Referat
Bornholms Ældreråd
11-10-2016 kl. 09:30
Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget vedr. demens- og pårørendeindsats, samt arbejdsmiljø i ældreplejen
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 4 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 5 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 8 Stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til plejecenter
  åbent 9 Materiale vedrørende omlægning af midler til foreninger gennem serviceloven i høring
  åbent 10 Udpegning af brugerrepræsentant
  åbent 11 FN´s ældredag 2016
  åbent 12 Forslag til mødeplan 2017
  åbent 13 Mødeplan
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Eventuelt
  åbent 16 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

1

 

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Godkendt

 

Poul Ancher Hansen har meldt afbud

 

Social- og Sundhedsudvalgsformand Bente Helms (S) deltager under punkt 2

Social- og Sundhedsudvalgsnæstformand Andreas Ipsen (V) deltager under punkt 2

Social- og Sundhedsudvalgsmedlem Bjarne Hartung Kirkegaard (K) deltager under punkt 2

Social- og Sundhedsudvalgsmedlem Linda Kofoed Persson (O) deltager under punkt 2

Social- og Sundhedsudvalgsmedlem Kirsten Wendell (S) deltager under punkt 2

Ældrechef Birgit Mortensen deltager under punkt 2

Demenskonsulent Signe Vester Munch deltager under punkt 2

 

Birgit Mortensen har meldt afbud

Bjarne Hartung Kirkegaard har meldt afbud

Andreas Ipsen har meldt afbud

Ragna Folkmann har meldt afbud

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget vedr. demens- og pårørendeindsats, samt arbejdsmiljø i ældreplejen

27.69.40G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Der blev fremsat ønske fra Social- og Sundhedsudvalget om at tage en dialog om demens- og pårørendeindsatsen i Bornholms Regionskommune. Herefter er der fremsat ønske fra Bornholms Ældreråd om at inkludere arbejdsmiljøet i ældreplejen i denne dialog.

 

Vedhæftet findes punkterne fra behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Til dialog i Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Dialog vedrørende demensområdet, inklusiv medicinering, frivillighed på området, aflastning for pårørende og nye demensafsnit på det kommende plejecenter.
Der er et ønske om en fælles offentlig temaeftermiddag om demens på eksempelvis Bornholms Hospital. Der ønskes invitation af fagpersoner, personale og praktiserende læger. Om udredning, socialpædagogik og pårørende. Det foreslås at mødet sker engang i marts 2017. Bente Helms og Randy Korp arbejder videre med planlægningen.

Dialog om arbejdsmiljøet i ældreplejen taget inklusiv sygefravær, eftervirkninger af utilsigtet hændelse, indsatser der har været gjort og gøres for at afklare hvilke problemer der ligger i arbejdsmiljøet. Der ses frem til at se resultater af trivselsmålingen.

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 11. oktober 2016

1.
Dagsordenspunkt fra SSU. Arbejdsmiljøet i ældreplejen (DOCX)

2.
Dagsordenspunkt fra SSU. Orientering om indsats for pårørende i Bornholms Regionskommune (DOCX)

3.
Dagsordenspunkt fra SSU. Orientering om demensindsatsen i Bornholms Regionskommune (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

3

 

Følgegruppen har holdt møde den 21. september - orientering herfra gives på mødet.

Referat af følgegruppens møde er vedhæftet som bilag.

 

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Orientering givet om det videre arbejde med Molslinjen vedrørende adgangsforhold til de kommende færger, samt om rederiet Færgens kommende planer for blandt andet sponsorater.

Bilag til Bornholms Ældreråd 11. oktober 2016

1.
Teknik og miljøgruppen 21092016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

4

 

 

 

Næste møde i følgegruppen er den 6. oktober – orientering herfra gives på mødet.

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Orientering givet om lægemiddelhåndtering og embedslægeinstitutionen. Problemer med for meget medicin og hjælpemidler (bleer) i dødsboer, følgegruppen arbejder videre med området.
Der gøres opmærksom på at leve-bo miljøer ikke kun er duften af mad.
Referatet af den 6. oktober vedhæftes referatet.
Næste møde afholdes på Sønderbo.

Bilag til Bornholms Ældreråd 11. oktober 2016

1.
Referat SOS Møde 161006 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

5

 

 

 

Den koordinerende gruppe har holdt møde den 4. oktober – orientering herfra vil blive givet på mødet.

 

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Orientering givet. Kvartalsmæssig økonomirapport kommer på næste møde.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

6

 

Det næste ordinære møde i Trafikkontaktrådet er i december måned.

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Orientering givet om kommende møde i Aarhus den 17. november 2016. Samt orientering om manglende fleksibilitet i pensionistbilletter til Færgen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

7

 

Der er møde i Regionsældreråd Hovedstaden den 29. november 2016.

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Det kommende møde handler om den medicinske patient. Grethe Viborg og muligvis Jan Harvest deltager.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til Plejecenter Snorrebakken

05.01.08Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

30-06-2016

20

 

Teknik- og Miljøudvalget

26-09-2016

6

 

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på møde med følgegruppe fra Ældrerådet den 1. februar 2016 fået forelagt ønske om etablering af en belyst stiforbindelse fra busstoppested på Snorrebakken til plejecenteret. Herudover er der ønske om belysning af forbindelsen mellem rundkørsel og plejecenteret.

Etablering af stiforbindelse og forlængelse af belysningsanlæg fra rundkørslen til stianlæg vil beløbe sig til 300.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg ved Snorrebakken

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 27. juni 2016:
Udsættes, idet der indkaldes til yderligere dialog med Ældrerådets følgegruppe og Plejecenter Snorrebakkens ejendomsbestyrelse og beboer- og familieråd.

 

Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016:

Tages af dagsordenen og returnerer til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg ved Snorrebakken

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

d) at driftsudgifter - der forventes at beløbe sig til 6.000-8.000 kr. årligt i gennemsnit - afholdes af Center for Ejendomme og Drift indenfor den eksisterende ramme.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2016:

Anbefales, idet administrationen bedes indhente et høringssvar vedr. det skitserede løsningsforslag fra de berørte parter inden kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2016.


Sagsfremstilling

Etablering af nyt stianlæg fra busstoppested på Snorrebakken til eksisterende stianlæg ved Plejecenter Snorrebakken. Stianlægget udføres i en bredde på 2,5 m, udstrækning 85 m og udført med overfladebelægning i asfaltgranulat. Stianlægget belyses med parkarmaturer tilsluttet plejecenterets interne belysningsanlæg. Stien får status som privat stianlæg.

For at tilgodese gående og cyklende fra byen til plejecenteret forlænges eksisterende belysningsanlæg fra rundkørslen til den nye stiforbindelse.

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til sti- og belysningsanlæg beløber sig til 300.000 kr. Arbejdet forventes udført i 2016.

Udgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg i 2016.

Det resterende disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 6.086.892 kr. inklusiv forventede overførte midler fra 2015 på 2.104.392 kr.

 

De afledte øgede driftsudgifter til plejecenterets belysningsanlæg afholdes inden for driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service.

Administrativ tilføjelse til Teknik- og Miljøudvalget den 27.6.2016 og kommunalbestyrelsen den 30.6.2016

I forbindelse med Økonomi- og Planudvalgets behandling af sagen den 19. april udtrykte udvalget ønske om at høre de berørte parter på Plejecenter Snorrebakken inden sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Spørgsmålet om etablering af en stiforbindelse til fra Snorrebakken til Plejecenter Snorrebakken har været forelagt såvel beboer- og familierådet som ejendomsbestyrelsen på plejecentret.

Ejendomsbestyrelsen har fremsendt følgende udtalelse:

”Ejendomsbestyrelsen på Snorrebakken er blevet bekendt med, at kommunalbestyrelsen påtænker at bevilge anlæg af stiadgang fra Snorrebakken til Plejecenteret Snorrebakken etape 1 og at denne sti skal overgå til privat sti status.

Ejendomsbestyrelsen betragter sig som høringsberettiget part – bl.a. fordi det vil betyde udgifter på de konti vi administrerer.

Vi undrer os derfor over, at vi kun får en orienteringsmail.

Denne mail er at betragte som et høringssvar fra vores side og ønskes medtaget i beslutningsprocessen og journaliseret i kommunens journalsystem.

D.v.s. at dette svar kommer kommunalbestyrelsen i hænde inden beslutningen træffes.

 

Ejendomsbestyrelsen ønsker ikke at stien skal overgå til privat status, og har i øvrigt ingen interesse i anlæg af denne.

Vi har allerede på møde 23-2-2016 behandlet en henvendelse fra ældrerådet herom og svaret den 28-2-2016

(svar til ældrerådet vedhæftet som bilag).

 

Ejendomsbestyrelsen mener ikke stien er i beboeres eller pårørendes interesse, hvorfor vi ikke ønsker at påtage os nogen form for udgifter til drift, anlæg eller vedligehold.

Eksempelvis: 

·         Udgifter til Vedligeholdelse af elinstallationer

·         Udgifter til strøm

·         Udgifter til renholdelse

·         Udgifter til snerydning

·         Udgifter til vedligeholdelse af belægning

·         Udgifter til Skiltning

 

Udover de i vedhæftede svar til ældrerådet angivne årsager kan suppleres med

·         Langt størstedelen af beboerne kan/vil ikke benytte stien.

·         Vi har ikke modtaget ønske om en sådan stiforbindelse fra hverken beboere eller pårørende.

·         En sådan ekstra udgift er der ikke budgetteret med, og det kan være medvirkende til huslejeforhøjelser.

·         Busstopstedet er uhensigtsmæssigt placeret og har et midlertidigt præg. Der er hverken læskur eller buslomme.

·         Der er allerede anlagt vendeplads for bus ved blok A, hvor det oprindelig var planen bussen skulle holde,

Den nuværende placering er udelukkende BAT’s beslutning og imod Bestyrelsen skriftligt udtrykte ønske.

·         Vi ønsker stadig busstopstedet flytter til en mere hensigtsmæssig placering.”

 

Beboer- og familierådet har ved formand Jytte Bræstrup Karlsen den 23.6.2016 telefonisk orienteret administrationen om, at sagen har været drøftet i beboer- og familierådet. Beboer- og familierådet tilslutter sig ejendomsbestyrelsens høringssvar. Beboer- og familierådet er i øvrigt repræsenteret i ejendomsbestyrelsen med to medlemmer.

 

Da ejendomsbestyrelsens og beboer- og familierådets høringssvar ikke bakker op om ønsket om en stiforbindelse mellem busstoppestedet på Snorrebakken og plejecentret, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt sagen til fornyet drøftelse på møde den 27. juni 2016 inden kommunalbestyrelsens behandling.

 

Administrativ tilføjelse til Teknik- og Miljøudvalget den 26. 9. 2016

Møde den 10. august 2016 med repræsentanter fra Teknik og Miljøudvalget, Ældrerådet–Følgegruppe til Teknik, Miljø, Kultur og Forebyggelse, Snorrebakkens Ejendomsbestyrelse og Beboer og Familierådet. (jf. vedhæftede bilag)

Konklusion fra mødet:

-      Plejecenterets beboere kan ikke bidrage til stiens drift

-      BRK er som ejer af ejendommen velkommen til at anlægge og drifts vedligeholde stianlægget som forelagt.

-      Da stien fortrinsvis vil betjene besøgende og plejecenterets personale anbefales det, at den afledte drift afholdes af BRK - Center for Ejendomme og Drift – Ejendomsservices driftsbudget.

Administrationen oplyser endvidere, at busstoppested på Snorrebakken gøres permanent, og at der vil være mulighed for etablering af passagerly ud fra en vurdering af behov (foretages af BAT).

 

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 11. oktober

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Ældrerådet følgegruppe for Teknik, Miljø, Kultur og Forebyggelse har på vegne af Ældrerådet indsendt høringssvar. Heri anbefaler Ældrerådet den indstilling som der foreligger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. september 2016 vedrørende stiforbindelse fra Snorrebakken til Plejecentret. Ældrerådet glæder sig til at se stien bliver åbnet.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. juni 2016

1.
Ejendomsbestyrelsens svar til Ældrerådet af 28.2.2016 vedr. gangsti fra Plejecenter Snorrebakken til busstop på Snorrebakken (MSG)

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. september 2016

2.
Referat fra møde den 10. august- Sti til Plejecenter Snorrebakken (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Materiale vedrørende omlægning af midler til foreninger gennem serviceloven i høring

27.15.12P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Sagsfremstilling

På baggrund af oplæg til omlægning af midler til foreninger gennem serviceloven ønsker Social- og Sundhedsudvalget at sende materialet ud i bred offentlig høring.

 

Høringsmaterialet omfatter revideret notat fra oplæg ved Social- og Sundhedsudvalget den 29. august.

 

Der bliver i høringsperioden afholdt et dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og alle interesserede. Mødet foregår i Domen i Allinge den 4. oktober fra klokken 19.00.

 

Høringsmaterialet kan findes på Bornholms Regionskommunes hjemmeside. Høringssvar sendes per mail til Sekretariatet på sekretariatet@brk.dk. Sidste frist for indsendelse af høringssvar er den 18. oktober klokken 12.00.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i Bornholms Ældreråd den 11. oktober

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Bornholms Ældreråd anbefaler, at man beholder opdelingen med det obligatoriske § 18- og det frivillige § 79 system.
Hvis det er muligt i henhold til lovgivningen vil det være en fordel med en mindre lempelse af udmøntningen og administrationen af § 18 midlerne.
Værdien og betydningen af den frivillige mulighed via § 79 er meget stor for foreningernes mulighed for at virke til gavn for alle ældre borgere. Hvis det ønskes, vil der formentlig kunne aftales, at foreningerne afleverer et regnskab efter pensionistforeningernes generalforsamling.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 11. oktober 2016

1.
Til høring - Notat vedr. støtte til foreninger (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Udpegning af brugerrepræsentant

27.69.40G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

10

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Bornholms Ældreråd skal tage stilling til hvorvidt de vil udpege en brugerrepræsentant, og i så fald hvem, til området med lette kollektivboliger i Hasle og Klemensker.

 

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:
Verner Landin udpeges som Ældrerådets repræsentant.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  FN´s ældredag 2016

27.15.00G20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-01-2016

8

 

Bornholms Ældreråd

09-02-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

15-03-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

19-04-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

17-05-2016

11

 

Bornholms Ældreråd

14-06-2016

16

 

Bornholms Ældreråd

16-08-2016

19

 

Bornholms Ældreråd

20-09-2016

19

 

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

11

 

 

 

 

 

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 19. januar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 5. januar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. januar 2016:

Orientering givet. Dialogmøde med interessenter den 12. januar.

Materiale udsendt til eventuelle udstillere. Enkelte stande er allerede solgt.

Pressemeddelelse udsendes medio februar.

 

Til møde i Bornholms Ældreråd den 9. februar 2016. Orientering om status på planlægning af FN´s ældredag 2016. Møde i gruppen den 2. februar 2016 – orientering herfra.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. februar 2016:

Orientering givet. Program udleveret.

 

Bornholms Ældreråd den 15. marts 2016:

Ældrerådet har givet FN-udvalget fuldmagt til at etablere FN´s Ældredag 1. oktober.

 

Bornholms Ældreråd den 19. april 2016:
Bliver op til 33 udstillere. 17 har indtil videre betalt.

 

Bornholms Ældreråd, den 17. maj 2016:
Orientering givet

 

Bornholms Ældreråd 16. august 2016:
Plan for FN's Ældredag drøftet

 

Bornholms Ældreråd 20. september 2016:
Arbejdsopgaver fordelt. Der er godt styr på både programmet og økonomien. Der forventes stort fremmøde.

 

Evaluering af FN's Ældredag 2016 på Bornholms Ældrerådsmøde den 11. oktober 2016.

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:
Den 8. november er der opfølgningsmøde hvorefter der lægges op til en samlet evaluering på det efterfølgende Ældrerådsmøde.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Forslag til mødeplan 2017

27.69.40P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

12

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Administrationens forslag til mødeplan 2017 for Bornholms Ældreråd er;

 

Tirsdag den 17. januar

Tirsdag den 21. februar

Tirsdag den 21. marts

Tirsdag den 25. april

Tirsdag den 30. maj

Tirsdag den 20. juni (kan eventuelt aflyses)

Tirsdag den 15. august (budgetmøde)

Tirsdag den 12. september (budgetmøde)

Tirsdag den 24. oktober

Mandag den 20. november (grundet kommunalvalg 2017)

Tirsdag den 12. december

 

 

Alle møder starter klokken 9.30

 

Mødeplan til godkendelse i Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016.

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:
Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

13

 

 

 

Tirsdag den 11. oktober (pga. efterårsferie i uge 42)

Tirsdag den 15. november

Tirsdag den 13. december

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

14

 

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Erik A. Larsen kan ikke deltage i næste Ældrerådsmøde.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

15

 

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Julefrokost er sat til Ældrerådsmødet den 13. december.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-10-2016

16

 

 

Bornholms Ældreråd den 11. oktober 2016:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen.