Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Opfølgning på inspirationsmødet om " Hvordan skaber vi vækst og udvikling på Bornholm"
  åbent 3 Hasle Refractories A/S - afrapportering af projekt og planer for fremtiden
  åbent 4 Status på Vækstforums 2010-handlingsplan
  åbent 5 Udpegning af medlem og suppleant til styringsudvalget for delprogram Øresund under Interreg IV-programmet
  åbent 6 Status på forbrug af EU-midler og Regionale Udviklingsmidler
  åbent 7 Ansøgning om Socialfondstilskud til projekt "Uddannelse til alle"
  åbent 8 Status på 2010-oplægget til Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Bornholms Væktsforum
  åbent 9 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014
  åbent 10 Orientering om status for Fornyelsesfonden
  åbent 11 Orientering om Green Labs puljen i Energistyrelsen
  åbent 12 Aktuelt og gensidig orientering
  åbent 13 Næste møde
  åbent 14 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Godkendelse af dagsorden

24.10.00P35-0023

Sagsbeskrivelse

Dagsordenen til mødet er aftalt i samarbejde med formandskabet samt Sekretariats- og Kontaktgruppen.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Vækstforum godkender dagsordenen som grundlag for mødet.

 

Bilag

-     Ingen

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 1:

Dagsordenen blev godkendt som forelagt.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Opfølgning på inspirationsmødet om " Hvordan skaber vi vækst og udvikling på Bornholm"

24.10.00G01-0105

Indledning

Inden det ordinære møde i Bornholms Vækstforum 7. juni 2010 holdes et inspirationsmøde om ” Sådan skaber vi vækst og erhvervsudvikling på Bornholm”.

Der gives med dette punkt mulighed for at komme med umiddelbare reaktioner på formiddagens arrangement.

Sagsbeskrivelse

På inspirationsmødet kom der flg. eksterne oplæg:

-          Konsulent Anders Hedetoft, Center for Regional og Turismeforskning

-          Projektleder Lars Albæk, Væksthus Hovedstadsregionen

-          Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervs- og Byggestyrelsen

-         Trendforsker Eva Steensig, Lighthouse Cph A/S

-          Direktør Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd

 

Der var efter hvert indlæg mulighed for refleksion og tilbagemeldinger ”fra salen”. Både indlæg og refleksioner vil indgå som inspiration til det videre arbejde med formuleringen af den nye erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014 (se punkt 9 på dagsordenen).

 

Økonomi

Ingen

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller

·        At Vækstforum drøfter formiddagens højdepunkter og inddrager konklusionerne i det videre arbejde med formuleringen af den nye erhvervsudviklingsstrategi.

Bilag

-     Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 2:

Drøftedes. Vækstforumsekretariatet vil nu samle konklusionerne og refleksionerne fra Inspirationsmødet i et særligt skrift og lade det indgå i det videre arbejde med formuleringen af den nye erhvervsudviklingsstrategi.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  HASLE Refractories A/S - afrapportering af projekt og planer for fremtiden

00.03.04Ø39-0134

Indledning

HASLE Refractories A/S gennemførte i perioden 1. juni 2008 – 15. marts 2010 regionalfondsprojektet ”Optimering og videreudvikling af præstøbte centralrørselementer”.

Virksomheden modtog 401.735 kr. til optimering og videreudvikling af et keramisk centralrør.

 

Virksomheden, v/ Direktør Karen Bladt, og Product Manager Tina Svendsen, Ph.D, vil på dagens vækstforummøde dels give en kort status på resultaterne af det gennemførte projekt, dels redegøre for de fremtidige udviklingsplaner og investeringsønsker for virksomheden.

Sagsbeskrivelse

Kort om HASLE Refractories A/S

HASLE Refractories A/S udvikler, producerer og sælger unikke præstøbte sten og støbemasser med høj slidstyrke, kemisk-resistens og ekstrem ildfasthed, og har i dag på verdensmarkedet en position som nichevirksomhed/ekspert indenfor disse produkter og installationer.

Siden den nuværende ejer overtog HASLE Refractories A/S i 2003 er der blevet lagt vægt på virksomhedens kompetenceniveau, hvorfor virksomheden har en relativt stor andel af højtuddannede medarbejdere ansat - primært ingeniører/teknikere. Skal virksomheden fortsætte med at skabe vækst og dermed tilføre det bornholmske samfund nye arbejdspladser, både til højtuddannede og til ufaglærte, er det absolut nødvendigt for virksomheden at fortsætte med at udvikle sine nøgleprodukter, så de bliver stadig mere stabile og avancerede.

 

Kort om resultaterne af det det gennemførte projekt

Projektets hovedformål var at udvikle og optimere HASLEs keramiske centralrør for at imødekomme ændrede produktionsvilkår hos eksisterende brugere (cementfabrikker) og for på sigt at kunne tilbyde produktet til andre industrier også og dermed styrke HASLEs position på det internationale marked.

Hovedaktiviteten i dette projekt har været videnopbygning, og HASLE har opnået de opstillede mål om styrkeoptimering af CVF-elementer, indhentning af erfaringer fra brugere og en målrettet faglig opkvalificering. Derfra har det været muligt at udvikle produktet både mht. design og materialeegenskaber. Første prototype er produceret efter konsulentens anbefalinger om design, samt med ændret materialevalg/produktionspraksis ud fra analyseresultater, og denne er vurderet i en fuld-skala opstilling på HASLE.

HASLE installerede i 2009 et centralrør på et kraftværk i USA og de foreløbige resultater er særdeles gode i forhold til effekt og holdbarhed, og der er udsigt til, at der snart vil komme flere installationer på kraftværker, hvilket er en ny type industri for HASLE.

Hele projektet har tilført HASLE betydelig viden omkring ildfaste råmaterialer og støbemasser, som får stor betydning for den fremtidige produktudvikling – ikke kun på centralrør, men også i forhold til udvikling og optimering af virksomhedens øvrige produkter.

Produktion af centralrørselementer udgør langt den største aktivitet i HASLEs støberi og danner grundlag for opretholdelse af denne produktionsafdeling og sikrer dermed adskillige arbejdspladser i en tid med høj arbejdsløshed på Bornholm.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

 

·        At vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Bilag

-     Ingen.

 

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 3:

Orienteringen fra Hasle Refractories blev taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Status på Vækstforums 2010-handlingsplan

24.10.00P00-0006

Indledning

Vækstforums 2010-handlingsplan blev godkendt af det tidligere Vækstforum den 23. november 2009. Handlingsplanen for 2010 omfatter dels en videreførelse af allerede bevilgede aktiviteter i 2009 og dels forslag til nye indsatser.

Det er på baggrund af Vækstforums handlingsplan for 2010, der er udarbejdet 2010-handlingsplaner for operatører som Business Center Bornholm, Destination Bornholm og Bornholms Akademi.

Der gives med dette dagsordenspunkt en status på fremdriften i Vækstforums handlingsplan.

Sagsbeskrivelse

Vækstforumsekretariatet har haft kontakt med hovedoperatørerne af Vækstforums 2010-handlingsplanen. Se vedlagte skematiske oversigt. Af de 34 indsatsfelter fra 2010-Handlingsplan er der god fremdrift i næsten alle. Kun for tre indsatsfelter er der på nuværende tidspunkt ikke igangsat aktiviteter. Det drejer sig om Offentlige/private samarbejder (OPS/OPP), Udenøs ressourcepersoner samt Artist Residencies. Et par af de andre indsatsfelter har fået en anden hovedoperatør. Og endeligt kan det opsummeres, at der flere steder er aktiviteter på tværs af indsatsfelterne. Status for fremdriften er vedlagt som bilag.

 

Økonomi

-          Ingen pt.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller

·        At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

-          Status for aktiviteter i Handlingsplan 2010 for Bornholms Vækstforum (vedlagt)

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 7. juni 2010

1.
Status for de planlagte aktiviteter i Handlingsplan 2010 for Bornholms Vækstforum (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Udpegning af medlem og suppleant til styringsudvalget for delprogram Øresund under Interreg IV-programmet

00.03.04A23-0004

Indledning

Det grænseoverskridende program for Øresund-Kattegat-Skagerrak medfinansieres fra den europæiske regionalfond med ca. 11 mio. euro i perioden 2007 – 2013. Programmet er organiseret med et delprogram for Øresundsregionen og et delprogram Kattegat-Skagerrak. Der er også mulighed for at finansiere projekter med deltagere fra de to delprogramområder. Et udkast til program er blevet sendt til Kommissionen med henblik på godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse

I henhold til programudkastet og forordning nr. 1080 af 5. juli 2006 skal der nedsættes et styringsudvalg for delprogrammet for Øresund. Styringsudvalgene skal udvælge de projekter, der skal meddeles støtte under delprogrammet. Afgørelser i udvalgene træffes ved konsensus. Det første møde i 2010 i styringsudvalget for Øresund blev afholdt 8. februar 2010. De relevante mødedatoer for de nyvalgte medlemmer er den 9. september i Malmø og den 29. november i København.

 

Efter § 24 i Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond sikres de regionale vækstfora repræsentation i styringsudvalget, og de danske medlemmer udpeges af regionerne, der er omfattet af programmet.

