur kan danne grundlag for erhvervsmuligheder på Bornholm omkring et bæredygtigt opdræt af østersølaks og især æg til det voksende verdensmarked.

 

Økonomi

Projektets samlede udgifter er budgetteret til 2.390.000 kr. fordelt over 2 år. 

 

UDGIFTER

Konsulentydelser/tjenesteydelser:                            600.000 kr.

Bl.a. etablering af showroom/akvarium, rådgivning
i pasning af akvarium, bogholderi, udarbejdelse

Og oversættelse af informationsmateriale, guider

til rundvisning og sejlture                                              

Anskaffelser:                                                                 600.000 kr.

Bl.a. æg, særligt klækkeudstyr, akvarium

til showroom, fisk til undervisning og showroom,
undervisningsudstyr                                                        .

Øvrige udgifter:                                                            440.000 kr.

Bl.a foder til larver og fisk, strøm og varme
ifm. Fiskeanlæggene, opvarmning af undervisningslokaler,

transport af fisk og æg til analyse, rejseudgifter -
konferencer og møder med samarbejdspartnere             .

Projektledelse og administration:                              725.000 kr.

Tilrettelæggelse af aktiviteter, formidling og

undervisningsforløb, udarbejdelse af materiale i
samarbejde med forskere, ansvar for gennemførsel
af kursusaktivitet, etablering af kontakt med andre
forskningsinstitutioner omkring Østersøen,
økonomistyring, afrapportering                

Regnskab og revision                                                    25.000 kr.

I alt                                                                              2.390.000 kr.

 

FINANSIERING

Regionale udviklingsmidler                                            895.000 kr.

LAG Bornholm                                                              895.000 kr.

Egenfinansiering/indtægter ved salg af yngel                 600.000 kr.

I alt                                                                              2.390.000 kr.

 

Dertil bidrager KU-LIFE med 1,8 mio. kr., som dækker selve undervisningen samt forskning i forbindelse med afklaring af sygdomsresistens.

 

Vurdering

LAG Bornholm har d. 11. februar 2010 indstillet ansøgningen til et tilskud på 895.000 kr.

LAG Bornholm lægger vægt på, at projektet vil være et markant bidrag til udviklingen af LAG Bornholms fyrtårn ”Fisk, hav og havn – Fiskeriudvikling i oplevelsesøkonomien”.

 

Projektet vurderes at falde ind under Erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder 4.4: Menneskelige ressourcer – uddannelse og kompetence samt indsatsområde 4.5: Innovation, videndeling og videnopbygning ved at tilføre Bornholm et uddannelsessted, hvor studerende fra det meste af verden via NOVA University Network kommer til øen for at få en del af deres uddannelse samt for at forske i bæredygtig akvakultur. Der skabes dermed et link til flere nordiske universiteter via Københavns Universitet samt et grundlag for yderligere forskning og videntilførsel til Bornholm. Projektet har desuden potentiale til på sigt at kunne bidrage til udvikling af yderligere bornholmske arbejdspladser inden for akvakultur.

 

Projektet har været til udtalelse hos Bornholms Akademi, som udtaler, at de er af den opfattelse at projektet passer fint i Vækstforums strategi og prioriteter på uddannelsesområdet og erhvervsudviklingsområdet. Projektets relation til fisk og fiskeri er i god overensstemmelse med Bornholms erhvervshistorie og danner derfor god klangbund til projektets ambitioner på formidlingsområdet. Samtidig stiller de bredt formulerede mål krav til projektet om at etablere klare kriterier for hvilke prioriteter der skal vælges, hvis det viser sig umuligt at realisere alle resultater.

Den foreslåede aktivitetsplan med milepæle afspejler en vægt på uddannelses/-undervisningsdelen af projektet, som Bornholms Akademi kan tilslutte sig. Det er Akademiets opfattelse, at aktiviteterne kan medvirke til at sikre positive effekter af projektet på længere sigt.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-          At Vækstforum indstiller ansøgningen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget med et tilskud på 895.000 kr. fra uddannelsespuljen under de regionale udviklingsmidler.

-          At tilskuddet betinges af en endelig godkendelse fra Direktoratet for FødevareErhverv af tilskuddet fra LAG Bornholm.

Bilag

-          Ansøgning fra Bornholms Lakseklækkeri

-          Udtalelse fra Bornholms Akademi

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 22. marts 2010, pkt. 4:

Indstillingen blev godkendt.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 22. marts 2010

1.
Ansøgning (DOCX)

2.
Udtalelse fra BA (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Ansøgning om Regionalfondstilskud til Sannes Familiecamping til projekt "På vej til 5 stjerner"

00.03.04Ø39-0165

Indledning

Sannes Familiecamping ApS ansøger om et tilskud fra Regionalfonden på 6.922.500 kr. (30%) til opgradering af campingpladsen med henblik på at blive øens første 5-stjernede campingplads.

Projektperioden er 22. februar 2010 – 1. marts 2013.

 

Baggrund og formål

Sannes Familiecamping ApS har udviklet sig fra at være en 1-stjernet campingplads til at være Bornholms højst klassificerede campingplads med 4 stjerner. Der har fra overtagelsen i 1989 til 2009 været en stigning  fra 0 til 28.000 overnatninger årligt, og Sannes Familiecamping er i dag en af de campingpladser i Danmark, der har den højeste belægningsprocent pr. enhed. Omsætningen er steget fra 500.000 kr. ved overtagelsen til 6,2 mio. kr.

Sannes Familiecamping ApS har nu købt den tilstødende Strandlunden Familiecamping, en nedslidt plads med faciliteter fra 1960’erne, og ønsker nu at etablere Bornholms første campingplads, der kan kvalificere sig til 5 stjerner.

 

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter:

1.      Ændring af ind- og udkørselsvejen på campingpladsen til to markerede spor med indgående og udgående kørebane samt opmarchbane. Forøgelse af antallet af P-pladser uden for bommen.

 

2.      Etablering af minigolfanlæg med kunstgræs ud mod Melstedvej. Anlægget vil være en kopi af en rigtig golfbane, hvor den bornholmske natur er bygget med ind, og vil være den første af sin art på Bornholm.

 

3.      Udbygning af den eksisterende swimmingpool, så den kapacitetsmæssigt kan matche sammenlægningen af de to campingpladser, og med en udformning der lever op til gæsternes forventninger til en pool på en højt kvalificeret plads. Teknikken til poolen vil blive det sidste nye inden for energibesparende teknikker, og der forventes en besparelse på vand og opvarmning på op til 60%.

 

4.      Nedrivning af gamle servicebygninger og ombygning af og tilbygning til den nyeste servicebygning, så den lever op til den forventede kvalitet.

 

5.      Nedrivning af de 4 eksisterende hytter på Strandlunden Camping og etablering af 30 nye 6-8 personers hytter på hver 30 m2, der placeres i en klynge med en indbyrdes afstand på 5-6 m, skjult fra Melstedvej af et eksisterende tæt levende hegn. 2 af Hytterne vil være handicaphytter.

(Hytterne ønskes opført med henvisning til det lovforslag, der er under behandling i Folketinget, om ændring af Sommerhusloven og Planloven, hvorefter der tillades campinghytter på max. 30 m2 inden for strandbeskyttelseslinien samt tilladelse til, at campinghytter kan omfatte indtil 20% af det tilladte antal campingenheder. Såfremt lovforslaget ikke går igennem, vil der blive opført hytter på 25 m2.)

 

Projektet - og i særdeleshed etableringen af luksushytter - sigter imod at kunne tiltrække de turister, der før valgte camping fra på grund af primitive forhold. Projektet åbner endvidere mulighed for at forlænge belægningsperioden med 4-5 uger, således at det vil være muligt at holde åbent i knap 8 måneder om året. Hytterne vil endvidere være lukrative på grund af de begrænsede muligheder for transport af campingvogne til Bornholm i højsæsonen og de dertil hørende høje priser.

 

Projektets milepæle:

 

August 2010: Byggeri af servicebygning er afsluttet

August 2011:  Etablering af minigolfanlæg, svømmebassin, indkørsel og opmarchbåse og ændringer af

 kiosk og reception er afsluttet

Februar 2012: 50% af hyttebyggeriet er afsluttet (14 hytter)

August 2012: 100% af hyttebyggeri er afsluttet (14 hytter)

Marts 2013:   Byggeri af 2 handicaphytter er afsluttet.

 

Økonomi

Projektets tilskudsberettigede udgifter er budgetteret til 23.075.000 kr., der fordeler sig således:

 

Køb af inventar og udstyr                                                           1.794.000 kr.

Opførelse og indretning af bygning                                           20.106.000 kr.

Byggemodning                                                                            1.100.000 kr.

Revision                                                                                           75.000 kr.

I alt                                                                                            23.075.000 kr.

 

Detaljeret investeringsbudget er vedlagt som bilag.

 

Projektet søges finansieret således:

 

                      Regionalfonden, Mål 2 (30%)                                                  6.922.500 kr.

                      Lån i Bornholms Erhvervsfond (bevilget)                                2.500.000 kr.

                      Egenfinansiering                                                                     13.652.500 kr.           

                      I alt                                                                                        23.075.000 kr.

 

Vurdering og effekter

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med indholdet i Regionalfondsprogrammets prioritet 1.1.”Innovation, videndeling og videnopbygning”, da der er tale om innovation i eksisterende virksomhed og etablering af et produkt/tilbud, der er innovativt på Bornholm, fordi det er det første af sin art på øen.

 

Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi.

Projektet fremmer målene under erhvervsudviklingsstrategiens punkt 4.8: Bornholm – åbent hele året om øget turisme og udvidelse af turistsæsonen og Handlingsplan 2010’s særlige fokus på initiativer til udvidelse af skuldersæsonen. For det første fordi den grad af komfort, der vil kunne tilbydes, vil tiltrække en målgruppe, der før har valgt camping fra, og for det andet fordi projektet forventes at medføre en sæsonudvidelse på 4-5 uger. Projektet er endvidere i tråd med vækstforums intentioner om optimering af eksisterende værdikæder og at konkurrencen ikke skal basers på lavpris, men på kvalitetsoplevelser til priser der matcher varen.

 

Ansøger forventer, at projektet vil medføre skabelse af 2-3 nye jobs, samt skabe indirekte afledt merbeskæftigelse inden for håndværk, service og detailhandel i størrelsesordenen 4-5 arbejdspladser.

Endelig forventer ansøger, at projektet vil resultere i en omsætningsforøgelse på 100% fra 6,2 mio. kr. til 12,4 mio. kr.

Sekretariatet vurderer det for sandsynligt, at projektet kan øge antallet af turister på Bornholm. For det første giver projektet som tidligere nævnt mulighed for at nå de turister, der tidligere har valgt camping fra på grund af primitive forhold. Derudover kan man tiltrække den målgruppe, der bliver væk, fordi det er for dyrt at medbringe campingvogn til Bornholm, dels på grund af store udgifter til bro og færge, dels på grund af de stigende energiafgifter.

 

Der foreligger udtalelser fra Dansk Campingråd og fra Destination Bornholm, der anbefaler projektet og fremhæver projektets betydning for den bornholmske turisme.

Dansk Campingråd fremhæver, at camping er et væksterhverv særligt i Danmarks udkantsområder, men at Bornholm har tabt position. Rådet understreger den hårde konkurrence på dette marked med vægt på kvalitet - og dermed det potentiale for Bornholm, der ligger i et projekt som dette.

Dansk Campingråd oplyser, at Bornholm har over 250.000 overnatninger per år, hvilket giver indirekte beskæftigelse til ca. 200 fuldtidsstillinger og bidrager til kommunekassen med ca. 126 milloner kroner.

Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at det øgede antal turister og den sæsonudvidelse, som projektet forventes at medføre, vil resultere i en ikke ubetydelig indirekte afledt beskæftigelse og omsætningsforøgelse på Bornholm generelt.

Det vurderes endvidere, at projektet er innovativt, da en campingplads af den planlagte standard ikke findes på Bornholm i dag, hvorfor den vil kunne fungere som rollemodel for andre campingpladser.

Da der er tale om en investering på 23 millioner kr., vil projektet ikke kunne gennemføres inden for den angivne tidsramme uden støtte.

Projektet vil kræve, at Bornholms Regionskommune dispenserer fra fortidsmindebeskyttelseslinje og skovbyggelinje og giver landzonetilladelse og byggetilladelse, hvilket afventer en afgørelse fra Roskilde Miljøcenter om eventuel dispensation fra naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinje.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At vækstforum indstiller ansøgningen til et Regionalfondstilskud på 6.922.500 kr. (30%) under programmet ”Innovation og viden”, indsatsområde 1.1.”Innovation, videndeling og videnopbygning”.

·        At indsendelse af indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen afventer eventuel afgivelse af landzone- og byggetilladelse baseret på Miljøcenter Roskildes stillingtagen til sagen.

·        At formandskabet bemyndiges til at tage stilling til et eventuelt tilrettet projekt i forhold til de afgivne tilladelser inden for den nuværende budgetramme.

·        At indstillingen til tilskud kræver fornyet behandling i Vækstforum, såfremt projektet kun kan gennemføres i en form, der afviger væsentligt fra den planlagte standard.

 

Bilag

-          Investeringsbudget (vedlagt)

-          Udtalelse fra Destination Bornholm (vedlagt)

-          Udtalelse fra Dansk Campingråd (vedlagt)

-          Ansøgning

-          Forretningsplan og visionsplan

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 22. marts 2010, pkt. 5:

Indstillingen blev godkendt.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 22. marts 2010

1.
Investeringsbudget (DOC)

2.
Udtalelse fra Destination Bornholm (DOCX)

3.
Udtalelse fra Dansk Campingråd (DOCX)

4.
Ansøgning (PDF)

5.
Forretningsplan og visionsplan (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Ansøgning om regionale udviklingsmidler til opfølgning på COP15 - herunder Energy Tours

24.00.00Ø39-0045

Indledning

Business Center Bornholm har søgt om 400.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til et projekt der skal bl.a. skal følge op på de kontakter, der er skabt under COP15 samt videreudvikle Energy Tours, der skal skabe fundament for en erhvervsturisme på Bornholm.

Sagsbeskrivelse

Formålet med nærværende aktivitet er at følge op på og videreudvikle aktiviteterne fra det netop afsluttede projekt ”Kommercialisering af know how på energiområdet med COP 15 som markedsføringsplatform”.  Erfaringerne fra 2009 viser, der er behov for et beredskab, der på vegne af det bornholmske erhvervsliv kan tage de indledende drøftelser med potentielle samarbejdspartnere. Dette kvalificerer henvendelserne og understøtter den grundlæggende idé med Single Point of Entry. Herudover er der behov for, at produktet Energy Tours udvikles for, at det fulde potentiale kan udnyttes. På nuværende tidspunkt er der knap 10 aktører, som er aktive i Energy Tours Bornholm. Dette antal forventes udvidet i takt med, at der i gangsættes nye aktiviteter i dette regi og efterspørgslen fortsat stiger.

 

Projektet forløber fra feb. 2010 – 31. jan. 2011 såfremt det bevilges. BCB har dog på egen risiko og regning påbegyndt nogle indledende manøvre for ikke at tabe kontakter fra fx Bright Green Expo på gulvet.

 

Projektet indeholder bl.a. dels udvikling af et kursus af 1 uges varighed i samarbejde med Bornholms Erhvervsskole, NaturBornholm og Bornholms Guide og Gruppeservice. Kurset skal efteruddanne Bornholms traditionelle turistguider, chauffører og naturvejledere til at kunne guide på de kommercielle Energy Tours. Dels indeholder projektet udvikling af et Energy Tour produkt relateret til lejrskole segmentet. Endvidere indeholder projektet udvikling af et Energy Tour produkt relateret til studerende fra nationale og internationale erhvervsskoler og universiteter. Officielle besøg af eksempelvis ambassadører og journalister i forbindelse med presseture vil fortsætte med at blive afholdt i regi af dette projekt, dog skal kommercielle besøgende selv betale for at få viden hos de bornholmske energiaktører således, at de enkelte besøgssteder får dækket deres omkostninger ved at åbne deres forretning.

 

Det skal dog nævnes at et egentlig salg af produktet Energy Tours er forankret i Erhvervsturismesekretariatet.

Økonomi

AKTIVITETENS SAMLEDE BUDGET

Hovedgrupper

%

fordeling

Budget / kroner

1. Udvikling af Energy Tours, deltagelse i nationalt netværk og messer

43%

225.000

2. Rejse- og mødeaktiviteter

14%

75.000

3. Presseture

3%

15.000

4. Relationsmarkedsføring

9%

50.000

5. Projektledelse, administration, koordinering

29%

150.000

6. Revision

2%

10.000

7. Andet

 

 

I alt

100

525.000

 

FINANSIERING AF AKTIVITETERNE

Finansieringskilde

%

Fordeling

Kroner

Regionale udviklingsmidler (Denne ansøgning)

76%

400.000

Anden finansiering blandt andet sponsorater

19%

25.000

Egenfinansiering / Projektadministration

 

100.000

 

 

 

I alt

100

525.000

 

Vurdering og effekter

Sekretariatet har vurderet, at projektet ligger i tråd med erhvervsudviklingsstrategiens kapitel 11 Grøn energi og til dels kapitel 3 og 8 hhv omhandlende Markedsføring og Bornholm åbent hele året. Projektets mål og handlinger hænger sammen og suppleres med såvel projektet Erhvervsturismesekretariat - Convention Bureau Bornholm og Regionalfondsprojektet Grøn energi i innovative netværk. Sekretariatet finder det desuden sandsynligt, at projektet bl.a. vil have en positiv indflydelse på Bornholms image som Bright Green Island, og at beskæftigelsen i kraft af Energy Tours vil påvirkes positivt om end marginalt indenfor projektperioden.

 

Der er i ansøgningen budgetteret med to Energy Tours pr. måned i 2010 med et gennemsnitligt deltagerantal på 10 personer. Dette vil ifølge VisitDenmarks prognosemodel generere en samlet omsætning til det bornholmske erhvervsliv på ca. 800.000 kr. samt ca. 1,2 årsværk.

Som følge af COP 15 og markedsføring af Energy Tours er der alene i januar og februar bestilt fem Energy Tours med i alt 85 personer. Besøgene forventes afholdt i april og maj. Hertil kommer to presseture direkte afledt af COP 15. Således skønnes ovennvænte at være et forsigtigt og realistisk skøn.

 

Energikoordinatoren og projektlederen af Grøn Energi i Innovative Netværk, GEIN udtaler: At der ikke er midler i GEIN til at udvikle EnergyTours og følge tættere op på Dansk Industris udstilling i Forum under COP15.  I projektet GEIN er der afsat tid til at projektlederen kan facilitere, sørge for at fagligheden er i orden, agere som kontakt til energiklyngen og holde indlæg for gæster mv i forbindelse med Energy Tours. Men der er ikke afsat midler til fx medlemskab af det nationale Energy Tours netværk i 2010, da det var meningen at de lokale EnergyTours aktører i 2010 selv skulle betale netværkskontingentet på 25.000 kr. til Visit Denmark. Erfaringen har dog vist sig, at p.g.a. travlhed op til COP15 er EnergyTours desværre ikke blevet forankret nok hos de lokale Energy Tours aktører, til at det kan lade sig gøre. Energikoordinatoren vurderer dog, at det er en god ide at udvikle EnergyTours og følge op på udstillingen, Energymap mv. og bakker derfor op om ansøgningen. Dog anbefaler han, at for at sikre, at koordineringen også på det faglige niveau er intakt med bl.a. energiklyngen og evt. muligheder for at Bornholm som test-ø udnyttes optimalt, at energikoordinatoren kontinuerligt holdes orienteret om, hvilke kontakter der er tale om, hvem og hvad der arbejdes med og hvem der kommer på besøg.

Indstilling

Vækstforumssekretariatet indstiller

·        At Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges op til 400.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til dette projekt.

 

Bilag

-          Ansøgning

-          Detaljeret budget

-          Foreløbig afrapportering fra projektet ”Kommercialicering af know how på energiområdet med COP15 som markedsføringsplatform” (vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 22. marts 2010, pkt. 6:

Indstillingen blev godkendt.

Ole Schou Mortensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 22. marts 2010

 1. Afrapportering af projektet Kommercialisering af knowhow på energiområdet med COP15 som markedsføringsplatform (Lukket bilag)

 2. Detaljeret budget  (Lukket bilag)

 3. Ansøgning til opfølgning på COP15 - herunder energy tours (Lukket bilag)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning om regionale udviklingsmidler til markeds-føringsaktiviteter under Branding Strategien Mere Bornholm

24.00.00Ø39-0046

Indledning

Business Center Bornholm (BCB) søger om 670.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til markedsføring af MERE Bornholm og Bright Green Island i 2010. Målet er at tiltrække/fastholde borgere, tilflyttere, investorer og samarbejdspartnere.

Ansøgningen indeholder samtidig en konkretisering af initiativ nr. 8 i Vækstforums 2010-handlingsplan ”Masterbrandet Mere Bornholm (Fortsættes)”, hvor der bl.a. lægges op til indstiftelsen af en årlig brandingpris.

Ansøgningen dækker aktiviteter i perioden 1. marts 2010 – 28. februar 2011.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I efteråret 2007 fik Bornholms Vækstforum udarbejdet en brandingstrategi for Bornholm, der fik navnet ”Mere Bornholm”, og som havde visionen ”Bright Green Island 2014”.

 

I 2007 og 2008 var der koblet et branding budget til erhvervsambassadørens stilling. I 2009 fik Business Center Bornholm tilskud til at fortsætte branding aktiviteterne. Her blev der gennemført et projekt kaldet ”Mere Bornholm / Bright Green Island” med det formål at markedsføre og visualisere Bornholm som et samfund, der vil være 100 % bæredygtigt, baseret på vedvarende energi.

 

Den foreløbige evaluering af indsatsen viser, at markedsføringen af Bornholm som et bæredygtigt samfund er begyndt at virke. Således får BCB jævnligt uopfordrede kontakter fra potentielle samarbejdspartnere, som har interesse i at være med processen mod et bæredygtigt samfund.

 

Formålet med aktiviteten

Formålet med denne ansøgning er at gennemføre en målrettet imagekampagne, som skal bygge videre på aktiviteterne for 2009. Denne ansøgning omfatter finansiering af flg. aktiviteter i 2010:

-          Produktion af en ny imagefilm, der med MERE BORNHOLM i fokus viser øen Bornholm som et attraktivt alternativ til resten af Danmark;

-          Annoncering i medier udenfor Bornholm, der vil markedsføre alle erhverv og Bornholm som et samfund, som er interessant for borgere, tilflyttere, virksomheder, investorer og samarbejdspartnere. Destination Bornholm varetager markedsføringen af Bornholm som feriedestination.

-          Markedsføring via store events, som afvikles med budskabet MERE BORNHOLM. Konkret satses der på at Bornholm får sin egen båd med Bright Green Island og BRK logo ved den internationale sejlsports event Match Racing Tour, der kommer til Bornholm i dagene 8.-12. september 2010. Herudover sejles der på 9 andre destinationer: Bermuda, Sverige, Portugal, New Zealand, Frankrig, Tyskland, Korea, Malaysia og Schweitz, og begivenheden transmitteres på internationale medier i mere end 95 lande;

-          Genoptryk af Vækstforums og BRK’s Energistrategier, der i 2009 blev produceres til Bright Green Expo, den internationale messe i forbindelse med klimatopmødet;

-           Arbejdet med at forankre masterbrandet i såvel offentlige som private virksomheder

Økonomi

Aktivitetens samlede budget fordeler sig som flg.:

 

Annoncering                                               30.000 kr.

Match Race Touring 2010                        350.000 kr.

Produktion af ny imagefilm                      140.000 kr.

Eksponering af imagefilm                           75.000 kr.

Genoptryk af strategier                               25.000 kr.

Tilpasning af Masterbrandet til medier       35.000 kr.

Projektledelse, adm., revision                     65.000 kr.

 

I alt                                                           720.000 kr.

 

Finansieringen af aktiviteterne kommer ved flg. kilder:

 

Regionale udviklingsmidler                                            670.000 kr.

Egenfinansiering (via basisbevilling)          50.000 kr.

 

I alt                                                           720.000 kr.

Det skal bemærkes, at Vækstforum har truffet en principbeslutning om, at de regionale udviklingsmidler først og fremmest skal anvendes som medfinansiering til EU-midler. Denne ansøgning er imidlertid ikke støtteberettiget under hverken Regionalfonden eller Socialfonden.

Vurdering og effekter

Hvis Bornholm skal have ændret sit image fra alene at være kendt som en sommerferiedestination – til også at være kendt som en innovativ, grøn og spændende ø, der har åbent hele året, kræves der en vedvarende indsats.

 

Det har været vanskeligt for ansøger at konkretisere de målbare effekter af projektet, men der er opstillet flg. konkrete mål:

-          At der produceres en ny imageskabende film om Bornholm

-          At den nye film vises i fx park Bio i København og løbende på Bornholmstrafikkens færger

-          At Bornholm opnår omtale i mindst 20 nationale/internationale medier i 2010

-          At Match Racing Tour giver markant disponering af Bornholm og tiltrækker min. 1000 turister ekstra, der vil generere en meromsætning på knap 2 mio. kr. til turisterhvervet

-          At der etableres rammen for stiftelse og uddeling af en brandingpris på Bornholm.

 

Specifikt effekten på det bornholmske samfund af en event som Matchrace anslås ved brug af VisitDenmarks prognosemodel til at generere en samlet omsætning til det bornholmske erhvervsliv på ca. 4,9 mio. kr. samt en beskæftigelse svarende til 7,8 årsværk.

 

Imagefilmen, der blev vist i 2008 og 2009 på Villum Clausen, i Bornholms Lufthavn og på Østerbro i Park Bio, for årligt henholdsvis 1,1 sejlende, 200.000 flyvende og 80.000 biografgænge, vurderes at have været årsag til, at fire familier skifter bopæl til Bornholm.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At ansøgning drøftes med henblik på mulig indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget med tilskud fra de regionale udviklingsmidler på op til 670.000 kr.

Bilag

-          Ansøgning

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 22. marts 2010, pkt. 7:

Bornholms Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges op til 670.000 kr. af de regionale udviklingsmidler som ansøgt.

Winni Grosbøll foranledigede i forlængelse af punktet, at der i det nye Vækstforum foretages en principiel strategisk drøftelse af hvilke parametre, der skaber udvikling og vækst.

Ole Schou Mortensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 22. marts 2010

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Stafet - overlevering til ny periode

24.10.00P00-0010

Indledning

Bornholms Vækstforum har i lighed med de øvrige vækstfora besluttet, at der skal udarbejdes et overleveringsdokument fra det nuværende Vækstforum til det nye Vækstforum. I dokumentet skal de gode, såvel som de mindre gode erfaringer danne grundlag for en drøftelse, der resulterer i et sæt anbefalinger til den kommende periode i Vækstforum.

Der har været udsendt spørgeskema til medlemmerne for at kvalificere anbefalingerne.

Sagsbeskrivelse

Arbejdet i Vækstforum har været koncentreret omkring de tre arbejdsopgaver, der er defineret i lov om erhvervsfremme:

1.      udarbejdelse af en erhvervsudviklingsstrategi

2.      indstilling af medfinansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter

3.      overvåge vækstvilkår

Erhvervsudviklingsstrategien ”Det unikke Bornholm – vækst via kreativitet og kvalitet” og de tilhørende årlige handlingsplaner har dannet rammen for prioriteringen af de regionale erhvervsudviklingsmidler og EU’s strukturfondsmidler.

Vækstforum har frem til 1. februar 2010 samlet set givet positive indstillinger for 80,7 mio. kr. til 63 forskellige projekter, der tilsammen har budgetterede projektomkostninger for 178,5 mio. kr.

Medfinansieringen fordeler sig som følger:

 

Medfinansieringskilde

Antal positive

indstillinger

beløb

Regionale udviklingsmidler

48

 34,5 mio. kr.

EU’s Regionalfond

19

 20,1 mio. kr..

EU’s Socialfond

 6

 26,1 mio. kr.

I alt

 

 80,7 mio. kr.

 

Der er til mødet udarbejdet et opdateret projektkatalog med en samlet oversigt over de 64 indstillede projekter med en kort beskrivelse af hvert enkelt projekts formål, projektets forventede effekter samt fremdriften.

På nuværende tidspunkt er 21 projekter afsluttede.

 

Stafetten

Stafetten, der i første omgang skal danne udgangspunkt for en diskussion på Vækstforummødet 22. marts 2010, bygger i høj grad på besvarelsen af det udsendte spørgeskema, hvor 18 ud af 25 deltog.

 

Hovedkonklusionerne er kort beskrevet i stafettens første del. Disse er bl.a., at der bør ske en strammere prioritering gennem færre indsatser, der især er rettet mod:

-          uddannelse – til både de unge og de erhvervsaktive

-          viden innovation og test inden for ny grøn energi og teknologi

-          udnytte potentialet i det unikke og kreative Bornholm inden for oplevelser

-          Erhvervsservice/rådgivning og klyngeudvikling.

 

For så vidt angår spørgsmålet om, hvad der skal prioriteres på møderne, synes Vækstforummedlemmerne at være delte: Nogle ønsker mere tid til drøftelse af ansøgningerne, mens andre vil drøfte strategi og implementering.

 

Stafetten indeholder i øvrigt en beskrivelse af:

-          Status på de 11 indsatsområder

-          Mål, midler og møder

-          Operatører og

-          Klyngesamarbejdet

 

På Vækstforummødet 22. marts 2010 lægges der i sær op til en åben drøftelse af

-          Eventuelle anbefalinger til den fremtidige arbejds- og mødeform i Vækstforum

-          Eventuelle anbefalinger til indsatsområder i den nye erhvervsudviklingsstrategi

-          Eventuelle anbefalinger til, hvad det nye Vækstforum ”skal have stående” om fire år – hvilke fyrtårne, der skal satses på.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        at Vækstforum drøfter de foreløbige konklusioner og anbefalinger, hvorefter sekretariatet færdiggør dokumentet til aflevering i det nye Vækstforum 19. april 2010.

Bilag

- Udkast til stafet (eftersendes)

- Projektkatalog (eftersendes)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 22. marts 2010, pkt.8:

Vækstforum drøftede på baggrund af diskussionsoplægget (den udsendte Stafet) og formandens indledende oplæg, hvilke anbefalinger til indsatsområder og forslag til mulige fyrtårne, der skal gives videre til det nye Vækstforum. Sekretariatet vil samle dette i et selvstændigt dokument. Der var samtidig en anbefaling af, at der fremadrettet skal ske en tydeligere formulering af forventede effekter i de enkelte projekter, herunder specielt den jobskabende effekt.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 22. marts 2010

1.
Stafet - del 1 (DOC)

2.
Stafet - del 2 (DOC)

3.
Projektkatalog, marts 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Procesplan for 2010-oplæg til Partnerskabsaftale mellem regeringen og Bornholms Vækstforum

00.01.00P27-0607

Indledning

Økonomi- og Erhvervsministeriet fremsendte i februar en procesplan for arbejdet med de regionale partnerskabsaftaler i 2010. Ifølge denne skulle ønsker fra vækstfora og ministerier til initiativer indsendes senest den 8. marts 2010.

Vækstforumsekretariatet har på baggrund af de tilbagemeldinger, der kom ved sidste møde i Vækstforum fremsendt uddybende tekst til de foreslåede initiativønsker fra dette møde.

Vækstforumsekretariatet har endvidere deltaget i et bilateralt møde med Undervisningsministeriet 10. marts 2010.

Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Erhvervsministeriet oplyser, at de regionale initiativønsker vil blive drøftet i regionalpolitisk ministerudvalg den 23. april 2010. Regeringens forhandlingsudspil vil herefter blive fremsendt til vækstforaene primo maj, mens de politiske drøftelser i 2010 er rykket fra juni til september. Overholdes denne tidsplan, vil regeringens udspil kunne behandles ved det planlagte møde Bornholms Vækstforum den 7. juni 2010.

 

Ministeriet forventer, at de politiske drøftelser afholdes i uge 34-38, hvorfor den endelige aftale burde kunne præsenteres ved Vækstforummødet 27. september 2010, der ligger i uge 39.

 

Vækstforumsekretariatet har koordineret fremsendelse af de ønsker, der blev forelagt Vækstforum 1. februar 2010 med en nærmere beskrivelse af initiativerne. Et enkelt af de oprindelige ønsker er ikke fremsendt, nemlig initiativet omkring et nyt, nationalt netværk om fødevareudvikling, som er vurderet ikke relevant at fremsende i denne forbindelse.

Overskrifterne på de 11 fremsendte initiativønsker er:

1.      CAMPUS på Bornholm;

2.      Sikring af en målrettet kompetenceudvikling på Bornholm, herunder en styrkelse af det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde;

3.      Nye digitale arbejdspladser i landsdækkende center på Bornholm;

4.      Fastholdelse af statslige arbejdspladser og statslige funktioner på øen;

5.      Sikring af højhastighedsbredbåndsnet;

6.      Bornholm som grønt eksperimentarium (testlaboratorium og ”demonstratorium”)

7.      Fortsat brug af Lakseklækkeriet i Nexø - til forskning, produktion af økologiske Østersølaks samt undervisning;

8.      Brug bornholmske kompetencer inden for oplevelsesøkonomien;

9.      Involvering af Bornholm i EU’s Østersøstrategi, specielt omkring maritim sikkerhed;

10.  Bedring af udbetalingsvilkår i strukturfondsprojekter;

11.  Sikring af indflydelse på implementering af EU’s ”2020-strategi”.

  

 

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet har meddelt, at Partnerskabsaftalerne som hidtil indgås inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning

Bilag

-          Følgebrev til Erhvervs- og Byggestyrelsen af 8. marts 2010 (vedlagt)

-          Initiativønskelisten til Partnerskabsaftalen (vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 22. marts 2010, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 22. marts 2010

1.
Følgebrev til initiativønsker fra Bornholms Vækstforum til Partnerskabsaftalen 2010 (DOC)

2.
Initiativønsker fra Bornholms Vækstforum (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Aktuelt og gensidig orientering

24.10.00P35-0023

Indledning

Alle har under dette punkt mulighed for at informere om aktuelle sager af interesse for Vækstforum. I dagsordenen er anført et par af de orienteringspunkter, Vækstforumsekretariatet havde kendskab til – og fandt aktuelle – ved dagsordenens udsendelse.

Sagsbeskrivelse

1.     Fire pejlemærker fra visionsseminar: Kommunalbestyrelsen var den 22.-23. februar 2010 på visionsseminar i Sverige, hvor politikerne nåede frem til flg. fire pejlemærker for de næste fire års arbejde:

·        Grøn bæredygtig ø

·        Bornholm – som rum for viden, udvikling og erhverv

·        Et godt og aktivt liv for alle

·        Økonomisk bæredygtig ø

Kommunalbestyrelsen holder den 23. marts 2010 et opfølgende inspirationsmøde om ”Vækst og udvikling – og vejen dertil”, hvor der blandt andet sættes fokus på, hvordan regionskommunen bedst muligt kan medvirke til erhvervsudviklingen på øen.

 

2.     Udpegning til nyt Vækstforum: Bornholms Kommunalbestyrelse udsatte ved sit møde 28. februar 2010 punktet vedr. udpegningen til det nye Vækstforum af erhvervsrepræsentanter samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, da indstillingen fra DA ikke forelå inden mødet. Sagen ventes behandlet ved Kommunalbestyrelsens møde 25. marts 2010, hvorefter der vil kunne indkaldes til konstituerende møde i det nye vækstforum 19. april 2010 som planlagt;

 

3.     Forslag til Kommuneplan: Kommunalbestyrelsen har sendt ”Forslag til Kommuneplan 2009” i offentlig høring. Kommunalbestyrelsens målsætning for  ”Erhverv og turisme” er at tilbyde optimale rammebetingelser for at drive og etablere virksomhed på Bornholm. I kommuneplanlægningen skal der sikres, at der skabes fysisk mulighed for etablering og udvikling af erhvervsvirksomheder på Bornholm. I redegørelsen er Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi refereret. Kommuneplanforslaget er udsendt i en tre måneders høringsperiode - fra den 1. marts 2010 til den 31. maj 2010. Der vil i høringsperioden blive inviteret til to offentlige møder: ét omkring Rønne og Rønnes udvikling, og ét møde om udviklingen på resten af øen.

 

4.     Sådan sælger du til Polen: DI holder torsdag formiddag den 25. marts 2010 et seminar i København med titlen ”Sådan sælger du til Polen”. DI har inviteret to eksperter, der på tre timer vil videregive de bedste værktøjer til at få størst udbytte af salgsindsatsen på det polske marked. Polen er stadig det hurtigst voksende marked i Europa og danske virksomheders allerstørste handelspartner i Østeuropa. Middelklassen er i kraftig vækst og udgør nu 5 mio. mennesker. Læs mere på DI’s hjemmeside www.di.dk.

 

5.     Brigth Green Island-udstilling: Torsdag eftermiddag den 25. marts 2010 åbner borgmester Winni Grosbøll en udstilling på Møbelfabrikken i Nexø om ”Bright Green Island”. Udstillingen, der er åben for alle fra den 26. februar, vil give et indblik i arbejdet med visionen ”Bright Green Island”, herunder Bornholms deltagelse i COP 15 i København. Business Center Bornholm har koordineret arbejdet omkring udstillingen.

 

6.      ”Bornholm for opdagelsesrejsende” er titlen på et inspirationsmøde med Jørn Duus den 26. marts 2010 på Bornholms Middelaldercenter. Han kommer med sit bud på en arketypisk gæst og Bornholms helt unikke salgsprofil – eller ”Unique Selling Point” (USP), som det hedder på udenlandsk. Samtidig vil der blive givet en status på Bornholms Middelalderunivers, der er en del af VisitDenmarks store satsning på at udvikle et antal helårsdestinationer i Danmark.. Tilmelding kan ske til info@bornholmsmiddelaldercenter.dk senest den 24. marts.

 

7.     Bestil en Forsker til virksomheden: ”Bestil en Forsker” er en del af Forskningens Døgn, som er et initiativ fra Videnskabsministeriet. Alle kan bestille en forsker til et arrangement i dagene 22., 23. og 24. april 2010. Du skal blot samle et publikum på minimum 15 personer, skabe rammerne for afholdelse af foredraget - og dække forskerens transportomkostninger. Det samlede foredragsudbud kan ses på www.forsk.dk. Her skal man også foretage sin bestilling, der kan foretages frem til onsdag den 31. marts efter ”først til mølle”-princippet;

 

8.     Barselsvikar i Vækstforum-sekretariatet: Louise Groth-Michelsen begynder i Vækstforumsekretariatet 1. april 2010 og er foreløbig ansat i en otte måneders periode – mens Diana Michelsen er på barsel. Louise er uddannet cand. techn. soc. og kommer fra en stilling som projektkoordinator i Miljøpunkt Valby - en selvstændig fond under Københavns Kommune med fokus på bæredygtig byudvikling i Valby. Hun har tidligere været ansat som miljøkoordinator i Slagelse Kommune med ansvar for Agenda 21-området, og har desuden erfaringer som studentermedhjælp i Hillerød Kommune. Hun flytter til Bornholm med mand og to børn.

 

 

9.     Seminar om EU 2020-strategi: Mandag den 10. maj 2010 holdes der et lokalt arrangement om EU 2020-strategi og dens mulige betydning for Bornholm. Europe Direct Bornholm står som arrangør af arrangementet i samarbejde med Vækstforumsekretariatet og Europabevægelsen på Bornholm. Seminaret er åbent for alle interesserede, men er især målrettet Kommunalbestyrelsen, Vækstforum, de politiske partier og øens erhvervsfremmeaktører;

 

 

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

-          Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 22. marts 2010, pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Næste møde

24.10.00P35-0023

Sagsbeskrivelse

Der indkaldes til konstituerende møde i ”det nye” Vækstforum 19. april 2010 fra kl. 12.30-16.00.

Indkaldelsen til det konstituerende møde forudsætter, at Kommunalbestyrelsen ved sit møde 25. marts 2010 udpeger erhvervsrepræsentanterne samt repræsentanterne fra Arbejdsmarkedets parter.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller

·        At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

-          Ingen.

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 22. marts 2010, pkt. 11:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Eventuelt

24.10.00P35-0023

Sagsbeskrivelse

Ordet er frit, men gør det kort

Husk at det er sidste møde i ”det gamle” Vækstforum.

 

Bilag

-          Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 22. marts 2010, pkt. 12:

Winni Grosbøll takkede på vegne af Kommunalbestyrelsen for det engagement, alle medlemmer og observatører har lagt i Vækstforum de seneste fire år. En særlig tak blev givet til de eksterne ressource personer - og ikke mindst til formanden for hans rolle som leder af møderne.