Referat
Bornholms Ældreråd
13-12-2016 kl. 09:30
Mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 2016
  åbent 8 Svømmesalen i Søndermarkshallen
  åbent 9 Resultat af behandling af midler til frivilligt arbejde
  åbent 10 Ældrerådets Årsberetning
  åbent 11 Forventet ny særtilskudspulje
  åbent 12 Indstilling af kandidater til bestyrelsen i Danske Ældreråd
  åbent 13 Mødeplan
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Eventuelt
  åbent 16 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

1

 

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

2

 

 

Følgegruppen holder møde den 7. december 2016. Orientering herfra gives på mødet og referatet fra følgegruppen vedhæftes som bilag til Ældrerådets referat.

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Orientering givet om BOFA, fusionen til Bornholms Energi og forsyning der har givet ønske om at Ældrerådet medvirker og kommer med forslag til etableringen af et brugerråd, planer for fremtidig kontakt til Mols-linjen og manglende brugerråd for biblioteker.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

3

 

 

Følgegruppen holder møde den 8. december 2016. Orientering herfra gives på mødet og referatet fra følgegruppen vedhæftes som bilag til Ældrerådets referat.

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Orientering givet om referatet fra beboer- og pårørenderåd fra Snorrebakken og specifikt om læger på plejecentre. Følgegruppen diskuterede herudover leve-bo miljø på plejecentre og sammenhængen med disse og varme hænder. Følgegruppen ser frem til at der kommer mere fokus på værdighed i ældreplejen, idet der er kommet en ældreminister.
Orientering også givet om Bornholms Hospital som udviklingshospital, mødet med Den Rehabiliterende Organisation, indvielse af ny sygeplejeklinik, samt indgåelse af en forpligtende aftale mellem Social- og Sundhedsudvalget og FOA Bornholm.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

4

 

 

Den koordinerende gruppe holdte møde den 5. december 2016. Orientering herfra gives på mødet.

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Orientering givet om rapportering af ældrerådets økonomi.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

5

 

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Trafikkontaktrådet holdte møde 17. november i Aarhus med Mols-linjen. Orientering givet om Mols-linjens eksempler på de fremtidige priser på overfarten i henholdsvis høj- og lavsæson. Hvis dette kommer til at holde, så ser det yderst tilfredsstillende ud. Herudover orienteres der om udvidelsen af kapaciteten på færgerne.

Trafikministeriet deltager på Trafikkontaktrådets møde torsdag den 15. december.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

6

 

 

Regionsældreråd Hovedstaden holder møde den 6. december 2016. Orientering herfra gives.

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

- Ældrerådsvalg 1 år før end i kommunerne, formanden fortsætter i 2017

- patientinddragelsesudvalget blev diskuteret, dette fungerer ikke optimalt
- Siddende patienttransport blev diskuteret da dette ikke fungerer optimalt

- Siddende patienttransport blev diskuteret, - positivt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 2016

05.07.00P24-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

4

 

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af den nye vejlov, har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til et nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. august 2016, at forslaget til nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse godkendtes med henblik på en forhandling med Politiet, og blev samtidig sendt til høring i ældre- og handicaprådet samt i offentlig høring. Høringerne er nu gennemført, og der er positive tilbagemeldinger.

 

Sagen er nu på dagsorden med forslag om endelig godkendelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) At forslaget til nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse godkendes

b) At Åsedamsvej, Bolsterbjergvej, Ellebyvej, Aarsballevej fastholdes som klasse A-veje

c) At Tassevej fastholdes som klasse B-vej jf. udvalgets beslutning af 06. juni 2016

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 4. april 2016 en forenklet vinterinstruks, som skulle indarbejdes i et nyt regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse.

På sit møde den 6. juni 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget en fremtidig vejklassificering som ligeledes skulle indarbejdes i det nye regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse; herunder

·         en reduktion i antal kilometer klasse A-veje,

·         at skolebusruterne skulle betragtes som B-veje uanset om ruterne vil blive ændret pga. skolelukninger eller andre forhold. Klasse B-veje gennemgår en revision én gang om året.

Efterfølgende har Center for Ejendomme og Drift revurderet indsatsplanlægningen og oplyst, at som følge af almindelig ruteoptimering forventes der marginale øgede omkostninger til at bevare følgende fire klasse A-veje: Åsedamsvej, Bolsterbjergvej, Ellebyvej, Aarsballevej. Det anbefales, at disse fire veje ikke nedklassificeres til Klasse B-veje som besluttet den 06. juni 2016, men at disse fire veje bevares som klasse A-veje. Dermed er eneste vej som foreslås nedklassificeret fra klasse A-vej til B-vej kun Tassevej. Dermed bliver der ca. nedklassificeret ca. 2 km fra A- til B-veje.

 

De ovennævnte anbefalinger er indarbejdet i vedlagte forslag til regulativ for Vinter-vedligeholdelse og renholdelse 2016. Det betyder, at der i det nye regulativ er lagt op til, at der udover hovedvejene, Klasse A, nu også vil blive glatførebekæmpet på skolebusruter, klasse B veje, ligesom der på Klasse C veje glatførebekæmpes ved konstateret islag.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 29. august 2016, at sende forslaget til nyt regulativ i offentlig høring herunder gennemføre en høring af Handicaprådet og Bornholms Ældreråd. En forhandling med Bornholms Politi er gennemført.

 

Handicaprådet har på sit møde den 19. september behandlet regulativet og udtrykker tilfredshed med de forbedringer, der ligger i det nye regulativ. Bornholms Ældreråd har på sit møde den 20. september taget regulativet til efterretning og har ingen bemærkninger. Der er ikke indkommet høringssvar fra den offentlige høring, som var i fire uger.

 

Bornholms Politi har ingen bemærkninger til de angivne ændringer i regulativet.

 

Forskellen mellem regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse fra 2013 til nuværende regulativ, som har været i høring, er som følger:

 

·         I forslaget til regulativ for 2016 glatførebekæmpes der nu også på kommunens vintervejklasse B og C. I regulativet fra 2013 var der uden for byer og bymæssige områder ingen almindelig glatførebekæmpelse på vintervejklasse B og C, kun ved isslag. (Isslag er et meteorologisk udtryk for, at underafkølet regn fryser ved kontakt med eksempelvis kørebaner).

·         I forslaget til vinterregulativ for 2016 glatførebekæmpes vintervejklasse A, B og C veje med udgangspunkt i bilag A (se også skema nedenfor), i regulativet for Vintervedligeholdelse og renholdelse 2016.

Ovenstående er indarbejdet i regulativet og fremgår i skemaform i Bilag A, i Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 2016.

 

Beskrivelse af vejklasser (offentlige veje)

 

Offentlige veje, stier og pladser inddeles i fire klasser; A, B, C og D.

 

Vintervejklasse

Vejtype

Servicemål/metode

 

A

Farvekode: Grøn

 

Overordnede veje, som indfalds- og omfartsveje, samt veje med højest prioriteret kollektive trafik, som har afgørende betydning for trafikafviklingen

 

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener ved at:

  • Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning alle ugens dage i tidsrummet mellem 03.00 – 24.00

 

  • Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5–10 cm jævnt lag alle ugens dage i tidsrummet mellem 05.00 – 18.00

 

 

B

Farvekode: Rød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veje, stier og pladser samt cykelstier, som har væsentlig betydning for afviklingen af den kollektive og lokale trafik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener ved at:

  • Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved konstateret glat føre. Saltning udføres i tidsrummet mellem 05.00 – 15.30 på hverdage og mellem 06.00 – 12.00 på lør-, søn- og helligdage

 

  • Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5–10 cm jævnt lag i tidsrummet mellem 05.00 – 15.30 på hverdage og mellem 06.00 – 12.00 på lør-, søn- og helligdage

 

  • I Rønne by startes kl. 04.00 af hensyn til fremkommelighed

 

C

Farvekode: Blå

 

Veje, stier, pladser m.v., som har mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik

 

Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på vintervejklasse A og B.

 

  • Glatførebekæmpelse foretages i forbindelse med konstateret islag.

 

  • Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 10-15 cm jævnt lag

 

Indsats udføres i tidsrummet mellem 06.30 – 15.30 på hverdage og ingen indsats lør-, søn- og helligdage

D

Farvekode: Gul

 

Veje, stier og pladser som har lav/ringe betydning for afvikling af trafikken

 

Sneryddes og glatførebekæmpes ikke

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen, afholdes indenfor det afsatte budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:
Orienteringen taget til efterretning

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. december 2016

1.
Regulativ (DOCX)

2.
Bornholms Politi - Høringssvar (DOCX)

3.
Handicaprådet og Bornholms Ældreråd - Høringssvar (DOCX)

4.
Klassificering af veje (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

8  Anlægsbevilling til renovering af svømmesalen i Søndermarkshallen

81.36.05G01-0977

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2016

15

 

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den 30. juni 2016 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til renovering af Søndermarkshallens svømmesal på baggrund af nye skærpede krav til vandbehandling.

I forbindelse med renoveringsarbejdet planlægges det samtidig at etablere forbedrede adgangsvilkår til bassinet for handicappede personer.

Der søges derfor om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 250.000 kr. til etablering af handicaplift, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.702.000 kr., og

b) at det afsatte rådighedsbeløb til projektet tilsvarende forhøjes med 250.000 kr., finansieret af Søndermarkshallens svømmesals driftsbudget under bevilling 55, Ejendomme og service.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Efter at beslutningen om at genåbne svømmesalen i Søndermarkshallen blev taget, blev det konstateret, at anlægget ikke levede op til nye skærpede krav om vandbehandling, gældende fra 1. juli 2017. Der blev derfor iværksat en undersøgelse for at få konstateret omfanget af nødvendig renovering af bassin og vandbehandlingsanlæg samt udfærdiget et løsningsforslag hertil.

På den baggrund godkendte kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016 at afsætte en anlægsramme på 7 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter til svømmetilbud på Bornholm (Rønne Svømmehal, Gudhjem Svømmehal og Søndermarkshallens Svømmesal), idet der skulle arbejdes videre med forslag i Teknik- og Miljøudvalget om at gøre Søndermarkshallens svømmehal handicaptilgængelig.

På kommunalbestyrelsens møde den 30. juni 2016 blev der givet anlægsbevillinger til de tre svømmehaller. Anlægsbevillingen til renovering af Søndermarkshallens svømmesal, som udgør 1.452.000 kr., omfatter etablering af nye bassinvægge, overløbsrender samt mindre ændringer ved vandbehandlingsanlægget.

I forbindelse med renoveringsarbejdet planlægges det samtidig at sikre, at adgangsforholdene for handicappede brugere forbedres væsentligt, således at denne brugergruppe på en værdig måde vil kunne sikres adgang til bassinet. I dag skal de handicappede brugere hejses ned i bassinet med en kran, svævende 2-3 meter over bassinets vandoverflade. Med de forbedrede adgangsforhold vil de handicappede brugere kunne køres ned til bassinkanten, og med en selvbetjent lift lade sig transportere ned i bassinet.

Bornholms Idrætsområder søger om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til etablering af handicaplift, idet dette anlægsarbejde ikke er omfattet af den allerede meddelte anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2016 en anlægsbevilling på 1.452.000 kr. til renovering af Søndermarkshallens svømmesal. Projektet omfatter renovering af bassinet, således det kan efterleve de nye skærpede krav til vandbehandling, som træder i kraft pr. 1. juli 2017:

 

Anlægsarbejder                         1.320.000 kr.

Uforudsete udgifter                    132.000 kr.

Anlægsbevilling                          1.452.000 kr.

 

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr. til etablering af handicaprampe- og -lift, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 1.702.000 kr.

 

Udgiften på 250.000 kr. kan finansieres af Søndermarkshallens svømmesals driftsbudget under bevilling 55, Ejendomme og service.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:
Orienteringen taget til efterretning

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Resultat af den politiske behandling af midler til frivilligt arbejde

27.15.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Bornholms Ældreråd orienteres om resultatet af den politiske behandling af midler til frivilligt arbejde. Herunder flytning af midler fra puljen til aktiverende og forebyggende tilbud og til puljen til frivilligt socialt arbejde.

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Puljerne til paragraf 18 og 79 midler slås sammen, der indkaldes til orienterende møde i januar 2017 om de fremtidige retningslinjer for ansøgninger. ældrerådet følger udviklingen nøje og vil følge op på de nye retningslinjer når de er vedtaget og senere evaluere efter tildeling 1. gang.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 31. oktober 2016 de nye retningslinjer og anbefalede flytning af midler fra puljen til aktiverende og forebyggende tilbud og til puljen til frivilligt socialt arbejde.

 

Derudover valgte Social- og Sundhedsudvalget følgende tidsplan;

”Ændringerne i retningslinjerne for midler til frivilligt socialt arbejde træder i kraft i forbindelse med tildeling af 2017 puljen, men sammenlægningen af de to puljer sker først i forbindelse med 2018 puljen.”

 

Økonomi- og Planudvalget anbefalede tillige, på møde den 15. november 2016, flytning af midler fra puljen til aktiverende og forebyggende tilbud og til puljen til frivilligt socialt arbejde.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2016 godkendte flytningen af midlerne med følgende beslutning;

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling c) godkendes, idet udvalget indbyder samtlige pensionistforeninger, som modtager tilskud fra § 79 samt DH til møde i slutningen af januar 2017.

 

Derfor indkaldes samtlige Bornholmske Pensionistforeninger der modtager årligt tilskud til et møde med Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017. Her vil der blandt andet være en gennemgang af nuværende ansøgningsskema til de frivillige midler.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ældrerådets Årsberetning

27.15.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

10

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Bornholms Ældreråd beslutter hvorvidt der skal udformes en årsberetning, og i så fald hvem der skriver den.

 

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Godkendt at der udformes en årsberetning, der udsendes et oplæg til næste møde i Ældrerådet.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Forventet ny særtilskudspulje

27.15.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

11

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Ældrerådet drøfter hvorvidt de ønsker at sende et brev til Social- og Sundhedsudvalgets formand Bente Helms, hvori Bornholms Ældreråd stiller sig til rådighed i forhold til den eventuelle udmøntning af de dele af puljen der måtte tilfalde Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Godkendt at der sendes brev til formanden for Social- og Sundhedsudvalget. Udkast oplæst og godkendt.

Sagsfremstilling

Det indgik i finanslovsaftalen for 2017 mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at der skal oprettes en ny særtilskudspulje til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår.

 

Aftalen indebærer, at der med virkning fra 2017 oprettes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. Puljen målrettes til kommuner med lavt beskatningsgrundlag, der har særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.

 

I den forventede fordeling af puljen står Bornholms Regionskommune til at få tildelt 12,3 mio. kr.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Indstilling af kandidater til bestyrelsen i Danske Ældreråd  

27.15.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-11-2016

14

 

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

12

 

 

Resumé

Bornholms Ældreråd skal indstille kandidater til Bestyrelsen i Danske Ældreråd.

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. november 2016:
Punktet udsættes til næste møde.

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:
Indstillet blev Grethe Viborg

 

Sagsfremstilling

Der er valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD i foråret 2017. Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere til bestyrelsen. Bestyrelsens valgperiode er to år.

 

Indstilling af kandidater:

Kandidater kan indstilles af valgkredsens ældre-/seniorråd. Kandidater skal komme fra et  ældre-/seniorråd i valgkredsen. Kandidater skal indstilles på det vedhæftede skema.

 

Frist for anmeldelse af kandidater er d. 25. januar 2017 kl. 24.

 

Valg:

Valg til bestyrelsen foregår som decentrale valg i DANSKE ÆLDRERÅDs ti valgkredse. i forbindelse med en temadag, arrangeret af DANSKE ÆLDRERÅD.

Valg afholdes fra kl. 15.00 – 15.30 på følgende datoer og steder:

Valgkreds 1 i Nordjylland: Tirsdag d. 28. februar Hotel Phønix, Brønderslev

Valgkreds 2 og 3 i Midtjylland: Torsdag d. 23. februar Tinghallen, Viborg

Valgkreds 4 og 5 i Syddanmark: Onsdag d. 22. februar Lillebælthallerne, Middelfart

Valgkreds 6 og 7 på Sjælland: Torsdag d. 3. marts Danhostel, Næstved

Valgkreds 8, 9 og 10 i Hovedstaden: Onsdag d. 27. februar Nordsjællands.Konf.Center

 

Yderligere oplysninger:

Se de 4 vedhæftede dokumenter:

·        Brev om valget,

·        Skema til anmeldelse af kandidater,

·        Oversigt over valgkredse og hvor mange stemmeberettigede hvert råd har.

·        Uddrag af DANSKE ÆLDRERÅDs vedtægt vedr. bestyrelsesvalg.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. november 2016

1.
SKEMA til Anmeldelse af kandidat til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelsesvalg i 2017 (DOC)

2.
§ 6 og 9 i Vedtægten for DANSKE ÆLDRERÅD 2017 (PDF)

3.
STEMMER og Valgkredse 2014 (PDF)

4.
Brev om Varsling af valg til bestyrelsesmedlemmer NOV 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

13

 

 

Tirsdag den 13. december

Tirsdag den 17. januar

Tirsdag den 21. februar

Tirsdag den 21. marts

Tirsdag den 2. maj

Tirsdag den 30. maj

Tirsdag den 20. juni (kan eventuelt aflyses)

Tirsdag den 15. august (budgetmøde)

Tirsdag den 12. september (budgetmøde)

Tirsdag den 24. oktober

Mandag den 20. november (grundet kommunalvalg 2017)

Tirsdag den 12. december

 

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

14

 

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Formanden var den 30. november 2016 inviteret til Bornholmertårnet for at se på forbedringer til adgangsforholdene.
Formanden orienterede om FN ældredagen, hvor der blev valgt 4 billeder fra overskuddet, dette i samarbejde med Pia Ranslet. Der skal placeres indgraverede messingskilte ved billederne når de placeres.
Billederne overrækkes og placeres på følgende lokaliteter/plejehjem:
- Nørremøllecenteret, den 5. januar 2017, kl. 16,00
- Klippebo, den 11. januar 2017, kl. 14,30
- Lunden, ikke fastsat
- Åbo, ikke fastsat
Formanden sender pressemeddelelse ud om ovenstående.
Næstformanden oplyser at Ældreforum bliver nedlagt i 2017.
Ros til det nye hurtigspor i CPH, Kastrup lufthavn, dog er der for langt at gå til gaterne for ældre mennesker. Trappen ned til flyet er dårlig at gå ad for mennesker der er dårligt gående

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

15

 

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-12-2016

16

 

 

Bornholms Ældreråd den 13. december 2016:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen.