Referat
Bornholms Ældreråd
19-01-2016 kl. 09:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Dialog med hospitalsdirektøren
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 4 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 5 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 8 FN´s ældredag 2016
  åbent 9 Rapport om anmeldt tilsyn Område Vest - Midtpunktet og Vestergade 2015
  åbent 10 Rapport om anmeldt tilsyn 2015 Klippely
  åbent 11 Rapport om anmeldt tilsyn Ressourcevejen 2015
  åbent 12 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2015
  åbent 13 Redegørelse for udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2015
  åbent 14 Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2015
  åbent 15 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2015
  åbent 16 Godkendelse af afrapporteringer på centrale udmeldinger under den nationale koordinationsstruktur
  åbent 17 Mødeplan
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Eventuelt
  åbent 20 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

1

 

 

 

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialog med hospitalsdirektøren

27.35.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

2

 

 

 

 

 

Hospitalsdirektør for Bornholms Hospital Niels Reichstein Larsen er inviteret til at deltage kl. 09,30 – 10,00 med følgende dagsorden:

 

·       Hospitalsdirektørens funktion

·       Informationer til borgere ved udskrivning fra sygehus

·       Samarbejde mellem hospital og kommune

·       Liggende transporter

·       Valgmulighed for fly eller færge

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

3

 

 

 

Følgegruppen har holdt møde den 9. december 2015, og den 13. januar 2016 orientering herfra vil blive givet i mødet. Referat fra mødet den 9. december vedh. dagsordenen.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet. Referat fra møde den 9. december og den 13. januar vedh. referatet.

Møde med ledelsen på BOFA - februar/marts.

Møde med Rønne Havn og Ystad Havn efter færgeudbuddet.

Biblioteket i Aakirkeby - møde den 24. februar.

Dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 19. januar 2016

1.
Referat (DOCX)

2.
Referat 13.1.2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

4

 

 

 

Følgegruppen har holdt møde den 14. januar 2016 orientering herfra vil blive givet i mødet.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet. Referat fra møde den 14. januar vedh. referatet.

Møde i lokalt politiråd i december.

Møde med ældrechefen den 14. januar.

Der skal arbejdes med en værdighedspolitik.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 19. januar 2016

1.
Referat 14.1. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

5

 

 

Den koordinerende gruppe har holdt møde den 12. januar 2016, referat tilgår medlemmerne direkte. Formanden orienterer.

 

Økonomirapport pr. 31. december 2015 er tilgået medlemmerne direkte. Resultatet af denne til orientering.

 

Budget 2016: kr. 230.743

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet. Servicedirektør Johannes Nilsson deltog i del af mødet den 12. januar omkring koordinering af opgaver/gæster.

Møde i Regionsældrerådet den 9.2. i Hillerød - uden deltagelse herfra.

Budgetoverslag for 2016 udleveret i mødet.

Befordring og diætsedler afleveres månedsvis.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

6

 

 

 

Der har været holdt møde i Trafikkontaktrådet den 10. december 2015. Orientering ved Erik A. Larsen.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet fra møde den 10. december - herunder problemstillinger i lufthavnsregi. 

Næste møde er den 4. februar.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

7

 

 

 

Formanden og Ragna Folkmann orienterer fra møde den 10. december 2015.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet. Referat fra mødet er udsendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  FN´s ældredag 2016

27.15.00G20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

8

 

 

 

 

 

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 5. januar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet. Dialogmøde med interessenter den 12. januar.

Materiale udsendt til eventuelle udstillere. Enkelte stande er allerede solgt.

Pressemeddelelse udsendes medio februar.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsyn 2015 Område Vest - Midtpunktet og Vestergade  

27.12.16K09-0150

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

 

Social-og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddene i Område Vest (Midtpunktet og Vestergade) henholdsvis den 10. november 2015 og 19. november 2015.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

Samlet indtryk

Midtpunktet

Det er Tilsynets opfattelse, at Midtpunktets samværs- og aktivitetstilbud er et godt tilbud til brugerne. Tilbuddet tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, og der er også fokus på fællesskabet, hvor dette er nødvendigt og givtigt.

 

Der er i forbindelse med tilsynet, ikke givet anbefalinger.

 

Vestergade

Det er Tilsynets indtryk, at værestedet Vestergade, er et godt dagtilbud til brugerne. Der er stor grad af brugerinddragelse, og brugerne bidrager i høj grad til indholdet i tilbuddet. Der er stor grad af respekt for den enkelte bruger, og der tages de hensyn til brugernes formåen, som man kan forvente.

 

Der blev i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

·       Tilsynet anbefaler, at der tages skridt til en plan for udbedring af den revnede belægning op mod huset, således at faren for faldulykker fjernes.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016:

Rapporten fremsendes til Bornholms Ældreråd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning. Dog undrer Ældrerådet sig over, at åbningstiden er mandag til torsdag fra kl 8 til 16 og fredag fra kl 8 til 13 og lukket i weekenden, hvor brugere giver udtryk for ensomhed. Brugerne er tilfredse med, at der tilbydes forskellige aktiviteter. Ældrerådet undrer sig desuden over, at der er låste døre i dette tilbud.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 19. januar 2016

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2015 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Vestergade 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rapport om anmeldt Tilsyn 2015 - Klippely   

27.12.16K09-0153

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

 

Social-og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Klippely den 12. november 2015.

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er Tilsynets indtryk, at Klippely fungerer som en god arbejdsplads for brugerne. Der er respekt om de enkelte, og arbejdsopgaverne tager udgangspunkt i, hvad man kan bidrage med. Der er i høj grad mulighed for at tage hensyn til den enkelte. Det er meget synligt, at de opgaver man løser, er betydningsfulde og nødvendige at få udført.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016:

Rapporten fremsendes til Bornholms Ældreråd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet Klippely fungerer som en god arbejdsplads for brugerne med respekt for hinanden.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 19. januar 2016

1.
Tilsynsrapport Klippely 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Rapport om anmeldt tilsyn Ressourcevejen 2015

27.12.16K09-0152

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Ressourcevejen den 24. november 2015. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Ressourcevejen er et rigtigt godt dagtilbud til brugerne, hvor brugerne i høj grad har medbestemmelse i forhold til aktiviteter. Personalet fremstår kompetente, og med rigtig god føling med hver enkelt bruger, og deres behov. Brugerne imellem er der et fint og empatisk forhold, hvor man trygt kan drøfte de problematikker, man måtte ønske, og hvor oplevelsen er, at man alle er ”i samme båd”, og kan hjælpe og støtte hinanden.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016:

Rapporten fremsendes til Bornholms Ældreråd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet brugerne oplever Ressourcevejen som et godt tilbud.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 19. januar 2016

1.
Tilsynsrapport Ressourcevejen 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2015

27.12.16K09-0145

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 2. september 2015 (afdelingerne A+B), den 17. august 2015 (afdelingerne C+D), den 12. august 2015 (afdelingerne E+F) samt den 13. august 2015 (afdelingerne GH+IJ), aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk Plejecenter Snorrebakken

Det er Tilsynets samlede indtryk, at afdelingerne på Plejecenter Snorrebakken yder beboerne en god og tryg hverdag.

 

Der er samlet set fokus på at arbejde med at sikre at den enkelte beboer er mest og længst muligt i eget liv, og det er Tilsynets opfattelse, at beboerne på Snorrebakken samlet set modtager en god og kvalificeret pleje og omsorg.

 

Hvor der i forbindelse med tilsynene er blevet givet anbefalinger hvor der skulle følges op inden næste års tilsyn, har Tilsynet i alle tilfælde modtaget en skriftelig tilbagemelding på disse anbefalinger.

 

Afdelingerne A+B

Tilsynet blev gennemført 2. september 2015

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne har en god og tryg hverdag, hvor deres selvbestemmelse vægtes højt, og hvor der også er øje for at den grundlæggende pleje og omsorg skal være i orden. Medarbejderne er gode til at hjælpe hinanden i pressede situationer, og kan også få den fornødne hjælp hos teamlederen.

 

Der er i forbindelse med Tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Afdelingerne C+D

Tilsynet blev gennemført 17. august 2015

Det er Tilsynets samlede indtryk, at beboerne i C+D har en god og tryg hverdag, hvor det er muligt at deltage i aktiviteter, hvis man ønsker det. Der er fokus på den enkelte beboer, og dennes formåen, således at man også udfordres i forhold til at være aktiv i de gøremål, som er i løbet af dagen. Det er også Tilsynets opfattelse, at der er god fokus på dokumentationen omkring beboeren.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

-Tilsynet anbefaler, at det sikres, at plejeplaner, som er aktive, også er synlige i plejecentermodulet. Opfølgning i forbindelse med næste års Tilsyn.

 

Afdelingerne E+F

Tilsynet blev gennemført 12. august 2015

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på afdelingerne E+F modtager et tilbud, der gives i forhold til de aktuelle problemstillinger og udfordringer som den givne beboer måtte være i. Det er Tilsynets opfattelse at beboere og pårørende oplever en tryg hverdag, hvor personalet yder den nødvendige pleje og omsorg.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at der er et dagligt fokus på, at beboerne skal være længst muligt i eget liv, og at plejen og omsorgen ydes med udgangspunkt i dette. Tilsynet har noteret sig at tilbuddet siden sidste års tilsyn, har arbejdet målrettet med de problemstillinger der blev givet anbefalinger på, og tydeligt har højnet standarden på beboerdokumentationen.

 

Der er i forbindelse med Tilsynet givet en anbefaling:

 -Tilsynet anbefaler, at teamleder fremsender en skriftlig redegørelse til Tilsynet senest den 26. oktober 2015 omkring begrundelsen for den nye praksis, og om Tilsynets bemærkning giver anledning til ændring af praksis.

 

Afdelingerne GH+IJ

Tilsynet blev gennemført 13. august 2015

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne har et tilbud, som tager hånd om de specifikke og specielle problemstillinger som de måtte have.  Beboerne virker trygge og udtaler tilfredshed med den hjælp der gives. Det er Tilsynets opfattelse, at der er stor fokus på, at beboerne skal være længst muligt i eget liv, og at man vægter dette højt. Det er også Tilsynets opfattelse, at der er arbejdet konstruktivt med de problemstillinger vedr. bl.a. beboerdokumentationen, som Tilsynet påpegede i sidste års tilsyn.

 

Der i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

-Tilsynet anbefaler, at borgernes dokumentation generelt gennemgås, så der ikke er oplysninger der ikke længere er gældende stadig fremgår af journalen. Der følges op i forbindelse med næste års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016:

Rapporten fremsendes til Bornholms Ældreråd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Snorrebakken afd. A+B: Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet det dog skal bemærkes, at tre beboere er flyttet ind i en terminalfase. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med tilbuddet.

Snorrebakken afd. C+D: Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning. Ældrerådet undrer sig over, at det pædagogiske personale er taget ud af normereingen.

Snorrebakken afd. E+F: Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet tilsynet dog efterlyser en handleplan for håndtering af medicin, der er låst inde.

Snorrebakken afd. GH+IJ: Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet det bemærkes, at der er et højt sygefravær, hvor der i perioder må "løbes" ekstra stærkt.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 19. januar 2016

1.
Tilsynsrapport Snorrebakken A+B 2015 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Snorrebakken C+D 2015 (DOCX)

3.
Tilsynsrapport Snorrebakken afd. GH+IJ 2015 (DOC)

4.
Tilsynsrapport Snorrebakken afd. E+ F 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Redegørelse for udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2015

27.12.16K09-0156

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Socialtilsynet Hovedstaden fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud i Bornholms Regionskommune for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

 

 

Sagsfremstilling

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle omfattede tilbud, mindst én gang om året. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

 

Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

•    Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.

•    Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.

•    Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service.

 

Socialtilsynet skal ved varetagelsen af tilsynsopgaven indhente relevant information, herunder:

•    aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet,

•    indhente oplysninger fra tilbuddet, herunder tilbuddets seneste årsrapport,

•    indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

•    indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:

1) Uddannelse og beskæftigelse.

2) Selvstændighed og relationer.

3) Målgrupper, metoder og resultater.

4) Organisation og ledelse.

5) Kompetencer.

6) Økonomi.

7) Fysiske rammer.

 

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal Socialtilsynet udstede påbud.

 

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 6 i lov om social service.

 

Hvis Socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold i et tilbud, skal Socialtilsynet underrette de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når disse borgere kan blive berørt.

 

Tilbud, der søger om godkendelse, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give Socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som Socialtilsynet anmoder om. Socialtilsynet har i 2015 aflagt tilsynsbesøg på følgende kommunale botilbud – herunder tilbud der har en driftsaftale med Regionskommunen:

•    Røbo

•    Klintebo

•    Valmuen

•    Stenbanen

•    Nexøhuset

•    Kærbygaard

•    Gartnerparken

•    Kommandanthøjen

•    Kvindekrisecentret

 

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden regodkendt alle 9 tilbud der har været ført socialt tilsyn med.

Hvad angår Kvindekrisecenter Bornholm, regodkendes dette med et vilkår om, at der for årsrapporten 2015, sker forvaltningsrevision i overensstemmelse med gældende regler på området. Endvidere regodkendes Kvindekrisecenter Bornholm med et vilkår om, at den særlige revisionserklæring for § 109-tilbud indberettes på Tilbudsportalen.

 

Af Rapport om Socialtilsyn 2015, fremgår det, hvordan de enkelte tilbud påtænker at følge op på de udviklingspunkter der er blevet anført i forbindelse med de respektive tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016:

Redegørelsen fremsendes til Bornholms Ældreråd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets samlede rapport til efterretning, idet der ikke er væsentlige ændringer fra forrige rapport. Alle tilbud er blevet godkendt, og der er ud for hvert af tilbuddene beskrevet udviklingspunkter, som tilbuddene skal arbejde med til næste tilsyn.

Røbo: Det bemærkes, at der er iværksat kompetenceudvikling.

Gartnerparken: Det bemærkes, at der efter et behov ansættes en nattevagt for at skabe tryghed for beboerne.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 19. januar 2016

1.
Tilsynsrapport Røbo 2015 (PDF)

2.
Tilsynsrapport Klintebo 2015 (PDF)

3.
Tilsynsrapport Valmuen 2015 (PDF)

4.
Tilsynsrapport Stenbanen 2015 (PDF)

5.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2015 (PDF)

6.
Tilsynsrapport Kærbygård 2015 (PDF)

7.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2015 (PDF)

8.
Tilsynsrapport Kommandanthøjen 2015 (PDF)

9.
Tilsynsrapport Kvindekrisecentret 2015 (PDF)

10.
Rapport om udførte Socialtilsyn 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2015

27.66.08K07-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Center Psykiatri og Handicap har i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015 modtaget i alt 56 indberetninger omfattende 33 borgere fordelt på 11 tilbud (bo- og dagtilbud).

 

Der er i 2015 indberettet efter:

§125 (alarm- og pejlesystemer) i lov om social service

§126 (fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service

§126a (fastholdelse i hygiejnesituationer) i lov om social service

§128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service

 

Type                                                                                           Antal     

§125 om alarm- og pejlesystemer                                                 4

§126 om fastholdelse                                                                   34

§128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                    18

Samlet antal indberetninger                                                         56                                                                                   

 

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

55 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

1 magtanvendelse, foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

Indberetningerne omfatter 33 borgere.

 

Hvor magtanvendelsen er blevet vurderet til at være ulovlig, er leder på det pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere. I tilfældet hvor magtanvendelsen har været kendt ulovlig, har denne været udført efter mindsteindgrebs-principperne, og er fra myndigheden blevet vurderet til ikke at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere. Borgeren/personlig værge har ikke ønsket, at indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen.

 

Der ligger en lovmæssig forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124, og der ligger tillige i lovgivningen en klar skelnen mellem, at indgrebene skal udføres ud fra hensyn til bl.a. mindsteindgrebsprincipperne, ud fra en vurdering af faren for væsentlig personskade og sikring af omsorgsforpligtelsen overfor den enkelte borger.

 

I forhold til indberetningerne i 2015 er der tale om en lille stigning i det samlede antal indberettede magtanvendelser på voksenhandicapområdet. Der er tale om en stigning på 9 indberetninger, og da efter servicelovens § 126 (fastholdelse). Fordelingen på magtanvendelserne efter fordeling på borgere er også steget – her fra 25 borgere i 2014 til 33 borgere i 2015.

 

Der kan ikke lægges nogen umiddelbar forklaring til grund for den lille øgning i antallet af indberetninger, og stigningen vurderes ikke til at være speciel på nogen måde. I og med der er sket en stigning på borgere der er foretaget en magtanvendelse overfor, ses der et fald i gentagne nødvendige magtanvendelser overfor enkelte borgere, hvilket vurderes til at være positivt, ud fra en betragtning at man overfor for disse borgere har fundet andre mindre indgribende tiltag.

 

Samlet set oplever Center Psykiatri og Handicap, at tilbuddene indenfor voksenhandicapområdet, fortsat udviser en stor ansvarlighed i forhold til pligten til at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen. 

 

Voksenhandicaptilbuddene har også i 2015 efterspurgt undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, hvilket ses som et positivt tegn i forhold til at tilbuddene løbende har fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Center Psykiatri og Handicap.

 

Alle regionskommunens dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for brug og indberetning af magtanvendelser.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til Bornholms Ældreråd 19. januar 2016:

Redegørelsen fremsendes til Bornholms Ældreråd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager redegørelsen til efterretning.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 19. januar 2016

1.
Samlet antal indberetninger om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenhandicapområdet2015 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2015

27.12.16K09-0158

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 fastslår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Tilsynet har i 2015 gennemført 10 anmeldte dialogbaserede tilsyn i dagtilbuddene på voksenhandicapområdet og fremlægger redegørelse herpå.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger selv sit tilsyn. Jfr. de vedtagne retningslinjer baserer tilsynet sig dels på dialog og dels ved en fysisk gennemgang af tilbuddet. Tilsynet er et anmeldt dialogtilsyn, men jfr. retningslinjerne, kan der også foretages uanmeldte tilsyn. 

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse, at:

·       borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·       hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·       forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

I forbindelse med hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget og i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget efter høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

I tilsynet deltager, foruden tilsynspersonerne fra Center Ældre og Center Psykiatri og Handicap, teamlederen, medarbejder-, beboer/bruger- og pårørenderepræsentanter.  Der gennemføres, hvor dette er muligt, interviews med brugerrepræsentanter og pårørende.

Interviewene gennemføres efter en fastlagt guide, således at man sikrer, at der kommes rundt om alle væsentlige spørgsmål. Der gives desuden mulighed for drøftelse af de problemstillinger, som den interviewede måtte ønske at drøfte.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport efter en vedtaget skabelon.

Tilsynsrapporten indeholder følgende hovedpunkter:

·       Tilbuddets fysiske standard

·       Samarbejde/kommunikation

·       Tilbuddets ydelser

·       Retssikkerhed

·       Administration af beboermidler, egenbetaling m.m.

