Referat
Bornholms Ældreråd
21-02-2017 kl. 09:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 7 Godkendelse af årsrapport for Bornholms Ældreråd - 2016
  åbent 8 Invitation til tværfaglig debatdag i Helsingør stift - "Gammel i Danmark"
  åbent 9 Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd
  åbent 10 Parkeringskort
  åbent 11 Status på fremtidige billetteringssystemer hos BAT
  åbent 12 Tidsplan for byggeri af nyt plejecenter
  åbent 13 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2016
  åbent 14 Revidering af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt tilsynspolitik
  åbent 15 Mødeplan
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Eventuelt
  åbent 18 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

1

 

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:

Godkendt, - afbud fra Erik A. Larsen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

2

 

 

Følgegruppen holdt møde den 18. januar 2017 og den 22. februar 2017. Referat fra følgegruppens møde den 18. januar 2017 er vedhæftes som bilag til Ældrerådets dagsorden.

 

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:

- På næste ældrerådsmøde optages punkt om drøftelse af emner til møde med Molslinjen, jf.
  punkt 6 i referat af møde af den 18. januar i Følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
- Ombygning af Hammerhus, besøgscentret og Kunstmuseet, der foreslås at          
  koordinationsgruppen arrangerer en besigtigelsestur, dette støttes af Ældrerådet
- Den 13. marts 2017 er arrangeret møde med Teknik- og Miljøudvalget og følgegruppen    
  omkring diverse emner, herunder sti ved Plejecenter Snorrebakken og busser til Arnager,    
  hvor der er manglende dækning om vinteren

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 21. februar 2017

1.
Referat fra møde d. 18. januar 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

3

 

 

Følgegruppen holdt møde den 9. februar 2017. Referatet fra følgegruppen vedhæftes som bilag til Ældrerådets referat.

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:

Følgegruppen holdt møde den 9.2.2017, hvor der var besøg af 2 konsulenter fra ældreområdet, der bl.a. fortalte om de uanmeldte besøg på plejehjem. Der var en god dialog på mødet, dog nævnte følgegruppen de mange forkortelser i rapporterne, disse er ikke hensigtsmæssige for forståelsen af rapporterne

Gruppen foreslår teknik gruppen at der opsættes drikkevandsautomater i forbindelse med færgens terminaler

Hasle/Rutsker pensionistforening havde indkaldt til møde om det kommende plejehjembyggeri i Hasle, intet nyt kom frem.

d. 30.1.2017 var følgegruppen inviteret til møde med Den Rehabiliterende Gruppe i Lille Madse Gade, anledningen var 1 års jubilæum. Der var positive tilkendegivelser fra den rehabiliterende gruppe omkring deres arbejde.
Møde med Den Rehabiliterende Gruppe i april 2017

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

4

 

 

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:

Forventelig valgdato til Ældrerådet d. 3.10.2017, godkendt i ØPU og skal endeligt godkendes i kb. på næste møde d. 23.2.2017. Ønske om at der udarbejdes en valgbog efter valget.

Årsberetningen kommer til behandling på dette møde

Møde med Bente Helms og Andreas Ipsen på sidste koordineringsmøde, her blev aftalt offentligt møde vedr. demens den 23. maj 2017 i Bornholms Hospitals mødesale

Til fremtidige regionsmøder og repræsentantskabsmøder foreslås at sende 2 repræsentanter, godkendt af Ældrerådet

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

5

 

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:

Intet møde i trafikkontaktrådet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

6

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:

Grethe Viborg deltog i sidste møde d. 15. februar 2017 og orienterede fra dette.

Referat fra mødet er sendt af Grethe til Ældrerådets medlemmer

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Godkendelse af årsrapport for Bornholms Ældreråd - 2016

27.69.40K07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

7

 

 

Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2016 til godkendelse på mødet den 21. februar 2017.

 

Formanden indstiller,

·         At årsrapport 2016 godkendes

 

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:

Godkendt, sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer og Danske Ældreråd.
Lægges på Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 21. februar 2017

1.
Udkast til årsberetning 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Invitation til tværfaglig debatdag i Helsingør stift - "Gammel i Danmark"

27.15.00G01-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

8

 

Hvem beslutter

Ældrerådet beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Sagen til drøftelse

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:T
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Medlemmerne af DANSKE ÆLDRERÅD i Region Hovedstaden er inviteret til tværfaglig debatdag i Helsingør stift den 8. marts 2017.

Stiftsdag med fokus på kommunernes og kirkens forpligtelse til åndelig omsorg for ældre, og hvordan vi samarbejder herom.

 

Tilmeldingsfrist den 22. februar 2017

 

Invitation vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Det er gratis at deltage i stiftsdagen.

Bilag til Bornholms Ældreråd 21. februar 2017

1.
Invitation (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd

27.15.00G01-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

9

 

Hvem beslutter

Ældrerådet beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Drøftelse af hvem der deltager i repræsentantskabsmødet den 24. april 2017 og i Ældrepolitisk konference den 25. april 2017

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017

Poul Ancher Hansen, Grethe Viborg, Anita Mortensen, Ella Jallov deltager i begge arrangementer.

