Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Siden sidst
  åbent 3 Orientering om "Uddannelse til alle"
  åbent 4 Orientering om Kompetence Forum Bornholm
  åbent 5 Afrapportering af forprojekt vedr. Green Solution House
  åbent 6 Status på Campus - fusion af uddannelsesinstitutioner
  åbent 7 Status på forbrug af EU-midler og Regionale Udviklingsmidler
  åbent 8 Ansøgning om forhåndsreservation af Regionalfondsmidler til etablering af Green Solution House
  åbent 9 Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til forlængelse af forprojekt vedr. Green Solution House
  åbent 10 Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til Hasle Refractories A/S: "Global styrke - lokal vækst"
  åbent 11 Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til Bornholms Valsemølle A/S: Investering i ny pakketeknologi
  åbent 12 Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til Pastariget: Implementering af opbevarings- og blandingsteknologi
  åbent 13 Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til Destination Bornholm til udvikling af ny turismeportal
  åbent 14 Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til etablering af fiberoptisk infrastruktur i byerne på Vestbornholm
  åbent 15 Ansøgning om tilskud til Dukketeaterfestival
  åbent 16 Ansøgning om tilskud til Fairtrade Island Bornholm
  åbent 17 Regionale udviklingsmidler til politikerfestival på Bornholm
  åbent 18 Drøftelse af regeringens udspil "Danmark i balance i en global verden"
  åbent 19 Drøftelse af regeringens udspil til partnerskabsaftale
  åbent 20 Orientering vedr. Green Labs DK puljen
  åbent 21 Aktuelt og gensidig orientering
  åbent 22 Næste møde og mødeplan for 2011
  åbent 23 Eventuelt
  åbent 24 Erhvervsudviklingsstrategi 2011 - 2014 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Godkendelse af dagsorden

24.10.00P35-0023

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

1

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (B)

Resumé

Dagsorden til mødet er aftalt i samarbejde med formandskabet samt Sekretariats- og Kontaktgruppen.

Der holdes pressemøde kl. 12.30 – efter det ordinære møde i Bornholms Vækstforum.

Eftermiddagen er afsat til procesmøde og 1. behandling af erhvervsudviklingsstrategien, 2011-2014.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Vækstforum godkender dagsordenen som grundlag for mødet.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 1:

Dagsordenen blev godkendt.

 

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Siden sidst

24.10.00P35-0023

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

2

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (O)

Resumé

Der gives med dette dagsordenspunkt en opdatering af, dels hvordan det er gået med indstillinger om medfinansiering, som Vækstforum har givet ved sine seneste møder, dels evt. opdatering i Vækstforums sammensætning og dels en status på udvalgte aktiviteter og arbejdsopgaver.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 2:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ændret dagsordenskabelon

Den opmærksomme læser vil have opdaget, at der er sket en ændring i skabelonen for dagsordenen. Det skyldes, at Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om ændret dagsordensskabelon, og skabelonen for Vækstforumdagsordener følger denne. Den nye struktur skulle give et hurtigere overblik over sagens indhold og indstilling, og hvem der formelt beslutter.

 

Nyudpegede observatører

Det lokale Beskæftigelsesråd besluttede ved sit møde 21. juni 2010 at lade Jonna Nielsen fortsætte som observatør i Bornholms Vækstforum.

Det regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden & Sjælland har udpeget Peter Vesløv som observatør i Bornholms Vækstforum. Han afløser Ole Schou Mortensen på posten. Og lige så der ikke opstår tvivl: Ole Schou Mortensen sidder fortsat som medlem af Bornholms Vækstforum – som formand for Bornholms Erhvervsråd.

 

Ved dagsordenens udsendelse var det kendt, at den nuværende formand for Destination Bornholm, Mads O. Krage, stopper i bestyrelsen for Destination Bornholm. Når bestyrelsen for Destination Bornholm har udpeget en ny formand vil denne få en observatørplads i Bornholms Vækstforum.

 

Formandskabsbeslutning om tilskud til tv-serien Danske Kyster

Den engelske tv-serie ”Coast”, der er en af BBC’s allerstørste seersucceser, får nu en dansk udgave; ”Danske kyster”. TV-serien består af 8 udsendelser á 60 minutters varighed. Èn af udsendelserne kommer til at handle om de bornholmske kyster med fokus på natur, kulturhistorie, geografi og oplevelser. Formandskabet traf i juni en hurtig beslutning om at medfinansiere filmprojektet med 100.000 kr. Også VisitDenmark, samt flere af regionerne har medfinansieret produktionen.

 

Høring om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Vækstforumsekretariatet fremsendte ultimo juni et positivt høringssvar til direktoratet for FødevareErhverv til Strategi og Handlingsplan 2010 for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Vi bemærkede i høringssvaret, at Bornholms Vækstforum har stort fokus på muligheden for at teste grønne produkter samt på udvikling af fødevare-erhvervet, og at vi derfor ser frem til koblingsmuligheder med GUDP.

 

Vækstforum på Dyrskuet

Bornholms Vækstforum var sammen med Europe Direct og Business Center Bornholm repræsenteret med en stand ved årets Dyrskue i Hareløkkerne, 2.-4. juli 2010. Bl.a. blev kendskabet til Vækstforums arbejde udbredt, herunder arbejdet med formulering af ny erhvervsudviklingsstrategi. De besøgende blev samtidig opfordret til at komme med deres bud på, hvad der skal til for at skabe mere vækst og udvikling på Bornholm.

 

Afventer endelig beslutning

Vi afventer afgørelse fra Miljøcenter Roskilde i ansøgningen fra Sannes Familiecamping til projektet ”På vej til 5 stjerner”. Ansøgningen om tilskud på 6,9 mio. kr. fra EU’s regionalfond blev positivt indstillet ved Vækstforums møde 22. marts 2010, men kan først indsendes til endelig behandling i Erhvervs- og Byggestyrelse, når der foreligger en landzone- og byggetilladelse. Denne afventer Miljøcenter Roskildes stillingtagen.  

 

Tilsagn til UTA

Et tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til projektet ”Uddannelse til alle”, der blev positivt indstillet til et tilskud på 19 mio. kr. fra EU’s Socialfond ved Vækstforums møde 7. juni 2010, er lige på trapperne – men var ikke modtaget ved dagsordenens udsendelse. Se i øvrigt selvstændigt punkt om første afrapportering om projektets fremdrift.

 

Afslag til ErhvervsPhD’er – styrket samarbejde med SDU

Vækstforum blev ved mødet 19. april 2010 orienteret om, at Bornholms Regionskommune v. Regional Udvikling havde indledt samarbejde med Syddansk Universitet med henblik på at få ansat en ErhvervsPhD-stipendiat over en tre årig periode. Ansættelsen var betinget af, at Forsknings- og Innovationsstyrelsen medfinansierede stipendiaten. Da der er meddelt afslag herfra, er stillingen sat i midlertidigt bero. Regionskommunen arbejder fortsat på at få et styrket samarbejde med Syddansk Universitet, og har senest haft besøg fra SDU14.-15. september.

 

Danish Open 2010

Bornholm dannede i dagene 8.-12. september 2010 rammen om den internationale sejlsports event ”Bornholm Baltic Race Week – Danish Open 2010 – World Match Racing Tour”. Bornholms Vækstforum har støttet arrangementet med 350.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til finansiering af én af bådene – som del af en målrettet markedsføringskampagne af Bornholm. Finaletransmissionen blev vist på 92 tv-kanaler – med potentielt seertal på 300 mio. De kunne se vinderbåden med ”Brigth Green Island-logoet” på spileren sejle først over målstregen. 

 

European Ceramic Context 2010

Mere end 110 udstillere fra 30 forskellige lande er repræsenteret ved European Ceramik Context 2010, der foregår på Bornholm fra 11. september til 7. november 2010. Udstillingerne kan ses på Bornholms Kunstmuseum i Rø og på Grønbechs Gård i Hasle. Udstillingen blev åbnet af kronprinsesse Mary, der samtidig uddelte vinderpriserne.  Vækstforum og LAG Bornholm har bevilget hver 500.000 kr. til biennalesekretariatet.

 

10 mio. kr. til Middelalder Universet

Arbejdsmarkedets Feriefond har bevilget 10 mio. kr. til etablering af oplevelsescentret ”Historama” – et indendørs oplevelsescenter, som er en del af projektet Bornholms Middelalder Univers, der samlet er budgetteret til 171 mio. kr. Men tilsagnet følger en række betingelser, der nu arbejdes videre med.

Vækstforum og Visit Denmark har medfinansieret en projektleder med hver 300.000 kr.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering om "Uddannelse til alle"

00.03.04Ø39-0166

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

3

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (O)

Resumé

Da Vækstforum d. 7. juni 2010 indstillede projekt Uddannelse til alle (UTA) til socialfondstilskud, besluttede man samtidig, at der på hvert møde i Bornholms Vækstforum skal være en orientering om projektets fremdrift.
Vækstforum udpegede Christina Dideriksen som fadder for projektet.

Bjørn Haslund-Gjerrild er ansat som overordnet projektleder for UTA pr. 16. august 2010. Delprojektleder 1, Claus Gjerrild, er ansat pr. 1. september 2010. Delprojektleder 2-stillingen havde ansøgningsfrist 8. september 2010 og der er samtaler 22. september. Stillingen forventes besat pr. 1. oktober eller 1. november 2010.

På dagens møde vil Bjørn Haslund-Gjerrild fra UTA og Allan Westh fra Jobcenter Bornholm komme med et kort oplæg om projektets status, herunder samarbejdet med Kompetence Forum Bornholm.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·       At orienteringen tages til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 3:

Orienteringen fra Allan Westh og Bjørn Haslund-Gjerrild blev taget til efterretning.

Projektets fremdrift, der også afrapporteres på næste Vækstforummøde, vil endvidere kunne følges på hjemmesiden: www.utabornholm.dk

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Orientering om Kompetence Forum Bornholm

00.03.04Ø39-0142

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

4

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (O)

Resumé

Projekt Kompetence Forum Bornholm (KFB) blev etableret i 2008 og er medfinansieret af socialfondsmidler og regionale udviklingsmidler. Formålet med projektet er at lave en samlet, bornholmsk indgang til kompetenceudvikling for virksomheder samt analysere det fremtidige kompetencebehov på Bornholm.
Projektet er forankret hos Business Center Bornholm (BCB). Vækstforum har udpeget Laust Joen Jacobsen som fadder for projektet.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·       At orienteringen tages til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 4:

Orienteringen fra Lene Grønning blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I december 2009 trådte ny lovgivning i kraft om arbejdsmarkedsuddannelser. En af ændringerne var oprettelsen af VEU-centre, hvis opbygning er meget lig KFB’s. VEU-centrene forudsættes nemlig også at være erhvervslivets indgang til kompetenceudvikling. Bornholm er tilknyttet VEU-Center Hovedstadsregionen-Bornholm.

Socialfonden kan ikke yde støtte til lovbestemte aktiviteter og KFB er derfor nu i gang med overvejelser omkring eventuelle nødvendige projektændringer for den resterende del af projektperioden. KFB’s projektperiode løber til udgangen af 2011.

Desuden har projekt Uddannelse til alle (UTA) behov for en analyse af fremtidens kompetencebehov på Bornholm gjort, at KFB tidligere end planlagt er gået i gang med en behovsanalyse. Analysen forventes afsluttet ved udgangen af 2010. Den viden, der fremkommer af behovsanalysen, kan også bruges konkret og målrettet i det sidste år af KFB.

Der vil på dagens møde blive givet en kort, mundtlig orientering om projektets status, herunder koblingen til UTA og ændringer som følge af VEU-centrets oprettelse.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 5  Afrapportering af forprojekt vedr. Green Solution House

00.03.04Ø39-0156

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

5

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (E)

Resumé

Business Center Bornholm vil afrapportere det gennemførte forprojekt vedrørende et internationalt bæredygtigt konferencecenter, Green Solution House, samt præsentere konceptet for den fysiske etablering af Green Solution House. Forprojektet afrapporteres af udviklingschef Trine Richter, Business Center Bornholm. Konceptet for den fysiske etablering vil blive præsenteret af udviklingschef Trine Richter, Business Center Bornholm og Martin Fluri, direktør for firmaet Vugge til Vugge Danmark.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Vækstforum tager afrapporteringen til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 5:

Afrapporteringen fra Trine Richter og Martin Fluri blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Business Center Bornholm fik på Vækstforums møde den 7. september 2009 bevilget et regionalfondstilskud på 429.750 kr. og et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 429.750 kr. til et forprojekt med henblik på tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag for Vækstforums og Kommunalbestyrelsens beslutning om eventuel etablering af Green Solution House.

Forprojektet skulle have været afrapporteret til Vækstforum i foråret 2010, men da projektet fik bevilget projektforlængelse til 30/9 2010, afrapporteres forprojektet derfor på nærværende møde.

 


Projektbeskrivelse

Forprojektet omfattede:

 

·        Udarbejdelse af et salgsprospekt med en visualisering af Green Solution House til understøttelse af Vækstforums og Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag samt til brug for potentielle investorer.

 

·        Udarbejdelse af forretningsplan og dyberegående økonomisk analyse baseret på en præcisering af konceptet.

 

Projektet har under forprojektet udviklet sig fra at være en ambitiøs ide til et konkret projekt, idet der er fundet en bornholmsk investor, der vil stille kapital, bygninger og byggegrund til rådighed og dermed påtage sig en stor del af finansieringen. Der er således nu tale om et konkret projekt og en konkret placering af konferencecentret.

 

På nærværende møde vil Trine Richter afrapportere forprojektet og præsentere konceptet for det fysiske projekt samt forventet økonomi for projektets næste faser. Investors navn og planerne for den fysiske placering af Green Solution House vil først blive offentliggjort på mødet – og er således ikke kendt af sekretariatet ved dagsordenens udsendelse.

Martin Fluri, direktør for firmaet Vugge til Vugge Danmark, vil præsentere bæredygtighedsprincippet ”Cradle to cradle”, som planlægges anvendt i byggeriet.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 6  Status på Campus - fusion af uddannelsesinstitutioner

54.00.00P20-0002

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

6

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (O)

Resumé

Der vil ved mødet blive givet en kort, mundtlig redegørelse for Undervisningsministeriets godkendelse af fusionsansøgningen fra Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC Bornholm, herunder borgmester Winni Grosbøll og kommunaldirektør Kenth Halfdan Fernings opfølgende møde med undervisningsministeren 6. september 2010.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 6:

Orienteringen fra Jeppe Kofod og Winni Grosbøll blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har i brev af 30. august 2010 meddelt, at de har godkendt sammenlægningen af Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC Bornholm til en ny institution for erhvervsrettet uddannelse med virkning fra 1. januar 2010.

 

Det er i første omgang besluttet at ansætte en øverste leder for Campus Bornholm på åremål i tre år.

 

Folketingsmedlem Jeppe Kofod er udpeget som formand for den nye bestyrelse for Campus Bornholm

 

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af etableringen af Campus Bornholm er under drøftelse med Undervisningsministeriet. Der foregår også dialog med Erhvervs- og Byggestyrelsen om muligheder for at medfinansiering fra EU’s strukturfonde og/eller andre puljer under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Eventuel reservering af midler til Campus indgår endvidere i punktet vedr. Status på forbrug af EU-midler og Regionale Udviklingsmidler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Beslutningen om fusionen af ungdomsuddannelserne på Bornholm er nævnt i regeringens oplæg ”Danmark i balance i en global verden” – som eksempel på sammenhængende uddannelsesindsats gennem lokale samarbejder.

