Referat
Bornholms Vækstforum
19-02-2018 kl. 16:00
Green Solution House, Strandvejen 79, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Erhvervsanalyse 2018
  åbent 2 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 3 Siden sidst
  åbent 4 Status på forbrug af EU-midler og regionale udviklingsmidler
  åbent 5 Depeche til nyt Vækstforum
  åbent 6 Vækstforums aftale med Copenhagen Film Fund
  åbent 7 European Ceramic Context 2018
  åbent 8 Bornholms Iværksætterprogram - Ansøgning til Socialfonden
  åbent 9 Aktuelt og gensidig orientering
  åbent 10 Næste møde 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Drøftelse af ”Erhvervsanalyse, 2018”

24.10.00P20-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-02-2018

1

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum drøftelser

Økonomi, Erhverv og Planudvalget til efterretning

Resumé

”Erhvervsanalyse Bornholm, 2018” giver opdateret viden om de muligheder, udfordringer og behov, som de bornholmske virksomheder aktuelt står overfor, samt giver et indblik i udviklingen de seneste år.

Analysen indgår som vidensgrundlag, for Vækstforums erhvervsstrategiske bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som skal udarbejdes i første halvdel af valgperioden.

Udover registerdata fra Danmarks Statistik, der for en dels vedkommende er nogle år forsinkede, er en del af anbefalingerne i CRT-analysen baseret på interviews med de bornholmske succesvirksomheder. En af begrundelserne, for at fokusere på denne gruppe virksomheders valg af forretningsstrategier, er bl.a. at bruge virksomhederne som inspiration til andre virksomheder med vækstambitioner.

CRT’s hovedanalyse er inkl. bilag på ca. 250 sider. CRT har foretaget en opsummering på ca. 20 sider hvor anbefalingerne er fremhævede. Derudover har Vækstforumsekretariatet forfattet et kort notat på 10 sider, der sammenfatter de vigtigste pointer, hvoraf flere gengives i denne sagsfremstilling.

 

På mødet vil erhvervsanalysens anbefalinger blive drøftet af Vækstforum og Kommunalbestyrelsen, samt et panel bestående af:

Steen Nielsen, bestyrelsesformand for Jensen Denmark, Jørgen Rosted, tidl. departementschef i Erhvervsministeriet, Henrik Petersen, formand for Destination Bornholm og Mads Kofoed, direktør Campus Bornholm. Peter Skafte vil være moderator.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Bornholms Vækstforum drøfter analysen, og sender denne videre til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget til efterretning, som optakt til udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

 

Bornholms Vækstforum, 19. februar 2018, pkt. 1:

Vækstforum drøfter analysen og videresender til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vi har gennem den senere tid oplevet en positiv erhvervs- og befolkningsudvikling på Bornholm, så der er god grund til optimisme. Der er dog stadig noget af arbejde med, for både Vækstforum og Kommunalbestyrelse. Erhvervsliv, stat og Campus Bornholm spiller ligeledes en vigtig rolle for at sikre fortsat vækst og udvikling på øen.

Erhvervene på Bornholm er især specialiseret inden for bl.a. Maskinindustri, Turisme, Bygge- og anlæg samt Landbrug og Fødevareindustri. De to første brancher har samtidig præsteret stigende beskæftigelse inden for en længere årrække og Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm har præsteret en produktivitetsvækst, der overgår produktivitetsudviklingen i branchen på landsniveau.

 

Beskæftigelse og tilflytning

CRT konkluderer, at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at den bornholmske beskæftigelsesudvikling har været mere positiv end i landet som helhed eller i andre sammenlignelige kommuner. I flg. CRT er der tale om et generelt konjunkturomslag, der ”heldigvis” også er kommet Bornholm til gode.

Det er dog værd at bemærke, at det især er de seneste par års udvikling, der har været særlig positiv, hvilket delvist kan illustreres med de nyeste tal for henholdsvis a) beskæftigelsesudviklingen og b) til- og fraflytning:

 

Ad a) Den seneste udvikling i beskæftigelsesudviklingen kan aflæses i ”Lønmodtagerstatistikken (fuldtid)”, der fra første kvartal 2015 til første kvartal 2017 indikerer en ganske positiv udvikling: Selvom der samlet set, er skabt lidt færre jobs på Bornholm (-0,84 procentpoint) sammenlignet med jobskabelsen i Danmark, er der i fire brancher i den private sektor, skabt relativt flere jobs på Bornholm.

 

 

Det er også værd at bemærke, at der har været jobskabelse i stort set alle private brancher. Kultur, Fritid og anden service, samt Finansiering og forsikring dog undtaget.

 

Væksten i jobskabelsen blandt virksomheder med mindst fem personer, er sket på beskedne 53 bornholmske arbejdssteder i perioden 2012-2015. Til gengæld har denne gruppe arbejdssteder præsteret en beskæftigelsesvækst på 68% svarende til 850 jobs!

Blandt private brancher er det især maskinindustrien (+155) og turismebranchen – dvs. (hotel og restauration (+127), der har præsteret en stigende beskæftigelse siden 2010.

I den anden ende af skalaen er Transport (-212), Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (-134), samt Bygge og anlæg (-108).

 

Ad b) Af grafen nedenfor fremgår det, at stigningen i tilflytninger har været stigende siden 2012. Siden 2013 har fraflytningerne desuden være aftagende. Det betyder, at der siden 2015 har være et historisk overskud på tilflytterkontoen i 2015.

 

Antallet af flytninger til og fra Bornholm (Inkl. indvandring fra udlandet, men eks. flygtninge)

 

 

Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke

De seneste par års positive udvikling bryder med udviklingen i den bornholmske beskæftigelse gennem de seneste 20 år: Jævnt faldende med et opsving i forbindelse med den seneste højkonjunktur (2005-2007) og et efterfølgende kraftigt fald efter finanskrisen. I samme periode er arbejdsstyrken imidlertid reduceret i næsten samme omfang, hvilket har betydet, at der kun har været en relativ begrænset ledighed på Bornholm igennem hele perioden.

Siden 2015 er tilbagegangen i den bornholmske beskæftigelse dog bremset.

En modelberegning viser, at beskæftigelsen ventes at stige, mens arbejdsstyrken fortsat er faldende. Med andre ord er det bornholmske arbejdsmarked godt på vej ind i et ”flaskehalsproblem” med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

 

Udvikling i beskæftigelse og arbejdsstyrke (arbejdskraftsbalance), Bornholm

Kilde: Den Regionale Model for Erhverv og Beskæftigelse SAM-K/LINE®. RAS-beskæftigelsen efter arbejdssted.

 

Iværksætteri

Iværksætteraten er, i lighed med andre yderkommuner, lav på Bornholm. Til gengæld er der en bedre overlevelsessandsynlighed for de virksomheder, der rent faktisk etableres.

I perioden 2009-2015 er der etableret 876 nye arbejdssteder i den private sektor på Bornholm, svarende til 125 nye arbejdssteder om året. Vel at mærke nye arbejdssteder, som har overlevet frem til 2015. Disse nye arbejdssteder giver anledning til en beskæftigelse på 2.004 personer (svarende til 21% af den samlede beskæftigelse i den private sektor).

Blandt de ”gamle” virksomheder, dvs. dem, der eksisterede i 2009 og fortsat er i drift i 2015, er der til sammenligning i samme periode skabt en øget beskæftigelse på blot 36 personer.

 

Erhvervsfremmesystemets rolle for iværksætterne

14% af de nyetablerede virksomheder angiver i den gennemførte spørgeskemaanalyse at have modtaget bistand fra erhvervsfremmesystemet i forbindelse med etablering (7 ud af de 49 iværksættere, der har besvaret spørgsmålet). Der en meget stor tilfredshed blandt de syv, der har modtaget erhvervsfremmebistand, idet alle vurderer den modtagne støtte til at være ”en meget stor hjælp” eller ”en stor hjælp”.

Det er primært BCB, der tilbyder vejledning og support til iværksættere på øen.

 

Det negative: Det kunne gå endnu bedre

Selvom det går godt på Bornholm, kommer CRT ind på områder, hvor der stadig er behov for fokus:

       Produktiviteten er, inden for de fleste brancher, lav på Bornholm.

       I perioden 2010 til 2016 faldt beskæftigelsen generelt og inden for alle hovedbrancher med undtagelse af industri. Siden 2016 har beskæftigelsen imidlertid været stigende - fortsat primært båret af udviklingen i industrien og hotel/restauration (der dog er sæsonpræget).

       Arbejdsstyrken har samtidig været faldende, og trods øget nettotilflytning forventes denne udvikling at fortsætte.

       Servicesektoren, der driver beskæftigelsesvæksten i det øvrige land, er svagt repræsenteret på Bornholm. Produktiviteten i den bornholmske servicesektor ligger endvidere langt under landsniveau.

       Det bornholmske arbejdsmarked er stadig præget af store sæsonudsving = flere med en løs tilknytning til arbejdsmarkedet og problemer med at kunne tilbyde ordinære uddannelsespladser.

 

Det er ligeledes en udfordring, at en del færre virksomheder ønsker yderligere vækst sammenlignet med for fire år siden.

 

Anbefalinger

Analyseresultaterne danner udgangspunkt for en række handlingsorienterede anbefalinger fra CRT, der vil kunne tjene som inspiration for erhvervsfremmearbejdet i den kommende kommunale valgperiode – herunder Vækstforums erhvervsstrategiske bidrag til kommunalbestyrelsens regionale vækst- og udviklingsplan.

Derudover giver CRT i erhvervsanalysen anbefalinger, til gavn for de etablerede virksomheder, samt iværksætterne.

CRT kommer også med forslag til overordnede hensyn, der kunne være styrende for erhvervsudviklingsindsatsen – i og uden for Vækstforum/kommunalbestyrelsen – de kommende år.

I den gældende Strategi for Erhvervsudvikling ”Vilje til vækst” har Bornholms Vækstforum udvalgt a) produktions- og servicevirksomheder med vækstpotentiale, b) fødevarer samt c) turisme som strategiske indsatsområder. Fokuseringen på disse områder har været et udtryk for et ønske om at koncentrere indsatserne omkring brancher og virksomheder med produkter og serviceydelser, der henvender sig til udenøs kunder og markeder.

Inspireret af de gennemførte analyser kan der peges på fire nye indsatsområder, som det anbefales at satse på i de kommende års erhvervsudviklingsindsats. Det foreslås at:

1.    Styrke Campus Bornholm i et tæt samarbejde mellem skole, erhvervsliv og kommune.

2.    Tilflytterindsatsen gøres mere strategisk og helhedsorienteret.

3.    Bornholms Erhvervsfond gives en større rolle i erhvervsfremmeindsatsen.

4.    Bright Green Island-strategien gives et tydeligt erhvervspolitisk indhold.

 

Metode

Metodemæssigt hviler analysen på fire ben:

1.    En statistisk baseret analyse med fokus på udvikling i beskæftigelse og produktivitet,

2.    en spørgeskemaanalyse omfattende 306 virksomhede i et bredt udsnit af bornholmske virksomheder med mindst to ansatte med henblik på at kortlægge faktisk vækst og vækstambition,

3.    kvalitative interview med 20 bornholmske virksomhedsledere (10 etablerede virksomheder og 10 nyetablerede virksomheder), der har præsteret en beskæftigelsesvækst med henblik på at belyse deres valg af forretningsstrategi samt oplevelse af udfordringer og muligheder samt

4.    interview med enkelte nøgleaktører fra erhvervsfremmesystemet med henblik på kvalificering af de udfordringer og muligheder der er afdækket i nærværende analyse.

 

Analyse og anbefalinger er i en vis udstrækning gjort branche-/sektorspecifikke og målrettet de særlige satsningsområder i den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi: turisme- og fødevaresektoren.

Økonomiske konsekvenser

Analysen er finansieret af Vækstforums analysemidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. februar 2018

1.
Erhvervsanalyse - VF sammendrag (PDF)

2.
Erhvervsanalyse Bornholm, 2018 - Hovedrapport (PDF)

3.
Erhvervsanalyse Bornholm, 2018 - CRT sammendrag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

24.10.00P35-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-02-2018

2

 

 

Fraværende

Lotte Helms, Erik Lund Hansen, Morten Iversen, Morten Rask, Lea Wermelin, Peter Juel Jensen.

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Siden sidst

24.10.00P35-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-02-2018

3

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum orienteres

 

Resumé

Der gives med dette dagsordenspunkt en kort opdatering af, hvordan det er gået med Vækstforums indstillinger; beslutninger, der vedfører Vækstforums arbejde, høringer og evt. korte afrapporteringer på afsluttede projekter.

 

Indstillinger og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Bornholms Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 19. februar 2018, pkt. 3:

Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har på sit møde den 6. december 2017 godkendt Business Center Bornholms handlingsplan, 2018 og Destination Bornholms handlingsplan, 2018.

 

Vækstforum behandlede på mødet den 4. december 2017 en tillægsansøgning om Regionalfondstilskud til projekt Digital Optimal Path to Grow. Vækstforum besluttede, at sagen på baggrund af indhentede, supplerende oplysninger skulle genbehandles via en skriftlig høring 19. december 2017.

 

Resultatet af den skriftlige høring blev, at Vækstforum valgte at godkende indstillingen, om tillægsbevilling til projektet og Erhvervsstyrelsen har efterfølgende godkendt tillægsbevillingen fra den europæiske Regionalfond på 1.192.095 kr. Samtidigt bevilgede Erhvervsstyrelsen en forlængelse af projektperioden frem til d. 28. februar 2018.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på forbrug af EU-midler og regionale udviklingsmidler    

00.03.00G00-0065

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-02-2018

4

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til efterretning

Resumé

Med det formål at følge forbruget af strukturfondsmidler (Regionalfonden og Socialfonden) og de regionale udviklingsmidler informeres Bornholms Vækstforum løbende om status.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-   at Bornholms Vækstforum tager status på forbrug af midler til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 19. februar 2018, pkt. 4:

Vækstforum tager status til efterretning, idet sekretariatet bedes udbedre en fejl i regnearket. Tilrettet økonomioversigt vedhæftes referatet.

Sagsfremstilling

Regional- og Socialfonden 2014-2020 (strukturfondsmidlerne)

I perioden 2014-2020 har Bornholms Vækstforum ca. 36,2 mio. kr. til rådighed under Regionalfonden og ca. 37,8 mio. kr. til rådighed under Socialfonden.

 

Der foreligger én ansøgning til Socialfonden på dagens møde. Det er en ansøgning fra projektet Bornholms Iværksætterprogram på 1.508.898,75 kr.

 

Til rådighed

2014-2020

Indstillet på dagens møde

Til rådighed 2014-2020, hvis ansøgning imødekommes

Regionalfonden

16.341.735 kr.

0 kr.

16.341.735 kr.

Socialfonden

18.561.107 kr.

1.508.899 kr.

17.052.208 kr.

 


Regionale udviklingsmidler

Uddannelsespuljen

Efter indstilling fra Bornholms Vækstforum og godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er Uddannelsespuljen blevet overført til de frie midler.

 

Frie midler

Der er indstillet én ansøgning til bevilling på dagens møde.

 

Indstillet på dagens møde

2018

2019

2020

Bornholms Iværksætterprogram

500.000

500.000

16.617

Til rådighed efter tilskud

1.928.389

1.558.467

4.156.294

 

Det er regionale udviklingsmidler, der anvendes til medfinansiering af et Socialfondsprojekt.

 

Kulturpuljen

Der er indstillet én ansøgning til bevilling på dagens møde.

 

Indstillet på dagens møde

2018

2019

2020

European Ceramic Context

250.000

250.000

 

Til rådighed efter tilskud

555.833

820.333

1.584.833

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. februar 2018

1.
Oversigt Vækstforums puljer og projekter (PDF)

2.
Forbrug af EU-midler pr. 19. februar 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Depeche til nyt Vækstforum  

24.10.00P00-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-02-2018

5

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget til efterretning

Resumé

Som der er tradition for, har Vækstforumsekretariatet udarbejdet et oplæg til en ”depeche”, der videregiver erfaringer og anbefalinger fra det afgående (2014-2017) til det nye Vækstforum (2018-2021).

I depechen gøres status på en række væsentlige udviklingstendenser og der sættes spot på såvel positive erfaringer som væsentlige udfordringer i strategiperioden. Endelig indeholder depechen ti anbefalinger til det kommende erhvervsstrategiske arbejde i Vækstforum. Anbefalingerne er baseret i CRT’s ”Erhvervsanalyse Bornholm 2018”, evalueringer foretaget af COWI og en spørgeskemaundersøgelse, foretaget blandt Vækstforums medlemmer og observatører.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum drøfter og godkender depechen.

 

Bornholms Vækstforum, 19. februar 2018, pkt. 5:

Vækstforum godkender depechen, med forventning til, at sekretariatet indarbejder input på dages møde i den endelige version af depechen.

Sagsfremstilling

Vækstforumsekretariatet har udarbejdet et oplæg til en ”depeche”, hvori erfaringer og anbefalinger overbringes fra det afgående- til det nye Vækstforum.

I depechen gøres status på en række væsentlige udviklingstendenser og der sættes spot på såvel positive erfaringer som væsentlige udfordringer i strategiperioden.

Endelig indeholder depechen ti anbefalinger til det kommende erhvervsstrategiske arbejde i Vækstforum. Anbefalingerne er baseret i CRT’s ”Erhvervsanalyse Bornholm 2018”, evalueringer foretaget af COWI og en spørgeskemaundersøgelse, foretaget blandt Vækstforums medlemmer og observatører.

 

Anbefalinger

1.    Invester i attraktive rammer og offentlig service, der kan øge tilflytningen af kvalificeret arbejdskraft for at imødegå den forventede øgede efterspørgsel

2.    Understøt udviklingen af en langsigtet investeringsstrategi i samarbejde med erhverv og samfund, hvorved der kan tiltrækkes vækstinvestorer til Bornholm.

3.    Fokuser fortsat på at fremme vækst i beskæftigelsen i de bornholmske virksomheder, så flere virksomheder kan blive til vækstvirksomheder (virksomheder med mere end 5 medarbejdere).

4.    Fokuser fortsat på at øge produktiviteten og den interregionale og internationale eksport i de bornholmske virksomheder, så endnu flere virksomheder eksporterer til udlandet, herunder øge arbejdsstyrkens evne til at tilpasse sig fremtidens krav om stærke sociale kompetencer og en servicemindet tilgang i kunderelationen.

5.    Fokuser på at øge iværksætterraten, dels ved at tiltrække nye iværksættere, dels ved at stimulere knopskydning i eksisterende virksomheder og understøt fortsat de nye virksomheders evne til at overleve.