 

Sagsfremstilling

Der afholdes repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 24. april 2017 og dagen efter den 25. april 2017 afholdes Ældrepolitisk konference med titlen: ”Værdighed – hvad er det”.

Arrangementerne holdes på Hotel Nyborg Strand. Der tilmeldes særskilt hvert arrangement.

 

Program og de 11 mulige seminarer til Ældrepolitisk konference, lagt som bilag.

Tilmeldingsfrist repræsentantskabsmødet: Mandag d. 13. marts 2017.

Tilmeldingsfrist Ældrepolitisk konference: Mandagd. 3. april 2017

Økonomiske konsekvenser

Pris for ”hele pakken” (repræsentantskabsmøde, festmiddag, overnatning og ældrepolitisk konference) i enkeltværelse kr. 3.345, i delt dobbeltværelse kr. 2.995.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 21. februar 2017

1.
Program til Ældrepolitisk konference (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Parkeringskort

27.35.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

10

 

Hvem beslutter

Ældrerådet beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Sagen til drøftelse

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:

Problematikken forelægges Danske Ældreråd.
Sagen sendes til Bornholms Handicapråd til orientering.

Sagsfremstilling

Et parkeringskort udstedes og fornyes til personer, som opfylder betingelserne for støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser eller regler fastsat i medfør heraf.

Parkeringskort udstedes og fornyes endvidere til personer, som er godkendt til at deltage i den

individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som er etableret som fritidskørsel.

Herudover udstedes og fornyes parkeringskort til personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør

1) evnen til at færdes,

2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller

3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.

 

Ansøgning om udstedelse eller fornyelse af parkeringskort indgives til Danske Handicaporganisationers Brugerservice, som afgør, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

 

Formanden ønsker drøftet følgende problematik:

Det er blevet oplyst at sundhedscentre ikke har mulighed for at erhverve parkeringskort til institutioners busser, dette er ikke mulighed jævnfør gældende bekendtgørelse der kun giver adgang for ansøgning fra enkeltpersoner.
Ville det være formålstjenligt at henvende sig til Danske Handicaporganisationer om denne problematik, eventuelt gennem Bornholms Handicapråd.

 

Lovgrundlag:

BEK nr 661 11/06/2010

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Status på fremtidige billetteringssystemer hos BAT

13.05.14P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2017

2

 

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

BAT er i gang med at tidsopdatere de primære billetsystemer og er nu i gang med at gennemgå, hvilke mulige teknologier der kan opfylde de behov, den samlede kollektive trafik på Bornholm stiller.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

BAT har i en længere årrække overført billetsalg til elektroniske platforme.

Senest er månedskortsalget overført til køb via webshop og de fysiske kortsalgssteder er under afvikling for salg af månedskort og vil endeligt være lukket fra 1.maj 2017.

De få enkeltkunder, der ikke kan betjene sig selv i BATs webshop, oprettes af BATs personale eller får udstedt deres kort ved personligt fremmøde hos BAT. Der er udviklet en tabletløsning, som kunderne har taget godt imod, når de køber kort ved personligt fremmøde. Det har fået hovedparten af de skeptiske kundegrupper overflyttet til webshoppen, og det forventes, at langt hovedparten af restgruppen vil ibrugtage denne løsning ved hjælp fra BATs personale.

Når kunderne handler i webshoppen er der mulighed for at vælge leveringsform, så alle kundegrupper fortsat har adgang til at købe periodekort. Ved overgangen fra månedskort til periodekort har kunderne fået mulighed for selv at fastsætte gyldighedsperiode og derved kunne planlægge deres køb af rejsehjemmel mere fleksibelt. Samtidig kan bestilling foretages overalt på alle tidspunkter, og det er ikke nødvendigt at møde fysisk frem på et kortsalgssted.

Købere af periodekort får tilsendt mail før deres kort udløber, så de kan sikre at få fornyet deres kort rettidigt.

BAT sparer ca. 75.000 kr. pa. i kortsalgsprovision ved at overføre dette salg til webshoppen.

 

Det er således alene salg af klippekort, der er tilbage på de resterende 11 kortsalgssteder. BAT har en årlig omkostning på ca. 100.000 kr. til salgsprovision henført til denne aktivitet.

For at kunne imødekomme et stigende ønske om elektronisk betaling af rejsehjemmel har BAT som det første sted i Danmark indført mulighed for betaling med MobilePay på alle salgsplatforme. Det er nu muligt at købe alle typer rejsehjemmel i busserne - i webshoppen og på BATs salgskontor med brug af MobilePay. De første 6 måneder efter implementeringen har der været omsat for 700.000 kr. via denne betalingskanal med en stærkt stigende tendens.

 

Alle ungdomskort / Ø kort / skolekort og periodekort produceres via BATs webshop. Det er således en fuldstændig selvbetjeningsløsning, som kunder kan benytte med fuld fleksibilitet.

BAT deltager således ikke i kundernes kortkøb udover at sende eller udlevere de automatisk udprintede kort. Kunderne har fuld valgfrihed i forhold til leveringsform, og der betales efter faktisk valgt leveringsform. Ved fornyelse af kort er kunder adviseret via mail, og de modtager betalingsadvisering elektronisk.

Skoler og andre offentlige myndigheder godkendes som ean-betalere og er således godkendt til at købe rejsehjemmel via e-faktura. Den administrative løsning har således skabt et fuldstændigt og præcist billede af periodekortsalget, da alle salg er registreret elektronisk.

 

Alle køb af fysiske rejsehjemler til kortsalgssteder og vognmænd samt BATs egen driftsafdeling foretages ligeledes via webshoppen. Det betyder, at der ikke vil kunne forekomme rejsehjemmel i ”systemet”, uden at det er elektronisk registreret, og at det er muligt at følge alt salg og tilvejebringe overblik over, hvor alt rejsehjemmel er udleveret til. Samtidig har alle salgsstatistikker fået en væsentlig højere præcision i forhold til salgstidspunkt.

 

De bagvedliggende it-systemer, BAT har fået udviklet til drift og salg, baserer sig på Rejseplanen som datawarehouse. Det betyder, at der er skabt en meget enkel datamodel, der er baseret på 1. dataset i forhold til udstedelse og salg af rejsehjemmel samt drift af realtid – kundeinformation og rejsesøgning samt priser. Det betyder samtidig, at BAT overordnet set kun opdaterer selve køreplanerne og salgspriser et sted, hvorefter alle systemer er automatisk opdaterede.

 

Denne samlede IT-løsning har også betydet, at både drift og informationssystemer er forberedt til og er i drift med trådløs kommunikation. Alle busser er udstyret med tablets og informationssystemer, og disses skærme opdateres således automatisk. BATs kunder kan således bruge Rejseplanens App-løsninger og få fuld adgang til rejsefremsøgning og realtidsinformation online via deres egne hardwareenheder.

 

Alle BATs salgssystemer er derudover forberedt til at kunne sende rejsehjemmel elektronisk til kunderne fremfor til udprintning på fysiske kort. Hele salgsapparatet er således forberedt til at kunder selv vil kunne vælge, hvilken distributionsform af den købte rejsehjemmel, der ønskes. BATs tabletløsninger er ligeledes klargjort til denne distributionsform og kontrol- og registreringsformer er således procesdesignet, således at det er muligt at validere alle slags rejsehjemmel trådløst, uanset i hvilken form den udstedte rejsehjemmel forevises i.

 

Dette automatiserede set-up betyder også, at BAT fremadrettet vil kunne få særdeles valide data på rejsemønstre og faktisk antal rejsende, ved at alle rejsende skanner deres rejsehjemmel via 3D-scannere i busserne i kombination med de nuværende tablets uanset hvilken form for rejsehjemmel, den enkelte kunde har købt.

 

Fremtidige tiltag

For at alle typer rejsehjemmel kan sælges elektronisk er der behov for at tage yderligere tiltag i brug.

Både fastboende kunder samt gæster på Bornholm har behov for at kunne handle elektronisk og uden beholdning af kontante midler. Derudover anser BAT det for afgørende, at alle kunder har mulighed for selv at vælge hvilken form for rejsehjemmel og dermed hvilken form for rabat, der ønskes.

 

Kundernes krav til billetteringssystemer og BATs mangeartede kundegrupper, hvoraf en stor del er gæster på Bornholm, fordrer fleksible og tilgængelige billetterings- og betalingsmuligheder. Det betyder, at BAT er nødt til fortsat at tilpasse systemerne til den udvikling, de største kundesegmenter efterspørger og her ses en udvikling henimod løsninger, der tager udgangspunkt i kundernes medbragte betalings- og distributionsenheder. Her tænkes primært på løsninger rettet mod smartphones og trådløs teknologi uden andre fysiske elementer i transaktionerne.

 

Det betyder, at app-baserede løsninger, der kan ibrugtages og distribueres billigt og hurtigt i forhold til løsninger med fysikske elementer involveret, vil kunne få en høj brugsandel uden høje investeringsbehov. Seneste eksempel på dette har Danske Bank vist med implementeringen af MobilePay, som efterhånden er blevet de facto standard i DK. Det er BATs forventning, at svenske og norske turister i fremtiden vil kunne bruge MobilePay.

 

Dette sammenholdt med BATs strategi om at udvikle og implementere elektroniske selvbetjente billetterings- og betalingsløsninger betyder, at der er blevet arbejdet med at få ibrugtaget en app-baseret løsning til den fremtidige billettering af alle typer rejsehjemmel.

Der har i de senere år været flere forskellige løsninger på markedet og BAT har løbende vurderet, om de tilgængelige løsninger har haft den fornødne funktionalitet sammenholdt med omkostninger til udvikling og løbende drift. Indtil 2016 har der ikke været løsninger, der samlet set har kunnet tilgodese de krav og den økonomiske ramme, BAT har haft som udgangspunkt for valg af løsning. De fleste løsninger indeholdt tidligere kun enkelte billettyper eller også var deres transaktionsomkostninger alt for dyre.

 

I 2016 implementerede Midttrafik, der er det midtjyske trafikselskab, et app-baseret billetsystem, som indeholder alle de mulige billetteringsmuligheder, som BAT efterspørger.

Systemet er udviklet i Danmark og har hurtigt taget en stor andel af billetsalget i Midtttrafiks område. Primo december 2016 var der mere end 150.000 aktive brugere af denne billetterings-app.

App’en vil efter en tilpasning til BAT’s billetteringstyper kunne sælge klippekort – alle typer periode kort – kontantbilletter og alle de nuværende gængse rejsehjemler BAT benytter. Samtidig vil kunderne frit kunne vælge, om app’en skal benytte kreditkort /dankort, eller om der skal betales via MobilePay.

Implementeringen af en tilsvarende app-løsning vil kunne kombineres med BATs nuværende system og hele det bagvedliggende takstzone system.

Effekten i forhold til de nuværende billetteringssystemer vil være ganske stor, da alle turister og fastboende bornholmere vil kunne anvende denne app.

Samtidig vil en stor del af det fysiske salg både i busser og på kortsalgssteder blive minimeret ganske kraftigt og de dertilhørende omkostninger vil således også blive tilsvarende mindre.

Der er indledt sonderinger med leverandøren af denne app-løsning, og de foreløbige estimater ser lovende ud i forhold til forholdet mellem omkostninger og funktionalitet. Det forventes, at en implementering af løsningen vil kunne iværksættes inden sommerferien 2017, da tilpasningen af systemet i forhold til Midttrafiks løsning vil være begrænset.

 

BAT har som medejer af Rejsekort A/S løbende vurderet på, om den nuværende udgave af Rejsekortet vil kunne anvendes som fremtidigt billetteringssystem på Bornholm. Den nuværende løsning er ikke optimal i forhold til de kundesegmenter, BAT betjener, og den nuværende løsnings økonomi vil fordyre BATs drift, langt over hvad de nuværende systemer genererer af omkostninger.

BAT deltager løbende i mødefora, hvor Rejsekortet og dets funktionalitet samt økonomien vedrørende brugen af kortet behandles, så vurderingen er således foretaget på et opdateret grundlag.

Senest har BAT afholdt møde med Rejsekort A/S, hvor vores nuværende tabletbaserede løsning blev gennemgået. Denne gennemgang er mundet ud i, at BAT og Rejsekort A/S i samarbejde med Thales A/S, som er leverandør af Rejsekortet, forsøger at lave beskrivelser af en ”Rejsekort-light løsning”, som eventuelt vil kunne bruges på Bornholm i fremtiden. Der er her tale om fremtidige muligheder med nyudviklede enheder til brug i sammenhæng med BATs nuværende systemer, og der er således ikke estimater på de økonomiske og funktionelle rammer endnu.

BAT udarbejdede i 2016 et notat til den daværende kommunaldirektør i BRK omhandlende økonomien i Rejsekortløsningen. Notatet er i hovedtræk og i opdateret form her gengivet under den supplerende sagsfremstilling.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Foreløbig vurdering af omkostninger og påvirkning af indtægter ved implementering af rejsekortet på Bornholm.

 

Først en kort gennemgang af systemet:

Rejsekortet er udviklet med udgangspunkt i, at der er flere aktører, der er økonomiske interessenter i den enkeltes rejsendes betaling for kollektiv trafik. Særligt i hovedstadsområdet er der mange forskellige økonomier, der skal have deres del af indtægter og omkostninger ved udførelse af den kollektive trafik. Det er således kun i områder uden skinnebåren kollektiv trafik og med kun en part, der finansierer den samlede trafik i trafikselskabets område, at indtægter og omkostninger ikke efterfølgende skal fordeles. Det betyder, at alle omkostninger fordeles mellem ejerne/finansieringsparter - kommuner / regioner / stat – og at indtægterne forsøges fordelt efter de rejsendes faktiske rejser. Særligt efter opstarten af den Københavnske Metro, blev de gamle fordelingssystemer udfordret, da antallet af rejsende ville flytte sig fra DSB/Movia til Metroselskabet. Derfor blev det i 1998 besluttet at udvikle et system, der tilgodeså behovet for fordeling af indtægter kombineret med en forventet lettelse af de rejsendes billettering ved kun at have en type rejsehjemmel til den samlede kollektive trafik.

Det er historisk set ikke gået helt som forventet, da det stadig kun er klippekortkunder og en del af kontantbilletkunderne, der er overflyttet til rejsekortet. Der er dog planer om snarest at tvangsflytte periodekortkunder over på Rejsekortet flere steder i landet, for at forbedre datagrundlaget for den ønskede indtægtsdeling og samtidig få mulighed for at få bedre overblik over de faktiske rejsestrømme og derved kunne forbedre det tilbudte kollektiv trafik produkt.

 

Disse behov for fordeling af omkostninger og indtægter har vi ikke på Bornholm, da det kun er BRK, der er bevillingsgiver, og vi kun har et busbaseret kollektivt trafiksystem. Samtidig har vi et særdeles tæt kendskab til rejsemønstrene på øen, hvorfor der ikke er behov for kvalitativ tilvækst på dette område.

 

Rejsekortet er derudover baseret på, at den enkelte kunde forud for sit brug af et rejsekort skal købe selve Rejsekortet og opgive sine personlige oplysninger for at få adgang til det eventuelle rabatsystem, der er tilknyttet brug af rejsekortet.

Det kræver oplysning af personnummer, hvorfor det ikke er muligt for udenlandske statsborgere at benytte rejsekortet. Det vil for Bornholm betyde, at alle udenlandske tursier samt danske borgere, der ikke har rejsekort, vil være henvist til at benytte kontantbilletter, hvilket vil være en absolut fordyrelse af deres brug af den kollektive trafik på øen.

Det er muligt at købe Rejsekort Anonym, men det kræver, at der etableres betjening på udvalgte knudepunkter med åbningstider, der passer til turisternes ankomstmønstre. Der er ingen erfaringer i resten af landet med at målrette brug af rejsekortet til turister. Her henvises til køb af speciel rejsehjemmel i automater samt betjente kortsalgssteder. Det vil således være en ikke uvæsentlig barriere for turister at benytte den kollektive trafik på Bornholm, ved implementering af Rejsekortet.

 

Folketinget har tilført den samlede kollektive trafik et 3-cifret millionbeløb målrettet rejsekortbrugere uden for myldretid. Det betyder at rejser, der udføres på Rejsekort uden for myldretid mandag til fredag, får 20 % rabat på deres rejser.

Da BAT/BRK ikke havde planlagt at indfase Rejsekortet, forhandlede BAT en tillægsaftale der betød, at Staten finansierede en 20 % prisnedsættelse på alle køb af klippekort.

Aftalen indebærer, at der refunderes krone for krone op til 4 millioner kr. pa for den ydede rabat på kundernes køb af klippekort. Den rabat gives således året rundt på alle klippekortkøb og ikke som i resten af landet udelukkende uden for myldretiden på Rejsekortrejser. Omsætningen på varegruppen klippekort er steget fra ca. 8 mio. til ca. 12 mio. kr. efter 20 % prisnedsættelsen. I 2016 modtog BAT således 2.5 mio. kr. i direkte støtte fra staten.

Ved indførelsen af Rejsekortet vil denne refusion således falde mærkbart, da store grupper af klippekortrejsende ikke vil kunne konverteres til Rejsekortbrug. BATs vurdering er at minimum 80 % af denne støtte vil bortfalde, svarende til ca. 2.mio. kr. Herudover er det forventeligt, at konverteringen fra klippekort til kontantbillet vil få en ikke uvæsentlig negativ effekt på det samlede salg af rejsehjemmel.

 

Implementeringen af Rejsekortet er efter Bornholmske forhold særdeles omkostningstungt. Der skal installeres udstyr i alle de køretøjer, der skal udføre kollektiv trafik på øen, og derudover skal der etableres dataopsamlingssteder mindst 3 steder på øen, hvor køretøjerne på daglig basis skal besøge disse. Etableringsomkostningen til dette vil udgøre ca. kr. 300.000 inklusiv moms.

Der vil efterfølgende være en årlig drift af disse dataopsamlingssteder på kr. ca. 240.000 inklusiv moms. Derudover vil der være omkostninger til betaling på daglig basis til vognmænd for at køre til og fra disse dataopsamlingssteder. BATs omkostning til buskørsel svarer til ca. 13 kr. pr. minut på de kontrakter, der er indgået med de nuværende rutebus vognmænd.  Det skal bemærkes, at BAT/BRK ikke kan fradrage moms på aktiviteter ved den kollektive trafik, da billetindtægterne ikke er momsbelagt og derfor er moms en faktisk driftsudgift i BATs regnskab.

 

De enkelte køretøjer skal som minimum have installeret udstyr for ca. 150.000 kr. inklusiv moms pr. bus, hvilket svarer til en samlet udgift til de 40 busser på 6 mio. kr. Derudover vil der være løbende udgifter til flytning af udstyr ved busskift og løbende vedligehold.

Samtidig vil fastmontering af udstyr i busser begrænse fleksibiliteten i den samlede bornholmske buspark, da det ikke længere vil være muligt at sende køretøjer ud på ruterne uden rejsekortudstyr.

Andre steder i landet har man beregnet, at det er billigere at fjerne billettering på tyndt belagte ruter fremfor at installere Rejsekortudstyr. Det er umiddelbart ikke en model vi kan bruge på Bornholm, da busserne fra de tyndt besatte ruter også bruges på det resterende rutenet. Ved større arrangementer på Bornholm, hvor der bruges ekstra busser, vil implementeringen af Rejsekortet også skabe udfordringer, da det ekstra busmateriel således skal være udstyret med kortlæsere til Rejsekort.

 

Ud over de fysiske installationer vil der også være behov for en kraftig udvidelse af de administrative ressourcer hos BAT på minimum en fuldtidsansat person udelukkende til Rejsekortdrift. Omkostningen vurderes at være på 0,5 mio. kr. pa.

Derudover vil implementeringen af Rejsekortet forpligte BAT til at indtræde i brug af de meget omkostningstunge systemer og medfinansiering af callcentre samt datacentre og andre besluttede forpligtende samarbejdsfora.

Derudover kan der komme en eventuel betaling af brugernes køb af det fysiske rejsekort, hvilket man har gjort andre steder i landet. Omkostningerne til dette kan umiddelbart ikke prognosticeres, men det enkelte kort koster 50 kr. og anonyme kort koster 80 kr. Det er vurderingen, at der pt. er ca. 3000 bornholmere, der har ibrugtaget rejsekort til deres rejser i Hovedstadsområdet.

 

Den løbende brug af Rejsekortet finansieres af en årlig afgift samt transaktionsafgift på de enkelte kunders brug af rejsekortet. Den endelige omkostning kan ikke prognosticeres fuldstændigt, men det vurderes at være en løbende årlig omkostning på ca. 2 mio. kr.

 

Det er BATs samlede vurdering at implementeringsomkostningerne til Rejsekort vil udgøre minimum 7. mio. kr.. og at den løbende drift af Rejsekortet samlet vil udgøre minimum 3 mio. kr. pa. Derudover vil tilskudstab og salgstab udgøre et væsentligt beløb vurderet til at være ca. 3 mio. kr. Disse anslåede beløb til implementering og drift er blevet valideret ved møde med Rejsekort A/S mandag den 23.januar 2017

 

Bortfaldsomkostninger til det nuværende billetsystem vil udgøre ca. 600.000 kr. pa. Dette beløb dækker over indkøb af rejsehjemmel - administration samt besparelse på salgsprovision hos de nuværende kortsalgssteder. Der kan ikke optimeres på chaufførernes tidsforbrug samt rutetid på busserne ved skift til Rejsekortsystemet.

 

 

 

Til orientering i Ældrerådet den 21. februar 2017:

 

Ældrerådet den 21. februar 2017:

Ældrerådet takker for en fyldestgørende information om emnet, idet Ældrerådet indtil videre må frafalde ønsket om rejsekort på Bornholm - men ældrerådet ønsker fortsat at følge udviklingen, idet endemålet må være at Bornholm også omfattes af rejsekortet eller anden landsdækkende ordning.


Ovenstående beslutning sendes til formanden for Teknik- og Miljøudvalget

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tidsplan for byggeri af nyt plejecenter

82.06.04P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2017

6

 

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017, blev det besluttet at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle. Plejeboligerne forventes at være klar til indflytning 1. september 2021. Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for byggeprojektet.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

·         at Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler tidsplanen til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017, blev det besluttet at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

 

Beslutningen er truffet i forlængelse af en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm, især med fokus på tidssvarende plejeboliger samt udfordringerne ved den ændrede demografi i årene der kommer. Senest blev Social- og Sundhedsudvalget samt kommunalbestyrelsen i juni 2016 præsenteret for en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm i notatet ”Toftegårdens fremtid” som oplæg til endelig politisk beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2017.  

 

Det var ikke en del af budgetforliget, hvor de nye plejeboliger skal placeres. Placeringen af plejeboligerne bliver således den første beslutning, der skal træffes, idet placeringen får betydning for udformningen af resten af processen fx i forbindelse med lokalplanudarbejdelse.

 

For et byggeri af denne type forventes almindeligvis en periode til planlægning og projektering

på 9-12 måneder regnet fra kommunalbestyrelsens beslutning om placering og udførelse. Hertil kommer en byggeperiode på 20-24 måneder.

 

Tidsplan for byggeprocessen

januar – juni 2017: Placering af nyt plejecenter

januar – december 2017: Inddragelsesproces

juli 2017 – juni 2018: Fysisk planlægning

juli 2018 – marts 2019: Projektering

januar – juni 2019: Byggetilladelse

forår 2019: Politisk stillingtagen til eksisterende bygninger

marts - maj 2019: Udbudsperiode

juli 2019 – september 2021: Byggeperiode

september 2021: Indflytning

 

Den forventede indflytning i forlængelse af budgettet er 1. september 2021, hvilket betyder, at der er relativt god tid til at planlægge både arkitektur, planforhold, indhold og funktioner.

 

Med dette udgangspunkt præsenteres i bilag 1 en overordnet tidsplan for byggeriet med de proceselementer, man kan forvente i byggeprocessen – samt en vurdering af den tid de enkelte elementer tager.

 

Beslutningen om placering er en præmis, der betyder, at denne skal besluttes politisk allerede i 1. halvår 2017. Procesplanen der er skitseret i bilaget gælder under forudsætning af, at placeringen af nyt plejecenter besluttes endeligt af kommunalbestyrelsen d. 29. juni 2017.

 

Håndtering af øvrige interessenter, som har til huse på Plejehjemmet Toftegården

Aktivitetsrådet i Hasle, som står for en række aktiviteter primært målrettet og benyttet af borgere i Hasleområdet, samt Hjemmeplejen og Sygeplejen i Hasle har for nuværende til huse i de bygninger, som rummer Plejehjemmet Toftegården.

 

Disse brugergrupper vil derfor blive berørt af den planlagte tømning af plejehjemmet og vil skulle have anvist alternative lokalemuligheder senest ved den forventede tømning af bygningerne omkring årsskiftet 2020/21. Som nævnt i tidsplanen påbegyndes en dialogproces med disse brugergrupper i første halvår 2017 med henblik på at finde mulige alternative lokaler. 

 

Høringssvarene vedrørende notatet Toftegårdens Fremtid pegede på, at det er ønskværdigt også fremadrettet at have alle aktiviteter i regi af Aktivitetsrådet i Hasle samlet under samme tag og ikke fordelt på flere adresser i Hasle.