 

Ønsket om etableringen af et Campus indgår som det øverste ønske fra Bornholms Vækstforum til partnerskabsaftalen med regeringen.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 7  Status på forbrug af EU-midler og Regionale Udviklingsmidler

00.03.00G00-0042

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

7

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (O)

Resumé

Med det formål at følge forbruget af strukturfondsmidler (Regionalfonden og Socialfonden) og de regionale udviklingsmidler, informeres Bornholms Vækstforum løbende om status.

Situationen er nu den, at de ansøgninger, der ligger til dette møde og forventes til næste møde, samt de eventuelle reservationer, der ønskes foretaget, stort set kan tømme puljerne af strukturfondsmidler, hvorfor det vil være nødvendigt at overveje en prioritering af, hvordan de resterende midler ønskes anvendt.

Mindre kritisk ser det ud for de regionale udviklingsmidler, hvor der fortsat er midler tilbage, selv hvis nuværende og de af sekretariatet kendte, kommende ansøgninger imødekommes.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Bornholms Vækstforum tager orienteringen til efterretning og drøfter en prioritering af de resterende midler.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning, og prioriteringen af de resterende midler blev drøftet. Der er et enigt ønske om, at Vækstforum skal satse på store, fysiske projekter som Campus og Kongrescenter, og at der skal ske en prioritering af de projekter, der skaber vækst og arbejdspladser samt giver multiplikatoreffekter på øen.

Sagsfremstilling

Der er 34.872.654 kr. til disposition. Der er til dagens møde indstillet ansøgninger om tilskud på i alt 12.755.582 kr. Såfremt disse ansøgninger imødekommes vil der være 22.117.002 kr. tilbage.

Sekretariatet er vidende om, at der til november-mødet vil blive indsendt to ansøgninger, - en vedr. tilskud til etablering af et prøvehus i forbindelse med etablering af grønne fritidshuse med ansøgt tilskud på 2,4 mio. kr., og en vedr. IKT-platform til kulturinstitutionerne med ansøgt tilskud på 1,1 mio. kr. Såfremt disse ansøgninger imødekommes, vil der være 18.617.072 kr. tilbage.

 

Der ligger herudover til dagens møde en anmodning om reservation af midler, 20 mio. kr., til etablering af et bæredygtigt konferencecenter: Green Solution House.

Det skal også overvejes, om der ønskes reserveret regionalfondsmidler til etablering af en campus for  sammenlægning af ungdomsuddannelserne (det er endnu uvist, om anvendelse af regionalfondsmidler til dette formål ligger inden for regionalfondsprogrammets rammer, dette undersøges nærmere).

Endelig vil det være ønskeligt, at der er regionalfondsmidler til rådighed for realisering af den nye erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014.

Sekretariatet er desuden bekendt med, at der er ansøgninger undervejs fra virksomheder om tilskud på i alt ca. 5 mio. kr., hvoraf de ca. 3. mio. kr. udspringer af klyngesamarbejdet.

 

Se i øvrigt vedhæftede bilag: Oversigt over projekter i pipeline til brug for prioritering af Regionalfondsmidler

 

Det er derfor nødvendigt, at Vækstforum allerede nu overvejer, hvordan de resterende midler ønskes disponeret.

 

Socialfondsprogrammet ”Flere og bedre job”

 

Prioritet 1

Der er 7.170.309 kr. til disposition. Sekretariatet er vidende om, at der i 2011 vil blive indsendt to ansøgninger – en fra Bornholms Erhvervsskole vedr. kompetenceudvikling af alle ufaglærte på Bornholm med ansøgt tilskud på 6-7 mio. kr., og en fra NaturBornholm vedr. praktikpladser til utilpassede unge med et ansøgt tilskud på 2 – 2,5 mio. kr.

Det forventede ansøgte beløb overstiger således puljen af disponible midler.

 

Prioritet 2

Der er 3.443.918 kr. til disposition. Sekretariatet er vidende om, at der til november-mødet vil blive indsendt en ansøgning om tilskud på ca. 3,3 mio. kr. til projekt ”Vækstfabrikken” vedr. kompetenceudvikling af iværksættere. Såfremt denne ansøgning imødekommes, vil der være ca. 143.918 kr. tilbage, hvorved midlerne under Prioritet 2 også vil være opbrugt.

 

Se i øvrigt vedhæftede bilag: Oversigt over projekter i pipeline til brug for prioritering af Socialfondsmidler.

 

Regionale Udviklingsmidler

 

Frie midler

Der er 11.064.730 kr. til disposition 2010-2012. Der er til dagens møde ansøgninger for sammenlagt 2.347.400 kr.

Såfremt disse ansøgninger imødekommes, vil der være 8.717.330 kr. tilbage i 2010-2012.

Sekretariatet er vidende om, at der til november-mødet vil blive indsendt tre ansøgninger – en fra Business Center Bornholm vedr. forhøjelse af rammekontrakten (aflønning af erhvervschef) med ansøgt tilskud på 490.000 kr. i 2011 og 650.000 kr. i efterfølgende år, en fra Business Center Bornholm vedr. medfinansiering af projekt ”Vækstfabrikken” med ansøgt tilskud på 700.000 kr. og en fra PowerLab DK om medfinansiering til GreenLab-puljen på 1. mio. kr.

Såfremt disse ansøgninger imødekommes, vil der være 5.877.330 kr. tilbage i 2010-2012.

 

Uddannelsespuljen

Der er 2.428.717 kr. til disposition i 2010-2012. Sekretariatet er vidende om, at der til november-mødet vil blive indgivet en ansøgning til Socialfonden vedr. kompetenceudvikling af alle ufaglærte på Bornholm. Det er uvist, om der vil blive ansøgt om yderligere medfinansiering fra Uddannelsespuljen til projektet.

 

Kulturpuljen

Der er 2.227.800 kr. til disposition i 2010-2012. Der er til dagens møde en ansøgning fra Svanekegården om tilskud på 280.500 kr. til dukketeaterfestival. Såfremt denne ansøgning imødekommes, vil der være 1.947.300 kr. tilbage i 2010-2012.

Sekretariatet er vidende om, at der til november-mødet vil blive indsendt to ansøgninger – en med anmodning om medfinansiering til det under Regionalfonden nævnte projekt vedr. IKT-platform til kulturinstitutionerne med ansøgt tilskud på i alt 1 mio. kr., og en fra Grønbechs Gård om finansiering af formidlingsprojekt med ansøgt tilskud på i alt 500.000 kr.

Såfremt disse ansøgninger imødekommes, vil der kun være 447.300 kr. til disposition i 2010-2012.

 

Se i øvrigt vedhæftede bilag: Oversigt over projekter i pipeline til brug for prioritering af regionale udviklingsmidler.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Oversigt over forbrug af regionale udviklingsmidler pr. 16. september 2010 (XLS)

2.
Oversigt over forbrug af EU-midler pr. 16. september 2010 (DOC)

3.
Oversigt over projekter i pipeline til brug for prioritering af Regionalfondsmidler (DOC)

4.
Oversigt over projekter i pipeline til brug for prioritering af Socialfondsmidler (DOC)

5.
Oversigt over projekter i pipeline til brug for prioritering af regionale udviklingsmidler (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 8  Ansøgning om forhåndsreservation af Regionalfondsmidler til etablering af Green Solution House

00.03.04Ø39-0173

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

8

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (I)

Erhvervs- og Byggestyrelsen (B)

Resumé

Bornholms Vækstforum er på dagens møde blevet præsenteret for konkrete planer for etablering af Green Solution House – et bæredygtigt internationalt kongrescenter. Vækstforum er samtidig blevet anmodet om at forhåndsreservere midler til projektet.
Business Center Bornholm ansøger om en forhåndsreservation fra Regionalfondsmidlerne på 20 mio. kr. til etablering af Green Solution House.

En konkret ansøgning forventes at foreligge på Vækstforums møde den 29. november 2010.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Vækstforum på baggrund af projektpræsentationen overvejer, om der ønskes forhåndsreserveret regionalfondsmidler til projektet på nuværende tidspunkt.

·        At Vækstforum på baggrund af en samlet prioritering af de tilbageværende midler overvejer, hvilket beløb, der i givet fald ønskes reserveret.

·        At der, såfremt projektet opnår bevilling, udpeges en fadder til projektet blandt vækstforums repræsentanter.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 8:

Vækstforum besluttede at forhåndsreservere op til 10 mio. kr. af regionsfondsmidlerne - i første omgang et år, idet en eventuel forlængelse af reserveringen må bero på en status ved Vækstforums møde i juni 2011.

Det blev endvidere besluttet at udpege Lone Njor som fadder i projektet.  

 

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Business Center Bornholm fik på Vækstforums møde den 4. juni 2008 bevilget et tilskud på 300.000 kr. fra de regionale udviklingsmidler til udarbejdelse af en markedsanalyse for etablering af et konferencecenter. Konklusionerne af markedsanalysen, der var positive, blev præsenteret på Vækstforums møde den 30. marts 2009.

På denne baggrund fik Business Center Bornholm på Vækstforums møde den 7. september 2009 bevilget et regionalfondstilskud på 429.750 kr. og et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 429.750 kr. til et nyt forprojekt med henblik på udarbejdelse af forretningsplan, økonomisk analyse og prospekt til brug for potentielle investorer og for tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag for Vækstforums og Kommunalbestyrelsens beslutning om eventuel etablering af Green Solution House.

 

Projektbeskrivelse

Projektet er nu blevet ganske konkret, idet en bornholmsk investor vil stille kapital, bygninger og byggegrund til rådighed, og der således er tale om en konkret placering af konferencecentret.

Investors navn og den planlagte placering er i skrivende stund sekretariatet ubekendt men vil blive oplyst på mødet under fremlæggelsen af det planlagte projekt forud for behandlingen af dette punkt.

 

Business Center Bornholm vurderer, at det er afgørende for projektets muligheder for at skaffe supplerende finansiering via fonde, at Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum bakker finansielt op om projektet. Det er endvidere en forudsætning for investor, at Bornholms Regionskommune er med til at løfte en del af finansiering, da projektet er af væsentlig betydning for Bornholm og et af fyrtårnene i erhvervsudviklingsstrategien og strategien Bright Green Island..

 

McDounough & Partners er ophavsmændene til et af verdens mest nytænkende bæredygtigheds-principper ”Cradle to Cradle”. McDounough & Partners v/ejer og grundlægger William McDonough og partner/arkitekt David Goehring er meget imponeret af Bornholms arbejde med bæredygtighed og ikke mindst visionen Bright Green Island manifesteret i de konkrete handlinger.

Byggeriet vil blive udformet med nye, banebrydende teknikker og funktioner.

 

McDonough & Partners forventes inden dagens møde at have udarbejdet:

 

·        et forslag til konstruktionen af de bygninger, der skal bygges

·        planer for renovering af de eksisterende bygninger

·        etablering af energiløsninger i forbindelse med byggeriet, konferencefaciliteter

 

Fremtidigt udviklingsperspektiv for Green Solution House:

Nærværende projekt har etableret tæt dialog med projekt ”Klyngeudvikling i Udkantsområder”- herunder klyngesamarbejdet om Bright Green Test Island (BGTI). Fælles for igangværende og kommende forsknings og udviklingsaktiviteter er, at en række forskere skal opholde sig på Bornholm af kortere/længere varighed. Disse forskere vil have brug for kontorer og boliger. Forskerne vil have fordel af at dele deres viden på tværs af eksempelvis de nævnte projekter.

Tilstedeværelsen af disse forskere på Bornholm vil kunne tiltrække møder og konferencer til Bornholm jf. SWOT analysen i markedsanalysen. Det er således ganske oplagt, at etablere kontorer og boliger til forskerne i umiddelbar nærhed af konferencefaciliteterne.

Tilstedeværelsen af forskere på Bornholm, samt det faktum at der arbejdes med bæredygtigheds-princippet ”Cradle to Cradle” vil gøre det muligt at etablere kurser af kortere og længere varighed med fokus på de fagområder, som forskerne repræsenterer. Samtidig kan eksisterende uddannelser på Bornholm drage fordel af den viden, som skabes af forskerne ved at sikre et tæt samarbejde mellem de videninstitutioner, som forskerne repræsenterer og de eksisterende skoler på Bornholm. Dette vil i høj grad kunne give såvel en faglig tyngde som interessant indtjening til den kommende Campus.

Fremadrettet skal der således være et tæt samarbejde mellem Green Solution House, Campus, VHHR og BCB.

 

Det skal dog understreges, at det er fremtidsperspektiver, og at det i første omgang er den oprindelige konferencecentermodel uden forskerkontorer og -boliger, hvortil Vækstforum har reserveret midler til forprojekter, der ønskes reserveret midler til.

 

Økonomiske konsekvenser

Der anmodes om en forhåndsreservation fra Regionalfonden på 20 mio. kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vurdering og effekter

Ansøger vurderer, at det samlede bornholmske erhvervsliv vil få effekt af det øgede aktivitetsniveau uden for den primære højsæson.

Den beskæftigelsesmæssige virkning på Bornholm ved etablering af et konferencecenter vurderes jf. markedsanalysen til at være 50-60 årsværk i byggefasen stigende til 70 - 80 årsværk på sigt på konferencecentret, i hotelbranchen og i følgevirksomhederne.

Projektet vil endvidere understøtte den kommende erhvervsudviklingsstrategis indsatsområde ”Bornholm som grøn testø”. Hertil kommer et øget antal arbejdspladser hos vores underleverandører, i form af transportfirmaer, håndværk og service mm. Dette antal arbejdspladser vurderes at være ca. 50% af eget antal beskæftigede, dvs. ca. 7-9 nye arbejdspladser.

 

Sekretariatet anbefaler, at følgende overvejelser indgår i Vækstforums beslutningsgrundlag:

 

Beliggenhed

Uddrag af markedsanalysen fremlagt på Vækstforums møde den 30. marts 2009:

 

·        Væksten i konferencecentermarkedet sker primært på hoteller, som har konferencefaciliteter og overnatninger samlet.

 

·        83% af respondenterne tilkendegiver, at hotellet skal være en del af eller i gåafstand fra GSH.

 

·        Havudsigt er vigtig, uanset om GSH placeres i en by eller i et naturskønt område.

 

·        En afgørende konklusion er, at der skal være overnatning i umiddelbar forbindelse med GSH – alternativt i gåafstand til GSH, fordi mødedeltagerne ikke ønsker unødig spildtid.

 

·        Placeringen af GSH afventer en særskilt dyberegående analyse af dette specifikke emne, da der umiddelbart ikke, i de placeringer markedsanalysen opererer med, er nogen oplagt placerings-mulighed, der opfylder samtlige kriterier med hensyn til beliggenhed, afstand til fly, færge og overnatning, og nærliggende hotelkapacitet. I denne forbindelse kan det være nødvendigt at revurdere konceptet, herunder hvorvidt der skal gennemføres ændringer i lokalplaner, og/eller hvorvidt grundtanken om ingen overnatningskapacitet på GSH skal fastholdes.

 

Anvendelse af eksisterende hotelkapacitet

·        Brandingen og markedsføringen af dette mødeprodukt vil blive vanskeliggjort, hvis hotellerne ikke tilbyder den samme grad af bæredygtighed som GSH. Det er derfor nødvendigt at hotellerne investerer i at blive bæredygtige på samme niveau, hvilket kan blive en væsentlig udfordring.

En sådan aktivitet kan med fordel koordineres som et samlet ø-projekt for at sikre et ensartet og højt kvalitetsniveau.

- o -

På baggrund af bl.a. ovenstående tvivlsspørgsmål besluttede Vækstforum, at der skulle nedsættes en branchespecifik arbejdsgruppe, der skulle vurdere mulighederne.

Den 7. september 2009 blev den branchespecifikke arbejdsgruppes konklusioner fremlagt for Vækstforum.

Gruppen påpeger også behovet for etablering af overnatningsfaciliteter i tilknytning til GSH og anfører, at den eksisterende overnatningskapacitet mangler det nødvendige kvalitets- og bæredygtighedsniveau.

 

I og med at projektets placering i skrivende stund ikke er vækstforumsekretariatet bekendt, bør Vækstforumsekretariatet i forbindelse med præsentationen af det konkrete projekt - i relation til markedsanalysens resultater og anbefalingerne fra den branchespecifikke arbejdsgruppe - overveje, om projektet og dettes fysiske placering vil have den fornødne tiltrækningskraft og tilhørende overnatningsfaciliteter.

 

Endelig bør sandsynligheden for tilvejebringelse af den totale finansiering undersøges.

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 9  Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til forlængelse af forprojekt vedr. Green Solution House

24.00.00Ø39-0054

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

9

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (I)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (B)

Resumé

Business Center Bornholm ansøger om tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 702.400 kr. til ansættelse af projektchef for et forlænget forprojekt vedr. etablering af Green Solution House.

Projektperioden er 1. oktober 2010 – 31. december 2011.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Vækstforum – såfremt der ønskes reserveret midler til etablering af Green Solution House - indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på op til 702.400 kr. til ansættelse af projektchef, idet udbetalingen af de sidste 50 % forudsætter en positiv afrapportering på vækstforums møde i juni 2011.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 9:

Vækstforum besluttede at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget at bevilge et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på op til 702.400 kr. til ansættelse af en projektchef, idet udbetalingen af de sidste 50 % forudsætter en positiv afrapportering på vækstforums møde i juni 2011.

Ole Schou Mortensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Bornholms Vækstforum er på dagens møde blevet præsenteret for konkrete planer for etablering af Green Solution House – et bæredygtigt internationalt kongrescenter. Vækstforum er samtidig blevet anmodet om at forhåndsreservere midler til projektet.

Det nuværende forprojekt, der afsluttes ultimo september i år, er ligeledes blevet afrapporteret for Vækstforum på dagens møde. Såfremt Green Solution House ønskes realiseret, vil der fra oktober 2010 være brug for en tovholder, der kan føre projektet videre hen mod realisering.

For at opnå størst mulig effekt af såvel etablering som drift af Green Solution House i regi af en privat investor er det vigtigt, at det bornholmske samfunds interesser i videst muligt omfang tilgodeses. Dette kan sikres ved at ansætte en projektchef i Business Center Bornholm, der alene varetager disse opgaver og koordinerer mellem investor, rådgivere, bornholmske virksomheder, Bornholms Regionskommune og videninstitutioner på Bornholm.

 

Projektbeskrivelse

Projektchefen skal faseafklare processen frem mod byggeriet og planlægge/koordinere forankring af viden i forbindelse med byggeriet.

 

Projektet omfatter følgende aktiviteter:

 

·        I planlægnings- og byggefasen fokuseres på videnopbygning i forhold til grønne byggemetoder. Viden skal forankres i Bygge- og Anlægsklyngen, blandt de bornholmske håndværkere, lokale arkitekter og ikke mindst på Bornholms Erhvervsskole i de relevante uddannelser.

·        Sikring af - i det omfang det er muligt jf. udbudsregler - maksimal anvendelse af bornholmsk arbejdskraft.

·        Udnyttelse af ”spin off” muligheder. Der arbejdes med, at de bornholmske virksomheder får mulighed for at være med til at udvikle de produkter, som byggeriet skal bestå af. Der vil blive lagt vægt på, at de bedste og mest energibesparende materialer anvendes, og det er sandsynligt, at disse slet ikke findes på markedet endnu. Dette vil muligvis kunne skabe ”spin off” virksomheder på Bornholm.

·        Markedsføring af Green Solution House påbegyndes og koordineres til det igangværende projekt ”Bright Conventions Bureau” – det nye erhvervsturismesekretariat, der er startet op i år.

·        Koordinering mellem projektet, rådgivere, bornholmske virksomheder, Bornholms Regionskommune og videninstitutioner på Bornholm.

·        Arbejde med at skaffe restfinansiering til et projekt, der er af bred interesse for Bornholm.

 

Afrapportering vil løbende ske til Business Center Bornholms bestyrelse for at tilsikre orientering om og koordinering af øvrige projekter i regi af Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektets tilskudsberettigede udgifter er budgetteret til 702.400 kr., der fordeler sig således:

 

                      Løn til projektchef                                                            600.000 kr.

                      Rejser, kost og logi                                                             30.000 kr.

                      Administration, husleje, telefon                                          62.400 kr.

Revision                                                                             10.000 kr.

                      I alt                                                                                  702.400 kr.

 

Projektet søges finansieret således:

 

                      Regionale udviklingsmidler                                              702.400 kr.

                      I alt                                                                                  702.400 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vurdering og effekter

Dette forprojekt har ingen effekter i sig selv, med mindre Green Solution House fysisk etableres.

Men såfremt Green Solution House etableres, vil det være nødvendigt at have en tovholderfunktion, der kan lede projektet mod realisering.

Det er understreget over for ansøger, at Vækstforum kun kan støtte aktiviteter, der har interesse for en bred kreds af aktører på Bornholm, og at aktiviteter, der har karakter af opgaver for investor og dermed har karakter af støtte til enkeltvirksomhed, i henholdt til Erhvervsfremmeloven ikke kan støttes. Det er sekretariatets vurdering, at ovennævnte projektaktiviteter lever op til dette kriterium.

Projektcheffunktionen vil have betydning både for opbygning og -forankring af viden i projektet og for koordineringen mellem projektet og dets interessenter.

Projektet understøtter erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.8. Bornholm – åbent hele året, hvor etablering af et konferencecenter og satsningen på erhvervsturisme specifikt er nævnt som et middel til at øge omsætningen i turisterhvervet. Projektet understøtter samtidig indsatsområde 4.3. Markedsføring af Bornholm.

Projektet er ligeledes i tråd med indsatsområde 4.11 Grøn Energi, da projektet understøtter opbygning af grønne kompetencer og udvikling af nye energibesparende løsninger.

Endelig understøtter projektet indsatsområde 4.4. Menneskelige ressourcer, da den nye viden i forbindelse med byggeriet vil blive forankret i de bornholmske virksomheder og på Bornholms Erhvervsskole.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 10  Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til Hasle Refractories A/S: "Global styrke - lokal vækst"

00.03.04Ø39-0170

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

10

 

Hvem beslutter
Bornholm Vækstforum (I)

Erhvervs- og Byggestyrelsen (B)

Resumé

Hasle Refractories A/S ansøger om et regionalfondstilskud på 6.628.300 kr. til projekt ”Global styrke – lokal vækst”.

Det samlede projekt består af tre delansøgninger omfattende anlægsinvesteringer, konsulentbistand og produktudvikling med hver sin støttesats, og det ansøgte tilskud beløber sig til ca. 33% af en samlet investering på godt 20 mio. kr. Det vil sige, at virksomhedens egenfinansiering udgør knap 13,5 mio. kr.

Projektperioden er 1. oktober 2010 – 31. december 2013.

På Vækstforums møde den 7. juni 2010 afrapporterede virksomheden sit sidst gennemførte projekt ”Optimering og videreudvikling af præstøbte centralrørselementer” og præsenterede deres projektplaner for fremtiden. Vækstforum stillede sig positivt overfor at behandle en ansøgning desangående.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At vækstforum drøfter, om ansøgningen skal indstilles til et regionalfondstilskud under programmet ”Innovation og viden”, indsatsområde 1.1. ”Innovation, videndeling og videnopbygning”.

·        At der, såfremt projektet opnår bevilling, udpeges en fadder til projektet blandt Vækstforums medlemmer.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 10:

Vækstforum er parat til at indstille et tilskud på op til 3 mio. kr. fra regionalfonden til projektet. Formandskabet bemyndiges til at beslutte den endelige indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen på Vækstforums vegne, efter en nærmere dialog med ansøger.


Sagsfremstilling

Baggrund og formål

HASLE Refractories A/S (HASLE) udvikler, producerer og sælger ildfaste løsninger i form af støbemasser og præstøbte elementer til højtemperaturanlæg over hele verden, primært indenfor cementindustrien. Den økonomiske krise har øget konkurrencen, og der er behov for, at HASLE bevæger sig ind på nye industrier - uden at indsatsen på de eksisterende forretningsområder mindskes.

HASLE ser et stort potentiale i vækst inden for kraftværker og forbrændingsanlæg, idet disse industrier kræver specielle ildfaste løsninger, der minder om dem i cementindustrien. Kraftværker og kraftvarmeværker står overfor en omstilling fra brug af fossile brændstoffer til biomasse for at opfylde EUs direktiv for vedvarende energi. Det er derfor vigtigt for HASLE hurtigst muligt at blive klar med optimerede og gennemtestede produkter og en salgsstrategi der er målrettet disse nye markeder, således at HASLEs produkter kan blive foreskrevet som de materialer, kraftværker, kraftvarmeværker og forbrændingsanlæg bør bruge.

Ud over at vækste på nye salgsområder vil HASLE styrke konkurrenceevnen yderligere ved at øge produktiviteten. Vejen hertil går gennem innovative produktionsteknikker og optimering af alle interne processer.

 

Projektets hovedaktiviteter er fordelt på tre indsatsområder som HASLE ønsker at styrke og udnytte synergien af:

1.      Videreudvikling af salgsfunktion: salgsteknik, markedsføring, kommunikation, branding m.m.

2.      Effektivisering af interne processer: ny teknologi, nyt flow, nye bygninger, forbedret arbejdsmiljø, reduceret energiforbrug m.m.

3.      Produktudvikling: videnstilførsel, produkter målrettet nye industrier/globale markeder inden for kraftværker og forbrændingsanlæg, brug af ny teknologi m.m.

 

Detaljeret projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

 

Projektets detaljerede tidsplan og milepæle fremgår af de to vedlagte bilag ”Projektplan” og ”Investeringsoversigt”.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektet er, som tidligere nævnt,  teknisk set delt op i tre dele (anlægsinvesteringer, konsulentbistand og produktudvikling) med hver sin støttesats.

 

Anlægsdelens tilskudsberettigede udgifter er budgetteret til 16.237.000 kr., der fordeler sig således:

 

                      Lønudgifter, projektdeltagelse                                           736.000 kr.

                      Køb af inventar og udstyr                                               7.300.000 kr.

Bygning                                                                           5.000.000 kr.

                      Byggemodning                                                                2.000.000 kr.

Bygherrerådgiver og arkitekt                                           1.000.000 kr.

Lønudgifter, projektledelse                                                 73.000 kr.

Administration/projektregnskab                                        63.000 kr.

Revision                                                                              65.000 kr.

                      I alt                                                                              16.237.000 kr.

 

Anlægsdelen søges finansieret således:

 

                      Regionalfonden (30%)                                                   4.871.100 kr.

                      Egenfinansiering                                                           11.365.900 kr.                     

                      I alt                                                                               16.237.000 kr.

 

Konsulentbistandsdelens tilskudsberettigede udgifter er budgetteret til 2.300.000 kr., der fordeler sig således:

 

                      Konsulentbistand (salgsfunktion, produktionsteknisk

bistand,)                                                                         2.300.000 kr.

I alt                                                                                2.300.000 kr.

 

Konsulentbistandsdelen søges finansieret således:

 

                      Regionalfonden (50%)                                                   1.150.000 kr.

                      Egenfinansiering                                                            1.150.000 kr.

                      I alt                                                                                2.300.000 kr.

 

Produktudviklingsdelens tilskudsberettigede udgifter er budgetteret til 1.518.000 kr., der fordeler sig således:

 

                      Lønudgifter                                                                      168.000 kr.

                      Rejser, kost og logi                                                           100.000 kr.

                      Uddannelse af personale                                                   100.000 kr.

                      Køb af eksterne ydelser (konsulentbistand og tests i

                      eksterne laboratorier m.v.)                                             1.150.000 kr.

                      I alt                                                                                1.518.000 kr.

 

Produktudviklingsdelen søges finansieret således:

 

                      Regionalfonden (40%)                                                      607.200 kr.

                      Egenfinansiering                                                               910.800 kr.

                      I alt                                                                                1.518.000 kr.

 

Der er bevilget lån i Bornholms Erhvervsfond på 1.740.000 kr. til de aktiviteter, der vedrører aktiviteterne 2010-2011. Fonden stiller sig positivt over for at yde lån til projektet som helhed men vil af bevillingstekniske- og likviditetsmæssige årsager først kunne tage stilling til projektets anden halvdel ultimo 2011. Virksomhedens bank har givet positive tilkendegivelser vedr. lånefinansiering til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vurdering og effekter

Projektets formål er at øge virksomhedens innovationskompetencer inden for salg, produktionsteknik og produktudvikling.

Projektet vurderes derfor at være i overensstemmelse med indholdet i Regionalfondsprogrammets prioritet 1.1.”Innovation, videndeling og videnopbygning”, da der er tale om innovation og gennemførelse af et udviklingsprojekt i en SMV. Projektet omfatter også videntilførsel til virksomheden i form af ekstern konsulentbistand og faglig opkvalificering af virksomhedens produktansvarlige. 

Projektet imødekommer endvidere flere af målsætningerne i erhvervsudviklingsstrategien, der bl.a. omfatter målet om at skabe vækst og arbejdspladser. Projektet forventes at medføre en omsætningsforøgelse på ca. 10% om året som følge af øget eksport i de første 5 år efter dette projekt. Denne vækst forventes at skabe behov for yderligere 2 – 4 medarbejdere i produktionen og 2 – 3 funktionærer til salgsopgaver og teknisk rådgivning.

 

Projektet er i tråd med de supplerende udvælgelseskriterier, Vækstforum har vedtaget for tilskud til enkeltvirksomheder, der bl.a. omfatter tilskud til indførelse af ny teknologi og produktionsprocesser, tilførsel af viden, kompetenceudvikling af medarbejdere og udvikling af nye produkter/produktions-metoder.

Projektet har endvidere en positiv miljøprofil, idet energiforbruget forventes at kunne nedsættes markant ved implementering af nyt produktionsudstyr og nye energibesparende bygninger.

 

Det vurderes, at dette projekt vil geare virksomheden til ydereligere vækst og øge dens konkurrenceevne betydeligt og dermed medvirke til at sikre fremtiden for en international eksportvirksomhed på Bornholm, der kan tilbyde helårsarbejdspladser til såvel højtuddannede som faglærte. Det skal oplyses, at virksomhedens fra overtagelsen i 2003 med 2 akademikere og 30 ikke-akademiske medarbejdere har udviklet sig til at beskæftige 13 akademikere og 15 ikke-akademiske medarbejdere.

Projektet er additionelt, da virksomheden ikke har ressourcemæssig mulighed for at arbejde intensivt med alle tre indsatsområder inden for samme tidsramme uden støtte, og det bliver sværere at opnå synergieffekt mellem indsatsområderne, hvis de gennemføres over en lang årrække: salg til nye markeder kræver nye produkter, øget salg kræver optimerede produktionsprocesser, projekter og samarbejde kræver bedre rammer).

 

Yderligere

Siden ansøgningens modtagelse, er der indgået oplysninger om, at HASLE efter al sandsynlighed indgår en underleverandøraftale med et børsnoteret selskab om en større produktion oven i den produktion, der allerede pågår.

Der vil ved indgåelse af denne aftale blive skabt yderligere beskæftigelse i form af 8 timelønnede medarbejdere og 3 funktionærer, således at der sammenlagt med den førnævnte forventede merbeskæftigelse forventes en samlet merbeskæftigelse på 10-12 timelønnede og 5-6 funktionærer.

Hertil kommer et øget antal arbejdspladser hos underleverandører i form af transportfirmaer, håndværk og service mm., som ansøger vurderer til ca. 7-9 nye arbejdspladser.

 

Ansøger oplyser, at det er en helt klar forudsætning for indgåelse af aftalen, at det nuværende produktionsanlæg opdateres som beskrevet i ansøgningen, og at der skabes de nødvendige rammer til præsentation, administration og ekspedition.

 

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Projektbeskrivelse (DOC)

2.
Projektplan (DOC)

3.
Investeringsoversigt (XLS)

4.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 11  Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til Bornholms Valsemølle A/S: Investering i ny pakketeknologi

00.03.04Ø39-0171

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

11

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (I)

Erhvervs- og Byggestyrelsen (B)

Resumé

Bornholms Valsemølle A/S ansøger om et regionalfondstilskud på 662.898 kr. til investering i ny pakketeknologi ud af et totalbudget på godt 2,2 mio. kr.

Projektperioden er 1. oktober 2010 – 1. december 2011.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At ansøgningen indstilles til et regionalfondstilskud på 662.898 kr. (30%) under programmet ”Innovation og viden”, indsatsområde 1.3. ”Anvendelse af ny teknologi”.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 11:

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Bornholms Valsemølle producerer kvalitetsmel og indgår i den bornholmske fødevareklynge Gourmet Bornholm. Valsemøllen udgør et centralt led i værdikæden fra jord til bord, herunder særligt i udvikling og distribution af mel- og kornkoncepter til dagligvarekæder, specialbutikker og kvalitetsbagerier. Formålet med projektet er at øge teknologigrundlaget for Valsemøllens udvikling og afsætning af mel- og kornkoncepter.

Valsemøllen ønsker nu at investere i en avanceret pakkemaskine som led i Valsemøllens brugerdrevne innovation. Brugerne repræsenteres dels af Valsemøllens fem leverandører af specialkorn (Frennegård, Vellensbygård, Mønstergård, Lille Lærkegård og Strålegård), der deltager i den løbende konceptudvikling baseret på særlige korn- og meltyper, dels af en række innovative dagligvarekæder, bagerier, butikker og restauranter (rækkende fra FDB til Meyers Bageri og Bo Bech). Projektet omfatter tre hovedaktiviteter - projektering, etablering og realisering - der forventes at resultere i en forøget innovations- og konkurrenceevne for Valsemøllen og den værdikæde, som Valsemøllen udgør et væsentligt led i. Projektet forventes at resultere i en forøget innovation og afsætning af specialkoncepter, med en afledt økonomisk effekt i form af forøget omsætning og indtjening for Valsemøllen og de tilknyttede samarbejdspartnere.

 

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter:

 

Projektering

Projektering af pakketeknologien og udarbejdelse af kravspecifikation, baseret dels på afdækning af leverandør- og aftagernetværkets ønsker og behov (interviews), dels på Valsemøllens tekniske muligheder og begrænsninger (bygningsteknisk vurdering)

 

Etablering

Levering, installation og iværksættelse af pakketeknologien.

Ombygning, herunder tilpasning af møllens loft og nye installationer.

Personalet vil blive trænet i anvendelsen af pakketeknologien ved leverandøren.

 

Realisering

Involvering af Valsemøllens leverandør- og aftagernetværk i anvendelse af pakketeknologien gennem kommunikationen via direct mails og Valsemøllens og Gourmet Bornholms hjemmesider samt afholdelse af seminar for at sikre, at pakketeknologiens innovations- og vækstpotentiale synliggøres, gøres tilgængelig og anvendes løbende.

 

Projektets milepæle

Februar 2011:                     Kravspecifikation er udarbejdet.

August 2011:                                            Pakketeknologien er etableret, testet og velfungerende.

December 2011:                 Pakketeknologien er dokumenteret synlig, tilgængelig og anvendelig for brugerne og dermed et realiseret innovationspotentiale i overensstemmelse med projektets formål.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektets tilskudsberettigede udgifter er budgetteret til 2.209.660 kr., der fordeler sig således:

 

                      Administration/projektregnskab                                        11.520 kr.

                      Ekstern konsulentbistand (afrapportering, evaluering,

                      PR og kommunikation, konceptudvikling og bruger-

                      involvering)                                                                        45.000 kr.

Bygningsteknisk assistance (projektering og

installering)                                                                         60.000 kr.

                      Indkøb af pakkeanlæg                                                     1.950.000 kr.

Ombygning af eksisterende bygning                                  100.000 kr.

Revision                                                                              43.140 kr.

                      I alt                                                                                 2.209.660 kr.

 

Projektet søges finansieret således:

                      Regionalfonden (30%)                                                         662.898 kr.

                      Egenfinansiering                                                               1.546.762 kr.                   

                      I alt                                                                                   2.209.660 kr.

 

Der er bevilget lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond til projektet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vurdering og effekter

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med indholdet i Regionalfondsprogrammets prioritet 1.3.”Anvendelse af ny teknologi”, da der er tale om øget teknologianvendelse i en mindre virksomhed.

 

Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi.

Projektet understøtter målene i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne og teknologianvendelse i produktudvikling af bornholmske fødevarespecialiteter med fokus på rationalisering og kvalitet. Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm og 4.9: Landdistriktsudvikling, der begge har fokus på fødevareområdet.

Projektet er i tråd med de supplerende udvælgelseskriterier, vækstforum har vedtaget for tilskud til enkeltvirksomheder, der bl.a. omfatter tilskud til indførelse af ny teknologi og produktionsprocesser og udvikling af nye produkter.

Projektet forventes at resultere i forøget innovationspotentiale og øget udvikling og afsætning af specialkoncepter og dermed øget omsætning og indtjening for Valsemøllen og de tilknyttede samarbejdspartnere. Ansøger forventer, at projektet medfører ansættelse af 1-2 medarbejdere på Valsemøllen, 1-2 medarbejder i leverandørnetværket (og 2-3 medarbejdere i aftagernetværket, der ikke befinder sig på Bornholm). Ansøger forventer endvidere en omsætningsforøgelse fra 6,9 mio. kr. til 10 mio. kr. årligt

Den nye pakketeknologi forventes at få en høj nyhedsværdi i forhold til aftagernetværkets løbende ønsker og behov for innovation af nye korn- og melbaserede fødevareprodukter.

Projektet er additionelt, da Valsemøllen ikke vil kunne gennemføre en investering af denne størrelse uden støtte.

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til Pastariget: Implementering af opbevarings- og blandingsteknologi

00.03.04Ø39-0172

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

12

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (I)

Erhvervs- og Byggestyrelsen (B)

Resumé

Pastariget, ved Finn Harild, Frennegård,  ansøger om et regionalfondstilskud på 235.434 kr. til investering i ny opbevarings- og blandingsteknologi.

Projektperioden er 1. oktober 2010 – 1. december 2011.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At ansøgningen indstilles til et regionalfondstilskud på 235.434 kr. (30%) under programmet ”Innovation og viden”, indsatsområde 1.3. ”Anvendelse af ny teknologi”.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2010, pkt. 12:

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Pastariget producerer pasta og indgår i den bornholmske fødevareklynge Gourmet Bornholm. Pastariget udgør sammen med Bornholms Valsemølle A/S et centralt led i værdikæden fra jord til bord, i denne sammenhæng særligt i kvalitetssikring og udvikling af nye korn-, mel- og pastakoncepter.

Nærværende ansøgning har en vis indholdsmæssig sammenhæng med ansøgningen fra Bornholms Valsemølle A/S, men de to projekters gennemførelse er dog ikke indbyrdes afhængige af hinanden.

Pastariget ønsker nu at investere i en avanceret opbevarings- og blandefacilitet, der muliggør innovation og distribution af ny differentierede mel-, korn- og pastakoncepter som led i Pastarigets og Valsemøllens brugerdrevne innovation. Anlægget skal dels anvendes til at blande og opbevare korn, Pastariget selv skal anvende til deres pastaproduktion, dels til at blande og opbevare korn som i samarbejde med Valsemøllen forarbejdes til andre aftagere. Pastarigets blandings- og opbevarings-facilitet vil udgøre en teknisk funktion, der understøtter Valsemøllens udvikling rettet mod et omfattende netværk af dagligvarekæder, specialbagerier, butikker og kvalitetsrestauranter, der løbende udvikler nye brød- og pastatyper og andre fødevarer baseret på specielle mel- og korntyper, der samtidig fordrer en høj og ensartet kvalitet. Der har samtidig vist sig et ønske om ensartede kornkvaliteter hen over året, hvilket kræver mulighed for opbevaring og blanding af korntyper høstet på forskellige tider af året og på forskellige jordtyper. Dette kan løses ved etablering af den særlige blandings- og opbevaringsfacilitet.

Projektet omfatter tre hovedaktiviteter - projektering, etablering og realisering - der forventes at resultere i en forøget innovations- og konkurrenceevne for Pastariget og den værdikæde som Pastariget udgør et væsentligt led i. Projektet forventes at resultere i en forøget innovation og afsætning af specialkoncepter, med en afledt økonomisk effekt i form af forøget omsætning og indtjening for Pastariget og de tilknyttede samarbejdspartnere.

 

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter:

 

Projektering

Projektering af blandingsfaciliteten og udarbejdelse af kravspecifikation, baseret dels på afdækning af leverandør- og aftagernetværkets ønsker og behov (interviews), dels på Pastarigets tekniske muligheder og begrænsninger (bygningsteknisk vurdering).

 

Etablering

Levering, installation og iværksættelse af blandings- og opbevaringsfacilitetens tekniske systemer, herunder tilpasning af området for placering af faciliteten, test og justering af de tekniske systemer samt tilkørsel af korn.

 

Realisering

Involvering af Pastarigets leverandør- og aftagernetværk i anvendelse af blandings- og opbevaringsfaciliteten gennem kommunikationen via direct mails og information på Pastarigets, Valsemøllens og Gourmet Bornholms hjemmesider samt afholdelse af seminar for at sikre, at blandings- og opbevaringsteknologiens kvalitetssikringsmuligheder og innovations- og vækstpotentiale synliggøres.

 

Projektets milepæle

Februar 2011:                     Kravspecifikation er udarbejdet.

August 2011:                                            Blandings- og opbevaringsfaciliteten er etableret, testet og velfungerende.

December 2011:                 Blandings- og opbevaringsfaciliteten er dokumenteret synlig, tilgængelig og anvendelig for brugerne og dermed et realiseret innovationspotentiale i overensstemmelse med projektets formål.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektets tilskudsberettigede udgifter er budgetteret til 784.780 kr., der fordeler sig således:

 

 

                      Administration/projektregnskab                                         8.640 kr.

                      Ekstern konsulentbistand (afrapportering, evaluering,

                      PR og kommunikation, konceptudvikling og bruger-

                      involvering)                                                                        45.000 kr.

Bygningsteknisk assistance (projektering og

installering)                                                                         60.000 kr.

                      Indkøb af blandings- og opbevaringsanlæg

med tilhørende korntransporter og varmerør                     483.000 kr.

El-, jord- og fundamentarbejde                                          145.000 kr.

Revision                                                                              43.140 kr.

                      I alt                                                                                    784.780 kr.

 

Projektet søges finansieret således:

                      Regionalfonden (30%)                                                         235.434 kr.

                      Egenfinansiering                                                                  549.346 kr.                   

                      I alt                                                                                      784.780 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vurdering og effekter

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med indholdet i Regionalfondsprogrammets prioritet 1.3.”Anvendelse af ny teknologi”, da der er tale om øget teknologianvendelse i en mindre virksomhed.

 

Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi.

Projektet understøtter målene i erhvervsudviklingsstrategiens pkt. 4.6: Anvendelse af ny teknologi, om øget teknologianvendelse i virksomhederne og teknologianvendelse i produktudvikling af bornholmske fødevarespecialiteter med fokus på rationalisering og kvalitet. Projektet understøtter endvidere erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm og 4.9: Landdistriktsudvikling, der begge har fokus på fødevareområdet.

Projektet er i tråd med de supplerende udvælgelseskriterier, vækstforum har vedtaget for tilskud til enkeltvirksomheder, der bl.a. omfatter tilskud til indførelse af ny teknologi og produktionsprocesser og udvikling af nye produkter.

Projektet forventes at resultere i forøget innovationspotentiale og øget udvikling og afsætning af specialkoncepter og dermed øget omsætning og indtjening for Pastariget og de tilknyttede samarbejdspartnere. Ansøger forventer, at projektet medfører ansættelse af 1-2 medarbejder i leverandørnetværket (og 4-5 medarbejdere i aftagernetværket, der ikke befinder sig på Bornholm). Ansøger forventer endvidere en omsætningsforøgelse fra 350.000 kr. til 850.000-1.150.000 kr. årligt som følge af projektet.

Den nye pakketeknologi forventes at få en høj nyhedsværdi i forhold til aftagernetværkets løbende ønsker og behov for innovation af nye korn- og melbaserede fødevareprodukter.

Projektet er additionelt, da Pastariget ikke vil kunne gennemføre investeringen uden støtte.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 13  Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til Destination Bornholm til udvikling af ny turismeportal

00.03.04Ø39-0175

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

13

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (I)

Erhvervs- og Byggestyrelsen (B)

Resumé

Destination Bornholm ansøger om et regionalfondstilskud på 1.054.043,93 kr. til projekt ”Det digitale oplevelsesunivers www.bornholm.info” – udvikling af en ny turismeportal.

Der søges endvidere om et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 750.000 kr.

Projektperioden er 1. oktober 2010 – 29. februar 2012.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At vækstforum drøfter, om ansøgningen på det foreliggende grundlag skal indstilles til et regionalfondstilskud under programmet ”Innovation og viden”, indsatsområde 1.3. ”Anvendelse af ny teknologi” samt et tilskud fra de regionale udviklingsmidler.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 13:

Vækstforum besluttede at udsætte behandlingen af ansøgningen, idet Destination Bornholm opfordres til at komme med en fornyet ansøgning, med en tydeliggørelse af effektdelen og tydeliggørelse af synergieffekten til andre projekter, og et ønske om at den mest hensigtsmæssige brugerflade indarbejdes. Formandskabet bemyndiges til at beslutte den endelige indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen samt til Økonomi og Erhvervsudvalgt på Vækstforums vegne, efter en nærmere dialog med ansøger.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Bornholms officielle turismeportal www.bornholm.info blev udviklet i midten af 1990’erne og fik en større opdatering i 2000. Siden har ændringerne været af mindre karakter – blandt andet fik sitet

en grafisk opdatering i 2006.

Turismeportalen www.bornholm.info er blevet statisk og utidssvarende, ikke blot i forhold til udviklingen på internet generelt men især i forhold til brugeradfærd. Det bliver mere og mere tydeligt, at portalen taber terræn i forhold til konkurrerende portaler.

Nærværende projekt vil skabe et helt nyt og spændende digitalt oplevelsesunivers med brugeren i centrum for interaktion, involvering etc. teknologiske/dynamiske onlineredskaber bliver omdrejningspunktet for portalen, som gennem valg af de nyeste interaktive muligheder vil blive nyskabende i forhold til turistinformation. Ambitionen er at udvikle verdens bedste turismeportal.

 

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at udvikle et vækst- og nyskabende, højteknologisk, oplevelsesbaseret digitalt univers for turismeerhvervet på Bornholm, som gennem stærk eksponering af bornholmske oplevelser genererer øget salg af turismeprodukter med særlig fokus på det bornholmske oplevelsesunivers. Der skal udvikles en nyskabende turismeportal for Bornholm, som turismeerhvervet benytter som kommercielt afsæt for de respektive produkter i det bornholmske oplevelsesudbud - et digitalt oplevelsesunivers, som brugeren (turisten) kan involvere sig i og lade sig inspirere af.

 

Der udvikles tre forskellige brugerflader. Én til "almindelig" computerskærm - den mest omfattende brugerflade. Én til mobiltelefon/smartphone/mobil enhed, som vil være den mindst omfattende brugerflade, og én til infostandere (info kiosk) til opstilling på ca. 40 lokaliteter på Bornholm. I alle tre tilfælde vil brugerfladen afspejle de oplevelser, som Bornholm kan tilbyde, både generelt og aktuelt. Og for brugerfladerne mobiltelefon/smartphone/mobil enhed samt info kiosken vil oplevelsesudbuddet i vid udstrækning basere sig på brugerens geografiske lokalitet.

 

Den nye portal involverer brugeren (det bornholmske turisterhverv samt turister) i løsninger, der indbefatter:

·        chatfunktion

·        brug af blogs

·        upload af video

·        brugergenererede vurderinger af turismeprodukter (gæstevurderinger)

·        sociale onlinemedier som fx Facebook, Twitter, MySpace eller lign.

 

Portalens brugerflader vil sikre at Destination Bornholm kan:

·        Integrere med nye, online markedsføringsmuligheder, fx virale dialogkampagner (brug af Facebook, Twitter, blog- og chatfunktioner)

·        Udnytte online-mulighederne i dialog- og temamarkedsføring

·        Integrere med en række for brugeren væsentlige medier som fx GPS, mobiltelefon, GoogleMaps og lign.

·        Skabe en mulighed for booking af produkter baseret på eksisterende bookingmuligheder i det bornholmske turisterhverv (udvikles som en præ-booking funktion, der hjælper brugeren hen til de konkrete og eksisterende bookingmotorer, som det bornholmske turisterhverv benytter)

·        Understøtte og komplementere Destination Bornholms øvrige markedsføring

 

Der er udarbejdet En kravspecifikation af teknisk art, som imødekommer disse brugerønsker og funktioner.

 

Følgende aktører har bidraget med input til ansøgning og kravspecifikation: Skov- og Naturstyrelsen Bornholm, Destination Bornholms bestyrelse, Destination Bornholms Markedsføringsudvalg, den bornholmske attraktionsgruppe (de 9 mest besøgte attraktioner på Bornholm), turismeklyngen (også kaldet overnatningsklyngen), bornholmske turoperatører som fx Feriepartner Bornholm, Bornholm Tours, Team Bornholm / Familieferie Bornholm og Bornholmstrafikken.

 

Ansøgningen er koordineret med en ansøgning fra Bornholms Regionskommune til Transport-ministeriets (Vejdirektoratets) Cykelpulje 2010. Ansøgningens aktiviteter skal imødekomme udviklingen af det bornholmske cykelprodukt (fokus på anlæg/forbedring af cykelstierne samt opførelse af overdækkede rastepladser). Samtidig har ansøgningen budgetteret en udgift til ca. 40 infokiosker (touch-screen), som skal skabe nyt indhold i rastepladserne og langs det bornholmske cykelstinet generelt. En forventet bevilling fra Transportministeriet skal således finansiere de fysiske info-kiosker inkl. hard- og software, mens aktiviteterne i nærværende portalprojekt-ansøgning vil levere indholdet til infokioskerne, dvs. udvikling, brugerflade, funktionalitet, grafik etc. Dog skal det understreges, at de to ansøgninger ikke økonomisk er afhængige af hinanden og i det tilfælde, at der ikke opnås finansiering fra Cykelpuljen 2010 (ansøgningsfrist 30. august og behandling primo oktober), kan "Det digitale oplevelsesunivers www.bornholm.info" fungere uden info-kiosken som den tredje brugerflade – idet indholdet vil være færdigudviklet.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektets tilskudsberettigede udgifter er budgetteret til 2.108.087,86 kr., der fordeler sig således:

 

                      Lønudgifter:                                                                 627.940,00 kr.

                                                    - Projektkoordinator                          92.820 kr.

                      - Udviklingschef og marketingchef   180.200 kr.

                      - Nyansat projektleder                      325.000 kr.

                      - Administration/regnskab                 29.920 kr.

                      Indirekte omkostninger                                                  42.500,00 kr.

Annoncering (projektleder, udbud af opgave)                30.000,00 kr.

                      Rejser, kost og logi (møder uden for Bornholm)            60.000,00 kr.

Udannelse (af DB’s personale i indholdsudvikling af

portalen og i de nye brugerflader)                                110.000,00 kr.

Ekstern konsulentbistand (IT-specialister, indkøb af

CMS-system, programmering, grafisk layout, søge-

maskineoptimering)                                                  1.200.000,00 kr.

Revision                                                                         37.647,86 kr.

                      I alt                                                                            2.108.087,86 kr.


Projektet søges finansieret således:

 

                      Regionalfonden (50%)                                                1.054.043,93 kr.

                      Regionale Udviklingsmidler                                           750.000,00 kr.                    

Egenfinansiering                                                            304.043,93 kr.                    

                      I alt                                                                             2.108.087,86 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vurdering og effekter

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med indholdet i Regionalfondsprogrammets prioritet 1.3.”Anvendelse af ny teknologi”, der omfatter øget anvendelse af ny teknologi i turismebranchen.

 

Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi. Projektet er helt i tråd med indsatsområde 4.6: Anvendelse af ny teknologi, der specifikt nævner øget teknologianvendelse i turismebranchen. Projektet understøtter også indsatsområde 4.8: Bornholm – åbent hele året med vægt på tematurisme, som i den nye portal bliver et bærende element i online markedsføringen. Den nye satsning på det temabaserede vil skabe positiv synergi med projektet ”Udvikling af nye tema- og eventbaserede turismeprodukter”, som Destination Bornholm har igangsat pr. 1. januar 2010.

Endelig understøtter projektet indsatsområde 4.3: Markedsføring af Bornholm med tilkendegivelse af, at Bornholms Vækstforum vil støtte videreførelsen og styrkelsen af markedsføringsinitiativer under Destination Bornholm.

Projektet er desuden forankret i Destination Bornholms egen nyligt vedtagne strategi samt i selskabets handlingsplan for 2010 med Bornholms Vækstforum, hvor det er anført at Bornholms Vækstforum vil bakke op om initiativer, der understøtter information, booking mv. på Bornholms officielle turistportal www.bornholm.info – herunder modernisering, udbygning og oversættelse til polsk.”. Udvalgte dele af portalens indhold vil blive oversat til polsk.

 

Det vurderes, at den nye portal med anvendelse af nye tekniske løsninger og brugerinvolvering vil kunne tiltrække mange flere brugere til portalen, hvilket vil medføre flere bookinger af ydelser med deraf følgende højere omsætning og positiv effekt på beskæftigelsen i turisterhvervet generelt.

30 turismevirksomheder forventes at øge deres IKT-kompetencer og implementere nye processer.

 

Projektet er i høj grad nyskabende, idet den nye teknologi vil gøre det muligt for turisterhvervet at interagere med brugerne på en helt ny måde. Såfremt projektets tredje brugerflade realiseres - udviklingen og opstillingen af ca. 40 info-kiosker på Bornholm - vil det sætte Bornholm på landkortet i forhold til IKT-udvikling i Danmark, og erfaringerne fra en ø-dækkende info-kiosk struktur vil kunne videregives til andre områder både Danmark og udlandet.

Projektet er additionelt, idet det ikke vil kunne gennemføres af hverken Destination Bornholm eller de enkelte turismeaktører uden støtte.

 

Der lægges i ansøgningen op til anvendelse af et open-source CMS system. Destination Bornholm betragter det som en fordel, at de ikke bundet op af én udbyder og derfor vil kunne ’shoppe’ efter det bedste og billigste tilbud. Bornholms Regionskommune er ved at anskaffe et nyt CMS-system, ligesom Business Center Bornholm lige har indkøbt et nyt system, og det kan ikke udelukkes, at der kunne være nogle fordele ved at benytte et fælles system. Dette bør afklares nærmere.

Sekretariatet har i sagsbehandlingen efterspurgt hvilke konkrete resultater, der forventes af projektet i form af øget antal besøgende, øget omsætning m.v. Ansøger har ikke kunnet give et eksakt bud på dette.

 

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til etablering af fiberoptisk infrastruktur i byerne på Vestbornholm

00.03.04Ø39-0176

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

14

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (I)

Erhvervs- og Byggestyrelsen (B)

Resumé

Bornholms Fibernet ApS ansøger om et regionalfondstilskud på 4.174.906,10 kr. til projekt ” EFIV - Etablering af Fiberoptisk Infrastruktur i byerne på Vestbornholm”.

Projektets samlede omkostninger er på knap 14 mio. kr.

Projektperioden er 15. november 2010 – 26. oktober 2012.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At vækstforum drøfter, om ansøgningen skal indstilles til et regionalfondstilskud under programmet ”Innovation og viden”, indsatsområde 1.3. ”Anvendelse af ny teknologi”.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 14:

Vækstforum besluttede at udsætte behandlingen af ansøgningen, idet der ønskes supplerende oplysninger om lejeindtægter og sammenhængen til øvrige store projekter, samt en sandsynliggørelse af dækningen til hele Bornholm. Formandskabet bemyndiges til at beslutte den endelige indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen på Vækstforums vegne, efter en nærmere dialog med ansøger.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Ansøgeren, Bornholms Fibernet ApS, er ejet ligeligt af firmaerne OK af 2008 ApS og Hans Bech Svaneke ApS. OK af 2008 ApS ejer desuden OK Entreprise af 2008 ApS, hvis aktiviteter bl.a. omfatter etablering af fjernvarme. Selskabets ejer Ole Hansen Kofod driver desuden Vestbornholms Varmeforsyning, der leverer varme til Hasle og efter endt etablering af distributionssystem også skal levere fjernvarme til Sorthat, Muleby og Nyker. Hans Bech Svaneke ApS er gennem datterselskaber ejer af entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem A/S, der har en bred erfaring med bygge- og anlægsvirksomhed, bl.a. etablering af fiber.

Bornholms Fibernet vil få lejeindtægt fra Østkraft (fjernaflæsning af elmålere) og Bornholms Forsyning (fjernaflæsning af vand og varme). Desuden vil de få indtægter fra udlejning af fibernettet til bredbånd, såfremt der indgås aftale med en bredbåndsudbyder.

Endelig er Østkraft Holding A/S en central netværksdeltager i projektet, idet Østkraft har planer om at benytte det etablerede fibernet i forbindelse med styring og overvågning af elnettet og ved deltagelse i en række smartgrid projekter. Østkraft har desuden et ønske om at udbygge det fibernet, som Østkraft har etableret i forbindelse med netdrift.

Østkraft ønsker også at være aktionær i Bornholms Fibernet ApS. På grund af begrænsninger i elforsyningsloven om kommunale elselskabers ret til at etablere fibernet til slutbrugere er det imidlertid ikke tilladt, at Østkraft er medejer af Bornholms Fibernet ApS. Skulle loven på et senere tidspunkt blive ændret, vil Østkraft undersøge mulighederne for at opnå medejerskab af Bornholms Fibernet ApS.

 

Projektets formål er derfor at etablere fibernet på Vestbornholm, der kan danne grundlag for et forsøgs- og demonstrationsprojekt på el-, vand og varmeforsyningsområdet.

 

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af fibernet i byerne Hasle, Sorthat, Muleby og Nyker. Det etableres til ca. 1000 forbrugere fordelt på de 4 byer. Fibernettet skal anvendes til fjernaflæsning af forbrugsmålere til vand, varme og elektricitet, samt styring og overvågning af elnettet, som i fremtiden i stigende grad vil blive belastet.

Etablering af fibernettet vil gøre området til naturlige testområder for demonstrationsprojekter vedrørende smartgrid (fremtidens elnet). Østkraft Holding A/S deltager allerede i flere sådanne projekter, bl.a. EDISON projektet og EcoGrid.EU, hvor der vil være et behov for direkte kommunikation med slutbrugere af elektricitet, og hvor dette projekt vil give mindst 1000 af  de 2000 brugere, der skal anvendes i EcoGrid.EU.

 

EcoGrid.EU-projektet skal demonstrere, at der kan indpasses store mængder af strøm fra vedvarende energikilder i det nuværende elsystem, uden at elnettet skal forstærkes, eller der skal bygges ekstra produktionskapacitet. Indpasningen af mere strøm fra vedvarende kilder skal ske ved øget markedsdeltagelse for slutbrugere af strøm. Slutbrugerne skal have mere fleksible elpriser og derved belønnes for at flytte forbrug til perioder med en stor elproduktion (lav pris), mens de straffes med en høj pris for at bruge strøm, når produktionen er lille i forhold til forbrug. Forbrugerne modtager løbende prissignaler. Prissignalerne sendes til hus-computeren, som styrer apparaterne i huset og sørger for, at apparaterne kun kører, når prisen er, som kunden ønsker. For at forbrugerne skal have de bedste muligheder for at deltage i elmarkedet, og energiselskaberne skal kunne styre og drive elnet og -produktion optimalt, er der brug for gode, hurtige og stabile kommunikationsforbindelser. Fra en vurdering af forskellige kommunikationsteknologiers stabilitet og hurtighed er kommunikation via fiber den eneste teknologi, som på sigt kan tilbyde den stabilitet, hurtighed samt flowstørrelse, der vil være en forudsætning for fuld deltagelse i smartgrid.

Det skal pointeres, at etablering af fibernet ikke kan finansieres via EcoGrid.EU-projektet.

 

Østkraft indgår også i en forskningsplatform kaldet PowerLabDK, der ledes af Center for Elteknologi (CET) på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). PowerLabDK skal bruges i forbindelse med udviklingen af smartgrid i Danmark og indeholder en høj grad af test og demonstration. Tests skal kunne gennemføres både på laboratorieniveau og i fuldskala demonstration. Det første sker på CET DTU, Ingeniørhøjskolen i København og Risø DTU, der er DTUs systemlaboratorium. Fuldskalademonstration sker på Bornholm, og her vil byerne Hasle, Sorthat, Muleby og Nyker være meget interessante, fordi et fibernetværk giver muligheder for direkte kommunikation med knudepunkter i elnettet.

Østkraft kan ikke finansiere deres del af udgiften til demonstrationsanlæg på Bornholm, da de i henhold til elforsyningsloven ikke må deltage i et fibernetselskab.

 

Endvidere arbejdes der på at få gjort Bornholm til et demonstrationsområde af nye grønne teknologier indenfor områderne el, vand og varme. En arbejdsgruppe bestående af ansatte fra Business Center Bornholm, Væksthus Region Hovedstaden og Østkraft Holding A/S arbejder på en ansøgning til Green Labs DK puljen for at få støtte til en organisation kaldet Bright Green Test Island (BGTI). BGTI skal varetage service for virksomheder og institutioner, som ønsker at gennemføre test og demonstration på Bornholm, og skal desuden gennemføre de ønskede undersøgelser. Fibernettet vil være et ekstra aktiv for BGTI, der derved kan tilbyde flere typer af tests. For at kunne virkeliggøre visionen om Bornholm som Test-Ø skal der installeres flere målepunkter i bl.a. elnettet, end der er i dag. Etableringen af fibernet i kombination med fjernaflæste forbrugsmålere giver netop flere aktive målepunkter, og fibernettet er derfor et vigtigt element i planerne om Bornholm som Test-Ø.

 

Fibernettet kan også bruges til at sikre hurtig kommunikation med stor båndbredde for indbyggere og virksomheder. Analyser viser, netop adgangen til IKT, og især muligheden for at overføre store mængder af information på kort tid, er vigtig for sikringen af vækst og arbejdspladser. Dette vil kunne realiseres, såfremt der efterfølgende indgås aftale med en bredbåndsudbyder.

 

Etableringen af et fibernet og de affødte effekter heraf vil i øvrigt kunne bruges til at træffe velbegrundede beslutninger om etablering af fibernet i andre yderområder, herunder om der skal ydes offentlig støtte, fordi de samfundsøkonomiske fordele er så store, at det vil være uhensigtsmæssigt ikke at etablere fibernettet.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektets tilskudsberettigede udgifter er budgetteret til 13.916.353,70 kr., der fordeler sig således:

 

                      Lønudgifter:                                                                         363.227,18 kr.

                      - Projektleder (udarbejdelse af tilbuds-

  materiale, koordinering af entreprenørarbejde,

  afrapportering til EBST og Vækstforum)       175.755,09 kr.

                      - Projektansat (dokumentation af udførte

  installationer, aftaler med slutbruger om

  installation af fibernet i boligerne)                 187.472,09 kr.

                      Indirekte omkostninger                                                         72.645,43 kr.

Annoncering af projektmøder, erfaringsudveksling med

f.eks. SEAS-NVE (etablering af fibernet i.f.m. elkabler)        10.000,00 kr.

                      Rejser (møder med SEAS-NVE)                                           15.000,00 kr.

Evaluering (etablering af hjemmeside for Bornholms

Fibernet ApS til brug for offentligheden og borgere)             25.000,00 kr.

Forsikringer (allrisk forsikring for hardware og fiber)            16.425,87 kr.

Ekstern konsulentbistand (konfigurering og installation

af hardware, blæsning og splidsning af fiber,

dokumentation)                                                                6.783.853,48 kr.

Køb af udstyr (fiber og hardware)                                     6.570.347,00 kr.

Revision                                                                                 59.854,74 kr.

                      I alt                                                                                  13.916.353,70 kr.

 

Projektet søges finansieret således:

 

                      Regionalfonden (30%)                                                        4.174.906,10 kr.

                      Egenfinansiering                                                                 9.741.447,60 kr.            

                      I alt                                                                                   13.916.353,70 kr.

 

Der er afgivet positiv revisorerklæring vedr. egenfinansieringens tilstedeværelse.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vurdering og effekter

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med indholdet i Regionalfondsprogrammets prioritet 1.3.”Anvendelse af ny teknologi”, der omfatter udviklings- og demonstrationsprojekter vedr. miljøeffektive teknologier, digitalisering af indberetninger, udvikling af nye metoder af generel økonomisk interesse og etablering af IKT-infrastruktur til gavn for virksomheder i områder, hvor der mangler kommercielle incitamenter.

 

Projektet imødekommer flere af målsætningerne i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi.

Projektet understøtter indsatsområde 4.11: Grøn Energi, med Bornholm som forsøgsområde for nye energiløsninger og øget anvendelse af vedvarende energi. Hermed understøtter projektet samtidig Væksforums og BRK’s energistrategier samt partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Bornholms Vækstforum.

Projektet vil også på sigt, under indsatsområde 4.6: Anvendelse af ny teknologi, understøtte målsætningerne om gode stabile internetforbindelser og generel og billig bredbåndsadgang for alle på hel Bornholm.

 

Det vurderes at den planlagte overvågning og styring af elforbruget vil kunne føre til ideel udnyttelse af elnettet (”intelligent el”) og dermed besparelser for forbrugerne, og føre til, at en fremtidig merbelastning af elnettet vil kunne finde sted uden forstærkning af elnettet.

Det vurderes også, at projektet gennem etablering af fibernet vil kunne danne grundlag for, at Bornholm kan fungere som et ideelt testområde i forbindelse med igangværende og kommende demonstrationsprojekter inden for grøn energi. Fibernettet er ifølge ansøger meget effektivt i denne forbindelse, da det kan levere hurtig og stabil kommunikation af prissignaler til forbrugeren. Da EcoGrid.EU-projektet ikke kan finansiere denne investering, og da Østkraft ikke i PowerLab-projektet kan etablere fibernet, idet de i henhold til Elforsyningsloven ikke kan indgå i et fibernetselskab, er denne ansøgning væsentlig for demonstrationsprojekterne.

 

Såfremt der efterfølgende indgås aftale med en bredbåndsudbyder, der lejer sig ind på fibernettet, vurderes det endvidere, at projektet vil have en positiv indflydelse på vækst og beskæftigelse, idet fibernettet giver mulighed for en højere hastighed på bredbåndforbindelsen hos beboere og virksomheder i området og dermed mulighed for øgede netaktiviteter, distancearbejde m.v.

 

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Ansøgning (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 15  Ansøgning om tilskud til Dukketeaterfestival

24.00.00Ø39-0052

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

15

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (I)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (B)

Resumé

Svanekegaarden, Grønbechs Gård, Middelaldercentret samt Destination Bornholm søger om et tilskud på 280.500 kr. fra Kulturpuljen under Puljen af regionale udviklingsmidler til etablering af Bornholms Dukketeaterfestival 2011.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·         At Bornholms Vækstforum drøfter, om de vil indstille, at Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilger op til 280.500 kr. fra Kulturpuljen under Puljen af regionale udviklingsmidler

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 15:

Vækstforum besluttede at indstille ansøgningen til afslag.

Sagsfremstilling

Baggrund

Svanekegaarden, Grønbechs Gård, Middelaldercentret samt Destination Bornholm søger om et tilskud til at etablere og afvikle Bornholms Dukketeaterfestival 2011.

Festivalen bygger på positive erfaringer med afholdelse af dukketeaterfestival på Middelaldercentret i 2008 og 2009. Ansøger anslår, at der var 2000 gæster på festivalen i 2009, hvilket kan sammenlignes med at Bornholms Kulturuge havde ca. 8000 gæster. Af de 2000 gæster vurderer ansøgerne, at 380 gæster var tilrejsende og at de samlet set bidrog til en meromsætning på Bornholm på 2,4 mio. kr.

 


Projektbeskrivelse

Det er planen at Bornholms Dukketeaterfestival skal blive en fast tradition hvert andet år, og søger derfor midler til at planlægge og afholde festivalen i 2011. Middelaldercentret har stået for afholdelsen af festivalerne i 2008 og 2009, men har ikke ressourcer til at gøre dette fortsat.

Bornholms Dukketeaterfestival 2011 vil afvikle et antal forestillinger spredt på sammenslutningens forskellige lokaliteter og andre steder på Bornholm. Desuden afvikles workshops, foredrag etc. Den vil blive basis for en tilbagevendende festival, der kan danne ramme for et nordeuropæisk forum for udvikling af dukketeater som kulturmedie.

Målgrupperne er turister og fastboende – børn som voksne, erhvervsturister samt lejrskoler.  

Ansøger vurderer, at der er følgende forcer for en Bornholmsk Dukketeaterfestival i september:

·        Dukketeater er en kulturel fremstilling som kan forstås på tværs af sprog, kulturer og alder, og som derfor også appellerer til øens turister.

·        Bornholms unikke natur og kulturinstitutioner tilbyder unikke rammer at afholde forestillinger i.

Opbakning

Festivalen får stor opbakning fra andre dukketeater-festivaler i Danmark, der således ikke ser en ny festival som en konkurrent men snarere som et meget velkomment bidrag til det generelle kulturudbud. Samtidig har festivalen opbakning fra bla. British Counsil, Bornholmstrafikken, Bornholms Museum, Forfatterskolen samt Rønne Theater, der alle deltager i en koodinationsgruppe for festivalen.

Festivalen har tilsagn om deltagelse fra nationale og internationale teatergrupper.

Effekter
Ansøger vurderer, at Bornholms Dukketeaterfestival vil kunne have følgende effekter:

·        Festivalen vil kunne sikre, at der også i yder-sæsonnen er et tilfredsstillende udbud af kulturelle tilbud til især børn, hvilket iflg. turistindustrien ikke er tilfældet nu. 

·        Dukketeaterfestivalen vil være med til at styrke Bornholms brand som kulturø for både turister, fastboende, teaterfolk samt potentielle tilflyttere.  

·        Den vil kommercialisere dukketeater-genren gennem samarbejder med lejrskoler og erhvervsliv, da der herfra opleves en efterspørgsel på mødemarkedet efter nye og anderledes oplevelser. Altså en udnyttelse af potentialer i erhvervsturisme. Fra Sverige og Norge er der positive eksempler på dette.

Dette vil resultere i flere besøgende i yder-sæsonnen, både private turister samt erhvervsturister samt gøre øen mere attraktiv for potentielle tilflyttere.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektets indtægter og udgifter fordeler sig således:

 

UDGIFTER

Hovedgrupper

%

fordeling

Kr.

1. Løn til medarbejdere på projektet

34

200.000

2. Konsulentydelser

30

180.000

4. Rejser, kost og logi (konsulenter)

20

120.000

6. Kontormaterialer

4

22.000

8. Information (inkl. annoncer)

8

50.000

10. Andet (skal specificeres)      

8

45.000

11. Revision

12. Projektindtægter (produktion i aktiviteten)

2

÷6

10.000

÷33.000

I alt

100

594.000

 

FINANSIERING

 

%

fordeling

Kr.

Regionale udviklingsmidler (denne ansøgning)

47

280.500

Anden finansiering

41

245.235

Egenfinansiering (skal specificeres; f.eks. kontakt, timer el. lign.)      )

11

68.265

I alt

100

594.000

 

Bornholms Regionskommunes Teaterråd har valgt at støtte tovholderfunktionen med 20.000 kr. Børne- og Ungekulturrådet er positive overfor senere ansøgninger til aktiviteter i forbindelse med festivalen, og har derfor i en prioritering af midler valgt ikke at støtte tovholderfunktionen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dukketeaterfestivalen vil blive koblet til Destination Bornholms igangværende projekt finansieret af Vækstforum ”udvikling af nye tema- og eventbaserede turismeprodukter”, hvilket dermed kan bidrage med kontant medfinansiering til festivalen. Projektet er desuden en udløber af et andet igangværende projekt ”Kulturvækst Bornholm”, der også er finansieret af Vækstforum.

 

På længere sigt er Bornholms Dukketeaterfestival meget interesserede i en konstruktiv dialog om kobling til et eventuelt fremtidigt event-sekretariat. Vækstforumsekretariatet lægger derfor op til, at en mulighed kan være at opfordre interessenterne i event-sekretariatet til at lave en ansøgning om dette snarest og lægge Bornholms Dukketeaterfestival 2011 herunder.

 

Projektet knytter sig til flg. indsatsområder fra gældende erhvervsudviklingsstrategi: 4.8) Bornholm åbent hele året, 4.3) Markedsføring af Bornholm samt bidrager til at nå visionen ”Det unikke Bornholm, vækst via kreativitet og kvalitet”.

 

Kulturpuljen under Puljen af regionale udviklingsmidler er placeret under Vækstforum for at sikre, at udmøntningen af midlerne sker i sammenhæng med Erhvervsudviklingsstrategien. Kulturpuljen er dog ikke underlagt retningslinjerne i §9 i ”Lov om Erhvervsfremme”, som de andre regionale udviklingsmidler. Kulturpuljen ligger under ”Lov om ændring af en række love på kulturområdet” Af dette lovforslag fremgår at ”de nye regioners rolle på kulturområdet bliver således, at de kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder og samtidig udvikle kulturelle tilbud”.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Ansøgning og budget (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 16  Ansøgning om tilskud til Fairtrade Island Bornholm

24.00.00Ø39-0053

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

16

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (I)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (B)

Resumé

Destination Bornholm ansøger om et tilskud på 395.000 kr. fra Puljen af regionale udviklingsmidler til udbredelse af Fairtrade Island Bornholm.

Projektperioden er 1. oktober 2010 – 30. september 2012.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·       At Bornholms Vækstforum drøfter, om de vil anbefale Økonomi- og Erhvervsudvalget at bevilge op til 395.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til at føre Fairtrade Island Bornholm videre.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 16:

Vækstforum besluttede at indstille ansøgningen til afslag.

Bjarne Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Beslutningen om, at der skulle arbejdes for at få Bornholm godkendt som Fairtrade Island blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009. I dag indgår 44 bornholmske arbejdspladser / virksomheder i fairtrade ordningen, der er godkendt ift Fairtrade Mærket Danmarks kriterier og målsætninger for en fairtrade kommune.

 

Dette projekt tilfører de nødvendige ressourcer for at indsatsen kan blive videreført med vægt på de turismerettede elementer samt produktionsmæssige muligheder, og vil tilføre aktiviteter og indhold til visionen ”Bright Green Island 2014”.

 

Projektbeskrivelse

Projektet vil:

 

1. Styrke turismen på Bornholm på alle tider af året både ift allerede kendte turisme-segmenter og ift. nye med særlig interesse for bæredygtighed og fairtrade.

2. Styrke produktions- og afsætningsmuligheder for virksomheder der ønsker at producere med brug af fairtrade certificerede råvarer og dermed opnå et fairtrade label på deres produkter. Det vil ske via rådgivning om produktudvikling og innovation samt via formidling af samarbejdsmuligheder med producenter i udviklingslande.

3. Styrke informationen om Bornholm som Fairtrade Island samt om fairtrade og international, social ansvarlighed via events og øget medieomtale af øens Fairtrade aktiviteter.

 

Projektets styregruppe består af:

Bjarne Kristiansen, BRK, Formand

Mads Krage, Fairtrade mærket Denmark

Mikkel Jensen, Destination Bornholm

Morten Ledskov, Global Trade

Lone Bentzen, Bokulhus

John Westh, Inkøbschef Bornholms Regionskommune

Hanne Nisbeth, Business Center Bornholm

 

Destination Bornholm bliver projektholder og hyrer Global Trade som konsulenter til at stå for virksomheds-kontakten. Global Trade er en ikke-kommerciel Fair Trade virksomhed, der siden 2001 har arbejdet for bæredygtig udvikling og fattigdomsreduktion i Afrika med base i Allinge. Bla. er de arrangør af den årlige Hammershus Fairtade Concert.

Økonomiske konsekvenser

Projektet løber over to år og udgifterne fordeler sig således:

 

Konsulentydelser (10.000 kr. / måned)

240.000 kr.

Transportudgifter (på og udenfor Bornholm)

40.000 kr.

Information, events, kommunikation

60.000 kr.

Trykning af Fairtrade Guide, Dansk + Engelsk

30.000 kr.

Revision og regnskab

25.000 kr.

 

 

I alt udgifter

395.000 kr.

 

Projektet søger 100% finansiering gennem Puljen af regionale udviklingsmidler.