·       Magtanvendelse/omsorgspligt

·       Tilbuddets personalepolitik m.m.

·       Tilbuddets personaleplanlægning

·       Værdigrundlag, udvikling af tilbuddet m.m.

·       Øvrige

·       Samlet indtryk af tilbuddet

 

Tilsynet kan på baggrund af en gennemgang rapporterne for 2015 konkludere, at:

·       borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

·       hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde

 

Tilsynet vil i 2016 have nedenstående fokusområder:

·       Medborgerskab og brugerinddragelse

·       Indholdet og kvaliteten i det tilbud der tilbydes den enkelte bruger

·       Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016:

Redegørelsen fremsendes til Bornholms Ældreråd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets samlede rapport til efterretning.

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 19. januar 2016

1.
Rapport om udførte tilsynsbesøg i §104 dagtilbud på voksenhandicapområdet 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Godkendelse af afrapporteringer på centrale udmeldinger under den nationale koordinationsstruktur

27.36.12A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-01-2016

5

 

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Et element i den nationale koordinationsstruktur er, at Socialstyrelsen har fået kompetence til at udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordinering eller samarbejde.

 

Socialstyrelsen har mulighed for at komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. En central udmelding kommunikeres til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder (kommunekontaktråd). Det er kommunernes opgave at udmønte og afrapportere på den centrale udmelding.

 

Ifølge lovgivningen skal de centrale udmeldinger behandles i hver region i regi af Rammeaftalerne. Kommunerne i hver region skal således afrapportere samlet på de centrale udmeldinger i forbindelse med Rammeaftalen, hvorfor afrapporteringerne på de centrale udmeldinger skal være godkendt i kommunerne og regionen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·       at afrapporteringen om udbuddet af højt specialiseret indsats til målgruppen voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og kommunernes behov for denne sendes i høring i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. januar 2016:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Bornholms Ældreråd.

 

 

 

Servicedirektøren indstiller,

·       at afrapporteringen om udbuddet af højt specialiseret indsats til målgruppen børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og kommunernes behov for denne sendes i høring i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. januar 2016:

 

Sagsfremstilling

1. november 2014 udsendte Socialstyrelsen, som led i den nationale koordinationsstruktur, de to første centrale udmeldinger.

 

De centrale udmeldinger er:

•    Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

•    Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

 

De faglige referencegrupper for de centrale udmeldinger der nedsættes særligt for hver målgruppe og består af fem medlemmer fra kommunerne og én fra regionen, som har særlig viden og indsigt i pågældende målgruppe samt den tværkommunale organisering af indsatser, vidensmiljøer og tilbud herfor. De faglige referencegrupper bidrager til fortolkning og validering af kommunernes indberetninger samt faglig kvalificering af afrapporteringernes konklusioner og anbefalinger.

 

Centrale udmeldinger i 2014

Afrapporteringerne konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever gennemgående overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser til målgrupperne og kommunernes behov for disse. Dette gælder både udbuddet af pladser (kapaciteten) og de konkrete indsatser (indhold og faglighed).

 

Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden samt for at sikre, at målgrupperne kan imødekommes endnu bedre.

 

Disse områder kan opsummeres som følgende:

 

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

·       At styrke det synsfaglige miljø ved at sikre systematisk erfarings- og vidensopsamling, udvikling, forskning og formidling af forskningsresultater på området samt at sikre synsfaglig uddannelse og efter- /videreuddannelse på tilstrækkeligt højt niveau. Desuden bør sparring mellem tilbuddene samt sikring af, at viden og erfaringer hos de højt specialiserede tilbud implementeres i såvel almen- som specialtilbud, fortsat opretholdes.

 

·       At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af forsyningen via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at skabe en klarere rollefordeling mellem kommunikationscentrene og Synscenter Refnæs. Dette ved systematisk og løbende dialog mellem kommuner og tilbud samt opmærksomhed på sammenhængen mellem udbuddet af og efterspørgslen efter øjenlægefaglige, specialoptiske og psykologfaglige kompetencer.

 

·       At rammerne på området på bedste vis understøtter lige muligheder for borgerne ved at lovgivningen revideres med henblik på bedst muligt at understøtte lige muligheder for borgerne, at få tydelige krav og forventninger til de højt specialiserede tilbud samt afklaring af snitflader mellem VISO (Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet) og øvrige tilbud på området.

 

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

·       At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde. Derudover ved at tilbuddene løbende sikrer at tilpasse indsatserne til efterspørgslen og har fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse.

 

·       At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud, samt at der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier. Derudover, at der fra centralt hold foretages en evaluering af henvisningen til og finansieringen af de tilbud, som leverer indsatser inden for fritvalgsrammen under Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Afrapporteringen om udbuddet af højt specialiseret indsats til målgruppen voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og kommunernes behov sendes i høring i Bornholms Ældreråd i møde den 19. januar 2016.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Bornholms Ældreråd tager rapporten til efterretning, idet kommunikationscentret på Bornholm er velfungerende og fritages for økonomisk strukturændring.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. januar 2016

1.
Central udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (PDF)

2.
Central udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

17

 

 

 

Tirsdag den 19. januar

Tirsdag den 9. februar (pga. vinterferie i uge 7)

Tirsdag den 15. marts

Tirsdag den 19. april

Tirsdag den 17. maj

Tirsdag den 14. juni

Tirsdag den 16. august (budgetmøde)

Tirsdag den 20. september (budgetmøde)

Tirsdag den 11. oktober (pga. efterårsferie i uge 42)

Tirsdag den 15. november

Tirsdag den 13. december

 

Alle møder starter kl. 09,30

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Ingen bemærkninger.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

18

 

 

 

 

Forslag til fremtidige aktiviteter og eventuelle gæster m.m.

·       Lene Olsen og Jeanette Bech, ledere af plejecentrene om status og visioner

·       Formand for lægerne på Bornholm Kathri Marcussen

·       Regionsrådsformand Sofie Hæstorp Andersen

·       Birgit Mortensen og Trine Dorow om status på planlægning vedr. rehabilitering

·       Birgit Mortensen og Trine Dorow i forbindelse med evaluering af centerstrukturen - gerne i april måned

·       Repræsentanter fra FOA ved Birthe Runekær Hansen og DSR ved næstformand i MED-udvalget om hvordan medarbejderne oplever den nye struktur - efter ledernes orientering den 19. april

·       Social- og Sundhedsudvalget – leder af Hjælpemidler og Genoptræning vedr. leveringstid på hjælpemidler

 

 

Danske Ældreråd – invitation til temadage.

Danske Ældreråd indbyder medlemmer af ældre- og seniorråd til temadage om nye regler for rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen (sendt til medlemmerne den 15.12.).

 

Temadagene afholdes således:

22. februar Middelfart

23. februar Viborg

25. februar Ålborg

29. februar Allerød

2. marts Næstved

Samlet elektronisk tilmelding senest den 14. februar. 

 

Møde med Social- og Sundhedsudvalget.

Planlægning af møde med Social- og Sundhedsudvalget – dato og emner til drøftelse.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Møde med Social- og Sundhedsudvalget den 29. februar, kl. 13,30. Emner hertil tages op på næste møde.

Jan Harvest deltager i temadag i Danske Ældreråd den 29.2. i Allerød og melder selv til.

Årsrapport oplæg til næste møde.

Ny sekretær for Rådet fra marts mødet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

19

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

20

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Besøg af Hospitalsdirektøren.

Der er tilgået Ældrerådet viden om, at patienter der transporteres via Sverige ikke skal vise ID.

Hjertestarterne - hvem har ansvar for, at disse er i orden.