 

Aktivitetscenter såvel som hjemmepleje og sygepleje vil umiddelbart kunne flyttes til nye adresser førend Plejehjemmet Toftegården tømmes for aktiviteter og indhold mod slutningen af byggeperioden.

 

Der er ikke for nuværende planlagt eller budgetteret med, at et nyt plejecenterbyggeri skal have arealer, som kan rumme aktivitetscenter, hjemmepleje og sygepleje.

 

Håndtering af øvrige interessenter, som har til huse på Plejehjemmet Toftegården

Aktivitetsrådet i Hasle, som står for en række aktiviteter primært målrettet og benyttet af borgere i Hasleområdet, samt Hjemmeplejen og Sygeplejen i Hasle har for nuværende til huse i de bygninger, som rummer Plejehjemmet Toftegården.

 

Disse brugergrupper vil derfor blive berørt af den planlagte tømning af plejehjemmet og vil skulle have anvist alternative lokalemuligheder senest ved den forventede tømning af bygningerne omkring årsskiftet 2020/21. Som nævnt i tidsplanen påbegyndes en dialogproces med disse brugergrupper i første halvår 2017 med henblik på at finde mulige alternative lokaler. 

 

Høringssvarene vedrørende notatet Toftegårdens Fremtid pegede på, at det er ønskværdigt også fremadrettet at have alle aktiviteter i regi af Aktivitetsrådet i Hasle samlet under samme tag og ikke fordelt på flere adresser i Hasle.

 

Aktivitetscenter såvel som hjemmepleje og sygepleje vil umiddelbart kunne flyttes til nye adresser førend Plejehjemmet Toftegården tømmes for aktiviteter og indhold mod slutningen af byggeperioden.

 

Der er ikke for nuværende planlagt eller budgetteret med, at et nyt plejecenterbyggeri skal have arealer, som kan rumme aktivitetscenter, hjemmepleje og sygepleje.

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter til boliger udgør 89,661 mio. kr. inkl. moms. 88 pct. heraf lånefinansieres, 2 pct. finansieres af beboerindskud, mens de sidste 10 pct., svarende til 8,966 mio. kr. inkl. moms, udgør kommunens egenfinansiering.

De samlede anlægsudgifter til servicearealer udgør 11,250 mio. kr. ekskl. moms. Der gives et statstilskud til servicearealerne på 2,4 mio. kr. Nettoudgiften på 8,850 mio. kr. ekskl. moms skal finansieres af kommunen.

Der er afsat budget i 2019 og 2020 og vil blive afsat budget i 2021 jf. nedenstående tabel:

1.000 kr.

2019

2020

2021

I alt

Anlæg boliger inkl. moms

8.200

41.000

40.461

89.661

Anlæg servicearealer excl. moms

1.016

5.080

5.154

11.250

Tilskud til servicearealer

 

 

-2.400

-2.400

Anlægsudgifter i alt

9.216

46.080

43.215

98.511

 

 

 

 

 

Byggekredit

-7.216

-36.080

43.296

0

Optagelse af lån

 

 

-78.902

-78.902

Beboerindskud

 

 

-1.793

-1.793

Kommunens egen finansiering (kassen)

-2.000

-10.000

-5.816

-17.816

Finansiering i alt

-9.216

-46.080

-43.215

-98.511

 

Som følge af forslaget til tidsplan skal der afsættes budgetbeløb i 2018 til projektering m.v., ligesom de afsatte budgetbeløb i 2019 og 2020 skal justeres i forhold til tidsplanen. Dette vil ske efter en nærmere vurdering og beregning i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Der skal i 2019 beregnes overslag for ekstraudgifter til personaledriften i årene 2020-2021 som følge af samtidig nedlæggelse af Toftegården og opstart af nyt plejecenter.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering i Ældrerådet den 21. februar 2017:

 

Ældrerådet den 21. februar 2017:

Orienteringen om tidsplanen tages til efterretning.
Ældrerådet har sympati for Aktivitetsrådets tanker og ønsker at blive inddraget i den videre dialogproces.


 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. februar 2017

1.
Bilag_1_byggeri_af_nyt_plejecenter (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2016  

27.12.16K09-0177

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 fastslår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Tilsynet har i 2016 gennemført 9 anmeldte dialogbaserede tilsyn i dagtilbuddene (§104) på voksenhandicapområdet, og fremlægger redegørelse herpå.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger selv sit tilsyn. Jfr. de vedtagne retningslinjer baserer tilsynet sig dels på dialog og dels ved en fysisk gennemgang af tilbuddet. Tilsynet er et anmeldt dialogtilsyn, men jfr. retningslinjerne, kan der også foretages uanmeldte tilsyn. 

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse, at:

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·         forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

I forbindelse med hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget og i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget efter orientering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

I tilsynet deltager, foruden tilsynspersonerne fra Center Ældre og Center Psykiatri og Handicap, teamlederen, medarbejder-, beboer/bruger- og pårørenderepræsentanter.  Der gennemføres, hvor dette er muligt, interviews med brugerrepræsentanter og pårørende.

Interviewene gennemføres efter en fastlagt guide, således at man sikrer, at der kommes rundt om alle væsentlige spørgsmål. Der gives desuden mulighed for drøftelse af de problemstillinger, som den interviewede måtte ønske at drøfte.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport efter en vedtaget skabelon.

Tilsynsrapporten indeholder følgende hovedpunkter:

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser

·         Retssikkerhed

·         Administration af beboermidler, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelse/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Øvrige

·         Samlet indtryk af tilbuddet

 

Tilsynet kan på baggrund af en gennemgang af rapporterne for 2016 konkludere, at:

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde

 

Det skal bemærkes, at der i 2016 ikke er ført tilsyn på § 104 tilbuddet under STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), da der for nuværende kun er to borgere i tilbuddet. Tilsynet med disse borgere, og det dagtilbud de modtager, er aftalt sikret gennem det personrelaterede tilsyn, der varetages af borgerens respektive sagsbehandlere.

 

Tilsynet vil i 2017 have nedenstående fokusområder:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ældrerådet. den 21. februar 2017:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport og anbefalinger til efterretning

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 21. februar 2017

1.
Rapport om udførte tilsynsbesøg i §104 dagtilbud på voksenhandicapområdet 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Orientering om revidering af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt tilsynspolitik

27.36.04P23-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

30-01-2017

4

 

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Mindst én gang årligt skal kvalitetsstandarden for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik revideres. Social- og Sundhedsudvalget godkendte den nuværende standard i sit møde den 2. februar 2015. Der er ikke siden sket ændringer af servicemæssig karakter, men ”klippekortet” er blevet til en ydelse, som nu skal visiteres, og Ankestyrelsen har meddelt, at der ikke kan ske træning efter § 83. Disse ændringer er nu, sammen med sproglige rettelser, rettet til i kvalitetsstandarden, og der gives derfor en orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ændringerne i kvalitetsstandarden tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 30. januar 2017:

Taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet

Sagsfremstilling

Den fremlagte standard er generelt rettet til i forhold til ”Den Rehabiliterende Organisation” således at ydelser fremover kaldes indsatser, ligesom der er foretaget rettelser af sproglig- og opstillingsmæssig karakter. Rettelserne er uden servicemæssig betydning for de indsatser, som borgeren kan tildeles. 

 

Punkt 11.6, Træning, er slettet efter udmelding fra Ankestyrelsen om, at borgere ikke kan tildeles indsatsen træning efter servicelovens § 83, men udelukkende efter § 86. Der er en selvstændig vedtaget kvalitetsstandard for § 86.

 

Punkt 31.0, Klippekort, er indsat som en visiteret indsats, idet klippekortsordningen ikke længere er en særskilt pulje, men fra budget 2017 indgår som almindelig indsats efter servicelovens § 83, som man skal visiteres til og har mulighed for at klage over.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering i Ældrerådet den 21. februar 2017:

 

Ældrerådet. den 21. februar 2017:
Bornholms ældreråd tager orienteringen til efterretning, idet der er tale om tilpasning i forhold til Den Rehabiliterende Organisation. Ydelser er erstattet af ordet indsats.

Ældrerådet undrer sig over ikke at have fået sagen til høring.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 30. januar 2017

1.
Udkast 3 - Kvalitetsstandard § 83 - 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

15

 

 

 

Tirsdag den 21. februar

Tirsdag den 21. marts

Tirsdag den 2. maj

Tirsdag den 7. juni (kombineres med møde med regionsformanden i Region Hovedstaden)

Tirsdag den 20. juni (kan eventuelt aflyses)

Tirsdag den 15. august (budgetmøde)

Tirsdag den 12. september (budgetmøde)

Tirsdag den 24. oktober

Mandag den 20. november (grundet kommunalvalg 2017)

Tirsdag den 12. december

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

16

 

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:

Formanden:

Borholms Radio har ringet formanden og spurgt til om hvad Ældrerådets holdning er til at valgbarhedsalderen til Ældrerådet sættes op til 65 år. Ældrerådets holdning er positivt til dette.

Hilsen fra Pia Ranslett angående information om opsætning af billeder.

Formanden har deltaget i forretningsudvalgsmøde i Region Hovedstaden, der blev diskuteret
mere åbenhed
den 27. februar 2017 er der indkaldt til formandsmøde i danske ældreråd om patientsikkerhed og kommunernes tilsynspligt, samt valg af 1 kandidat til danske Ældreråd


Næstformanden er blevet ringet op af Bornholms radio om brug af IPADS i hjemmeplejen, næstformanden udtrykte sig positivt overfor dette, men det skal være frivilligt men må ikke erstatte faste besøg

Møde i Grønne Rønne, Ella Jallov deltog, Grønne Rønne har udvirket en folder, "Store Torv. Grønt, bilfrit og levende, denne runddelt i Ældrerådet. Desuden blev der på mødet talt om salget af Amtsmandsgården og hvilke muligheder dette giver.

Borger har sendt ansøgning til Social- og Sundhedsudvalget om hendes mand kan få dispensation til at blive kørt fra læge til dagscenter, nu hvor hun ikke magter den fysiske opgave det er at læsse kørestol på privatbil længere, idet han godt kan blive kørt hjem, men ikke til dagcenter i henhold til gældende regler

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

17

 

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-02-2017

18

 

 

Ældrerådet, den 21. februar 2017:

Svend Åage Kristoffersen orienterer pressen