Referat
Bornholms Ældreråd
09-02-2016 kl. 09:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 7 FN´s ældredag 2016
  åbent 8 Socialt tilsyn af Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling
  åbent 9 Tilsyn 2015 Nørremøllecentret
  åbent 10 Forberedelse af dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 11 Følgegruppe for arbejdet med Toftegårdens fremtid
  åbent 12 Arbejdsgrupper til værdighedspolitikken
  åbent 13 Forberedelse af Årsrapport for Bornholms Ældreråd
  åbent 14 Mødeplan
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Eventuelt
  åbent 17 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

1

 

 

Jan Harvest mødte ind kl. 09,41 - under behandling af pkt. 2.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

2

 

 

 

Følgegruppen har været til dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar – nyt møde den 4. april.

Næste ordinære møde i følgegruppen er den 24. februar.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Orientering givet - herunder orientering fra dialogmødet den 1.2. Opfølgende møde den 4. april.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

3

 

 

Følgegruppen har møde den 4. februar - orientering herfra vil blive givet i mødet.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Orientering givet. Referat fra mødet den 4. februar vedh.

Værdighed i ældreplejen drøftet i følgegruppen.

Organisationsmodellen for Bornholms Regionskommune - drøftelse heraf ønskes med ældrechefen og sundhedschefen.

Følgegruppens næste møde holdes på Plejehjemmet Toftegården.

Taksterne for 2016 er meldt ud til beboerne.

Spis venner/spis sammendag den 17. april.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 9. februar 2016

1.
Referat 4.2. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

4

 

 

Den koordinerende gruppe har holdt møde den 2. februar – orientering herfra vil blive givet i mødet.

Den koordinerende gruppe har møde med borgmesteren den 9. februar, kl. 09,00 vedr. udfordringer i økonomien – referat herfra vil blive givet i mødet. 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Koordinationsgruppen har været til møde med borgmesteren vedr. Ældrerådets økonomi. Overskridelsen for 2015 bliver ca. kr. 10.000, som vil blive overført til 2016. Overskridelsen vil efter aftale med borgmesteren blive delt over 2 år.

Koordinationsgruppen vil til næste møde i Ældrerådet fremsætte forslag om, hvor Ældrerådet kan reducere udgifterne.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

5

 

 

Kontaktrådets møde den 4. februar er aflyst.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Skrivelse fra Transportministeriet om stuvning af biler på dækket bemærker, at området hører ind under Søfartsstyrelsen. Skrivelsen er sendt til Ældrerådets medlemmer. Man opfordres stadig til, at indsende billeder til Færgen. Problematikken tages op igen i Trafikkontraktrådet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

6

 

 

Der er møde i Regionsældrerådet den 9. februar uden deltagelse fra Bornholm.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  FN´s ældredag 2016

27.15.00G20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

8

 

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

7

 

 

 

 

 

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 5. januar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet. Dialogmøde med interessenter den 12. januar.

Materiale udsendt til eventuelle udstillere. Enkelte stande er allerede solgt.

Pressemeddelelse udsendes medio februar.

 

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 9. februar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 2. februar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Orientering givet. Program udleveret.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Socialt tilsyn af Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling

27.06.08G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. Lov om Socialtilsyn har Socialtilsyn Hovedstaden gennemført tilsyn og udarbejdet tilsynsrapport vedr. Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling dateret 07-12-2015.  Det vurderes, at Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling har den fornødne kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller 

·       at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. februar 2016:

 

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporten pr. 07-12-2015 indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. Lov om Socialtilsyn §§ 6 og 12-18.  Det konkluderes i rapporten, at Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse.

 

Ved tilsynet - der ligger til grund for tilsynsrapporten - var der fokus på en re-godkendelse med afsæt i Socialstyrelsens samlede kvalitetsmodels syv temaer, herunder opfølgning på et tidligere pålæg om implementering af bekendtgørelse af 30. maj 2014 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.  Efter pålægget har Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling implementeret nye retningslinjer for bl.a. effektmåling på borgerne efter behandlingsophør.

 

Af Tilsynsrapporten fremgår det, at

·       der er overensstemmelse mellem tilbuddets definerede målgruppe, tilbuddets faglige tilgange/metode og medarbejdernormering samt overensstemmelse i forhold til den samlede medarbejdergruppes uddannelsesniveau og erfaringer

·       borgerne overfor tilsynet giver udtryk for høj grad af tilfredshed med den støtte de modtager i tilbuddet, herunder oplevelsen af anerkendelse og respekt fra både leder og medarbejderes side

·       tilbuddets centrale beliggenhed er velegnet til formålet og det er vurderingen, at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter understøtter borgernes misbrugsbehandling og generelle trivsel og udvikling.

 

Socialtilsynet har i rapporten opmærksomhed på, at tilbuddets indberettede budget- og økonomioplysninger til Tilbudsportalen ikke efterkommer klart definerede krav (jf. Lovbekendtgørelse om socialtilsyn § 16, Bekendtgørelse om socialtilsyn §§ 13, 14 og 15 samt Bekendtgørelse om Tilbudsportalen § 10).

Socialtilsynets opmærksomhed vedrører i al væsentlighed specifikke proceskrav, og på det foreliggende grundlag vurderer Socialtilsynet, at der er overensstemmelse mellem målgruppens støttebehov, tilbuddets takster og de ydelser borgerne modtager.

 

Socialtilsynet vil i 2016 være opmærksomhed på, at lovgivning vedrørende budget- og økonomioplysninger efterkommes og Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling vil ligeledes være opmærksom på og sikre at krav til indberetninger vedrørende budget- og økonomioplysninger efterkommes. Dette vil ske i dialog med Socialtilsynet, Tilbudsportalen samt økonomikonsulent fra Økonomi og Personale.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til Bornholms Ældreråd den 9. februar 2016:

Rapporten fremsendes til Bornholms Ældreråd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet tilbuddet er godkendt og borgerne er tilfredse med behandling, anerkendelse, støtte og respekt.

 

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 9. februar 2016

1.
Afgørelsesbrev, 7-12-2015 (PDF)

2.
Tilsynsrapport, Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling, 7-12-2015 (PDF)

3.
BRK's høringssvar på tilsynsrapporten (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsyn 2015 Plejecenter Nørremøllecentret

27.12.16K09-0143

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 9. november og den 15. december 2015 (Team 2 Afdeling Nord + Vest) og den 15. december 2015 – (Team 1 Afdeling Øst), aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecentret Nørremøllecentret.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets opfattelse, at Nørremøllecentret samlet (Team 1+2) leverer en god indsats i forhold til de ydelser, der skal leveres til beboerne. Beboerne får den hjælp, som de har behov for, og det er ligeledes tilsynets opfattelse, at der er en respektfuld tilgang til, at beboerne, så vidt det er muligt, træffer deres egne valg.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling til Team 1 (Afdeling øst):

 

•    Tilsynet anbefaler, at teamleder sikrer, at beboernes evt. plejeplaner evalueres, og at gamle plejeplaner deaktiveres, når de ikke er aktuelle længere.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til Bornholms Ældreråd den 9. februar 2016:

Rapporten fremsendes til Bornholms Ældreråd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Nørremøllecentret 15. december 2015 – Team 1 Afdeling Øst.

Bornholms Ældreråd tager tilsynets anbefaling til efterretning. Der er et stort sygefravær, som gør at de gode visioner ikke altid kan overholdes.

Nørremøllecentret – Nord +Vest – 9. november + 15. december 2015.

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet det dog bemærkes, at der er et stort sygefravær. Sammenholdt med mange udfordringer med mange demente og en stor udskiftning i beboergruppen giver det ekstra store udfordringer.

 

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 9. februar 2016

1.
Tilsynsrapport NMC 2015 - Afdeling øst (DOCX)

2.
Tilsynsrapport NMC 2015 - Afdeling Nord-Vest (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Forberedelse af dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget  

27.69.40G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

10

 

 

 

 

Bornholms Ældreråd er inviteret til dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 29. februar kl. 13,30 i mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne.

 

Stillingtagen til hvilke emner Ældrerådet ønsker at drøfte og fremsende til Social- og Sundhedsudvalget inden mødet.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Rehabilitering - hvad hvis de planlagte besparelser ikke kan indfries?

Sygefraværet- hvordan ser det ud?

Borgeren i fokus - enkel og letforståelig kommunikation

Organisationsstruktur - ældreområdet og sundhedsområdet, hvordan spiller de sammen?

Inddragelse af de pårørende - hvordan?

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Følgegruppe for arbejdet med Toftegårdens fremtid

27.42.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

11

 

 

 

 

I forlængelse af det offentlige debatmøde, der blev afholdt den 29. oktober 2015, hvor forskellige scenarier for Toftegårdens fremtid blev debatteret, er der nu udarbejdet et kommissorium, der beskriver rammerne for den nedsatte arbejdsgruppes videre arbejde med at fastlægge, hvad der skal ske med Toftegården.

 

Kommissoriet opererer med fire scenarier for Toftegårdens fremtid:

1) Renovering og ombygning af Toftegården (plejehjem med tidssvarende boliger)

2) Delvis renovering af Toftegården

3) Nybygning på Toftegårdens areal (plejecenter)

4) Nybygning af plejecenter andet geografisk sted end på Toftegårdens arealer

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016:

Godkendt, idet scenarie 2 udelades begrundet i tidligere politiske beslutninger omkring tidssvarende plejeboliger, jævnfør ældreanalysen 2008 og ældrepolitikken 2012. Dog således at belysningen i punkt 1, 3 og 4 også indeholder en vurdering af byggeri af et-værelses lejligheder.

 

Foruden arbejdsgruppen foreslås nedsat en følgegruppe bestående af et medlem fra henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.

 

Arbejdsgruppen skal afslutte beskrivelsen af scenarierne ved udgangen af maj 2016, således at der kan træffes politisk beslutning om Toftegårdens fremtid i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

 

Bornholms Ældreråd skal i mødet den 9. februar udpege et medlem til følgegruppen.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Ragna Folkmann udpeget som medlem til følgegruppen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Arbejdsgrupper til værdighedspolitikken  

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

12

 

 

 

 

 

I forbindelse med vedtagelsen af finanslovens for 2016 besluttede partierne bag finanslovsaftalen at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af en værdighedspolitik i kommunerne og tilførsel af midler til ældreområdet.

 

Kommunen skal senest 1. juli 2016 offentliggøre en redegørelse for anvendelsen af de tildelte midler samt kommunens værdighedspolitik.

 

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i sit møde den 1. februar 2016:

a)   at værdighedspolitikken kobles sammen med kommunens nuværende ældrepolitik

b)   at Ældrerådet inviteres til at deltage med 1-2 medlemmer i udarbejdelsen af værdighedspolitikken sammen med Social- og Sundhedsudvalgets formand, ældrechefen og nødvendig administrativ bistand

c)    at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 1-2 medlemmer fra Ældrerådet, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, ældrechefen, sundhedschefen, 1 repræsentant for DSR og 1 repræsentant for FOA som repræsentanter for medarbejderne, samt nødvendig administrativ bistand. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til udmøntning af de tildelte 10,2 mio. kr., idet udmøntningen af midlerne primært skal understøtte den gode implementering af Den Rehabiliterende Organisation

 

Til Bornholms Ældreråd den 9. februar 2016:

1)     Ældrerådet skal således udpege 1 – 2 medlemmer vedr. selve udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

 

2)     Ældrerådet skal derudover udpege 1 – 2 medlemmer til en arbejdsgruppe som udarbejder forslag til udmøntning af de tildelte midler.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

1) Vibeke Rivold Vibe og Randy Korp udpeget til udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

2) Vibeke Rivold og Randy Korp udpeget til arbejdsgruppen som skal udarbejde forslag til udmøntning af de tildelte midler.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Forberedelse af Årsrapport for Bornholms Ældreråd  

27.69.40K07-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

13

 

 

 

Forberedelse af Årsrapporten for Bornholms Ældreråds arbejde i 2015.

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Forslag udleveret i mødet. Rettelser hertil skal sendes til Randy Korp - senest 26. februar.

Den endelige årsrapport vil blive forelagt i næste møde til godkendelse.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

14

 

 

Tirsdag den 9. februar (pga. vinterferie i uge 7)

Tirsdag den 15. marts

Tirsdag den 19. april

Tirsdag den 17. maj

Tirsdag den 14. juni

Tirsdag den 16. august (budgetmøde)

Tirsdag den 20. september (budgetmøde)

Tirsdag den 11. oktober (pga. efterårsferie i uge 42)

Tirsdag den 15. november

Tirsdag den 13. december

 

Alle møder starter kl. 09,30

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Taget til efterretning.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

15

 

 

 

Forslag til fremtidige aktiviteter og eventuelle gæster m.m.

·       Lene Olsen og Jeanette Bech, ledere af plejecentrene om status og visioner

·       Formand for lægerne på Bornholm Kathri Marcussen

·       Regionsrådsformand Sofie Hæstorp Andersen

·       Birgit Mortensen og Trine Dorow om status på planlægning vedr. rehabilitering

·       Birgit Mortensen og Trine Dorow i forbindelse med evaluering af centerstrukturen - gerne i april måned

·       Repræsentanter fra FOA ved Birthe Runekær Hansen og DSR ved næstformand i MED-udvalget om hvordan medarbejderne oplever den nye struktur - efter ledernes orientering den 19. april

·       Social- og Sundhedsudvalget – leder af Hjælpemidler og Genoptræning vedr. leveringstid på hjælpemidler

 

Danske Ældreråd – invitation til temadage.

Danske Ældreråd indbyder medlemmer af ældre- og seniorråd til temadage om nye regler for rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen (sendt til medlemmerne den 15.12.).

 

Temadagene afholdes således:

22. februar Middelfart

23. februar Viborg

25. februar Ålborg

29. februar Allerød

2. marts Næstved

Samlet elektronisk tilmelding senest den 14. februar. 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Jan Harvest deltager i temadag i Danske Ældreråd den 29.2. i Allerød og melder selv til.

 

 

 

Danske Ældreråd – indkaldelse til repræsentantskabsmøde.

 

Mødet er den 2. maj i Nyborg – tilmeldingsfrist mandag den 21. marts.

 

Stillingtagen til deltagelse.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Jan Harvest melder fra til temadagen den 29.2.

Repræsentantskabsmødet den 2. maj - stillingtagen til deltagelse genoptages i mødet den 15. marts.

Besøgslisten rettet til.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

16

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Frivillighedsdag ultimo september måned, formanden kontakter frivillighedskoordinatoren.

Sundhedsseminar den 10. og 11. marts.

Jan Harvest og Erik A. Larsen melder afbud til dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 29. februar.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

17

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Værdighed i ældreplejen.

Organisationsmodel - tværgående samarbejde.

Madspild.

Opmærksomhed vedr. stuvning af biler på dækket.

Høringssvar.

Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 29. februar.