Referat
Bornholms Ældreråd
15-03-2016 kl. 09:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 7 FN´s ældredag 2016
  åbent 8 Tilsyn 2015 Plejecenter Nylars
  åbent 9 Tilsynsredegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen i 2015
  åbent 10 Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet
  åbent 11 Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet
  åbent 12 Vision og strategi for integration af flygtninge
  åbent 13 Målretning af de forebyggende hjemmebesøg
  åbent 14 Godkendelse af årsrapport for Bornholms Ældreråd
  åbent 15 Prioriteringer af Ældrerådets budget 2016
  åbent 16 Mødeplan
  åbent 17 Gensidig orientering
  åbent 18 Eventuelt
  åbent 19 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

1

 

 

Fraværende

Randy Korp

Ella Jallov

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

2

 

 

Følgegruppen har været til dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar – nyt møde den 4. april.

Følgegruppen har den 24. februar holdt møde – orientering herfra vil blive givet på mødet.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Plejecenter Snorrebakken adgangsforhold til busser.

Udflytning af bibliotek i Åkirkeby adgangsforhold, parkering m.m.

Trafikudbud til maj

Nyt møde den 16. marts.

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. marts 2016

1.
Referat fra følgegruppen Teknik, kultur m.m 24.02.2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

3

 

 

Følgegruppen har møde den 10. marts - orientering herfra vil blive givet på mødet.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Følgegruppen har holdt møde inkl. rundvisning på Toftegården, hvor der blev givet en god information om livet på Toftegården. Værelserne og de nye fællearealer blev vist frem.  Følgegruppen fik indtryk af at der er en god atmosfære på Toftegården.

Positivt møde med social- og Sundhedsudvalget.

Til næste møde i følgegruppen inviteres ældrerådgivere med vedr. forebyggende besøg.

Udfordringer med akuttandlæge telefon, som ikke virker. Der er ingen henvisning om hvor man skal ringe hen. Der skal ringes til 1813 udenfor normal åbningstid.

Velfærdsmøde i Åkirkebyhallen Der er udarbejdet 5 kriterier, som blev drøftet. Efterfølgende skal grupperne mødes igen for at nå frem til hvad der skal sendes i høring.

Høringsperiode 27. maj til 8. juni.

Dødsfald pga. mistanke om fejlmedicineringen drøftet. Ældrerådet er opmærksomme på sagen. Afventer rapport, før der kommer en udtalelse. Referatet fra mødet i følgegruppen vedlægges referatet.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. marts 2016

1.
Referat SOS gruppen 10. marts 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

4

 

 

Den koordinerende gruppe har holdt møde den 29. februar – orientering herfra vil blive givet på mødet.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

5

 

Næste møde i Trafikkontaktrådet er den 9. juni.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Afventer udbuddet til maj.

Problematik vedr. handicap og pensionistbilletter drøftet.

Tilfredshed med skrivelse fra Ministeriet. Hvori der står at der i 2016 iht. de godkendte befordringsbestemmelser udbydes et begrænset antal billetter af billettypen ”Bil inkl. 1 pensionist og 1 ledsager” – også på fredage, lørdage og søndage i skolernes sommerferie, således at der udbydes billetter af den nævnte type på samtlige afgange. Rederiet forventer dog at fortsætte praksis med i store perioder af året at udbyde et ubegrænset antal billetter af den nævnte billettype.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

6

 

Formanden orienterer.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Næste møde den 26. april på Regionsgården i Hillerød kl.10.00-14.00

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  FN´s ældredag 2016

27.15.00G20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

8

 

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

7

 

 

 

 

 

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 5. januar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet. Dialogmøde med interessenter den 12. januar.

Materiale udsendt til eventuelle udstillere. Enkelte stande er allerede solgt.

Pressemeddelelse udsendes medio februar.

 

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 9. februar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 2. februar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Orientering givet. Program udleveret.

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Ældrerådet har givet FN-udvalget fuldmagt til at etablere FN´s Ældredag 1. oktober.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tilsyn 2015 Plejecenter Nylars

27.12.16K09-0151

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·    at tilsynsrapporten for det uanmeldte tilsynsbesøg den 5. januar 2016 på Pleje-

        center Nylars tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 5. januar 2016 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Nylars.

