Referat
Bornholms Ældreråd
19-04-2016 kl. 09:30
Mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 7 FN´s ældredag 2016
  åbent 8 Status på Klippekortsordningen for 2015
  åbent 9 Status for arbejdet med Den Rehabiliterende Organisation og input til udmøntning af værdighedspolitikken
  åbent 10 Udpegning af medlem til arbejdsgruppe vedrørende fællesbiblioteket i Aakirkeby
  åbent 11 Mødeplan
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Eventuelt
  åbent 14 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

1

 

Bente Helms og Andreas Ipsen deltager i mødet kl. 10.30

 

Ella Jallov forlod mødet kl. 11.13

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

Dagsorden godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

2

 

Følgegruppen har været til dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar – nyt opfølgende møde den 4. april – referat gives på mødet.

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

Har været på møde med teknisk udvalg om problemer vedrørende offentlig transport til Plejecentret Snorrebakken. Det er oplyst at det koster 300.000 kr. til etablering af oplyst sti mellem stoppested og Plejecentret Snorrebakken.

Bilag til Bornholms Ældreråd 19. april 2016

1.
Referat Teknik og miljøgruppen 16-03-2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

3

 

 

Næste møde i følgegruppen er den 14. april – orientering herfra gives på mødet.

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

Følgegruppen har været til møde vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

Drøftet SSU dagsordenspunkt 5 vedrørende den Rehabiliterende Organisation og Værdighedspolitikken.

Diskuteret eventuelle udfordringer og løsninger i forbindelse med klippekortsordningen.

Drøftet værdighed i ældreplejen.

Referat af følgegruppen vedlægges.

Bilag til Bornholms Ældreråd 19. april 2016

1.
Referat SOS-gruppen den 14. april 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

4

 

 

Den koordinerende gruppe har holdt møde den 12. april – orientering herfra vil blive givet på mødet.

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

Har været til møde med Johannes Nilsson omkring indkaldelse af eksterne personer til Ældrerådets møder.

Der er sendt liste med spareforslag til borgmesteren og der er samtidig ansøgt om 25.000 kr. ekstra til Ældrerådet til næste års budget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

5

 

 

Næste møde i Trafikkontaktrådet er den 9. juni.

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

Ingen møde siden sidst.

To bud på færgeoverfarten.

Henvendelse vedrørende for lidt plads på bildæk sendt til Færgen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

6

 

 

Formanden orienterer.

Næste møde i Regionsældrerådet er den 26. april på Regionsgården i Hillerød kl.10.00-14.00

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

Anita Mortensen deltager.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  FN´s ældredag 2016

27.15.00G20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

8

 

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

7

 

 

 

 

 

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 5. januar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet. Dialogmøde med interessenter den 12. januar.

Materiale udsendt til eventuelle udstillere. Enkelte stande er allerede solgt.

Pressemeddelelse udsendes medio februar.

 

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 9. februar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 2. februar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Orientering givet. Program udleveret.

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Ældrerådet har givet FN-udvalget fuldmagt til at etablere FN´s Ældredag 1. oktober.

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:
Bliver op til 33 udstillere. 17 har indtil videre betalt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Status på Klippekortsordningen for 2015

27.00.00Ø34-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Med vedtagelsen af finansloven for 2015 blev der afsat midler til en pulje til at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Indsatsen skal styrke borgernes livskvalitet via en klippekortsordning, hvor borgere med mindst 12 timers personlig pleje om ugen får en halv times hjemmehjælp ekstra om ugen, som de selv kan planlægge sammen med personalet. Der er udarbejdet en status for 2015 for brug af ordningen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)    at status tages til efterretning, og

b)    at sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og sundhedsudvalget, den 2. maj 2016:

 

Sagsfremstilling

Klippekortsordningen har været gældende fra 1. juli 2015. Bornholms Regionskommune fik tildelt 772.935 kr. i 2015 til ordningen, hvor de svageste borgere i eget hjem tilbydes en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen med det formål at øge livskvaliteten. Socialudvalget har fastlagt kriterierene for tildelingen af klippekort til at være borgere med mindst 12 timers personlig pleje om ugen. Det blev desuden besluttet, at administrationen kan justere på kriterierne, hvis det viser sig nødvendigt.

 

Gennemsnitligt har 122 borgere været tilknyttet ordningen. Hjemmeplejen har samlet leveret 2.242 klip til de i alt 212 borgere der har opfyldt kriteriet. Der er tale om en løbende til- og afgang, blandt andet på grund af flytning til plejecenter, dødsfald og ændringer i det visiterede timetal. I alt har 18 borgere takket nej til tilbuddet.

 

Borgerne har prioriteret at bruge klippene bredt. Eksempelvis blev der i december julepyntet, skrevet julekort og bagt småkager. Herudover har borgerne blandt andet valgt at:

ledsagelse til læge eller frisør, få gjort ekstra rent, se på gamle fotoalbums, lave mad sammen med medarbejderen, gå tur, spille kort og få hjælp til IT m.m.

 

For 2015 er der et mindreforbrug på 245.505 kr. Dette beløb er søgt overført til 2016. Der er p.t. ikke noget svar på dette. Bevillingen er i 2016 på 1.545.870 kr. Fra 1. januar 2016 er timetallet justeret, således at borgere med minimum 10 timers visiteret hjælp til personlig pleje tilbydes klippekort.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Til orientering for Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

 

Bornholms Ældreråd, den 19. april 2016:

klippekortordningen blev etableret 1.juli 2015, hvorfor alle pengene for 2015 ikke er brugt. Der håbes at mindre-forbruget overføres til 2016.
 
Bornholms Ældreråd anbefaler at pjecen om klippekortsordningen uddeles i forbindelse med visitationen til de borgere der har timerne til at modtage klippekort.

Bornholms Ældreråd afventer evaluering i maj.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 19. april 2016

1.
Status - Klippekortsordning 2015 til SSU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Status for arbejdet med Den Rehabiliterende Organisation og input til udmøntning af værdighedspolitikken  

27.36.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

9

 

Hvem beslutter

Social – og Sundhedsudvalget orienteres

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget modtager en orientering om de første måneders erfaringer med arbejdet i Den Rehabiliterende Organisation, samt drøfter de første input til udmøntning af værdighedspolitikken.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    At orienteringen tages til efterretning

b)    At udvalget drøfter iværksættelse af tiltag på det foreliggende grundlag

c)    At indstillingen sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. april 2016:
a) Taget til efterretning.
b) Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i april, at 6 mio. kr. i 2016 af midlerne til udmøntning af værdighedspolitikken afsættes til at understøtte sammenhængen mellem den rehabiliterende organisation og den kommende værdighedspolitik.
c) At indstillingen i b) sendes i høring i Ældreråd og Handicaprådet, og at høringssvarene foreligger ved Kommunalbestyrelsens behandling den 28. april.

 

Sagsfremstilling

Omlægningerne på ældre- og sundhedsområdet har nu været i gang i et halvt år, og efter en grundig forberedelsesfase er de første resultater og erfaringer ved at blive indhentet.

 

Omlægningerne foregår i flere spor og der gives på mødet en orientering om det foreløbige arbejde, erfaringerne og det der ligger foran på følgende områder jf. bilagte faseplan:

·         Rehabiliteringsteamet

·         Myndighed

·         Sygeplejen

·         Sønderbo, Hjælpemidler, Genoptræningen, Dag- og Aktivitetscentre

·         Hjemmeplejen

·         Plejeboligområdet

 

Der gives også en opdateret orientering om projektet forudsætninger, mål og de første resultater.

 

På udvalgsmødet den 1. februar godkendte udvalget en proces for udarbejdelse af værdighedspolitik og anvendelse af midler i den forbindelse, med en tilkendegivelse af at midlernes udmøntning primært tænkes brugt til understøttelse af implementering af Den Rehabiliterende Organisation. Udvalget modtager på mødet en status for dette arbejde.

 

Omlægningerne til Den Rehabiliterende Organisation er gennemgribende for hele Ældre- og Sundhedsområdet og ligger parallelt med den udvikling og forandring, der løbende sker på området: udviklingen af det nære sundhedsvæsen, digitalisering fx Det Fælles MedicinKort (FMK), retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, indsatskataloger for opgaveløsningen m.v.

 

Alle disse forandringer udfordrer den daglige opgaveløsning og stiller store krav til medarbejderes og lederes evne til omstilling. Selv om ændringerne grundlæggende håndteres meget kompetent øges belastningen i dagligdagen og flere oplever at deres fortrolighed med opgaveløsningen og deres overskud til både at håndtere forandringerne og levere en kompetent indsats overfor borgerne er under pres.

 

Dette pres er blevet forstærket af, at der har været en stigning i sygefraværet i løbet af vinterhalvåret.

 

Grundlæggende er der opbakning i organisationen til, at forandringerne er til det bedre, når der er skabt den fornødne fortrolighed med dem, men det kan vise sig hensigtsmæssigt at skabe bedre rum i hverdagen til at vænne sig til den ændrede opgaveløsning.

 

Der hvor opgaveløsningen og forandringerne særligt opleves udfordret er de sygeplejefaglige opgaver i hjemmeplejen. Disse opgaver løses enten af sygeplejersker i Sygeplejen (Center for Sundhed) eller under delegation til social- og sundhedsassistenter i Hjemmeplejen (Center for Ældre):

 

Der er netop indført et nyt it-system til medicinhåndtering mellem sektorer (sygehus, praktiserende læge, kommune) kaldet Det Fælles MedicinKort (FMK). Systemet kvalitetssikrer bl.a. håndtering af medicin, men det kræver også en vis tilvænning at bruge. Hertil kommer at opgaveplaceringen mellem sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne (den såkaldte delegation) er under forandring, hvor kompetencerne hos medarbejderne anvendes på andre måder end tidligere. Det betyder blandt andet at sygeplejerskernes rolle ændres, og social- og sundhedsassistenterne skal løse betydelig flere sygeplejefaglige opgaver end tidligere.

 

Det vurderes at være fremmende for omlægningerne til Den Rehabiliterende Organisation og de øvrige forandringer såfremt særligt arbejdet med sygeplejefaglige opgaver (arbejdsgange, samarbejdsflader, delegation) kan blive forstærket og understøttet i en periode. Det vil øge fortroligheden med opgaveløsningen og skabe bedre forudsætninger for at yde en kompetent og værdig indsats for og med borgerne.

 

Understøttelsen kan både ske ved at sikre den fornødne struktur og afklaring i opgaveløsningen og ved at sikre at de involverede medarbejdere har bedre tid til oparbejdelse af kompetencer samtidig med at de daglige opgaver varetages tilfredsstillende.

 

Såfremt det ønskes at understøtte forandringsprocesserne ud over det allerede iværksatte anbefales det gjort ved at give ledelsen i Center for Ældre og Center for Sundhed mulighed for at disponere ressourcer til ovenstående formål som et engangsbeløb i 2016 for derved at fremme de vedtagne forandringsprocesser og samtidig levering af kompetent og værdig indsats for og med borgerne. Det vurderes, at 4 mio.kr. til Center for Ældre og 2 mio.kr. til Center for Sundhed vil kunne give mulighed for såvel tid til medarbejderne som sikring af rammer for arbejdet.

 

Der er knap 200 medarbejdere involveret i de sygeplejefaglige opgaver fordelt med knap 1/3 i Center for Sundhed og 2/3 i Center for Ældre.

 

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune er i 2016 stillet et beløb på 10,2 mio.kr. i udsigt i Finansloven under forudsætning af at der vedtages en Værdighedspolitik og at midlerne redegøres anvendt indenfor det beskrevne formål.

 

De foreslåede 6 mio.kr. vil kunne finansieres af de 10,2 mio.kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget ønsker at indstille til kommunalbestyrelsen, at iværksætte kortsigtede tiltag for de afsatte midler til udmøntning af Værdighedspolitikken, vil der være tale om en fremskyndelse af dele af den besluttede proces. Derfor anbefales, det at sende indstillingen i høring i Ældre- og Handicaprådene den 18. og 19. april, parallelt med behandlingen i Økonomi- og Planudvalget den 19. april. Derved vil høringssvarene foreligge ved kommunalbestyrelsens behandling den 28. april.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

Bornholms Ældreråd anbefaler til Kommunalbestyrelsen i april, at 6 mio. kr. i 2016 af midlerne til udmøntning af værdighedspolitikken afsættes til at understøtte sammenhængen mellem den rehabiliterende organisation og den kommende værdighedspolitik.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. april 2016

1.
Faseplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Udpegning af medlem til arbejdsgruppe vedrørende fællesbiblioteket i Aakirkeby

21.00.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

10

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Bornholms Ældreråd er indbudt til at indtræde i en arbejdsgruppe der til formål at udarbejde et forslag til indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby. Der kan vælges et medlem til arbejdsgruppen fra Bornholms Ældreråd.

Indstilling og beslutning

Udpegning af medlem til arbejdsgruppen

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

Svend Aage Kristoffersen udpeges

Sagsfremstilling

Det blev på møde i Aakirkeby bibliotek besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forslag til indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby bestående af Bornholms Folkebiblioteker og Pædagogisk Læringscenter.

I den forbindelse er Bornholms Ældreråd indbudt til at vælge et medlem til denne arbejdsgruppe. Den endelige sammensætning af arbejdsgruppen er endnu ikke fastlagt, men vil bestå af flere forskellige interessegrupper.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

11

 

 

Tirsdag den 19. april

Tirsdag den 17. maj

Tirsdag den 14. juni

Tirsdag den 16. august (budgetmøde)

Tirsdag den 20. september (budgetmøde)

Tirsdag den 11. oktober (pga. efterårsferie i uge 42)

Tirsdag den 15. november

Tirsdag den 13. december

 

Alle møder starter kl. 09,30

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

12

 

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

Bornholms Ældreråd indstiller til at Toftegården fortsat skal være et plejehjem.

God dialog med Bente Helms og Andreas Ipsen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

13

 

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

14

 

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:

Bofa.
Den rehabiliterende organisation og Værdighedspolitikken.
Sti ned til Plejecentret Snorrebakken.
Afventer evaluering af klippekortsordningen
Aakirkeby bibliotek udpegning til arbejdsgruppe - Svend Aage Kristoffersen
Toftegården stadig plejehjem