Referat
Bornholms Ældreråd
20-09-2016 kl. 09:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Frivillighedsstrategi 2016 - Proces- og tidsplan
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 4 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 5 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 8 Budget 2017: Nye og ændrede forslag
  åbent 9 Vinterregulativ 2016
  åbent 10 Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og samværstilbud
  åbent 11 Kvalitetsstandard Ledsagerordning servicelovens § 97
  åbent 12 Kvalitetsstandarder for Borgerstyret Personlig Assistance
  åbent 13 Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017
  åbent 14 Orientering om indsats for pårørende i Bornholms Regionskommune
  åbent 15 Orientering om demensindsatsen i Bornholms Regionskommune
  åbent 16 Ældrerådsvalg: Indstilling af valgsystem
  åbent 17 Indstilling af personer til TV2/Bornholms bestyrelse
  åbent 18 Taxikørsel - Betjening af hele Bornholm(takstændring)
  åbent 19 FN´s ældredag 2016
  åbent 20 Mødeplan
  åbent 21 Gensidig orientering
  åbent 22 Eventuelt
  åbent 23 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

1

 

 

Vibeke Rivold Vibe har meldt afbud

 

Jan Harvest har meldt afbud

 

Birgitte Eybye deltager under punkt 2: ”Frivillighedsstrategi 2016 – Proces- og tidsplan”

 

Punkt vedrørende FN’s ældredag 2016 er indsat efter behandling af punkt 1: ”Godkendelse af dagsorden”

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Frivillighedsstrategi 2016 -  Proces- og tidsplan

27.15.12P00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

14-06-2016

2

 

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Der gives orientering om arbejdet med en ny frivillighedsstrategi. Herunder proces- og tidsplan.

Indstilling og beslutning

Orientering tages til efterretning

 

Bornholms Ældreråd den 14. juni 2016:

Orientering taget til efterretning og Ældrerådet ser frem til en genopfølgning på arbejdet på Ældrerådets møde tirsdag den 20. september

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:
God dialog vedrørende kontakt til frivillige, specifikt den ældre målgruppe. Input givet fra Ældrerådet om udfordringer ved digital kommunikation med ældre borgere herunder Facebook.

 

Sagsfremstilling

Den konkrete udmøntning og implementering af den vedtagne Frivillighedspolitik der har det fælles mål at forbedre rammer, vilkår og muligheder for at være frivillig på Bornholm, bl.a. ved:

at udarbejde strategier for handling på de forskellige områder, hvor der er brug for et tæt samspil mellem frivillige, foreningsliv og det offentlige. Det gælder f.eks. på det sociale, sundhedsmæssige, kulturelle og miljømæssige område, samt i sager af betydning for lokalsamfundene.

Målet er at kommunalbestyrelsen inden jul har vedtaget en tværgående strategi for samspillet mellem kommune frivillige og foreninger. Denne strategi vil blive udmøntet i handleplaner for de respektive centre og deres institutioner.

En milepæl undervejs vil være KB Temadag 27. okt. hvor frivillighedsstrategien vil være et hovedemne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 14. juni 2016

1.
Frivillighedsstrategi_ Bilag til Chefgruppemøde 7. 6.16 (3) (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

3

 

Følgegruppen har holdt møde den 17. august - orientering herfra gives på mødet.

Referat af følgegruppens møde er vedhæftet som bilag.

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:

Orientering givet om udviklingen i trafikbetjeningen af Bornholm og forholdene ved det nye besøgscenter ved Hammershus

Bilag til Bornholms Ældreråd 20. september 2016

1.
Teknik og miljøgruppen (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

4

 

 

Næste møde i følgegruppen er den 16. september – orientering herfra gives på mødet.

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:

Orientering givet af følgegruppen om kostrådsmøde herunder økologiske mål om 60 pct. økologi og madproduktion på plejecentre. Referat fra følgegruppens møde vedhæftes som bilag.

Bilag til Bornholms Ældreråd 20. september 2016

1.
Referat SOS Møde 160916 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

5

 

 

Den koordinerende gruppe har holdt møde den 13. september – orientering herfra vil blive givet på mødet.

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:

Orientering om Ældrerådets økonomi givet og den følges nøje

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

6

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:

Det første ordinære møde i Trafikkontaktrådet er i december måned. Orientering givet om svar fra ministeriet vedrørende udbud af trafikbetjening af Bornholm og om udviklingen i Kastrup Lufthavn vedrørende indenrigs sikkerhedstjek.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

7

 

 

Regionsældreråd Hovedstaden holdte møde den 2. september fra klokken 10 - 15. Orientering herfra gives på mødet.

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:

Anita Mortensen deltog i Regionsældreråd Hovedstadens møde den 2. september. Orientering givet herfra om udfordringer ved den høje specialisering på sygehuse i forbindelse med flere kroniske sygdomme, hvor blandt andet ældre kan ende med at blive sendt meget rundt mellem forskellige sygehuse.
Der orienteres der om sammenhængende patientforløb og udviklingen i brug af tele teknologi i forbindelse med behandlinger.
Næste møde er tirsdag den 29. november på regionsgården.
Danske Ældreråd holdt møde den 29. august Poul Ancher Hansen deltog. Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Budget 2017: Nye og ændrede forslag

00.30.02G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

8

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Som en del af Bornholms Kommunes budgetproces for budget 2017 sendes nye og ændrede forslag fra Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i høring.
Bornholms Ældreråd ønskes at afgive høringssvar til det vedhæftede materiale.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen holdte den 1. og 2. september budgetseminar hvor Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne har aftalt budget for 2017. På baggrund af dette blev der ændret i eksisterende forslag og der tilkom nye forslag. Det er disse der nu sendes i høring.

Det vedhæftede materiale består af beskrivelser af de nye og ændrede forslag samt en oversigt over alle forligsemner, hvor ændrede og nye forslag er markeret. Ændringer kan fx bestå i ændrede beløb, ændret periode og/eller ændret tekst.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i Bornholms Ældreråd den 20. september 2016

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:
Tager budgettet til efterretning, men er bekymrede for det høje sygefravær i ældreplejen og hvorvidt vikardækningen kan leve op til den ønskede standard

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 20. september 2016

1.
Budgetforlig med nye numre - markering af nye_ændrede forslag (PDF)

2.
Nye og ændrede forslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9 Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse 2016

05.07.00P24-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

29-08-2016

20

 

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af den nye Vejlov, har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til et nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at forslaget til nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse godkendes med henblik på en forhandling med Politiet

b) at det sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet

c) at det sendes i offentlig høring i fire uger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 4. april 2016 en forenklet vinterinstruks, som skulle indarbejdes i det nye regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. juni 2016, en fremtidig vejklassificering som ligeledes skulle indarbejdes i det nye regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse, herunder en reduktion i antal kilometer klasse A veje.

 

De ovennævnte beslutninger er indarbejdet i vedlagte forslag til regulativ for Vinter-vedligeholdelse og renholdelse 2016.  Det betyder, at der i det nye regulativ er lagt op til, at der udover hovedvejene, Klasse A nu også vil blive glatførebekæmpet på skolebusruter, klasse B veje, ved glat føre, og på Klasse C veje glatførebekæmpes ved konstateret islag.  

 

Efter høringsperioden vil regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse igen blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, afholdes indenfor det afsatte budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Forskellen mellem regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse fra 2013 til nuværende regulativ, som er i høring, er som følger.

 

·         I forslaget til regulativ for 2016 glatførebekæmpes der nu også på kommunens vintervejklasse B og C. I regulativet fra 2013 var der uden for byer og bymæssige områder ingen almindelig glatførebekæmpelse på vintervejklasse B og C, kun ved isslag. (Isslag er et meteorologisk udtryk for, at underafkølet regn fryser ved kontakt med eksempelvis kørebaner). I forslaget til vinterregulativ for 2016 glatførebekæmpes vintervejklasse A, B og C veje med udgangspunkt i bilag A (se også skema nedenfor), i regulativet for Vintervedligeholdelse og renholdelse 2016.

·         I forslaget for 2016 nedklassificeres fem vintervejklasse A til vintervejklasse B. Det drejer sig om følgende veje: Åsedamsvej, Bolsterbjergvej, Ellebyvejen, Aarsballevej og Tassevejen.

·         Kommunens vintervejklasse B gøres dynamisk, således at vejmyndigheden en gang om året, efter intern drøftelse, træffer beslutning om hvilke veje, der skal indgå i vintervejklasse B, fortrinsvis på baggrund af de aktuelle skoleveje.

 

Vintervejklasse

Vejtype

Servicemål/metode

 

A

Farvekode: Grøn

 

Overordnede veje, som indfalds- og omfartsveje, samt veje med højest prioriteret kollektive trafik, som har afgørende betydning for trafikafviklingen

 

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener ved at:

  • Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning alle ugens dage i tidsrummet mellem 03.00 – 24.00

 

  • Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5–10 cm jævnt lag alle ugens dage i tidsrummet mellem 05.00 – 18.00

 

 

B

Farvekode: Rød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veje, stier og pladser samt cykelstier, som har væsentlig betydning for afviklingen af den kollektive og lokale trafik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener ved at:

  • Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved konstateret glat føre. Saltning udføres i tidsrummet mellem 05.00 – 15.30 på hverdage og mellem 06.00 – 12.00 på lør-, søn- og helligdage

 

  • Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5–10 cm jævnt lag i tidsrummet mellem 05.00 – 15.30 på hverdage og mellem 06.00 – 12.00 på lør-, søn- og helligdage

 

  • I Rønne by startes kl. 04.00 af hensyn til fremkommelighed

 

C

Farvekode: Blå

 

Veje, stier, pladser m.v., som har mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik

 

Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på vintervejklasse A og B.

 

  • Glatførebekæmpelse foretages i forbindelse med konstateret islag.

 

  • Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 10-15 cm jævnt lag

 

Indsats udføres i tidsrummet mellem 06.30 – 15.30 på hverdage og ingen indsats lør-, søn- og helligdage

D

Farvekode: Gul

 

Veje, stier og pladser som har lav/ringe betydning for afvikling af trafikken

 

Sneryddes og glatførebekæmpes ikke

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 20. september 2016

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:
Tager regulativet til efterretning

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2016

1.
Regulativ - Vintervedligeholdelse og renholdelse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og samværstilbud

27.54.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

4

 

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Forslag til Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og samværstilbud §§103 – 104 i Serviceloven. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i forlængelse af handleplanen, der er besluttet i Social- og sundhedsudvalget.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·         at Kvalitetsstandarden Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og samværstilbud sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:

Godkendt

Sagsfremstilling

Formålet med kvalitetsstandarderne er at understøtte, at borgerne får den ydelse der bedst matcher deres funktionsniveau og sikre at der arbejdes med progression for de borgere der fx kan varetage et skånejob. Kvalitetsstandarderne er et vigtigt redskab til differentiere mellem de to ydelsestyper. Udgangspunktet er, at borgere i § 103 har en højere funktionsevne end borgere i tilbud efter § 104.

