Referat
Bornholms Ældreråd
17-05-2016 kl. 09:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 7 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Aabo 2016
  åbent 8 Tilsyn 2016 Sandemandsgården
  åbent 9 Fastlæggelse af serviceniveau for ferie i kommunale botilbud
  åbent 10 Svømmetilbud på Bornholm
  åbent 11 FN´s ældredag 2016
  åbent 12 Mødeplan
  åbent 13 Gensidig orientering
  åbent 14 Eventuelt
  åbent 15 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

1

 

 

Ragna Folkmann møder senere

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:

Punkt 6 er også orientering fra Danske Ældreråd

 

Repræsentanter fra FOA ved Birthe Runekjær og DSR ved Anette Lund, om hvordan medarbejderne oplever den nye struktur, den 17. maj kl. 9.30.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

2

 

Følgegruppen har holdt møde den 27. april - orientering herfra gives på mødet.

Referat af følgegruppens møde er vedhæftet som bilag.

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:

Orientering givet vedrørende udviklingen på færgeudbuddet og udviklingen på sag vedrørende oplyst sti til plejecentret Snorrebakken

Bilag til Bornholms Ældreråd 17. maj 2016

1.
Teknik og miljøgruppen 26042016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

3

 

 

Næste møde i følgegruppen er den 12. maj – orientering herfra gives på mødet.

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:

Orientering givet af møde den 12. maj med Sussie Nøhr og Birgit Mortensen vedrørende demensudredning. Referat vedhæftes.

Bilag til Bornholms Ældreråd 17. maj 2016

1.
Referat SOS Møde 160512 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

4

 

 

Den koordinerende gruppe har holdt møde den 10. maj – orientering herfra vil blive givet på mødet.

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:

Orientering givet vedrørende status på ansøgning af ekstra midler til Bornholms Ældreråd.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

5

 

Næste møde i Trafikkontaktrådet er den 9. juni.

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:

Afventer uddybning af færgesejladsen på Trafikkontaktrådet den 9. juni.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

6

 

Regionsældrerådet holdt møde den 26. april, hvor Anita Mortensen deltog - orientering herfra gives på mødet.

Der gives orientering fra Dansk Ældreråd fra repræsentant møde og konference i Nyborg.

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:

Orienteringer givet. Referat fra repræsentant møde og konference

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Aabo 2016  

27.12.16K09-0160

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         At rapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 05. april 2016 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Aabo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

 

Det er Tilsynets indtryk, at Aabo giver beboerne en tryg og god hverdag, og lever op til intentionerne i ældrepolitikken om længst muligt i eget liv. Der tages så vidt det er muligt hensyn til den enkeltes ønsker og de pårørende føler sig godt modtaget. Tilsynet finder således, at Aabo lever op til de forventninger, som kommunalbestyrelsen kan have til et kommunalt plejecenter.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

• Tilsynets stikprøve på en beboer, som har boet på Aabo omkring 4 måneder, var ret så mangelfuld. Leder af Aabo bedes derfor indsende en redegørelse til Tilsynet, hvori det beskrives, hvordan man fremover vil leve op til, at dokumentationen for nye beboere er udført senest 1 måned efter indflytning. Tilsynet skal have modtaget redegørelsen senest den 20. maj 2016.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Tilsynet har den 27. april 2016 modtaget en fyldestgørende redegørelse for, hvorledes teamleder fremadrettet vil sikre, at den nødvendige dokumentation for ny indflyttede beboere er fyldestgørende.

 

Til orientering for Bornholms Ældreråd den 17. maj 2016:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet der er givet en fyldestgørende redegørelse.

Bornholms Ældreråd deler Teamleders bekymring om at skulle dele sygeplejersker med hjemmeplejen og anbefaler, at sygeplejerskerne alene er på Aabo og ikke skal hjælpe til i hjemmeplejen.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 17. maj 2016

1.
Tilsynsrapport Aabo 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tilsyn 2016 Sandemandsgården

27.12.16K09-0159

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 6. juni

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Sandemandsgården den 18. marts 2016. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Det er Tilsynets indtryk, at Sandemandsgården er et godt tilbud til målgruppen. Man har forstået at give brugerne indflydelse på hverdagen, og der tages hensyn til den enkeltes formåen og ønsker.  Tilsynet finder, at Sandemandsgården som dagtilbud både forstår at give pligter, som følger af en arbejdsplads, og rum til sociale aktiviteter og skabelse af relationer, til stor gavn for brugerne af tilbuddet.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden udvalgenes behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering for Bornholms Ældreråd den 17. maj 2016:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet tilbuddet beskrives som værende et godt sted for alle ansatte

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 17. maj 2016

1.
Tilsynsrapport Sandemdemandsgården 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Fastlæggelse af serviceniveau for ferie i kommunale botilbud

27.48.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

10

 

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget

Resumé

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse, der nødvendiggør en stillingtagen til kommunens serviceniveau for ferie i kommunens botilbud. Social- og sundhedsudvalget har bedt om udarbejdelsen af et serviceniveau for ferie i de kommunale botilbud på fem dage.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til finansieringen af det beskrevne serviceniveau

·         at kvalitetsstandarden og forslaget til finansiering sendes i høring i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler serviceniveauet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016

 

Social- og Sundhedsudvalget sender serviceniveauet i høring i Handicaprådet og Ældrerådet, og høringssvarene foreligger ved Kommunalbestyrelsens behandling

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse af den lovpligtige serviceudvidelse i 2016 finansieres af tillægsbevilling fra de likvide midler

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der tages stilling til finansieringen af den lovpligtige serviceudvidelse i 2017 og frem som en del af forhandlingerne for budget 2017

Sagsfremstilling

Social- og sundhedsudvalget bad på mødet d. 4. april 2016 om at der blev udarbejdet et serviceniveau for ferie i de kommunale botilbud på fem dage, herunder forslag til finansiering i 2016 og overslagsårene. Social- og sundhedsudvalget fastlagde det hidtidige serviceniveau vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. d. 2. juni 2014. Det fastsatte serviceniveau betyder, at der ikke tilbydes ledsagelse og støtte i ferier og weekender, udover den ledsagelse, som borgere har jvf. § 97 i Serviceloven og den lokalt etablerede pulje til ledsagelse, i kommunens sociale botilbud.

 

Anledningen til at fastsætte et serviceniveau er en række klagesager (fra andre kommuner) i Ankestyrelsen, der d. 25. september 2015 har truffet en principafgørelse vedr. emnet (Principafgørelse 60-15).

 

Afgørelsen hviler på kompensationsprincippet, der beskriver, at socialpædagogisk støtte skal sikre, at ”borgere med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer så vidt muligt er i stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse”. Ved ansøgning om støtte skal kommunen vurdere ansøgningen i forhold til, at formålet med støtten skal være, at borgeren skal kunne komme på ferie over flere dage, som andre borgere uden funktionsevnenedsættelse.

 

Afgørelsen anerkender, at kommunen kan fastsætte et serviceniveau, men serviceniveauet ”skal dog fraviges, hvis borgerens behov efter en konkret og individuel vurdering nødvendiggør det”. Ud fra principafgørelsen kan der ikke udledes et minimum antal dage. I principafgørelsen får en borger medhold i at skulle have støtte til et kortere ophold på 4-5 dages varighed. En anden borger får afslag på at ville på ferie udover 10 dage, som den pågældende kommune har som serviceniveau. Det vurderes derfor, at et serviceniveau på 4-5 dages varighed udgør en nedre grænse for et kommunalt fastsat serviceniveau.

 

Serviceniveau

 

Fastsættes der ikke noget serviceniveau vil kommunen skulle træffe afgørelse i hver enkelt sag, hvor borgere søger om socialpædagogisk støtte til ferie. Afgørelsen kan påklages til ankestyrelsen. Med et serviceniveau er kommunen bundet af ligebehandlingsprincippet. Kommunen skal dog begrunde afvigelser i såvel opadgående, som nedadgående retning, hvis serviceniveauet fraviges.

 

Med udgangspunkt i principafgørelsen er det Center for Psykiatri og Handicaps vurdering, at de fleste borgere i kommunens botilbud vil drage nytte af at holde ferie og at de derfor også har krav på det. Det er center for psykiatri og handicaps vurdering, at afgørelsen betyder, at der blandt beboerne på kommunens sociale botilbud vil være 100-110 beboere som har ret til ferie i Danmark af flere dages varighed – og som vil benytte sig af denne mulighed.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i ovenstående er de økonomiske konsekvenser af et serviceniveau, hvor borgere i kommunens botilbud tilbydes op til 5 dages ferie om året, beregnet herunder.