 

På denne baggrund anmoder Region Hovedstaden Bornholms Vækstforum om at indstille et medlem og en suppleant til styringsudvalget for delprogrammet for Øresundsregionen.

 

I henhold til ligestillingslovens §9 skal der ved indstilling af et medlem indstilles både en mand og en kvinde. Der indstilles således en mand og en kvinde, og den der ikke bliver udpeget som medlem bliver så suppleant.

 

Kommunalbestyrelsesmedlem Annelise Molin (R) og Borgmester Bjarne Kristiansen (I) blev indstillet til posterne som henholdsvis medlem og suppleant på vækstforums møde den 5. september 2007

 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

·        at Bornholms Vækstforum indstiller 2 medlemsemner (en mand og en kvinde) som henholdsvis medlem/suppleant til styringsudvalget for delprogrammet for Øresundsregionen.

 

Bilag

-     Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 5:

Bornholms Vækstforum besluttede at indstille Winni Grosbøll og Steen Colberg Jensen til medlems- og suppleantposterne til styringsudvalget for delprogrammet for Øresundsregionen.

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Status på forbrug af EU-midler og Regionale Udviklingsmidler

00.03.00G00-0042

Indledning

Med det formål at følge forbruget af strukturfondsmidler (Regional- og Socialfonden) og de regionale udviklingsmidler, informeres Bornholms Vækstforum løbende om status.

 

Sagsbeskrivelse

Strukturfondsmidler

 

Regionalfondsprogrammet ”Innovation og viden”

 

 

Kr.

Totalt til rådighed 2007-2013

55.757.125

Bevilget/indstillet *)

20.949.826

Rest 2007-2013

34.807.299

 

Socialfondsprogrammet ”Flere og bedre job”

 

 

Bedre job

Kr.

Flere job

Kr.

Totalt til rådighed 2007-2013

40.702.701

15.054.424

Bevilget *)

26.145.199

0

Indstillet til dagens møde

7.387.193

11.610.506

Rest 2007-2013

7.170.309

3.443.918

 

*) I tallene er modregnet evt. mindreforbrug på afsluttede projekter

 

Oversigter over totalforbrug for hver af de to strukturfonde fordelt på de enkelte indsatsområder fremgår af vedlagte bilag.

 


Regionale udviklingsmidler

 

Nedenstående skema indeholder en oversigt over midler til disposition set i forhold til ansøgninger på dagens møde.

 

 

2010

2011

2012

 

FRIE MIDLER

Kr.

Kr.

Kr.

 

Midler til disposition x)

3.668.887

4.964.642

11.064.730

 

Indstillet til dagens møde

0

0

0

 

Rest 2010 såfremt dagens

indstillinger imødekommes

3.668.887

4.964.642

11.064.730

 

 

UDDANNELSESPULJEN

 

Midler til disposition x)

1.371.967

1.723.467

2.428.717

 

Indstillet til dagens møde

0

0

0

 

Rest 2010 såfremt dagens indstillinger imødekommes

1.371.967

1.723.467

 

2.428.717

 

 

KULTURPULJEN

 

 

 

 

Midler til disposition x)

1.198.800

1.713.300

2.227.800

 

Indstillet til dagens møde

0

0

0

 

Rest 2010

1.198.800

1.713.300

2.227.800

 

 

 

 

 

 

 

 

x) Der kalkuleres med 2010-niveau for puljen i årene fra 2010 til 2012

 

En samlet oversigt over forbrug fordelt på de enkelte projekter, restmidler og nye ansøgninger for årene 2007-2012 er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        at Bornholms Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bilag

­       Oversigt over forbrug af regionale udviklingsmidler pr. 27. maj 2010 (vedlagt)

­       Oversigt over forbrug af EU-midler pr. 27. maj 2010 (vedlagt)

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 7. juni 2010

1.
­Oversigt over forbrug af regionale udviklingsmidler pr. 27. maj 2010 (XLS)

2.
­Oversigt over forbrug af EU-midler pr. 27. maj 2010 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Ansøgning om Socialfondstilskud til projekt "Uddannelse til alle"

00.03.04Ø39-0166

Punktet er fortsat fra mødet d. 19. april 2010. Sagsfremstilling og indstilling til mødet 7. juni 2010 står efter punktet med beslutning fra sidste møde.

 

19. april 2010

Ansøgning om Socialfondstilskud til projekt "Uddannelse til alle"

Indledning

På vegne af en arbejdsgruppe bestående af Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Produktionshøjskole, Jobcenter Bornholm og Ungdommens Uddannelsesvejledning fik Bornholms Erhvervsskole bevilget 123.020 kr. fra de regionale udviklingsmidler til et forprojekt om ”Flere unge i uddannelse” og der arbejdes nu på en større socialfondsansøgning.

Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Regionskommune, Bornholms Produktionshøjskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Gymnasium, Bornholms Akademi og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er partnere i projektet. VUC, UCC (Pædagogisk assistent uddannelse) og Dansk Industri er med som netværksdeltagere.

 

Det forventes at Bornholms Regionskommune ved Jobcenter Bornholm vil ansøge om et Socialfondstilskud på i alt ca. 20 mio. kr. , men da Bornholms Vækstforum under Socialfondens prioritet 2 kun har 15 mio. kr., er ansøger i gang med at opdele projektet i to, således at der vil blive søgt om midler under begge Socialfondens prioriteter. Der vil således være et projekt, der fokuserer på den nødvendige kompetenceudvikling på tværs af alle indsatser for det personale der arbejder med de unge og et projekt, der handler om metode- og strategiudvikling i forhold til at få de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I resten af denne dagsorden omtales projekterne som ét projekt, da der alene er tale om en teknisk opdeling af projektet.

Projektperioden er 1. maj 2010 til 31. december 2013.

Dette dagsordenspunkt lægger op til en godkendelse af projektets indhold og en forhåndsreservering af max. 20 mio. kr. under EU's Socialfond.

 

Vicekommunaldirektør Lene Koch Langhoff, som er formand for styregruppen i forprojektet, vil på dagens møde orientere om projektets indhold. 

 

Sagsbeskrivelse

En af Bornholms absolut største udfordringer i dag er den nuværende og stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft. 35 % af den bornholmske arbejdsstyrke forlader arbejdsmarkedet inden 2015. De ledige og nye stillinger skal besættes af stadigt mere kvalificeret arbejdskraft.

Regeringens (og Bornholms Vækstforums) målsætning er, at 95 % af alle unge skal kvalificere sig til arbejdsmarkedet eller til en videregående uddannelse gennem en ungdomsuddannelse. I dag vurderes det, at 84,3 % af en bornholmsk ungdomsårgang har mindst en ungdomsuddannelse 25 år efter afsluttet 9. klasse. Beregnes dette tal 10 år efter endt grundskole, det vil sige, når den unge er midt i tyverne, er tallet kun 77,7 %.

Unge der ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse har en markant øget risiko for ledighed samt at stå udenfor arbejdsmarkedet.

 

Dette projektets overordnede mål er, at Bornholms ungdom bliver kvalificeret til at deltage aktivt på arbejdsmarkedet:

·        som en forudsætning for vækst på Bornholm

·        for at mindske offentlige udgifter til deres økonomiske underhold

·        for på individuelt niveau, at bidrage til at Bornholms ungdom bliver en aktiv del af samfundet

 

Projektet har til formål at adressere de udfordringer, der ligger i at opnå resultater i et så komplekst og omfattende regionalt udviklingsprojekt som dette. Der er mange udfordringer, bl.a.:

·        At skabe konsensus om hvordan den fælles målsætning om at flere unge skal have en ungdomsuddannelse nås mellem kommunale aktører, statslige ungdomsuddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv på Bornholm.

·        At tage stilling til hvordan nye lovgivningsmæssige muligheder skal udnyttes og implementeres på Bornholm samt koordineres med projektets indsatser. Her tænkes særligt på de lovforslag, der er sendt i høring og som vil blive udformet, som følge af Ungepakke I og II.

·        At arbejde udviklingsorienteret, hvor der på én og samme tid skal opnås konkrete mål og foregå en proces, hvor de forskellige aktører spiller sammen.

·        At udvikle nye metoder, hvoraf hovedparten ér udviklet og afprøvet enkelte andre steder i Danmark, men hvor der er behov for en bornholmsk kontekstualisering, der tager højde for en række yderområdeproblematikker, karakteriseret af små ungdomsårgange, en befolkning hvor en stor andel ikke er uddannelsesvante og en virksomhedsstruktur, der er præget af forholdsvis mange små- og mellemstore virksomheder og en branchefordeling, der ikke nødvendigvis afspejler den nationale.

 

Udfordringerne kræver:

·        At projektet sker i tæt samspil med Bornholms politiske ledelse.
Kommunalbestyrelsen besluttede derfor d. 25. marts 2010 at nedsætte et såkaldt § 17,4-udvalg med borgmester Winni Grosbøll som formand. Udvalget følger projektet tæt og består af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, arbejdsgiverorganisationerne, lønmodtagerorganisationerne, uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

·        At der løbende gennemføres en række workshops eller ”camps”, hvis formål dels er at skabe en fælles forståelse på tværs af projektets mange interessenter og aktører for indsatsen, dels at udvikle fælles strategiske pejlemærker, der styrer projektets udvikling. Deltagere på disse ”camps” vil være projektets partnere, § 17,4-udvalgets medlemmer samt andre interessenter. Det er uhyre vigtigt, at der til disse ”camps” inddrages personer uden for Bornholm, der kan bidrage både processuelt, men også konkret med nytænkning og ny viden.

