Referat
Bornholms Ældreråd
17-01-2017 kl. 09:30
Mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 7 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Rehabiliteringscenter Sønderbo 2016
  åbent 8 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Nørremøllecentret 2016
  åbent 9 Redegørelse for udførte anmeldte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2016
  åbent 10 Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2016
  åbent 11 Godkendelse af takster for almene vandværker
  åbent 12 Prisstigning på takster for madservice til hjemmeboende pensionister
  åbent 13 Mødeplan
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Eventuelt
  åbent 16 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

1

 

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

2

 

 

Følgegruppen holder møde den 18. januar 2017. Referatet fra følgegruppen vedhæftes som bilag til dagsorden til møde i Ældrerådet den 21. februar 2017.

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:

På mødet er emnerne Molslinjen, Brugerråd i Bornholms Energi og Forsyning, stien ved Snorrebakken

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

3

 

 

Følgegruppen holder møde den 12. januar 2017. Orientering herfra gives på mødet og referatet fra følgegruppen vedhæftes som bilag til Ældrerådets referat.

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:

- Følgegruppen har diskuteret prisstigningen på økologi til hjemmeboende, der er stort spild på  

  de økologiske varer
- Referat udsendt til ældrerådet den 10. januar 2017, vedhæftes dette referat
- Kostrådsmøde den 9. februar 2017
- Der mangler tilbagemelding på fejlmedicinering
- Der mangler tilbagemelding på trivselsundersøgelsen i Døgnplejen

Bilag til Bornholms Ældreråd 17. januar 2017

1.
Referat SOS møde 12.1.2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

4

 

 

Der vil på møde foreligge en opfølgning /status på budget 2016.

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017.

- Status på budget 2016 taget til efterretning, budgettet balancerer

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

5

 

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:

Møde den 15. 12. 2016
- Der blev diskuteret det kommende færgeudbud, der kan evalueres efter 5 år
- Landgangsforhold, m.v. i overgangsperioden blev drøftet
- Rabatordninger drøftet, intet nyt
- IC Bornholm blev drøftet og status på Skånetrafikken, intet nyt - der forhandles
- Dat: - trappen i Indenrigs blev drøftet, ingen løsning men der er opmærksomhed på punktet
- CTR har udarbejdet rapport vedr. nedsættelsen af godstakterne, drøftet - ny analyse i 2018
- Trafikkontaktrådets Årsrapport 2015 blev udleveret

 

På Ældrerådsmødet blev rejsekortet diskuteret, dette findes ikke på Bornholm.

Ældrerådet ønsker en fremlæggelse af tal for udgifterne, er disse uforholdsmæssigt dyrere her end øvrige Danmark, ønskes trafikal ligestilling

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

6

 

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:

- Formanden Bent Johansen fortsætter 1 år endnu, så de skæve valgperioder udlignes
- Forretningsudvalgsmøde den 26. januar 2017, kl. 10-14
- Referatet eftersendes til Ældrerådet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Rehabiliteringscenter Sønderbo 2016   

27.12.16K09-0175

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

•                taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 5. december 2016 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk Rehabiliteringscenter Sønderbo

Det er Tilsynets indtryk, at Sønderbo stadig er i proces med at skabe rollen som rehabiliteringscenter. Der er et stort flow i forhold til borgere, som ind og udskrives, og personalet skal forholde sig til mange forskelligartede problemstillinger. Det fremgår af borgerinterviewsene, at personalet er nærværende og formår at tage vare om den enkeltes problemstillinger.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet følgende anbefalinger:

 

• Tilsynet indskærper, at de 12 sygefaglige punkter skal udfyldes hurtigst muligt, når borger modtages på Sønderbo. Efter leders oplysning inden 14 dage. Tilsynet skal bede om en redegørelse om hvorledes der er fulgt op på anbefalingen senest den 1. februar 2017

 

• Det indskærpes ligeledes, at Sønderbo skal inddrage borgerne i udarbejdelse af mål for rehabiliteringen, og at der skal ske dokumentation af indsats og målopfyldelse. Tilsynet skal bede om en redegørelse om hvorledes der er fulgt op på anbefalingen senest den 1. februar 2017

 

• Tilsynet anbefaler, at leder sikrer korrekt attestering i journalen i forhold til genoplivning af borger. Hvor det i journalen er anført, at borger ikke skal genoplives kræves det, at læge har taget stilling hertil og at lægenotatet sikkert anviser dette. Tilsynet skal bede om en redegørelse om hvorledes der er fulgt op på anbefalingen senest den 1. februar 2017

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ældrerådet. den 17. januar 2017:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet vi afventer Sønderbo´s tilbagemelding til tilsynet inden 1. februar 2017.


 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 17. januar 2017

1.
Tilsynsrapport Sønderbo 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Nørremøllecentret 2016    

27.12.16K09-0176

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

•                taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 31. oktober 2016 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på Nørremøllecentret bliver tilbudt og modtager den hjælp som de har behov for og ret til efter kommunens kvalitetsstandard og serviceloven.

 

Der bliver taget de fornødne individuelle hensyn, og borgerne inddrages i beslutninger i hverdagen – både på det individuelle plan og på fællesskabet. Nørremøllecentret har fokus på at inddrage beboerne mest i eget liv, og det er Tilsynets opfattelse at der er fokus på den rehabiliterende tilgang til den enkelte beboer.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

•   Tilsynet anbefaler, at der sker en gennemgang af samtlige beboeres oplysninger, således at det sikres, at oplysningerne er opdaterede. Tilsynet skal senest d. 15. januar 2017 have en tilbagemelding på, at gennemgangen er gennemført og oplysningerne ajourførte.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:
Bornholms ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet der forventes en tilbagemelding på Tilsynets bemærkninger inden 15. januar 2017.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 17. januar 2017

1.
Tilsynsrapport Nørremøllecentret 2016 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Redegørelse for udførte anmeldte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2016  

27.12.16K09-0174

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Socialtilsynet Hovedstaden fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud i Bornholms Regionskommune for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

•                taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle omfattede tilbud, mindst én gang om året. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

 

Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

•   Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.

•   Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.

•   Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service.

 

Socialtilsynet skal ved varetagelsen af tilsynsopgaven indhente relevant information, herunder:

 

•   aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet,

•   indhente oplysninger fra tilbuddet, herunder tilbuddets seneste årsrapport,

•   indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

•   indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

 

Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

 

Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:

 

1) Uddannelse og beskæftigelse.

2) Selvstændighed og relationer.

3) Målgrupper, metoder og resultater.

4) Organisation og ledelse.

5) Kompetencer.

6) Økonomi.

7) Fysiske rammer.

 

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal Socialtilsynet udstede påbud.

 

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 6 i lov om social service.

 

Hvis Socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold i et tilbud, skal Socialtilsynet underrette de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når disse borgere kan blive berørt.

 

Tilbud, der søger om godkendelse, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give Socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som Socialtilsynet anmoder om. Socialtilsynet har i 2015 aflagt tilsynsbesøg på følgende kommunale botilbud – herunder tilbud der har en driftsaftale med Regionskommunen:

 

•   Røbo

•   Klintebo

•   Valmuen

•   Stenbanen

•   Nexøhuset

•   Kærbygaard

•   Gartnerparken

•   Kommandanthøjen

•   Kvindekrisecentret

 

 

Af Rapport om Socialtilsyn 2016 (bilag), fremgår det, med hvilken indsats det enkelte tilbud påtænker at følge op på de udviklingspunkter der er blevet anført i forbindelse med det sociale tilsyn.

 

Samlet konklusion på udførte tilsyn i 2016

 

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden re-godkendt alle 9 tilbud der har været ført socialt tilsyn med.

 

For otte tilbuds vedkommende har Socialtilsynet kommet med forslag til udviklingspunkter, der vil blive fulgt op på forbindelse med tilbuddenes regodkendelse (Tilsyn) i 2017.

 

Tilbuddene er i den forbindelse, af Center Psykiatri og Handicap, blevet bedt om ud fra hvert af deres respektive udviklingspunkter, at beskrive en handleplan for hvordan man har påtænkt at arbejde med det anførte udviklingspunkt frem til tilsynet i 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:
Bornholms ældreråd tager rapporten om tilsyn til efterretning, idet alle rapporter er godkendt af tilsynet med nogle anbefalinger til de enkelte af Tilbuddene.
Bornholms Ældreråd bemærker den store indsats ældre frivillige yder på Kvindekrisecenteret, uden dem kunne Kvindecenteret ikke eksistere. Ældrerådet bakker op om Tilsynets anbefaling om ansættelse af flere fagligt uddannede personer.

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 17. januar 2017

1.
Tilsynsrapport Røbo 2016 (PDF)

2.
Tilsynsrapport Klintebo 2016 (PDF)

3.
Tilsynsrapport Valmuen 2016 (PDF)

4.
Tilsynsrapport Stenbanen 2016 (PDF)

5.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2016 (PDF)

6.
Tilsynsrapport Kærbygård 2016 (PDF)

7.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2016 (PDF)

8.
Tilsynsrapport Kvindekrisecentret 2016 (PDF)

9.
Rapport om udførte anmeldte Socialtilsyn 2016 (DOCX)

10.
Tilsynsrapport Kommandanthøjen 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2016  

27.66.08K09-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

•                taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

Center Psykiatri og Handicap har i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 modtaget i alt 69 indberetninger omfattende 29 borgere fordelt på 9 tilbud (bo- og dagtilbud).

 

Der ligger en lovmæssig forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124, og der ligger tillige i lovgivningen en klar skelnen mellem, at indgrebene skal udføres ud fra hensyn til bl.a. mindsteindgrebsprincipperne, ud fra en vurdering af faren for væsentlig personskade og sikring af omsorgsforpligtelsen overfor den enkelte borger.

 

Der er i 2016 indberettet efter:

§126 (fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service

§126a (fastholdelse i hygiejnesituationer) i lov om social service

§128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service

 

 

 

 

 

 

Type                                                                                                 Antal         

§126 om fastholdelse                                                                            36

§126a om fastholdelse i hygiejne situationer                                             11             

§128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                                22

 

Samlet antal indberetninger                                                                    69                                                                                                                                       

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

63 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

6 magtanvendelser, foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

Indberetningerne omfatter samlet 29 borgere.

 

I de tilfælde hvor en magtanvendelse er blevet vurderet til at være ulovlig, har leder på det pågældende tilbud hvor den ulovlige magtanvendelse, blevet bedt om at indskærpe praksis over for den/de givne medarbejder(e), eller blevet bedt om at sikre en evt. anden pædagogisk/praktisk procedure.

 

Myndigheden har i de tilfælde, hvor magtanvendelsen har været kendt ulovlig, vurderet at den ulovlige magtanvendelsen har været udført efter med den mindst mulige indvirkning overfor borgeren, og således (trods den har været ulovlig) taget sit udgangspunkt i reglerne omkring mindsteindgrebs-principperne. Ingen af de indberettede ulovlige magtanvendelser har fået særlige personalemæssige konsekvenser overfor den/de givne medarbejder(e).

 

Borgeren/personlig værge har ikke i nogle af tilfældene, hvor magtanvendelsen er blevet erkendt ulovlig, ønsket, at indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen.

 

I forhold til antallet af indberetninger i 2015 er der tale om en stigning i det samlede antal indberettede magtanvendelser på voksenhandicapområdet på 13 indberetninger. Stigningen ligger primært på indberetninger efter § 126a (Fastholdelse i hygiejnesituationer).

Jf. § 126a skal tilbuddet ansøge om brug af magtanvendelse i hygiejnesituationer, og efterfølgende indberette disse. Magtanvendelserne hidrører alene en borger, som der er lavet en målrettet handleplan for.  

 

Fordelingen af magtanvendelserne, efter fordeling på borgere, er faldet fra 33 borgere i 2015 til 29 borgere i 2016.

 

Det er fortsat Center Psykiatri og Handicap oplevelse, at tilbuddene indenfor voksenhandicapområdet, til stadighed tager forpligtigelsen til at indberette indgreb i selvbestemmelsen alvorligt, og til stadighed arbejder på, gennem et fagligt fokus, at finde alternativer i løsningen af pædagogisk problemfelter.

 

Voksenhandicaptilbuddene har også i 2016 løbende efterspurgt undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser. Undervisningen er givet af Center Psykiatri og Handicap.

 

Alle regionskommunens dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for brug- og indberetning af magtanvendelser, der tillige er at finde på Dragenettet.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet, den 17. januar 2017:
Bornholms Ældreråd tager redegørelse om magtanvendelse til efterretning, idet der er et lille fald i anvendelse af magt i 33 forhold i 2015 og til 29 i 2016. Der arbejdes fortsat med forebyggelse på de enkelte steder.

                                          

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 17. januar 2017

1.
Magtanvendelser voksenhandicapområdet 2016 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Godkendelse af takster for almene vandværker

13.02.00S55-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

17

 

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik og Miljø har modtaget ønsker om ændringer af takster fra fire almene vandværker. Ni vandværksselskaber ønsker ikke ændringer. Rønne Vand og Varme indgår ikke på nuværende tidspunkt, da der her arbejdes med forskudt regnskabsår.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at takstbladene godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge Vandforsyningslovens § 53 skal almene vandværkers drifts- og anlægsbidrag være godkendt af kommunen.

Vandværker, der leverer mere end 200.000 m3 pr. år, er endvidere omfattet af Vandsektorloven, hvilket indebærer, at Forsyningssekretariatet sætter et loft for vandværkets takster. I disse tilfælde tager kommunen ikke stilling til det samlede prisniveau, men kun til fordelingen mellem taksterne. Teknik- og Miljøudvalget kan godkende eller afvise deltakster, men ikke beslutte, hvad de ændrede priser skal være. Vandværket kan så fremsætte et ændret forslag.

Bornholms Vand A/S, Rønne Vand A/S og Klemensker Vandværk er omfattet af de særlige regler i Vandsektorloven.

Generelt skal vandværkernes økonomi følge hvile-i-sig-selv princippet, hvilket vil sige, at vandværket over en årrække hverken opbygger formue eller gæld.

De forskellige deltakster bør endvidere være balanceret, så fordelingen er hensigtsmæssig i et samfundsmæssigt perspektiv, og så man undgår, at bestemte forbrugergrupper belastes i urimelig grad.

Taksterne er opdelt med et fast årligt bidrag pr. husstand og en kubikmeterpris.

Ifbm. tilslutning betales et engangsbeløb. Her betales et fast hovedanlægsgebyr for medlemskabet af vandværket og et ledningsbidrag, som enten kan være fast eller afhænge af den faktiske udgift til at etablere ledningerne.

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 8. november 2012 besluttet, at det kun er ændringer i takster, der fremlægges til politisk godkendelse, mens uændrede takstblade betragtes som godkendt med henvisning til tidligere behandling.

Ændringsønsker fra vandværker med prisloft

Bornholms Vand ønsker en justering af tilslutningsreglerne for erhvervsvirksomheder, således at taksten afhænger af rørdiameteren i stedet for, at der blot betales dobbelt tilslutningsbidrag. Dermed kommer prisen til at svare bedre til de faktiske udgifter.

 

Klemensker Vandværk har investeret en del af sin formue i nye anlæg, og har derfor fået forhøjet prisloftet. Takstbladet for 2017 svarer til, at dette prisloft udnyttes. Prisen er fortsat ret lav i forhold til andre bornholmske vandværker, se figur nedenfor.

 

 

Øvrige vandværker

Strandmarken Vandværkhar opsat elektroniske vandmålere hos alle forbrugere og optaget lån i denne forbindelse. Til finansiering af lånet ønskes en stigning på den faste afgift fra 600 kr til 1000 kr pr. år.

Forbrugerkredsen består af ca. 300 sommerhuse med lavt årligt vandforbrug, og stigningen lægges derfor på den faste afgift frem for på kubikmeterprisen.

 

Østerlars Vandværk ønsker en ændring af tilslutningsreglerne således, at der betales et fast hovedanlægsgebyr, som giver ret til tilslutning til vandværket, men at tilslutning i øvrigt sker efter regning. Dermed betales den faktiske pris for ledningsføringen. Denne ændring sker i samråd med Teknik & Miljø.

Vandværket har gjort en stor indsats for at føre forsyningsledninger i sit vandforsynings-område, som det er udlagt i Vandforsyningsplanen. Tilbage er 26 utilsluttede ejendomme, hvoraf 12 befinder sig mere end 250 m fra eksisterende forsyningsnet (figur nedenfor).

Ledningsføring i dette klippefyldte område er særdeles kostbar, og en fuld forsyning vil forudsætte markant højere tilslutningspriser eller vandafgifter, hvis vandværkets økonomi skal forblive i balance. Så store stigninger anses for uhensigtsmæssige, ikke mindst for de mange erhvervskunder i området.

Teknik & Miljø anbefaler derfor den foreslåede ordning. Det skal påpeges, at ejendomme, som ligger tæt op af forsyningsledninger, dermed får mulighed for tilslutning for et ret lille beløb.

I de tilfælde, hvor der allerede er lagt stikledning til ejendommen, men ejer ikke har tilsluttet sig endnu, skal der dog betales efter den tidligere ordning, dvs. et fast beløb på 35.000 kr.

 

Ingen ændring

Balka Strand, Boderne, Lobbæk, Pedersker, Snogebæk, Sømarken, Tejn, Vang og Østermarie Vandværk har meddelt, at de ikke ønsker ændringer i taksterne.

 

Bilag

Tabeloversigt for takster og ændringer er bilagt, sammen med takstblade, regnskaber og budgetter for de vandværker, der ønsker ændringer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:

Taget til efterretning
Ældrerådet følger prisudviklingen.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. januar 2017

1.
Bornholms vand A / S takster (PDF)

2.
Bornholms Vand regnskab og budget (PDF)

3.
Klemensker Vandværk. Takster, regnskab og budget (PDF)

4.
Strandmarkens Vandværk. Takster, regnskab, budget og referat af generalforsamling (PDF)

5.
Østerlars Vandværk. Takster og regnskab (PDF)

6.
Oversigt takster (JPG)

7.
Takster 2016 og 2017 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Prisstigning på takster for madservice til hjemmeboende pensionister

27.36.24Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

18

 

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev taksterne for madservice ved en fejl ikke prisfremskrevet. Derfor kommer denne sag op særskilt.

DeViKa anbefaler at hæve taksterne pr. 1. marts 2017 til 49 kr. for en hovedret og til 13 kr. for en dessert på grund af dels manglende prisfremskrivning, og dels øget indsats på økologiske lokale fødevarer.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at hæve taksterne pr. 1. marts 2017 til 49 kr. for en hovedret og til 13 kr. for en dessert for hjemmeboende pensionister, som modtager mad fra DeViKa.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at hæve taksterne pr. 1. marts 2017 svarende til pris- og lønfremskrivningen, svarende til 48 kr. for en hovedret. Udgifterne i forbindelse med økologifastholdelse og øget indsats på lokale fødevarer skal holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme, således at madoplevelsen, kvaliteten og anvendelsen af økologi og lokale fødevarer holdes så høj som muligt. Det foreslås at evaluere de politiske målsætninger samlet for kommunen på fødevareområdet i slutningen af 2017.

 

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, da han ønsker at følge administrationens indstilling.

Sagsfremstilling

Ifølge styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage taksterne – heriblandt for madservice med udbringning. På takster for madservice med udbringning er der i henhold til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold udmeldt et prisloft på 51 kr. for en hovedret.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 er taksterne for madservice ved en fejl ikke blevet prisfremskrevet automatisk, så derfor kommer denne sag op særskilt. Hvis taksten ikke reguleres, vil dette betyde en forventet mindre indtægt hos DeViKa på 100.000 kr. i 2017 for de hjemmeboende pensionister alene.

 

Derudover har omlægning til økologiske lokale fødevarer ændret produktionsvilkårene.

En økologisk produktion kræver mere personale i forarbejdningsprocessen, hvis merprisen på den økologiske varer skal holdes bare nogenlunde nede. Lokale økologiske fødevarer kommer ”med jord på”, og kræver derfor mere forarbejdning og derfor flere personaleressourcer.

Det er derfor ikke muligt at sænke produktionsomkostningerne, da udgiften til personale er nødvendig at fastholde, for at kunne opretholde den opnåede økologi procent på over 60 %.

 

DeViKa anbefaler på denne baggrund, at taksterne hæves pr. 1. marts 2017 fra de nuværende 47 kr. for en hovedret og 12 kr. for en dessert til henholdsvis 49 kr. og 13 kr. fordelt på følgende måde:

 

 

Årsag

Virkning

Manglende almindelig prisfremskrivning

Hovedret 1 kr. fra 47 til 48 kr.

 

Økologifastholdelse og øget indsats på lokale fødevarer

Hovedret 1 kr. fra 48 til 49 kr.

Dessert 1 kr. fra 12 til 13 kr.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:

Taget til efterretning

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

13

 

 

Tirsdag den 17. januar

Tirsdag den 21. februar

Tirsdag den 21. marts

Tirsdag den 2. maj

Tirsdag den 30. maj

Tirsdag den 20. juni (kan eventuelt aflyses)

Tirsdag den 15. august (budgetmøde)

Tirsdag den 12. september (budgetmøde)

Tirsdag den 24. oktober

Mandag den 20. november (grundet kommunalvalg 2017)

Tirsdag den 12. december

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

Formanden indstiller:

·         At mødet den 30. maj 2017 flyttes til den 7. juni 2017, hvor der planlægges

møde med regionsrådsformanden i Region Hovedstaden

 

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:

Indstillingen godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

14

 

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:

- Danske Ældreråd påtænker miniundersøgelse, med 4 spørgsmål/emner til landets ældreråd

  og den 27. februar 2017 holdes møde i Danske Ældreråd, hvor undersøgelsen vendes, formanden svarer
- Danmarks Radio, nationalt har henvendt sig med spørgsmål om Bornholmske plejehjem,        

  formanden svarer på spørgsmålene
- malerierne købt i forbindelse med FN dagen, er startet uddelt på plejecentrene, der

  udarbejdes efterfølgende pressemeddelelse
- Kommentarer til årsrapporten indsendes inden d. 14.2.2017, ellers tages de med i marts    

  måned
- Temadag med demens søges afholdt på sygehuset en torsdag i marts 2017
- Der følges på inspiration fra Holland i forhold til plejehjemsbyggeriet i Hasle
- Pressemeddelelse fra danske ældreråd d. 4.1.2017 om for få tilsyn på plejecentre
- Den 30.1.2017 er følgegruppen for den rehabiliterende organisation inviteret op til det  

   rehabiliterende team i Lille Madsegade, Rønne

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

15

 

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

17-01-2017

16

 

 

Ældrerådet, den 17. januar 2017:

Svend Aage Kristoffersen informerer pressen