Referat
Bornholms Ældreråd
15-11-2016 kl. 09:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Status på Den Rehabiliterende Organisation
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 4 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 5 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 8 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
  åbent 9 Omlægning af midler til frivilligt socialt arbejde
  åbent 10 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2016
  åbent 11 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Nylars 2016
  åbent 12 Tilsyn 2016 Team Østergade og Vennepunktet
  åbent 13 Beslutning om anvendelsen af overskud fra FN's Ældredag
  åbent 14 Indstilling af kandidater til bestyrelsen i Danske Ældreråd
  åbent 15 Diskussion af tilbud fra Nord Advertising
  åbent 16 Mødeplan
  åbent 17 Gensidig orientering
  åbent 18 Eventuelt
  åbent 19 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

1

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Godkendt.

 

 

Erik A. Larsen har meldt afbud.

 

Sundhedschef Trine Durow deltager under punkt 2

 

Ældrechef Birgit Mortensen deltager under punkt 2

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status på Den Rehabiliterende Organisation

27.15.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

2

 

 

Resumé

Bornholms Ældreråd har ønsket en status på Den Rehabiliterende Organisation.

Sundhedschef Trine Durow og Ældrechef Birgit Mortensen deltager og orienterer om status.

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Status modtaget. Ældrerådet ser positivt på udviklingen i Den Rehabiliterende Organisation og vil følge det videre arbejde tæt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

3

 

 

Følgegruppen holder møde den 9. november 2016. Referatet herfra tilknyttes Ældrerådets referat.

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Orientering givet. Blandt andet om stiforbindelsen ved Plejecenter Snorrebakken, Bornholms Forsyning og udviklingen i BAT brugerråd.
Teknik- og Miljø følgegruppen indstiller forslag til arbejdsopgaverne for brugerrådet i Østkraft og Bornholms forsyning.

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. november 2016

1.
Teknik og miljøgruppen 09112016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

4

 

 

 

Følgegruppen holdte møde den 3. november 2016.

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Orientering givet. Holdte møde på Sønderbo med Janike Thisen der viste rundt og fortalte om blandt andet medicinhåndtering.
Følgegruppen blev der snakket om opnormeringen af hjemmeplejens natteam.

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. november 2016

1.
Referat SOS Møde 161103 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

5

 

 

Gruppen holdte møde den 8. november 2016. Orientering gives herfra.

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Orientering givet om Ældrerådets økonomi.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

6

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Trafikkontaktrådet skal den 17. november holde møde i Aarhus med Molslinjen om den fremtidige færgebetjening af Bornholm.
Orientering givet om det nye indenrigsspor og rabatordninger på færgetrafikken.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

7

 

 

 

Der er møde i Regionsældreråd Hovedstaden den 29. november 2016. Mødet handler om den medicinske patient. Grethe Viborg og muligvis Jan Harvest deltager.

 

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:
Mødet den 29. november i Regionsældreråd Hovedstaden er blevet aflyst.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

27.35.04A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

7

 

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Servicelovens bestemmelser vedrørende forebyggende hjemmebesøg til ældre blev ændret pr. 1. januar 2016. Formålet er i højere grad at målrette tilbuddet ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne. Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at forslag til udmøntning af ny lovgivning vedrørende forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Servicelovens § 79 a fastlægger rammerne for kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af kommunens tilbud i forhold til forebyggende hjemmebesøg til ældre.

 

Pr. 1. januar 2016 blev lovgivningen ændret for at åbne op for et mere differentieret forebyggelsestilbud, hvor de forebyggende hjemmebesøg i større omfang målrettes de svageste ældre, samtidig med at den generelle forebyggende indsats opretholdes.  Ændringerne forudsattes udgiftsneutral og Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 4. april 2016 en udmøntning af ændringerne indenfor den nuværende normering på 1,7 ældrerådgiver.  

I 2016 har BRK - med projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriet – haft en ekstra ældrerådgiver ansat til at udvikle og afprøve modeller til i samarbejde med henholdsvis praktiserende læger og hospital at få kontakt til de særligt sårbare borgere, der ikke i forvejen har kontakt til kommunen. Endvidere er der givet projektmidler til afholdelse af 4 kollektive informationsmøder, til afprøvning af en fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet. I 2016 har ressourcerne således være tilstrækkelige til at udvikle og afprøve forebyggelsesindsatser rettet mod ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne. 

 

Fra 2017 har Kommunalbestyrelsen godkendt en udvidelse med én ekstra ældregiver finansieret via værdighedspuljen for at:

·         understøtte den Rehabiliterende Organisation

·         videreføre og implementere positive erfaringer fra projektet.

 

Ministeriet har endvidere udsendt ”Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a, jf. nr. 304 af 20. marts 2016”.  

 

Der er derfor udarbejdet forslag til kvalitetsstandard med afsæt i den godkendte udvidelse på området fra 2017. Nedenstående ses forslaget samt ændringer i forhold til nuværende tilbud.

 

Nuværende tilbud/udmøntning af ny lovgivning

Forslag til fremtidig indsats i forhold til de forebyggende hjemmebesøg 

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes kun borgere der ikke modtager:

·         Både praktisk bistand og personlig pleje

·         Bor i plejebolig

Ældre borgere generelt:

Målrettet borgere 65 – 79 år i en sårbar situation

Ældre borgere generelt:

Målrettet borgere 65 – 79 år i en sårbar situation

·         Tilbud om et tryghedsbesøg til alle borgere det år de bliver 75 år

·         Skriftligt tilbud om årligt forebyggende til alle over 80 år

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere i en sårbar situation

·         Borgere, der afsluttes efter et forløb i rehabiliteringsteamet

·         Borgere identificeret via tryghedsbesøget

·         Tilbud om et tryghedsbesøg til alle borgere det år det bliver 75 år evt. i form af fællesmøde

·         Skriftligt tilbud årligt om forebyggende hjemmebesøg til alle over 80 år

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere i en sårbar situation

·         Borgere, henvist efter et rehabiliteringsforløb i rehabiliteringsteamet eller på Sønderbo

·         Borgere identificeret via tryghedsbesøget

·         Borgere henvist fra egen læge, hospital, genoptræning m.v.

·         Borgere kontaktet via temamøder

·         Borger identificeret via bekymringshenvendelse fra naboer, pårørende, frivillige organisationer mv.

Datobrev til borgere det år de bliver:

·         75 år og 82 år

·         Ved mistet ægtefælle 75 år+ (dødsfald eller plejebolig) 

Datobrev til borgere:

·         Det år de bliver 80 år og derefter hver 5. år

·         Ved mistet ægtefælle 65 år+ (dødsfald eller plejebolig). 

 

Temamøder og netværksdannelse

 

Forslaget indebærer, at ældrerådgivernes titel ændres til seniorrådgiver for at tydeliggøre, at de forebyggende hjemmebesøg også retter sig mod ’yngre’ borgere fra 65 år i en sårbar situation.

Forslaget har fokus på opsporing af borgere i en sårbar situation både via løbende orientering og dialog med bl.a. praktiserende læger og hospitalet samt internt i BRK via rehabiliteringsteamet og via Rehabiliteringscenter Sønderbo.

Erfaringer viser endvidere, at ældrerådgiverne/seniorrådgiverne med udsendelse af datobrev får kontakt til mange borgere i en sårbar situation. Forslaget lægger derfor også op til en betydelig udvidelse af de alderstrin, der får tilsendt et datobrev. 

Der vil dog ikke som nu blive sendt datobrev til 75 årige med tilbud om et tryghedsbesøg. Det har vist sig, at der bruges forholdsvis mange ressourcer på en indsats, der af borgerne i denne aldersgruppe ofte ikke findes relevant.  Først fra omkring de 80 års finder borgerne tilbuddet i stigende grad relevant.

 

Den nye lovgivning giver mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af de forebyggende hjemmebesøg i form af fællesmøder. Ældrerådgiverne/seniorrådgiverne vil også udnytte disse muligheder fremadrettet.  Ældrerådgivernes/seniorrådgivernes temamøder og netværksdannelse vil samtidig indgå som elementer i udmøntning af lokalsamfundstilgangen og samarbejdet omkring frivillighedsindsatsen. Ældrerådgivernes/ seniorrådgivernes indsats skal koordineres og støtte/støttes af initiativer på disse områder.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i Bornholms Ældreråd 15. november 2016:

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:
Bornholms Ældreråd tager Kvalitetsstandarden til efterretning, idet vi bemærker, at Ældrerådgivere har ændret navn og fremover kaldes Seniorrådgivere.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 31. oktober 2016

1.
Kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Omlægning af midler til frivilligt socialt arbejde

27.15.12P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

31-10-2016

6

 

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I serviceloven er der to paragraffer hvorefter Bornholms Regionskommune støtter frivilligt arbejde og foreninger; paragraf 18 der definerer støtten til frivilligt socialt arbejde og paragraf 79 der definerer mulighederne for støtte til aktiverende og forebyggende tilbud.

Der skal tages stilling til sammenlægning af paragraf 18 og paragraf 79 midlerne, de nye retningslinjer for tildeling af støtte, samt tidsplan for implementering af ændringerne.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

a)    de nye retningslinjer og sammenlægningen af paragraf 18 og paragraf 79 puljerne godkendes.

b)    udvalget vælger enten nummer et eller to af de tre foreslåede tidsplaner for implementering

c)    Kommunalbestyrelsen anbefales, at paragraf 79 midler flyttes fra den nuværende placering i Center for Ældre bevilling 31 til paragraf 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde under Center for Sundhed bevilling 33.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016:

a) Godkendt.
b) Tidsplan tre godkendt, idet der i 2017 vil være en dialog med modtagerne af paragraf 79.
c) Anbefales fra og med 1. januar 2018.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af;

·         Oplæg til dialog om nye retningslinjer for midler til foreninger behandlet af Social- og Sundhedsudvalget den 29. august 2016,

·         notatet ”Støtte til foreninger gennem Serviceloven” (vedhæftet),

·         dialogmødet i Domen den 4. oktober (sammendrag vedhæftet),

·         og indkomne høringssvar (vedhæftet)

tage stilling til sammenlægning af paragraf 18 og paragraf 79 midlerne, de nye retningslinjer for tildeling af støtte, samt tidsplan for implementering af ændringerne.

 

Overordnet er ændringerne i de nye retningslinjer for midler til frivilligt socialt arbejde;

·         Fra tre til to årlige ansøgningsrunder

·         Mulighed for tildeling af flerårige midler

·         Mulig målretning af puljen

·         Én frivillighedspris

·         Årligt dialogmøde mellem udvalget og foreninger

 

For at understøtte de nye retningslinjer (specifikt med flerårige midler), den nye frivillighedspolitik og ligestille de frivillige foreninger uanset deres målgruppe foreslås det, at midlerne der indtil nu har været tildelt gennem paragraf 79 til pensionistforeninger bliver lagt sammen således, at puljen til midler til frivilligt socialt arbejde forhøjes fra 678.159,- kroner til 1.165.196,- kroner (2016 tal).

Sammenlægningen af puljen giver lige rettigheder til de frivillige foreninger, giver færre gråzoner i forhold til bevilling til foreninger, og giver de bornholmske pensionistforeninger mulighed for at søge midler til frivilligt socialt arbejde. Denne mulighed er i dag ikke eksisterende, idet foreninger ikke må søge midler gennem paragraf 18, hvis foreningen allerede støttes gennem anden lovgivning.

 

Tidsplanen for implementering af ændringer

 

1.    Ændringerne i retningslinjerne og sammenlægningen af puljerne gennemføres som fremlagt i notatet ”Støtte til foreninger gennem Serviceloven” med umiddelbar effektuering. Hermed træder ændringerne i kraft i forbindelse med tildeling af 2017 puljen.

2.    Ændringerne i retningslinjerne og sammenlægningen af puljerne træder i kraft i forbindelse med 2018 puljen.

3.    Ændringerne i retningslinjerne for midler til frivilligt socialt arbejde træder i kraft i forbindelse med tildeling af 2017 puljen, men sammenlægningen af de to puljer sker først i forbindelse med 2018 puljen.

Denne tidsplan kan dog ikke anbefales da tildelingen af flerårige midler gennem paragraf 18 kan tage for stor en del af den endnu ikke sammenlagte pulje på 678.159,- kroner

 

Kort gennemgang af indkomne høringssvar

 

Ændringer i paragraf 18 retningslinjerne:

Der er generelt ikke så mange af høringssvarene der behandler ændringerne i retningslinjerne. Overordnet set går de fleste ind for ændringerne. DH-Bornholm gør dog opmærksom på at de ikke ønsker en målretning af puljen og derudover er bekymret for de små foreninger hvis der primært prioriteres de tiltag der arbejdes med i Frivillighedspolitiken. Bekymringen for de små foreninger giver sig også udtryk i et ønske om max beløb på bevilling på 30.000,- kroner som kun i specielle tilfælde vil kunne overgås. Ældre Sagen ønsker ikke snævre kriterier for anvendelsen af midlerne, ligesom Bornholms Ældreråd ønsker en lempelse af anvendelsen af paragraf 18 midlerne, hvis det er muligt i lovgivningen.

 

Sammenlægning af puljerne:

I spørgsmålet vedrørende sammenlægning af puljerne er der større uenighed mellem foreninger der repræsenterer forskellige grupper. Overordnet set går de tre pensionistforeninger, Bornholms Ældreråd og Ældre Sagen ind for status quo. Disse ønsker ikke en sammenlægning og ser ikke behovet herfor. Ældre Sagen vil dog ikke have indvendinger, hvis andre foreninger har ønske om sammenlægningen. Samtidig gør Danske Seniorer og Faglige Seniorer opmærksom på et behov om en længere tidsfrist end den i notatet foreslåede tidsplan, hvis der sker en sammenlægning. Grunden hertil er, at de allerede har budgetteret med indkomsten fra § 79 midlerne.

Handicaprådet går overordnet ind for de foreslåede ændringer og dermed en sammenlægning af puljerne og DH-Bornholm ønsker en ligestilling mellem foreningerne og en sammenlægning af puljerne.

 

Diverse:

DH-Bornholm ønsker at retningslinjerne revideres i et ad-hoc udvalg og hvis ikke ser de ændringerne som en høringssag hvori de skal høres.

Folkeoplysningsudvalget gør opmærksom på problematikker vedrørende støtte efter paragraf 79, da en folkeoplysende forening for nuværende modtager støtte efter paragraf 79, hvilket er imod reglerne, og dermed kan underbyde eksisterende aktiviteter og trække medlemmer ud af idrætsforeningerne.

Økonomiske konsekvenser

Midler der på nuværende tidspunkt tildeles pensionistforeninger gennem paragraf 79 flyttes fra den nuværende placering i Center for Ældre bevilling 31 til puljen for frivilligt socialt arbejde under Center for Sundhed bevilling 33.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd 15. november 2016:

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:
Orientering modtaget. Ældrerådet tager sagen op til fornyet drøftelse efter mødet.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 31. oktober 2016

1.
Samlede Høringssvar (DOCX)

2.
Støtte til foreninger i henhold til serviceloven (DOCX)

3.
Notater fra høring i Domen 4.10.16 (DOCX)

4.
Nye retningslinjer for ansøgning til §18-midler (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2016

27.12.16K09-0170

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

•                taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 2. september 2016 (afdelingerne A+B), den 24. august 2016 (afdelingerne C+D), den 30. august 2016 (afdelingerne E+F) samt den 16. september 2016 (afdelingerne GH+IJ), aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk - Plejecenter Snorrebakken

Det er Tilsynets samlede indtryk, at afdelingerne på Plejecenter Snorrebakken yder beboerne en god og tryg hverdag.

 

Der er samlet set fokus på at arbejde med at sikre at den enkelte beboer er mest og længst muligt i eget liv, og det er Tilsynets opfattelse, at beboerne på Snorrebakken samlet set modtager en god og kvalificeret pleje og omsorg.

 

Hvor der i forbindelse med tilsynene er blevet givet anbefalinger hvor der skulle følges op inden næste års tilsyn, har Tilsynet, i alle tilfælde, modtaget en skriftelig tilbagemelding på disse anbefalinger.

 

Afdelingerne A+B

Tilsynet blev gennemført 2. september 2016.

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på afdelingerne A+B får den hjælp, som de er visiteret til og har brug for. Der er et fint aktivitetsniveau og aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes ønsker, og de ressourcemuligheder, som afdelingen har.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

·         Det anbefales, at samtlige beboeres dokumentation gennemgås med henblik på at der er taget stilling til, hvem der varetager borgerens helbredsmæssige interesser. Der gives en tilbagemelding til Tilsynet, når dette er sket, og senest 1. november 2016.

·         Tilsynet anbefaler, at afdelingen overholder retningslinjerne for opfølgning på indflytning, således at opfølgningssamtaler afholdes senest 3 måneder efter indflytning.

 

Afdelingerne C+D

Tilsynet blev gennemført 24. august 2016.

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på afdelingerne C+D får den hjælp som de har behov for og ret til efter kommunens kvalitetsstandard og serviceloven. Der bliver taget de fornødne individuelle hensyn, og borgerne inddrages i beslutninger om hverdagen – både på det personlige plan og for fællesskabet.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

·         Tilsynet anbefaler, at der sker en gennemgang af samtlige beboeres oplysninger, således at det sikres, at oplysningerne er opdaterede. Tilsynet skal senest d. 1. november have en tilbagemelding på, at gennemgangen er gennemført.

·         Tilsynet anbefaler, at afdelingen overholder retningslinjerne for opfølgning på indflytning, således at opfølgningssamtaler afholdes senest 3 måneder efter indflytning.

 

Afdelingerne E+F

Tilsynet blev gennemført 30. august 2016.

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på afdelingerne E+F får den hjælp, som de er visiteret til, og har behov for. Der er en god inddragelse af beboerne i hverdagen, og også i forhold til fællesskabet (i det omfang, det er muligt). Det er et godt aktivitetsniveau, og de enkelte aktiviteter tager både udgangspunkt i den enkelte beboer, og i fællesskabet.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

·         Tilsynet har gentagende gange fundet fejl i dokumentationen, hvorfor det nu indskærpes, at det af alle borgeres dokumentation skal fremgå, hvem der varetager borgerens helbredsmæssige interesser. Det har desuden været påpeget flere gange overfor ledelsen, at borgers medicin m.m. kun må låses inde efter aftale med borger, og at årsagen til dette skal dokumenteres. Tilsynet finder det ikke i orden, at der, med det formål at låse medicinen inde, lægges beslag på et indbygget skab fra gulv til loft, idet det er borgerens lejlighed, og der er som oftest brug for den skabsplads, der er.

 

Tilsynet skal således anbefale, at der tages hånd om de nævnte problemstillinger, og at der indsendes en redegørelse til Tilsynet om, hvordan problemstillingerne løses, senest 1. november.

 

Afdelingerne GH+IJ

Tilsynet blev gennemført 16. september 2016.

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på afdelingerne GH+IJ får den hjælp og støtte, som de har behov for og ret til efter kvalitetsstandarden og servicelovens bestemmelser. Der er opmærksomhed på de individuelle behov, og de beboere, som tilsynet mødte, trives på stedet.

 

Det er også Tilsynets opfattelse, at man er god til at finde aktiviteter, som tager udgangspunkt i beboernes ønsker og behov.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd 15. november 2016:

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Snorrebakken afdeling A+B – 05. september 2016                                                                           

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning og følger tilsynets

Anbefalinger. Positivt at der er et fald i magtanvendelse.

 

Snorrebakken afdeling C+D - 24. august 2016                                                                        

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning og følger tilsynets anbefalinger. Forplejningen er god om end det opleves, at der bruges meget af en lille pension på kost.

 

Snorrebakken afdeling E+F - 30. august 2016                                                                           

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning og forventer at tilsynets anbefalinger om dokumentation og medicinhåndtering bringes i orden.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. november 2016

1.
Tilsynsrapport 2016 Snorrebakken afd. A+B (DOC)

2.
Tilsynsrapport 2016 Snorrebakken afd. C+D (DOC)

3.
Tilsynsrapport 2016 Snorrebakken afd. E+ F (DOC)

4.
Tilsynsrpport 2016 Snorrebakken afd. GH+IJ (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Nylars 2016  

27.12.16K09-0172

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

•                taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 18. oktober 2016 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Nylars.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk - Plejecenter Nylars

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på Nylars Plejecenter har et tilbud, som lever op til visionen om ”længst muligt i eget liv”, idet der gøres meget for at imødekomme deres ønsker i dagligdagen. Det er desuden Tilsynets opfattelse, at beboerne får den hjælp, som de efter loven og beslutninger i kommunalbestyrelsen har krav på.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet 2 anbefalinger:

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd 15. november 2016:

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport med anbefalinger til efterretning.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. november 2016

1.
Tilsynsrapport Nylars 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilsyn 2016 Team Østergade og Vennepunktet   

27.12.16K09-0173

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

•                Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg i tilbuddene Team Østergade(§103) og Vennepunktet(§104) den 17. oktober 2016. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentant, personale samt leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens §§103 og 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Tilsynet finder, at der gives et godt tilbud til brugerne af Team Østergade og Kulturhuset ”Vennepunktet”. I tilsynet var fokus lagt på Team Østergade, og det er tydeligt, at brugerne har en arbejdsidentitet, og at det er en ”rigtig” arbejdsplads, med både krav og forventninger. Tilsynet finder derfor, at brugerne får den hjælp og støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som er truffet i Kommunalbestyrelsen.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd 15. november 2016:

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport med anbefalinger til efterretning.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. november 2016

1.
Tilsynsrapport Team Østergade og Vennepunktet 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Beslutning om anvendelsen af overskud fra FN's Ældredag

27.15.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

13

 

 

Resumé

Bornholms Ældreråd ønsker at træffe beslutning om anvendelsen af overskuddet fra afholdelsen af FN’s Ældredag

 

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Bornholms Ældreråd ønsker at anvende overskuddet til tre malerier; et til hvert af plejecentrene Nørremøllecentret, Aabo og Klippebo. FN gruppen udvælger kunstner og erhverver malerierne. De enkelte plejecentre kontaktes om de vil have de udvalgte malerier.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Indstilling af kandidater til bestyrelsen i Danske Ældreråd  

27.15.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

14

 

 

Resumé

Bornholms Ældreråd skal indstille kandidater til Bestyrelsen i Danske Ældreråd.

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:
Punktet udsættes til næste møde.

Sagsfremstilling

Der er valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD i foråret 2017. Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere til bestyrelsen. Bestyrelsens valgperiode er to år.

 

Indstilling af kandidater:

Kandidater kan indstilles af valgkredsens ældre-/seniorråd. Kandidater skal komme fra et  ældre-/seniorråd i valgkredsen. Kandidater skal indstilles på det vedhæftede skema.

 

Frist for anmeldelse af kandidater er d. 25. januar 2017 kl. 24.

 

Valg:

Valg til bestyrelsen foregår som decentrale valg i DANSKE ÆLDRERÅDs ti valgkredse. i forbindelse med en temadag, arrangeret af DANSKE ÆLDRERÅD.

Valg afholdes fra kl. 15.00 – 15.30 på følgende datoer og steder:

Valgkreds 1 i Nordjylland: Tirsdag d. 28. februar Hotel Phønix, Brønderslev

Valgkreds 2 og 3 i Midtjylland: Torsdag d. 23. februar Tinghallen, Viborg

Valgkreds 4 og 5 i Syddanmark: Onsdag d. 22. februar Lillebælthallerne, Middelfart

Valgkreds 6 og 7 på Sjælland: Torsdag d. 3. marts Danhostel, Næstved

Valgkreds 8, 9 og 10 i Hovedstaden: Onsdag d. 27. februar Nordsjællands.Konf.Center

 

Yderligere oplysninger:

Se de 4 vedhæftede dokumenter:

·        Brev om valget,

·        Skema til anmeldelse af kandidater,

·        Oversigt over valgkredse og hvor mange stemmeberettigede hvert råd har.

·        Uddrag af DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt vedr. bestyrelsesvalg.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. november 2016

1.
SKEMA til Anmeldelse af kandidat til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelsesvalg i 2017 (DOC)

2.
§ 6 og 9 i Vedtægten for DANSKE ÆLDRERÅD 2017 (PDF)

3.
STEMMER og Valgkredse 2014 (PDF)

4.
Brev om Varsling af valg til bestyrelsesmedlemmer NOV 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Diskussion af tilbud fra Nord Advertising

27.15.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

15

 

 

Resumé

Styregruppen ønsker at lægge det ud til det samlede ældreråd at tage stilling til henvendelsen fra Nord Advertising.

 

Styregruppen fremfører tilbuddet på mødet den 15. november 2016.

 

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Bornholms Ælderåd ønsker ikke at gøre brug af tilbuddet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

16

 

 

Tirsdag den 15. november

Tirsdag den 13. december

Tirsdag den 17. januar

Tirsdag den 21. februar

Tirsdag den 21. marts

Tirsdag den 25. april (evt. flyttes)

Tirsdag den 30. maj

Tirsdag den 20. juni (kan eventuelt aflyses)

Tirsdag den 15. august (budgetmøde)

Tirsdag den 12. september (budgetmøde)

Tirsdag den 24. oktober

Mandag den 20. november (grundet kommunalvalg 2017)

Tirsdag den 12. december

 

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Godkendt, idet at mødet den 25. april flyttes til den 2. maj 2017.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

17

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Orientering givet og svar modtaget.
Der er aflagt besøg på sygeplejeskolen vedrørende Social- og Sundhedsassistenter Vibeke Rivold Vibe og Randy Korp.

 

Her besvares spørgsmål stillet af Bornholms Ældreråd den 20. september 2016;

 

Er det rigtigt, at hvis man midlertidigt skal på et af kommunens plejecentre og derefter skal på et andet plejehjem, så skal betale to indskud, og så bagefter får noget af det første tilbage?

 

For en folkepensionist, hvor stort er ens rådighedsbeløb per måned efter boligstøtte og udgifter til Plejecenter Snorrebakken er betalt?

1.    Her ønskes der både et svar hvis personen har 30.000,- kroner i formue og hvis personen har 100.000,- kroner i formue.

 

Er 65+ en overskud eller underskud for Bornholms Regionskommune? Hvor meget bidrager de med skattemæssigt og hvad koster de for formuen?

 

 

Besvarelserne vil også foreligge skriftligt ved Ældrerådsmødet den 15. november.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

18

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Ingen bemærkninger.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

19

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:

Bornholms Ældreråd vurderer, at der ikke er nogen emner til pressen.