 

Det er besluttet i handleplanen for Center for Psykiatri og Handicap, at borgerne i hhv. § 103 og § 104 visiteres til deres reelle fremmødetid. Dvs. hvis borgeren kun kommer på halv tid, så visiteres borgeren også kun til halv tid. Kvalitetsstandarderne er vejen til at sikre et afgørelsesgrundlag for evt. ændringer.

 

På baggrund af kvalitetsstandarden vil borgernes visitationer blive gennemgået og der vil ske revisitation i forhold til den nye standard. Som noget nyt vil samarbejdet om borgerne, jf. kvalitetsstandarden, sætte fokus på at arbejde med tydelige mål for indsatserne – både når borgerne modtager et tilbud efter § 103 eller § 104. 

 

Revisitationen vil vise i hvilket omfang det er muligt at tilpasse omkostningsniveauet jf. handleplanen og det vil samtidig skabe et tydeligere grundlag for at vurdere hvor mange borgere der er i stand til eller kan blive i stand til at få fx et skånejob.

 

Aktuelt visiteres borgerne kun til følgende tilbud: Sandemandsgården, Team Østergade, Skovhjælperne, Strøby og Skovlyst og Rø Aktivitetscenter. De øvrige kommunale tilbud er uvisiterede (Kulturhuset, Midtpunktet, Vestergade og Fontænehuset) og det er ikke planen at ændre på dette.

 

§103 Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 retter sig mod borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer som fx hjemløse, borgere med sindslidelse og misbrug.

 

§104 Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarderne skal bidrage til at indfri handleplanen for Center for Psykiatri og Handicap, der er besluttet i Social- og sundhedsudvalget. Det er ikke muligt at præcisere hvor meget der kan hentes gennem den ændrede kvalitetstandard, idet der ikke er nogen kvalitetsstandard på nuværende tidspunkt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i Bornholms Ældreråd den 20. september 2016

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:
Tager kvalitetsstandarden til efterretning

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Forslag til kvalitetsstandard - Sl §103 Beskyttet beskæftigelse (DOCX)

2.
Forslag til kvalitetsstandard - Sl §104 Aktivitets- og samværstilbud (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Kvalitetsstandard Ledsagerordning servicelovens § 97

27.48.04P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

5

 

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal jf. § 97 lov om social service, tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til kvalitetsstandard. Målet med kvalitetsstandarden er, at give borgeren en enkel og klar information om Bornholms Regionskommunes serviceniveau når det gælder ledsagelse jf. lov om social service § 97.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·         at Kvalitetsstandard for Ledsagerordning sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:
Godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal jf. § 45, stk. 6, og § 97, stk. 9, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011, som ændret ved lov nr. 222 af 6. marts 2012 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til bl.a.:

 

•   Personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens § 97.

 

•   Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer denne ret efter overgang til folkepension.

 

•   Ledsageordningen omfatter ikke personer med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager.

 

En borger, som er berettiget til ledsagelse har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunalbestyrelsen skal godkende og ansætte den udpegede person. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget tæt tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse.

Borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, der opfylder betingelserne, har ret til ledsagelse uanset boform. Dette gælder også for borgere, der bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

 

Ledsageordningen indeholder ikke socialpædagogisk bistand, men udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i, og ordningen er således begrænset til borgere, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.

Personer, der opfylder betingelserne for at få ledsagelse, har ret til 15 timers ledsagelse pr. måned til formål, som de pågældende selv vælger.

 

Hvis en borger mellem 18 år og folkepensionsalderen i forvejen modtager ledsagelse i en form, der svarer til ledsagelse efter § 97, f.eks. som en integreret del af servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, fradrages denne i de 15 timers ledsagelse pr. måned. Dette gælder også for borgere, der bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

 

Den borger, der modtager ledsagelse, afholder sine egne og ledsagerens udgifter til befordring m.v. samt ledsagerens udgifter, hvis den pågældende ønsker ledsagerens tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for, f.eks. biograf- eller restaurationsbesøg. Kommunalbestyrelsen kan, efter anmodning fra den person, der modtager ledsagelse, yde tilskud til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen. Der kan ydes tilskud med et beløb på op til 797 kr. årligt (2012 priser).

 

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at kommunen giver ledsagere, der er udpeget af den borger, der modtager ledsagelse, jf. § 2, stk. 1, en instruktion til arbejdet som ledsager. Instruktionen svarer til den, som gives til ledsagere, der i øvrigt er ansat i kommunens ledsagekorps.

 

Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for ydelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i Bornholms Ældreråd den 20. september 2016

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:
Tager kvalitetsstandarden til efterretning

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Forslag til kvalitetsstandard ledsagerordning servicelovens § 97 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12 Kvalitetsstandarder for Borgerstyret Personlig Assistance

27.39.00P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

6

 

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Kvalitetsstandarderne for BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance) § 96 og § 96 stk. 3 i Serviceloven foreslås ændret for at undgå et uforholdsmæssigt stort arbejde med lønudbetaling, samt risiko for fejludbetalinger. Ændringerne bidrager desuden til at medarbejdere i BPA ikke løbende får forringet deres ansættelsesvilkår.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·         at Kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet inden endelig stillingtagen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. august 2016:

Godkendt

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden vedr. servicelovens § 96 og § 96 stk. 3 kræver en revidering for de medarbejdere der er ansat af borgerne til at varetager opgaven som BPA-hjælpere hos borgeren. Medarbejderne er ansat af borgerne, der har en BPA-ordning og dermed ikke offentligt ansatte, men administrationen af medarbejdernes løn skal kommunen tilbyde at varetage. I de fleste BPA-ordninger ønsker borgerne at kommunen varetager lønudbetalingen.

 

Kvalitetsstandarden beskriver bl.a. vilkårene for ansættelse og på en række punkter har kommunen valgt at følge overenskomsten for FOA-medlemmer. Den hidtidige overenskomsts krav og satser har været skrevet direkte ind i kvalitetsstandarden, men nu er overenskomsten ændret. Derfor foreslås det ændret således at der henvises til overenskomsten og ikke de konkrete krav og satser, som hidtil.

 

Medarbejderne er ikke ansat på offentlige overenskomster, men deres løn udbetales af Økonomi og Personale, der har oplyst at ændringer i overenskomsterne på både det offentlige og private område har ændret sig, så det er nødvendigt at ændre i kvalitetsstandarden, hvis der ikke skal opstå uforholdsmæssigt stort arbejde med lønudbetaling, samt en betydelig risiko for at der sker fejludbetalinger.

Groft sagt kan man sige, at kvalitetsstandarden, der følger en overenskomst for FOA-personale rettes til, så udbetalingerne bliver i overensstemmelse med den automatik der er bygget ind i lønsystemet, og som understøtter de aktuelle og fremtidige ændringer i overenskomsten.

 

Ændringen ses desuden at være en fornuftig tilpasning i forhold til at sikre, at løn og ansættelsesforholdene ikke løbende forringes, så der med tiden vil opstå en for stor forskel på BPA-ansatte og andre medarbejdere i lignende ansættelser.

 

Endelig er der lavet enkelte sproglige rettelser og ajourføring af takster i de tilfælde hvor et firma varetager administrationsopgaven for borgerne.

Ændringer er markeret i bilagene med de to kvalitetsstandarder, hvor overstregninger markerer tekst der fjernes og understregning markerer ny tekst.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandardens revidering betyder en årlig merudgift på ca. 50.000 kroner.  Merudgiften kan dækkes indenfor det afsatte budget til BPA-ordninger og det forudsættes at fremtidige ændringer i overenskomsten kan dækkes indenfor de almindelige budgetregler for løn- og prisfremskrivning. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Den 2. september:

Det fremgår i den ændrede kvalitetsstandard, at medarbejderne ikke længere får omsorgsdage. Det skyldes at hele tilpasningen er en tilpasning til de regler og overenskomster det er, både administrativt enkelt (IT-understøttet) og lovgivningsmæssigt, muligt at følge. Det betyder at vi vil følge ferieloven og at man følger regler og love om barsel – i modsætning til de kommunale overenskomster om fx barsel, ferie mv. Det er ikke muligt at lade disse regler gælde for privatansat personale. Idet omsorgsdage er en del af en overenskomst, er de uden for de rammer, der tilbydes de privatansatte medarbejdere.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 20. september 2016

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:
Tager kvalitetsstandarden til efterretning, idet det er positivt, at der er afsat flere midler til at undgå skævvridning

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Kvalitetetsstandard §96 - med rettelser (DOCX)

2.
Kvalitetetsstandard §96,3 - med rettelser (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

3

 

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er udarbejdet en redegørelse for anvendelse af tilskud fra Social- og ældreministeriet til en mere værdig ældrepleje i 2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget

·         tager redegørelsen for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 til efterretning

·         sender redegørelsen til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet

 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Taget til efterretning

Godkendt

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016 besluttede partierne bag finanslovsaftalen at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af en værdighedspolitik i kommunerne og tilførsel af midler til ældreområdet.

I foråret 2016 har der i Bornholms Regionskommune været nedsat arbejdsgrupper til udfærdigelse af en værdighedspolitik og udmøntning af midlerne. Arbejdet resulterede i et forslag til udvidet/suppleret ældrepolitik samt forslag til prioritering af midlerne i 2016 og 2017.  Forslagene blev godkendt af KB den 30.6.2016.

BRK har fået endeligt tilsagn fra Sundheds- og ældreministeriet om tilskuddet på 10,2 mio. kr. i 2016 samt et foreløbigt tilsagn om et tilsvarende beløb i 2017 - 2019.  Tilskuddet i 2017 bringes til udbetaling, hvis kommunen inden 15. november 2016 fremsender en redegørelse for anvendelse af tilskuddet i 2017.

Der er med afsæt i KB’s prioritering af midlerne for 2017 udarbejdet en redegørelse til ministeriet for anvendelse af midlerne i 2017.

 

 

Det skal bemærkes, at der er sket mindre tilretninger i budgettet for 2017 i forbindelse med en fornyet gennemgang af forudsætninger.  Således er budgettet til indsats 13 Kørsel til aflastning og midlertidig ophold forhøjet med 115.445 kr., idet antallet af kørsler i den første beregning skønnes for lavt og der er ligeledes afsat 25.000 kr. til ekstern revision under indsats 18 Udarbejdelse af værdighedspolitik, revision m.v.   Der er sket en tilsvarende reduktion i budgettet til indsats 17 Pulje til kompetence udvikling.

 

I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over forslag til indsatser til udmøntning af midlerne i henholdsvis 2016 og 2017 og hvorledes indsatsen retter sig mod de forskellige elementer i værdighedspolitikken dvs. livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen (gul markering), mad og ernæring (grå markering) samt en værdig død (brun markering) – markeret med hver sin farve.

 

 

Forslag til indsatser til udmøntning af midlerne til en værdig ældrepleje i 2016 og 2017

2016

2017

Indsats

Nr.

Indsatsen retter sig mod:

Opstart

1.000 kr.

Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen

1

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.3.16

1.325.802

1.657.104

Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre

2

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.9.16

206.700

826.800

Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen

3

Selvbestemmelse

1.7.16

152.176

304.351

Borgerambassadør

4

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.10.16

131.250

525.000

Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats

5

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.10.16

138.827

555.307

Sønderbo - mere tid til omsorg til terminale borgere

6

En værdig død

1.10.16

69.413

277.653

Sønderbo - kost og rehabilitering

7

Mad og ernæring

1.10.16

87.500

350.000

Forebyggende hjemmebesøg

8

Livskvalitet

1.1.17

0

500.000

Mere omsorgstid i forbindelse med dødsfald på Plejecentre

9

En værdig død

1.7.16

175.000

350.000

Dialogtid mellem borger og personale i hjemmeplejen (Borgere, der får personlig pleje)

10

Livskvalitet

1.12.16

179.775

2.157.300

Mere omsorgstid/dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre

11

Livskvalitet

1.12.16

33.231

398.772

Mere tid til beboere på plejecentre, der har brug for hjælp med spisning

12

Mad og ernæring

1.12.16

131.495

1.577.940

Kørsel til aflastning og midlertidig ophold

13

Livskvalitet

1.7.16

106.020

 

327.484

Minibusser til Plejecentre

14

Livskvalitet

1.7.16

990.000

0

Bedre rammer Sønderbo

15

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.7.16

401.811

0

Omlægninger til "Den rehabiliterende organisation"

16

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

28.4.16

6.000.000

0

Pulje til kompetenceudvikling ældre og sundhed - en værdig død

17

En værdig død

1.1.17

0

 

367.289

Udarbejdelse af værdighedspolitik, revision m.v.  

18

 

 

71.000

 25.000

I alt

 

 

 

10.200.000

10.200.000

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 20. september 2016

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:
Orientering taget til efterretning. Ældrerådet påpeger fejl i skemaet i beløbenes størrelse angivet i antal 1.000,- kroner.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Bilag 1 Redegørelse for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Orientering om indsats for pårørende i Bornholms Regionskommune

27.15.00A00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

8

 

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Social- og Sundhedsudvalgets har fremsat ønske om at få en orientering om Bornholms Regionskommunes indsats for pårørende.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Taget til efterretning og sendt til orientering i Handicaprådet og ældrerådet.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune arbejder med pårørende på tværs af mange centre og afdelinger. I nogle områder ligger arbejdet med pårørende i en del af kerneopgaverne, mens andre arbejder mere perifert med pårørende. Det er specielt i Center for Ældre, Center for Sundhed, Center for Psykiatri og Handicap, samt Center for Børn og Familie, at der arbejdes med og gøres en indsats for pårørende. Der er bilagt en samlet oversigt over de forskellige indsatser.

 

Foruden de lovpligtige indsatser for pårørende findes der også en stribe af indsatser som Bornholms Regionskommune selv har implementeret. Her kan blandt andet nævnes Beboer- og Familieråd på plejehjemsområdet og forældregrupper i forhold til unge med misbrug.

 

Generelt bliver pårørende i Bornholms Regionskommune langt hen ad vejen inddraget i det omfang som borgerne ønsker det. Indsatserne sker i nogle tilfælde i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Der bliver i stor udstrækning afholdt forskellige fællesarrangementer for både borgere og pårørende og en stor grad af rådgivning til de enkelte pårørende. I de tilfælde hvor det er ønsket og det giver mening indgås der et samarbejde med de pårørende. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med indflytning på kommunens botilbud hvor man i Center for Psykiatri og Handicap generelt betragter de pårørende som en vigtig samarbejdspartner og en ressource til viden om borgerens liv – herunder fortid, ønsker og ageren.

 

Nogle af de områder hvor der arbejdes mest med pårørende er på ældre- og handicapområderne. Her er der foruden samarbejdet med pårørende omkring indflytning på bo tilbud også stort fokus på pårørende til borgere der er ramt af hukommelsesbesvær eller demens. Her findes der både hjemmebesøg til borgere der for nylig har fået stillet en demensdiagnose, hvor formålet er, at borgeren og dennes pårørende informeres om kommunens tilbud og modtager råd og vejledning om hvordan dagligdagen kan håndteres. Derudover tilbydes der kurser til pårørende af borgere med demens.

 

På misbrugsområdet er der også flere forskellige tilbud til forskellige målgrupper; fra tilbud til forældre af børn der har et misbrug til ægtefæller af borgere med forskellige misbrug, hvor der også ofte indgås et samarbejde med pårørende i forhold til borgerne.

 

Derudover ligger der et stort fokusområde i Rehabiliteringsteamet, hvor pårørende er en del af samarbejdsprocessen omkring borgeren.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 20. september 2016

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:
Taget til efterretning.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 29. august 2016

1.
Indsatser for pårørende i Bornholms Regionskommune (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Orientering om demensindsatsen i Bornholms Regionskommune

27.00.00A50-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-08-2016

9

 

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til orientering

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har anmodet om en orientering og status for demensindsatsen i kommunen på følgende områder: Pårørende indsats, medicin, udvalgets demensmål om opsporing, GPS-løsninger, og aflastning. Der er udarbejdet et notat, som foruden status på de ønskede områder, også beskriver mulige fremtidige indsatser og officielle anbefalinger.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016:

Taget til efterretning og sendt til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Der aftales en temaeftermiddag om demens med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Demensområdet er et kompleks område, og kommunen har en række større og mindre indsatser på området. Kommunens indsatser tager alle udgangspunkt i de nationale anbefalinger som fx forløbsprogrammet for Demens m.fl. Der er en ny ”National demenshandlingsplan 2025” på vej i efteråret 2016.

 

Status – Hvad gør vi, herunder pårørendeindsats

Alle hjemmeboende ny diagnosticerede borgere tilbydes besøg i hjemmet af demenskoordinator mhp. håndtering af en hverdag med demens. For borgere med kontakt til hjemmepleje/plejecenter sker der proaktiv opfølgning ved demensforløbskoordinator, og borgere uden hjælp fra kommunen tilbydes løbende opfølgning ved demenskoordinatoren.

 

I myndighed og tilsyn er der ansat en demenskonsulent, så indsatserne kan målrettes de behov, demente har. I alle teams er der er der en demensvejleder, som fungerer som ressourceperson vedr. demens i forhold til kollegaerne.

 

Indsatserne for pårørende består i, at der tilbydes pårørende kursus, et for ægtefæller/samboende og et for børn, svigerbørn og søskende mfl. Der tilbydes samtaler og støtte, både for den pårørende alene og med deltagelse af den demente ægtefælle. Der tilbydes afløsning i hjemmet og aflastning, enten som dag- eller døgnophold for den demente ægtefælle. Der er også mulighed for at tilbyde dagcenterplads.

 

Status – medicin

I 2012 fik ca. 32 % af borgere med demensdiagnose på Bornholm antipsykotika. Antipsykotika forbruget på Bornholm ligger meget højt sammenlignet med gennemsnittet i Danmark på 20,4 %. I dag gives medicinen til 27,5 % af borgerne med demensdiagnosen. Det må stadig betegnes som et højt forbrug, og der arbejdes på at få forbruget nedbragt. Dette gøres bl.a. med kompetenceløft hos personale ift. indsats til borgere med uhensigtsmæssig adfærd, og øget fokus på reduktion af medicin i samarbejde med Demensenheden på Psykiatrisk Center Bornholm.

 

Status - SSU’s demensmål om opsporing

Det langsigtede mål på demensområdet er ”Demens – rette indsats til rette tid”, hvilket skal understøtte visionen om ”Et godt og aktivt liv for alle”. Det årlige mål for 2016 og 2017 er, at antallet af udredninger øges med 10 % om året. Med udgangspunkt i en baseline på 89 borgere i 2015 vil der skulle udredes 98 personer i 2016. I første halvår er der udredt 53 personer. Hvis der sker udredning i samme takt i andet halvår af 2016, vil målet blive opfyldt.

 

Status – GPS/alarm-løsninger

Kommunens plejehjem- og centre benytter, hvis der er behov herfor, muligheden for at bruge GPS/alarm-løsninger som hjælpemiddel, således at beboere med en demensdiagnose kan opnå større selvbestemmelse og bevægelsesfrihed. Der er forskellige løsninger, men fælles er, at hvis borgeren ikke modsætter sig bruge af GPS/alarm, så kan plejehjemmet/-centret selv beslutte at anvende systemerne. Hvis borgeren ikke ønsker at der benyttes GPS/alarm-systemer, så vil det i konkrete tilfælde, hvor der er risiko for at borgeren lider personskade, og det er påkrævet for at afværge denne risiko, kunne træffes en myndighedsafgørelse om at benytte disse systemer.  Tendensen er, at der kommer færre ansøgninger om magtanvendelse i form at GPS/alarm-systemer.

 

Borgere, som ikke bor på plejehjem/-center tilbydes ikke GPS/Alarm-systemer. Der er borgere, som selv vælger at indkøbe systemerne, men i givet fald skal borgerens pårørende selv stå for drift, vedligeholdelse og evt. sporing.

 

 

Mulige fremtidige indsatser

Der er mange fremtidige indsatser, som man kan sætte fokus på:

 

Nationalt Videnscenter for Demens skønner, at der var omkring 852 demente i 2015 på Bornholm, og at dette tal er stigende til 1.448 i 2048.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 20. september 2016

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:
Orientering taget til efterretning. Ser frem til mødet med Social- og Sundhedsudvalget vedrørende demensindsats den 11. oktober.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Ældrerådsvalg: Indstilling af valgsystem

84.12.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

16

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd indstiller

Resumé

Bornholms Ældreråd skal komme med indstillinger til valgsystemet til Ælderådsvalget for valgperioden 2018-2021. Herunder; tidspunkt for valget, valgmetode, antal medlemmer og suppleanter, optagelse på stemmesedlen og sammensætningen af valgbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen for Bornholms Regionskommune har den afgørende myndighed i forhold til hvorledes valget afholdes og størrelsen på Ældrerådet.

 

Beslutning

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:

Bornholms Ældreråd indstiller, at valget;
1. sker i uge 40 eller 41
2. ved brevafstemning
3. med 11 medlemmer og 11 suppleanter
4. opstilling i alfabetisk orden
5. og at det siddende ældreråd udgør valgbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der skal vælges et nyt Ældreråd for Bornholms Regionskommune for perioden 2018-2021. I den forbindelse skal det siddende Ældreråd komme med en indstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende valgsystemet til afholdelse af valget.

Bornholms Ældreråd ønskes dermed at komme med en indstilling til følgende;

1.    Tidspunkt for afholdelse af valget

2.    Valgmetode, tre muligheder

a.    Selvstændig afstemning

b.    I forbindelse med Kommunalvalget

c.    Brevafstemning. Koordinationsgruppen foreslår denne da man hermed sikrer at nå ud til alle potentielle vælgere.

3.    Antal medlemmer og suppleanter af det kommende Ældreråd

4.    Rækkefølge for optagelse på stemmesedlen

5.    Sammensætningen af valgbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet til afholdelse af Ældrerådsvalg afsat 240.000,00 kroner til formålet. Sidste Ældrerådsvalg i 2013, der foregik ved brevafstemning, kostede 231.581,00 kroner. Der må forventes en merudgift til porto i forbindelse med en eventuel brevafstemning i 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Kommunalbestyrelsen for Bornholms Regionskommune har den afgørende myndighed i forhold til valgets afholdelse og antallet af medlemmer og suppleanter til Ældrerådet.

På et kommunalbestyrelsesmøde i begyndelsen af 2017 skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til de endelige rammer og retningslinjer for afholdelse af valget herunder eventuelle ændringer i Ældrerådet i den næste valgperiode.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Indstilling af personer til TV2/Bornholms bestyrelse

00.01.00G00-0046

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

17

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd indstiller

Resumé

Der skal vælges tre nye medlemmer til TV2/Bornholms bestyrelse. Svend Aage Kristoffersen er Bornholms Ældreråds medlem af repræsentantskabet for TV2/Bornholm og Bornholms Ældreråd har hermed valgret.

Beslutning

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:

Bornholms Ældreråd indstiller Svend Aage Kristoffersen

Sagsfremstilling

Der skal vælges tre nye medlemmer til TV2/Bornholms bestyrelse, idet Hans-Henrik Thiesen, Verner Kjærsgaard og Vinni Kure, ikke længere kan være medlem af bestyrelsen grundet Folketingets regler om udskiftning af medlemmerne af de regionale TV2-bestyrelser.

Svend Aage Kristoffersen er Bornholms Ældreråds medlem af repræsentantskabet for TV2/Bornholm og Bornholms Ældreråd har hermed valgret.

Valgperioden for de tre nye medlemmer er fra 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Valget til bestyrelsen gennemføres onsdag den 16. november på TV2/Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 20. september 2016

1.
Vedtægt for den regionale TV 2 virksomhed (PDF)

2.
Vedr. nyvalg til bestyrelsen. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Taxikørsel - Betjening af hele Bornholm(takstændring)

22.11.00G01-0089

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

18

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Efter opslag af 6 ledige taxabevillinger er der indkommet 1 ansøgning. Da dette ikke sikrer taxabetjening af hele Bornholm, har administrationen afholdt et møde med DanTaxi, hvor DanTaxi er fremkommet med et forslag, som tilgodeser hele Bornholm med taxabetjening samtidig med at forslaget sikrer de enkelte vognmænd og chauffører en rentabel indtjening.
Forslaget bygger på en solidarisk forpligtigelse til at køre på hele Bornholm, mod at de vogne, der kører langt uden kunder, får en kompensation fra en fælles pulje. Forslaget forudsætter en forhøjelse af den generelle grundtakst fra de nuværende kr. 51 til fremadrettet kr. 55 kr., hvilket vil gælde alle kunder på hele Bornholm. Denne stigning skal finansiere den beskrevne pulje.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At forslag til taxabetjening af hele Bornholm drøftes,

·         At udvalget tager stilling til forhøjelse af grundtakst fra kr. 51 til kr. 55 for taxikørsel med henblik på eventuel ikrafttræden pr. 1. oktober 2016.

·         At udvalget tager stilling til den foreslåede model for udbud af antal kørselstilladelser

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 31. august 2016:

Indstillingen godkendt med en prøveperiode på 3 måneder, hvorefter der evalueres. Handicaprådet orienteres.

Sagsfremstilling

Efter opslag af 6 ledige taxabevillinger er der indkommet 1 ansøgning.

Da dette ikke sikrer taxabetjening af hele Bornholm, har administrationen afholdt et møde med DanTaxi, hvor Dan taxi er fremkommet med et forslag, som tilgodeser hele Bornholm med taxabetjening samtidig med at forslaget sikrer de enkelte vognmænd og chauffører en rentabel indtjening.

 

Forslaget medfører, at de nuværende geografiske kørselstilladelser ændres til at omfatte hele Bornholm, og at nye tilladelser dermed er forpligtiget til at indgå i det fælles kørselskontor, med undtagelse af den nuværende tilladelse i Pedersker.

 

Den konkrete model er beskrevet herunder:

 

Modellen

Ved ture hvor taxien sendes mere end 15 kilometer efter en tur, garanteres der en minimumsbetaling på kr. 200.

Bogholderiet fratrækker kundens betaling for turen, og supplerer op, hvis turen koster mindre end skitseret ovenfor. For at modtage denne betaling skal man stå til rådighed for bestillingskontoret såfremt bestillingskontoret kan anvise flere ture i området.

Denne ordning finansieres via indbetaling fra tilladelsesindehaverne på kr. 300 pr. måned pr. tilladelse. Beløbet styres via separat konto, hvor evt. overskud udbetales til tilladelsesindehaverne.

Det er frivilligt om man ønsker at deltage i ordningen, men det er ikke frivilligt om man vil køre efter turene.

Ordningen har fungeret i det ny Aalborg Kommune siden 2008, og har bevirket en stor tilfredshed fra kundernes side, og tilfredse chauffører og vognmænd.

Ordningen er godkendt af Aalborg Byråd.

 

Rammevilkår taxierhvervet

DanTaxi har i dag 13 biler på gaden. Derudover har Pedersker Taxi en og der er indkommet

en enkelt ansøger til en tilladelse på Øst landet. Alt i alt giver det 15 tilladelser i drift.

 

DanTaxi anfører, ”at når antallet af tilladelser skal fastsættes er det vigtigt at man gør sig klart, at der er kommet væsentligt flere andre biler på gaden siden antallet blev fastsat til 22.

Falck har fået yderligere 3 biler, Gudhjem bus ligeledes 3 liftbiler og endelig har Taxi Nord sat 3 liftbiler på gaden som OST biler. Dermed er der forsvundet en del kørsel som tidligere lå i taxiregi. Ikke mindst på Nordlandet, her flytter Taxi Nord kørsel til tre biler over i OST biler.

Det er vigtigt at der ikke kommer flere biler på gaden end der er omsætning til. Taxierhvervet kan ikke tåle yderligere tab eller stigende omkostninger, hvis det frem ad rettet skal sikres taxi betjening af Bornholm.”

 

Proces vedrørende antal biler

Disse rammevilkår har været drøftet, og administrationen er sammen med DanTaxi nået frem til et procesforslag, hvor de nuværende 22 kørselstilladelser opretholdes, men at der nu opslås to tilladelser, og at der efter tre måneder(31.12.2016) evalueres på antallet, ud fra kundebetjening samt omsætning, og der tages stilling til evt. yderligere opslag eller forslag om nedsættelse af antal tilladelser.

Det er aftalt at Dan taxi leverer den nødvendige dokumentation i form af kørselstal samt regnskaber.

 

Takststigning

Dette medfører, at DanTaxi Bornholm søger om ændring af maksimaltakster for taxi kørsel på Bornholm.

Der ansøges om følgende ændringer af maximal taksterne:

                                                    Nuværende                       Ny takst

Grundtakst                                      kr. 51                           kr. 55                          

Høring

Sagen har været sendt i høring hos vognmænd tilknyttet DanTaxi, som alle tilslutter sig den foreslåede ordning.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 20. september 2016

 

Bornholms Ældreråd, den 20. september 2016:
Orientering taget til efterretning.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  FN´s ældredag 2016

27.15.00G20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

8

 

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

11

 

Bornholms Ældreråd

14-06-2016

16

 

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

19

 

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

19

 

 

 

 

 

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 5. januar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet. Dialogmøde med interessenter den 12. januar.

Materiale udsendt til eventuelle udstillere. Enkelte stande er allerede solgt.

Pressemeddelelse udsendes medio februar.

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 9. februar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 2. februar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Orientering givet. Program udleveret.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Ældrerådet har givet FN-udvalget fuldmagt til at etablere FN´s Ældredag 1. oktober.

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:
Bliver op til 33 udstillere. 17 har indtil videre betalt.

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:
Orientering givet

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:
Plan for FN's Ældredag drøftet

 

Bornholms Ældreråd 20. september 2016:
Arbejdsopgaver fordelt. Der er godt styr på både programmet og økonomien. Der forventes stort fremmøde.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

20

 

 

Tirsdag den 20. september (budgetmøde)

Tirsdag den 11. oktober (pga. efterårsferie i uge 42)

Tirsdag den 15. november

Tirsdag den 13. december

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:

Godkendt. Møder for 2017 fastholdes til om tirsdagen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

21

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:

Orientering givet.

Spørgsmål stillet vedrørende beregning af boligstøtte med pension og forskellig formue.
Spørgsmål stillet vedrørende indskud til plejecentre og specifikt ved flytning mellem plejecentre. Spørgsmål sendes på mail til sekretariatet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

22

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:

Bornholms Ældreråds pjece revideret.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

23

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. september 2016:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen