Referat
Bornholms Vækstforum
20-12-2010 kl.
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Handlingsplan fra CRT for anvendelse af VTU-bevilling 2011, skriftlig høring
  åbent 2 Bornholms Akademi, udviklingskontrakt 2011-2013
  åbent 3 Ansøgning om regionale udviklingsmidler til Bright Conventions Bornholm for 2011
  åbent 4 Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til PowerLabDK 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 1  Handlingsplan fra CRT for anvendelse af VTU-bevilling 2011, skriftlig høring

24.10.06Ø40-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

20-12-2010

1

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Forsknings- og Innovationsstyrelsen beslutter

Resumé

Jf. finansaftalen for 2010 (§19.17.04.15) er der givet tilsagn om ”videreførelse af initiativer på Bornholm for perioden 2010-2013”. Der er tale om et tilskud fra Forsknings- og innovationsstyrelsen til drift af Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) i Nexø.

Tilskuddet på 5.500.000/ kr. årligt gives på betingelse af, at Bornholms Vækstforum inden årets udgang, har godkendt og indstillet CRTs forslag til handlingsplan og budget for 2011.

Evalueringen i 2006 og genbesøget i 2009 har i 2010 været brugt som input af strategisk karakter. Det er VTU-bevillingen, der sikrer, at CRT fagligt kan ruste sig til at fastholde en forskningsmæssig vinkel på aktiviteterne.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

At Vækstforum godkender og indstiller CRTs handlingsplan og budget overfor Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

 

Bornholms Vækstforum, 20. december 2010, pkt. 1:
HØRINGSSVAR: Tiltrådt.

Sagsfremstilling

CRTs bestyrelse har i handlingsplanen for 2011 valgt at fortsætte centrets virke inden for tre strategiske områder:

 

1 Socioøkonomiske forhold og dynamikker

2 Virksomhedsudvikling

3 Policy, planlægning og strategi

 

CRT vil fortsætte ”oprustningen” vedr. kommunikationen til såvel den akademiske verden som overfor den brede offentlighed. Derfor er der inden for de tre hovedområder afsat midler til konferencer og deltagelse i forskningssammenhænge. Særligt ”virksomhedsudvikling” vil jf. handlingsplanen blive prioriteret i 2011. Denne satsning dækker over et Ph.d. forløb, hvor CRT søger at samle viden om dynamik og forudsætninger i fødevareproduktion i yderområder fra EURODITE-projektet.

 

Der er i lighed med 2010 afsat midler til udvikling af de regionale modeller. Perspektivet er at CRT udnytter sit mere detaljerede datamateriale til særlige danske fremskrivninger og i øvrigt bruger erfaringerne fra projektet.

 

I CRTs handlingsplan for 2011 fremgår det at forskningscentret helt konkret vil:

·         Besætte stillingen som professor ved CRT

·         Udgive en publikation som opfølgning på ISISA-konferencen, der blev afholdt på Bornholm i august måned 2010.

·         Fortsætte med udviklingen af overvågningsmodel for danske vækstfora og beskæftigelsesregioner samt Visit Denmark.

·         Samarbejde med Aalborg Universitet om et igangsat Ph.d. forløb baseret på erfaringer indenfor fødevareområdet fra bl.a. EURODITE-projektet.

·         Arbejde med internationalisering af Masteruddannelsen i Oplevelsesøkonomi i Yderområder (MOLLY)

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I forretningsordenen for Bornholms Vækstforum er der fastsat regler for skriftlig høring:

 

§ 7 – skriftlig høring

I særlige situationer, hvor formandskabet finder det hensigtsmæssigt, kan Vækstforum træffe beslutning ved skriftlig høring.

En indstilling i en sag i skriftlig høring anses for besluttet, hvis der ikke senest 8 dage efter udsendelsen af materialet er kommet skriftlige indvendinger fra mindst 3 medlemmer.

Udfaldet af den skriftlige høring sammenfattes i et referat, som udsendes til vækstforums medlemmer umiddelbart efter fristens udløb.

Ved 3 eller flere indvendinger træffes afgørelse i sagen på førstkommende møde i Vækstforum.

Bilag til Bornholms Vækstforum 20. december 2010

1.
Handlingsplan 2011 (DOCX)

2.
Budget 2011 (XLSX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 2  Bornholms Akademi, udviklingskontrakt 2011-2013

24.10.00Ø54-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

20-12-2010

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Akademis hidtidige udviklingskontrakt med Bornholms Vækstforum udløber med udgangen af 2010, hvorfor der skal vedtages en ny for perioden 2011-2013.

 

Kontrakten beskriver vilkår for udførelse de af udviklingsopgaver, som akademiets bestyrelse og daglige ledelse forpligter sig til at udføre for Bornholms Vækstforum. Kontrakten er disponeret efter samme skabelon som kontrakterne med to af Vækstforum andre operatører, Business Center Bornholm og Destination Bornholm.

 

Kontraktbeløbet er på 750.000 kroner årligt (pristalsreguleres) mod 500.000 kroner i den tidligere aftale. Ønsket om forhøjelse er begrundet med, at akademiet har påtaget sig rollen som udbyder af uddannelser. Den tidligere kontrakt var baseret på at akademiets opgaver var begrænset til strategiske planlægningsopgaver.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)     at Vækstforum drøfter udkast til ny udviklingskontrakt med Bornholms Akademi med henblik på positiv indstilling overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget.

b)     at bestyrelsens igangværende strategiproces resulterer i en handlingsplan for integration af Bornholms Akademi i Campus Bornholm, der præsenteres for Vækstforum inden udgangen af 2011.

 

Bornholms Vækstforum, 20. december 2010, pkt. 2:
HØRINGSSVAR: Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Bornholms Akademi arbejder for at styrke uddannelsessektoren på Bornholm. Resultatet af arbejdet giver sig udslag i:

A) Attraktive uddannelsestilbud som får flere herboende til at uddanne sig, samt evt. tilflyttere til at opsøge bornholmske uddannelsesinstitutioner.

B) uddannelsessektoren styrkes som erhverv, ved at udenøs uddannelsesinstitutioner etablerer lokale satellitter på Bornholm. I mindre omfang udvikler og driver akademiet selv uddannelser, som mellemleder uddannelsen er et eksempel på.

 

Som e-bilag (samlet i én PDF) til kontrakten fungerer:

1)     Bornholms Vækstforums og Bornholms Akademis handlingsplan for 2011 ff.

2)     Vedtægter for Bornholms Akademi

3)     Interessetilkendegivelse og aftalestatus for Bornholms Akademis aktiviteter i 2009 og 2010 i forhold til Bornholms Vækstforum.

4)     Bornholms Akademis strategi som vedtaget i akademiets bestyrelse oktober 2010.

5)     Beløbsbegrundelse.

 

CRT har over for Vækstforumsekretariatet, udtrykt bekymring over Bornholms Akademis dobbeltrolle: Akademiet foretager en faglig vurdering af ansøgninger til Vækstforums uddannelsespulje samtidig med at de selv er blevet udbyder af uddannelser.

Økonomiske konsekvenser

En fornyelse af kontrakten med Bornholms Akademi – herunder forøgelse af kontraktsummen – vil betyde en årlig udgift på 750.000 kroner, som finansieres via puljen til uddannelse under Bornholms Vækstforum. Beløbet pristalsreguleres årligt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse

Fakta om Bornholms Akademi:

Siden 2001 har Bornholms Akademi varetaget den overordnede uddannelsesplanlægning på Bornholm, som en uafhængig selvejende institution og samtidig en virksomhed i Bornholms regionskommune. Akademiet blev oprettet af det daværende Bornholms Amt. Udover midler fra Bornholms Vækstforum dækkes driften af en finanslovsaftale og indtægtsdækket projektvirksomhed.

Akademiets bestyrelse består af medlemmer fra kommunalbestyrelsen samt repræsentanter fra de bornholmske uddannelsesinstitutioner.

 

Bornholms Akademi arbejder med disse umiddelbart forestående projekter (2010, 2011, 2012):

1.  Videregående kursus i ledelse af innovation og entrepreneurship med udgangspunkt i praksis, Sammen med CBS, Center for Innovation og Entrepreneurskab.

2.  Forankring af en lang række `spin-off´s ´til Bornholm af PowerLab projektet sammen med Bright Green Test Island) i Uddannelsessektoren på Bornholm sammen med DTU.

3.  Projektorienteret undervisning/nye uddannelser – BHES og EcoGrid, sammen med DTU, mfl.).

4.  Frivillig Indsats. Specielt i forhold til UTA-projektet og 95% målsætningen arbejdes der med kurser omfattende en særlig indsats overfor ungdomsområdet med afsæt i de frivillige organisationer på Bornholm.

 

Bornholms Akademis kommende prioriterede projekter sammen med Syddansk Universitet (SDU) og evt. Copenhagen Business School (CBS) (2013, 2014):

5. Master i Regional Innovation og Fremtid sammen med SDU og evt. CBS.

6. Turismebachelor (der foreligger en analyse/feasibility study, som også er forelagt Vækstforum, men der er endnu ikke blevet frigjort ressourcer til at udvikle og forankre uddannelsen). Uddannelsen skal udvikles sammen med K-Nord.

 

Bornholms Akademis prioritering på længere sigt (2014):

7.  Akvakurser sammen med Lakseklækkeriet mfl.

8.   Kurser i feltarkæologi på Bornholm i samarbejde med Bornholms Museum, Københavns Universitet og Lund Universitet og på sigt Kiel og Warzawas universiteter.

 

Allerede Etablerede uddannelser:

Hertil kommer løbende over 5 års perioden videreudvikling af de allerede på Bornholm etablerede uddannelser:

9.  Lærer- og pædagoguddannelserne, herunder evt. medvirke til etablering af et forsøg på fælles studiedele for de to uddannelser. (U.C.C.)

10. Videreudvikling af Arbejdsmarkeds- Socialrådgiveruddannelsen (Metropol)

11. Masteruddannelsen (MOLLY) (CRT)

12. Bornholms Lederuddannelse

13. BRKs Diplomlederuddannelse

14. Kommunomuddannelsen (COK) m.v.

 

Følgende ungdomsuddannelser tilbydes på Bornholm:

·         EUD, Erhvervsuddannelser: Bygge og Anlæg, Produktion og udvikling, Bil, fly og andre transportmidler, Mad til mennesker, Serviceassistent, Strøm, styring og IT, Merkantil, Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik, Social- og sundhedshjælperuddannelsen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen, Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU), Landbrugsuddannelser.

·         Stx, Den almene studenteksamen

·         Hf, Højere forberedelseseksamen

·         Hhx, Højere handelseksamen

·         Htx, Højere teknisk eksamen

·         Stu, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

 

Følgende videregående uddannelser tilbydes på Bornholm:

·         Sygeplejerskeuddannelsen

·         Pædagoguddannelsen

·         Læreruddannelsen

·         Arbejdsmarkedssocialrådgiver uddannelsen

·         Kunsthåndværker i glas & keramik

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 20. december 2010

1.
Udkast itil kontrakt inkl. bilag (PDF)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Ansøgning om regionale udviklingsmidler til Bright Conventions Bornholm for 2011

24.00.00Ø39-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

20-12-2010

3

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 8/12 2009 på baggrund af indstilling fra Bornholms Vækstforum at bevilge 725.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til et Erhvervsturismesekretariatet ”Bright Conventions Bornholm” i 2010 samt at reservere 725.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til projektet i både 2011 og 2012, idet udløsningen af disse tilskud skulle bero på en evaluering af det første års aktiviteter samt handlingsplaner for de følgende år.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

a)     at det på baggrund af projektets afrapportering på dagens møde, indstilles til Økonomi og Erhvervsudvalget, at det reserverede beløb på kr. 725.000 kr. for 2011 frigøres til projektet under forudsætning af at Bright Conventions Bornholms opgaver også kommer til at omfatte events og større sportsarrangementer.

 

b)     at en eventuel frigørelse af det reserverede beløb for 2012 beror på en evaluering af aktiviteterne for 2011 samt handlingsplan for 2012.

 

Bornholms Vækstforum, 20. december 2010, pkt. 3:
HØRINGSSVAR: Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Lisbeth Bendixen, Business Center Bornholm, har tidligere på dagens møde afrapporteret projektets forløb og resultater indtil nu og gjort rede for planlagte aktiviteter fremover.

Projektet her derudover indleveret en skriftlig afrapportering til vækstforumsekretariatet (vedhæftet som papir-bilag 1). Den skriftlige afrapportering konkluderer følgende:

 

Erfaringer fra bl.a. Meetingplace Wonderful Copenhagen viser, at det er en udfordring at måle effekten af den salgsindsats, sekretariatet udfører direkte på bundlinien, da det kan argumenteres, om ikke en del af arrangementerne ville være kommet alligevel. Eller omvendt, en række arrangementer kan meget vel være/blive arrangeret udenom sekretariatets involvering, men påvirkningen af og opmærksomheden på Bornholm som mulig destination kan være kommet fra den indsats der er blevet gjort fra sekretariatets side.

 

Men det kan konstateres, at der i 2010 er min. 14 arrangementer, som BCB har været inde over og mere eller mindre direkte har bidraget til at få til Bornholm. Disse arrangementer har bidraget med omkring 650 overnatninger, svarende til en meromsætning på ca. 1,4 mio. kr.

 

Siden 2007 har Bornholm mistet en væsentlig del af mødesegmentet og har oplevet en negativ udvikling fra år til år, som ikke blot lå på niveau med resten af landet, som også oplevede et fald, men væsentlig under landsgennemsnittet.

Tallene i de officielle statistikker fra Danmarks Statistik viser, at denne negative kurve er ved at blive brudt, idet der for år 2010 er tale om en yderst positiv udvikling, som især kan konstateres i juli og august, og det ser ud til, at Bornholm kommer op på samme niveau som resten af landet (se e-bilag 3). Med næsten 5.000 registrerede overnatninger på Bornholm for perioden januar-august 2010 blandt forretningsrejsende grupper er projektet godt på vej til at indfri sit mål for 2010 på 10.000 overnatninger. Tallene for september ventes derfor med spænding, da afviklingen af bl.a. Match Race vil være en del af resultatet, der præsenteres for vækstforum på dagens møde.

 

Ud over ovenstående resultater er der en række arrangementer, som projektet gennem hidtil gennemførte salgstiltag forventer bliver realiseret i løbet af 2011 (se papir-bilag 4).

 

Fremtidige indsatsområder:

 

Der har været en del diskussion om etablering af et eventsekretariat blandt såvel idrætsforeninger som politikere og aktører i turisterhvervet. Det er projektets opfattelse, at etableringen af et eventsekretariat bør ske i regi af Bright Conventions Bornholm, idet dette ses som en forlængelse af den eksisterende indsats med tiltrækning af events, bl.a. afviklingen af Match Race i september 2010. 

Sekretariatet skal således forestå de indledende samtaler med potentielle events, hjælpe med sponsorer og evt. lokal myndigheder. Disse elementer mener projektet, der allerede er kapaciteter og ressourcer til at kunne løfte i BCB, og at der således ikke er behov for at afsætte yderligere midler til dette indsatsområde.

Så snart et event bliver vundet sættes 'kunden' sammen med en lokal "PCO" (eksempelvis MeetingBornholm og/eller Teambornholm), som så overtager selve afviklingen. Dermed sikres, at sekretariatet ikke tager indtjening fra de lokale aktører.

 

Blandt idrætsforeningerne har der tidligere været nævnt et behov for hjælp til praktiske opgaver i forbindelse med det forberedende arbejde til eksempelvis Etape Bornholm. Projektet mener ikke, der er ressourcer til dette i det eksisterende budget for sekretariatet, men at det vil være naturligt, at sådanne opgaver løses i sekretariatet og finansieres af den idræts-forening, som har behovet, men ikke har kompetencer til at varetage opgaven i eget regi.

 

Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte tilskud for 2011 på 725.000 kr. indgår allerede i forbrugsoversigten.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 20. december 2010

1.
Afrapportering til Vækstforum, november 2010 (DOC)

2.
Afrapportering maj-september 2010 (XLS)

3.
Aktivitetsoversigt 2010 (DOC)

4.
Mødekalender 2011, potentielle grupper (DOCX)


 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 4  Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til PowerLabDK

24.00.00Ø39-0061

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

20-12-2010

4

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter.

Resumé

Konsortiet bag PowerLabDK søger om 700.000 kr. i støtte fra de regionale udviklingsmidler til det regionale delprojekt under PowerLabDK.

Projektperioden er 1. maj 2011 - 31. december 2013.

På baggrund af ansøgningen vurderer sekretariatet, at projektet vil skabe bedre indtjening for bornholmske små og mellemstore virksomheder (SMV’er), gøre det attraktivt for nye at etablere sig, tilføje konkret indhold i relation til visionen Bright Green Island samt bidrage til et internationalt fokus på Bornholm som grøn test ø.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

at Vækstforum indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der bevilges 700.000 kr. til projektet fra de regionale udviklingsmidler.

 

Bornholms Vækstforum, 20. december 2010, pkt. 4:
HØRINGSSVAR: Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse

PowerLabDk ønsker at igangsætte regionale aktiviteter på Bornholm for at lade lokale små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) udnytte af spin-off mulighederne fra PowerLabDK.

PowerLabDK er etableret af et konsortium bestående af DTU Elektro (via Center for Elteknologi), Risø DTU, Ingeniørhøjskolen i København (IHK), samt Østkraft A/S, der lægger elnet til rådighed for en afprøvning af nye teknologier i 1:1 skala. Konsortiet har desuden samarbejde med en række partnere omfattende energiselskaber, energiindustri og rådgivere.

PowerLabDK er en national, eksperimentel platform for el og energi. Den har til formål at understøtte forskning, innovation, afprøvning og demonstration af fremtidens energiteknologier, herunder specielt elsystemet, da dette i stigende grad fremover vil fungere som energisystemernes rygrad.

PowerLabDK-konsortiet ønsker dels at opnå regional støtte til etableringen, dels at gennemføre en særlig indsats for etablering af kontakt til og samarbejde med små og mellemstore virksomheder (SMV’er) på Bornholm. I forbindelse med definitionen af projektet har ansøger konstateret, at der ikke foreligger en analytisk beskrivelse af ressourcer, kompetencer og strategiske interesser hos de bornholmske virksomheder indenfor dette område. Der vil derfor som led i ansøgte projekt blive gennemført relevante analyseaktiviteter.

Forankring på Bornholm

På Bornholm varetager det nye initiativ ”Bright Green Test Island”´s sekretariatsgruppe operatørrollen for PowerLabDK ift. kontakten med lokale SMV’er. Denne sekretariatsgruppe har udpeget Single Point of Entry - repræsenteret ved Business Center Bornholm (BCB) og Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) – som koordinator. Tanken er at udnytte disse Erhvervsfremmeaktørers netværk og viden til at sikre bedst mulige spin-off muligheder.

Økonomiske konsekvenser

Projektets tilskudsberettigede udgifter til aktiviteter direkte relateret til Bornholmske virksomheder er budgetteret til 700.000 kr. De fordeler sig således:

 

Konsulentydelser (bornholmske)                            350.000 kr.

Rejser, kost og logi (bornholmske)                            50.000 kr.

Større anskaffelser                                            200.000 kr.

Andel af fællesomkostninger for det samlede

projekt                                                            100.000 kr.                  

                 I alt                                                                700.000 kr.

 

Projektet søges finansieret således:

                 Regionale Udviklingsmidler                  700.000 kr.

                 I alt                                                                700.000 kr.

 

Projektet er del af et samlet regionalt projekt med en samlet budget på 6.000.000 kr., hvoraf de 700.000 kr. dækker den bornholmske del. Resten af det regionale projekt søges finansieret via andre Vækstfora.

Etableringsbudgettet for PowerLabDKs samlede konsortium beløber sig til 134,8 mio. kr., der søges dækket via industrielle parter, DTU samt statslige puljer. Projektet oplyser, at de industrielle parters finansiering er givet som betingede tilsagn, hvor betingelsen er, at den øvrige finansiering falder plads. Den offentlige finansiering er derfor afgørende for etableringen af platformen. Som den primære offentlige finansiering søges Energistyrelsens Green Labs DK pulje, som i sin tildeling af midler igen vægter projekter med støtte fra regionale Vækstfora.

Altså er projektet afhængig af sin ansøgte støtte på 700.000 kr. fra Bornholms Vækstforum for at kunne øge sine chancer ift. tildeling af Green Labs DK midler, der så igen kan udløse finansieringen fra de industrielle parter, således at projektsummen på 134,8 mio kr. opnås.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Økonomi

Som det ses under Økonomiske Konsekvenser kan Vækstforums indstilling af de ansøgte 700.000 kr. få væsentlig betydning for PowerlabDKs adgang til den samlede projektsum på 134,8. mio. kr.

 

Vurdering af bornholmske effekter

Ansøger vurderer, at der blandt bornholmske SMV’ere findes en række virksomheder, som vil kunne drage nytte af såvel platformens faciliteter som de faglige og erhvervsmæssige netværk, der vil opstå omkring platformen.

Eftersom ansøger i dag ikke kender de projekter, som vil gøre brug af PowerLabDK platformen samt det faktum at teknologien er i begyndende udvikling, har de ikke mulighed for at lave en kvantificering af effekterne, men ser spin-off muligheder for bornholmske smv’er via:

·          netværk, der kan danne grundlag for samarbejde mellem offentlige videninstitutioner og private virksomheder

·          konkret adgang til at anvende PowerLabDK’s faciliteter for virksomheder, specielt små og mellemstore, som i dag ikke indgår i PowerLabDK’s interessentkreds

·          kontakt imellem projekter, der anvender PowerLabDK-platformen, og virksomheder, der kan udnytte spin-off mulighederne

·          inspiration til eksisterende virksomheder (store såvel som mindre og mellemstore), der ser nye forretningsmuligheder i området intelligente energisystemer, uanset at dette aktuelt ligger uden for deres nuværende forretningsområde

Endvidere kan projektet bidrage til, at nye virksomheder etableres på eller trækkes til Bornholm.

 

Som eksempel på ovenstående nævner ansøger i denne forbindelse en konkret, afledt investering i form af opsætningen af 2000 særdeles avancerede elmålere hos forbrugere på Bornholm (som led i EcoGridEU projektet). Udgiften er 4 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen er installationsomkostninger (som gennemføres af bornholmske elinstallatører). Ansøger vurderer, at dette også vil aflede et efteruddannelsesbehov.

 

Som effekter af projektet nævner ansøger også en styrkelse af de naturvidenskabelige fag i folkeskolens ældste klasser og gymnasiet. Den bornholmske del af EDISON og EcoGridEU projekterne omhandler demonstration i 1:1 skala, hvilket betyder, at eleverne kan opleve en konkretisering af konkrete emner, de undervises i. På Bright Green Test Islands temadag 28. august 2010 var elbilerne (som er fokusområdet for EDISON) således genstand for stor interesse.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 20. december 2010

1.
Ansøgning PowerLabDK (PDF)