·        At det sikres, at de medarbejdere der arbejder med de unge får den fornødne opkvalificering.

·        At der gennemføres en række analyser, hvis formål er at danne grundlag for beslutninger i projektet.

 

Projektet består af 2 sammenhængende dele:

Del 1: Fokus på uddannelsesparathed og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse:

·        Der igangsættes et regionalt uddannelsesstrategisk arbejde med repræsentanter fra det private og offentlige erhvervsliv, statslige ungdomsuddannelsesinstitutioner, grundskoler, den kommunale beskæftigelsesindsats, socialt forebyggende og behandlende virksomheder samt regionale og kommunale politikere.

·        Arbejdet skal baseres på eksisterende samt nye analyser, hvis fokus er at skabe et overblik over forskellige målgrupper blandt de unge og vurdere sammenhæng mellem social arv, frafalds- og gennemførelsestendenser, uddannelsesorganisering samt pædagogiske indsatser.

·        Der gennemføres en række pædagogiske og organisatoriske forsøg og metodeudviklinger målrettet frafaldstruede unge i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og især i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Forsøgene har alle til formål at kvalificere det strategiske arbejde og danne grundlag for beslutninger om hvordan den regionale uddannelsesindsats skal organiseres.

·        I forbindelse med ovenstående arbejde skal UU Bornholm (Ungdommens Uddannelsesvalg Bornholm) udvikles fra at være en kommunal servicevirksomhed til at blive et regionalt videnscenter for ungeuddannelse med fokus på overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

 

Del 2: Fokus på skabelse af en kvalificeret arbejdsstyrke gennem kvalificering af ledige unge samt udvikling og styrkelse af erhvervsuddannelserne på Bornholm:

·       Analyse af kompetencebehov på Bornholm: Der skal ske en koordinering med projekt Kompetenceforum Bornholm (KFB). Jobcenter Bornholm og Beskæftigelsesregionen har virksomhedsdatabaser, der bør anvendes i dette arbejde, ligesom det er muligt at bestille modeller for fremtidige kompetencebehov indenfor udvalgte brancher. Der er afsat midler i projekt KFB til dette, og der skal sikres en aftale om samarbejde mellem dette projekt og KFB.

·       Udvikling af en regional praktikpladskoordinering: Udvikling af en netværksmodel der sikrer flere praktikpladser på Bornholm, udvikling af forsøg med dimensionerede erhvervsuddannelser inden for udvalgte brancher, koordinering mellem praktikpladser i forskellige regier, således at de bornholmske virksomheder, private såvel som offentlige, ikke overbebyrdes. Med andre ord skal der ske en koordinering mellem virksomhedspraktik i forbindelse med unges afklaringsforløb (Nye veje), erhvervsklasse praktik, EGU praktikpladser samt erhvervsuddannelsespraktikpladser. Der er behov for et analysegrundlag for at sikre en strategisk indsats: praktikpladserne skal udvikles inden for de brancher der har størst behov for nyuddannede.

·       Metodeopsamling på forsøgsprojekter

Der gennemføres to større forsøg:

1.      Nye veje målrettet unge ledige uden uddannelse, med følgende indsatser:

§  Oprettelse af ”arbejdspraktikker” med uddannelsesperspektiv
En række unge har i perioden med højkonjunktur efterspurgt og fået lønarbejde frem for uddannelse. En stor del af denne gruppe unge er nu ledige uden uddannelse. Der skal udvikles tilbud til denne gruppe unge.

§  Oprettelse af virksomhedscentre
Der er behov for at udvikle virksomhedscentre, hvor den unge kan gennemføre kompetenceafklarende praktikker der på sigt kan blive formelt kompetencegivende.

§  Anerkendelse af kompetencer hos unge uden interesse eller mulighed for uddannelse (f.eks. EGU/STU)
20 % af alle unge får ikke en uddannelse efter grundskolen. De fleste opnår imidlertid kompetencer – uformelle eller ikke-formelle. De fleste job, især i større virksomheder, indeholder en eller anden form for oplæring, intern uddannelse eller lign. Der skal udvikles en metode til måling og dokumentation.

 

2.     Styrkede erhvervsuddannelser med følgende indsatser:

§  Praktikpladsområdet
Aftaler med brancher og virksomheder om flere praktikpladser. Forsøg med og modeludvikling vedr. praktikcentre. Forsøgsmodel for skolepraktik.

§  Større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet
Større synlighed i grundskolen, bl.a. via forsøg med erhvervsuddannelsesklasser i 9. og 10. klasse. Virksomhederne skal på banen, bl.a. på erhvervsmesse på Erhvervsskolen i uge 12 og via forsøg med informationsindsatser i 6. og 7. klasse.

§  Modeludvikling: Danmarks bedste erhvervsuddannelse
Uddannelsesgaranti/praktikpladsgaranti (gerne delvist udenfor Bornholm). Erhvervspædagogisk metodeudvikling via styrkelse af undervisningsformer der tiltrækker læringsstærke elever, forsøg med uddannelsesmiljø (sociale indsatser, it), besøg på andre erhvervsskoler (udvikling af særlige faglige moduler) og undervisernes kompetenceudvikling. Der vil også blive sat fokus på karrierevejen som selvstændig og en styrket iværksætterindsats.

 

Projektet kan illustreres således:

Effekter

Det konkrete mål er, at 95 % af en bornholmsk årgang i 2015 har gennemført en ungdomsuddannelse senest 10 år efter afsluttet grundskole.

Der vil ske en løbende effektmåling af projektets indsatser samt en efterfølgende dokumentation. Projektet måles ud fra de følgende overordnede parametre:

·        Andelen af unge der har gennemført en ungdomsuddannelse.

·        Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse.

·        Andelen af unge der er frafaldet en ungdomsuddannelse.

·        Andelen af unge der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

·        Antallet af medarbejdere der opkvalificeres.

Tallene vil blive opgjort 2 gange årligt igennem hele projektperioden, og der opstilles et barometer for indsatsen, som er en central del af projektets formidlingsindsats.

 

Det forventes desuden, at der i løbet af projektets fireårige indsats vil blive udviklet særlige uddannelsestilbud, frafaldsforebyggende indsatser, og et analyseapparat, der kan kvalificerende den opsøgende indsats overfor forskellige målgrupper og endelig udarbejdes en fælles strategi for indsatsen på tværs af kommunale, regionale og statslige aktører. Effekten vil være en regional model for, hvordan hver eneste ung på Bornholm sikres udvikling mod uddannelsesparathed og støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse, således at Bornholms menneskelige ressourcer på sigt vil kunne udnyttes fuldt ud.

 

Økonomi

Projektets tilskudsberettigede omkostninger beløber sig til ca. 50,4 mio. kr., som fordeler sig på:

 

Projektledelse inkl. strategisk arbejde
og overordnet administration af projektet                                                                   3,5 mio. kr.

Delprojekt 1/Uddannelsesparathed og fastholdelse
inkl. kompetenceudvikling                                                                   10,3 mio. kr.

Delprojekt 2/Sammenhæng erhverv og uddannelse

inkl. kompetenceudvikling                                                                   36,6 mio. kr. 

I alt                                                                                                       50,4 mio. kr.

 

Der vil i begge delprojekter være udgifter til administration, ud over det der ligger i projektledelsen, da Socialfondsprojekter er meget dokumentationskrævende.

 

Projekterne søges finansieret således:

Socialfonden (39,68 %)                                                                       20,0 mio. kr.

Medfinansiering i form af timer, taxameter, tilskud mv.                                            30,4 mio. kr.

I alt                                                                                                       50,4 mio. kr.

 

Vurdering

På nuværende tidspunkt er projektet indholdsmæssigt på plads, men der forestår et større arbejde med at få økonomien og milepælsplanerne detailbeskrevet i det omfang det er nødvendigt til en Socialfondsansøgning. Da dette arbejde endnu ikke er færdigt, er det ikke muligt at oplyse det helt præcise beløb, der ansøges om. Men der foreligger et realistisk budget for projektet, baseret på de enkelte delprojekters budgetter samt på en overordnet projektledelse. Vækstforumsekretariatet vurderer derfor, at Vækstforum på dagens møde kan træffe beslutning om indholdet i ansøgningen og om hvilket beløb, man vil disponere til projektet.

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med Socialfondsprogrammets prioritet 1.1, idet der er tale om en opkvalificering af arbejdsstyrken, og prioritet 2.1 ved at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed gøre dem arbejdsmarkedsparate og i stand til at udnytte deres ressourcer endnu bedre.

Projektet vurderes desuden at være i overensstemmelse med erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4: menneskelige ressourcer – uddannelse og kompetence, hvor et af Vækstforums mål netop er, at mindst 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.

Dette projekt er endvidere beskrevet i Vækstforums Handlingsplan for 2010.

At flere bornholmske unge skal tage en ungdomsuddannelse er også et mål i Vækstforums Partnerskabsaftale med regeringen.

Grundet sen aflevering af ansøgningen har Bornholms Akademi ikke haft mulighed for at komme med en skriftlig udtalelse men vil kunne komme med en mundtlig vurdering på mødet, hvis Vækstforum ønsker det. Bornholms Akademi er partner i dette projekt og har deltaget i Styregruppens arbejde med formulering af projektet.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstillinger,

·        At Vækstforum godkender indholdet i ansøgningen og

·        At Vækstforum forhåndsreserverer en ramme på max. 20 mio. kr. i tilskud fordelt på Socialfondens prioritet 1 og 2, idet et endeligt budget vil blive præsenteret med henblik på endelig indstilling ved Vækstforums møde 7. juni 2010.

 

 

Bilag

-          Ingen (den endelige Socialfondsansøgning vil blive tilgængelig, når den er færdig)

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 19. april 2010, pkt. 9:

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at der i den endelige projektbeskrivelse skal ske en tydeliggørelse af additionaliteten i det samlede projekt og en tydeliggørelse af processen for iværksættelsen samt prioriteringen af de enkelte delprojekter, herunder opstilling af tydelige effektmål for delprojekterne.

 

Supplerende sagsfremstilling til møde d. 7. juni 2010.

Ansøgning om Socialfondstilskud til projekt "Uddannelse til alle"

00.03.04Ø39-0166

Indledning

På vegne af en arbejdsgruppe bestående af Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Produktionshøjskole, Jobcenter Bornholm og Ungdommens Uddannelsesvejledning fik Bornholms Erhvervsskole bevilget 123.020 kr. fra de regionale udviklingsmidler til et forprojekt om ”Flere unge i uddannelse” der skulle munde ud i en større socialfondsansøgning. Ansøgningens indhold blev fremlagt på Vækstforums møde d. 19. april 2010, hvor der blev forhåndsreserveret max. 20 mio. kr. fra Socialfonden til det samlede projekt. Vækstforum godkendte projektbeskrivelsen, dog med den tilføjelse, at der skulle ske en tydeliggørelse af additionaliteten i det samlede projekt, en tydeliggørelse af processen for iværksættelse samt en prioritering af de enkelte delprojekter, herunder opstilling af tydelige effektmål for delprojekterne.

 

Bornholms Regionskommune ved Jobcenter Bornholm ansøger nu om et Socialfondstilskud på i alt 18.997.699 kr. fordelt med 7.387.193 kr. fra prioritet 1 til UTA I og 11.610.506 kr. fra prioritet 2 til Ungdomsuddannelse til alle (UTA II). Da Bornholms Vækstforum under Socialfondens prioritet 2 kun har 15 mio. kr., har ansøger opdelt projektet i to, således at der vil blive søgt om midler under begge Socialfondens prioriteter.

I resten af denne dagsorden omtales projekterne primært som ét projekt (UTA).

Projektperioden er 1. maj 2010 til 31. december 2013. Ansøger har på baggrund af Vækstforums beslutning 19. april 2010 påbegyndt projektet for egen regning og risiko.

Sagsbeskrivelse

UTA er et helhedsorienteret projekt, som kommer hele vejen rundt om de unge, som er frafaldstruede på mange måder i forhold til det at få en ungdomsuddannelse. Projektet kompetenceudvikler de voksne, der arbejder med de unge, afprøver metoder og indsatser for de unge, styrker erhvervsuddannelserne og udarbejder analyser og evalueringer til brug for det fremtidige arbejde på området.

Delprojekt 1 (UTA I), som der ansøges 7.387.193 kr. til under Socialfondens prioritet 1, fokuserer på den nødvendige kompetenceudvikling for det personale der arbejder med de unge samt afprøvning af pædagogiske forsøg som led i kompetenceudviklingen og strategiudviklingen. Indsatserne skal være med til at sikre de unges overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og udvikle Ungdommens Uddannelsesvejledning til at være et regionale videnscenter.

Delprojekt II (UTA II), som der ansøges 11.206.447 kr. til under Socialfondens prioritet 2, handler om styrkede erhvervsuddannelser, herunder metode- og strategiudvikling. UTA II vil gå nye veje i forhold til praktikpladser, pædagogisk metodeudvikling og med forsøg med formel anerkendelse af de unges uformelle kompetencer.

For begge delprojekter gælder, at de indgår i de løbende analyser og evalueringer, som skal danne grundlag for den langsigtede strategi på uddannelsesområdet.

 

Denne sagsbeskrivelse vil primært fokusere på besvarelse af de betingelser Vækstforum opstillede 19. april 2010.

Projektet er stort og, såfremt det bevilges, bruger det en stor del af Vækstforums resterende socialfondsmidler. Det foreslås derfor, at der som en betingelse indføres 2 faser med stop undervejs i projektet, hvor Vækstforum modtager en afrapportering om de opnåede resultater, projektets fremdrift, forhindringer/udfordringer og hvorledes de er blevet taklet samt eventuelle ønsker om tilretning af projektet som følge af opnåede erfaringer. På den baggrund beslutter Vækstforum om projektet kører tilfredsstillende, om der skal ske kursændring inden for projektets rammer eller om man ønsker at stoppe det helt.

Det foreslås, at første fase afrapporteres på Vækstforums møde i sommeren 2011 og andet fase ca. 6 måneder senere, ved Vækstforums møde primo 2012. Projektet vil således have tid til at komme i gang og begynde at vise resultater og samtidig ikke være så langt fremme, at et stop betyder at der kun vil mangle evaluering og analyseresultater.

Såfremt projektet bevilges, vil der være ca. 7,2 mio. kr. tilbage på prioritet 1 til ”bedre job”, f.eks. kompetenceudvikling, og ca. 3,4 mio. kr. tilbage på prioritet 2 til ”flere job”, f.eks. iværksætteriprojekter, til brug i perioden 2010 – 2013.

Effekter

Det konkrete mål for UTA er, at 95 % af en bornholmsk årgang i 2015 har gennemført en ungdomsuddannelse senest 10 år efter afsluttet grundskole.

Der vil ske en løbende effektmåling af projektets indsatser samt en efterfølgende dokumentation. Projektet måles ud fra de følgende overordnede parametre:

·        Andelen af unge der har gennemført en ungdomsuddannelse.

·        Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse.

·        Andelen af unge der er frafaldet en ungdomsuddannelse.

·        Andelen af unge der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

·        Antallet af medarbejdere der opkvalificeres.

Tallene vil blive opgjort 2 gange årligt igennem hele projektperioden, og der opstilles et barometer for indsatsen, som er en central del af projektets formidlingsindsats.

 

Det forventes desuden, at der i løbet af projektets indsats vil blive udviklet særlige uddannelsestilbud, frafaldsforebyggende indsatser, og et analyseapparat, der kan kvalificerende den opsøgende indsats overfor forskellige målgrupper og endelig udarbejdes en fælles strategi for indsatsen på tværs af kommunale, regionale og statslige aktører. Effekten vil være en regional model for, hvordan hver eneste ung på Bornholm sikres udvikling mod uddannelsesparathed og støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse, således at Bornholms menneskelige ressourcer på sigt vil kunne udnyttes fuldt ud.

 

De mere konkrete, målbare forventede effekter, fordelt på de to delprojekter, ser således ud:

UTA I:

150 lærere forventes kompetenceudviklet via kurser/uddannelse

300 lærere forventes kompetenceudviklet via camps, informationsmøder med mere.

255 elever forventes at gennemgå forløb der skal gøre dem uddannelsesparate. Tallet fordeler sig således på indsatser:

                      Rampen: 35 elever (2-årigt forløb)

                      Erhvervsklasser: 20 elever (1-årigt forløb)

                      Socialt og psykologisk task force: 200 elever (2-årigt forløb)

Derudover vil der være konkrete produkter i form af analyser.

 

UTA II:

600 forventes at gennemføre et forløb i projektet

300 ledige unge forventes at få en ungdomsuddannelse og beskæftigelse

20 nye iværksættere forventes skabt

80 virksomheder forventes at indføre nye samarbejder.

150 virksomheder forventes at forbedre muligheden for at rekruttere eller fastholde medarbejdere.

20 virksomheder forventes at implementere nye processer eller organisationsformer.

Derudover vil der være konkrete produkter i form af en metode til at anerkende uformelle kompetencer.

Indsatserne på UTA II vil for de flestes vedkommende vare 3 år.

 

Prioritering af indsatser

Ansøger og partnere har arbejdet hårdt på at justere projektet på baggrund af Vækstforums betingelser.

Det projekt der nu foreligger, er indholdsmæssigt overordnet det samme som Vækstforum tog stilling til d. 19. april 2010. Nogle indsatser er ændret fra at være indsatser (små projekter) til nu at være metodeforsøg, som det bliver projektledelsens ansvar at gennemføre. Det gælder f.eks. ”unge i forsvaret” og EGU-indsatsen.

Andre indsatser er forkortet tidsmæssigt og er nu 1-2-årige indsatser, som der evalueres og evt. metodeudvikles på.

Sidste type af indsatser, som f.eks. praktikpladsindsatsen, varer 3 år.

Iværksætteri er indtænkt i nogle af indsatserne og der vil blive arbejdet på at få det med i flest muligt indsatser og metodeforsøg.

 

Proces for iværksættelse

Da projektet har karakter af metodeudvikling og udvikling af en mere langsigtet strategi på baggrund af forsøg med hvad der virker og hvad der ikke virker, har ansøger anset det for vigtigt at få flest mulige indsatser/forsøg i gang hurtigst muligt. De fleste indsatser igangsættes derfor i efteråret 2010. Det giver desuden mulighed for at præsentere konkrete resultater for Vækstforum ved første fases afrapportering i sommeren 2011.

 

Additionalitet

Vækstforum bad på mødet 19. april 2010 om en tydeliggørelse af projektets additionalitet.

Projektet er additionelt og har nyhedsværdi på flere niveauer. På det overordnede niveau er projektet additionelt fordi det er første gang i Danmark at der arbejdes så helhedsorienteret som her. Andre steder har der typisk været fokus på kun et indsatsområde. Derudover deltager samtlige aktører på området:

§         Bornholms Regionskommune med grundskole, uddannelsesvejledning, Børnecenter og Jobcenter.

§         Bornholms Regionskommunes politiske niveau med borgmester Winni Grosbøll som formand for det tilknyttede § 17,4 udvalg og med deltagelse af relevante udvalgsformænd, institutionsledere og arbejdsmarkedets parter.

§         Samtlige ungdomsuddannelsesinstitutioner på Bornholm: Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, VUC Bornholm, og UCC, der udbyder den Pædagogisk Assistentuddannelse på Bornholm.

§         Repræsentation af arbejdsmarkedets parter.

 

Indholdsmæssigt er projektet ligeledes helhedstænkende og mere omfattende end tidligere set og omfatter bl.a.

§         Grundskoleniveauer med fokus på uddannelsesparathed, en strategisk vejledningsindsats og tidlig indsats samt faglige overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse.

§         Total indsats målrettet unge ledige uden erhvervskompetencer med involvering af Jobcenter, vejledning, Produktionsskole og Erhvervsskole.

§         Regional praktikpladsforum, hvor der udvikles model for samarbejde og koordination mellem offentlige og private praktikpladser, Jobcenter og uddannelsesinstitutioner, baseret på regionale analyser af kompetencebehov.

§         Fagligt er der indsatser både målrettet socialt, fagligt og psykologisk svage unge samt generelle indsatser, hvis målgruppe er alle unge - både unge ledige uden kompetencegivende uddannelse såvel som unge helt ned til 7. klasse der har vanskeligheder samt stærke unge, der skal have erhvervsuddannelsesmuligheder, der udfordrer dem fagligt.

 

Regionalpolitisk er der tale om videreudvikling af metoder og pædagogiske værktøjer samt organiseringsformer som i flere tilfælde har været afprøvet i andre dele af landet, men som ikke er anvendelige på Bornholm, da øen 1) har en mindre elev-volumen end andre steder og tilbuddene er ikke hverken kompetencemæssigt eller økonomisk bæredygtige, når målgruppen er begrænset og 2) mange nye uddannelsesfremmende indsatser (teorier og metoder) er målrettet etniske minoriteter.

På Bornholm er den største udfordring unge fra ikke-uddannelsesvante familier som har dansk som modersmål. Der er behov for at videreudvikle disse nye pædagogiske indsatser, så de bliver målrettet en bornholmsk virkelighed. 3) Kompetenceudfordringen: både ledelse og undervisere samt vejledere har behov for kompetenceudvikling - her planlægges et omfattende samarbejde, hvor ALLE institutioner gennem projektet får kendskab til hinandens indsatser og dermed kan lære at bidrage som en del af en helhed, fremfor som en enkeltstående indsats ud fra egne faggrænser.

Projektet er i hver del-indsats additionelt, idet der kun er søgt projektmidler til udvikling af nye indsatser og metoder samt til dannelse af et regionalt koordineret niveau. I bilagene til ansøgningen under hver indsatsbeskrivelse er indikation af hvorfor indsatsen er additionel.

Økonomi

Projektets samlede udgifter er budgetteret til 49.718.973 kr. for perioden 1/5 2010 til 31/12 2013

Socialfondstilskuddet udgør 38,21 % af de samlede projektudgifter.

 

Udgifterne er fordelt således:

 

UDGIFTER, UTA I, Prioritet 1

Projektledelse 1)                                                             2.958.487 kr.

Administrativt personale                                                    597.910 kr.

Udgifter til ekstra vejledere og mentorer,
metodeudvikling, ekstra lærer-tid m.m.                          1.750.345 kr.

Uddannelse af personale, herunder udgifter til
leje af rekvisitter til undervisning, mentorer m.m.           3.994.694 kr.

Konsulentydelser, herunder gæstelærere, oplægsholdere
ekstern bistand til metodeudvikling og analyser                 772.406 kr.                                          

Annoncering, materialer, camps, rejser, kost og logi          388.638 kr.

Revision                                                                               67.500 kr.

Deltagermedfinansiering og taxameter                             6.187.567 kr.

I alt                                                                                16.717.547 kr.

 

FINANSIERING

Deltagermedfinansiering og taxameter                             6.187.567 kr.

Statsligt tilskud                                                                    540.714 kr.

Kommunalt tilskud                                                          2.602.073 kr.

Socialfondstilskud 44,19 %                                                                   7.387.193 kr.

I alt                                                                                16.717.547 kr.

 

 

 

 

UDGIFTER, UTA II, Prioritet 2

Projektledelse                     1)                                                             3.901.780 kr.                                          

Administrativt personale                                                1.180.000 kr.                    

Udgifter til analyser, ekstra vejledere og mentorer,

metodeudvikling, ekstra lærer-tid, projektledelse af

indsatser m.m.                                                                7.319.999 kr.

Uddannelse af personale                                                     350.000 kr.

Rejser, kost og logi, materialer, camps,

mødeforplejning m.m.                                                    1.360.117 kr.                    

Konsulentydelser, herunder gæstelærere, oplægsholdere
ekstern bistand til metodeudvikling, ydelser i form
af tilbud om motion, ernæring mm.                                     983.300 kr.

Ikke refunderbar moms                                                        43.750 kr.

Revision                                                                               67.500 kr.

Deltagermedfinansiering og taxameter                           17.794.980 kr.

I alt                                                                                33.001.426 kr.

 

FINANSIERING

Deltagermedfinansiering og taxameter                             17.794.980 kr.

Statsligt tilskud                                                                   3.595.940 kr.

Socialfondstilskud 35,18 %                                                                    11.610.506 kr.

I alt                                                                                  33.001.426 kr.

 

1) Projektledelsen opgave er at sikre, at der ikke er overlap i forhold til andre initiativer på området, skabe organisatorisk overblik, sikre sammenhæng mellem projektets praktiske del og den strategiske del, afholde ”camps” (tematiserede arbejdsseminarer for projektets partnere og andre interessenter), være faciliterende og processtyrende, udarbejde kommunikationsplan, således at projektet forankres både internt og eksternt, sikre ny viden til projektet og Bornholm, udvikle analysegrundlag, sikre at de 2 delprojekter fungerer sammen, sikre indsatser gennemføres, medvirke ved metodeforsøg, sikre at Socialfondens krav er opfyldt samt lave løbende og endelig evaluering. Der er en overordnet, strategisk projektleder samt to delprojektledere for hhv. UTA I og UTA II. Den overordnede projektleder forventes at bruge mere tid på UTA II end på UTA I, hvorfor projektledelsen her er dyrere.

 

Vurdering

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med Socialfondsprogrammets prioritet 1.1, idet der er tale om en opkvalificering af arbejdsstyrken, og prioritet 2.1 ved at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed gøre dem arbejdsmarkedsparate og i stand til at udnytte deres ressourcer endnu bedre.

Projektet vurderes desuden at være i overensstemmelse med erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.4: menneskelige ressourcer – uddannelse og kompetence, hvor et af Vækstforums mål netop er, at mindst 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.

Dette projekt er endvidere beskrevet i Vækstforums Handlingsplan for 2010.

At flere bornholmske unge skal tage en ungdomsuddannelse er også et mål i Vækstforums Partnerskabsaftale med regeringen.

 

Projektet har været til udtalelse hos Bornholms Akademi, der endvidere er partner i dette projekt.

 

Uddrag af udtalelse fra Bornholms Akademi:

”Projektets overordnede mål, sammenfaldende med regeringens globaliserings mål, at 95 % af en årgang skal fuldføre en ungdomsuddannelse, er i fuld overensstemmelse med Vækstforums prioriteter og strategi.

Målene for nogle enkelte underprojekter varier noget mht. i hvor høj grad de beskrevne mål rent faktisk beskriver en sluttilstand, eller snarere beskriver en aktivitet, som fører til en sådan (ønskelig) tilstand, som så blot ikke er eksplicit beskrevet. Et problem heri er målbarhed i forbindelse med evaluering.

Når Regeringens Ungepakke optræder, som et selvstændigt element i forbindelse med dette projekts strategiske opgaver er det utvivlsomt relevant for at opnå det overordnede mål. Det skal imidlertid overvejes om den strategiske analyse af Ungepakken skal placeres i regi af dette projekt eller om den opgave hører hjemme i BRKs faste organer.

En principiel styrke ved projektorganisering er at isolere en særlig opgave fra andre (tyngende) bindinger/opgaver og koncentrere/fokusere ressourcer om løsning af problemer indenfor denne begrænsede opgave. Projekter er derfor bedst egnede til begrænsede opgaver i tid og størrelse.

I UTA kan der være risiko for at der bygges en organisation op, der på grund af størrelse og kompleksitet modvirker fordelene ved projektorganiseringen.

I forbindelse med parallelorganisering kan der opstå pres i to dimensioner, dels en intern koordinering, pga. de mange delprojekter og dels i form af koordinering eksternt med igangværende aktiviteter hos partnere i projektet og eventuelt andre aktører. Akademiet har også tidligere udtrykt bekymring ved projektets og dermed budgettets størrelse, som i sig selv er en indikator for kompleksitet og omfang der kræver megen administration og organisatorisk styrke.

Bornholms Akademi finder derudover, at flere af indsatserne som udgangspunkt er godt beskrevet, mens andre af indsatsbeskrivelserne kun med vanskelighed kan anvendes som direkte grundlag for gennemførelse af indsatsen. Additionalitet er i nogle af indsatserne uklar og der kan være tale om dobbelt eller parallel dækning af områder, hvor der kan opstå konflikt.”

 

Den fulde udtalelse er vedlagt som elektronisk bilag.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Vækstforum indstiller ansøgningen UTA I til et Socialfondstilskud på 7.387.193 kr. under programmet ”Flere og bedre job”, prioritet 1.1 ”udvikling af menneskelige ressourcer”.

·        At Vækstforum indstiller ansøgningen UTA II til et Socialfondstilskud på 11.610.506 kr. under programmet ”Flere og bedre job”, prioritet 2.1 ”udvikling af menneskelige ressourcer”.

·        At indstillingen betinges af, at det i tilsagnet fremgår som betingelse, at Vækstforum ved udgangen af fase 1 og fase 2 skal godkende projektets resultater og fremdrift samt tage stilling til om projektet skal fortsætte.

 

 

Bilag

-          Ansøgning UTA I inkl. bilag (135 sider)

-          Ansøgning UTA II inkl. bilag (127 sider)

-          Grafisk oversigt over UTA (vedlagt)

-          Udtalelse fra Bornholms Akademi

 

NB! Grundet tekniske problemer er UTA II budgettets bemærkninger/forklaringer ikke helt i overensstemmelse med budgettallene. Tallene i budgettet er dog korrekte. Af samme årsag består UTA II ansøgningen af en indscanning af to dele: tekstdel og budgetdel.

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 7:

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at Vækstforum også ønsker en løbende status på projektets fremdrift på hvert Vækstforummøde, og at der laves en milepælsredegørelse til februar 2011. Det blev endvidere besluttet at udpege Christina Dideriksen som Vækstforums "fadder" til projektet. 

Bilag til Bornholms Vækstforum 7. juni 2010

1.
Grafisk oversigt UTA (vedlagt) (PDF)

2.
Ansøgning UTA I inkl. bilag (135 sider) (PDF)

3.
Udtalelse fra Bornholms Akademi (PDF)

4.
Ansøgning UTA II inkl. bilag (127 sider) (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Status på 2010-oplægget til Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Bornholms Væktsforum

00.01.00P27-0607

Indledning

Bornholms Vækstforum indsendte den 8. marts 2010 sine foreløbige initiativønsker til 2010-Partnerskabsaftalen med regeringen. Der har efterfølgende været møde i regionalpolitisk ministerudvalg, og det var ventet, at regeringens udspil skulle være præsenteret ved et bilateralt embedsmandsmøde 19. maj. Men departementet udsatte mødet med kort varsel, og i skrivende kendes den nye mødedato ikke. Vi har således endnu ikke set regeringens udkast til den nye Partnerskabsaftale 

Sagsbeskrivelse

Bornholms Vækstforum har fremsendt flg. 11 initiativer, der ønskes indarbejdet i 2010-Partnerskabsaftalen med regeringen:

1.      Finansiering og etablering af fælles uddannelsesmiljø, et Campus

2.      Sikring af en målrettet kompetenceudvikling på Bornholm, herunder at det erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde (VEU) styrkes – selvom øen ikke har fået sit eget VEU-center

3.      Placering af et centralt center for statslige eller kommunale opgaver

4.      Fastholdelse af statsarbejdspladser på øen, herunder aktiviteter på Almegårds Kaserne

5.      Etablering af højhastighedsbredbånd på Bornholm

6.      Bornholm som grønt eksperimentarium (testlaboratorium og ”demonstratorium”)

7.      Fortsat brug af Lakseklækkeriet i Nexø til forskning, produktion af økologiske østersølaks samt undervisning

8.      At fremtidens innovationsnetværk under Forsknings- og Innovationsstyrelsen gør brug af de kompetencer, der er opbygget på Bornholm via Dansk Videncenter for oplevelsesøkonomi (DANVIFO)

9.      Involvering af Bornholm i EU’s Østersøstrategi, specielt omkring maritim sikkerhed

10.  Bedring af udbetalingsvilkår i strukturfondsprojekter

11.  Sikring af indflydelse på implementering af EU’s ”2020-strategi”

 

Efter den første udmeldte tidsramme for processen, var det tænkt, at regeringsudspillet skulle præsenteres primo maj, med august som frist for anden indmelding af initiativer og med september afsat til politiske forhandlinger.

 

Økonomi og erhvervsminister Brian Mikkelsen har i brev af 25. maj 2010 inviteret formandskabet for Bornholms Vækstforum til et møde ”…til at drøfte indgåelse af ny regional partnerskabsaftale for vækst og erhvervsudvikling”. Det er i dette brev oplyst, at også undervisningsministeren vil deltage på mødet.

 

Regeringens udkast ventes udsendt inden sommerferien, og mødet mellem formandskabet for Bornholms Vækstforum samt økonomi- og erhvervsministeren og uddannelsesministeren ventes at finde sted den 21. september 2010.

 

Så snart vi har modtaget regeringens udkast, vil det blive videreformidlet til Vækstforum – med mulighed for en skriftlig høring om, at formandskabet bemyndiges til stå for de videre forhandlinger med regeringen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

-          Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014

24.10.00P20-0019

Indledning

Vækstforum drøftede på sit konstituerende møde den 19. april 2010 det tidligere vækstforums anbefalinger til den nye erhvervsudviklingsstrategi. På baggrund af konklusionerne på dette møde, kommunalbestyrelsens nyligt vedtagne visioner samt erhvervsklyngernes anbefalinger, har sekretariatet indledningsvist drøftet en konkretisering af strategiens områder med interesseorganisationerne og de bornholmske erhvervsfremmeaktører og skrevet et udkast til et ”skelet”.

På formiddagens inspirationsmøde vil eksterne oplægsholdere bidrage med input, om hvad der kan skabe udvikling og vækst på Bornholm til en efterfølgende drøftelse og beslutning, om hvilke visioner og strategiske mål, som Vækstforum ønsker at arbejde for i den kommende periode.

Gruppearbejde

På dagens møde, vil Vækstforum blive inddelt i grupper. I grupperne drøftes blandt andet den overordnede vision, de overordnede målbare og synlige mål, samt hvordan disse mål kan realiseres gennem konkrete aktiviteter (dvs. umiddelbare mål.) i relation til de fire indsatsområder, der er beskrevet nedenfor.

Som bilag til dette punkt, er ”skelettet” til erhvervsudviklingsstrategien vedlagt. Dokumentet fungerer således som debatoplæg i gruppearbejdet.

Sagsbeskrivelse

Jf. erhvervsfremmeloven skal erhvervsudviklingsstrategien tage udgangspunkt i de bornholmske rammevilkår og erhvervsspecialisering. Efter sin vedtagelse fungerer strategien som prioriteringsredskab i forhold til vurdering af hvilke eksterne projektansøgninger, der kan indstilles positivt.

Erhvervsudviklingsstrategien er også grundstammen i forhold til Vækstforums årlige handlingsplaner. Gennem disse handlingsplaner sikres gradvist implementering af strategiens ”indsatsfelter”.

Overordnet er det projekter inden for følgende områder, der kan støttes:

1.      innovation, videndeling og videnopbygning,

2.      anvendelse af ny teknologi,

3.      etablering og udvikling af nye virksomheder,

4.      udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer,

5.      vækst og udvikling i turismeerhvervet og

6.      udviklingsaktiviteter i yderområderne.

 

Endelig fungerer vækstforums erhvervsudviklingsstrategi også som en væsentlig del af grundlaget for Bornholms Regionale udviklingsplan (RUP’en), der udarbejdes af kommunalbestyrelsen.

 

Forslag til disponering af strategi

Med udgangspunkt i visionen, de overordnede mål, kommunalbestyrelsens visioner, det tidligere vækstforums stafet og klyngernes anbefalinger, foreslår sekretariatet følgende disponering af erhvervsudviklingsstrategien:

 

Vision

Overordnet anbefaler sekretariatet, at Vækstforum fastholder den eksisterende vision ”Det unikke Bornholm – vækst via kreativitet og kvalitet”. Bornholm er i forvejen kendt som ”noget”, der er væsentligt forskelligt fra den øvrige del af landet. Det virker således naturligt, at udnytte denne forskel til noget positivt.

 

Overordnede mål

Sekretariatet anbefaler endvidere, at Vækstforum fortsat arbejder for følgende langsigtede målbare overordnede mål:

·        Øge uddannelsesniveauet (20 år efter 9. kl. baseret på UVM profilmodel):
Ungdomsuddannelse min. X % af en årgang (84 % i i perioden 2005-2008)
Videregående uddannelse min. X % af en årgang (52 % i perioden 2005-2008)

·        Øge arbejdsstyrken med min. X % (- 3,7 % i perioden 2007-2009)

·        Øge antallet af jobs med min. X % (+4 % i perioden 2006-2008)

·        Øge produktiviteten og værdiskabelsen med min. X % årligt (samlet værdiskabelse på ca. 0 % i perioden 2004-2009 målt i faste priser)

·        Øge den bornholmske eksport med min. X %

·        Øge befolkningstallet med min. X % (- 2,1 % i perioden 2007-2010)

 

Det tidligere Vækstforum har som forslag peget på følgende synlige mål:

·        BornBioFuel. Fuldskala testanlæg for miljørigtig bioethanol.

·        Etablering af ”Single point of entry” til clean tech test facility / eller på dansk: Sekretariatet der hjælper virksomheder med at stille testmateriale til rådighed inden for grøn energi.

·        Etablering af Campus der samler ungdomsuddannelserne (Og de videregående uddannelser samt en række hermed beslægtede aktiviteter.)

·        Konferencecenter. Miljørigtigt hus til konferencer året rundt.

·        Middelalder univers. Helårsåbent turistmål.

 

Indsatsområder

·        Bornholm som erhvervs-ø
Proaktiv erhvervsservice og klyngeudvikling.

·        Bornholm som vidensamfund
Lige fra generel uddannelse til unik kompetence-udvikling – for både de unge og de erhvervsaktive.

·        Bornholm som testlaboratorium
Viden inden for teknologi til innovation og test/kuvøse miljø – særligt inden for grøn energi.

·        Bornholm som ”oplevelsesunivers”
Styrke de unikke og kreative miljøer – fx fødevarer/ ”Det bornholmske køkken”, kunsthåndværk/unika, maritime miljøer og unikke uddannelsesmuligheder.

 

Indenfor hvert af disse fire indsatsområder skal der på dagens møde drøftes:

·        Udfordringer, behov og muligheder
Dvs. en argumentation for betydningen af dette indsatsområde

 

·        Mål/succeskriterier
Dvs. en beskrivelse af hvilke umiddelbare mål vil med sandsynlighed have en positiv effekt på de langsigtede mål. Dette kan evt. udfyldes på et senere tidspunkt af ”penneførerne”.

 

·        Indsatsfelter
Dvs. konkrete forslag til rammeskabende handlinger og aktiviteter, som vækstforum bør i værksætte i løbet af den kommende fireårsperiode. Udfordringen består i, at formulere konkrete aktiviteter, der tager afsæt i de lokale erhvervsstyrker, som kan bruges som løftestang til at styrke OECD’s traditionelle vækstkilder, så en positiv spiral kan skabes.  De traditionelle vækstkilder er:

·        Menneskelige ressourcer

·        Innovation

·        Anvendelse af ny teknologi

·        Iværksætteri

 

Økonomisk vækst og udvikling er snævert forbundet med globalisering og eksport. Dette område bør således i særlig høj grad tilgodeses i de konkrete handlingsforslag.

 

Erfaringen viser, at der i områder som Bornholm er særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med erhvervsudvikling, hvis satsningen skal lykkedes:

·        Satse på egnsspecifikke styrker i bred forstand

·        Tænke stort og forankre initiativer bredt

·        Bygge initiativer op om internationale tendenser

·        Indbygge oplevelser i alt hvad man foretager sig

·        Specialisere sig, men sørge for at der er flere indtægtskilder

·        Tilknytte den rette kombinatioon af personlige kompetencer

·        Satse på ildsjælen og iværksætteren som drivende kræfter

·        Resultater opnås bedst hvis netværk er målrettet og forpligtende

 

·        Koordinering
Dvs. hvilke parter, strategier og dokumenter hænger sammen med dette indsatsområde? Det kan evt. udfyldes på et senere tidspunkt.

 

Politikker

I den tidligere erhvervsudviklingsstrategi var adskillige målsætninger af politisk karakter – altså ikke-konkrete handlinger, der lå inden for Vækstforums handlingsområde. Med dette in mente anbefales det, at strategien indeholder afsnit, hvor Vækstforum kan udtrykke sin holdning til fx trafikal tilgængelighed, Østersøsamarbejdet, grundskole og uddannelsesområdet, bredbånd, mv.

 

Retningslinjer for gennemførelse

I dette afsnit beskrives, hvorledes Vækstforum vil sikre realisering af strategien, herunder procedure for eksterne ansøgninger og Vækstforum egen årlige handlingsplaner.

 

Andre planer og dokumenter, der er forbundet med strategien

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er i højere eller mindre grad forbundet med en række andre dokumenter og partnere, og det er i sagens natur vigtigt at resumere, hvor disse trækker i samme retning. Det er fx Partnerskabsaftalen med regeringen, som også er et redskab til gennemførelse af strategien. Partnerskabsaftalen indeholder de emner, som Vækstforum og regeringen er enige om at gennemføre. Aftalen opdateres én gang om året.

Regional Udviklingsplan, som er kommunalbestyrelsens overordnede visionsdokument.

EU’s 2020 strategi, som beskriver de områder hvor EU’s 2020 strategi hænger sammen med regeringens og de regionale initiativer, samt Østersøstrategien.

Også den brandingstrategien, turismestrategien m.fl. er væsentlige dokumenter, der er snævert forbundet med Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi.

 

Proces og rollefordeling

Erhvervsudviklingsstrategien ventes endeligt vedtaget på mødet den 29. november 2010. Det vil give mulighed for, at man på mødet den 27. september kan tage stilling til et ”tæt-på-færdigt udkast”. Det vil også give tid til en åben proces, hvor Vækstforum inviterer ”det brede erhvervsliv” til et eller to sparringsmøder og en åben offentlighedsfase inden den endelige vedtagelse.

Mht. skriveprocessen anbefaler sekretariatet at de aktører, der har det bedste kendskab til muligheder og behov, inddrages mest muligt, således at der sikres en høj kvalitet og et godt ejerskab til strategien.

Økonomi

Ingen. Udgifter til udarbejdelse af strategien afholdes inden for rammen til sekretariatsbistand og analyser.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller, at Bornholms Vækstforum på baggrund af formiddagens oplæg, drøfter og anbefaler

·        disponering af erhvervsudviklingsstrategien, herunder de overordnede mål, indsatsområder og indsatsfelter.

Bilag

­       Forslag til skelet til Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 9:

Drøftedes i grupper. Anbefalingerne vil nu indgå i det videre arbejde med formuleringen af erhvervsudviklingsstrategien, og idet september-mødet bliver et heldagsmøde med fokus på den videre diskussion af erhvervsudviklingsstrategien.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 7. juni 2010

1.
Forslag til skelet til Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10       Orientering om status for Fornyelsesfonden

24.00.00G00-0011

Indledning

Økonomi- og Erhvervsministeriet har oprettet Fornyelsesfonden som en udmøntning af globaliseringsmidlerne for 2010-2012. Fornyelsesfonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd med 760 mio. kr. over de næste tre år.

 

Sagsbeskrivelse

Fonden har bl.a. et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder, og den støtter projekter inden for:

·        Erhvervsmæssig omstilling i de områder i Danmark, der er særligt hårdt ramt af den økonomiske krise.

·        Markedsmodning af grønne løsninger og velfærdsløsninger.

·        Innovation af grønne løsninger og velfærdsløsninger, herunder brugerdreven innovation samt grøn innovation og eksport.

Generelt skal der søges om min. 500.000 kr., og projektperioden skal være maks. 3 år.

 

Omstilling

Fornyelsesfonden havde den 17. maj 2010 den første ansøgningsrunde med fokus på omstilling af hårdt ramte områder i Danmark. Der var indeholdt et krav om medfinansiering – blandt andet fra det lokale vækstforum på min. 15 %. Der nåede ikke at komme ansøgninger med fra Bornholm. Der var flere på vej - blandt andet fra BCB om samlet energirådgivning og uddannelse af håndværkere samt en ansøgning til et CSR projekt. BCB tilbagemelding er, at ansøgningsfristen var for kort ift. kravene til projekterne herunder til medfinansieringen. Derfor blev der ikke indsendt ansøgninger.

Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) oplyser, at der indsendt 31 ansøgninger med en samlet ansøgt sum på 277 mio. kr., mens der kun er 50 mio. kr. til uddeling. Fonden kan vælge, om det samlede beløb på 50 mio. skal uddeles i denne runde, eller om en del af beløbet skal reserveres til en eventuel senere runde.

 

Markedsmodning af grønne løsninger

Der er også åbent for ansøgninger vedrørende markedsmodning af grønne løsninger fra virksomheder eller konsortier. Der gives tilskud eller garanti og der er et ønske om en høj egenfinansiering. Ansøgningsfristen er/var 1. juni 2010. Pt. ser det ud til, at der heller ikke kommer ansøgninger fra Bornholm til denne pulje.

 

Innovation af grønne løsninger samt innovation og markedsmodning af velfærdsløsninger

Ansøgningsfristen under disse foranstaltninger bliver den 23. august 2010. EBST specificerer ansøgningskravene primo juni 2010. Forskellige bornholmske aktører undersøger pt. mulighederne for at søge.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

 

 

Bilag

-          Ingen

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11       Orientering om Green Labs DK puljen i Energistyrelsen

24.00.00G00-0012

Indledning

Green Labs DK er en statslig tilskudsordning til grøn test-infrastruktur. Regeringen har afsat i alt 210 millioner kroner til at støtte etableringen (ikke driften) af et mindre antal testlaboratorier - Green Labs - hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye grønne teknologier under realistiske omstændigheder. Det forventes, at den første runde af midler - 60 mio. kr. - kan uddeles inden udgangen af 2010.

Det er et ønske, at de nye Green Labs udvikles og drives i tæt samarbejde med erhvervslivet og med opbakning fra de regionale vækstfora.

Sagsbeskrivelse

Energistyrelsen havde indtil 10. maj 2010 åbent for indsendelse af tilkendegivelser om projektansøgninger til en konsultationsfase. På baggrund af bidragene i konsultationsfasen vil ministeren fastsætte de endelige ansøgningskriterier for Green Labs DK ordningen.   

Energistyrelsen oplyser, at der til konsultationsfasen er indsendt fem projektansøgninger, hvori Bornholm indgår. Heraf har Vækstforumsekretariatet pt. kendskab til flg. to projekter: 

 

Bright Green Test Island – Testø Bornholm

Projektansøger er Væksthus Hovedstadsregionen mfl.. Målet er at opbygge et testcenter på Bornholm, der kan tilbyde rammerne for fuldskala testmålinger af grønne løsninger med fokus på teknologiens indflydelse på kunde- og brugeradfærd. Bornholm er oplagt at teste på pga. god skalérbarhed, et helt samfund af overskuelig størrelse, kortlagte ind- og udgange mm. Der søges til opbygning af infrastruktur i form af måleudstyr samt diverse databearbejdning. Der tages udgangspunkt i innovationskonsortier med deltagelse af større danske virksomheder. Herfra er der erfaringer med open innovation, hvilket åbner for en række udviklede teknologier, der kan anvendes af underliggende klynger af små og mellemstore virksomheder.

Blandt initiativtagerne til projektet er Jensen Denmark A/S og Østkraft. Mulige testområder kan eksempelvis være teknik, byggeri, energiproduktion samt fødevarer.

Samlet budget til at etablere Bright Green Test Island er på 20 Mkr. Fordelt på 3 år.

 

PowerLab

PowerLabDK er et konsortium mellem DTU Elektro, Risø DTU, Ingeniørhøjskolen i København (IHK) og Østkraft A/S, der sammenkæder forskningsinstitutionernes eksisterende faciliteter og planlagte investeringer i et netværk som giver dem international tyngde. Mange forsøg kan foretages rent eksperimentelt på DTU og IHK, men der vil også være behov for at eftervise eller afprøve teorier, software og hardware i praksis. Her indgår det bornholmske net, Østkraft, i planerne.

 

Konkret vil PowerLabDK skabe en åben og eksperimentel platform for forskning, innovation og demonstration, der fastholder, styrker og udvikler dansk forskning, teknologisk nytænkning og uddannelse i el og energi og som bidrager til at sikre Danmark en international førerposition på dette område. Fokus er grøn energi.

 

Behovet for udvikling af denne art på verdensplan er enorm og proportional med behovet for mere vedvarende energi. På sigt vil udvikling og løsning af, hvordan fremtidens energiforsyning i verden skal organiseres og styres have signifikant betydning for verden og skabe enorm opmærksomhed. Bornholm er (kan) blive en del af den akse hvor udviklingen skabes. PowerLabDK etableres i to faser og finansieres af industrielle parter, DTU og offentlig finansiering: Fase 1 er bevilliget og igangsat med et budget på 56,9 mio. kr. Fase 2 er i ansøgningsfasen med et budget på 74,4 mio.kr.

 

Økonomi

Ingen forbundet med denne sagsfremstilling. Eventuelt kan der senere komme ansøgninger om medfinansiering.

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag

-          Ingen

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 11:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12       Aktuelt og gensidig orientering

24.10.00P35-0023

Indledning

Alle har under dette punkt mulighed for at informere om aktuelle sager af interesse for Vækstforum. I dagsordenen er anført et par af de orienteringspunkter, Vækstforumsekretariatet havde kendskab til – og fandt aktuelle – ved dagsordenens udsendelse.

Sagsbeskrivelse

1.     Almegårds Kaserne: Bornholms Regionskommune har i samarbejde med Center for Regional- og Turismeforskning fået udarbejdet en analyse af de socioøkonomiske konsekvenser ved en eventuel lukning af Almegårds Kaserne. Analysen blev bl.a. præsenteret i forbindelse med Forsvarsudvalgets besøg på Bornholm den 18.-19. maj 2010.

 

2.     Regeringens Vækstforum, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen har udpeget Lars Nørby Johansen som ét af de 33 medlemmer, holdt sit første møde den 15.-16. april 2010. Temaet for mødet var: ”Vækst i en åben verden”. Til brug for mødet havde regeringen offentliggjort to debatoplæg: ”Veje til vækst – hvad skal drive væksten i Danmark” og ”Vækst i en åben verden – tiltrækning af arbejdskraft, investeringer og samhandel”. Debatoplæg, referat og øvrigt mødemateriale findes på www.stm.dk.

 

3.     Danmarks Vækstråd holdt konstituerende møde d.4. maj 2010. Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen havde inden mødet genudpeget Lars Nørby Johansen som formand for den næste fire års-periode. På mødet blev der bl.a. sat fokus på udfordringerne for de danske udkantsområder. Vækstrådet arbejder endvidere på anbefalinger til vækstforas nye erhvervsudviklingsstrategi, hvor de dels kommer med anbefalinger til

·        Bedre sammenhæng mellem national og regional vækstpolitik

·        Mere tværregionalt samarbejde

·        Større satsninger

·        Styrket fokus på mål og effektmåling

Som forslag til temaer, anbefaler Vækstrådet

·      Uddannelse

·      Nye vækstvirksomheder

·      Forskning, udvikling og innovation

·      Grøn økonomi

·      Velfærdsteknologi/arbejdskraftsbesparende teknologi

 

Danmarks Vækstråd arbejder også på en udtalelse om de regionale partnerskaber om vækst og erhvervsudvikling, hvor de opfordrer parterne til at samarbejde om 1) at øge kompetenceniveauet generelt, 2) at styrke indsatsen for at skabe gode vækstvilkår for nye og mindre virksomheder med vækstpotentiale, 3) at opretholde indsatsen for koordination om initiativer, der bidrager til gode betingelse for at bo og skabe vækst og erhvervsudvikling i hele landet, herunder udkantsområder, og endelig 4) at fokusere på effekten af de igangsatte initiativer.

 

4.     Nyt fra BRK v. borgmester Winni Grosbøll.

 

5.     En tryg ø: Torsdag den 3. juni 2010 var ca. 40 bornholmere – herunder flere Vækstforummedlemmer - samlet på ”camp” på at drøfte, hvad der skal til for at føle sig tryg på Bornholm? Bornholms politidirektør Peter Møller Nielsen står i spidsen for projektet, der er finansieret af Trygfonden. Formålet med projektet er at udvikle en systematisk model og forslag til konkrete løsninger til, hvordan man kan øge trygheden på Bornholm. Senere skal modellen udbredes til resten af landet.

 

6.     Convention Bureau Bornholm: Business Center Bornholm har indgået en treårig konsulentaftale med tidligere marktingschef på VisitDenmarks London-kontor, Søren Damstrup. Han får ansvaret for opbygningen af det nye Convention Bureau Bornholm, som er et led i Bornholms Vækstforums øgede fokus på erhvervsturisme.

 

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning

Bilag

-          Ingen

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 12:

Orienteringen blev taget til efterretning, herunder den supplerende orientering fra Lars Nørby Johansens seneste møde i regeringens vækstforum, hvor Folkeskolens Rejsehold præsenterede anbefalinger til den danske folkeskole. 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13       Næste møde

24.10.00P35-0023

Indledning

Mødeplanen for 2010 i Bornholms Vækstforum blev godkendt ved det konstituerende møde 19. april 2010 – og er datomæssigt identisk med det forslag til 2010-mødeplan, ”det gamle” Vækstforum besluttede ved sit møde 26. november 2009.

Sagsbeskrivelse

Der er således planlagt yderligere to møder i 2010:

 

-          Mandag den 27. september bedes reserveret til et heldagsmøde fra kl. 9.00-16.00

-          Mandag den 29. november bedes reserveret til ordinært møde fra 13.00-18.00 og efterfølgende spisning.

 

Indstilling

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

-          Ingen

 

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 13:

Mødeplanen følges som beskrevet.

 

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14       Eventuelt

24.10.00P35-0023

Sagsbeskrivelse

Ordet er frit – sidste chance for at sige noget ved mødet, men gør det kort.

Husk at underskrive protokollen.

 

Bilag

-          Ingen

 

Beslutning

Bornholms Vækstforum, 7. juni 2010, pkt. 14:

Intet.