Referat
Bornholms Vækstforum
04-06-2018 kl. 13:00
Hotel GSH, Strandvejen 79, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Indstilling af formand og valg af næstformand for Bornholms Vækstforum
  åbent 3 Godkendelse af forretningsorden
  åbent 4 Udpegning af vækstforummedlemmer til udvalg og bestyrelser
  åbent 5 Ansøgning om tilskud til Bornholms Fødevareklynge
  åbent 6 Mødeplan for 2018 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

24.10.00P35-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-06-2018

1

 

 

Fraværende

Allan Mathson Hansen, Laust Joen Jakobsen, Morten Rask, Pernille Kofoed Lydolph,

Peter Juel Jensen, Henrik Kofod, Kirstine van Sabben, Leif Olsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Indstilling af formand og valg af næstformand for Bornholms Vækstforum  

24.10.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-06-2018

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter valg af formand

Vækstforum beslutter valg af næstformand

Resumé

Medlemmerne af Bornholms Vækstforum skal indstille en formand og vælge en næstformand.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum indstiller en formand til Kommunalbestyrelsens godkendelse

-     at Vækstforum indstiller en næstformand

 

Bornholms Vækstforum, 4. juni 2018, pkt. 2:

Borgmesteren udpeges som formand og Peter Vesløv som næstformand.

Sagsfremstilling

Da det er Bornholms Kommunalbestyrelse, der formelt har nedsat Bornholms Vækstforum, skal udpegningen af formand, jf. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, indstilles til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Denne godkendelse ventes at ske ved Kommunalbestyrelsens møde 28. juni 2018.

For så vidt angår valget af næstformand, lægger udkastet til forretningsordenen op til, at næstformanden automatisk er borgmesteren, såfremt denne ikke vælges som formand. Hvis borgmester vælges som formand, skal næstformanden være en ikke-politiker.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. juni 2018

1.
Vækstforum - Sammensætning 2018-2022 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Godkendelse af forretningsorden

24.10.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-06-2018

3

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Resumé

Jf. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling er det op til det enkelte regionale Vækstforum selv at fastlægge sin forretningsorden.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at forretningsordenen drøftes med henblik på godkendelse.

 

Bornholms Vækstforum, 4. juni 2018, pkt. 3:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vækstforumsekretariatet har med udgangspunkt i forretningsordenen for ”det gamle” Vækstforum lavet udkast til forretningsorden for det nye Vækstforum.

 

Udkastet til forretningsordenen indeholder flg. paragraffer:

 

                 § 1 – Navn og adresse

                 § 2 – Lovgrundlag

                 § 3 – Sammensætning

                 § 4 – Opgaver og kompetencer

                 § 5 – Beslutningsdygtighed

                 § 6 – Møder

                 § 7 – Skriftlig høring

                 § 8 – Habilitet

                 § 9 – Sekretariatsbetjening

                 § 10 – Pressekontakt

                 § 11 – Vedtagelse og ikrafttræden

 

Der er alene foretaget redaktionelle præciseringer og administrative småjusteringer i forretningsordenen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. juni 2018

1.
Forretningsorden-VF-2018-2022 UDKAST (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Udpegning af vækstforummedlemmer til udvalg og bestyrelser  

24.00.00A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-06-2018

4

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Resumé

Der skal udpeges vækstforummedlemmer til følgende udvalg/bestyrelser:

·         Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse - observatør

·         Business Center Bornholms bestyrelse - medlem

·         Center for Regional- og Turismeforsknings bestyrelse - medlem

·         LAG Bornholm (Lokal Aktionsgruppe) – medlem og suppleant

·         Styringsudvalget for Delprogram Øresund – medlem og suppleant

·         Det Regionale Arbejdsmarkedsråd – tilforordnet/observatør

 

I lyset af den indgåede aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti på erhvervsfremmeområdet, der indebærer nedlæggelse af vækstforaene, anbefales det, at Vækstforum genudpeger de siddende medlemmer, suppleanter og observatører.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Vækstforum genudpeger de siddende medlemmer, suppleanter og observatører.

 

Bornholms Vækstforum, 4. juni 2018, pkt. 4:

Bornholms Vækstforum følger indstillingen og genudpeger de siddende medlemmer.            Anne Thomas udpeges til LAG Bornholms bestyrelse.

Sagsfremstilling

På grund af den indgåede aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti på erhvervsfremmeområdet, der indebærer nedlæggelse af vækstforaene, anbefales det, at Vækstforum genudpeger de siddende medlemmer, suppleanter og observatører. Når der er klarhed over fremtiden kan der ske genudpegelse på almindelig vis.

 

Bestyrelsen vor Væksthus Hovedstadsregionen

I vedtægterne for Væksthus Hovedstadsregionen står der, at Bornholms Regionskommunes Vækstforum udpeger en observatør til bestyrelsen.

Borgmester Winni Grosbøll har været udpeget som observatør fra Bornholms Vækstforum i Væksthus Hovedstadsregionens bestyrelse i perioden 2010-2014 og 2014-2018.

 

Business Center Bornholms bestyrelse

Vedtægterne for Business Center Bornholm (BCB) siger, at Bornholms Vækstforum skal udpege et medlem til BCB’s bestyrelse blandt de ikke politisk valgte medlemmer. BCB’s bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Bornholms Vækstforum er i øjeblikket repræsenteret ved Jane Wickmann, der samtidig har indgået i BCB’s forretningsudvalg. Halvdelen af BCB’s bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2018, herunder Vækstforums repræsentant.

 

Center for Regional- og Turismeforsknings bestyrelse

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, hvoraf de seks medlemmer udpeges af Bornholms Kommunalbestyrelse. Centrets medarbejdere udpeger desuden en repræsentant til bestyrelsen. Et medlem udpeges efter indstilling fra Bornholms Vækstforum.

Bornholms Vækstforum har hidtil været repræsenteret ved Peter Vesløv, direktør i Beck Pack System. Der skal indstilles et nyt bestyrelsesmedlem fra Bornholms Vækstforum. Medlemmerne af CRT’s bestyrelse udpeges for fire år ad gangen, der følger den kommunale valgperiode, dvs. frem til 31. december 2021.

 

LAG Bornholm (Lokal Aktionsgruppe)

I vedtægterne for Foreningen LAG Bornholm 2014-2020 står der, at Bornholms Vækstforum kan udpege et medlem og en suppleant til foreningens bestyrelse. Bornholms Vækstforum har senest været repræsenteret ved Bente Johansen som medlem og med Erik Lund Hansen som suppleant. Vækstforums udpegningen gælder indtil LAG Bornholm udpeger ny bestyrelse.

 

Styringsudvalget for Delprogram Øresund

Region Hovedstaden anmoder Bornholms Vækstforum om at indstille et nyt medlem og en ny suppleant til styringsudvalget for delprogrammet Øresund, der udgør en del af det grænseoverskridende Øresund-Kattegat-Skagerrak program.

Det grænseoverskridende program for Øresund-Kattegat-Skagerrak medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond og har en samlet støtteramme på ca. 143 mio. euro i perioden 2014-2020.

Programmet er organiseret med et delprogram for Øresundsregionen og et delprogram for Kattegat-Skagerrak. Der er også mulighed for at finansiere projekter med deltagere fra de to delprogramområder.

Bornholms Vækstforum har sammen med Hovedstadens Vækstforum og Kommunekontaktrådet for Region Hovedstaden hver en plads i delprogrammets Styringsudvalg, der udvælger de projekter, der skal ydes støtte til under delprogrammet. Afgørelser i udvalget træffes ved konsensus.

I henhold til ligestillingslovens § 9 skal der indstilles både en mand og en kvinde til posten som medlem og som suppleant.

Indtil udgangen af 2017 har Bornholms Vækstforum været repræsenteret af Bente Johansen som medlem og Per Ole Petersen som suppleant.

 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR)

Bornholms Vækstforum har modtaget en anmodning om indstilling af en repræsentant for Bornholms Vækstforum som tilforordnet/observatør til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm. Den 1. juni 2018 påbegynder RAR Bornholm en ny periode (2018-2022). Det fremgår af ”Lom om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.”, at rådet udpeger en repræsentant for Vækstforum som tilforordnet til rådet efter indstilling fra Vækstforum.

Der er tale om en tilforordnet med observatørstatus, der har taleret men ikke stemmeret ved møderne.

Bornholm har indtil nu været repræsenteret ved arbejdsmarkedschef Allan Westh.

Da udpegning ikke har kunnet finde sted inden første møde i RAR Bornholm den 1. juni, vil formel udpegning finde sted på RAR Bornholms møde i september.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om tilskud til Bornholms Fødevareklynge

00.03.04Ø39-0229

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-06-2018

5

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervsstyrelsen beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Landbrug & Fødevarer søger om et tilskud på 1.398.300 kr. fra Regionalfonden og 686.700 kr. fra de regionale udviklingsmidler til en 2-årig fortsættelse og udvidelse af den fødevareklyngeindsats, der har fundet sted fra medio 2015, og som udløber pr. 30. juni 2018.

Gourmet Bornholm – en del af Regional Madkultur og Bornholms Regionskommune er partnere i projektet.

Projektet bygger videre på erfaringerne fra det nuværende projekt og adresserer Cowis anbefalinger fra midtvejsevalueringen samt Vækstforums ønsker om øget fokus på ledelseskompetencer, opskalering og eksport som forudsætning for vækst og øget beskæftigelse. Endelig er der i dette projekt også fokus på Det Blå Bornholm og fiskeforarbejdende virksomheder samt innovation i samarbejde med turismevirksomheder.

Projektet medfinansieres med midler fra Ministeriet for Forskning og Innovation til Gourmet Bornholm samt med projektledertimer fra Gourmet Bornholm og timer til projektdeltagelse fra Bornholms Regionskommune.

Der er indhentet interesseerklæringer fra Gaarden, Campus Bornholms afdeling for Mad med Oplevelser, Væksthus Hovedstadsregionen, Business Center Bornholm, Horesta, Center for Regional- og Turismeforskning, Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening og Destination Bornholm, der alle vil stille deres faglige kompetencer og netværk til rådighed for projektet.

Projektperioden er 1. juli 2018 – 30. juni 2020.

Mikkel Bach-Jensen, Gourmet Bornholm, og Klaus Petersen fra Bornholms Landbrug og Fødevarer giver på dagens møde en kort introduktion til projektet.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at ansøgningen om et Regionalfondstilskud til projektet på 1.398.300 kr. indstilles til godkendelse i Erhvervsstyrelsen,

-     at ansøgningen om et tilskud på 686.700 kr. fra de regionale udviklingsmidler indstilles til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget,

-     at Vækstforum godkender projektets nuværende effektkæde, og at Vækstforumsekretariatet bemyndiges til - i samarbejde med ansøger og Erhvervsstyrelsen - at tilrette denne i forhold til Innovationsagentordningens udløb pr. 1/1 2019. (Se afsnittet ”Supplerende sagsfremstilling og/eller administrativ tilføjelse”),

-     at projektet i sit første halvår arbejder for at finde en ny løsning på de udfordringer, der er opstået, med evt. efterfølgende tilretning af projektet i samarbejde med Vækstforumsekretariatet og Erhvervsstyrelsen.

-     at projektet midtvejs- og slutevalueres.

 

 

Bornholms Vækstforum, 4. juni 2018, pkt. 5:

Vækstforum indstillede ansøgningen om Regionsfondstilskud på 1.398.300 kr. til godkendelse i Erhvervsstyrelsen.

Vækstforum indstillede ansøgningen om tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 686.700 kr. til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget på betingelse af de nævnte forhold. Vækstforum indstillede at projektet midt- og slutevalueres.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Formålet med projektet er at fastholde og videreudvikle en styrket fødevareklyngeorganisation på Bornholm med inddragelse af fiskeriforarbejdende virksomheder. Klyngens fundament er partnerskabet mellem Gourmet Bornholm, Bornholms Regionskommune og Bornholms Landbrug & Fødevarer.

Det er projektets formål at videreudvikle det momentum, der er skabt gennem de forgangne års indsats og med særlig fokus på vækst gennem ledelse, HR, opskalering og øgede markedsudviklingsmuligheder. Dette kan ske ved øget samarbejde med Landbrug og Fødevarer, Foodnation og Seges samt opbygning af erfa-grupper med fokus på ledelse, HR og afsætningsfremmende aktiviteter.

Cowi har påpeget, at projektet skal bidrage til at løfte innovationshøjden i de deltagende virksomheder. Innovationshøjden løftes i projektet gennem samarbejde med nationale vidensinstitutioner og tilknytning af innovationsagenter fra GTS-institutter som Teknologisk Institut, Seges, Agro Food Park m.v.

Projektet skal øge innovationskraften mellem fødevarelandskabets aktører, herunder fiskeforarbejdende virksomheder og restauranter, og samspillet mellem outdoor-/oplevelsesturismen. Innovationskraften omfatter både produkt-, proces-, markedsførings- og organisatorisk innovation.

Indsatsen skal endvidere danne beslutningsgrundlag for den videre proces frem til etablering af et Nationalt Ressourcecenter for Maddannelse og Oplevelsesøkonomi.

 

Projektets indhold

Afvikling af 20 netværksmøder

Afholdelse af klynge- og netværksmøder, partnerskabsmøder og sekretariatsmøder. Møderne skal sikre synergi mellem aktører og aktiviteter, sikre optimale rammer samt et godt informationsflow til virksomhederne. Det er på netværksmøderne aktørerne drøfter de enkelte virksomheders behov og planlægger hvilke initiativer virksomhederne mest hensigtsmæssigt skal deltage i og på hvilket tidspunkt.

 

Afvikling af 10 innovationsmøder

Afvikles som temamøder, workshops, forsamlingshuse og inspirationsture. En survey blandt virksomhederne har udtrykt et behov for netværksaktiviteter, der understøtter virksomhedernes forståelse af de lovgivningsmæssige rammer for produkt- og procesinnovation og innovation inden for afsætning og markedsføring. Der vil endvidere være fokus på øget innovation på fiskeforarbejdningsområdet og innovation i et samarbejde mellem fødevarevirksomheder, kokke/restauranter og outdoor-/oplevelsesturismen, der bringes sammen til disse innovationsmøder.

 

Virksomhederne kan vælge et af to spor:

 

Innovationsprocesforløb (forventet 20 deltagere)

Virksomhederne produkt- eller procesudvikler samt øger deres innovationshøjde gennem samarbejde med andre virksomheder.

Virksomhedskonsulenter gennemfører en række workshops for virksomhederne, som målrettet arbejder med organisationsudvikling, så virksomhederne organisatorisk bliver i stand til at vækste. Forløbene har endvidere fokus på eksport og mersalg som driveren for vækst. Aktiviteten kan ligeledes afvikles som action learning forløb/erfa-grupper, hvor fødevarevirksomheder udvikler nye produkter i samarbejde med kokke/restauranter og aktører inden for outdoor- og oplevelsesturisme.

Der følges op på virksomhedernes innovationshandlingsplaner på kollektiv basis i samarbejde med andre virksomheder, institutioner og andre aktører.

 

Innovationsagentordningen (forventet 10 deltagere)

Virksomhederne produkt- eller procesudvikler samt øger deres innovationshøjde gennem samarbejde med en innovationsagent.

Nationale innovationseksperter og/eller studerende kan bistå virksomhederne med forløsning af deres innovationspotentiale. Denne indsats sker i samarbejde med vidensinstitutioner og studerende fra mellemlange og lange videregående uddannelser. Indsatsen følges op med innovationstjek-rapporter eller som opfølgning på virksomhedernes innovationshandlingsplan.

 

Projektet vil arbejde for at få bornholmske virksomheder ud og møde andre virksomheder uden for Bornholm i forbindelse med diverse arrangementer, f.eks. i regi af Landbrug & Fødevarer, da dette tidligere har vist sig at give god viden og inspiration og nye samarbejdsnetværk til de bornholmske virksomheder.

 

Projektets effekter

Output                                           Ved projektafslutning

Antal klyngemedlemmer, der har

deltaget i samarbejdsprojekter

om innovation                                                   30

 

Antal nye klyngemedlemmer                                20

 

Antal klyngemedlemmer, der

samarbejder med andre virksomheder                  20

 

Antal klyngemedlemmer, der

samarbejder med GTS-institutter                          10

 

Effekter                                         Ved projektafslutning      Indtil 5 år efter endt projekt

Antal virksomheder, der har

markedsintroduceret nye produkter                      20                                30

 

Antal virksomheder, der har øget

deres innovationshøjde gennem

samarbejde med andre virksomheder                   12                                18

 

Antal virksomheder, der har øget

deres innovationshøjde gennem

samarbejde med GTS-institutter                           8                                 12

Er projektet efterspurgt blandt virksomhederne?

I det eksisterende fødevareklyngeprojekt har 150 virksomheder været involveret i større eller mindre omfang. Der er over 30 virksomheder, der har deltaget i mere intensive innovationsforløb.

Fødevareklyngen gennemførte i efteråret en intern evaluering baseret på spørgeskemaer til de deltagende virksomheder. Virksomhederne giver her udtryk for, at der i meget høj grad er brug for en fortsat indsats, at der er stor efterspørgsel efter indsatser rettet mod afsætning og markedsføring, og at der fortsat er behov for offentlig medfinansiering, da virksomhederne ikke er klar til selv at finansiere indsatserne 100%.

Dette indikerer, at der vil være mindst den samme virksomhedsdeltagelse fremadrettet.

Det er projektets vurdering, at der er et potentiale for opskalering, og at mange fødevarevirksomheder ikke udnytter dette potentiale. Projektet vil derfor ved at nudge virksomhederne og påvirke deres mindset give virksomhederne mod på at opskalere.

 

Projektets snitflade til andre indsatser

Helt overordnet har hvert projekt sin spidskompetence, og henvisningen af virksomheder til de enkelte indsatser skal håndteres i den indbyrdes koordinering på netværksmøderne mellem aktørerne. Men det skal samtidig pointeres, at der ikke kan etableres isolerede ”projektsiloer”. For det første handler det overordnet om danne et beredskab, der kan samle virksomhederne op, hvorefter man er nødt til at vurdere virksomhedens stade og kompetencer for at kunne beslutte, hvilken indsats de mest hensigtsmæssigt kan deltage i. For det andet kan det handle om timing, da en fødevarevirksomhed meget vel kan deltage i arrangementer i fødevareklyngeprojektet, hvorefter de går over i iværksætterprojektet, når der starter et forløb op. Det skal oplyses, at en række af de interesseerklæringer, der er indkommet til iværksætterprojektet, kommer fra virksomheder, der er henvist fra fødevareklyngeprojektet.

Der har også været eksempler på, at virksomheder, der har deltaget i eksportprogrammet Bornholm ud i verden, er fortsat som deltagere i fødevareklyngeprojektet. Derfor er samspillet mellem projekterne så at sige en ”fødekæde” på kryds og tværs.

 

Når dette er sagt, er der følgende snitflader mellem indsatserne:

 

Snitflade mellem Bornholms iværksætterprojekt og Fødevareklyngeprojektet

Deltagere i fødevareklyngen skal – modsat iværksætterprojektet - dels have et cvr-nummer, dels en nedskrevet forretningsplan. Hvis de ikke har et cvr-nummer og en forretningsplan, henvises de til iværksætterprojektet, hvor udarbejdelse af forretningsplan er indbygget i projektet, eller til BCB, der er behjælpelige med udarbejdelse af forretningsplan.

Hvis virksomheder, der deltager i fødevareklyngeprojektet, efter en tid ikke har rykket på de forudsatte parametre, vil de blive henvist til iværksætterprojektet.

 

Snitflade mellem Bornholm ud i verden og Fødevareklyngeprojektet

Mange virksomheder ønsker at øge deres afsætning, men føler sig ikke klar til eksport. Fødevareklyngeprojektet vil arbejde med virksomhedernes afsætning og vil anspore til eksport, men i det omfang virksomhederne har mod på at kaste sig ud i eksport, vil de blive henvist til Bornholm ud i verden eller Landbrug & Fødevarers eksportaktiviteter (ex. Big Fac messen i Shanghai).

 

Vurdering

Sekretariatet vurderer, at projektet er støtteberettiget under Regionalfondens prioritetsakse

1 b) ”Øget innovation i SMV'er gennem stærke klyngeorganisationer”, og at projektet er i tråd med de programfastsatte aktiviteter og målsætninger.

Fødevareområdet er en del af Bornholms smarte specialisering og et væsentligt element i partnerskabsaftalen med regeringen. Projektets virkemidler i form af produktinnovation, klyngetilgang, kontakt til videnmiljøer og netværk uden for øen samt videntilførsel inden for ledelse, HR, opskalering og eksport understøttes alle af erhvervsudviklingsstrategien.

 

Ansøgningen beskriver, hvordan projektet vil bidrage til, at klyngen skaber flere innovative produkter og processer samt skaber vækst.

Det vurderes, at projektet sætter realistiske mål for antallet af nye klyngemedlemmer og ambitiøse mål for antallet af virksomheder, der markedsintroducerer nye produkter.

Projektet har imødekommet anbefalingerne i Cowis midtvejsevaluering af det nuværende fødevareklyngeprojekt. For det første søger projektet at øge innovationshøjden i indsatsen via videntilførsel fra nationale vidensinstitutioner og tilknytning af innovationsagenter (dette arbejde er allerede påbegyndt i det nuværende projekt). For det andet imødekommer projektet anbefalingen om øget netværkssamarbejde i hele værdikæden ved at satse på samarbejde mellem forskellige typer af virksomheder. For det tredje følges der i det nye projekt i højere grad op på virksomhedernes udbytte af projektet, dels i form af opsamling på innovationsagenternes rapporter, dels ved kollektiv opfølgning på samarbejdet mellem virksomhederne.

Cowi har anbefalet, at der bruges flere ressourcer på individuelle 1:1 forløb for virksomhederne. Cowi var dog ikke opmærksom på, at der ikke under denne indsats må ydes 1:1 rådgivning, hverken fra projektledelsens side eller ved hjælp af eksterne konsulenter. Dette har projektet løst ved at indlemme en mulighed for – uden for projektbudget – at tilknytte innovationsagenter fra GTS-institutter samt ved kollektiv opsamling på virksomhedernes innovationshandlingsplaner.

 

Endelig adresserer projektet Vækstforums ønsker om øget fokus på ledelseskompetencer, opskalering og eksport som forudsætning for vækst og øget beskæftigelse gennem øget samarbejde med nationale vidensinsitutioner samt opbygning af erfa-grupper med fokus på ledelse, HR og afsætningsfremmende aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Projektets støtteberettigede udgifter er budgetteret til 2.796.600 kr., der fordeler sig således:

Projektudgifter

Projektarbejde (projektledelse, projektarbejde, administration)

 

2.020.000 kr.

Konsulentbistand (gennemførelse af fællesaktiviteter)

300.000 kr.

Revision

50.0000 kr.

Indirekte omkostninger, 18%

426.600 kr.

I alt

2.796.600 kr.

Projektet søges finansieret således:

Finansiering

Regionalfonden

1.398.300 kr.

Regionale udviklingsmidler

686.700 kr.

Bidrag fra Ministeriet for Forskning og Innovation

Bidrag i timer fra Gourmet Bornholm

Bidrag i timer fra Bornholms Regionskommune

500.000 kr.

161.600 kr.

50.000 kr.

I alt

2.796.600 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Lige før udsendelse af denne dagsorden er det som et led i den nye aftale om erhvervsfremme blevet besluttet, at Innovationsagentordningen nedlægges pr. 1/1 2019. Det er problematisk for projektet, da denne ordning repræsenterer det ene af to spor, virksomhederne tilbydes i projektet. Intentionen med anvendelse af Innovationsagentordningen var at imødekomme Cowis anbefalinger om at højne projektets innovationshøjde og følge virksomhedernes innovationsprojekter nøjere. 

Da projektet derfor kun vil kunne benytte denne ordning i første halvår af projektets levetid, vil følgende tal i projektets effektkæde skulle nedskaleres:

 

Antal klyngemedlemmer, der samarbejder med GTS-institutter                     10

 

Antal virksomheder, der har øget deres innovationshøjde gennem

samarbejde med GTS-institutter                                                              8                12

 

Det indstilles derfor, at Vækstforumsekretariatet bemyndiges til - i samarbejde med ansøger og Erhvervsstyrelsen - at tilrette effektkæden i forhold til Innovationsagentordningens udløb pr. 1/1 2019.

Det indstilles endvidere, at projektet i sit første halvår skal arbejde for at finde en ny løsning på de udfordringer, der er opstået, med evt. efterfølgende tilretning af projektet i samarbejde med Vækstforumsekretariatet og Erhvervsstyrelsen.

 

Baggrunden for indstillingen er, at en revideret klyngeansøgning først vil kunne behandles i efteråret, hvorfor en i øvrigt meget velkørende fødevareklyngeindsats vil komme til at ligge stille i nogle måneder og dermed mister momentum.

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. juni 2018

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Effektkædeskema (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Mødeplan for 2018

24.00.00A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-06-2018

6

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter

-     om der skal afholdes et møde den 24. september, hvorefter indstilling til evt. senere indkomne ansøgninger uddelegeres til formandskabet, eller

-     om indstilling af efterårets ansøgninger skal uddelegeres til formandsskabet resten af året.

 

Bornholms Vækstforum, 4. juni 2018, pkt. 6:

Vækstforum følger sekretariatets indstilling om at, der skal afholdes et møde den 24. september 2018, hvorefter indstilling til evt. senere indkomne ansøgninger uddelegeres til formandskabet.

Sagsfremstilling

Det var oprindelig lagt op til følgende Vækstforummøder

24. september      mandag     kl. 13.00-15.00

3. december         mandag     kl. 15.00-18.00

 

Mødedatoerne er afstemt med formandskabets kalender og efter mødedatoerne i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, der skal viderebehandle Vækstforums indstillinger i sager om anvendelse af regionale udviklingsmidler og strukturfondene.

 

Der er udmeldt to ansøgningsfrister i efteråret 2018, den 25. juni til møde i september og den 24. september til møde i december. Det er vigtigt at opretholde disse ansøgningsfrister af hensyn til afsætningen af midler. Der ses dog ikke at være det store behov for afholdelse af møder.

 

Sekretariatet indstiller derfor, at Vækstforum drøfter, om det planlagte møde den 24. september skal opretholdes, hvorefter indstilling til evt. senere indkomne ansøgninger uddelegeres til formandskabet, eller om indstilling af efterårets ansøgninger skal uddelegeres til formandsskabet resten af året.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-