Det har ikke været muligt for ansøger at finde medfinansiering. Det skyldes, at ingen af de medvirkende parter i styregrupper har ubrugte midler, de kan anvende. Der har desuden ikke kunnet hentes inspiration til ekstern medfinansiering fra de andre danske fairtrade-byer, da de er drevet udelukkende med kommunale midler.

 

Projektet vil ikke nødvendigvis have afledte økonomiske konsekvenser for BRK, da Regionskommunen allerede har indført fairtrade-mærket kaffe og the som påkrævet i Regionskommunens administrations kantine for at kunne kalde sig Fairtrade Island.

BRKs indkøbsafdeling vurderer at ca. 20% af regionskommunens samlede indkøb af kaffe og the nu er fairtrade mærket. Denne andel skønnes at komme fra de administrative kantiner samt fra et par kommunale virksomheder. Resten af de kommunale virksomheder vurderes dermed ikke at vælge Fairtrade mærkede produkter. Alle virksomheder i kommunen informeres om muligheden for at vælge dem. Merudgiften i indkøb skal afholdes inden for virksomhedens egen økonomiske ramme.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vækstforumsekretariatet vurderer, at projektet er en forholdsvis let måde at skabe indhold til og dermed styrke Bornholms brand som bæredygtigt samfund – Bright Green Island. Det vil have positive effekter på turismen. Samtidig er projektets resultat meget visuelt overfor gæster på øen og fastboende, da det omhandler produkter som bla. the og kaffe, som mange drikker dagligt. Samtidig er Fairtrade produkterne så udbredte andre steder i landet, at mange turister kan have en forventning om, at når Bornholms Vækstforum har vedtaget visionen ”Bright Green Island 2014” og Kommunalbestyrelsen har vedtaget at være Fairtrade Island, så bør det være en selvfølge at Fairtrade mærket er anvendt og synligt over hele øen.

Projektet var oprindelig forankret i Business Center Bornholm (BCB) via erhvervsambassadør-funktionen. Da denne funktion ophørte i 2009 har BCBs bestyrelse valgt, at de ikke kan videreføre arbejdet for egne midler. Bornholms Regionskommune har ikke haft udviklingsmidler sat af konkret til dette, men har støttet projektet og dækket de merudgifter, det har medført at indkøbe fairtrade the og kaffe i administrationens kantiner.

Ønskes Fairtrade Island udbredt og implementeret i øens virksomheder er der derfor behov for projektmæssig forankring andet steds og for bevilling af midler til at udbrede projektet.

Ansøger mener, at projektet er nødvendigt for at kunne skabe et solidt fundament af virksomheder/ medlemmer af Fairtrade Island Bornholm, således at den satsning Kommunalbestyrelsen vedtog i 2009 bliver ført ud i livet. Hvis der ikke bevilges midler til dette projekt vurderer ansøgerne, at det er overvejende sandsynligt, at satsningen Fairtrade Island Bornholm vil blive meget kortsigtet og at det arbejde, der allerede er foregået, vil være spildt. 

Vækstforumsekretariatet støtter denne vurdering.

Desuden anfører Vækstforumsekretariatet, at der bør stilles krav til ansøger om at sikre, at projektet også lever op til Fairtrade Mærkets kriterier for at forblive Fairtrade Island, herunder påtager sig ansvaret for kontakten med Fairtrade Mærket samt for levering af indhold til hjemmesiden Bornholm.dk vedr. Fairtrade aktiviteterne. 

Det er Vækstforums opfattelse, at en videre deltagelse i Fairtrade Island også vil betyde at Bornholms Regionskommune skal kunne fremvise fremdrift i regionskommunens eget aftag af Fairtrade mærkede produkter.

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Ansøgning (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 17  Regionale udviklingsmidler til politikerfestival på Bornholm

24.00.00Ø39-0048

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

17

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (I)

Økonomi- og Erhvervsudvalget (B)

Resumé

Bornholms Regionskommune v. Regional Udvikling ansøger om 500.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til udvikling og gennemførelse af en politikerfestival på Bornholm i 2011.

Indstilling og beslutning

Formandskabet indstiller,

·        At det indstilles Økonomi- og Erhvervsudvalget at bevilge 500.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til udvikling og gennemførelse af en politikerfestival på Bornholm i 2011.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 17:

Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum anbefaler, at der arbejdes for at afvikle den første festival allerede i 2011, og at der findes et andet navn end "Politikerfestival".

Sagsfremstilling

Bornholm er kommet et skridt videre i arbejdet med realiseringen af en Politikerfestival på Bornholm – efter inspiration fra Almedalsveckan på Gotland.

 

Der er blevet udarbejdet et første oplæg fra konsulentfirmaet Rud Pedersen Public Affairs Company A/S, og borgmester Winni Grosbøll har været i nærmere dialog med Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder om perspektiverne, herunder dialog om mulig medfinansiering fra ministeriet.

 

Målsætningen med festivalen er bl.a.

·        At samle politikere, erhvervsliv og interesseorganisationer på ét sted på én gang

·        At skabe en festival med en blanding af politiske taler, seminarer og andre aktiviteter

·        At arrangementet udvikler sig til en tradition på linje med Almedalsveckan på Gotland.

Der er fra mange sider, herunder politiske partier, erhvervsorganisationer m.v. været positive tilkendegivelser om, at man finder en ”Politikerfestival” på Bornholm som et spændende initiativ. 

 

Festivalen vil blive arrangeret i samarbejde med bla. LAG-Bornholm og Convention Bureau Bornholm og opgaver vil blive budt ud til lokale bornholmske virksomheder, med speciale i afvikling af større arrangementer på øen.

 

Økonomiske konsekvenser

Konsulentfirmaet er kommet med et første bud på, at der samlet er brug for godt 2 mio. kr. til opstartsfasen og afviklingen af en festivalen i 2011 (denne ansøgning), og derefter ca. 1 mio. kr. til den løbende drift.

Projektets udgifter fordeler sig således:

 

 

Løn til medarbejdere på projektet

500.000 kr.

Ekstern konsulenthjælp (til opsøgende arbejde, udførelse af de praktiske opgaver på Bornholm, gennemførelse af arrangementet mm)

555.000 kr.

Rejseomkostninger (Gotland, København samt internt på Bornholm)

60.000 kr.

Information (Herunder markedsføringsaktiviteter, trykning af program samt hjemmeside)

650.000 kr.

Andet (Indledende kvalitative interviews, sekretariatsdrift, opsætning af scene)

370.000 kr.

Revision (BDO Revision)

         15.000 kr.

I alt

2.150.000 kr.

 

 

 

 

Projektet søges finansieret således:

 

 

 

Regionale Udviklingsmidler

500.000 kr.

Andre fonde: Puljer i ministerier, Erhvervsorganisationer som Dansk Industri og LO

1.150.000 kr.

LAG Bornholm

       500.000 kr.

I alt

2.150.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det er afgørende for en mulig gennemførelse allerede i 2011, at der skaffes midler, så forarbejdet kan iværksættes nu.

 

Gennemføres denne festival på Bornholm i 2011 og etableres den som en fast tradition på øen vil det have mange positive effekter for øen og synlig vækst, både på kort og lang sigt:

·         Bornholm vil markere sig øverst på det politiske danmarkskort.

·         Øget medieomtale af Bornholm under selve festival-afholdelsen.

·         Øget omsætning på øen direkte forbundet med festivalen.

·         Øget omsætning indirekte fra festivalen i form af

- deltagere, der vælger at kombinere deltagelse i festivalen med ferie på øen

- turister der vælger Bornholm pga. festivalen

- uddannelsesinstitutioner fra resten af landet, det vælger at tage på studietur for at overvære festivalen.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Oplæg til Politikerfestival på Bornholm (DOCX)

2.
Ansøgning + budget (TIF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Drøftelse af regeringens udspil "Danmark i balance i en global verden"

24.10.00G01-0108

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

18

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (B)

Resumé

Regeringen fremlagde den 3. september 2010 oplægget ”Danmark i balance i en global verden”. Dagsordenspunktet foreslår, at der skal følges op på, hvad der reelt er af nye initiativer, og at disse passende kunne indskrives i Partnerskabsaftalen med regeringen.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At Vækstforum drøfter regeringens oplæg og lader udspillet indgå i de videre forhandlinger om Partnerskabsaftalen med regeringen.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 18:

Indstillingen blev fulgt.

Sagsfremstilling

”Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være et af verdens ti rigeste lande. For at nå målet skal vi sætte alle kræfter ind på at skabe vækst og fremgang i Danmark. Derfor skal vi også mobilisere alle vores ressourcer, uanset hvor i landet de findes. Mulighederne for at bo, studere og drive erhverv skal være gode i hele landet. Det er nødvendigt, når vi skal stå stærkt i den globale konkurrence. Regeringen ønsker et Danmark i balance.”

 

Sådan lyder indledningen i regeringens 32 siders oplæg. I oplægget beskrives, at regeringen vil tage initiativer inden for seks indsatsområder.

Nedenstående er fremhævet en række initiativer, som vurderes at have særlig relevans og interesse for Bornholm, men som bør konkretiseres nærmere: Hvad er nyt, og hvad vil regeringen konkret gøre? 

 

 1. Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst. Her er bl.a. nævnt:
  1. Energi-øer som storskala testlaboratorier
  2. Alle danskere skal have adgang til højhastighedsbredbånd
  3. Nye regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling
 2. Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker. Her er bl.a. nævnt:
  1. Differentiering af planloven – større frihed for yderområder
  2. Bedre muligheder for udvikling af detailhandlen
 3. Bedre infrastruktur i yderområder. Her er bl.a. nævnt:
  1. Fleksibel transport af pensionister i yderområder
  2. Ombygning og forbedring af trafikmiljøet i Rønne
  3. Nye cykelstier i yderområder
 4. Uddannelse i yderområder Her er bl.a. nævnt
  1. Ungdomsuddannelserne: Lokalt samarbejde, fusioner, campusser
  2. Bedre muligheder for videregående uddannelser i yderområder
  3. Bedre transportmuligheder for studerende i yderområder
  4. Flere akademikere i virksomheder i yderområder
 5. Sundhed: Styrket akutberedskab med fokus på yderområder. Her er bl.a. nævnt:
  1. Nære sundhedstilbud i yderområder
  2. Helikopterordning
  3. Rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger i yderområder
 6. Lokalisering af offentlige arbejdspladser. Her er nævnt én indsats:
  1. Regeringen vil som udgangspunkt fortsat placere nye statslige institutioner uden for hovedstaden samt tage regionale hensyn ved effektiviseringer af eksisterende arbejdspladser.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Flere dele af oplægget vurderes at ramme Skævt for Bornholm

·        Vestdansk Vækstkapital på 150 mio. kr. – disse er øremærket alene til de vestjyske kommuner;

 

·        Regeringen vil tage initiativ til at drøfte etablering af et videncenter for kystturisme i Vestdanmark med de tre vestdanske vækstfora…

 

·        Under energiøer, er der nævnt, …”at mange øer er velegnede.”

 

·        Bornholm er fejlagtigt nævnt som ét af stederne, hvor der er sket størst fremgang i antallet af statsligt ansatte. Dette beror alene på en statistisk fejl, da flere af øens statsligt ansatte først blev korrekt rubriceres af Danmarks Statistik fra og med 2009. derfor kom der en voldsom stigning fra 2008 til 2009, men der er ikke kommet flere ansatte af den grund.

 

Generelt bør der følges op på, hvad der reelt er nye initiativer. Disse kunne passende indskrives i Partnerskabsaftalen med regeringen (se næste punkt på dagsordenen).

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Publikationen - Danmark i balance - regeringens udspil (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Drøftelse af regeringens udspil til partnerskabsaftale

00.01.00P27-0607

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

19

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (B)

Resumé

Ved udsendelse af dagsorden til Sekretariats- og Kontaktgruppen havde vi KKE modtaget udspillet fra regeringen.

Forhandlingsmødet med økonomi- og erhvervsministeren er udsat til 11. november 2010.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller

·        At Vækstforum bemyndiger formandskabet til at forhandle Partnerskabsaftalen på plads.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 19:

Indstillingen blev godkendt med et særligt ønske om, at der fortsat indgår afsnit omkring trafikal tilgængelighed i partnerskabsaftalen.

Bemærkningerne fra mødet vil blive forsøgt indarbejdet i den videre dialog om Partnerskabsaftalen.

Sagsfremstilling

Som oplyst ved forrige møde, indsendte Bornholms Vækstforum d. 8. marts 2010 sine foreløbige 11 initiativønsker til 2010-Partnerskabsaftalen med regeringen. Vækstforum er efterfølgende bedt om at indsende sine særlige fyrtårnsønsker. Disse er:

1.      Etablering af Campus

2.      Højhastighedsbredbånd

3.      Statslige arbejdspladser

4.     Bornholm som ”Bright Green Test Island”

 

Vi har modtaget en foreløbig melding fra Departementet om, de har vanskeligt ved at passe vores fyrtårnsønsker ind under rammerne for Partnerskabsaftalen, der som udgangspunkt ske ingås indenfor eksisterende økonomiske rammer.

 

Som det fremgår af forrige punkt på dagsordenen foreslår vi, at der i Partnerskabsaftalen sker en konkretisering af, hvad regeringen vil/gør på Bornholm under ”Danmark i balance i en global verden”.

 

Formandskabet for Vækstforum er inviteret til forhandlingsmøde med økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen den 11. november 2010. I dette møde deltager også undervisningsministeren.

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Brev af 9. juli 2010 til Økonomi- og Erhvervsministeriet vedr ønsker til bornholmske flagskibsinitiativer (DOC)

2.
Regeringens udspil til regional partnerskabsaftale (PDF)

3.
Brev til Vækstforum af 22.09.2010 (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Orientering vedr. Green Labs DK puljen

24.00.00G00-0012

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

20

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (O)

Resumé

Af de indkomne forhånds-bidrag til Green Labs DK puljen er der to projekter, der vil bruge Bornholm som testområde. Det er de to projekter Vækstforum blev orienteret om på mødet den 7. juni 2010; PowerLabDK samt Bright Green Test Island (BGTI). De to projekter koordinerer deres aktiviteter ift. at kunne supplere hinanden. Koordineringsarbejdet pågår og forventes afsluttet inden Green Labs DKs endelige ansøgningsfrist den 20. oktober 2010. Vækstforum vil inden da modtage en forespørgsel om opbakning til projekterne og efterfølgende formentlig en ansøgning fra PowerLabDK.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning.

·        At Vækstforum bemyndiger Formandskabet til at tage stilling til en forventet forespørgsel om opbakning de til to projekter. Idet eventuelle ansøgninger om tilskud vil blive behandlet på et ordinært vækstforumsmøde. 

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 20:

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Som orienteret på mødet i Vækstforum den 7. juni 2010 har Energistyrelsen oprettet tilskudsordningen Green Labs DK. Green Labs DK stiller krav om opbakning til projekterne fra det lokale Vækstforum

med følgende formulering: ” Det anses for en fordel, hvis vækstforaene er inddraget i udviklingen af test-faciliteterne, således at disse også understøtter de regionale erhvervsudviklingsstrategier herunder eksisterende eller planlagte erhvervsklynger…. Der lægges vægt på, at det nye Green lab etableres i samarbejde med og/eller medfinansieres af et Vækstforum”.

 

Af de indkomne forhånds-bidrag til Green Labs DK puljen er der to projekter, der vil bruge Bornholm som testområde. Det er de to projekter Vækstforum blev orienteret om på mødet den 7. juni 2010; PowerLabDK samt Bright Green Test Island (BGTI). De to projekter koordinerer deres aktiviteter ift. at kunne supplere hinanden. Koordineringsarbejdet pågår og forventes afsluttet inden Green Labs DKs endelige ansøgningsfrist den 20. oktober 2010. Koordineringen vægtes positivt hos Green Labs DK. For beskrivelser af de pågældende to projekter se dagsordenspunkt #14.

 

Uanset om projekterne får et eventuelt ansøgt tilskud fra et vækstforum vil det være en styrke for projekterne, at de har støtte fra deres regionale Vækstforum. Det vil altså være en styrke for både PowerLabDK og BGTI, at de har støtte fra Bornholms Vækstforum.

 

Sekretariatet indstiller, at Vækstforum bemyndiger Formandskabet til at tage stilling til en forventet forespørgsel om opbakning de til to projekter, når deres indbyrdes samarbejdsmuligheder er afdækket og beskrevet. De bornholmske effekter af disse projekter skal ligeledes være præciseret.

 

Om Green Lab DK puljen:

"Det langsigtede mål med Green Labs DK er at udvikle nye teknologicentre, som kan gøre Danmark til et teknologisk laboratorium for hele verdenen på de områder, hvor Danmark er stærke. Green Lab DK kan dog udelukkende støtte energirelaterede aktiviteter. Ansøgninger bør derfor også have sit primære fokus på energidelen, og bl.a. kunne dokumentere en væsentlig effekt i forhold til målet om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler."

 

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt regner PowerLabDK med at indsende en ansøgning til mødet i Bornholms Vækstforum den 29. november 2010, mens BGTI ikke ventes at sende en ansøgning om medfinansiering.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Begge projekter lægger sig op af både indsatsområdet Grøn Energi i den gældende Erhvervsudviklingsstrategi og op af Vækstforums forventede kommende indsatsområde ” Bornholm som grøn testø” i den nye erhvervsudviklingsstrategi.

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Aktuelt og gensidig orientering

24.10.00P35-0023

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

21

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (O)

Resumé

Alle har under dette punkt mulighed for at informere om aktuelle sager af interesse for Vækstforum. I dagsordenen er anført et par af de orienteringspunkter, Vækstforumsekretariatet havde kendskab til – og fandt aktuelle – ved dagsordenens udsendelse.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 21:

Orienteringen blev taget til efterretning, herunder supplerende orientering fra Steen Nielsen om Jensen Denmarks fremtidsønsker om at udbygge fabrikken og udvide arbejdsstyrken til 450 medarbejdere og Thor Gunnar Kofoeds status om BioGasol, der forventer at have opfyldt de 8 krav, der er stillet fra EUDP, inden deadline 29. september 2010.

Sagsfremstilling

1.     Ny kurs for VisitDenmark: Den 1. juli 2010 trådte lov om VisitDenmark i kraft, og der er tiltrådt en ny forretningsorienteret bestyrelse. Det nye VisitDenmark vil fokusere på den internationale markedsføring af Danmark og formidle viden om gæsterne og udviklingen i dansk turisme. Udviklingen af de danske destinationer ligger fremadrettet hos de regionale turismeudviklingsselskaber. Mads O. Krage, der tidligere har været observatør i bestyrelsen for VisitDenmark, er udtrådt af bestyrelsen.

 

2.      Flere ministre har besøgt Bornholm indenfor den seneste tid:

 

o       Miljøminister Karen Ellemann var på øen 17. august og drøftede bl.a. muligt bisonudsætningsprojekt i Almindingen.

o       Transportminister Hans Christian Schmidt besøgte øen 16.-18. august, hvor han bl.a. drøftede den bornholmske trafiksituation, blev præsenteret for ønsker til nye cykelstier, besøgte Vang Pier og Hasle Refractories A/S. 

 

o       Statsminister Lars Løkke Rasmussen var på øen den 17. september, hvor han bl.a. besøgte Bornholms Gymnasium og diskuterede de nye vilkår for dansk politik med de studerende under overskriften ”Nye tider – Varig Velfærd”.  

Endvidere har borgmester Winni Grosbøll været til møde 19. august med indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og genforhandlet udviklingsaftalen med ministeriet, samt været til møde 6. september med undervisningsminister Tina Nedergaard og drøftet finansieringsmuligheder af Campus.

 

3.      Center for Regional- og Turismeforskning stod afviklede i dagene 23.-26. august 2010 den internationale ISISA-konference ”Islands of the Word Conference XI: Celebrating Island Coonectivities”. Konferencen foregik i Gudhjem med 69 deltagere, heraf 57 udenlandske fra 16 forskellige nationer. Det faglige indhold fokuserede bl.a. på innovation og økonomiske udviklingsforhold, klimaforandringer og bæredygtighed samt kunst, kultur og historie – alle emner med udgangspunkt i øers særlige vilkår.

 

4.     Bright Green Test Island Event, 28. august 2010: I forlængelse af Jensen Denmarks markering af 50 års jubilæet for leveringen af den første foldemaskine, var en række internationale gæster fra bl.a. Hong Kong, Kina og USA inviteret til øen, deriblandt repræsentanter fra det amerikanske bilfirma Greentech Automotive og den Hong Kong-baserede bilproducent  EuAuto. 

 

5.     Regeringens Vækstforum holdt møde den 9.-10. september 2010. Det overordnede tema for mødet var ”Ny vækst i Danmark – hvad er diagnosen?” Flg. 10 udfordringer for vækst blev drøftet:

 

o       Produktiviteten står i stampe

o       Konkurrenceevnen er under pres

o       Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande

o       Demografisk modvind

o       Samlet arbejdskraftsudbud er kun gennemsnitligt i OECD

o       Fornyelse og innovation er ikke i top

o       For få nye vækstvirksomheder

o       Behov for en mere effektiv offentlig sektor

o       For lidt konkurrence

o       Et samfund afhængigt af fossile brændsler

 

6.      Ved REG LABs efterårskonference 27. oktober 2010 offentliggøres en ny analyse om ”Erhvervsskolerne som drivkraft for innovation og virksomhedsudvikling”. Analysen kortlægger, hvordan de mest udviklingsorienterede erhvervsskoler samarbejder med erhvervslivet, hvad virksomhederne får ud af samarbejdet, og hvor rammebetingelser skal justeres, hvis erhvervsskolerne skal spille en større rolle for innovation, produktivitetsudvikling og iværksætteri Danmark.

 

7.     Danmarks Vækstråd holder sit næste møde 19. november 2010. Ved dette møde ventes også økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen at deltage. På dette møde vil temaerne for den konkurrenceudsatte pulje i 2011 blive besluttet. Vækstforumsekretariaterne har haft mulighed for at byde ind med forslag til emner. Fra Bornholms Vækstforumsekretariat ligger flg. to forslag:

 

a.       ”Forbedrede rammevilkår for ungdomsuddannelserne i udkantsområder”

b.      ”Grønt byggeri med speciel demonstrationsværdi og fokus på erhvervsudvikling i udkantsområder”

 

 

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Næste møde og mødeplan for 2011

24.10.00P35-0023

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

22

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (B)

Resumé

Næste møde er jf. mødeplanen for 2010 fastsat til mandag den 29. november fra kl. 13.00-18.00 med efterfølgende spisning.

Forslag til mødeplan for 2011

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·        At næste møde afvikles som planlagt

·        At mødeplanen for 2011 godkendes som forelagt.

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 22:

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Som mødeplan for 2011 foreslås følgende datoer, der alle er mandage:

·        7. februar (kl. 12.00-16.00)

·        4. april (kl. 12.00-16.00)

·        6. juni (heldagsmøde kl. 8.00 – 16.00)

·        26. september (kl. 12.00-16.00)

·        28. november (kl. 13.00-18.00 med efterfølgende spisning)

 

Datoerne er bl.a. afstemt efter mødedatoer i Økonomi- og Erhvervsudvalget, Kommunalbestyrelsen og møderne i Danmarks Vækstråd.

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Mødeplan for 2011 (DOC)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Eventuelt

24.10.00P35-0023

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

23

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (O)

Resumé

Ordet er frit, men gør det kort.

Efter frokost er der procesmøde om Erhvervsudviklingsstrategien.

Beslutningsprotokollen underskrives, når 1. behandlingen af Erhvervsudviklingsstrategien er gennemført.

Indstilling og beslutning

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 23:

Intet.

 

 


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Erhvervsudviklingsstrategi 2011 - 2014

24.10.00P20-0019

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

27-09-2010

24

 

Hvem beslutter
Bornholms Vækstforum (B)

Kommunalbestyrelsen (E)

Resumé

Vækstforum skal jf. ”Lov om Erhvervsfremme” udarbejde en strategi for prioritering af de EU-strukturfondsmidler og regionale udviklingsmidler, som Vækstforum har indstillingsret til.

På dette møde gives der tid til en drøftelse og 1. behandling af det foreliggende udkast til strategien for 2011-2014. Denne bygger i høj grad på erfaringer og anbefalinger fra forrige periode, herunder at strategien skal være mere fokuseret på færre indsatsområder. Vækstforum vedtog således på sit møde den 7. juni 2010, at der skulle arbejdes videre med flg. fire indsatsområder: Bornholm som erhvervs ø/ Bornholm som uddannelses ø/ Bornholm som grøn test ø/ og Bornholm som oplevelses ø.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·       Atstrategien og den videre proces drøftes, med henblik på 2.behandling og endelig vedtagelse på Vækstforummødet 29. november 2010.

·        At den videre proces indebærer en offentlig høring samt borgermøde og fremlæggelse i Kommunalbestyrelsen inden 2. behandlingen.

·        At der også udarbejdes en pixi-udgave af erhvervsudviklingsstrategien

 

Bornholms Vækstforum, 27. september 2010, pkt. 24:

Erhvervsudviklingsstrategien blev gennemgået og drøftet. Bemærkningerne fra mødet vil indgå i det videre arbejde med den endelige formulering af strategien. Oplægget til videre proces blev godkendt, herunder at der også skal udarbejdes en pixi-udgave af erhvervsudviklingsstrategien.

Sagsfremstilling

Grundlag

Formålet med Vækstforums Erhvervsudvikling er beskrevet i ”Lov om erhvervsfremme”. Her fremgår det, at Vækstforum med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering, skal udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi, der danner grundlag for at udvikle og afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter.

Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen om anvendelse af EU’s social- og regionalfondsmidler og til Kommunalbestyrelsen (i praksis Økonomi- og Erhvervsudvalget) om anvendelse af regionale udviklingsmidler til følgende erhvervsudviklingsformål: 1) innovation, videndeling og videnopbygning, 2) anvendelse af ny teknologi, 3) etablering og udvikling af nye virksomheder, 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, 5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og 6) udviklingsaktiviteter i yderområderne.

De støttede erhvervsudviklingsaktiviteter må naturligvis ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi udgør desuden en del af Bornholms Regionskommunes regionale udviklingsplan (RUP’en), som vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Proces

Vækstforum har ad flere omgange drøftet principperne for strategien. Senest den 7. juni 2010, hvor vækstforum besluttede et udkast til et ”skelet”, som indeholdt de fire indsatsområder. Efterfølgende har sekretariatet, i samarbejde med en række aktører med interesse i erhvervsudvikling, kvalificeret indholdet, til det udkast til endelig strategi, der er vedlagt som bilag. En bred kreds repræsentanter fra erhvervsliv, organisationer og politikere har bidraget meget positivt til processen.

Indsatsområder

I strategien er der udvalgt fire indsatsområder, som danner rammen om erhvervsudviklingen:

 

Bornholm som erhvervs-ø

Et godt erhvervsklima er fundamentet for videndeling, videnopbygning og innovation. Det bornholmske arbejdsmarked er præget af flere små virksomheder, der har gensidigt gavn af at samarbejde. Processen er kommet godt fra start og skal videreudvikles, så endnu flere virksomheder får styrket deres innovationsevne i samarbejde med hinanden. Derfor er proaktiv erhvervsfremme, klyngeudvikling og koordinering blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom internationalisering og globalisering med henblik på eksport også er det.

 

Bornholm som grøn test-ø

Ø-samfundets aflukkede kredsløb af energi- og vandforbrug gør Bornholm til et ideelt sted at teste effekterne af energibesparende projekter. Konceptet skal udvikles, og der skal tilbydes moderne testfaciliteter, til gengæld for jobmuligheder og tiltrækning af internationale virksomheder.

 

Bornholm som uddannelses-ø

Uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse er snævert forbundet. Livslang læring, kreativitet, innovation, iværksætteri og internationalisering er blandt nøgleordene i dette indsatsområde.

 

Bornholm som oplevelses-ø

Det bornholmske image er forbundet med unikke kvalitetsoplevelser. Konceptudvikling af attraktioner, fødevarer og andre oplevelser, der forstærker dette image, er blandt nøgleordene i dette indsatsområde, ligesom design og æstetik.

 

Mål

Vækstforums overordnede målsætninger kan – lidt forenklet – illustreres således:

 

 

Konklusionen fra arbejdsmøderne er, at det anbefales, at målformuleringen gøres blødere, som alternativ til de tidligere meget konkrete mål, med det argument, at vækstforum kun har ringe indflydelse på konjunkturerne. Andre argumenter går dog på, at en strategi skal have kvantificerbare mål som skal fungerer som en klar ledestjerne, der er sat højt på himmelen. Eventuelle kvantificerbare mål bør være baseret på CRT’s fremskrivningsmodel.

 

Vision og mission

Skal visionen ”Det unikke Bornholm – vækst via kreativitet og kvalitet” fortsættes? Skal denne stå alene – eller skal der også formuleres visioner inden for hvert indsatsområde? (Som det fremgår af udkastet).

Dvs. både og – eller enten eller?

Er vækstforums mission: At arbejde for optimale betingelser for at bo, studere og drive erhverv på Bornholm?

 

Det gode liv?

Der lægges på Vækstforummødet også op til drøftelse af, om der i erhvervsudviklingsstrategien skal lægges mere vægt på en ”blød” dimension – det gode liv – som en forudsætning for at fastholde og tiltrække mennesker til Bornholm. Bornholm har brug for en befolkning, der kan erstatte de mange, der om ganske kort forlader arbejdsmarkedet pga. alder. Det kan være virksomme mennesker/ildsjæle, der er forudsætningen for vækst og udvikling. Og det kan være købestærke ældre, der vil nye deres otium på Bornholm.

Gennemførelse

I strategiens afsnit vedr. gennemførelsen lægges der op til gennemførelse af strategiens ”Det gør vi” afsnit gennem operatørernes årlige handlingsplaner. I den forbindelse kan vækstforum overveje, om alle opgaver pr. automatik tildeles de faste operatører, eller om opgaverne i højere grad skal konkurrenceudsættes til en bredere kreds af leverandører.

I strategiens ”Det vil vi” afsnit nævnes eksempler på aktiviteter/projekter, som vækstforum vil støtte. Er der tale om økonomisk støtte, vil dette ske på baggrund af en konkret ansøgning, hvoraf det fremgår, hvilke konkrete effekter der forventes realiseret.

 

Ejerskabet til de projekter, som iværksættes for Vækstforums midler, skal så vidt muligt også forankres bredt i erhvervslivet, så det ikke blot er en snæver kreds i erhvervslivet, der får gavn af midlerne. Det skal dog ikke afskære enkeltvirksomheder fra at søge midler, såfremt det falder inden for denne strategis rammer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart, idet punktet kun omhandler en strategi for disponering af midler.

Økonomi i forbindelse med processen afholdes inden for sekretariatets eksisterende ramme.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 27. september 2010

1.
Udkast til Erhvervsudviklingsstrategi 2011 - 2014 (PDF)