 

Tilsynet omfatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at Plejecenter Nylars er et godt tilbud til målgruppen. Der er respekt om den enkelte beboer og de valg, beboeren træffer. Det er ligeledes Tilsynets indtryk, at man formår at sætte et tilbud sammen, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Der kan til tider forekomme et belastende arbejdsmiljø, som det er Tilsynets opfattelse, at man tager hånd om og håndterer godt.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet følgende anbefalinger:

 

•    Tilsynet anbefaler, at teamleder sikrer, at dokumentationen omkring hvem der varetager borgerens helbredsmæssige interesser, samt at de 12 sygeplejefaglige optegnelser er korrekt og fuldgyldigt udfyldt. Tilsynet skal modtage en redegørelse her for senest d. 21. marts 2016

 

•    Tilsynet anbefaler, at den under ”Resumé” ønskede orientering til Tilsynet vedr. istandsættelse og om møblement i de midlertidige boliger og evt. dispensation for rygepolitik, tilsendes Tilsynet senest d. 21. marts 2016.

 

•    Tilsynet anbefaler, at teamleder fremsender en redegørelse til tilsynsmyndigheden, omhandlende de tanker, der ligger bag beslutningen om at afholde beboerkonferencer uden deltagelse af beboere.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning og forventer at der følges op på tilsynets anbefalinger.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. marts 2016

1.
Endelig tilsynsrapport Plejecenter Nylars - 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsynsredegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen i 2015

27.36.04K09-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn har gennemført 65 kvalitets- og tilsynsbesøg hos tilfældigt udvalgte borgere, som modtager hjemmehjælp fra enten den kommunale eller de private leverandører i 2015. Resultatet er opgjort i den årlige redegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2015.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at tilsynsredegørelsen for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen i 2015 tages til efterretning

·        at hjemmeplejens initiativer i forlængelse af tilsynsredegørelsen, særligt de to anbefalinger, tages til efterretning

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med at de kommunale opgaver efter § 83 (hjemmepleje) i serviceloven løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter § 83 og i henhold til kommunens kvalitetsstandard.

Tilsynet er som udgangspunkt kontrol med, at den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede, men det er også en dialog med borgerne om den oplevede kvalitet.

 

Tilsynet er organisatorisk placeret i Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn. Der er foretaget interview af 5 % af de borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp på udtræksdatoen. Der er udvalgt borgere, så man geografisk dækker hele øen, og der er en forholdsvis fordeling af borgere, som modtager hjælp fra den kommunale leverandør og fra de private leverandører.

 

Kvalitets- og tilsynsbesøget tager udgangspunkt i 6 spørgsmål til borgerne:

·        Kommer hjælpen til den aftalte tid?

·        Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?

·        Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

·        Er der mulighed for, at du deltager aktivt i den personlige pleje/praktiske hjælp?

·        Oplever du, at den hjælp du får, er af høj kvalitet?

·        Er du tilfreds med den leverede hjælp?

 

Tilsynet kan på baggrund af de gennemførte besøg konkludere:

·        at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger kommunalbestyrelsen har vedtaget,

·        at borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83 i lov om social service, modtager den rette hjælp,

·        at der generelt bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet, men at der jfr. nedenstående anbefalinger og bemærkninger også er emner at tage fat på, som vil kunne højne kvaliteten for borgerne.

 

Tilsynet giver 2 konkrete anbefalinger, som Tilsynet finder, bør følges op inden 1. juni 2016, som kan forbedre borgernes oplevelse af kvaliteten.

 

Tilsynets bemærkninger:

Tilsynet kan konstatere, at borgerne i meget høj grad oplever, at få den hjælp de er bevilget. Flere borgere fortæller dog, at de selv skifter sengetøj, selv om det står i servicekontrakten at de har ret til hjælpen, eller at de pårørende gør det. De borgere, som ikke har en oplevelse af at få den hjælp, som de er visiteret til, er blevet vejledt til at tage kontakt til enten teamlederen i det team, hvorfra hjælpen kommer, eller til visitationen.

 

Hovedparten af borgerne oplever at få den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer. Mange borgere hæfter sig dog ved, at de synes, der kommer for mange forskellige hjælpere i deres hjem, hvilket også blev konstateret i 2014. For den kommunale leverandørs vedkommende opleves en lille forbedring i forhold til den personlige pleje, men at der for den praktiske hjælps vedkommende er sket et yderligere fald i tilfredsheden. Det sidste er også gældende for de private leverandørers vedkommende. Der er givet en anbefaling.

 

Langt størsteparten er helt tilfredse med den hjælp der bliver leveret. Der kommer dog en del kommentarer med på vejen som f.eks. ”For lidt tid til at gøre det ordentligt”, ”For lange ventetider”, og ”For mange hjælpere”. Det er Tilsynets opfattelse, at hvis man kan løse de oplevede problemer med for mange hjælpere, og det problem, at man ikke ved, hvornår hjælpen kommer, så vil tilfredsheden kunne øges.

 

Ca. 3 ud af 4 oplever, at den hjælp de modtager, er af høj kvalitet. Noget tyder dog på, at borgerne generelt har svært ved at forholde sig til spørgsmålet om den oplevede kvalitet.  Størsteparten ønsker ikke at beklage sig, og kommer med kommentarer som, ”det er ikke så godt, som hvis jeg selv gjorde det”, ”De gør det så godt de kan”, og ”der er ikke tid nok”. Set i lyset af, at meget få borgere ikke oplever at hjælpen er af høj kvalitet, må det siges at være et nogenlunde tilfredsstillende resultat. Det er dog også Tilsynets opfattelse, at borgernes oplevelse af kvaliteten vedr. den praktiske hjælp, både hos den private og den kommunale leverandør, kan højnes.

Kun godt halvdelen af borgerne oplever at hjælpen kommer til den aftalte tid. Der er tale om et markant fald siden 2014. Til besvarelsen er knyttet flere kommentarer: ”De ringer aldrig besked”, ”Skal komme formiddag, men det bliver ofte eftermiddag, uden at de ringer”, ”Jeg må ofte ringe efter dem”, ”Kommer når det passer dem”, ”Jeg har ingen aftalt tid – de må tage dem først, som har mest behov”. Kommentarerne knytter sig mest til den kommunale hjemmepleje. Når det kommer til kommentaren om, at ”jeg har ingen aftalt tid”, så gælder det også den private leverandør. Der er givet en anbefaling.

 

Mange borgere oplever ikke, at det er muligt at deltage aktivt i hjælpen og der er generelt tale om et markant fald siden 2014. Der er ikke umiddelbart noget i samtalerne med borgerne, som peger på årsagen til denne oplevelse. Når borgerne svarer på muligheden for at være aktiv i den praktiske hjælp, er den gennemgående kommentar - jeg kan ikke, derfor får jeg hjælp.
Tilsynet finder, at indførelsen af ”Den Rehabiliterende Organisation” i kommunen i 2016, vil kunne gøre en forskel fremover, så medarbejderne i højere grad inddrage de ressourcer, som borgeren måtte have.

 

Tilsynets anbefalinger, der bør følges op inden 1. juni 2016:

·        Tilsynet anbefaler, at leverandørerne tager skridt til at sikre, at borgerne ved, hvornår de kan forvente den bevilgede hjælp leveret, og at leverandørerne fremover lever op til kvalitetsstandarden således at borgerne får besked, hvis hjælpen forsinkes mere end det tilladte tidsrum på +/- ½ time ved personlig pleje og +/- 1 time ved praktisk hjælp.

 

·        Tilsynet anbefaler, at hvis tilfredsheden med især den kommunale leverandør skal bedres, så skal antallet af forskellige hjælpere, herunder også vikarer, bringes ned. Det skal ligeledes sikres, at uanset hvem der kommer, så er hjælperen orienteret om, hvad der skal udføres hos borgerne.

 

Handlinger på baggrund af tilsynsredegørelsen

Tilsynsredegørelsen er forelagt den kommunale leverandør (Hjemmeplejen), og vil også blive gennemgået med de private leverandører.

 

Tilsynsredegørelsens bemærkninger og anbefalinger er på flere centrale parametre de samme som i 2014, og grundlæggende er der tilfredshed med Tilsynets hovedkonklusion. Dog har der i 2015 været et særligt fokus i den kommunale hjemmepleje på forholdene omkring aftalt tid for hjælpen og kontinuitet i hjælpen bl.a. antallet af forskellige hjælpere jf. bilagte notat.

 

Dette særlige fokus i 2015 slår imidlertid ikke positivt igennem i tilsynsredegørelsen for 2015, hvilket ikke er tilfredsstillende. Den kommunale hjemmepleje tager til efterretning, at der skal mere til for at ændre på oplevelsen af kvalitet af den leverede hjælp på disse parametre.

 

Den kommunale hjemmeplejen har i 2015 været i gang med en lang række forandringer, og det kan ikke udelukkes, at det ledelsesmæssige fokus på den borgeroplevede kvalitet er blevet overskygget af et lige så højt prioriteret fokus på andre og uomgængelige opgaver.

 

Den kommunale hjemmepleje vil på baggrund af tilsynsredegørelsen intensivere sit fokus på at skabe synlighed om leveringen af hjælpen og sikre en så høj grad af kontinuitet som muligt. Der vil således blive fulgt tættere op på tiltagene iværksat i 2015. Hertil kommer, at det er hjemmeplejens vurdering, at det igangværende arbejde med Den Rehabiliterende Organisation indeholder en række redskaber og tilgange, som kan understøtte såvel oplevelsen af kontinuitet, faglig kvalitet og muligheden for aktiv inddragelse af borgerne i hjælpen.

 

I arbejdet med Den Rehabiliterende Organisation er indlagt en række målinger af kvalitet, og her vil kontinuitet for borgerne være en væsentlig indikator. Der vil blive lavet løbende journalaudit på op til 50 borgere i løbet af 2016

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Bornholms Ældreråd har læst redegørelsen og notatet og bemærker, at der er tale om stikprøvekontroller hos ca. 60 hjemmeboende borgere ud af ca. 1400 modtagere af kommunal hjælp. Det er bekymrende, at et stigende antal borgere oplever, at kommunen ikke lever helt op til visiterede ydelser. Dette skal ses i lyset af, at begrebet rehabilitering ikke er nyt.

Ældrerådet forventer:

At, den Rehabiliterende organisation, efter undervisning af personalet, opnår et bedre resultat.

At, der, hvor det kan lade gøre, kommer de samme personaler.

At, der gives besked til borger, at tiden for fremmøde overholdes, og giver besked ved ændringer.

Ældrerådet vil foreslå, at der ansættes mere fast personale for at undgå brug af vikarer. Hvilket vil give mere kontinuitet i ældreplejen og formentlig nedbringe sygefraværet.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. april 2016

1.
Tilsynsredegørelse 2015 - personlig og praktisk hjælp hjemmepleje.docx (DOCX)

2.
Den kommunale hjemmeplejes bemærkninger (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

27.36.08P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Orientering om, at kvalitetsstandarden for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold er administrativt revideret.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 4. april

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 6. januar 2014. Kvalitetsstandarden er nu blevet revideret. Der er ikke foretaget servicemæssige ændringer, som kræver en politisk beslutning, men udelukkende foretaget sproglige rettelser, og rettelser som følge af ændring af brug af paragraf. Det er desuden præciseret, at borger selv skal sørge for transport til aflastning og midlertidigt ophold.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Rapporten fremsendes til Bornholms Ældreråd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Bornholms Ældreråd tager kvalitetsstandarden til efterretning. Ældrerådet vil foreslå, at der i budget 2017, indtænkes transport til aflastningsophold.

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. marts 2016

1.
Udkast afløsning og aflastning.docx (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

27.35.08P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Orientering om, at kvalitetsstandarden for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet er administrativt revideret.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 4. april 2016:

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget d. 6. januar 2014. Kvalitetsstandarden er nu blevet revideret. Der er ikke foretaget servicemæssige ændringer, som kræver en politisk beslutning, men udelukkende foretaget sproglige rettelser, og rettelser som følge af ændring af brug af paragraf.

 

Tidligere blev dagcenter tildelt efter § 84, stk. 1 og stk. 2 i lov om socialservice, men dette er nu ændret til § 79.

Der er desuden foretaget en rettelse i punktet ”afgørelse”, idet det ikke er muligt at klage over afgørelsen på ”kan” tilbud – dvs. tilbud som kommunalbestyrelsen ikke har pligt til at give borgerne.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Rapporten fremsendes til Bornholms Ældreråd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets kvalitetsstandard til efterretning.

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. marts 2016

1.
Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Vision og strategi for integration af flygtninge

00.16.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

12

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og kulturudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

 

Projektets formål var at udarbejde et forslag til en vision og strategi for kommunens modtagelse og integration af flygtninge, som skal danne grundlag for en politisk proces primo 2016.

 

Forslaget bygger på en interviewrunde foretaget af medarbejdere fra Videnscenter Marselisborg, hvor medlemmer af integrationsrådet, politikere fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, borgmester og kommunaldirektør blev interviewet. Resultatet af disse interviews har indgået i 2 workshops med repræsentanter fra de centre i Bornholms Regionskommune, som har en opgave i forbindelse med integration af flygtninge og deres børn. På baggrund af denne proces er der udarbejdet et forslag til vision og strategi.

 

Udkast til Vision- og Strategi, For modtagelse af nye flygtninge og deres familier har dannet grundlag for temamødet i kommunalbestyrelsen den 11. februar 2016 om samme emne.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at kommunalbestyrelsen sender udkast til "Vision og Strategi, For modtagelse af nye flygtninge og deres familier" i høring

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 3. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Foruden høring i fagudvalg, Integrationsråd, Ældreråd og Handicapråd anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at udkast til "Vision og Strategi, For modtagelse af flygtninge og deres familier" sendes i høring hos Bornholmske Borgerforeningers Samvirke.

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. februar 2016:

Godkendt, idet udkastet udsendes i bred offentlig høring foruden hos de af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget nævnte parter.

 

Sagsfremstilling

I efteråret 2015 igangsatte Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i samarbejde med Videnscenter Marselisborg et projekt til styrkelse af integrationsindsatsen for flygtninge på Bornholm.

 

Projektets formål er tredelt og sigter mod at udarbejde

1)     Forslag til en vision og strategi for kommunens modtagelse og integration af flygtninge.

2)     Administrationsgrundlag for integrationsindsatsen(samarbejdsaftaler mm.)

3)     Integrationshåndbog(forretningsgange)

 

Ad.1 Strategiforslaget er blevet til i en proces med involvering af politikere (Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget), medlemmer af Integrationsrådet, borgmester, kommunaldirektør samt relevante centre i kommunen.

Strategiforslaget udarbejdes med henblik på politisk høring og godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt høring i relevante fagudvalg og integrationsråd, for endelig at blive godkendt i kommunalbestyrelsen.

 

Ad.2 Administrationsgrundlaget består af serviceniveauer, samarbejdsaftaler og et styrings- og opfølgningskoncept. Udviklingen af dette er også baseret på involvering af relevante centre i kommunen og nærmeste samarbejdspartnere til integrationsindsatsen, som fx Sprogcenter(Campus Bornholm), boligorganisationer m.fl.

 

Ad.3 Der udarbejdes en medarbejderhåndbog til integrationsteamet i Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse til håndtering af modtagelsen og den første integrationsindsats for flygtninge. Håndbogen beskriver årshjul for indsatsen, arbejdsgange, snitflader, roller og ansvar for opgaver i integrationsindsatsen.   

 

Resultat af dette arbejde foreligger nu i form af forslag til ”VISION OG STRATEGI ­- For modtagelse af nye flygtninge og deres familier”, og vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Status og gennemgang af vision og strategi v/Projektleder Rikke Holm

På udvalgsmødet vil projektleder Rikke Holm give en kort status for integrationsindsatsen i Bornholms Regionskommune samt gennemgå de centrale punkter i det forslag til vision og strategi som i sit fulde omfang er vedhæftet som bilag.

 

Visionen og strategien er bygget op omkring følgende overskrifter:

 

Visionen er udarbejdet for at skabe tydelige retningslinjer for den tværfaglige integrationsopgave. Visionen og strategien skal derfor dels danne et fælles udgangspunkt for modtagelse og integration af flygtninge i Bornholms Regionskommune, samt skitsere fælles principper for det tværfaglige samarbejde og inddragelse af civilsamfundet.

Forslag til vision og strategi er derfor delt op i følgende afsnit(jf. ovenstående figur): Modtagelsesperiode(første måned), Integrationsindsats, tværfagligt samarbejde samt Civilsamfundet og fællesskaber), hvor der er opstillet en konkret vision/strategi for hvert enkelt område.

Oplægget skal ses sammen med den strategi som er udarbejdet i forhold til danskundervisning, som tidligere har været forelagt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvor også det udbyggede samarbejde med de bornholmske virksomheder fremgår.

 

Overordnet bygger visionen og strategien på følgende principper:
Vi anser flygtninge som nye tilflyttere til vores kommune. Vi har en unik mulighed for at integrere de flygtninge, der kommer til Bornholm til at være bidragende medborgere i alle aspekter af vores samfund – som ny arbejdskraft, brugere e af vores skoler og dagtilbud, forbrugere i vores detailbutikker, indbyggere i vores lokalsamfund, brugere og bidragere til vores kultur- og foreningsliv, nye naboer og venner osv. Den mulighed vil vi forstå at udnytte til gavn for Bornholm og til gavn for den flygtning, vi byder velkommen til kommunen. 

 

·       Vi vil møde den enkelte med anerkendelse og respekt

·       Vi vil være tydelige omkring de krav, der stilles til den enkelte, og hvad vi kan tilbyde som kommune

·       Vi tror på, at alle mennesker så vidt muligt gerne vil klare sig selv og vil derfor yde hjælp efter princippet om hjælp til selvhjælp

·       Vi samarbejder med relevante aktører bredt i kommunen og på Bornholm generelt omkring modtagelse og integration af flygtninge.

 

Videre proces:
Efter at eventuelle input fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er indarbejdet i forslag til vision og strategi, er den videre proces at kommunalbestyrelsen sender forslaget i høring i fagudvalg, Integrationsrådet, Handicapråd, Ældreråd, erhvervsorganisationer og andre relevante organisationer og råd inden et endeligt forslag til ”VISION OG STRATEGI - For modtagelse af nye flygtninge og deres familier” forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

 

Lovgrundlag

Integrationsloven

Som baggrund for vurderingen af vision og strategi for integration af flygtninge på Bornholm, er det relevant at bemærke, at der er tale om et område, som i høj grad er lovreguleret, hvilke dels hænger sammen med at der er særlig statsstøtte(refusion/bloktilskud), men også for at sikre ens serviceniveauer på tværs af kommuner. For at illustrere dette er følgende uddrag fra integrationsloven medtaget.

Rammen for en integrationsindsats i bred forstand fastsættes i Integrationsloven (LBK nr. 1094 af 07/10/2014). Loven har som formål,

§1 ”at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund”.

Stk. 2. Dette skal ske gennem en integrationsindsats, der

1) tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration,

2) bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv,

3) bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, og

4) bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Stk. 3. Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder,     

institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen, således at enhver kan bidrage til en

vellykket integration af nyankomne udlændinge.

Stk. 4. Loven har endelig til formål at sikre, at nyankomne udlændinge har kendskab til, at en vellykket integration er en   
     forudsætning for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse.

Det er også her at rammerne for tilbud om danskuddannelse fremgår:
     Danskuddannelse
     § 21. Kommunalbestyrelsen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for en udlænding omfattet af § 16 henvise den    

pågældende til danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis undlade at tilbyde en udlænding deltagelse i danskuddannelse, når den pågældendes danskkundskaber skønnes at være tilstrækkelige, eller når ganske særlige grunde i øvrigt taler d

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

  Formanden indstiller,

·        at Ældrerådet udarbejder et høringssvar til ”Vision og strategi for modtagelse af nye flygtninge og deres familier”

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Ældrerådet forventer løbende at blive inddraget i den fremtidige proces.

Bornholms Ældreråd ønsker at præcisere, at det er vigtigt at flygtninge kan sproget, når de kommer ud i ældreplejen og skal passe ældre og svage borgere.

 

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. februar 2016

1.
Vision og Strategi, For modtagelse af flygtninge og deres familier (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Målretning af de forebyggende hjemmebesøg

27.35.04A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Servicelovens bestemmelser vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre er blevet ændret pr. 1. januar 2016. Formålet er i højere grad at målrette tilbuddet ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne. Der er udarbejdet forslag til udmøntning af den ændrede lovgivning i Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at forslag til udmøntning af ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. februar 2016:

Forslag til udmøntning af ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Sagsfremstilling

Servicelovens § 79 a fastlægger rammerne for kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af kommunens tilbud i forhold til forebyggende hjemmebesøg til ældre.

 

Pr. 1. januar 2016 er lovgivningen ændret med henblik på at åbne op for et mere differentieret forebyggelsestilbud, hvor de forebyggende hjemmebesøg i større omfang målrettes de svageste ældre, samtidig med at den generelle forebyggende indsats opretholdes.

 

Ændringerne forudsættes udgiftsneutral og skal i Bornholms Regionskommune udmøntes indenfor den nuværende normering på 1,7 ældrerådgiver. 

 

Ændringer indebærer:

·        En forhøjelse af aldersgrænsen for obligatoriske årlige tilbud fra 75 år til 80 år

·        Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år

·        ’Tryghedsbesøg’ til alle 75 årige

·        Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet

 

Hidtil har BRK fremsendt et skriftligt tilbud om mulighed for besøg til alle borgere fra det år de bliver 75 år.  Erfaringsmæssigt er det kun en mindre del, der tager i mod tilbuddet, bl.a. fordi borgeren selv skal ”melde til”.

For i højere grad at nå de mere udsatte borgere udsendes derfor brev med en planlagt besøgsdato til de 80-årige og de 85-årige. Hvis borgeren ikke ”melder fra” får de besøg den pågældende dato.  Udsendelse af ”datobreve” er erfaringsmæssig en god metode til at få kontakt til mere udsatte og sårbare ældre, men også væsentlig mere ressourcekrævende. 

 

I nedenstående tabel ses forslag til udmøntning af ny lovgivning sammenlignet med nuværende tilbud.

 

Nuværende tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Forslag til udmøntning af ny lovgivning

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes kun borgere der ikke modtager:

·        Praktisk bistand og personlig pleje

·        Bor i plejebolig

 

Ældre borgere generelt:

Ældre borgere generelt:

Målrettet særligt sårbare

·        Skriftligt tilbud om årligt forebyggende til alle over 74 år

·        Tilbud om et tryghedsbesøg til alle borgere det år de bliver 75 år

·        Skriftligt tilbud om årligt forebyggende til alle over 80 år

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til særligt sårbare

·        Borgere over 65 år, der afsluttes efter et forløb i rehabiliteringsteamet

·        Borgere mellem 76 – 79 år fx identificeret via tryghedsbesøget

Datobrev til borgere det år de bliver:

·        80 år

·        85 år

·        Alene og er over 74 år

Datobrev til borgere det år de bliver:

·        75 år

·        82 år

·        Alene og er over 74 år

 

I forslag til udmøntning af den ændrede lovgivning i Bornholms Regionskommune foreslås, at alle 75-årige borgere fremover få tilbud om et ”tryghedsbesøg” i form af et datobrev. Datobrevet vælges for at få kontakt til og identificeret borgere med særlige udfordringer med henblik på at kunne målrette indsatsen mod denne gruppe.

 

Endvidere etableres et samarbejde med det nye rehabiliteringsteam i Center for Ældre, således at særligt sårbare borgere, der afsluttes efter et rehabiliteringsforløb også tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.  Med de nuværende ressourcer er det ikke muligt at åbne op for et lignende systematisk samarbejde med alle hjemmeplejeteams.

Desuden vil der først – og kun – blive sendt datobrev ud til målgruppen, når borgeren er 82 år.

En fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet afprøves med projektmidler jf. nedenstående.

 

Kommunen skal beskrive indsatsen i forhold til de forebyggende hjemmebesøg til ældre i sine kvalitetsstandarder, herunder hvordan den vil målrette og tilrettelægge indsatsen i forhold til de særlige målgrupper. De nærmere nationale regler for dette afventes.

 

BRK har søgt Sundheds- og Ældreministeriet og er blevet bevilget projektmidler til ansættelse af en ekstra ældrerådgiver i 2016 med det formål at udvikle og afprøve modeller til i samarbejde med henholdsvis praktiserende læger og hospital at få kontakt til de særligt sårbare borgere, der ikke i forvejen har kontakt til kommunen. Endvidere er der givet projektmidler til afholdelse af 4 kollektive informationsmøder, som afprøvning af en fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet.  Projektbeskrivelse vedhæftes.

 

I 2016 vurderes ressourcerne således tilstrækkelige til at udvikle og afprøve forebyggelsesindsatser rettet mod ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne.  