6.    Arbejd proaktivt på, at øge andelene af nyetablerede virksomheder, der modtager vejledning og support fra erhvervsfremmesystemet i forbindelse med etablering af deres virksomhed og styrk det interne samarbejde i Bornholms Erhvervsservice.

7.    Fortsæt satsningen på kommercialisering af outdoorturismen og fødevareområdet gennem stærke klyngeorganisationer og overvej en tredje klynge med en kommercialisering af kunsthåndværkerområde.

8.    Gør Bright Green Island til vækstdriver, giv strategien et tydeligt erhvervsstrategisk indhold og udnyt den grønne kommunale strategi mere aktivt i tiltrækningen af tilflyttere og iværksættere. Eksempelvis ved at fortsætte udviklingen af Bornholm som test-ø for nye grønne teknologier og løsninger.

9.    Understøt optimale rammebetingelser for etablering af uddannelser på Bornholm og styrk såvel tiltrækning som fastholdelse af studerende ved etablering af gode studiemiljøer.

10. Etabler et mere forpligtigende offentligt/privat samarbejde mellem Campus Bornholm, virksomhederne og regionskommunen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. februar 2018

1.
Depeche 2014-2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Vækstforums aftale med Copenhagen Film Fund

24.00.00Ø39-0159

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-02-2018

6

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget til efterretning

Resumé

Bornholms Regionskommune har via Bornholms Vækstforum været medlem af Copenhagen Film Fund i årene 2016 og 2017. Fonden er sat i verden for at investere i internationale og danske film– og tv-produktioner, der produceres i Fondens medlemskommuner, og distribueres både nationalt og internationalt. Der lægges op til en drøftelse af et muligt ophør af samarbejdet med Copenhagen Film Fund, hvorved Vækstforum undlader at forlænge medlemsskabet for 2018.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Bornholms Vækstforum anser aftalen med Copenhagen Film Fund som ophørt, hvorved sidste rate på 200.000 kr. undlades udbetalt

 

Bornholms Vækstforum, 19. februar 2018, pkt. 6:

Vækstforum indstiller aftalen med Copenhagen Film Fund til ophør, hvorved den sidste rate på 200.000 kr. tilbageføres til puljen af frie midler.

Sagsfremstilling

Copenhagen Film Fund og Bornholms Regionskommune indgik i 2015 et strategisk partnerskab, med det formål, at skaffe flere filmoptagelser til Bornholm, hvorved Bornholm kunne være ramme for flere filmproduktioner.

 

Copenhagen Film Fund har i perioden 2016-2017 skaffet en enkelt filmproduktion til Bornholm, den tyske film ”A moment of Silence”. Det er ikke lykkedes at skaffe flere produktioner til øen, og, som det fremgår af brev fra Copenhagen Film Fund, er der ingen garantier for yderligere filmproduktioner i 2018.

 

Med denne sag skal Vækstforum drøfte, hvorvidt man ønsker ikke at forlænge kontrakten og samarbejde med Copenhagen Film Fund, og derved spare udbetalingen af den tredje og sidste rate, svarende til 200.000 kr.

 

Af ”Aftale om bidrag”, indgået mellem Copenhagen Film Fund og Bornholms Vækstforum fremgår det, at der er aftalt støtte på i alt 600.000 kr., svarende til 200.000 kr. om året i perioden 2016-2018.

Det fremgår af Aftalen om bidrag, punkt 3.4, at den tredje og sidste rateudbetaling på 200.000 kr. ”er betinget af, at Fonden har indgået aftale med staten om medfinansiering af Fonden med virkning fra d. 1. januar 2018, og at Bidragsyder kan godkende Fondens budget for 2018, jf. pkt. 7.2.”

 

I telefonisk dialog mellem sekretariatet og Copenhagen Film Fund, fremgår det, at Copenhagen Film Fund ikke er lykkedes med at indgå aftale med staten om medfinansiering af Fonden med virkning fra d. 1. januar 2018. Endvidere har sekretariatet ikke fået fremsendt Fondens budget for 2018.

 

Ligeledes fremgår det, af Aftale om bidrag, punkt. 10.1, at ”Aftalen træder i kraft den 4. januar 2016 og løber uopsigeligt indtil den 29. december 2017, hvor den ophører, medmindre Parterne forinden er nået til enighed om en forlængelse af Aftalen til og med 2018”.

 

Vurdering

Det er Vækstforum sekretariatets vurdering, at udbyttet af partnerskabet med Copenhagen Film Fund ikke står mål med de anvendte midler. I de to første år af samarbejdet har Copenhagen Film Fund alene bragt en enkelt filmproduktion til Bornholm, den tyske film ”A moment of Silence” og der er ikke umiddelbart udsigt til, at der kommer yderligere filmproduktioner til Bornholm i 2018. Det er en opfattelse, der deles af Destination Bornholm.

 

Med følgende forhold taget i betragtning, er det Vækstforumsekretariatets anbefaling, at samarbejdet med Copenhagen Film Fund ophører, hvorved kontrakten anses for ophørt og den sidste og tredje rate på 200.000 kr. tilbageholdes:

 

·         Copenhagen Film Fund kan ikke garantere, at der kan tiltrækkes yderligere filmproduktion til Bornholm i 2018. Erfaringerne viser, at det er vanskeligt at tiltrække filmproduktioner til øen.

·         Puljen af regionale erhvervsudviklingsmidler er under pres, jfr. Vækstforums beslutning om, at reservere de frie midler til medfinansiering af kommende strukturfondsindsatser

·         Det fremgår af Aftale om bidrag, ”at aftalen træder i kraft d. 4. januar 2016 og løber uopsigeligt indtil d. 29. december 2017, hvor den ophører med mindre Parterne forinden er nået til enighed om en forlængelse af Aftalen til og med 2018.”

 

Vækstforumsekretariatet har ikke kendskab til, at der skulle være indgået aftale om forlængelse til og med 2018.

 

Copenhagen Film Fund finder det forventeligt problematisk, såfremt Bornholms Vækstforum vælger at opsige samarbejdet og spare tilskuddet på 200.000 kr. for 2018. Fonden pointerer at det samlede tilskud på 600.000 kr. i 2015, ved indgåelse af partnerskabet, blev aftalt med grundlag i den tyske tv-film produktion, som fonden valgte at støtte med 522.000 kr.

 

Copenhagen Film Fund understreger, at ”A moment of Silence” er blevet vist to gange i Tyskland, samt på TV2 Bornholm og DR og at den hermed, i fondens optik, har bidraget til en profilering af Bornholm som turistdestination.

 

Fonden medgiver imidlertid, at det i perioden har været svært at få flere produktioner end denne ene til Bornholm, og at det ikke kan garanteres at der kommer yderligere filmproduktioner til øen i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Vækstforum vælger at følge sekretariatets anbefaling, vil det betyde et mindre forbrug på 200.000 kr. af de regionale udviklingsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. februar 2018

1.
Aftale CFF og BRK (PDF)

2.
CPHFF svar til Bornholm's Værkstforum 24.01.18 .docx kopi (PDF)

3.
Indstilling A Minute's Silence (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  European Ceramic Context 2018

24.00.00Ø39-0181

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-02-2018

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter  

Resumé

Kunstakademiets Designskole Bornholm ansøger Bornholms Vækstforum om kr. 500.000,- til at gennemføre ”European Ceramic Context, 2018” på Bornholm i september 2018. Budgettet er i alt 1.829.200,-

”European Ceramic Context, 2018” præsenterer udstillinger, seminarer, sociale og kulturelle arrangementer om europæisk samtidskeramik for tilrejsende fagfolk og kulturturister. Biennalen har deltagere fra 31 europæiske lande.

Som det fremgår af sagsfremstillingen nedenfor, lægger indstillingen op til, at ansøger i anledning af udnævnelsen af Bornholm som ”World Craft Region”, udvider projektet til et klyngeudviklingsprojekt hvor biennalen indgår som et delelement.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Bornholms Vækstforum indstiller ansøgningen om 500.000,- af kulturudviklingsmidlerne til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget,

på betingelse af:

-      at Kunstakademiets Designskole (KADK), i samarbejde med Arts and Crafts Association Bornholm og CRT ansøger Vækstforum om midler til et projekt, der både omfatter a) klyngeudvikling med fokus på innovation i kunsthåndværkermiljøet og b) European Ceramic Context, 2018 i en evt. tilpasset form.

-      Projektet forsøges finansieret via Regionalfonden med kulturmidlerne samt øvrige fondsmidler som medfinansiering.

-      Regionalfondsansøgningen forsøges forelagt Bornholms Vækstforum på mødet inden sommeren 2018.

 

Bornholms Vækstforum, 19. februar 2018, pkt. 7:

Vækstforum indstiller 500.000 kr. af kulturudviklingsmidlerne til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget på betingelse af de nævnte forhold.

Sagsfremstilling

De bornholmske kunst- og kulturinstitutioner med Kunstakademiets Designskole og Bornholms Kunstmuseum i spidsen har været vært ved de internationale biennaler for hhv. glas og keramik, der har været afholdt med to års mellemrum siden 2006. De bornholmske biennaler er anerkendte i miljøerne og trækker international opmærksomhed til Designskolens afdeling på Bornholm og til øens kunsthåndværkererhverv i almindelighed.

 

En ekstra indsats

Bornholm blev tildelt titlen ”World Craft Region” i efteråret 2017. I den anledning har erhvervsorganisationen ACAB udtrykt ønske om, at Bornholms Vækstforum bidrager med en særlig indsats målrettet de vækstorienterede kunsthåndværksvirksomheder.

I dialogen mellem aktørerne og Vækstforumsekretariatet, er man enige om, at tage udgangspunkt i nogle af virkemidlerne i de anerkendte biennaler; I stedet for at begrænse videndeling og workshops til en kortere periode under biennaledagene hvert andet år, er tanken, at anvende samme type aktiviteter til at styrke innovationskraften blandt de små- og mellemstore kunsthåndværksvirksomheder, samt de nyuddannede fra designskolen i Nexø.

Målet er at skabe ny innovation på tværs af kunsthåndværkernes faglige kompetencer og traditioner. En innovation der skal resultere i adgang til nye internationale markeder. Effekten af dette forventes at blive, at det bornholmske kunsthåndværkerbrand bliver styrket, og at der opnås synergi til andre oplevelser, der er værd at rejse efter; eksempelvis fødevare og naturoplevelser.

 

European Ceramic Context, 2018

I ansøgningen om midler til European Ceramic Context, 2018 er fokus rettet mod ”keramik og bordet”, hvor bornholmske keramikere kan søge om deltagelse med projekter, der relaterer sig til bordet. Enten som funktionelle produkter eller som en kunstnerisk fortolkning af temaerne: keramik, mad og bord. Således vurderes biennalen at understøtte Vækstforums fødevare/gourmet-satsning.

 

Gennem undervisnings-, kultur- og udviklingsaktiviteter vil European Ceramic Context, 2018 iflg. ansøger styrke kunsthåndværker og iværksættermiljøet på Bornholm; Biennalens internationale eksponering af Bornholm skal styrke øens synlighed og image som innovativt iværksættermiljø og centrum for produktion, oplevelse og salg af kunsthåndværk af høj kvalitet. Biennalen skal gøre det attraktivt for nyuddannede kunsthåndværkere at etablere virksomhed på øen.

 

European Ceramic Context, 2018 vil bidrage til den langsigtede udvikling på Bornholm ved at være medvirkende til at udvikle fælles strategier for værdiskabelse med kunsthåndværk.

 

Aktiviteter

Konkret vil European Ceramic Context, 2018 pt. bestå af følgende aktivitet:

To store kuraterede udstillinger på Bornholms Kunstmuseum og Grønbechs Gård
Der uddeles to biennalepriser på henholdsvis 10.000 og 5.000 € til de mest innovative keramikere der deltager i udstillingerne.

Udstillingerne dokumenteres med et udstillingskatalog. Denne publikation med alle deltagende lande fungerer desuden som Europæisk statement og opslagsværk på moderne keramik i Europa og er efterspurgt på landets største biblioteker, samt at finde i fagbiblioteker på uddannelsesinstitutioner og museer rundt omkring i resten af verden.

 

Konference
Med udgangspunkt i KADK's kerneopgaver inden for forskning, undervisning og kunstneriske udviklingsvirksomhed, afholdes en konference på Kunstakademiets Designskole Bornholm. Konferencen skal undersøge og afdække tidens aktuelle faglige diskussioner om kunsthåndværk, kunst, industri og erhverv inden for keramik, kunstnerisk udvikling og teori.

Master Class
En eller flere master classes afholdes på Kunstakademiets Designskole Bornholm, på udvalgte locations på øen eller hos de bornholmske kunsthåndværkere.

 

Artist in Residence

AiR Bornholm er et Artist in Residence program der giver danske og udenlandske kunsthåndværkere og kunstnere der arbejder med keramik, mulighed for at komme til Bornholm og arbejde i det bornholmske uddannelses- og kunsthåndværkermiljø. AiR programmet henvender sig til professionelle udøvende, der får mulighed for at arbejde uforstyrret med adgang til værkstedsfaciliteter, materialer og bolig i en periode på 6 uger.

 

Open Scource & Adjoining events

Udover det faste biennaleprogram, skal biennalen facilitere en open scource kultur hvor eksterne aktører har mulighed for at bidrage til biennaleprogrammet med aktiviteter og arrangementer, der er fagligt relevante og lever op til biennalens krav om kunstnerisk niveau og professionalisme. På den måde anvendes biennalens brand som en paraply for fagrelevante aktiviteter i biennale perioden. Derved opnås ejerskab fra eksterne aktører, samt et fyldigere og mere dynamisk program. Denne mulighed henvender sig til alle bornholmske og internationale aktører inden for uddannelse, erhverv, kunst, kunsthåndværk og kultur, der ønsker at arrangere en aktivitet med udgangspunkt i glas.

 

Temature for kulturturister til Bornholm

Biennalens store udbud af arrangementer hvor omdrejningspunktet er kunsthåndværk og keramik, skal tiltrække tematurister fra ind- og udland. Biennalesekretariatet vil imødekomme særlige henvendelser med specielt arrangerede ture for samlere og fagentusiaster, baseret på erfaringer fra lignende ture de tidligere år.

 

Langsigtede resultater

Blandt de langsigtede resultater angiver ansøger:

-      øget brandingværdi af Bornholm som kunsthåndværker-ø

-      styrket iværksættermiljø inden for kunsthåndværk

-      øget kommerciel vækst hos det bornholmske erhvervsliv inden for kunsthåndværk

-      øget antal samarbejder mellem bornholmske kunsthåndværkere og internationale aftagere

-      øget eksponering af Bornholm som international uddannelses-ø

-      øget antal internationale samarbejdsrelationer til internationale uddannelsesinstitutioner

-      øget samarbejde mellem kunsthåndværkere og lokal madkultur

 

Målbare umiddelbare resultater

-      antal bibeholdte jobs: 1

-      øget ansøgerantal til Kunstakademiets Designskole Bornholm: 20

-      øget antal besøg hos Bornholmske kunsthåndværkere: 1.500

-      antal hits på hjemmeside og geografisk spredning: 35.000 / 120 lande

-      antal følgere på sociale medier, Facebook, Twitter og Instagram: 5.000

-      øget antal overnatninger i skulder sæsongen: 3.000

-      antal flere dagsturister: 2.000

-      antal lokalt arrangerede aktiviteter med biennaletema: 20

-      antal bornholmske kunsthåndværkere deltagende i lokale events: 30

-      øget antal besøgende ved lokale events i biennaleprogrammet: 3.000

-      øget antal besøg ved bornholmske turistattraktioner: 2.000

-      øget antal gange Bornholm vil blive nævnt i pressen som oplevelses Ø: 70

-      øget antal gange at Bornholm vil blive nævnt som uddannelses Ø: 100

-      antal besøg af internationale studerende: 100

-      antal besøg af internationels undervisere: 25

-      publikationer i danske biblioteker: 20

-      publikationer i udenlandske biblioteker: 20

 

Vurdering

I kraft af den økonomiske situation ang. vækstforums frie regionale erhvervsudviklingsmidler, der normalt ville være anvendt til medfinansiering af såvel ”European Ceramic Context, 2018” som klyngeprojekt, har det være nødvendigt, at tænke i utraditionelle finansieringskilder, som denne sagsfremstilling og indstilling afspejler.

Det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at situationen kan udnyttes til en konstruktiv og eksperimenterende tilgang til at få større lokalt udbytte af de succesfulde biennaler. Den fremskredne tid i forhold til øvrig fondsansøgning og afholdelse af biennalen i 2018, tvinger den alternative indstilling i denne sagsfremstilling.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Vækstforums indstilling godkendes af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, vil det betyde et træk på Vækstforums Kulturpulje på 500.000. Midlerne vil efterfølgende blive anvendt som medfinansiering af til et klyngeudviklingsprojekt, der restfinansieres af Regionalfonden. Ansøgningen til dette projekt forelægges Bornholms Vækstforum på mødet inden sommeren 2018.   

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. februar 2018

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Budget uddybet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Bornholms Iværksætterprogram - Ansøgning til Socialfonden

00.03.04Ø39-0227

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-02-2018

8

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Erhvervsstyrelsen beslutter

Resumé

Business Center Bornholm ansøger om et Socialfondstilskud på 1.508.898,75 kr. og et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 1.016.617 kr. til projekt ”Bornholms Iværksætterprogram”. Formålet med projektet er at styrke iværksættere og opstartsvirksomheder på Bornholm, og projektet skal bidrage til, at flere innovative og videns-intensive iværksættere starter op på øen, at overlevelsesraten øges, og at opstartsvirksomhedernes potentialer for vækst og jobskabelse understøttes.

Projektperioden er 1. marts 2018 – 29. februar 2020

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Vækstforum drøfter projektets effektkæde,

-      at ansøgningen om et Socialfondstilskud på 1.508.898,75 indstilles til godkendelse i Erhvervsstyrelsen,

-      at anmodningen om medfinansiering på 1.016.617 kr. indstilles til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget,

-      at projektet midtvejs- og slutevalueres,

-      at det besluttes, at ansøger en gang årligt afrapporterer projektets fremdrift på Vækstforums møde i slutningen af året.

 

Bornholms Vækstforum, 19. februar 2018, pkt. 8:

Vækstforum indstillede ansøgningen om Socialfondstilskud på 1.508.898,75 kr. til godkendelse i Erhvervsstyrelsen.                                                                                             Vækstforum indstillede ansøgningen om tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 1.016.617 kr. til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.                                    Vækstforum indstillede at projektet midt- og slutevalueres.

Sagsfremstilling

Projektets indhold

Formålet med projektet er, at styrke iværksættere og opstartsvirksomheder på Bornholm. Projektet skal bidrage til, at flere innovative og vidensintensive iværksættere starter op på øen, at overlevelsesraten øges, og at opstartsvirksomhedernes potentialer for vækst og jobskabelse understøttes. Projektet indeholder specialiserede tilbud om viden, rådgivning, netværk og vækstrettet kompetenceudvikling leveret i et sammenhængende udviklingsforløb. Projektet satser også på, at det kan være interessant for deltagere fra resten af Danmark og Norden. Dette delvist begrundet i den generelle interesse, der er for Bornholm.

Projektet henvender sig til virksomheder, der er mellem 0-3 år gamle, og iværksættere, der påtænker at starte en virksomhed efterfølgende.

 

Der er ikke kun tænkt på iværksættere, der er bosat på Bornholm. Projektet vil gøre en ekstra indsats for at tiltrække mulige iværksættere fra resten af Danmark og Norden. Man har en forventning om, at 20 % af deltagerne vil blive rekrutteret uden for Bornholm. De resterende 80 % forventes rekrutteret på Bornholm.

 

Projektet har satset på deltagere fra erhvervsudviklingsstrategiens tre strategiske forretningsområder:

-          Produktions- og servicevirksomheder

-          Turisme

-          Fødevarer

 

Fødevarer er et af de største fokusområder på Bornholm, og den indledende screening viser også, at det er denne gruppe, der på forhånd har opnået flest deltagere. (Interesseerklæringer for mulige deltagere er vedlagt som bilag)

 

Produktions- og serviceerhverv med vækstpotentiale. Her tænker projektet lidt bredere end den normale definition af produktionserhverv og ind tænker også kreativ industri samt kunsthåndværk. Her vil man prøve at differentiere Bornholm i forhold til andre iværksætter-miljøer ved at fokusere på de brancher/forretningsområder der ikke findes mange andre steder i Danmark.

 

Det sidste fokusområde er turisme. Her har projektet ikke opnået helt så mange deltagere i den indledende screening. Dette forventes dog at ændre sig, når projektet begynder at markedsføre sig over for potentielle deltagere. Der vil især være fokus på outdoor aktiviteter.

 

Der er ydermere et aspekt, der handler om at tilknytte etniske iværksættere til programmet. Det kan være som egentlige iværksættere, men det kan også være i form af virksomhedspraktik. Denne del vil blive udformet efter nærmere dialog med Jobcenter Bornholm.

 

Projektet skal løbe over to år og er opbygget som et længere udviklingsforløb, der arbejder målrettet på, at deltagerne skal oparbejde viden omkring det at udvikle deres ide og forretning samt at få vejledning til, hvordan produktet kan markedsføres.

 

Projektet består af følgende delelementer:

 

1.    Detailplanlægning af branchespecifikke spor

For at sikre det bedst mulige indhold til deltagerne vil projektet, i samarbejde med eksterne fagkonsulenter og samarbejdspartnere, detailplanlægge indholdet i de enkelte spor.

 

2.    Etablere netværk af samarbejdspartnere

Der skal etableres et bredt netværk af samarbejdspartnere, som kan være med til at understøtte projektet. Det er især de lokale virksomheder, der skal involveres.

 

3.    Udvikle kommunikationsplatform

Der udvikles og implementeres en kommunikationsplatform, bestående af hjemmeside, sociale

medier og markedsføringsmaterialer, der benyttes til at promovere iværksætterprogrammet over for potentielle deltagere.


4.    Gennemføre 5-8 iværksætter camps med workshops.

Igennem projektets løbetid afholdes der 5-8 iværksætter camps med workshops for alle deltagere. Hver camp vil have et fagligt sigte samt mulighed for sparring med erfarne konsulenter. Projektet satser på et meget praksisorienteret forløb for deltagerne.

 

5.    Gennemføre rådgivningsforløb og individuel vejledning

Deltagerne får tilknyttet en projektkonsulent, som følger dem igennem hele forløbet. Deltagerne vil også få mulighed for at få tilknyttet konsulenthjælp fra lokale virksomheder, der evt. kan hjælpe dem ved at stille maskiner og viden til rådighed.

 

6.    Gennemføre 1-2 pitch arrangementer

I løbet ar projektet afholdes 1-2 pitch arrangementer, hvor deltagerne kan præsentere deres ide over for potentielle investorer og samarbejdspartnere.

En anden vigtig brik i projektet er muligheden for at deltage i matchmaking aktiviteter. Her får deltagerne mulighed for at finde co-funders eller finde flere personer til at drive virksomhedens udvikling. Det skulle gerne give deltagerne muligheden for at gå fra enkeltmandsmodellen, til at udvikle virksomheden, så den har mulighed for at vokse sig større og ende med at få flere ansatte end stifteren selv.

 

Projektets output

·         Der udbydes 5-8 iværksætter camps samt en række individuelle rådgivningsforløb.

·         Der forventes 30 deltagere i projektet. Deltagerne forventes at deltage i tre forskellige aktiviteter i gennemsnit.

·         Projektet satser på færre forløb og færre deltagere. Dette baserer de på erfaringer fra andre iværksætterprojekter rundt i Danmark så som ”Hovedstadens Iværksætterprogram”.

·         Der satses på højt fagligt indhold og høj kvalitet, der kan være med til at rykke deltagerne længere frem i deres udvikling

 

Projektets effekter

 

Kortsigtede
30 personer gennemfører vejledningsforløb

24 personer forbedrer deres iværksætterkompetencer

5 personer starter virksomhed under eller umiddelbart efter deltagelse

Alle virksomheder, der er igennem forløbet, skulle gerne være levedygtige på den korte bane.

 

Langsigtede
5 overlevende virksomheder 2 år efter deres deltagelse. Dette er både virksomheder der er etablerede ved indtræden i projektet, men også dem der bliver stiftet efter de har deltaget i projektet, eller undervejs. Det er de to grupper lagt sammen.

 

Vurdering
Ansøgningen vurderes at være støtteberettiget under Socialfondens prioritet 1.1,

Iværksætteri, da projektets formål er at vejlede og understøtte iværksættere. Dette gøres med sigtet om at øge antallet af selvstændige og øge overlevelsesraten for disse iværksættere samt allerede etablerede virksomheder, der ikke har eksisteret i mere end 3 år.

 

Deltagerne i målgruppen for dette projekt har på grund af størrelse ikke mulighed for at deltage i lignende Strukturfondsprojekter som ”Bornholm ud i verden” og ”Viden og vækst”. Derfor er dette projekt målrettet deltagere, der falder uden for de to andre projekter, men har de samme brancher som målgruppe.

 

Projektet omfatter indsatsområder, der kan bidrage til prioritetens mål. Projektet leverer målrettet rådgivning til iværksættere, som har brug for bistand til videreudvikling af deres forretningside, og kan skaleres i forhold til hvor langt iværksætteren er kommet med ideen. Her skal man også medtage den udvikling af ideen, de gerne skulle have ud af at deltage i projektet. Der tilbydes også en mentorordning, hvor iværksætterne ved hjælp af lokale virksomheder kan få sparring og mulighed for at afprøve deres ide. Projektet understøtter også, at iværksætterne kan få adgang til fysiske faciliteter, hvor de kan arbejde med udviklingen af deres ide.

 

I forhold til Erhvervsudviklingsstrategien passer projektet godt til indsatsområdet Iværksætteri inden for produktions- og servicevirksomheder, da projektet arbejder med de indikatorer, der omhandler iværksætterforløb, nye produkter eller processer, virksomhedens udviklingsforløb og deltagere i specialtilrettede forløb. Overordnet rammer det også ind i Vækstforums målsætning om at arbejde for et attraktivt uddannelsesmiljø med en stærk iværksætter- og innovationskultur.

 

Projektet forholder sig til COWIs anbefaling om at etablere tilbud om ”målrettet networking” blandt de bornholmske iværksætter. COWI har netop anbefalet, at man søger at understøtte et samarbejde om udvikling og eksport, mellem virksomheder, der er inden for samme branche.

 

Projektet bidrager til at styrke Møbelfabrikkens position som et attraktivt iværksættermiljø på øen. Hermed går projektet imod COWIs anbefaling om, at der etableres et iværksætterhus i Rønne.

 

Projektet bygger også på anbefalingen i CRTs nye erhvervsanalyse, om i større grad at drage nytte af de store produktionsvirksomheder på øen, herunder at drage læring af de større virksomheders kontakter og markedsadgang.

 

Sekretariatet vurderer, at projektet vil kunne hjælpe flere til at tage springet og blive iværksætter samt forøge overlevelsesraten for allerede etablerede iværksættere, der ikke har haft egen virksomhed i mere end 3 år.

Økonomiske konsekvenser

Projektets støtteberettigede udgifter er budgetteret til:

 

Projektarbejde, faktisk løn

 

1.061.625,00 kr.

Ekstern konsulentbistand

1.206.000,00 kr.

Revision

60.000,00 kr.

Deltagerløn

271.200,00 kr.

18% udokumenterede udgifter

418.972,50 kr.

I alt

3.017.797,50 kr.

 

Projektet søges finansieret således:

 

Socialfonden

 

1.508.898,75 kr.

Deltagerfinansiering

271.200,00 kr.

Regionale udviklingsmidler

1.016.617,00 kr.

Kontant egenfinansiering

45.000,00 kr.

Egenfinansiering i timer

176.081,75 kr.

I alt

3.017.797,50 kr.

Business Center Bornholm bidrager selv til projektet med en egenfinansiering i timer for 176.081,75 kr. De kontante private tilskud på 45.000 kr. er deltagernes egenbetaling til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. februar 2018

1.
Bilag A - Bornholms Iværksætterprogram målgrupper og markedsføring (PDF)

2.
Bilag B - Bornholms Iværksætterprogram eksempelforløb (PDF)

3.
Bilag C - Iværksætterforløb visuelt final (PDF)

4.
Bilag D - Intereserede deltagere IV (PDF)

5.
Ansøgning (PDF)

6.
Effektkædeskema Bornholms Iværksætterprogram 8.februar (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Aktuelt og gensidig orientering

24.10.00P35-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-02-2018

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til orientering

Resumé

Alle har under dette punkt mulighed for at informere om aktuelle sager af interesse for Vækstforum.  Under ”sagsfremstilling” er anført de orienteringspunkter, Vækstforumsekretariatet havde kendskab til – og fandt aktuelle – ved dagsordenens udsendelse.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Bornholms Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 19. februar 2018, pkt. 9:

Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Bornholms position i et fremtidigt erhvervsfremmesystem

Som led i det igangværende nationalpolitiske eftersyn af erhvervsfremmesystemet og det arbejde, ministeren har indledt med nedsættelsen af et Forenklingsudvalg, har Bornholms Regionskommune med både interesse og bekymring læst KL og Danske Regioners forslag til et bedre og forenklet erhvervsfremmesystem.

 

Med afsæt i en bekymring for Bornholms position i et fremtidigt erhvervsfremmesystem, har regionskommunen fremsendt brev til Forenklingsudvalget, KL og Danske Regioner, hvori der gøres opmærksom på en række bekymringer, knyttet an til de foreslåede ændringer af det nationale erhvervsfremmesystem.

 

Af brevet fra regionskommunen fremgår det, at:

 

 

 

Ny aftale om evaluering af Vækstforums projekter

De fem regioner, Bornholms Regionskommune og Erhvervsstyrelsen har foretaget et fornyet udbud af evalueringsopgaven. Der kom to bud på opgaven: Rambøll i samarbejde med IRIS Group, samt COWI i samarbejde med Pluss.

 

Efter en grundig vurdering besluttede en enig styregruppe, at tildele opgaven til den nuværende leverandør af projektevalueringer for Vækstforum, nemlig COWI.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Næste møde

24.10.00P35-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-02-2018

10

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Resumé

Det nuværende Vækstforums funktionsperiode løber til 31. marts 2018 og det nye Vækstforum tiltræder pr. 1. april 2018.

 

Vækstforumsekretariatet foreslår følgende mødedato, for det konstituerende møde, der er godkendt af næstformanden:

 

Mandag, den 16. april 2018 kl. 12.30 – 14.30.

 

Det vil være det nye Vækstforum, der på det konstituerende møde vedtager mødeplanen for resten af 2018.

Indstilling og beslutning

 

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Vækstforum godkender mødedatoen den 16. april 2018 for det konstituerende møde i det nye Bornholms Vækstforum, idet mødeplanen for resten af året skal vedtages af det nye Vækstforum.

 

Bornholms Vækstforum, 19. februar 2018, pkt. 10:

Vækstforum godkendte den foreslåede dato, men datoen for det konstituerende møde er efterfølgende flyttet til den 19. april 2018.