Dagsordenspunkter

  åbent 1 Velkomst og præsentation
  åbent 2 Godkendelse af dagsorden
  åbent 3 Godkendelse af forretningsorden
  åbent 4 Indstilling af formand og valg af næstformand for Bornholms Vækstforum
  åbent 5 Orientering om rammerne for arbejdet i Bornholms Vækstforum
  åbent 6 Forberedelse af erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014
  åbent 7 Status på forbrug af EU- midler og Regionale Udviklingsmidler
  åbent 8 Nyt ansøgningsskema til de regionale udviklingsmidler
  åbent 9 Ansøgning om Socialfondstilskud til projekt "Uddannelse til alle"
  åbent 10 Ansættelse af en ErhvervsPhD i Bornholms Regionskommune
  åbent 11 Udpegning af observatør til Væksthus Hovedstadens bestyrelse
  åbent 12 Udpegning af medlemmer til Business Center Bornholms bestyrelse
  åbent 13 Udpegning af Vækstforummedlem til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning
  åbent 14 Udpegning af observatør til Beskæftigelsesrådet under Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
  åbent 15 Udpegning af Vækstforummedlem og suppleant til Lokal Aktionsgruppe (LAG)
  åbent 16 Orientering om Vækstforums repræsentation i øvrigt
  åbent 17 Aktuelt og gensidig orientering
  åbent 18 Mødeplan 2010
  åbent 19 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Velkomst og præsentation

24.10.00P35-0023

Sagsbeskrivelse

Borgmester Winni Grosbøll byder velkommen til medlemmer og observatører af Bornholms Vækstforum, og der gennemføres en kort præsentationsrunde.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At velkomsten og præsentationen tages til efterretning.

 

Bilag

-          Oversigt over Bornholms Vækstforums sammensætning, 1. april 2010-31. marts 2014

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 1:

Velkomsten ved borgmester Winni Grosbøll og den efterfølgende præsentation af de tilstedeværende medlemmer og observatører blev taget til efterretning.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. april 2010

1.
Oversigt over Bornholms Vækstforums sammensætning, 1. april 2010-31.marts 2014 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Godkendelse af dagsorden

24.10.00P35-0023

Sagsbeskrivelse

Dagsordenen til mødet er aftalt i samarbejde med borgmester Winni Grosbøll samt Sekretariats- og Kontaktgruppen.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Vækstforum godkender dagsordenen som grundlag for mødet.

Bilag

-          Ingen

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 2:

Dagsordenen blev godkendt.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Godkendelse af forretningsorden

24.10.00P24-0003

Indledning

Jf. Lov om erhvervsfremme, er det op til det enkelte regionale vækstforum selv at fastlægge sin forretningsorden.

Sagsbeskrivelse

Vækstforumsekretariatet har med udgangspunkt i forretningsordenen for ”det gamle” Vækstforum lavet udkast til forretningsorden for det nuværende Vækstforum.

Udkastet til forretningsordenen indeholder flg. paragraffer:

§ 1 – Navn og adresse

§ 2 – Lovgrundlag

§ 3 – Sammensætning

§ 4 – Opgaver og kompetencer

§ 5 – Beslutningsdygtighed

§ 6 – Møder

§ 7 – Skriftlig høring

§ 8 – Habilitet og tavshedspligt

§ 9 – Sekretariatsbetjening

§10 – Pressekontakt

§11 – Vedtagelse og ikrafttræden

Bilag 1: ”Spilleregler”

 

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forretningsordenen, men alene foretaget redaktionelle præciseringer og små justeringer. Ændringerne fremgår med rødt i udkastet.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller

·        At forretningsordenen drøftes med henblik på godkendelse.

 

Bilag

-          Udkast til forretningsorden for Bornholms Vækstforum, 1. april 2010-31. marts 2014

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 3:
Den foreliggende forretningsorden med tilhørende bilag om spilleregler blev godkendt.

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. april 2010

1.
Udkast til forretningsorden for Bornholms Vækstforum, 1. april 2010-31. marts 2014 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Indstilling af formand og valg af næstformand for Bornholms Vækstforum

24.10.00P24-0003

Indledning

Medlemmerne af Bornholms Vækstforum skal indstille en formand og vælge en næstformand.

Sagsbeskrivelse

Da det er Bornholms Kommunalbestyrelse, der formelt har nedsat Bornholms Vækstforum, skal udpegningen af formand indstilles til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen. Denne godkendelse ventes at ske ved kommunalbestyrelsens møde 22. april 2010.

 

For så vidt angår valget af næstformand, lægger udkastet til forretningsordenen op til, at næstformanden automatisk er borgmeteren, såfremt denne ikke vælges som formand. Og såfremt borgmesteren vælges som formand, skal næstformanden være en ikke-politiker.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

 

·        At Vækstforum indstiller en formand til kommunalbestyrelsens godkendelse

·        Og at der vælges en næstformand

 

 

Bilag

-          Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt.: 4

Lars Nørby Johansen blev indstillet som formand for Bornholms Vækstforum, hvilket vil blive anbefalet til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Borgmester Winni Grosbøll blev derfor jf., vedtægterne valgt som næstformand.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Orientering om rammerne for arbejdet i Bornholms Vækstforum

24.10.00G00-0051

Indledning

Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering om rammerne for arbejdet i Bornholms Vækstforum.

Vækstforumsekretariatet vil dels holde et oplæg, der tager udgangspunkt i Vækstforums opgaver, den nuværende erhvervsudviklingsstrategi, Vækstforums Handlingsplan for 2010, Partnerskabsaftalen med regeringen, samt midlerne og operatørerne, og dels et oplæg om Strukturfondsprogrammet og de to strukturfonde, regionalfonden og socialfonden.

Sagsbeskrivelse

Det er Lov om Erhvervsfremme, der sætter rammerne for Vækstforums arbejdsopgaver. Vækstforums opgaver er i loven beskrevet således:

1.      At udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi for regionen med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og med fokus på yderområderne.

2.      At afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter inden for den fastlagte erhvervsudviklingsstrategi.

3.      At overvåge de regionale og lokale vækstvilkår.

 

Erhvervsudviklingsstrategi

Det ”gamle” Vækstforum udarbejdede erhvervsudviklingsstrategien ”Det unikke Bornholm – vækst via kreativitet og kvalitet, 2007-2010” med 11 indsatsområder, der tilsammen eller hver for sig satte rammen for Vækstforums prioriteringer i perioden.

De 11 indsatsområder kan deles i tre hovedgrupper:

1.      Rammevilkår

·        Trafikal tilgængelighed

·        Koordineret erhvervsfremme

·        Markedsføring af Bornholm

2.      Vækstkilder – anbefalet af OECD

·        Menneskelige ressourcer

·        Innovation

·        Anvendelse af ny teknologi

·        Iværksætteri

3.      Særlige bornholmske satsninger

·        Bornholm – åbent hele året

·        Landdistriktsudvikling

·        Bornholm i et globalt perspektiv

·        Grøn energi

 

Strategien er fulgt op af årlige handlingsplaner, herunder en Handlingsplan for 2010.

 

De overordnede mål i erhvervsudviklingsstrategien er snævert relateret til øens overordnede udfordringer. Målene kan kategoriseres i tre hovedområder:

1.      Befolkning og arbejdsmarked

·        Tilbagegangen i befolkningstallet skal som minimum bremses

·        Antallet af erhvervsaktive/arbejdsstyrken skal øges

·        Arbejdsløsheden reduceres til max. landsgennemsnittet

2.      Kvalifikationer gennem uddannelse

·        De generelle uddannelses- og kompetenceniveau hæves

·        95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse

·        Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse

3.      Økonomisk vækst

·        Udbuddet af arbejdspladser øges med 400 om året

·        Den realøkonomiske vækst skal være på mindst 5 %

 

Erhvervsudviklingsstrategien og de tilhørende årlige handlingsplaner har dannet rammen for prioriteringen af de regionale erhvervsfremmemidler og EU’s Strukturfondsmidler.

 

Indstilling om medfinansiering

Det ”gamle” Vækstforum har samlet set givet positive indstillinger for 88,5 mio. kr. til 67 forskellige projekter, der tilsammen har budgetterede projektomkostninger for 210,5 mio. kr.

Medfinansieringen fordeler sig som følger:

Medfinansieringskilde

Antal positive indstillinger

Beløb

Regionale udviklingsmidler

51

41,4 mio. kr

EU’s Regionalfond

20

21,0 mio. kr.

EU’s Socialfond

6

26,1 mio. kr.

Indstillet i alt

 

88,5 mio. kr.

.

De regionale erhvervsudviklingsaktiviteter, som vækstforum kan afgive indstilling om anvendelse til, skal jf. Lov om erhvervsfremme være inden for disse områder:

·        Innovation, videndeling og videnopbygning

·        Anvendelse af ny teknologi

·        Etablering og udvikling af nye virksomheder

·        Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer

·        Vækst og udvikling i turismeerhvervet

·        Udviklingsaktiviteter i yderområderne

 

Der er til mødet udarbejdet et opdateret projektkatalog med en samlet oversigt over de 67 indstillede projekter med en kort beskrivelse af hvert enkelt projekts formål, forventede effekter samt fremdriften. På nuværende tidspunkt er 21 projekter afsluttede.

 

Overvågning af vækstvilkår

Overvågning af de regionale vækstvilkår var et nyt arbejdsområde for samtlige vækstfora. Erhvervs- og Byggestyrelsen tog således initiativ til at udvikle et nyt værktøj, der kan trække de seneste data fra Danmarks Statistik, der kan fremskrive på baggrund af Økonomi- og Erhvervsministeriets prognoser (SAM K), og som kan foretage makroøkonomiske beregninger på regionalt niveau (LINE). Modellen er udviklet af Center for Regional- og Turismeforskning.

 

Sekretariatet

Sekretariatsbetjeningen af Bornholms Vækstforum varetages af Bornholms Regionskommune, hvor Vækstforumsekretariatet er forankret i Regional Udvikling.

Forud for hvert møde i Bornholms Vækstforum mødes sekretariatet for at kvalificere dagsordenen med en kreds af embedsmænd fra offentlige og private interesseorganisationer, der har en interesse i Vækstforums arbejde. Disse er:

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Bornholms Akademi, Bornholms regionskommune, Center for Regional- og Turismeforskning, Dansk Erhverv, Dansk Videncenter for Oplevelsesøkonomi (DANVIFO) Danske Regioner, Destination Bornholm, DI, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Finansforbundet, Finansrådet, Håndværksrådet, Jobcenter Bornholm, LAG-Bornholm, Landbrug & Fødevarer, LO samt Væksthus Hovedstaden.

 

Til de nye medlemmer og observatører af Vækstforum fremsendes en særlig informationspakke med bl.a. den nuværende erhvervsudviklingsstrategi, Vækstforums Handlingsplan for 2010 og seneste Partnerskabsaftale mellem regeringen og Bornholms Vækstforum.

 

Vækstforumsekretariatet stiller gerne op til individuelle orienteringsmøder om Vækstforums arbejde, hvis dette ønskes.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller

·        At orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

-          Opdateret projektkatalog over indstillede projekter

 


Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 5:

Orienteringen blev taget til efterretning. En informationspjece om Vækstforums arbejde blev omdelt på mødet.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. april 2010

1.
Opdateret projektkatalog over indstillede projekter (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Forberedelse af erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014

24.10.00P20-0019

Indledning

Én af Vækstforums hovedopgaver er at udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi, der kan bidrage til en realisering af øens vækstpotentiale. Strategien er Vækstforums styringsredskab, der udmøntes i årlige handlingsplaner og danner grundlag for prioriteringen af de økonomiske midler, som Vækstforum har indstillingsretten til.

Det tidligere vækstforum har sammenfattet en stafet, der indeholder de vigtigste anbefalinger for det kommende arbejde – herunder anbefalinger om nye strategiske og synlige mål. I sagsfremstillingen nedenfor er disse anbefalinger suppleret med kommunalbestyrelsens visioner, samt klyngernes anbefaling af temaer.

På dette mødet vil Anders Hedetoft, CRT, præsentere ”de Bornholmske Erhvervsindikatorer,” og Lars Nørby Johansen vil præsentere Danmarks Vækstråds perspektiver for erhvervsudviklingen, som kan danne baggrund for den videre diskussion og proces i forbindelse med tilblivelsen af erhvervsudviklingsstrategien for 2011-2014.

Sagsbeskrivelse

Det tidligere Vækstforum anbefaler overordnet, at der bør satses på færre, men større projekter, hvor effekten både er klart formuleret og realistisk opnåelig, ligesom det anbefales at opprioritere de projekter, der skaber synlige effekter til gavn for den økonomiske vækst på Bornholm.

Anbefalinger til strategiske mål

Den korte version af det tidligere Vækstforums anbefalinger til strategiske mål er øget satsning på:

·        Generel uddannelse og kompetenceudvikling – både de unge og de erhvervsaktive.

·        Rum for viden inden for teknologi til innovation og test/kuvøsemiljø – særligt inden for grøn energi.

·        De unikke og kreative miljøer – fx fødevarer, unika, maritime miljøer og særlige uddannelsesmuligheder.

·        Opsøgende, proaktiv erhvervsservice og klyngeudvikling (se også klyngernes anbefaling nedenfor).

 

Og blandt de mere synlige mål, anbefaler det tidligere Vækstforum satsninger på:

·        BornBioFuel. Fuldskala testanlæg for miljørigtig bioethanol.

·        Etablering af ”Single point of entry” til clean tech test facility / eller på dansk: Sekretariatet der hjælper virksomheder med at stille testmateriale til rådighed inden for grøn energi.

·        Etablering af campus der samler ungdomsuddannelserne.

·        Konferencecenter. Miljørigtigt hus til konferencer året rundt.

·        Middelalder univers. Helårsåbent turistmål.

 

Stafetten indeholder også anbefalinger til de langsigtede målbare mål, samt angivelse af hvordan disse skal måles. De langsigtede mål er nogenlunde identiske med det tidligere Vækstforums hidtidige mål inden for bosætning, erhverv/arbejdsmarked, uddannelse og øget økonomisk vækst.

Principper for indstilling af projekter

I forbindelse med udmøntningen af strategien gennem handlingsplanen og projektansøgninger anbefaler det tidligere Vækstforum enkelte principper, som fx at projektet – som tidligere nævnt – bør have en vis volumen, og at det så vidt muligt er bredt forankret i erhvervslivet.

 

Kommunalbestyrelsens visioner

Kommunalbestyrelsen har i februar 2010 besluttet 4 visioner med tilhørende strategiske mål for den bornholmske udvikling i perioden 2010 – 2014. Nedenfor sammenfattes de tre visioner, der er relevante for Vækstforum arbejde med den nye erhvervsudviklingsstrategi. Overordnet er disse nogenlunde i tråd med det tidligere Vækstforums anbefalinger.

 

·       Bornholm som vidensamfund med et stærkt uddannelsesmiljø (campus) og tilbud om livslang læring, der tilsammen skal give næring til samfundsudviklingen og væksten i erhvervslivet gennem innovation.

·       Grøn bæredygtig ø baseret på alternativ energiproduktion. Eksportør af energi og viden om alternativ energi.

·       Økonomisk bæredygtig ø der er kendetegnet ved fremgang i befolkningstallet og økonomisk vækst i erhvervslivet. Især udvikling af kreative miljøer og uddannelse som erhverv. Attraktive rammebetingelser for pendlere.

(Den af Kommunalbestyrelsens vision, der ikke er nævnt her, er visionen om ”Et godt og aktivt liv for alle”)

 

Erhvervsklyngernes anbefalinger

Som nævnt anbefaler det tidligere Vækstforum en fortsat satsning på erhvervsklynger som metode til at skabe økonomisk vækst. Gennem projekt ”Klyngeudvikling i udkantsområder”, har klyngerne selv formuleret tre overordnede temaerne – de såkaldte ”universer” – som de anbefaler Vækstforum at prioritere i den kommende erhvervsudviklingsstrategi: 

·        Bornholm, som grønt testlaboratorium

·        Oplevelsesunivers Bornholm

·        Det bornholmske køkken

Også disse anbefalinger er således i tråd med såvel det tidligere Vækstforums anbefalinger som kommunalbestyrelsens visioner.

 

Næste skridt

Som det fremgår af indstillingen nedenfor, ønskes en åben drøftelse af Vækstforums ønsker til proces og mål for arbejdet med den nye erhvervsudviklingsstrategi.

Vækstforumsekretariatet vil på baggrund af de foreløbige oplæg udarbejde ”et første skelet” til en mulig erhvervsudviklingsstrategi for Bornholm, 2011-2014. Dette vil ske med inddragelse af øens erhvervsfremmeaktører samt hele Sekretariats- og Kontaktgruppen, herunder klyngerne.

På næste Vækstforummøde, den 7. juni 2010, lægges der op til en heldagsseance, med mulighed for dybere drøftelser af erhvervsudviklingsstrategiens prioriteringer. Der arbejdes i øjeblikket med flg. muligheder for eksterne oplæg:

·        Præsentation af RegLabs seneste analyse om ”Erhvervsudvikling der virker uden for de store byer”;

·        Oplæg fra Erhvervs- og Byggestyrelsen med fokus på innovation og iværksætteri;

·        Oplæg fra en trendforsker og/eller fremtidsforsker;

·        Præsentation fra Center for Regional- og Turismeforskning om ”Potentialet for vækst i oplevelsesøkonomien på Bornholm”.

Vækstforummødet den 7. juni vil ligeledes kunne åbnes op for en større kreds, fx for hele Kommunalbestyrelsen, de bornholmske medlemmer af Region Hovedstadens Regionsråd, Det lokale Beskæftigelsesråd samt repræsentanter fra Det regionale Beskæftigelsesråd.

 

På Vækstforummødet den 27. september 2010 vil et oplæg til en mere færdig erhvervsudviklingsstrategi kunne drøftes med henblik på, at et endeligt oplæg til den nye erhvervsudviklingsstrategi vil kunne præsenteres på Vækstforummødet 29. november 2010 – sammen med Vækstforums handlingsplan for 2011.

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller:

·        at Vækstforum drøfter såvel ønsker som proces og mål for arbejdet med den nye erhvervsudviklingsstrategi.

Bilag

­       Stafet til det nye Vækstforum

­       Bornholmske erhvervsindikatorer, 1996-2008

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 6:
Oplæggene fra Anders Hedetoft og Winni Grosbøll blev taget til efterretning, og den skitserede proces for det videre arbejde med formuleringen af den nye erhvervsudviklingsstrategi blev godkendt.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. april 2010

1.
Bornholmske erhvervsindikatorer (PDF)

2.
Stafet til det nye Vækstforum (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Status på forbrug af EU- midler og Regionale Udviklingsmidler

00.03.00G00-0042

Indledning

Med det formål at følge forbruget af strukturfondsmidler (Regional- og Socialfonden) og de regionale udviklingsmidler, informeres Bornholms Vækstforum løbende om status.

 

Sagsbeskrivelse

Strukturfondsmidler

 

Regionalfondsprogrammet ”Innovation og viden”

 

 

Kr.

Totalt til rådighed 2007-2013

55.757.125

Bevilget/indstillet *)

20.950.582

Rest 2007-2013

34.806.543

 

Socialfondsprogrammet ”Flere og bedre job”

 

 

Bedre job

Kr.

Flere job

Kr.

Totalt til rådighed 2007-2013

40.702.701

15.054.424

Bevilget/indstillet *)

26.145.199

0

Rest 2007-2013

14.557.502

15.054.424

 

*) I tallene er modregnet evt. mindreforbrug på afsluttede projekter

 

Oversigter over totalforbrug for hver af de to strukturfonde fordelt på de enkelte indsatsområder fremgår af vedlagte bilag.

 


Regionale udviklingsmidler

 

Nedenstående skema indeholder en oversigt over midler til disposition set i forhold til ansøgninger på dagens møde.

 

 

2010

2011

2012

 

FRIE MIDLER

Kr.

Kr.

Kr.

 

Midler til disposition x)

3.668.887

4.964.642

11.064.730

 

Indstillet til dagens møde

0

0

0

 

Rest 2010 såfremt dagens

indstillinger imødekommes

3.668.887

4.964.642

11.064.730

 

 

UDDANNELSESPULJEN

 

Midler til disposition x)

1.371.967

1.723.467

2.428.717

 

Indstillet til dagens møde

0

0

0

 

Rest 2010 såfremt dagens indstillinger imødekommes

1.371.967

1.723.467

 

2.428.717

 

 

KULTURPULJEN

 

 

 

 

Midler til disposition x)

1.198.800

1.713.300

2.227.800

 

Indstillet til dagens møde

0

0

0

 

Rest 2010

1.198.800

1.713.300

2.227.800

 

 

 

 

 

 

 

x) Der kalkuleres med 2010-niveau for puljen i årene fra 2010 til 2012

 

En samlet oversigt over forbrug fordelt på de enkelte projekter, restmidler og nye ansøgninger for årene 2007-2012 er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        at Bornholms Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

­       Oversigt over forbrug af regionale udviklingsmidler pr. 8. april 2010 (vedlagt)

­       Oversigt over forbrug af EU-midler pr. 8. april 2010 (vedlagt)


 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. april 2010

1.
Oversigt over forbrug af regionale udviklingsmidler pr. 8. april 2010 (XLS)

2.
Oversigt over forbrug af EU-midler pr. 8. april 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Nyt ansøgningsskema til de regionale udviklingsmidler

24.00.00P00-0001

Indledning

Bornholms Vækstforum har ved flere lejligheder bedt om bl.a. bedre effektvurderinger på de ansøgte projekter. Sekretariatet har forsøgt at imødekomme dette ved udarbejdelsen af et nyt ansøgningsskema til de regionale udviklingsmidler. Skemaet forventes også at gøre det enklere for ansøger at beskrive sin projektidé, give bedre beskrevne projekter og et bedre grundlag for sagsbehandlingen.                              

Sagsbeskrivelse

Det hidtidige ansøgningsskema til de regionale udviklingsmidler har vist sig at give anledning til mange ekstra spørgsmål til ansøger, bl.a. omkring effekter, mere detaljerede budgetter med mere.

Sekretariatet har på baggrund af erfaringerne med det hidtidige ansøgningsskema, kommentarer fra Vækstforum og med inspiration fra andre regioners ansøgningsskemaer, forsøgt at lave et nyt ansøgningsskema, der imødekommer ønskerne.

En af de største ændringer er ansøgers vej gennem skemaet, hvor man skal svare på lidt flere punkter, men også svare i en anden rækkefølge. Ansøgningsskemaet er baseret på en Logical Framework tilgang, så ansøger bliver tvunget til at gennemtænkte alle aspekter af sit projekt i ansøgningsskemaet.

Ansøger vil også blive bedt om at levere en underskrevet erklæring fra eventuelle partnere i projektet.

 

Det nye ansøgningsskema er opdelt i 8 hovedpunkter for at gøre det mere gennemskueligt – og underopdelt på 24 underpunkter og et underskriftsfelt:

1.      Formål

2.      Målgruppe

3.      Effektvurdering

4.      Produkter og aktiviteter

5.      Projektets organisering

6.      Økonomi

7.      Projektbeskrivelse

8.      Erklæring og underskrift

 

Som noget helt nyt er der også knyttet en vejledning til ansøgningsskemaet. Her opridses kort betingelserne for at opnå tilskud, hvad ansøger bør overveje inden skemaet udfyldes og indsendes, en lille budgetvejledning samt en forklaring på ansøgningens vej fra tanke til Vækstforums behandling.

 

Sekretariatet vil i 2011 evaluere det nye ansøgningsskema og vurdere, om der er behov for ændringer.


 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Vækstforum godkender det nye ansøgningsskema til ibrugtagning med umiddelbar virkning.

 

Bilag

-          Nyt ansøgningsskema til de regionale udviklingsmidler

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 8:

Vækstforum godkendte det nye ansøgningsskema med de tilføjelser, der faldt på mødet, til ibrugtagning med umiddelbar virkning.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. april 2010

1.
Nyt ansøgningsskema til de regionale udviklingsmidler (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning om Socialfondstilskud til projekt "Uddannelse til alle"

00.03.04Ø39-0166

Indledning

På vegne af en arbejdsgruppe bestående af Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Produktionshøjskole, Jobcenter Bornholm og Ungdommens Uddannelsesvejledning fik Bornholms Erhvervsskole bevilget 123.020 kr. fra de regionale udviklingsmidler til et forprojekt om ”Flere unge i uddannelse” og der arbejdes nu på en større socialfondsansøgning.

Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Regionskommune,  Bornholms Produktionshøjskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Gymnasium, Bornholms Akademi og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er partnere i projektet. VUC, UCC (Pædagogisk assistent uddannelse) og Dansk Industri er med som netværksdeltagere.

 

Det forventes at Bornholms Regionskommune ved Jobcenter Bornholm vil ansøge om et Socialfondstilskud på i alt ca. 20 mio. kr. , men da Bornholms Vækstforum under Socialfondens prioritet 2 kun har 15 mio. kr., er ansøger i gang med at opdele projektet i to, således at der vil blive søgt om midler under begge Socialfondens prioriteter. Der vil således være et projekt, der fokuserer på den nødvendige kompetenceudvikling på tværs af alle indsatser for det personale der arbejder med de unge og et projekt, der handler om metode- og strategiudvikling i forhold til at få de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I resten af denne dagsorden omtales projekterne som ét projekt, da der alene er tale om en teknisk opdeling af projektet.

Projektperioden er 1. maj 2010 til 31. december 2013.

Dette dagsordenspunkt lægger op til en godkendelse af projektets indhold og en forhåndsreservering af max. 20 mio. kr. under EU's Socialfond.

 

Vicekommunaldirektør Lene Koch Langhoff, som er formand for styregruppen i forprojektet, vil på dagens møde orientere om projektets indhold. 

 

Sagsbeskrivelse

En af Bornholms absolut største udfordringer i dag er den nuværende og stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft. 35 % af den bornholmske arbejdsstyrke forlader arbejdsmarkedet inden 2015. De ledige og nye stillinger skal besættes af stadigt mere kvalificeret arbejdskraft.

Regeringens (og Bornholms Vækstforums) målsætning er, at 95 % af alle unge skal kvalificere sig til arbejdsmarkedet eller til en videregående uddannelse gennem en ungdomsuddannelse. I dag vurderes det, at 84,3 % af en bornholmsk ungdomsårgang har mindst en ungdomsuddannelse 25 år efter afsluttet 9. klasse. Beregnes dette tal 10 år efter endt grundskole, det vil sige, når den unge er midt i tyverne, er tallet kun 77,7 %.

Unge der ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse har en markant øget risiko for ledighed samt at stå udenfor arbejdsmarkedet.

 

Dette projektets overordnede mål er, at Bornholms ungdom bliver kvalificeret til at deltage aktivt på arbejdsmarkedet:

·        som en forudsætning for vækst på Bornholm

·        for at mindske offentlige udgifter til deres økonomiske underhold

·        for på individuelt niveau, at bidrage til at Bornholms ungdom bliver en aktiv del af samfundet

 

Projektet har til formål at adressere de udfordringer, der ligger i at opnå resultater i et så komplekst og omfattende regionalt udviklingsprojekt som dette. Der er mange udfordringer, bl.a.:

·        At skabe konsensus om hvordan den fælles målsætning om at flere unge skal have en ungdomsuddannelse nås mellem kommunale aktører, statslige ungdomsuddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv på Bornholm.

·        At tage stilling til hvordan nye lovgivningsmæssige muligheder skal udnyttes og implementeres på Bornholm samt koordineres med projektets indsatser. Her tænkes særligt på de lovforslag, der er sendt i høring og som vil blive udformet, som følge af Ungepakke I og II.

·        At arbejde udviklingsorienteret, hvor der på én og samme tid skal opnås konkrete mål og foregå en proces, hvor de forskellige aktører spiller sammen.

·        At udvikle nye metoder, hvoraf hovedparten ér udviklet og afprøvet enkelte andre steder i Danmark, men hvor der er behov for en bornholmsk kontekstualisering, der tager højde for en række yderområdeproblematikker, karakteriseret af små ungdomsårgange, en befolkning hvor en stor andel ikke er uddannelsesvante og en virksomhedsstruktur, der er præget af forholdsvis mange små- og mellemstore virksomheder og en branchefordeling, der ikke nødvendigvis afspejler den nationale.

 

Udfordringerne kræver:

·        At projektet sker i tæt samspil med Bornholms politiske ledelse.
Kommunalbestyrelsen besluttede derfor d. 25. marts 2010 at nedsætte et såkaldt § 17,4-udvalg med borgmester Winni Grosbøll som formand. Udvalget følger projektet tæt og består af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, arbejdsgiverorganisationerne, lønmodtagerorganisationerne, uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

·        At der løbende gennemføres en række workshops eller ”camps”, hvis formål dels er at skabe en fælles forståelse på tværs af projektets mange interessenter og aktører for indsatsen, dels at udvikle fælles strategiske pejlemærker, der styrer projektets udvikling. Deltagere på disse ”camps” vil være projektets partnere, § 17,4-udvalgets medlemmer samt andre interessenter. Det er uhyre vigtigt, at der til disse ”camps” inddrages personer uden for Bornholm, der kan bidrage både processuelt, men også konkret med nytænkning og ny viden.

·        At det sikres, at de medarbejdere der arbejder med de unge får den fornødne opkvalificering.

·        At der gennemføres en række analyser, hvis formål er at danne grundlag for beslutninger i projektet.

 

Projektet består af 2 sammenhængende dele:

Del 1: Fokus på uddannelsesparathed og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse:

·        Der igangsættes et regionalt uddannelsesstrategisk arbejde med repræsentanter fra det private og offentlige erhvervsliv, statslige ungdomsuddannelsesinstitutioner, grundskoler, den kommunale beskæftigelsesindsats, socialt forebyggende og behandlende virksomheder samt regionale og kommunale politikere.

·        Arbejdet skal baseres på eksisterende samt nye analyser, hvis fokus er at skabe et overblik over forskellige målgrupper blandt de unge og vurdere sammenhæng mellem social arv, frafalds- og gennemførelsestendenser, uddannelsesorganisering samt pædagogiske indsatser.

·        Der gennemføres en række pædagogiske og organisatoriske forsøg og metodeudviklinger målrettet frafaldstruede unge i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og især i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Forsøgene har alle til formål at kvalificere det strategiske arbejde og danne grundlag for beslutninger om hvordan den regionale uddannelsesindsats skal organiseres.

·        I forbindelse med ovenstående arbejde skal UU Bornholm (Ungdommens Uddannelsesvalg Bornholm) udvikles fra at være en kommunal servicevirksomhed til at blive et regionalt videnscenter for ungeuddannelse med fokus på overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

 

Del 2: Fokus på skabelse af en kvalificeret arbejdsstyrke gennem kvalificering af ledige unge samt udvikling og styrkelse af erhvervsuddannelserne på Bornholm:

·       Analyse af kompetencebehov på Bornholm: Der skal ske en koordinering med projekt Kompetenceforum Bornholm (KFB). Jobcenter Bornholm og Beskæftigelsesregionen har virksomhedsdatabaser, der bør anvendes i dette arbejde, ligesom det er muligt at bestille modeller for fremtidige kompetencebehov indenfor udvalgte brancher. Der er afsat midler i projekt KFB til dette, og der skal sikres en aftale om samarbejde mellem dette projekt og KFB.

·       Udvikling af en regional praktikpladskoordinering: Udvikling af en netværksmodel der sikrer flere praktikpladser på Bornholm, udvikling af forsøg med dimensionerede erhvervsuddannelser inden for udvalgte brancher, koordinering mellem praktikpladser i forskellige regier, således at de bornholmske virksomheder, private såvel som offentlige, ikke overbebyrdes. Med andre ord skal der ske en koordinering mellem virksomhedspraktik i forbindelse med unges afklaringsforløb (Nye veje), erhvervsklasse praktik, EGU praktikpladser samt erhvervsuddannelsespraktikpladser. Der er behov for et analysegrundlag for at sikre en strategisk indsats: praktikpladserne skal udvikles inden for de brancher der har størst behov for nyuddannede.

·       Metodeopsamling på forsøgsprojekter

Der gennemføres to større forsøg:

1.      Nye veje målrettet unge ledige uden uddannelse, med følgende indsatser:

§  Oprettelse af ”arbejdspraktikker” med uddannelsesperspektiv
En række unge har i perioden med højkonjunktur efterspurgt og fået lønarbejde frem for uddannelse. En stor del af denne gruppe unge er nu ledige uden uddannelse. Der skal udvikles tilbud til denne gruppe unge.

§  Oprettelse af virksomhedscentre
Der er behov for at udvikle virksomhedscentre, hvor den unge kan gennemføre kompetenceafklarende praktikker der på sigt kan blive formelt kompetencegivende.

§  Anerkendelse af kompetencer hos unge uden interesse eller mulighed for uddannelse (f.eks. EGU/STU)
20 % af alle unge får ikke en uddannelse efter grundskolen. De fleste opnår imidlertid kompetencer – uformelle eller ikke-formelle. De fleste job, især i større virksomheder, indeholder en eller anden form for oplæring, intern uddannelse eller lign. Der skal udvikles en metode til måling og dokumentation.

 

2.     Styrkede erhvervsuddannelser med følgende indsatser:

§  Praktikpladsområdet
Aftaler med brancher og virksomheder om flere praktikpladser. Forsøg med og modeludvikling vedr. praktikcentre. Forsøgsmodel for skolepraktik.

§  Større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet
Større synlighed i grundskolen, bl.a. via forsøg med erhvervsuddannelsesklasser i 9. og 10. klasse. Virksomhederne skal på banen, bl.a. på erhvervsmesse på Erhvervsskolen i uge 12 og via forsøg med informationsindsatser i 6. og 7. klasse.

§  Modeludvikling: Danmarks bedste erhvervsuddannelse
Uddannelsesgaranti/praktikpladsgaranti (gerne delvist udenfor Bornholm). Erhvervspædagogisk metodeudvikling via styrkelse af undervisningsformer der tiltrækker læringsstærke elever, forsøg med uddannelsesmiljø (sociale indsatser, it), besøg på andre erhvervsskoler (udvikling af særlige faglige moduler) og undervisernes kompetenceudvikling. Der vil også blive sat fokus på karrierevejen som selvstændig og en styrket iværksætterindsats.

 

Projektet kan illustreres således:

Effekter

Det konkrete mål er, at 95 % af en bornholmsk årgang i 2015 har gennemført en ungdomsuddannelse senest 10 år efter afsluttet grundskole.

Der vil ske en løbende effektmåling af projektets indsatser samt en efterfølgende dokumentation. Projektet måles ud fra de følgende overordnede parametre:

·        Andelen af unge der har gennemført en ungdomsuddannelse.

·        Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse.

·        Andelen af unge der er frafaldet en ungdomsuddannelse.

·        Andelen af unge der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

·        Antallet af medarbejdere der opkvalificeres.

Tallene vil blive opgjort 2 gange årligt igennem hele projektperioden, og der opstilles et barometer for indsatsen, som er en central del af projektets formidlingsindsats.

 

Det forventes desuden, at der i løbet af projektets fireårige indsats vil blive udviklet særlige uddannelsestilbud, frafaldsforebyggende indsatser, og et analyseapparat, der kan kvalificerende den opsøgende indsats overfor forskellige målgrupper og endelig udarbejdes en fælles strategi for indsatsen på tværs af kommunale, regionale og statslige aktører. Effekten vil være en regional model for, hvordan hver eneste ung på Bornholm sikres udvikling mod uddannelsesparathed og støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse, således at Bornholms menneskelige ressourcer på sigt vil kunne udnyttes fuldt ud.

 

Økonomi

Projektets tilskudsberettigede omkostninger beløber sig til ca. 50,4 mio. kr., som fordeler sig på:

 

Projektledelse inkl. strategisk arbejde
og overordnet administration af projektet                                                                   3,5 mio. kr.

Delprojekt 1/Uddannelsesparathed og fastholdelse
inkl. kompetenceudvikling                                                                   10,3 mio. kr.

Delprojekt 2/Sammenhæng erhverv og uddannelse

inkl. kompetenceudvikling                                                                   36,6 mio. kr. 

I alt                                                                                                       50,4 mio. kr.

 

Der vil i begge delprojekter være udgifter til administration, ud over det der ligger i projektledelsen, da Socialfondsprojekter er meget dokumentationskrævende.

 

Projekterne søges finansieret således:

Socialfonden (39,68 %)                                                                       20,0 mio. kr.

Medfinansiering i form af timer, taxameter, tilskud mv.                                            30,4 mio. kr.

I alt                                                                                                       50,4 mio. kr.

 

Vurdering

På nuværende tidspunkt er projektet indholdsmæssigt på plads, men der forestår et større arbejde med at få økonomien og milepælsplanerne detailbeskrevet i det omfang det er nødvendigt til en Socialfondsansøgning. Da dette arbejde endnu ikke er færdigt, er det ikke muligt at oplyse det helt præcise beløb, der ansøges om. Men der foreligger et realistisk budget for projektet, baseret på de enkelte delprojekters budgetter samt på en overordnet projektledelse. Vækstforumsekretariatet vurderer derfor, at Vækstforum på dagens møde kan træffe beslutning om indholdet i ansøgningen og om hvilket beløb, man vil disponere til projektet.

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med Socialfondsprogrammets prioritet 1.1, idet der er tale om en opkvalificering af arbejdsstyrken, og prioritet 2.1 ved at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed gøre dem arbejdsmarkedsparate og i stand til at udnytte deres ressourcer endnu bedre.

Projektet vurderes desuden at være i overensstemmelse med erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4: menneskelige ressourcer – uddannelse og kompetence, hvor et af Vækstforums mål netop er, at mindst 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.

Dette projekt er endvidere beskrevet i Vækstforums Handlingsplan for 2010.

At flere bornholmske unge skal tage en ungdomsuddannelse er også et mål i Vækstforums Partnerskabsaftale med regeringen.

Grundet sen aflevering af ansøgningen har Bornholms Akademi ikke haft mulighed for at komme med en skriftlig udtalelse men vil kunne komme med en mundtlig vurdering på mødet, hvis Vækstforum ønsker det. Bornholms Akademi er partner i dette projekt og har deltaget i Styregruppens arbejde med formulering af projektet.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstillinger,

·        At Vækstforum godkender indholdet i ansøgningen og

·        At Vækstforum forhåndsreserverer en ramme på max. 20 mio. kr. i tilskud fordelt på Socialfondens prioritet 1 og 2, idet et endeligt budget vil blive præsenteret med henblik på endelig indstilling ved Vækstforums møde 7. juni 2010.

 

 

Bilag

-          Ingen (den endelige Socialfondsansøgning vil blive tilgængelig, når den er færdig)

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 9:

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at der i den endelige projektbeskrivelse skal ske en tydeliggørelse af additionaliteten i det samlede projekt og en tydeliggørelse af processen for iværksættelsen samt prioriteringen af de enkelte delprojekter, herunder opstilling af tydelige effektmål for delprojekterne.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Ansættelse af en ErhvervsPhD i Bornholms Regionskommune

24.10.00Ø39-0014

Indledning

Bornholms Regionskommune v/Regional Udvikling søger om et tilskud på 325.000 kr. fra de kommunale erhvervsfremmemidler til at få ansat en ErhvervsPhD i 3 år i Bornholms Regionskommune.

 

Sagsbeskrivelse

En ErhvervsPhD er et treårigt forskningsprojekt og en forskeruddannelse der gennemføres i samarbejde mellem en offentlig virksomhed, en ErhvervsPhD studerende og et universitet, i dette tilfælde Syddansk Universitet. Den studerende ansættes i en offentlig organisation, i dette tilfælde Bornholms Regionskommune i Regional udvikling. Formålet med ErhvervsPhD i den offentlige sektor er:

·        At understøtte den offentlige sektors fokus på forbedringsmuligheder gennem målrettede, praksisnære og forskningsbaserede projekter

·        At uddanne forskere med indsigt i betydningen af forskning og udvikling inden for den offentlige sektor og

·        At opbygge netværk til udveksling af viden mellem offentlige institutioner og forskningsinstitutioner

 

Målet med dette ErhvervsPhD projekt er, at foretage en analyse af, hvorledes der i praksis kan skabes regional udvikling på Bornholm samt facilitere en regional udviklingsproces. En allerede foretaget undersøgelse viser, at de to tidligere hovederhverv på Bornholm, fiskeri og landbrug, er gået kraftigt tilbage igennem de seneste 30 år. Dette har resulteret i en naturlig fraflytning fra øen. En fraflytning der fortsætter med uformindsket tempo. Såfremt øen skal kunne tiltrække og fastholde beboerne, også under den nuværende finanskrise, er der behov for at skabe nye markedsområder og jobmuligheder på Bornholm igennem regional udvikling.

 

I det nærværende ErhvervsPhD-projekt tages der teoretisk udgangspunkt i entreprenørskab, innovation, netværksdannelse og strategiudvikling.

På Bornholm er der foretaget en række undersøgelser og analyser af den demografiske udvikling, deres erhvervsmæssige struktur m.v. Der er således tilstrækkelig basisviden om tingenes tilstand, men der mangler konkret viden om, hvorledes tendenserne kan ændres. En undersøgelse af den demografiske struktur på Bornholm viser eksempelvis, at især de unge fraflytter øen. Tallene indikerer, at nedgangen er foranlediget af en tilbagegang i hovederhvervene; fiskeri og landbrug. ’Affolkningen’ af unge forekommer dog ikke kun på Bornholm, men er derimod et generelt problem for mange udkantsområder. Det er derfor videnskabeligt interessant, at undersøge hvilke elementer, der kan fastholde de nuværende beboere på øen samt tiltrække tilflyttere til Bornholm.

 

På baggrund af de anvendte teorier har dette ErhvervPhD-projekt til hensigt at identificere forskellige empiriske og teoretisk generede løsningsforslag, som et udkantsområde som Bornholm kan benytte sig af i deres regionale udvikling, afprøve disse forklaringer samt indlede iværksættelse af nogle af de mest hensigtsmæssige. ErhvervsPhD-projektet skulle derfor gerne resultere i både ny viden for Regionskommunen, herunder Vækstforum - og iværksatte initiativer, der skaber udvikling og vækst.

Hovedformålet med projektet er således, at geare Bornholm til de fremtidige udfordringer som udkantsområde og øsamfund igennem forskellige løsningsforslag samt sikre en forskningsmæssig videreudvikling af de allerede eksisterende teoretiske indsigter omkring regional udvikling i udkantsområderne med fokus på Bornholm. De erhverv som blomstrer på Bornholm skal videreudvikles, og samtidig skal de resterende ’bundles of ressources’ på øen anvendes på nye måder igennem forskellige strategiske tiltag og netværksdannelser.

 

Et andet mål med denne ansøgning er, at der forventes et mere formaliseret og tættere samarbejde med Syddansk Universitet og Bornholm i form af bl.a. udlagte kurser og på sigt muligvis hele semestre. Det netværk der dannes mellem Syddansk Universitet og Bornholms Regionskommune og andre interessenter på Bornholm, herunder CRT, Bornholms Erhvervsskole, BCB og Bornholms Akademi skal bruges fremadrettet til at skabe øget samarbejde og udveksling af viden og erfaring mellem de involverede parter indenfor undervisning og praktisk anvendt forskning.

Der er allerede aftalt møde mellem Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet ved Dekan Jesper Strandskov, Prodekan Jan Guldager Jørgensen og Professor Kurt Klaudi Klausen og kommunaldirektøren om mulighederne i et fremtidigt samarbejde.

 

Økonomi

Der resterer 2,2 mio. kr. i den kommunale erhvervsfremmepulje.

 

Nærværende ansøgning vedrører 325.000 kr., der går til medfinansiering af løn til ErhvervsPhD stipendiaten over 3. år. Herudover forventes bevilget et tilsvarende beløb fra analysepuljen under Bornholms Vækstforum.

Endelig finansierer ErhvervsPhD ordningen under Forsknings- og Innovationsstyrelsen resten af lønnen via et tilskud på 14.500 kr. pr måned eller 522.000 kr. i tre år. Herudover betaler Forsknings- og Innovationsstyrelsen kortere ophold i ind-/udland ved andre Universiteter og Forskningsinstitutioner, opholds- og rejseudgifter for stipendiaten ved disse ophold samt tilskud til vejledningen på Syddansk Universitet m.v., i alt 518.009 kr.. Der henvises til ansøgningen, vedlagt, for en specifikation af budget og finansiering.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

·        at ansøgningen fra Regional Udvikling imødekommes med de ansøgte 325.000 kr. fra de kommunale erhvervsfremmemidler over en 3-årig periode,

·        at Vækstforum anmodes om at anvende 325.000 kr. fra Vækstforums allerede afsatte analysepulje over en 3-årig periode.

 

Bilag

-          Ansøgning til erhvervsfremmepuljen af 7. april 2010

 

 

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. april 2010, pkt. 20:

Godkendt.

 

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget vil blive præsenteret ved mødet.

Som uddybende forklaring til den nævnte ”allerede afsatte analysepulje under Vækstforum” kan nævnes, at puljen ligger ud over de midler, Vækstforum har indstillingsret over. Analysepuljen ligger som selvstændig budgetpost sammen med bl.a. udgifter til Vækstforumsekretariatet og driften af Vækstforum. Puljen er på ca. 750.000 kr. årligt, og det er herfra udgifter til abonnementsordningen på overvågningsmodellen betales samt mindre analyser, som fx den seneste ”Bornholmske erhvervsindikatorer”.

Da erhvervsPhD-projektet vurderes at have stor relevans for Vækstforums videre arbejde, og vil kunne sidestilles med at få udarbejdet en konkret analyse, anbefaler Vækstforumsekretariatet, at midlerne tages fra denne budgetpost - og ikke fra ”de frie” regionale udviklingsmidler, og at denne orientering tages til efterretning.

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010 pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget 14. april 2010

1.
Ansøgning til erhvervsfremmepuljen af 7 april 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Udpegning af observatør til Væksthus Hovedstads-regionens bestyrelse

24.10.00A23-0012

Indledning

I vedtægterne for Væksthus Hovedstadsregionen står der, at Bornholms Regionskommunes Vækstforum udpeger en observatør til bestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Forhenværende næstformand i Bornholms Vækstforum, daværende borgmester Bjarne Kristiansen, har tidligere været udpeget om observatør fra Bornholms Vækstforum i Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Bornholms Vækstforum udpeger en observatør til Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse.

Bilag

-          Ingen.

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 11:

Borgmester Winni Grosbøll blev udpeget som observatør fra Bornholms Vækstforum til Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Udpegning af medlemmer til Business Center Bornholms bestyrelse

24.10.00A23-0013

Indledning

Vedtægterne for Business Center Bornholm (BCB) siger, at Bornholms Vækstforum skal vælge flg. repræsentanter til BCB’s bestyrelse.

-          2 repræsentanter blandt ikke politisk valgte medlemmer

-          2 repræsentanter udenfor Vækstforums medlemskreds, hvoraf 1 vælges fra uddannelsesområdet og 1 fra arbejdstagersiden.

Sagsbehandling

Bornholms Vækstforum har hidtil været repræsenteret i BCBs bestyrelse ved Michael Almeborg og Jane Wickmann.

Og Bornholms Vækstforum har haft Lars Vesløv udpeget som repræsentant fra uddannelsesområdet samt Preben Nørregaard Pedersen som repræsentant fra arbejdstagersiden.

 

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller

·        At Bornholms Vækstforum udpeger 2 repræsentanter af og blandt sine ikke politisk valgte medlemmer til bestyrelsen for Business Center Bornholm.

·        At Bornholms Vækstforum udpeger 2 repræsentanter udenfor vækstforums medlemskreds, hvoraf 1 fra uddannelsesområdet og 1 fra arbejdstagersiden.

 

Bilag

-          Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 12:

Michael Almeborg og Jane Wickmann blev valgt som Bornholms Vækstforums to ikke-politisk valgte repræsentanter til bestyrelsen for Business Center Bornholm.

Lars Vesløv blev udpeget som repræsentant fra uddannelsesområdet, og Preben Nørregaard Pedersen blev udpeget som repræsentant fra arbejdstagersiden.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Udpegning af Vækstforummedlem til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning

24.10.06A23-0001

Indledning

Vedtægterne for Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) fastslår, at ét af medlemmerne i centerets bestyrelse er udpeget efter indstilling fra Bornholms Vækstforum.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Vækstforum har hidtil været repræsenteret ved lederen af Bornholms Akademi Jens Gunst i bestyrelsen for CRT.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Bornholms Vækstforum indstiller et medlem til CRT’s bestyrelse.

Bilag

-          Ingen

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 13:

Bornholms Vækstforum indstillede lederen af Bornholms Akademi, Jens Gunst, som medlem af bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Udpegning af observatør til Beskæftigelsesrådet under Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

24.10.00G01-0021

Indledning

I bemærkningerne til Lov om erhvervsfremme gives der mulighed for gensidig repræsentation mellem vækstforum og det regionale beskæftigelsesråd.

Sagsbeskrivelse

Formuleringen fra erhvervsfremmeloven lyder: ”Med henblik på yderligere at styrke sammenhængen og koordineringen mellem vækstforaene og de regionale beskæftigelsesråd, får vækstforaene mulighed for at udpege en observatør til beskæftigelsesrådet, ligesom beskæftigelsesrådet får mulighed for at udpege en observatør til vækstforummet. Udpegningen af en observatør kan ske i de regioner, hvor der ikke på anden måde er opnået en gensidig repræsentation mellem vækstforum og beskæftigelsesråd, og når både vækstforum og beskæftigelsesråd finder dette hensigtsmæssigt”.

 

Bornholms Vækstforum har tidligere været repræsenteret ved Ernst Jensen (LO).

 

Det regionale Beskæftigelsesråd under Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland holder sit konstituerende møde 7. juni 2010, hvor deres observatør til Bornholms Vækstforum ventes udpeget.  

Det ”gamle” regionale Beskæftigelsesråd fungerer formelt frem til 31. maj 2010. Frem til denne dato har beskæftigelsesrådet udpeget Ole Schou Mortensen som sin observator i Bornholms Vækstforum.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Bornholms Vækstforum udpeger en observatør fra Bornholms Vækstforum til Beskæftigelsesrådet under Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

Bilag

-          Ingen

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 14:

Bornholms Vækstforum udpegede Ernst Jensen som observatør fra Bornholms Vækstforum til Det regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden & Sjælland.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15       Udpegning af Vækstforummedlem og suppleant til Lokal Aktionsgruppe (LAG)

24.10.00G00-0050

Indledning

Vedtægterne for LAG-Bornholm fastslår, at Bornholms Vækstforum kan udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Bornholms Vækstforum har tidligere været repræsenteret ved Thor Gunnar Kofoed og senest ved Roar Schou i bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe (LAG’en)

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller

·        At Bornholms Vækstforum udpeger et medlem til LAG-bestyrelsen

·        At Bornholms Vækstforum drøfter, om man vil gøre brug af muligheden for også at udpege en suppleant – og i givet fald udpeger en suppleant til LAG-bestyrelsen.

Bilag

 

-          Ingen

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 15:

Bornholms Vækstforum udpegede Christina Dideriksen som medlem af LAG-Bornholm, og Bente Johansen som suppleant.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16       Orientering om Vækstforums repræsentation i øvrigt

24.10.00G00-0051

Indledning

Bornholms Vækstforum er også repræsenteret andre steder, men hvor der ikke er behov for genudpegninger på nuværende tidspunkt. Dette dagsordenspunkt giver et overblik over hvilke organer, Vækstforum også har udpeget repræsentanter til.

Sagsbeskrivelse

VisitDenmarks bestyrelse: De regionale vækstfora har siden 1. januar 2007 været repræsenteret i VisitDenmarks bestyrelse. Mads O. Krage er udpeget som Vækstforums repræsentant i VisitDenmarks bestyrelse i perioden fra 1. januar 2009-31. december 2010.

 

Direktoratet for FødevareErhvervs (DFFEs) Innovationsudvalg: Bornholms Vækæstforum er repræsenteret ved Jane Wickmann (medlem) og Erling Aabye Dam (suppleant). Udvalget er nedsat for perioder af 4 år og gælder fra 2008-2012.

 

Overvågningsudvalget for strukturfondene: Bornholms Vækstforum er repræsenteret ved regionalfondskoordinator Lisbeth Fuglsang (medlem) og chefkonsulent Karen-Margrethe Hansen Bager (suppleant). Udpegningen gælder for hele programperioden 2007-2013 og indtil endelig afrapportering af programmet har fundet sted.

 

Overvågningsudvalg og Styrekomité for det sydbaltiske samarbejdsprogram (South Baltic Cross Border Programme): I Overvågningsudvalget er vækstforum repræsenteret ved kommunalbestyrelsens repræsentant Bjarne Kristiansen og suppleant Martin Steen Jørgensen. I Styringskomitéen er Vækstforum og kommunalbestyrelsen repræsenteret ved regionalfondskoordinator Lisbeth Fuglsang (medlem) og lederen af Europe Direct, Niels Chresten Andersen (suppleant). Udpegningen gælder frem til 31. december 2013.

 

Danvifo’s Advisory Board: Bornholms Vækstforum har været repræsenteret i Danvifo’s advisory board v. Mads O. Krage. Advisory Board’et blev nedlagt pr. 31. december 2009, da den ordinære projektperiode udløb, og fortsættes således ikke i Danvifo’s administrative forlængelsesperiode frem til 30. juni 2010.

 

Business Center Bornholms Repræsentantskab: I henhold til vedtægterne for Business Center Bornholm (BCB) er alle medlemmer af Bornholms Vækstforum automatisk med i repræsentantskabet for BCB – og er/var derfor inviteret repræsentantskabsmøde i BCB den 19. april (inden mødet i Bornholms Vækstforum).

  

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

-          Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 16:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17       Aktuelt og gensidig orientering

24.10.00P35-0023

Indledning

Alle har under dette punkt mulighed for at informere om aktuelle sager af interesse for Vækstforum. I dagsordenen er anført et par af de orienteringspunkter, Vækstforumsekretariatet havde kendskab til – og fandt aktuelle – ved dagsordenens udsendelse

Sagsbeskrivelse

1.     Ny administrativ organisation: Som led i opfyldelsen af ønsket om fokus på udvikling og vækst samt styring, er der lagt op til udvidelse af direktionen med yderligere en direktør. Kommunalbestyrelsen ventes på sit møde 24. april 2010 at træffe beslutning om en ændring i kommunens administrative organisation, så direktionen fremover vil bestå af en kommunaldirektør, der som kommunens øverste embedsmand har det overordnede ansvar for kommunens samlede organisation og ledelse af direktion, som herudover består af en velfærdsdirektør med ansvaret for de borgernære serviceområder, og en Stabsdirektør med ansvaret for styring i form af økonomi, analyse, løn, personale, IT m.v. Kommunaldirektøren vil udover den overordnede ledelse også have ansvaret for udviklingsfunktionen, som vil bestå af Regional Udvikling, Teknik & Forsyning samt Fritid, Kultur og Forebyggelse. Der lægges således op til, at Kommunaldirektøren overtager den direkte ledelse af Regional Udvikling, hvor Vækstforumsekretariatet er forankret, og at den tidligere stabschefstilling for Regional Udvikling nedlægges. 

 

2.     760 mio. kr. i Fornyelsesfonden: Manges øjne er rettet mod den såkaldte ”Fornyelsesfond”, hvor regeringen har afsat 760 mio. kr. af globaliseringsmidlerne for 2010-2012 til støtte af projekter, der fremmer virksomhedsrettet fornyelse og omstilling til et grønt og bæredygtigt Danmark, hvor vækst, velfærd og klima går hånd i hånd. Fonden får bl,a, et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder, og den skal støtte projekter indenfor:

·        Innovation af grønne løsninger og velfærdsløsninger, herunder brugerdreven innovation samt grøn innovation og eksport.

·        Markedsmodning af grønne løsninger og velfærdsløsninger.

·        Erhvervsmæssig omstilling i de områder i Danmark, der er særligt hårdt ramt af den økonomiske krise.

Der er nedsat en bestyrelse for fonden, som skal udvælge de projekter, som skal have støtte fra fonden. De nye bestyrelse holder sit første møde den 13. april og vil herefter melde ud, hvordan fondens midler prioriteres, hvor hurtigt midlerne kan søges m.v. Adm. Direktør for Grundfos, Carsten Bjerg, er udpeget som formand for fonden.

Læs evt. mere om Fornyelsesfonden på www.fornyelsessfonden.dk

 

3.     Erhvervsakademi med 3 seminarer: Væksthus Hovedstadsregionen har taget initiativ til at etablere et såkaldt Erhvervsakademi med i første omgang tre seminarer om erhvervspolitik. Seminarrækken ventes afviklet i foråret/forsommeren 2010 med flg. indhold: Først et seminar med en række oplæg om Trends og tendenser, dernæst et seminar med Best Practise fra kommunerne, og endelig en Workshop, hvor der tages udgangspunkt i det praktiske arbejde med erhvervspolitik som emneområde.

 

4.     Danmarks Vækstråd holder konstituerende møde i maj.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

-          Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 17:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18       Mødeplan 2010

24.10.00P35-0023

Indledning

Det tidligere Vækstforum har lagt en mødeplan for Vækstforums møder i 2010. Denne mødeplan skal godkendes af dette Vækstforum

Sagsbeskrivelse

Der er planlagt yderligere tre møder i 2010:

Heldagsmøde den 7. juni fra kl. 9.00-16.00, hvor det forslås at sætte fokus på arbejdet med ny erhvervsudviklingsstrategi, og hvor en del af mødet åbnes op for en større kreds, bl.a. Kommunalbestyrelsens medlemmer samt repræsentanter fra Det lokale Beskæftigelsesråd samt Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

 

Ordinært møde den 27. september fra kl. 12.00-16.00

 

Ordinært møde den 29. november fra kl. 13.00-18.00 (og efterfølgende spisning)

 

Det skal bemærkes, at der kan komme mindre ændringer i tidspunkterne, fx grundet ændrede flytider.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At mødeplanen for 2010 godkendes som forelagt.

Bilag

-          Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 18:

Mødeplanen for 2010 blev godkendt, idet der var enighed om også at reservere mødet den 27. september 2010 som et heldagsmøde.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19       Eventuelt

24.10.00P35-0023

Sagsbeskrivelse

Ordet er frit – sidste chance for at sige noget ved mødet, men gør det kort.

Husk at underskrive protokollen.

 

Bilag

-          Ingen

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 19:

Mødelederen takkede for god ro og orden.