 

Udvikling af den Rehabiliterende Organisation inden for Center for Ældre og Center for Sundhed sigter på, at en langt større andel af de ældre klarer sig uden hjælp fra kommunen, hvilket forventes at øge behovet for forebyggende hjemmebesøg. Den forebyggende indsats som ældrerådgiverne leverer, er således et vigtigt supplement til udvikling af den Rehabiliterende Organisation. Ressourcebehovet på området skal således følges tæt i relation til denne udvikling.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Bornholms Ældreråd finder projektet meget interessant og relevant, idet, der fokuseres på de svageste og på den måde at opspore ensomhed blandt ældre. Ligeledes vil det understøtte ”Den rehabiliterende Organisation”, og opfange borgere, der eventuelt ville blive tabt på gulvet efter endt rehabilitering. Projektet vil samtidig opfange flere ældre ensomme borgere. Ældrerådet vil med stor interesse følge projektet.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. februar 2016

1.
Oversigt over forslag til udmøntning af ny lovgivning vedr. forebyggende hjemmebesøg i 2016 (DOCX)

2.
Projektbeskrivelse - forebyggende hjemmebesøg (DOCX)

3.
Pjece - information til borger vedr. forebyggende hjemmebesøg (PUB)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Godkendelse af årsrapport for Bornholms Ældreråd

27.69.40K07-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

14

 

 

Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2015 til godkendelse på mødet den 15. marts.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Godkendt.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. marts 2016

1.
Årsberetning2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Prioriteringer af Ældrerådets budget 2016

27.69.40Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

15

 

 

Budgettet i Bornholms Ældreråd er overskredet og der skal findes løsninger på hvordan budgettet fremover overholdes.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Aftalt med borgmesteren at overskridelsen af budgettet deles over 2 år. Forslag til løsninger sendes til bogmesteren efter mødet.

Telefongodtgørelse fjernes fra d.d.

Gå ned til 10 møder om året i 2017 - januar mødet fjernes.

Ønske om større bevilling i 2017. Forslag om 25.000 kr.

I regionrådssmøder deltager et medlem.

Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd deltager 2 medlemmer.

Bestilling af flybilletter fortsætter hos Erhvervsrejser som hidtil.

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. marts 2016

1.
Forslag til budgetreduktion2016 og 2017 i Bornholms Ældreråd (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

16

 

Tirsdag den 15. marts

Tirsdag den 19. april

Tirsdag den 17. maj

Tirsdag den 14. juni

Tirsdag den 16. august (budgetmøde)

Tirsdag den 20. september (budgetmøde)

Tirsdag den 11. oktober (pga. efterårsferie i uge 42)

Tirsdag den 15. november

Tirsdag den 13. december

 

Alle møder starter kl. 09,30

 

Bornholms Ældreråd, den 15. marts 2016:

Godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

17

 

 

 

Forslag til fremtidige aktiviteter og eventuelle gæster m.m.

·        Repræsentanter fra FOA ved Birthe Runekær Hansen og DSR ved Anette Lund - om hvordan medarbejderne oplever den nye struktur - 17.maj næstformanden arrangerer

·        Birgit Mortensen og Trine Dorow om status på planlægning vedr. rehabilitering

og evaluering af centerstrukturen

·        Lene Olsen og Jeanette Bech, ledere af plejecentrene om status og visioner

·        Formand for lægerne på Bornholm Kathri Marcussen

·        Regionsrådsformand Sofie Hæstorp Andersen

·        Social- og Sundhedsudvalget – leder af Hjælpemidler og Genoptræning vedr. leveringstid på hjælpemidler

 

Danske Ældreråd – indkaldelse til repræsentantskabsmøde.

 

Mødet er den 2. maj i Nyborg – tilmeldingsfrist mandag den 21. marts.

Stillingtagen til deltagelse.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Repræsentantskabsmødet den 2. maj - stillingtagen til deltagelse genoptages i mødet den 15. marts.

Besøgslisten rettet til.

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Poul Ancher Hansen og Ragna Folkmann tilmeldes til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 2. og 3. maj.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

18

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

19

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Besøg på Toftegården god atmosfære og god information på stedet.

Værdighed i ældreplejen.

Akuttandlægen virker ikke. Der skal ringes 1813.

Trafikkontaktrådet udtrykker tilfredshed mht. til pensionistbilletter.

Glad for tilkøb af billetter.

Ældredagen efterlyser stadig flere udstillere.

Løbende inddragelse i processen vedr. flygtninge i ældreplejen. Vigtigt at flygtninge kan sproget ved arbejde ældreplejen.