Referat
Bornholms Ældreråd
16-08-2016 kl. 09:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Høring af udbudsmateriale - Genbrugshjælpemidler
  åbent 8 Tilsyn 2016 Ressourcevejen
  åbent 9 Tilsyn 2016 Klippely
  åbent 10 Tilsyn 2016 Område Øst - Midtpunktet og Vestergade
  åbent 11 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Toftegården 2016
  åbent 12 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Lunden 2016
  åbent 13 Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2015
  åbent 14 Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2015
  åbent 15 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med Plejehjem 2015
  åbent 16 Pressepolitik
  åbent 17 Orientering om budget 2017
  åbent 18 Fællesmøde vedrørende budget 2017
  åbent 19 FN´s ældredag 2016
  åbent 20 Mødeplan
  åbent 21 Gensidig orientering
  åbent 22 Eventuelt
  åbent 23 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

1

 

Grethe Viborg er fraværende

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

2

 

Følgegruppen har holdt møde den 29. juni - orientering herfra gives på mødet.

Referat af følgegruppens møde er vedhæftet som bilag.

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:

Orientering givet

Bilag til Bornholms Ældreråd 16. august 2016

1.
Teknik og miljøgruppen 29062016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

3

 

 

Næste møde i følgegruppen er den 11. august – orientering herfra gives på mødet.

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:

Orientering givet. Referat fra mødet den 11. august vedhæftes referatet.

Bilag til Bornholms Ældreråd 16. august 2016

1.
Referat SOS Møde 160811 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

4

 

 

Den koordinerende gruppe har holdt møde den 9. august – orientering herfra vil blive givet på mødet.

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:

Orientering givet. Økonomien ser rimelig ud.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

5

 

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:

Orientering givet om udviklingen i færgetrafikken og Ældrerådet ser med tilfredshed på reduktionerne i billetpriserne.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

6

 

Næste møde i Regionsældreråd Hovedstaden er den 1. september fra klokken 10 - 15.

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:

Orientering givet. Anita Mortensen deltager i mødet den 1. september der vedrører det sammenhængende patientforløb.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Høring af udbudsmateriale - Genbrugshjælpemidler

83.33.00G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Bornholms Regionskommune har valgt at deltage i et fællesudbud af genbrugshjælpemidler med 17 sjællandske kommuner.

 

I henhold til Retssikkerhedslovens §37a, stk. 2 skal de lokale Handicapråd høres.

 

Budget og indkøb anmoder hermed om høringssvar fra Handicaprådet på de vedhæftede kravspecifikationer inden den 1. september 2016 (gerne før).

Sagsfremstilling

Udbuddet planlægges offentliggjort i september/oktober 2016. Udbuddet omfatter følgende delaftaler:

-       Delaftale 1: Toilet-badestol med eldrevet sædekip og eldrevet højdeindstilling

-       Delaftale 2: Elkørestol med motoriseret styring, primært til indendørs brug (klasse A).

-       Delaftale 3: Elkørestol med motoriseret styring, til indendørs- og udendørs brug (klasse B)

-       Delaftale 4: Tryksårsforbyggende topmadras eller helmadras (begge uden motor) til middel risikobrugere herunder sårkategori 2-3.

-       Delaftale 5: Tryksårsforebyggende luftmadras, dynamisk til højrisikobrugere herunder sårkategori 4

-       Delaftale 6: Madrasser: Depotfunktion og klargøring

 

Der skal gøres opmærksom på at opdelingen af delaftaler kun er vejledende.

 

Delaftale 1, 2, 3 og 5 er genudbud, mens delaftale 4 og 6 er førstegangsudbud for de fleste kommuner.

 

Gentofte Kommune er tovholder på udbuddet.

 

Udarbejdelse af kravspecifikationerne

Der er taget udgangspunkt i kravspecifikationer fra tidligere første udbud – enten egne eller eksterne.

Kravspecifikationerne er blevet tilrettet af kommunerne i fællesskab i form af skriftlige høringer samt afholdelse af et fællesmøde. Her deltog sagsbehandlende terapeuter. De vedhæftede kravspecifikationer er resultatet heraf.

 

Proces fremadrettet

Der vil blive indgået enslydende rammeaftaler af 2 års varighed med option på 2x1 år.

Dette materiale er også udsendt til høring hos leverandørerne på markedet, som ligeledes har mulighed for at kommentere på materialet frem til medio august 2016.

 

Brugerinvolvering

I henhold til Servicelovens §112, stk. 2 skal der ved indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationer.

 

Brugerinvolveringen ved dette udbud er sket gennem en fælles henvendelse til Danske Handicaporganisationer (DH).

 

Via DHs hjemmeside har Gentofte Kommune kontaktet følgende organisationer på vegne af alle kommuner:

 

Toilet-badestol:

-          Dansk Handicap Forbund,

-          Muskelsvindfonden,

-          Osteoporoseforeningen,

-          PTU,

-          Scleroseforeningen og

-          Spastikerforeningen

 

Elkørestol

-          Dansk Handicap Forbund,

-          Muskelsvindfonden,

-          PTU,

-          Scleroseforeningen og

-          Spastikerforeningen

 

Madrasser

-          Danske Handicaporganisationer og

-          Danske Patienter

 

 

Det eneste forbund, som meldte positivt tilbage vedr. inddragelse, var Scleroseforeningen, som deltog ved Jacob Monies, hvis kommentarer er vedlagt som bilag 1. Disse kommentarer har været inddraget i kravspecifikationsarbejdet.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 16. august 2016

1.
Høringssvar fra Scleroseforeningen (DOCX)

2.
Kravspecifikationer - Genbrugshjælpemidler (ZIP)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tilsyn 2016 Ressourcevejen

27.12.16K09-0168

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

•                          Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Ressourcevejen den 14. juni 2016. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er Tilsynets indtryk, at Ressourcevejen på et højt fagligt niveau er med til at skabe indhold og struktur i borgernes hverdag. Desuden er tilbuddet med til at skabe nye gode relationer mellem borgere, som på forskellig vis er ramt af en hjerneskade.

 

Det kan desuden anføres, at

•   brugerne får den hjælp, som de har behov for, og ret til efter loven, og efter de politisk trufne beslutninger.

•   hjælpen bliver udført og tilrettelagt på en forsvarlig måde og med god involvering af brugerne.

 

Der blev ikke givet anbefalinger i dette års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet det er et godt sted at være med et kvalificeret og engageret personale.

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 16. august 2016

1.
Tilsynsrapport Ressourcevejen 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsyn 2016 Klippely

27.12.16K09-0167

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

•                          Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Klippely den 15. juni 2016. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er Tilsynets indtryk, at Klippely er et godt tilbud til brugerne.

 

Brugerne har en oplevelse af at være en del af et team og en arbejdsplads. Medarbejderne fra Naturstyrelsen udviser med deres tilgang til brugerne respekt for den enkelte, og arbejdsopgaverne bliver tilrettet således at den enkelte opnår succes i løsningen af opgaverne.

 

Der udvises gensidig respekt for den enkelte og hinanden, og det er Tilsynets opfattelse at brugerne af Klippely er rigtigt glade for deres arbejdsplads.

 

Det kan desuden anføres, at

 

Der blev ikke givet anbefalinger i dette års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet brugerne er glade for deres arbejdsplads.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 16. august 2016

1.
Tilsynsrapport Klippely 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tilsyn 2016 Område Øst - Midtpunktet og Vestergade

27.12.16K09-0166

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

•                Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddene i Område Vest (Midtpunktet og Vestergade) henholdsvis den 13. juni og den 27, juni 2016. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddene er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddene:

Midtpunktet

Det er Tilsynets indtryk, at Midtpunktets aktivitets-og samværstilbud har mange gode tilbud til brugerne, og at brugerne er yderst tilfredse med de aktiviteter der igangsættes. Der hersker en høj grad af brugerinvolvering i forbindelse med planlægningen af aktiviteterne, og brugerne deltager også i ansættelsen af nye medarbejdere. Det er ligeledes Tilsynets opfattelse, at der foruden almindelige samværsaktiviteter, også tages fat om forskellige problemstillinger, hvor brugerne får direkte hjælp igennem f.eks. kurser, f.eks. livsstil, rygestop, diabetes2 osv.

 

Der blev ikke givet anbefalinger i dette års tilsyn.

 

Det kan desuden anføres, at

•   brugerne får den hjælp, som de har behov for, og ret til efter loven, og efter de politisk trufne beslutninger.

•   hjælpen bliver udført og tilrettelagt på en forsvarlig måde og med god involvering af brugerne.

 

Vestergade

Det er Tilsynets indtryk, at værestedet Vestergade er et godt dagtilbud til brugerne. Der er tilbud om aktiviteter, som passer til de nuværende brugere. Det er også Tilsynets opfattelse, at medarbejderne, og især brugerne, er påvirket at flere års snak om lukning af Værestedet, som led i de årlige budgetforhandlinger, og at det uden tvivl vil være gavnligt at få truffet en beslutning om stedets fremtid.

 

Der er ikke givet anbefalinger i dette års tilsyn.

 

Det kan desuden anføres, at

•   brugerne får den hjælp, som de har behov for, og ret til efter loven, og efter de politisk trufne beslutninger.

•   hjælpen bliver udført og tilrettelagt på en forsvarlig måde og med god involvering af brugerne.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Midtpunktet: Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, men deler leders bekymring om evt. at skulle nednormere.

Vestergade: Bornholms Ældreråd taget tilsynets rapport til efterretning, men deler stedets bekymring om evt. besparelsesforslag.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 16. august 2016

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2016 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Vester 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Toftegården 2016 

27.12.16K09-0163

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

•                Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 05. april 2016 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk:

Det er Tilsynets samlede indtryk, at beboerne på Toftegården får et tilbud, hvor der i dagligdagen lægges høj vægt på den enkeltes ønsker, og hvor det er muligt at deltage i forskellige aktiviteter.

 

Det kan desuden anføres, at

 

•   beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de politisk trufne beslutninger

•   hjælpen bliver udført og tilrettelagt på en forsvarlig måde.

 

Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling:

 

•   Tilsynet anbefaler, at det sikres at beboerdokumentationen er korrekt og fyldestgørende udfyldt, således at de lever op til Toftegårdens egen tjekliste for den korrekte udfyldte beboerdokumentation. Opfølgning på anbefalingen i forbindelse med tilsyn 2017.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport og anbefalinger til efterretning.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 16. august 2016

1.
Tilsynsrapport Toftegården 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Lunden 2016   

27.12.16K09-0164

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

·         At rapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 09. maj 2016 (Afdelingerne Kirsebærlunden- Lupinlunden – Paradisvej 11), og den 31. maj (Afdelingerne Blommelunden- Rosenlunden) aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

 

Der er samlet givet tre anbefalingen på det samlede tilbud på Plejecenter Lunden.

 

Kirsebærlunden, Lupinlunden og Paradisvej 11

Det er Tilsynets indtryk, at Kirsebærlunden, Lupinlunden og Paradisvej 11 et godt tilbud til

borgerne. Der er aktiviteter, som alle borgere kan profitere af, og borgernes selvbestemmelsesret vægtes meget højt, herunder også kommunalbestyrelsens vision om ”Det gode liv”

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælpe, som de har ret til efter loven, og efter de politiske beslutninger, som er truffet i Kommunalbestyrelsen.