 

Forudsætningerne i beregningen er:

·         at ferierne afvikles i grupper, der afspejler borgernes funktionsniveau

 

Under de forudsætninger, vurderes det, at et serviceniveau på fem dage har et årligt omkostningsniveau på kr. 786.000 svarende til kr. 7.805 pr. borger der forventes at deltage.

 

Der er meget store forskelle på tværs af borgerne på tværs af botilbuddene, hvorfor gennemsnitspriserne varierer betydeligt. Det samme gør sig gældende i forhold til hvor meget personale der kan reduceres med i botilbuddene, hvis der afholdes ferie. I gennemsnit er det muligt at finansiere omkostningerne til ferieafvikling med 25 %, som er indregnet i ovenstående beløb.

 

Finansiering 2016 og overslagsårene

Center for Psykiatri og Handicap forventer at det vil være muligt at planlægge og afvikle ferie for de fleste beboere i 2016. Finansieringsbehovet i 2016 er derfor det samme som i ovenstående beregning, evt. med en reduktion på 10-15 %.

 

Centeret kan pege på to steder, hvor centeret selv kan bidrage til finansieringen i 2016. Det er ved,

a)    at reducere i ledsagerpuljen på handicapområdet på 660.000 kr. Afhængig for tidspunktet for beslutningen kan effekten maksimalt blive 50 % af puljen, svarende til 330.000 kr.

b)    at undlade besættelse af en-to ledige stillinger på bostøtteområdet. Det vil afstedkomme en fornyet eller øget ventetid på levering af bostøtte efter § 85 i Serviceloven, afhængig af hvilket fagområde der er tale om. Det vil kunne bidrag med ca. 200.000 kr. pr. stilling, afhængig af hvornår beslutningen træffes. Svarende til højest 400.000 kr.

I overslagsårene kan der i princippet peges på alle de forslag der indgår/har indgået i tidligere budgetdrøftelser. Det har tidligere fx været:

 

a)    Reduktion/fjernelse af ledsagerpuljen (660.000 kr.)

b)    lukning af tilbud

·         Aktivitets- og samværstilbuddet i Vestergade i Allinge (559.000 kr.)

c)    Reduktion/fjernelse af tilskud til mad i botilbud

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i Bornholms Ældreråd den 17. maj 2016:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:
Bornholms Ældreråd godkender kvalitetsstandard for ferier i botilbud.

Bornholms Ældreråd tager derimod afstand fra, at finansieringen sker ved at reducere i budgettet i ledsagerordningen, idet det vil være få beboere der får glæde af ferietilbuddet.

Desuden ønskes det, at financieringen indgår i budgetforhandlingerne for 2017 og derved undgå at lukke Aktivitets- og samværstilbuddet samt personale reduktion.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. maj 2016

1.
Kvalitetsstandard ferie i botilbud (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Svømmetilbuddet på Bornholm

04.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-05-2016

18

 

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Fra 30. juni 2017 træder skærpede vandbehandlingskrav i kraft. Det giver udfordringer for det samlede svømmetilbud på øen:
Svømmesalen i Søndermarkshallen har utilstrækkelig vandgennemstrømning, og lever ikke op til kravene uden renovering. Det rådgivende ingeniørfirma ConPro anslår renoveringen af Svømmesalens bassin, til ca. 1,3 mio. kr.
Gudhjem Svømmehal har fået udarbejdet tre scenarier af Rambøll for at imødekomme de nye krav til en anslået pris på mellem 2,9 og 3,4 mio. kr.
Levetidsforlængelsen af Rønne Svømmehal beløber sig ifølge ConPro til mellem 1 og 4 mio. kr. Dertil kommer udgifterne til at imødekomme de nye krav, hvilket beløber sig til mellem 1 og 1,5 mio. kr. samt udgifter til undervandslamper på 0,1 mio. kr.
Varmtvandsbassinet på Plejecenter Sønderbo overholder såvel gældende som fremtidige krav. Det samlede finansieringsbehov ligger mellem 6,2 mio. kr. og 10,4 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

a) at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler sin stillingtagen til det anbefalede løsningsforslag vedr. Søndermarkshallens Svømmesal: Model I – 1.320.000 kr.

b) at Teknik- og miljøudvalget drøfter muligheder for finansiering af forslaget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2016:

Ad a) Anbefales.
Ad b) Udvalget videresender sagen til Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen med henblik på at finde finansieringen af forslaget.

Sagen sendes til høring i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet. Høringssvarene vil foreligge på kommunalbestyrelsens møde.

 

 

Servicedirektøren indstiller, til Fritids- og Kulturudvalget,

a) at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler sin stillingtagen til de anbefalede løsningsforslag vedr.

1) Gudhjem Svømmehal: Model III – 3.361.194. kr.

2) Rønne Svømmehal: Model II – 2.600.000 kr.

b) at Fritids- og Kulturudvalget drøfter om Rønne Svømmehals udlæg til undervandslamper på 0,1 mio. kr. skal finansieres af kommunen

c) at Fritids- og Kulturudvalget drøfter muligheder for finansiering af forslagene.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. maj 2016:

Ad a) Fritids- og Kulturudvalget anbefaler de anbefalede løsningsforslag til godkendelse

Ad b) Fritids- og Kulturudvalget ønsker ikke, at kommunen finansierer renovering af undervandslamper i Rønne Svømmehal

Ad c) Fritids- og Kulturudvalget anbefaler, at der afsættes en samlet anlægsramme på 7 mio.kr. til de tre svømmehaller inkl. uforudsete udgifter, og at finansieringen sker ved en tillægsbevilling fra de likvide midler.

Sagen sendes til høring i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet. Høringssvarene vil foreligge på kommunalbestyrelsens møde.

Sagsfremstilling

Søndermarkshallens Svømmesal

Som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om at genåbne Svømmesalen i Søndermarkshallen primo 2016, har Bornholms Idrætsområder, i samråd med Teknik og Miljø, gennemgået svømmesalen. Gennemgangen viste, at bassinet i sin konstruktion er i fin stand, men der er utilstrækkelig vandcirkulation gennem bassinet, ligesom der ikke sker rensning af overfladevandet grundet blændede skvulperender.

ConPro har udarbejdet et forslag til renovering af bassinet. Det er ConPros opfattelse, at den nuværende filter- og pumpekvalitet samt den foreslåede renovering vil muliggøre, at Svømmesalen fremadrettet vil kunne anvendes som varmtvandsbassin med temperatur <34 grader, og at bassinet vil kunne godkendes til dette med en maksimal personbelastning på 20-25 personer ad gangen. Dette vil være en markant udvidelse af øens nuværende varmtvandsbassinkapacitet.

Nuværende adgangsforhold for handicappede brugere af Svømmesalens bassin er dårlige. Derfor vil der blive regnet på udgiften til etablering af en rampe og en mere tidsvarende stolehejs, som på mere betryggende vis vil kunne håndtere handicappede brugere.

Der er fundet PCB i svømmesalen, men i et omfang, der ikke er sundhedsskadeligt, og på steder der ikke berøres af de foreslåede ændringer.

 

Handicaprådet anbefalede d. 18. april, at varmtvandsbassin og adgangsforhold for handicappede indarbejdes i den kommende renovering af Svømmesalen, da svømningen vil give besparelse på andre sociale udgifter.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd har ligeledes understreget, at der også fremover skal være adgang til varmtvandsbassin på øen.

 

Varmtvandsbassin på Sønderbo

Bassinet lever op til alle gældende og kommende krav. Der er således ikke behov for yderligere tiltag for at bevare varmtvandsbassinet.

 

Rønne Svømmehal

ConPro vurderer, at promenadedækket i svømmehallen er under hastig nedbrydning. Undersiden af promenadedækket har usædvanligt mange gennemsivninger og skader. Antallet af skader på bassinvægge og undersiden af promenadedækket vurderes at være meget højt. Endvidere kan det eksisterende vandbehandlingsanlæg ikke opfylde de kommende vandbehandlingskrav. I nedenstående model ses de tre mulige løsninger samt en ekstra tilføjelse vedr. defekte undervandslamper.

 

Gudhjem Svømmehal

Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll har besigtiget Gudhjem Svømmehal i forbindelse med de skærpede vandbehandlingskrav. Svømmehallens nuværende anlæg kan ikke leve op til kravene, idet filterkapaciteten skal fordobles for at opnå godkendelse efter 30.juni 2017. Der er ikke et tilstrækkeligt antal indløbsdyser i bassinet, og der skal derfor etableres i alt 16 nye sideindløb, ligesom der skal etableres et nyt udløbssystem. I nedenstående tabel ses Rambølls tre scenarier.

 

Sønderbo

Søndermarkshallen

Gudhjem Svømmehal

Rønne Svømmehal

 

Model I

Model I

Model I

 

Etablering af nye bassinvægge, overløbsrender samt mindre ændringer ved vandbehandlingsanlægget.

Udskiftning af eksisterende sandfiltre til nye samt opgradering.

Understøtning af promenadedækket samt udskiftning af klinker. 5-8 år

1 mio. kr.

 

Filtreringssystem*

1-1,5 mio. kr.

 

1.320.000 kr.

2.901.943 kr.

2-2,5 mio. kr.

 

 

Model II

 

Model II

 

Model II

Intet behov for forbedring

Etablering af nye bassinvægge, overløbsrender, mindre ændringer ved vandbehandlingsanlægget samt etablering af massagedyser.

Ny teknikbygning, ”nye” filtre fra Rønne Svømmehal, kemirum samt opgradering.

 

 

Understøtning af promenadedækket, udskiftning af klinker samt etablering af katodisk beskyttelse. 14-20 år

ca. 1,6 mio. kr.

Filtreringssystem *

1-1,5 mio. kr.

 

1.470.000 kr.

3.048.067 kr.

2,6- 3,1 mio. kr.

 

 

Model III

 

Model III

 

Model III

 

Etablering af nye bassinvægge, overløbsrender, mindre ændringer ved vandbehandlingsanlægget, etablering af massagedyser samt udspyer.

Ny teknikbygning og tromlesigte i kombination med eksisterende filtre, kemirum samt opgradering.

 

Udskiftning af dækkonstruktion, betonreparationer samt nye klinker. 20+ år

ca. 4 mio. kr.

Filtreringssystem *

1-1,5 mio. kr.

 

1.545.000 kr.

3. 361.194 kr.

5-5,5 mio. kr.

 

*Filtersystem: Hvis børnebassinet i svømmehallen sorteres fra det eksisterende filtersystem, og får et nyt vil prisen være 1 mio. kr. Hvis man investerer i et helt nyt filtersystem til hele svømmehallen, og lader Gudhjem Svømmehal overtage de eksisterende filtre, vil prisen være 1,5 mio. I den anbefalede løsning for Gudhjem (model III) indgår filteret fra Rønne ikke som en forudsætning.

 

Rønne Svømmehals udskiftning af undervandslamper i bassinerne beløber sig til 90.585 kr. Dette er ikke indberegnet i ovenstående modeller.

 

Det samlede investeringsbehov for at imødegå de skærpede krav til vandbehandling og behovet for renovering spænder således fra 6.220.000 kr. for de billigste løsninger til 10.400.000 kr. for de dyreste. Herudover eventuelt udgifter til undervandslamper på 0,1 mio. kr.

 

I modellerne er ikke afsat midler til uforudsete udgifter.

Desuden beror de forskellige beløb på vurderede overslag, der kan vise sig anderledes ved indhentelse af konkrete tilbud og faktisk gennemførelse.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen afsatte som en del af budgetforlig 2016 en årlig driftsmæssig bevilling på 500.000 kr. til genåbningen af Søndermarkshallens Svømmesal. Heraf er der indtil videre brugt 230.000 kr. til undersøgelser, udbedringer og opstartsudgifter. Der er således 270.000 kr. tilbage af driftsmidlerne.

Der blev også afsat 1 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2016 til levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal. Heraf er der indtil videre anvendt 22.200 kr. til betaling af rådgivende ingeniør fra ConPro. Restbeløbet er således 977.800 kr. Hvis Fritids- og Kulturudvalget beslutter at dække svømmehallens udgifter til undervandslamper er restbeløbet 887.215 kr.

Administrationen anbefaler følgende modeller:

-      Søndermarkssalen: Model I – 1.320.000 kr.

Denne løsning vil sikre svømmesalens drift fremadrettet, samt åbne for muligheden for at benytte bassinet til varmtvandsbassin. Se desuden bilag vedr. Svømmesalen.

 

-      Gudhjem Svømmehal: Model III – 3.361.194 kr.

På trods af den højere pris, er model III driftsmæssigt langt den billigste løsning. Den nuværende estimerede driftsomkostning vedr. vandbehandling lyder på 114.100 kr. pr. år. Denne driftsomkostning vil stige til 201.700 kr. - eller 87.600 kr. i øgede årlige omkostninger - ved de 2 første løsningsforslag. Med det dyreste forslag vil driftsomkostningen “blot” øges med 19.600 kr. p/a. Se desuden bilag vedr. Gudhjem Svømmehal.

 

-      Rønne Svømmehal: Model II – 2,6 mio. kr.

Renovering med katodisk beskyttelse anslås til at udgøre 1,6 mio. kr. Denne vil forlænge svømmehallens levetid med op til 20 år, og give en fornemmelse af fornyelse i kraft af udskiftningen af klinkerne i hallen. I forhold til vandbehandlingen, anbefales det at separere børnebassinet fra og indkøbe et nyt filter, da den anbefalede løsning for Gudhjem Svømmehal indebærer et helt nyt filtersystem. Se desuden bilag vedr. Rønne Svømmehal.

 

 

Uden undervandslamper

Med undervandslamper

Samlet investeringsbehov ved

Søndermarkssalen Model 1

Gudhjem Svømmehal Model 3

Rønne Svømmehal Model 2

7.281.194 kr.

7.281.194 kr.

*Moms, anlæg selvejende haller

223.545 kr.

223.545 kr.

 

Samlet til rådighed af de afsatte midler til Rønne Svømmehal, anlæg

 

 

-977.800 kr.

 

-887.215 kr.

Samlet til rådighed af de afsatte midler til Søndermarkssalens drift

-270.000 kr.

-270.000 kr.

 

 

 

Manglende finansiering

6.256.939

6.347.524

 

*Da der er en momsandelsprocent på 85 på dette område, bliver der en udgift til moms, når kommunen giver anlægstilskud til de selvejende haller.

 

Administrativ tilføjelse

Til høring i Bornholms Ældreråd den 17. maj 2016:

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:
Bornholms Ældreråd anbefaler model III inklusiv undervandsbelysning.

Derudover ser Ældrerådet gerne at Dueodde Camping svømmehal holdes åbent i vinterhalvåret med offentligt tilskud og give offentlig adgang

 

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. maj 2016

1.
Forslag til renovering - Svømmesalen (PDF)

2.
Gudhjem Svømmehal - notat (PDF)

3.
Gudhjem Svømmehal - budget (PDF)

4.
Rønne Svømmehal - overslag (MSG)

5.
Undervandslamper (MSG)

6.
Undervandslamper - Springbassin (PDF)

7.
Undervandslamper - 25 m-bassin (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  FN´s ældredag 2016

27.15.00G20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

8

 

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

11

 

 

 

 

 

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 5. januar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet. Dialogmøde med interessenter den 12. januar.

Materiale udsendt til eventuelle udstillere. Enkelte stande er allerede solgt.

Pressemeddelelse udsendes medio februar.

 

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 9. februar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 2. februar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Orientering givet. Program udleveret.

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Ældrerådet har givet FN-udvalget fuldmagt til at etablere FN´s Ældredag 1. oktober.

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:
Bliver op til 33 udstillere. 17 har indtil videre betalt.

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:
Orientering givet

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

12

 

 

Tirsdag den 14. juni

Tirsdag den 16. august (budgetmøde)

Tirsdag den 20. september (budgetmøde)

Tirsdag den 11. oktober (pga. efterårsferie i uge 42)

Tirsdag den 15. november

Tirsdag den 13. december

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

Bornholms Ældreråd den 17. maj 2016:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

13

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:

Orientering givet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

14

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

15

 

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:

Svend Aage Kristoffersen udformer pressemeddelelse