Referat
Bornholms Vækstforum
03-12-2018 kl. 15:00
Hotel GSH, Strandvejen 79, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Siden sidst
  åbent 3 Viden og Vækst midtvejsevaluering
  åbent 4 Status på forbrug af EU-midler og regionale udviklingsmidler
  åbent 5 Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til projekt PreCure Back
  åbent 6 Ansøgning om Regionalfondstilskud til projekt BrainTrainer
  åbent 7 Ansøgning om tillægsbevilling til anlægspuljen under projekt Bornholm ud i verden
  åbent 8 Ansøgning: Videreudvikling af World Craft Region aktiviteter
  åbent 9 Ansøgning: Outdoor projekt
  åbent 10 Aktuelt og gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

24.10.00P35-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-12-2018

1

 

 

Fraværende

Allan Mathson Hansen, Laust Joen Jakobsen, Inge Prip, Jane Wickmann, Gabriela Jantzen, Knud Henrik Folkmann, Leif Olsen, Søren Schow, Kirstine van Sabben

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Siden sidst

24.10.00P35-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-12-2018

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum orienteres

 

Resumé

Der gives med dette dagsordenspunkt en kort opdatering af, hvordan det er gået med Vækstforums indstillinger; beslutninger, der vedfører Vækstforums arbejde, høringer og evt. korte afrapporteringer på afsluttede projekter.

 

Indstillinger og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Bornholms Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 3. december 2018, pkt. 2:

Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Sagsfremstilling

 

Bevillinger

Vækstforum indstillede på sit møde den 4. juni i år et tilskud fra Regionalfonden på 1.398.300 kr. og et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 686.700 kr. til Bornholms Landbrug & Fødevarer til en 2-årig fortsættelse og udvidelse af den fødevareklyngeindsats, der har fundet sted fra medio 2015, og som udløb pr. 30. juni 2018. Projektet modtog bevilling i Erhvervsstyrelsen den 25. september.

 

Status på nyt erhvervsfremmesystem

Der arbejdes på at indgå en aftale med Erhvervsministeriet (EM) om følgende områder:

-     Den økonomiske situation for Business Center Bornholm og Destination Bornholm for 2019

-     Sammensætningen af den lokale filial bestyrelse af Erhvervshus Hovedstaden på Bornholm

-     Et muligt set up for arbejdet med erhvervsfremme fremadrettet

 

Den økonomiske situation for Business Center Bornholm og Destination for 2019
EM har tidligt i forløbet givet BRK den forståelse, at de ville arbejde på at finde finansieringen til BCB og Destination Bornholm for 2019, dog med den tilføjelse, at der skulle indarbejdes en besparelse på 10 %. Med denne besparelse stod BRK til at modtage ca. 5,2 mio. kr. Erhvervsministeriet er efterfølgende kommet med et udspil om, at de ikke havde mulighed for at bidrage med mere end 4,2 mio. kr. Ikke helt det, BRK havde forventet. Lige nu har EM indstillet beløbet til godkendelse på Finansloven for 2019. Der afventes endeligt svar på, om Bornholm får beløbet.

 

Der arbejdes sideløbende på en aftale med Erhvervsstyrelsen vedr. medfinansieringen fra de regionale udviklingsmidler til de 6 Strukturfondsprojekter, som Erhvervsstyrelsen skal overtage i løbet af 2019. Dette bliver gennemgået mere detaljeret i punktet omkring økonomien.

Aftalen går ud på, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på sit møde i 1. kvartal 2019 vil blive anmodet om at bidrage med 4,1 mio. kr., svarende til 50% af den nødvendige medfinansiering

 

Sammensætningen af den lokale filial bestyrelse af Erhvervshus Hovedstaden på Bornholm

EM har i det store og hele imødekommet BRK i forhold til ønsker til den lokale filialbestyrelses sammensætning. De punkter, hvor vi adskilles os fra de andre erhvervshusbestyrelser, er markeret med fed og beskrevet under tabellen. Sammensætningen ser umiddelbart sådan her ud.:

1 formand, der udpeges af KB, som skal have baggrund i det private erhvervsliv

3 medlemmer, der udpeges af KB blandt KB medlemmer

4 medlemmer, der udpeges af KB blandt virksomhedsrepræsentanter, herunder små- og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra erhvervsorganisationer

1 medlem, der udpeges af KB blandt repræsentanter fra en videninstitution

1 medlem, der udpeges af KB fra en arbejdstagerorganisation efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer (LO, FTF og AC) i fællesskab

1 medlem, der udpeges af KB. Skal være den til en hver tid siddende borgmester. Dette medlem er også medlem af EHHs bestyrelse

1 observatør fra Erhvervsministeriet

1 observatør fra Erhvervshus Hovedstaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt er der den markante forskel fra de andre erhvervshus bestyrelser, at medlemmerne udpeges af Kommunalbestyrelsen på Bornholm. Medlemmerne af de andre bestyrelser udpeges af Kommunernes kontaktråd (KKR).

Erhvervsfremmeloven tilsiger, at formanden skal være et Kommunalbestyrelsesmedlem. KKR Hovedstaden har midlertidigt åbnet op for, at vi kan få en repræsentant for erhvervslivet som formand. Dette er der politisk opbakning til.

Vi har desuden fået lov til at tage et ekstra Kommunalbestyrelsesmedlem med i stedet for en repræsentant for regionerne. Det var vurderingen, at en repræsentant for regionerne ikke ville give meget værdi på Bornholm.

Den sidste ændring er muligheden for at få en observatør fra det kommende Erhvervshus Hovedstaden med. Dette sikrer sammenhæng mellem filial bestyrelsen på Bornholm og Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse. Dette er også imødekommet, da Bornholm er den eneste med denne konstruktion i Danmark.

 

Et muligt set up for arbejdet med erhvervsfremme fremadrettet

Afventer forhandlingen med EHH.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Viden og Vækst midtvejsevaluering  

00.03.04Ø39-0205

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-12-2018

3

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til efterretning

Resumé

Bornholms Vækstforum indstillede på sit møde den 11. maj 2015 projektet Vækst og viden på i alt 7,5 mio. kr. Projektet løber fra medio 2015 til medio 2019. Beløbet blev finansieret via Socialfonden og de regionale udviklingsmidler. Viden og vækst har til formål at tilbyde kompetenceudvikling med udgangspunkt i virksomhedernes erklærede ønsker og behov.
Det blev samtidig besluttet, at projektet skulle midtvejsevalueres under den rammeaftale, der er indgået med Cowi.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum tager midtvejsevalueringen til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 3. december 2018, pkt. 3:

Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektet kører, efter en turbulent opstart med skift af operatør og andre involverede aktører, mere hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt. Dog har man valgt at nedjustere måltal og budget, da man ikke mener, man kan komme helt i mål med det oprindeligt tænkte.

 


Projektets fremdrift
Status på evalueringstidspunktet er, at projektet har nået 65 % af de opstillede aktivitetsmål beregnet som simpelt gennemsnit.

Figur 1            Status ift. de opstillede aktivitetsmål på evalueringstidspunktet

Aktivitetsmål

Mål i

projektperioden

Status

Målopnåelse

i procent

A1: Udvælgelse af virksomheder samt regionale arbejdsmarkedsanalyser

560

548

98 %

A2: Information samt overbliksskabende aktiviteter

26

101

+100 %

A3: Udarbejdelse af kompetenceudviklingsplaner

180

0

0 %

A4: Opbygning af database

1

1

100 %

A5: Ledere der deltager i kompetenceudviklingsforløb

50

45

90 %

A6: Medarbejdere der deltager i kompetenceudviklingsforløb

28

0

0 %

 

Projektet klarer sig overordnet ganske godt, men det er især udarbejdelse af kompetenceudviklingsplaner samt kompetenceudviklingsforløb, der ikke bliver leveret på. Her har projektet på begge punkter ikke gennemført en eneste aktivitet. Projektet har, efter justeringer, dog en klar formodning om, at man kan gennemføre målene i løbet af 2019.

 

I forhold til målopnåelse på output har projektet nået 87 %, beregnet som et simpelt gennemsnit.

Figur 2            Status ift. de opstillede outputmål på evalueringstidspunktet

 

Målsætning

Status på
evalueringstidspunktet

Procentvis
målopnåelse

B1: Antal mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (herunder andelsvirksomheder og socialøkonomiske virksomheder), som modtager støtte

50

45

90 %

B2: Antal deltagere 

78

65

83 %

 

Evaluator regner ikke med, at projektet kan løfte antal af B1 fra 45 til 50 inden for projektperioden.

 

Effektvurdering

Det er Cowis overordnede vurdering, at man ikke præcist kan opgøre de effekter, som indsatsen vil skabe efter bevillingsperioden. COWI har i stedet valgt at se på, hvordan indsatsen konkret har bidraget til deltagernes forudsætninger for at omsætte deres udbytte af indsatsen til de ønskede effekter.

 

70% af respondenterne vurderer, at de kan anvende de kompetencer, de har tilegnet sig, i forhold til konkrete projekter. Det giver en indikation af, at virksomhederne får tilført kompetencer ved at være med i projektet.

67 % vurderer, at indsatsen vil medføre et forbedret potentiale for vækst. 11 % vurderer, at det allerede er sket.

Figur 3            Deltagernes overordnede positive forventninger til effekter

Andel af virksomheder med forventninger til positive effekter i virksomheden som følge af deres deltagelse

Virksomheder med positiv forventning

 

Årlig omsætning

56 %

 

Antal ansatte

33 %

 

Undgåede fyringer

11 %

 

Projektets implementering

 

Organisering og samarbejde

Samarbejdet mellem projektets partnere er velfungerende, men i første halvdel af projektperioden har projektet være kendetegnet ved manglende fremdrift.

 

Sammenhæng mellem aktiviteter og mål

Projektet understøtter kompetenceudvikling hos deltagerne, men der er potentiale for større koordination mellem de tre hovedforløb. COWI vurderer, at der er begrænset koordination imellem de tre forløb, og vurderer, at man kan styrke effektpotentialet ved at fokusere på systematisk henvisning mellem de tre forløb.

 

Kvalitet, målgruppens opfattelse

Deltagerne oplever projektet som værdiskabende, men der er indikationer på variende kvalitet på tværs af forløbene.

 


Relevans, målgruppens oplevelse

Projektet understøtter kompetenceudvikling på det relevante niveau i deltagervirksomhederne, men relevansen er tydeligst, hvor teori let kan implementeres i praksis. Projektholder har gjort erfaring med, at det er vigtigst at starte med lederne. De skal have set, hvad kompetenceudvikling gør for virksomheden, før de vil lade medarbejderne bliver kompetenceudviklet. Derfor satser projektet nu mere på ledelsessegmentet.

 

Forankring af output

Projektet skaber værdi for virksomhederne i projektperioden, men projektets visiteringspraksis skaber usikkerhed om værdiskabelsen efter projektperioden. COWI ser, at der stadig et behov for at arbejde med, hvordan Bornholms Erhvervsservice og aktørerne kan blive en medspiller i forhold til at få kompetenceudviklet virksomhederne på Bornholm. COWI peger også på, at den interne koordinering af, hvor deltagerne skal tilbydes en plads, ikke virker efter hensigten.

 

Monitorering og opfølgning

Evaluering af de individuelle forløb er en integreret del af projektet, men væsentlig variation i metode og kriterier vanskelligør evaluering på tvær af de tre hovedforløb. Dette gør det svært at samle op på erfaringer og udbytte på tværs af forløbene.

 

Evaluators anbefalinger og læring

 

1.    Igangsæt en fælles opsamling på tværs af indsatserne

Der mangle systematiseret og åben opsamling af viden på tværs af indsatserne. COWI anbefaler, at der skal igangsættes en fælles opsamling med klare succeskriterier for virkomhederne og de kompetencer, de opnår, og hvad målet var, de skulle opnå. Dette skal gøres for at sikre, at forløb og indhold justeres, alt efter hvad der efterspørges.

 

2.    Tydeligere value proposition vil gave rekrutteringen af virksomheder

Projektet oplever, at det ikke er så nemt at rekruttere virksomheder til forløbene. COWI mener, dette kan skyldes, at man ikke er gode nok at til at fortælle, hvad det er, man egentlig tilbyder virksomhederne. Det forelås, at man kunne anvende konkrete og operationelle problemer og udfordringer, som virksomhederne kender fra deres hverdag.

 

3.    Fokuser på at formidle succeshistorier

Projektetholder skal gøre mere ud af at beskrive og formidler succeshistorier fra virksomheder, der allerede har været igennem et forløb.

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. december 2018

1.
Vækst og viden midtvejsevaluering (PDF)

2.
Notat til Viden og Vækst midtvejsevaluering (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på forbrug af EU-midler og regionale udviklingsmidler

00.03.00G00-0065

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-12-2018

4

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til efterretning

Resumé

Med det formål at følge forbruget af strukturfondsmidler (Regionalfonden og Socialfonden) og de regionale udviklingsmidler informeres Bornholms Vækstforum løbende om status.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Bornholms Vækstforum tager status på forbrug af midler til efterretning.

                

Bornholms Vækstforum, 3. december 2018, pkt. 4:

Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regional- og Socialfonden 2014-2020 (strukturfondsmidlerne)

I perioden 2014-2020 har Bornholms Vækstforum ca. 36,2 mio. kr. til rådighed under Regionalfonden og ca. 37,8 mio. kr. til rådighed under Socialfonden.

 

Der foreligger tre ansøgninger til Strukturfondene på dagens møde.

 

Til rådighed

2014-2020

Indstillet på dagens møde

Til rådighed 2014-2020, hvis ansøgning imødekommes

Regionalfonden

16.341.735 kr.

6.790.385 kr.

9.551.350 kr.

Socialfonden

17.052.208 kr.

0 kr.

17.052.208 kr.

Der er stadig midler til rådighed i Strukturfondene til dette møde. De tre første ansøgninger på dagsordenen drejer sig kun om midler fra Regionalfonden, og som man kan se af tabellen oven over, er der midler at bevilge til de tre projekter.

De uforbrugte EU-midler overgår til Erhvervsstyrelsen, og det er p.t. uvist, hvordan der fremover disponeres over midlerne.


Regionale udviklingsmidler

Da der ikke er kommet klarhed over, hvilke midler Vækstforum har til rådighed i 2018, har sekretariatet ikke mulighed for at melde en ramme ud for de regionale udviklingsmidler, Vækstforum har til rådighed, inden det bliver nedlagt med udgangen af 2018.

 

Grunden til, at der ikke er klarhed over midlerne, er, at Erhvervsstyrelsen ikke umiddelbart vil overtage den regionale medfinansiering i 2019 og 2020 til følgende 6 strukturfondsprojekter, som Vækstforum har bevilget:

-      Vækst og Viden

-      Bornholm ud i verden

-      Bæredygtig Bundlinje Bornholm

-      Bedre erhvervsuddannelser

-      Bornholms iværksætterprogram

-      Bornholms fødevareklynge

 

For årene 2019-2020 udestår der udbetalinger på 8,2 mio. kr. til disse projekter.

 

Sekretariatet har fra starten arbejdet ud fra en løsning, hvor Erhvervsstyrelsen overtog Vækstforums medfinansiering, men Erhvervsstyrelsen har her til sidst i forløbet valgt at trække vejviljen tilbage. Det efterlader Vækstforum med et potentielt udbetalingskrav på 8,2 mio. kr.

 

Vækstforumsekretariatet er i dialog med Erhvervsstyrelsen om en mulig løsning, der ikke ender med at belaste de regionale midler så hårdt om først antaget. Aftalen indebærer, at Erhvervsstyrelsen vil lægge en sag på mødet i den nye erhvervsfremmebestyrelse, når den mødes i første kvartal 2019. Her arbejdes der på, at Erhvervsstyrelsen vil foreslå Erhvervsfremmebestyrelsen, at de bevilger 4,1 mio. kr. til medfinansiering af de 6 Strukturfondsprojekter. Et evt. oplæg forventes positivt bakket op af både Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen for at underbygge vigtigheden i, at beløbet bliver bevilget.

Aftalen indebærer også, at BRK selv indbetaler de resterende 4,1 mio. kr. De seks Strukturfondsprojekter overføres senest 31. december 2018 til videreførelse i Erhvervsstyrelsen, hvorfor forpligtelserne for administration af projekterne herefter vil overgå til Erhvervsstyrelsen. Det er udelukkende udbetalingerne af den regionale medfinansiering, der kommer til at vedblive i BRK, indtil en evt. bevilling fra erhvervsfremmebestyrelsen går igennem.

 

Vurdering
Da der ikke kommer en afklaring i 2018, og vi ikke er sikret, at erhvervsfremmebestyrelsen bevilger de 4,1 mio. kr., er det sekretariatets og formandsskabets vurdering, at Bornholms Vækstforum ikke har flere midler at disponere over, inden Vækstforum bliver nedlagt med udgangen af 2018.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. december 2018

1.
Forbrug af EU-midler pr. 3. december 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om tilskud fra Regionalfonden til projekt PreCure Back

00.03.04Ø39-0237

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-12-2018

5

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervsstyrelsen beslutter

Resumé

PreCure ApS ansøger om et Regionalfondstilskud på 2.684.595,60 kr. til produktudvikling af PreCure Back – et produkt, der skal forebygge arbejdsrelaterede nedslidningsskader i ryggen, effektivisere genoptræning ved allerede opståede skader og reducere sygefravær.

KU Sund, DTU og Bispebjerg Hospital er partnere i projektet.

Virksomheden er registreret på Bornholm og forventer at kunne skabe 40 nye arbejdspladser på øen 5 år efter markedsintroduktion inden for administration, salg, markedsføring og produktudvikling.

Projektperioden er 1. januar 2019 – 31. august 2020.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum drøfter projektets effektkæde,

-     at ansøgningen om et Regionalfondstilskud på 2.684.595,60 kr. indstilles til godkendelse i Erhvervsstyrelsen,

-     at projektet slutevalueres.

 

Bornholms Vækstforum, 3. december 2018, pkt. 5:

Bornholms Vækstforum indstillede ansøgningen om Regionalfondstilskud på 2.684.595,60 kr. til godkendelse i Erhvervsstyrelsen.

Vækstforum indstillede at projektet slutevalueres.

Sagsfremstilling

Precure er en startup virksomhed, der inden for en 10-årig periode ønsker at være repræsenteret på alle betydelige industrialiserede, globale markeder med en portefølje af produkter, der medvirker til at forebygge en række nedslidningsskader. Virksomheden består af Søren Würtz, fysioterapeut og specialist i arbejdsmiljø, Finn Bech Andersen, M.Sc. med stor erfaring med forretningsudvikling, ledelse og organisation fra bla. Mærsk og Cowi, Jønne Marcher, M.Sc. i elektroteknologi og erfaring med produktudvikling inden for medicobranchen, og Carsten Scheibye, Ph.d., underviser på CBS, flere år som markedschef og mange års erfaring i virksomhedsøkonomi, branding, PR, kampagnestyring og salg.

 

PreCures første produkt var PreCure Elbow, som fokuserer på skader i og omkring albuen. PreCure Elbow er planlagt introduceret på markedet til september 2019. Udviklingen har været/er støttet af bl.a. Borean Innovation/Innovationsfonden, Cachet, Healthtech Cluster Copenhagen, MedTech og Markedsmodningsfonden.

PreCure har på grund af innovationshøjde og markedsmæssigt potentiale været en del af Scale-Up Denmark programmet (p.t. udvalgt til finalist for 2018) og deltager p.t. i Danish Tech Challenge.

På sigt planlægger virksomheden, at produktporteføljen skal omfatte produkter til både albuer, ryg, nakke, knæ, håndled og skuldre.

 

Arbejdsrelaterede rygskader og rygsmerter er et stigende samfundsproblem. PreCure ønsker derfor med dette projekt at udvikle produktet PreCure Back, der bidrager til at forbygge dette ved at advare brugeren, når muskelaktivitet og ledplacering er potentielt skadelig. Produktet vil bestå af en trøje med sensorer, en applikation og en algoritme i en cloud-baseret løsning. PreCure back vurderer belastningen og giver brugeren feedback via applikation på telefon, computer eller feedback direkte i ærmet, hvis belastningen vurderes potentielt skadelig. På denne måde forventes brugeren over tid at ændre uhensigtsmæssig adfærd og dermed forebygge skader.

Derudover vil PreCure Back også kunne bruges til effektivisering af rehabilitering. Algoritmen vil indeholde mønstergenkendelse til at forudsige uhensigtsmæssige bevægelsesmønstre.

Endeligt vil data fra brugerne finjustere algoritmen, så feedbacket bliver mere præcist over tid.

Projektet skal sikre et brugerdrevet innovationsforløb, hvor prototypen af det samlede produkt indeholdende trøje, algoritme, applikation og dataopsamling bliver færdigudviklet. Desuden skal projektet levere et effektstudie, der påviser PreCure Backs relevante, adfærdsændrende og skadesforebyggende effekt.

 

Projektets indhold

 

  1. Sensorplacering 1/1 2019 – 30/6 2019

Formålet er at identificere de nødvendige sensorpunkter/informationskilder til tolkning af skadelig muskel- og ledaktivitet samt identificere den optimale placering og det nødvendige antal af sensorer for tilvejebringelse af data for udvikling af algoritmen.

 

  1. Udvikling af prototype af hardware 1/3 2019 – 30/6 2019

Formålet er at afdække bedste stofvalg og syningsmetode samt at udvikle første version af det fysiske element i tre størrelser til brug for brugertest.

 

  1. Udvikling af prototype af software 1/3 2019 – 30/6 2019

Formålet er – på baggrund af softwaren fra PreCure Elbow – at udvikle software og sikre, at den større datamængde kan håndteres fra trøje til cloud til brug for brugertest.

 

  1. Brugertest 1 1/7 2019 – 31/10 2019

Pilottest blandt 50 ikke-skadede medarbejdere i virksomheder i reelle brugersituationer og 10 medarbejdere med nedslidningsskader i ryggen, der ikke nødvendigvis opholder sig på arbejdspladsen.

Pilottesten giver mulighed for produkttilpasninger inden den store brugertest 2.

Mulige testvirksomheder er Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital, ISS, Danish Crown samt de bornholmske forsyningsvirksomheder. Der er indgået aftale med flere af dem. De skadede testpersoner inkluderes gennem fysioterapeutiske klinikker.

 

  1. Videreudvikling og tilpasning 1 1/11 2019 – 30/4 2020

Formålet er at implementere tilpasninger af produktets forskellige delelementer baseret på brugertest 1. Herudover udarbejdes design af indpakning og brugermanual.

 


  1. Brugertest 2 1/2 2020 – 30/4 2020

Test i en uge i større skala af 400 raske deltagere og 100 personer med nedslidningsskader i ryggen i reelle længerevarende brugersituationer samt fortsat tilpasning af produktets delelementer, så produktet efter den efterfølgende tilpasning (aktivitet 7) er klar til produktion.

 

  1. Videreudvikling og tilpasning 2 1/5 2020 – 31/8 2020

Formålet er at foretage de sidste tilpasninger med henblik på klargøring til produktion. Tilpasningerne foretages på baggrund af test, interviews og spørgeskemaundersøgelse.

 

  1. IP-rettigheder og CE-mærkning 1/5 2020 – 31/8 2020

Formålet er sammen med eksterne konsulenter at sikre den overordnede IP-strategi for PreCure Back, omfattende patent, varemærke- og designbeskyttelse og om muligt sikre frihed til at operere på de valgte markeder, samt opnå CE-mærkning.

 

Projektets forventede effekter

 

Outputs

·         Data fra test af min. 500 personer og viden fra brugerinterviews

·         Færdig prototype af PreCure Back inkl. hardware, software og algoritme

·         Patentafgørelse, registrering af varemærke og evt. design samt opnåelse af CE-mærkning

Effekter

·         Ved projektets afslutning er PreCure Back klar til produktion, om end der må forventes en vis produktionsmodning.

·         Ved projektets afslutning er der opnået dokumenteret effekt af PreCure Back, dokumenteret ved rapport fra KU Sund.

·         Der forventes skabt 3 jobs ved projektets afslutning. Jobskabelsen forventes at stige successivt, således at der 5 år efter endt projekt vil være skabt 40 arbejdspladser på Bornholm. Jobbene vil i første omgang bestå i administration, markedsføring og lignende stabsfunktioner, hvorefter online salgs- og udviklingsfunktioner vil komme til.

·         Der estimeres en omsætning i år 1 på 5.940.000 kr. alene på det danske marked, i år 3 på 144.900.000 kr. og i år 4 på 242.000.000 kr. på samtlige markeder via et agentnetværk.

Der påregnes markedsintroduktion i Benelux og Tyskland 1 år efter introduktionen i Danmark, i USA 2 år efter introduktionen i Danmark og i Storbritannien og Irland 3 år efter introduktionen i Danmark.

De skønnede omsætningstal er baseret på en vækst- og internationaliseringsplan for PreCure Back, internationale analyser af vækstraten inden for branchen, forstudier i ind- og udland samt en analyse blandt større danske virksomheder, som beskæftiger relevante brugersegmenter (se side 21-23 i ansøgningen).

 

Vurdering

Projektet vurderes at være støtteberettiget under Regionalfondens prioritet 1 a) styrket innovation i SMV’er, da formålet er udvikling af et produkt, der er nyt for virksomheden og markedet, ved hjælp af viden og ekspertise fra vidensinstitutioner.

Projektet er også i tråd med erhvervsudviklingsstrategiens og handlingsplanens målsætning om at skabe vækst gennem at understøtte udvikling af nye produkter, løsninger og serviceydelser med et kommercielt sigte, baseret på kundernes behov.

Endelig imødekommer projektet erhvervsudviklingsstrategiens fokus på udenøs afsætning, idet der her er tale om et produkt, der skal afsættes på det globale marked.

Det vurderes, at virksomheden vil kunne skabe arbejdspladser på Bornholm samt en betydelig omsætning, hvilket understøttes af den interesse og den kapital virksomheden allerede har tilvejebragt nationalt.

Økonomiske konsekvenser

Projektets støtteberettigede udgifter er budgetteret til 5.965.768 kr., der fordeler sig således:

 

Projektarbejde

 

1.907.600 kr.

Konsulentbistand

3.673.500 kr.

Revision

35.000 kr.

18% udokumenterede udgifter

349.668 kr.

I alt                                        

5.965.768 kr.

 

Projektet søges finansieret således:

 

Regionalfonden (45%)

 

2.684.595,60 kr.

Privat egenfinansiering

3.281.172,40 kr.

I alt

5.965.768 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sekretariatet skal oplyse, at den fremtidige dialog med ansøger, legalitetskontrol og administration af projektet varetages af Erhvervsstyrelsen.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. december 2018

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Effektkædeskema (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning om Regionalfondstilskud til projekt BrainTrainer

00.03.04Ø39-0238

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-12-2018

6

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervsstyrelsen beslutter

Resumé

Brain Trainer IVS, v/Parisa Louie og Flemming Videriksen ansøger om et Regionalfondstilskud på 1.730.790 kr. til udvikling af BrainTrainer – et digitalt træningskoncept, der har fokus på mentaltræning og mental sundhed og styrke, og som bygger på de nyeste forskningsresultater omkring hjernens udvikling og velafprøvede meditations- og mentaltræningsprogrammer. Produktet tænkes udbudt gennem fitness-studier og andre træningscentre.

Virksomheden er registreret på Bornholm, og målet er at udvikle et koncept, der kan sælges internationalt og skabe 25 nye arbejdspladser på øen 5-7 år efter markedsintroduktion.

Projektperioden er 1. januar 2019 – 31. maj 2021.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum drøfter projektets effektkæde,

-     at ansøgningen om et Regionalfondstilskud på 1.730.790 kr. indstilles til godkendelse i Erhvervsstyrelsen,

-     at projektet slutevalueres.

 

Bornholms Vækstforum, 3. december 2018, pkt. 6:

Bornholms Vækstforum indstillede ansøgningen om Regionalfondstilskud på 1.730.790 kr. til godkendelse i Erhvervsstyrelsen.

Vækstforum indstillede at projektet slutevalueres.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at udvikle en prototype på det første brain fitness koncept, der kan skaleres internationalt. Produktet er baseret på løsninger basieret på den nyeste teknologi inden for augmentet reality og avanceret software, der så kombineres med træning i fællesskab i træningsstudier.

BrainTrainer er tænkt som et koncept, der imødekommer et behov hos de stadig flere fortravlede mennesker, der søger et sted, hvor de kan arbejde med den indre balance, genvinde kontrollen med deres tanker og følelser og være til stede, ustressede og i kontrol.

Konceptet går ud på at skabe forbindelse mellem sind og krop, opleve fysisk træning på et nyt niveau og maksimere udbyttet af træningssituationer ved hjælp af mentaltræningsteknikker og teknologi, som kan befordre en positiv påvirkning af deltagernes sanser, eksempelvis holografi, virtual reality og augmentet reality (kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data ved brug af grafik, lyd, musik og dufte. Et træningscenter kan f.eks. omdannes til et vandfald, en skov, en bjergside).

Indholdsmæssigt er BrainTrainer inspireret af velafprøvede mentale træningskoncepter som yoga og meditation over mentaltræning, inner game og mindfulness til egentlig hjerne-forskning og moderne teknikker til at styrke balancen, øge velbefindendet, minimere stress og retablere kontakten til sanserne.

 

Ansøgerne har mange års praktisk erfaring med at etablere, udvikle og vækste virksomheder, baseret på IT-løsninger. Virksomheden BrainTrainer IVS består af to personer:

 

Parisa Louie har en MBA i business og marketing, er en erfaren iværksætter og har etableret og solgt to virksomheder. Hun har også stiftet WatchFit, en online markedsplads for sundhed, fitness og wellness, hvor professionelle aktører inden for meditation, slankekure og fysisk træning kan komme i kontakt med kunder og interesserede. Platformen har gennem fire år serviceret mere end to millioner brugere og hoster tusindvis af eksperter fra hele verden, som alle bidrager med indhold, artikler og træningsprogrammer. Parisa Louie er ekspert i diverse former for fysisk og mental træning er coach for højt profilerede klienter inden for fysisk og mental træning.

 

Flemming Videriksen har 25 års erfaring som rådgiver inden for strategisk ledelse, mental træning og coaching, har skrevet diverse bøger om emnet og har arbejdet med mental udvikling og sparring af topledere og eliteidrætsfolk, bl.a. har han været mental coach for det danske kvindelandshold i håndbold samt for eliteidrætsfolk inden for speedway, fodbold, sejlads m.v.

Flemming Videriksen driver også managementkonsulentfirmaet Decide Act, der tidligere har fået Regionalfondstilskud gennem Bornholms Vækstforum til projektet ”Optimal path to grow” – udvikling af et ledelsesværktøj til strategiudvikling- og styring. Virksomheden har netop sikret en udenlandsk investor til fortsat vækst. Virksomheden var i november i år inviteret til at præsenterer sit produkt på verdens største IT messe WEB Summit i Lissabon.

 

Projektet indhold

1.    Planlægning og scoping af projektet

Identifikation af og dialog med eksterne eksperter, der kan bidrage til projektet, planlægning af aktiviteter og scoping af mulige prototyper.

 

2.    Udvikling af scripts til den første prototype

·         Udarbejdelse af bruttoliste med mulige prototype træninger og scripts for de første prototype træninger.

·         Definere indhold af og tekniske krav til prototype på baggrund af scripts.

·         Analog afprøvning af prototype scripts.

 

3.    Fastlæggelse af tekniske specifikationer og produktion af prototype

·         Udvælgelse af eksterne eksperter.

·         Udvikling af prototype (lyd, billeder (video), virtual reality, hologrammer og augmented reality.

·         Identifikation af hardware til test af prototype og mulighed for adgang til hardware.

 

4.    Monitorering af deltagernes performance

·         Definere krav til relevante monitoreringer samt krævet udstyr og teknologier og afprøvning af disse.

·         Kortlægge monitoreringsmuligheder som hjernebølger, puls, vejrtrækning, blodprøver af kortisol og stresshormon i dialog med eksperter.

 

5.    Afprøvning af prototype

·         Design og planlægning af mixed-reality test til pilotstudier, herunder opsætning af hardware til livetest, testning af prototypen i forskellige settings (træningsstudier og virksomheder så vidt muligt på men også uden for Bornholm) for at sikre produktdiversitet, bred publikumsappeal for at sikre globalt perspektiv.

·         Udvikling af vejledningsmateriale samt prototypeprogram til fremtidige instruktører.

 

6.    Validering af mulig kommercialisering af prototype

·         Validering af prototypen, kortlægnings af markedsmuligheder, identifikation af, hvordan prototypen transformeres til en kommerciel model, og hvordan den kan skaleres til en virksomhed.

 

Projektets forventede effekter

 

Outputs

·         BrainTrainers første prototype med ”mixed reality” klar til test og videreudvikling til kommerciel model.

·         Monitoreringsplan for hvordan påvirkningen af deltagerne kan måles i forhold til hjernebølger etc.

·         En plan for konvertering af prototype til færdigt produkt og hvordan det kan kommercialiseres.

 

Effekter

·         3 Skabte jobs på Bornholm ved projektet afslutning stigende til 25 5-7 år efter endt projekt inden for udvikling, administration og support.

·         10 partnere/leverandører af produktet, der har underskrevet letter of intent ved projektets afslutning, successivt stigende til 510 5-7 år efter endt projekt

·         En omsætning på 5 mio. kr. 2 år efter endt projekt, successivt stigende til 40 mio. kr. 5-7 år efter endt projekt.

 

Vurdering

Projektet vurderes at være støtteberettiget under Regionalfondens prioritet 1 a) styrket innovation i SMV’er, da formålet er udvikling af et produkt, der er nyt for virksomheden og markedet, ved hjælp af viden og ekspertise fra eksterne konsulenter.

Projektet er også i tråd med erhvervsudviklingsstrategiens og handlingsplanens målsætning om at skabe vækst gennem at understøtte udvikling af nye produkter, løsninger og serviceydelser med et kommercielt sigte, baseret på kundernes behov.

Endelig imødekommer projektet erhvervsudviklingsstrategiens fokus på udenøs afsætning, idet der her er tale om et produkt, der skal afsættes på det globale marked.

Det vurderes, at der er tale om et produkt, der i høj grad er ”oppe i tiden”, og at virksomheden på sigt vil kunne skabe omsætning og arbejdspladser på Bornholm.


Økonomiske konsekvenser

Projektets støtteberettigede udgifter er budgetteret til 3.846.200 kr., der fordeler sig således:

 

Projektarbejde

 

1.490.000 kr.

Konsulentbistand

1.970.000 kr.

Revision

100.000 kr.

18% udokumenterede udgifter

286.200 kr.

I alt                                                 

3.846.200 kr.

 

Projektet søges finansieret således:

 

Regionalfonden (45%)

 

1.730.790 kr.

Privat egenfinansiering

2.115.410 kr.

I alt

3.846.200 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sekretariatet skal oplyse, at den fremtidige dialog med ansøger, legalitetskontrol og administration af projektet varetages af Erhvervsstyrelsen.

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. december 2018

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Effektkædeskema (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning om tillægsbevilling til anlægspuljen under projekt Bornholm ud i verden

00.03.04Ø39-0209

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-12-2018

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervsstyrelsen beslutter

Resumé

Væksthus Hovedstadsregionen ansøger om en tillægsbevilling på 2.375.000 kr. fra Regionalfonden til udvidelse af puljen til anlægsinvesteringer, da behovet herfor allerede nu overstiger de samlede forventninger under indsatsen.

Der er ingen ændringer til projektet i øvrigt.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at ansøgningen om en tillægsbevilling på 2.375.000 kr. fra Regionalfonden indstilles til godkendelse i Erhvervsstyrelsen.

 

Bornholms Vækstforum, 3. december 2018, pkt. 7:

Bornholms Vækstforum indstillede ansøgningen om Regionalfondstilskud på 2.375.000 kr. til godkendelse i Erhvervsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Projekt Bornholm ud i verden har til formål at understøtte bornholmske virksomheder i deres udvikling og forudsætninger for at eksportere gennem et vækstforløb, der udmunder i en vækstplan for virksomheden.

I projekt Bornholm ud i verden er der afsat en pulje, der specifikt gives til tilskud til anlægsinvesteringer. En forudsætning for at virksomhederne kan opnå et tilskud er, at der i deres udviklede vækstplan er identificeret barrierer eller indsatsområder, som forudsætter netop disse investeringer. Virksomhederne skal således kortlægge et investeringsprojekt, som underbygges af en business case, der viser, at investeringen vil gøre en positiv forskel for virksomhedens vækst. Investeringsprojektet kan udvikles med inddragelse af private rådgivere, og processen understøttes af den tilknyttede facilitator fra Væksthuset.

Virksomheden skal indsende en ansøgning om tilskud inkl. budget for investeringen. Ansøgningen godkendes af et investeringspanel bestående af to eksterne personer og Væksthusets direktør. Hvis investeringspanelet godkender ansøgningen, kan virksomheden påbegynde indkøbet og herefter anmode om udbetaling af tilskud på op til 30% af de støtteberettigede omkostninger.

Væksthus Hovedstadsregionen begynder at se de første ansøgninger om tilskud til anlægsinvesteringer fra virksomheder, der har været aktive i Bornholm ud i verden. Det viser sig, at kun nogle af de virksomheder, der har deltaget i projektet, går videre og ansøger om tilskud til investeringer, efter de har udviklet deres vækstplan. Til gengæld planlægger disse virksomheder langt større investeringer end først antaget, og de ansøger tilsvarende om større tilskud end oprindeligt budgetteret i projektet. Der ses således et mønster, hvor virksomhederne alene søger om større tilskud, der forventes at kunne gøre en reel forskel.

Det p.t. kendte, estimerede investeringsbehov beløber sig til 5.359.000 kr., svarende til et EU-tilskud på 1.607.700 kr. og en egenfinansiering fra virksomhederne på 3.751.300 kr.

I projektets nuværende anlægspulje er der kun 2.500.000 kr., hvilket alene kan udløse et EU-tilskud på 750.000 kr. med 1.750.000 kr. i egenfinansiering fra virksomhederne.

Det betyder, at projektet med den nuværende anlægspulje ikke engang kan honorere 50% af de p.t. kendte investeringsønsker. Hertil kommer, at der fra foråret 2019 gerne skal yderligere 20 virksomheder igennem programmet, som så ikke kan få mulighed for tilskud til anlægs-investeringer.

Væksthus Hovedstadsregionen anmoder derfor om en tillægsbevilling på 2.375.000 kr. fra Regionalfonden, således at tilskudsbeløbet til anlægsinvesteringer kan hæves fra 750.000 kr. til 3 mio. kr. (ved en gennemsnits støtteprocent på 25%). Med det øgede tilskud forventes det at være muligt at kunne efterkomme efterspørgslen efter tilskud fra de deltagende virksomheder og samtidig sikre, at de reelle tilskudsbeløb bliver af en størrelse, der vil have en mærkbar effekt.

Vurdering

Sekretariatet vurderer, at tillægsbevillingen er støtteberettiget under Regionalfondens prioritetsakse 2: ”Flere vækstvirksomheder”.

 

Det er sekretariatets vurdering, at det vil være særdeles kritisk både for rekrutteringen til projektet og for projektets effekter, hvis ingen af de kommende 20 deltagere i projektet kan tilbydes tilskud til anlægsinvesteringer, som programmet ellers havde stillet i udsigt.

Herudover er det positivt, at der pludselig er opstået en investeringslyst på Bornholm, som ellers ifølge flere kilder har været fraværende i et stykke tid.

Bornholm har 6,5 mio. kr. tilbage under dette indsatsområde under Regionalfonden, og det opfattes som positivt, at yderligere knap 2,4 mio. kr. af disse midler kan komme ud at arbejde i de bornholmske virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

 

Nuværende budget

 

 

 

Støtteprocent

Støttebeløb

Projektomkostninger

12.083.626,56 kr.

50%

6.041.808,28 kr.

Anlægsinvesteringer

2.500.000,00 kr.

25%

625.000,00 kr.

Samlet budget

24.083.616,56 kr.

40,94%

6.666.808,28 kr.

 


Nyt budget ved indstilling af tillægsbevilling på 2.375.000 kr.

 

 

 

Støtteprocent

Støttebeløb

Projektomkostninger

12.083.626,56 kr.

50%

6.041.808,28kr.

Anlægsinvesteringer

12.000.000,00 kr.

25%

3.000.000,00 kr.

Samlet budget

24.083.616,56 kr.

40,94%

9.041.808,28 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sekretariatet skal oplyse, at den fremtidige dialog med ansøger, legalitetskontrol og administration af projektet varetages af Erhvervsstyrelsen.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. december 2018

1.
Ansøgning om tillægsbevilling (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Reservation af midler til videreudvikling af World Craft Region aktiviteter

24.02.00Ø39-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-12-2018

8

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune ansøgte om og fik titlen som ”World Craft Region” i september 2017.

Denne sag lægger op til en beslutning om reservation af et rammebeløb, der skal sikre igangsættelse af nye aktiviteter, der har et kommercielt sigte.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Bornholms Vækstforum giver afslag på anmodningen grundet uklarheden om midlerne for 2018,

-     at Bornholms Vækstforum anbefaler Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget at indstille reservation af op til 500.000 kr. af eventuelle kommende udviklingsmidler under forudsætning af, at beløbet forsøges puljet med øvrige offentlige og/eller private fonde.

 

Bornholms Vækstforum, 3. december 2018, pkt. 8:

a) Bornholms Vækstforum indstillede ansøgningen til afslag, da der er uklarhed om midlerne for 2018.

b) Bornholms Vækstforum anbefaler, at Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget reserverer midlerne af eventuelle kommende udviklingsmidler.

Sagsfremstilling

På Bornholm er der et komplet ”økosystem” af højt kvalificerede og ambitiøse kunsthåndværker virksomheder, der drives kommercielt, uddannelses- og forskningsmiljø inden for glas og keramik i Nexø samt formidlingsinstitutionerne Hjorts, Kunstmuseet og Grønbechs Gaard. På samme måde, som titlen er givet til hele branchen, er det også hele branchen, der bør nyde godt af de aktiviteter, der fortsat skal fastholde, at Bornholm kan brandes på denne titel.

 

CRT vurderer i en endnu ikke offentliggjort rapport, at der kan opnås store effekter gennem synlighed og international anerkendelse, og at titlen kan give anledning til styrket samarbejde og videreudvikling inden for og mellem øens kunsthåndværkervirksomheder og mellem dem og andre sektorer, såvel som internationale samarbejder – hvis der vel at mærke afsættes ressourcer til dette. CRT vurderer, at der kan forventes en vis stigning i beskæftigelsen i branchen. Dels som følge af øget beskæftigelse, dels i form af nyetableringer.

CRT forventer også, at samarbejder med turismebranchen kan få en større regionaløkonomisk effekt, fx gennem sæsonforlængelse, hvis branchen klædes tilstrækkeligt på til at kunne formidle WCR titlen og Bornholms særlige styrkeposition inden for kunsthåndværk. Ydermere kan effekterne af titlen ifølge CRT udmøntes i generelt øget kendskab til Bornholm og øget attraktivitet i forhold til at besøge eller endda bosætte sig på øen.

 

Det daværende Vækstforum tilkendegav interesse for, at Vækstforumsekretariatet arbejdede videre med finansieringsmulighederne på baggrund af et oplæg fra Vækstforumsekretariatet på december-mødet.  Oplægget var delvist baseret på de anbefalinger, der blev givet af den internationale jury, der besøgte Bornholm og efterfølgende indstillede til bestyrelsen i World Craft Council, at Bornholms skulle tildeles titlen som første World Craft Region. Hidtil er titlen alene tildelt byer.

 

Afslag

På den baggrund blev der indledt et samarbejde med aktørende i kunsthåndværkermiljøet og Destination Bornholm, og det blev forsøgt at rejse finansiering til udvikling af et EU-finansieret klyngeprojekt, der indeholdt kompetenceudviklings- og produktudviklingsaktiviteter, drevet af Designskolen i Nexø. Der blev dog givet afslag fra Erhvervsstyrelsen på finansiering af en ny kunsthåndværkerklynge, idet det maksimale antal klynger på to allerede var etableret på Bornholm.

 

Status

Som nævnt i indledningen i denne sagsfremstilling er kunsthåndværker- og turismebranchen enige om potentialet i en fornyet satsning. Projektet, der bør sikres finansiering i min. 2 år, tager udgangspunkt i anbefalingerne fra World Craft Council og CRT’s behovsanalyse.

 

Der er indsendt en ansøgning til at understøtte World Craft Region-titlen gennem følgende hovedaktiviteter:

1)   Koordination af aktiviteter mellem aktørerne

2)   Kommunikationsstrategi, der skal udbrede kenskabet til titlen internt og eksternt

3)   Kompetenceudvikling inden for en række kommercielle og kommunikative færdigheder i branchen

Oplægget til ansøgningen er vedlagt som bilag.

Finansiering

Det anslås, at det samlede budget vil være 1,3 mio. kr. fordelt på en toårsperiode.

Projektet kan finansieres ved, at erhvervsministerens nye regionale pulje ansøges om 500.000 kr. fordelt på to år, samt at Bornholms Regionskommune ansøges om at bidrage med 500.000 kr. Alternativt kan en privat og/eller anden offentlig fond ansøges om 300.000 kr.

Vurdering

Det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at projektet er relevant og anbefaler således, at det indstilles til godkendelse. Dog er det sekretariatets vurdering, at CRT’s effektforventninger er mere optimistiske end realistiske. Usikkerheden bør dog komme projektet til gode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen ift. de regionale midler, hvis Vækstforum bevilger til afslag og sagen sendes videre til behandling i ØEPU.

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. december 2018

1.
World Craft Region - Status og videreudvikling (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning: Outdoor projekt

24.05.00G01-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-12-2018

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Vækstprojektets primære formål er gennem en styrkelse af outdoor turismen at sikre vækst og beskæftigelse i turismen på Bornholm.

Projektperioden er 1. maj 2017 – 30. april 2019.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at ansøgningen indstilles til afslag grundet uklarheden om midlerne for 2018.

 

Bornholms Vækstforum, 3. december 2018, pkt. 9:

Bornholms Vækstforum indstillede ansøgningen til afslag da der er uklarhed om midlerne for 2018.

Sagsfremstilling

 

Vækstprojekt ”Outdoor Bornholm” søger om 345.000 kr. af de regionale udviklingsmidler.

 

Formålet med projektet er:

gennem en styrkelse af outdoorturismen at sikre vækst og beskæftigelse i turismen på Bornholm.

Outdoorturisme er i vækst. Gæsterne ønsker at gøre aktivt brug af naturen. Bornholm har en fantastisk natur, som er særegen i Danmark, men for at sikre vækst i turismen er der grundlæggende to opgaver, som skal realiseres gennem vækstprojektet.

1.      Rammerne skal forbedres. Det drejer sig eksempelvis om udbygningen af mountainbikespor, men også andre outdoor aktiviteter og -oplevelser vil være i fokus.

2.      Projekteringsplaner for Almindingen og Nordbornholm samt et potentielt outdoor center.

3.      Med afsæt i de forbedrede rammer samt projekteringsplaner skal vi tilsikre, at vi får skabt kommercielle projekter og tiltag, der skaber vækst og beskæftigelse, således at projektet kan være med til at gøre en forskel for Bornholm og for dansk turisme.


Projektets målsætning

Med vækstprojektet initieres og understøttes en langsigtet proces, der skal styrke Bornholms position som en stærk destination i Danmark, der er medvirkende til at sikre fremgang i turismen i Danmark som helhed. Vækstprojekt ”Outdoor Bornholm”, der løber over 2 år skal bidrage til:

·         Øget kendskab til Bornholm som outdoor-destination

·         Flere overnatninger og flere tilrejsende

·         Øget omsætning

·         Flere i beskæftigelse

Målsætningerne skal bidrage til at holde fokus på, at udgangspunktet er outdoor-aktørernes forstærkede kommercielle fokus, da aktørerne er grundlaget for outdoor-turismen.

Destinationsprojektet forankres formelt hos Bornholms Regionskommune med Destination Bornholm som primær operatør (projektleder) på projektet.

 

Der søges midler til tre delelementer af projektet

·         Faciliteter og skiltning

·         Formidling

·         ”Code of conduct”

 

Faciliteter og skiltning

Der arbejdes i denne indsats med udvikling af outdoor infrastrukturen på Nordbornholm. På landsiden tages der afsæt i tre geografiske områder, hhv. Ringe bakker/ Vang granitbrud, Slotslyngen samt skovområder ved Hammersholm – herunder forbindelsesruter mellem områderne og sammenhæng til en tværgående sti til Allinge-Sandvig. I forhold til udvikling af vandrelaterede aktiviteter tages der primært udgangspunkt i kyststrækningen Vang-Allinge, Hammersø og Opalsøen.

Udviklingen skal ske med et stærkt udgangspunkt i en grundig kortlægning af den nuværende fysiske infrastruktur samt Naturstyrelsens regler og retningslinjer for brug af fysisk infrastruktur og færdsel i naturen. Ud fra denne kortlægning skal der i tæt koordinering med Signaturprojektet Outdoor Bornholms klyngemedlemmer og med en markeds- og brugerrettet tilgang udvælges 2-4 relevante outdoor aktiviteter. En foreløbig kortlægning blandt erhvervsaktørerne peger på et kommercielt potentiale i at udvikle infrastrukturer og faciliteter i forhold til MTB, kajak, dykning og lystfiskeri som et ekstra lag til et eksisterende veludbygget vandre-stisystem og cykelveje.

Prioritering af aktiviteter sker i henhold til udarbejdelsen af en nordbornholmsk projekteringsplan med anbefalinger inden for optimering og nyanlæggelse af stier/spor, skiltning, nye fysiske anlæg, faciliteter m.m. Alt i relation til at skabe bedre forudsætninger for, at brugerne kan dyrke outdoor aktiviteter, og at outdoor erhvervet styrker sine muligheder for at udvikle deres forretning. Udviklingsarbejdet sker med respekt for lokale, private og offentlige lodsejere. Desuden vil der blive trukket på erfaringer fra Almindingen.

Samtidig er det vigtigt, at de nuværende outdoor aktører på øen også inddrages, så deres erfaringer og viden anvendes aktivt i indsatsen.

 

Formidling

Etableringen af rammer, der understøtter udviklingen, er essentiel, men det er formidlingen af rammerne også. Derfor vil der, på tværs af de geografiske områder, blive arbejdet med at etablere en formidlingsplatform, der er ø-dækkende, og som favner outdoor områder i relation til det kommercielle niveau, og der hvor Bornholm tilbyder produkter i en kommerciel sammenhæng.

Tiltagene tager udgangspunkt i en hands on formidling til gæsten, der er på øen. Dette vil være praktisk information til de udøvende gæster, som sikrer brugen af rammerne og tilbuddene og dermed den gode oplevelse for gæsten på øen. Formidlingen vil derudover også være et redskab, som fastboende vil få glæde af.

Der forventes produceret en app, som tager udgangspunkt i en kortfunktion med forskellige lag af oplysninger i relation til konkrete aktiviteter. Eks. beskrivelsen af vandreruter på ø-niveau på tværs af lodsejere og dertilhørende praktiske informationer omkring vandreruternes beskaffenhed og brugbarhed i forhold til brugergrupper m.v. Udgangspunktet for app-produktionen er et samarbejde med ”Spor i landskabet-projektet” i Åkirkeby, hvor vi udbygger app-produktion fra dette projekt med det ø-dækkende materiale. Henover de efterfølgende 1-2 år forventes materialet at blive integreret i Bornholm.info – app’en, der udkommer i en første version i sensommeren/efteråret 2017.

Derudover vil de allerede eksisterende platforme eks. bornholm.info, udinaturen.dk og lignende sikre referencer og henvisninger til det ø- og tværdækkende materiale.

 

”Code of conduct”
Naturen tilhører os alle. Derfor er det også væsentligt, at der i naturen er plads til alle brugere. Det understøttes dels af en ”mapping” af områder, som sikrer, at brugerne i videst muligt omfang opholder sig i forskellige områder, men derudover også via den gode opførsel i naturen, der skaber rum og forståelse blandt brugergrupperne.  På tværs af de geografiske indsatser tager projektet fat på opgaven omkring at etablere et ”Code of Conduct” blandt MTB-brugerne. Regelsættet skal sikre klare regler for den gode adfærd og brug af naturen.  Indsatsen indkredses til netop denne gruppe grundet det fokus, der er på netop dette område i Signaturoplevelsesprojektet.

Med et ”Code of Conduct” ønsker Bornholm at gå forrest i forhold til etableringen af et regelsæt, der skitserer nogle klare retningslinjer, som de kommercielle aktører anerkender og efterlever. Retningslinjerne etableres i et samarbejde mellem de kommercielle aktører, Naturstyrelsen, private og offentlige lodsejere, myndigheder og Destination Bornholm. 

Som en del af opgaven omkring at etablere et Code of Conduct forventes etableret en certificeringsordning, som skaber et ”ambassadør-korps”, der understøtter arbejdet med at udbrede kendskabet til, og efterlevelsen af, den gode opførsel i naturen.

Regelsættet skal sikre ejerskab til den fælles opgave; nemlig at sikre en bæredygtig og langtidsholdbar udvikling af outdoor turismen. ”Code of Conduct” skal samtidig også være et markedsføringsredskab, som Bornholm er stolt af, og som positionerer øen som stedet, der går forrest i forhold til bæredygtighed og hensyntagen til brugergrupperne i naturen.

Læring og konklusioner kommunikeres og videregives for udbredelse til andre turisme-destinationer.

 

Vurdering
Det er sekretariatets vurdering, at projektet er inden for rammerne af erhvervsudviklings-strategien, vedtaget af Bornholms Vækstforum. Projektet bygger videre på de målsætninger, der er sat i forhold til ønsket om at udvide skuldersæsonen og tiltrække flere turister efter højsæsonen er overstået.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 3. december 2018

1.
Økonomi og tidsplan - 2018-04-26 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Aktuelt og gensidig orientering

24.10.00P35-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

03-12-2018

10

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til orientering

Resumé

Alle har under dette punkt mulighed for at informere om aktuelle sager af interesse for Vækstforum.  Under ”sagsfremstilling” er anført de orienteringspunkter, Vækstforumsekretariatet havde kendskab til – og fandt aktuelle – ved dagsordenens udsendelse.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Bornholms Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 3. december 2018, pkt. 10:                                                   Vækstforum tager orienteringen til efterretning.