 

Der er givet en anbefaling:

·         Tilsynet anbefaler, at det sikres, at beboernes dokumentation gennemgås og ændres i forhold til den nye situation, og at der ikke fortsættes med hjemmeplejens optegnelser, men laves nye på baggrund af egne observationer. Der følges op i forbindelse med i næste års tilsyn.

                    

Blommelunden- Rosenlunden

Det er Tilsynets samlede indtryk, at Lunden (Blommelunden- Rosenlunden) er et godt tilbud til borgerne, der er et højt aktivitetsniveau, og borgernes selvbestemmelsesret vægtes meget højt, herunder også kommunalbestyrelsens vision om ”Det gode liv”

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælpe, som de har ret til efter loven, og efter de politiske beslutninger, som er truffet i Kommunalbestyrelsen.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

•   Tilsynet anbefaler, at beboerdokumentationen gennemgås, således at det fremgår, om beboeren vurderes til helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje og behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende samtykke, skal dette fremgå af dokumentationen. Følges op i næste års tilsyn.

 

•   Tilsynet anbefaler, at det skal sikres, at medarbejderne har den samme fælles faglige og praktiske tilgang til indrapportering af magtanvendelser. Følges op i næste års tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Tilsyn: Plejecenter Lunden (Kirsebærlunden - Lupinlunden - Paradisvej 11) - 9. maj 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport og anbefalinger til efterretning.

Tilsyn: Lunden (Blommelunden - Rosenlunden) - 31. maj 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport og anbefalinger til efterretning

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 16. august 2016

1.
Tilsynsrapport Lunden (Kirsebærlunden- Lupinlunden – Paradisvej 11) 2016 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Lunden (Blommelunden- Rosenlunden) 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2015

27.12.16K09-0165

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn, har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsyn i kommunens plejecentre og plejehjem. Rapporten indeholder en opsummering på de gennemførte tilsyn i 2015 samt Tilsynets fokusområder for 2016.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

På baggrund af tilsynsrapporterne for 2015 har Tilsynet udarbejdet sin årlige redegørelse for det kommunale tilsyn på ældreområdet. Der er gennemført 14 tilsynsbesøg, og givet 14 anbefalinger, hvilket er 1 besøg mere og 15 anbefalinger færre end i 2014. Der blev givet et straks påbud om ændring af praksis, som blev fulgt.

 

Igen i 2015 var det fortrinsvis dokumentationen, som gav anledning til anbefalinger. Det vil derfor også være et særligt fokuspunkt i 2016 for Tilsynet.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at

 

·         beboerne får den hjælp, som de har ret til og er visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet, og udgangspunktet er den enkeltes behov og ønsker,

·         hjælpen lever op til kommunens ældrepolitik, og også visionen om ”længst muligt i eget liv”,

·         beboerne oplever, at de får den hjælp, som de har brug for, og at de har gode mulighed for at deltage i aktiviteter i hverdagen,

·         beboerne og/eller deres på rørende inddrages i beslutninger vedr. deres egen person.

 

Rapporten er sendt til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering og evt. kommentering.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport og anbefalinger til efterretning.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 16. august 2016

1.
Tilsynsredegørelse 2015 - Plejecentre og plejehjem (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2015

27.66.08K07-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2015

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt kan borgerne til enhver tid takke nej til de tilbud om hjælp, som de tilbydes. Hjælp efter serviceloven bygger på den enkeltes ret til selvbestemmelser. Reglerne i serviceloven opregner de undtagelser og tilfælde, hvor der kan tillades magt overfor borgerne, og skal ses i sammenhæng med den pligt kommunen har til at yde omsorg over for sine borgere.

 

Alle indgreb i den personlige frihed skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen. Indberetningspligten omfatter kun iværksættelse af foranstaltninger, hvor borgeren ikke giver samtykke.

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten foretaget jvf. § 124 i lov om social service.

 

Center for Ældre har i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015 modtaget i alt 2 indberetninger om brug af magt. Der var tale om 2 borgere fra hvert sit plejecenter. Der er desuden blevet givet vejledning i  sager, som ikke efterfølgende har ført til indberetning eller ansøgning om magtanvendelse.

 

Vejledningen har drejet sig om anvendelse af alarmbrik, GPS, blød stofsele og fastholdelse i hygiejnesituationer. Der kan opstå usikkerhed om, hvorvidt konkrete situationer er magtanvendelse, og hvorvidt brug af de nævnte redskaber er magtanvendelse, men hvis borgeren er indforstået med situationen/brugen, så er det ikke tilfældet.

 

Der er i 2015 indberettet magtanvendelser foretaget efter:                         Antal

§ 125 (alarm- og pejlesystemer) i lov om social service                               0

§ 126 (fastholdelse/føren) i lov om social service                                       1

§ 126a (fastholdelse i hygiejnesituationer) i lov om social service 1

§ 127 (tilbageholdelse i boligen) i lov om social service                                0

§ 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service                   0

Samlet antal indberetninger i 2015                                                           2

 

Umiddelbart ses et stort fald i anvendelsen af magt i Center for Ældre fra perioden 2012 – 2015:

2015

2014

2013

2012

 

 

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer

0

7

12

8

 

§ 126 om fastholdelse eller føren

1

1

4

10

 

§126 a om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer

1

3

3

9

 

§ 127 om tilbageholdelse i boligen

0

2

1

0

 

§ 128  om anvendelse af beskyttelsesmidler

0

2

0

1

 

§129 om optagelse i særlige botilbud

0

0

0

0

 

 

Samlet antal indberetninger

2

15

20

29

 

Indberetningernes fordeling på antal borgere

2

15

18

23

                                                                                                                                      

 

Myndighed og Tilsyn kan konstatere, at der bl.a. er et stort fald i forbindelse med § 125, brug af personlige alarm- og pejlesystemer, hvilket kan begrundes med, at borgerne ikke modsætter sig brugen, idet man på pædagogisk vis forstå at forklare borgerne, hvad det er godt for, og at der i 2015 ikke har været de store problemer med borgere, som ønsker at gå fra plejecenteret, men som ikke evner at finde hjem igen.

 

Det kommunale Tilsyn har magtanvendelser på dagsordenen i hver tilsyn, og det efterprøves, om personalet kender til reglerne. Der er også i 2016 blevet spurgt ind til, hvorfor der ikke kommer flere indberetninger om magt. Ledere og personale svarer samstemmende, at det er fordi man har større fokus på at anvende forskellige pædagogiske metoder, så magtanvendelser undgås.

 

Redegørelsen sendes til orientering og evt. kommentering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Bornholms Ældreråd glæder sig over det faldende antal magtanvendelser.

 

Handicaprådet d. 15. august 2016

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem 2015

27.42.00K09-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har fremsendt årsrapport for 2015 for tilsyn med plejehjem. Der blev gennemført 4 tilsyn i Bornholms Regionskommunes plejehjem i 2015. Konklusionen på tilsynsbesøgene er, at der blev fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller årsrapporten taget til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

 

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) fører årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem.

Kommunen er ansvarlige for, at de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Deraf følger en forpligtelse til opfølgning på de eventuelle krav, der bliver givet efter Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, således at disse bliver fulgt.

 

Der er i 2015 gennemført tilsyn på følgende plejehjem/-centre:

·         Plejecenter Klippebo

·         Nørremøllecentret

·         Plejehjemmet Toftegården

·         Plejecenter Snorrebakken

 

Følgende plejehjem/-centre var undtaget for tilsyn i 2015:

·         Plejecenter Aabo

·         Plejecenter Lunden

 

Ved en fejl blev der ikke gået tilsyn i 2015 på Nylars plejecenter.

 

Der blev taget i alt 12 stikprøver hos 187 beboere på kommunens plejehjem, for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

 

De få fejl, som blev fundet er alle på målepunktet ”Medicinhåndtering”:

 

Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdning

Ledelse og personale skal sikre, at den ordinerede medicin findes i beboerens medicinbeholdning

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

Antal plejehjem

3

1

 

Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin

Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

Antal plejehjem

3

1

 

Ingen fælles medicin

Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin med undtagelse af adrenalin, bliver overholdt

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

Antal plejehjem

3

1

 

Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet

Holdbarhedsdatoen på beboerens medicin og opbevarede sterile produkter til brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling må ikke være overskredet

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

Antal plejehjem

2

2

 

Der er anbrudsdato

Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. med begrænset holdbarhed efter åbning

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke relevant

Antal plejehjem

1

1

2

 

Doseringsæsker er mærket korrekt

Doseringsæsker, og andre beholdere med ophældt medicin, skal være mærket med beboerens navn og personnummer

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

Antal plejehjem

3

1

 

 

Konklusionen er at der at der blev fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 16. august 2016

1.
Endelig årsrapport fra Embedslægernes tilsyn (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Pressepolitik

27.15.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

14-06-2016

15

 

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

16

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Det ønskes at der drøftes Bornholms Ældreråds pressepolitik

 

 

Bornholms Ældreråd 14. juni 2016:

Udsættes til august

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:
Drøftet.
Den gennemførte praksis har fungeret tilfredsstillende med udsendte pressemeddelelse.
Pressemeddelelsen er en i enighed i Ældrerådet udarbejdet forklaring fra Ældrerådets behandling/synspunkt på diverse sager.
Principielt er det Ældrerådets formand som står for kontakten til pressen - men dette skal ikke være til hindring for at også andre medlemmer af Ældrerådet har accept for at udtale sig til pressen.

Fremover vil pressemeddelelser efterfølgende blive fremsendt til Bornholms Regionskommune.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Orientering om budget 2017

00.30.00Ø00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

17

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Servicedirektøren Johannes Nilsson orienterer om Bornholms Regionskommunes budget for 2017.

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:
Orientering givet og god dialog mellem Bornholms Ældreråd og Servicedirektøren Johannes Nilsson.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Fællesmøde vedrørende budget 2017

00.30.00Ø00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

18

 

 

Resumé

På Bornholms Ældreråds møde den 14. juni 2016 blev det besluttet at invitere repræsentanter fra Ældresagen, Faglige Seniorer, Danske Seniorer, DH-Bornholm og Handicaprådet til fælles debat om budget 2017.

 

 

Bornholms Ældreråd den 16. august 2016:

Oplæg til høringssvar diskuteret

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  FN´s ældredag 2016

27.15.00G20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

8

 

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

11

 

Bornholms Ældreråd

14-06-2016

16

 

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

19

 

 

 

 

 

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 5. januar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet. Dialogmøde med interessenter den 12. januar.

Materiale udsendt til eventuelle udstillere. Enkelte stande er allerede solgt.

Pressemeddelelse udsendes medio februar.

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 9. februar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 2. februar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Orientering givet. Program udleveret.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Ældrerådet har givet FN-udvalget fuldmagt til at etablere FN´s Ældredag 1. oktober.

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:
Bliver op til 33 udstillere. 17 har indtil videre betalt.

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:
Orientering givet

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:
Plan for FN's Ældredag drøftet

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

20

 

 

Tirsdag den 16. august (budgetmøde)

Tirsdag den 20. september (budgetmøde)

Tirsdag den 11. oktober (pga. efterårsferie i uge 42)

Tirsdag den 15. november

Tirsdag den 13. december

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

21

 

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:

Orientering givet fra Erik A. Larsen om udvikling i trafikkontaktrådets mødeplan

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

22

 

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:

Orientering givet om dårlig oplevelse med Handybat. Afventer svar på klage.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

23

 

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen.