Referat
Bornholms Ældreråd
21-03-2017 kl. 09:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 7 Orientering fra Danske Ældreråd
  åbent 8 Taxikørsel - Evaluering af prøveperioden
  åbent 9 Planlægning af møder mellem Molslinjen og Bornholms Ældreråd
  åbent 10 Trafiksikkerhedsplan for Bornholm 2018-2025
  åbent 11 Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2016
  åbent 12 KKR-mål for Sundhed
  åbent 13 Klippekort til plejehjemsbeboere
  åbent 14 Tilsynsredegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2016
  åbent 15 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning
  åbent 16 National demenshandleplan 2025
  åbent 17 Redegørelse for anvendelse af midler fra værdighedspuljen i 2016
  åbent 18 Mødeplan
  åbent 19 Gensidig orientering
  åbent 20 Eventuelt
  åbent 21 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

1

 

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Dagsorden godkendt. Afbud fra Randy Korp og Ragna Folkmann

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

2

 

 

 

Referat af møde den 22.2.2017 lagt som bilag

Dagsorden til møde den 15.3.2017 lagt som bilag

Referat af møde den 15.3.2017 lagt som bilag

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

På mødet den 15. marts 2017 blev bl.a. drøftet:
- Stien ved plejecenter Snorrebakken, stien ventes færdig uge 26
- Rejsekortet blev drøftet, for dyrt at indføre
- Streger på cykelstien på Ringvejen
- Bus til Arnager By, der følges op
- Ny gadebelysning i Årsdale er ok.

Bilag til Bornholms Ældreråd 21. marts 2017

1.
Referat af møde den 22. februar 2017 (DOC)

2.
Dagsorden til møde den 15. marts 2017 (DOC)

3.
Referat af møde d. 15.3.2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

3

 

 

Referat fra møde en 13.3.2017 lagt som bilag

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

På mødet den 13.3.2017 blev der bl.a. talt om:
- Spisevenner
-Høringssager
- Medicingivning
- Arbejdsmiljø i Døgnplejen Nexø

Bilag til Bornholms Ældreråd 21. marts 2017

1.
Referat fra møde d. 13.3.2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

4

 

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

- Ældrerådsvalget, afstemningsdag 3.10.2017
- Administrativ medarbejder med ansvar for Ældrerådsvalget kommer til Ældrerådsmødet d. -   

  30.5.2017.5.2017
- 21.9.2017 præsentation af kandidater og et foredrag, formanden forespørger relevant
  oplægsholder og finder sted for afholdelse
- Borgmesteren inviteres d. 2.5.2017 til at orientere om Budgetproces 2018

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

5

 

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Mødet i Trafikkontaktrådet den 6. april 2017 aflyst. Næste møde er den 8. juni 2017.

Ældrerådet beder om at landevejsprincippet nævnes på juni mødet, det at priserne er lave både sommer og vinter.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

6

 

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Intet nyt.
Forretningsudvalgsmøde den 20. april 2017.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering fra Danske Ældreråd

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

7

 

 

 

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Der blev holdt konference i danske Ældreråd d. 27.2.2017, her taltes om:
- Patientsikkerhed
- Hvordan arbejder kommunerne med tilsynspligten og hvordan ses det videre arbejde med
  tilsyn i kommunerne
- Valg til Danske Ældreråd, den Bornholmske kandidat blev desværre ikke valgt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Taxikørsel - Evaluering af prøveperioden

22.11.00G01-0089

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal på baggrund af en 3 måneders prøveperiode evaluere denne og beslutte om ordningen gøres permanent.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)      At forslag til taxabetjening af hele Bornholm drøftes

b)      At udvalget tager stilling til den foreslåede model for det allerede udbudte antal kørselstilladelser, på baggrund af den på mødet fremlagte evaluering

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 1. februar 2017:

a) Drøftet
b) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget genoptager sagen på næste møde den 8. marts 2017. Sagen sendes herefter til høring i Ældreråd og Handicapråd. Prøveordningen forlænges til 5. april 2017, hvor der er møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         At forslag til taxabetjening af hele Bornholm drøftes og sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd med henblik på endelig beslutning den 5. april 2017

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. marts 2017:

Indstillingen godkendt.

 

 

 

Sagsfremstilling

 

Modellen

Ved ture hvor taxien sendes mere end 15 kilometer efter en tur, garanteres der en minimumsbetaling på kr. 200.

Bogholderiet fratrækker kundens betaling for turen, og supplerer op, hvis turen koster mindre end skitseret ovenfor. For at modtage denne betaling skal man stå til rådighed for bestillingskontoret såfremt bestillingskontoret kan anvise flere ture i området.

Denne ordning finansieres via indbetaling fra tilladelsesindehaverne på kr. 300 pr. måned pr. tilladelse. Beløbet styres via separat konto, hvor evt. overskud udbetales til tilladelsesindehaverne.

Det er frivilligt om man ønsker at deltage i ordningen, men det er ikke frivilligt om man vil køre efter turene.

Ordningen har fungeret i det ny Aalborg Kommune siden 2008, og har bevirket en stor tilfredshed fra kundernes side, og tilfredse chauffører og vognmænd.

Ordningen er godkendt af Aalborg Byråd.

 

 

 

Antal biler i drift i prøveperioden

I prøveperioden er det aftalt at nuværende 22 køretilladelser opretholdes. Heraf blev der aftalt at der skulle søges at have 17 biler i drift i prøveperioden.

Det er aftalt, at formand for Dan taxi Bornholm deltager på udvalgsmødet den 1. februar 2017, og her vil fremlægge status for taxabetjening af hele Bornholm, samt de aktuelle økonomiske konsekvenser for de bornholmske vognmænd. 

 

 

Takststigning i prøveperioden

Dan Taxi Bornholm er i prøveperioden tilladt nedenstående ændring af maksimaltakster for taxi kørsel på Bornholm.

                                                   Nuværende                       Ny takst

Grundtakst                                      kr. 51                               kr. 55                          

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering i Handicaprådet den 19. september 2016

 

Handicaprådet, den 19. september 2016:
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og ønsker en høringssag i forbindelse med evalueringen

 

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 20. september 2016

 

Bornholms Ældreråd, den 20. september 2016:
Orientering taget til efterretning.

 

 

Administrativ tilføjelse 23. februar 2017

Administrationen har på baggrund af dialog med Dan Taxi udarbejdet følgende forslag til ny aftale om taxa betjening på Bornholm:

 

Forslaget bygger på at rammerne for forsøgsordning gøres permanent, hvilket betyder

 

-          At takststigningen fastholdes med en grundtakst på kr. 55

-          At aftale om minimumsbetaling på kr. 250 til chauffører gøres permanent, og at ordningen finansieres via indbetaling fra tilladelsesindehaverne på kr. 50 kr. pr. bil om ugen og at Dan taxi dækker et eventuelt underskud. 

-          At Dan taxi forpligtiger sig til at køre på hele Bornholm

 

Som det nye i aftalen vil

-          antallet af kørselstilladelser bliver reduceret fra 22 til 17

-          der udbydes 1 ny kørselstilladelse til stor vogn med lift

-          Dan taxi vil undersøge muligheden for at etablere en udvidelse af kapaciteten i perioden fra juni til september, hvor kommunen vil udstede midlertidige kørselstilladelser.

 

Dan taxa har netop indført GPS styring af indkomne ordrer, hvilket betyder, at det altid er den vogn som har kortets køretid til kunden, som sendes afsted. Det forventes at dette vil sænke ventetiden generelt.

Som eksempel på hvilke konsekvenser dette medfører, anføres et arrangement på ”Hitten” i Nexø den 18. februar 2017, hvor Dan Taxi havde 2 biler kørende fast i Nexø på baggrund af efterspørgslen.

Tilsvarende vil være tilfældet i turistsæsonen, hvor det må forventes at efterspørgslen stiger betragteligt specielt på nord og syd Bornholm, og derfor medføre, at der vil være vogne allokeret disse områder.

Det er administrationens opfattelse, at ovennævnte model vil være den bedst mulige løsning for at sikre så effektiv og bred taxa betjening af hele Bornholm som muligt.

 

Ny national taxaaftale indgået den 9. februar 2017

Ovennævnte aftale for taxa dækning af Bornholm, vil være under de nuværende bevillingsmæssige forudsætninger, og må forventes at blive udfordret af, at der den 9. februar 2017 er indgået en aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny taxilov, der liberaliserer taxierhvervet.

Det er endnu for tidligt at vurdere konsekvenserne af denne nye aftale, da aftalen først skal omsættes til konkrete lovforslag, inden de endelige konsekvenser kan klarlægges.

Men da den nye aftale forventes at blive indført gradvist, anses det fortsat relevant at indgå en aftale med Dan taxi Bornholm.

 

Hovedpunkter i taxiaftalen er følgende:

-      Antalsbegrænsningen på taxitilladelser ophæves, så alle, der opfylder kravene til at kunne køre taxi, også har ret til at få en tilladelse.

-      De nugældende kommunegrænser for taxikørsel fjernes, så taxiselskaber kan operere på tværs af kommunegrænser over hele landet.

-      Fremadrettet kan man drive taxi i selskabsform, så erhvervet sidestilles med andre erhverv.

-      De, der kører andre former for erhvervsmæssig personbefordring som fx offentlig servicetrafik og handicapkørsel, får nu mulighed for at køre taxi på de tidspunkter, de ikke varetager anden erhvervsmæssig personbefordring.

-      Kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, så kommunerne betaler et beløb for at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne.

-      Krav om erhvervskørekort afskaffes. Krav om førerkort opretholdes med en styrket chaufføruddannelse.

-      Fastholdelse af krav om sædefølere, videoovervågning og taxameter.

-      Det vil fortsat kræve en særlig indretning af køretøjerne, ligesom man som vognmand skal have tilladelse til at drive taxikørsel og taxichauffører skal have et særligt førerkort

-      Ændringerne i lovgivningen indføres gradvist, således at antalsbegrænsningen udfases over tre år, mens vognmændene får fem år til at tilpasse bilerne til de nye udstyrskrav.

-      Den nye lov vil blive evalueret efter ét, tre og seks år for at følge, hvordan markedet og nye teknologiske muligheder udvikler sig. 

(Kilde: https://www.trm.dk/da/nyheder/2017/taxi-090217)

 

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 21. marts 2017

 

Bornholms Ældreråd, den 21. marts 2017:
Bornholms Ældreråd ser positivt på de nye muligheder, herunder specielt på mulighederne for at yde kompensation til forbedring af kørslen på hele Bornholm tilgodeseende en rimelig ø-dækkende taxabetjening - også på døgnbasis.
Det er herunder vigtigt, at man løbende følger udviklingen for i tide at kunne gribe ind, hvis udviklingen ikke virker efter hensigten eller der opstår uforudsete negative situationer.

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. marts 2017

1.
Notat fra Dan Taxi Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Planlægning af møder mellem Molslinjen og Bornholms Ældreråd

24.00.00P35-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Sagen til drøftelse

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Ældrerådet sender henvendelse til Molslinjen og beder om et møde efter sommerferien.
Sagen forberedes i koordineringsgruppen.

Sagsfremstilling

Følgegruppen til Teknik, Miljø, Kultur og Forebyggelse har på møde den 18. januar 2017 drøftet punkter til møder med Molslinjen.

 

Følgegruppen sender nedenstående punkter frem for Ældrerådet drøftelse:

I LAND:

Rullende trapper

Bænke (opholdsfaciliteter for ventende)

Håndtering af bagage. 

OMBORD:

Plads til bilerne på vogndækket – ser ud til at været taget hånd om

Plads til gående passagerer – nu taget hånd om!

WIFI til alle 

BÅDE I LAND OG OMBORD: 

Tilstrækkelig elevatorkapacitet

Informationsskærme og indhold

Højttalere, man kan høre og forstå.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Trafiksikkerhedsplan for Bornholm 2018-2025

05.13.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-03-2017

14

 

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Bornholms Regionskommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan for hele Bornholm.

Kommunen har siden udført tiltag til forbedring af trafiksikkerheden ud fra denne plan. Da planen er ved at være 9 år gammel, er grundlaget for planen ved at være forældet, og det vil være hensigtsmæssig at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan, baseret på de nuværende forhold.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplanen vil som udgangspunkt give et overblik over de lokaliteter, hvor der efter en nøjere politisk prioritering, vil være nødvendigt at sætte ind rent trafiksikkerhedsmæssigt.

Det vil efterfølgende være muligt at opstille en prioriteret liste over de ønskede tiltag på trafiksikkerhedsområdet, som bl.a. kan bruges i forbindelse med den årlige prioritering af anlægsmidlerne, men også i forbindelse med de fremtidige driftsarbejde.

Trafiksikkerhedsplanen vil tage udgangspunkt i en analyse af de politiregistrerede trafikuheld, og vil blive suppleret med to tryghedsanalyser – én for skoleelever og én for borgerne. Tryghedsanalyserne vil tage udgangspunkt i to parallelle net-baserede undersøgelser, hvor skoleeleverne vil blive spurgt om hvordan de kommer til og fra skolen, og om der er steder på skolevejen, der føles utrygge. Undersøgelsen vil blive udført i samarbejde med de kommunale og private skoler på Bornholm.

Borgerne vil tilsvarende blive bedt om at tilkendegive, hvor de specielt føler sig utrygge i trafikken, og om de har forslag til forbedringer på vej- og stinettet.

 

Når analysearbejdet er færdigt, vil Center for Teknik og Miljø udarbejde et forslag til Trafiksikkerhedsplan for Bornholm 2018-25, herunder forslag til udpegning af to til fire indsatsområder (f.eks. skoleveje, tryghed, uheldsreduktion, ældre, sprituheld mv.). Forslaget vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse, og foreslås efterfølgende udsendt i høring blandt borgerne, foreninger - herunder Bornholms Cyklistforbund, politiet og Vejdirektoratet.

Når høringen er tilendebragt, vil høringssvarene blive kommenteret af Center for Teknik- og Miljø, og der vil blive udarbejdet forslag til eventuelle ændringer af planen, samt et forslag til endelig prioritering af de tiltag, der skal udføres jf. planen. Høringssvarene, Center for Teknik og Miljøs kommentarer, samt forslag til den endelige trafiksikkerhedsplan, vil blive forlagt Teknik- og Miljøudvalget, og efterfølgende Kommunalbestyrelsen til endelig politisk godkendelse ultimo 2017.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2016, i forbindelse med behandlingen af Budgetoverførsler til 2016 – Drift, at overføre midler til bl.a. planlægningsopgaver, der løber over en årrække, f.eks. en trafiksikkerhedsplan, til Center for Teknik og Miljø.

Chefen for Teknik og Miljø har efterfølgende igangsat arbejdet med en trafiksikkerhedsplan i 2016, og udgifterne anslås at være i størrelsesordenen af 400.000 kr.

Arbejdet med trafiksikkerhedsplanen er igangsat ultimo 2016, men vil først være endelig udarbejdet i 2017. De ikke forbrugte midler i 2016, vil derfor blive søgt overført til 2017.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering på Ældrerådsmødet, den 21. marts 2017:

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og teknik- og miljøgruppen afventer den endelige plan.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2016

27.66.08K07-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten foretaget jvf. § 124 i lov om social service. Center for Ældre har derfor udarbejdet den årlige redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2016

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den

 

Sagsfremstilling

Alle indgreb i den personlige frihed skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen. Indberetningspligten omfatter kun iværksættelse af foranstaltninger, hvor borgeren ikke giver samtykke.

Center for Ældre har i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016 modtaget i alt 4 indberetninger om brug af magt. Der er desuden blevet givet vejledning i sager, som ikke efterfølgende har ført til indberetning eller ansøgning om magtanvendelse.

Vejledningen er givet i forhold til brug af bløde stofseler, ansøgning om magtanvendelse i hygiejnesituationer, benyttelse af alarmbrik og GPS.

 

Der er i 2016 indberettet magtanvendelser foretaget efter:                         Antal

§ 125 (alarm- og pejlesystemer) i lov om social service                               0

§ 126 (fastholdelse/føren) i lov om social service                                       1

§ 126a (fastholdelse i hygiejnesituationer) i lov om social service 1

§ 127 (tilbageholdelse i boligen) i lov om social service                                0

§ 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service                   1

Andre tilfælde af magt, som ikke er beskrevet i serviceloven                       1

Samlet antal indberetninger i 2016                                              4

 

Hvis der ses på det samlede antal af magtanvendelser siden 2013, er der sket et stort fald i antallet af magtanvendelser:

 

2016

2015

2014

2013

 

 

§ 125 om personlige alarm- og pejlesystemer

0

0

7

12

 

§ 126 om fastholdelse eller føren

1

1

1

4

 

§ 126 a om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer

1

1

3

3

 

§ 127 om tilbageholdelse i boligen

0

0

2

1

 

§ 128 om anvendelse af beskyttelsesmidler

1

0

2

0

 

§129 om optagelse i særlige botilbud

0

0

0

0

 

Andre tilfælde af magt, som ikke er beskrevet i serviceloven

   1

0

0

0

 

Samlet antal indberetninger

4

2

15

20

 

Indberetningernes fordeling på antal borgere

4

2

15

18

    

Myndighed og Tilsyn kan desuden konstatere, at 2 af de 4 magtanvendelser ikke var lovmedholdelige. Borgerne og deres pårørende er underrettede om dette, men ingen har ønsket at klage over afgørelsen. De pågældende plejecentre er også underrettet om afgørelsen med henblik på at forebygge lignende hændelser.

 

Der ses igen i år, at der ikke er ansøgninger om brug af personlige alarm- og pejlesystemer. Det er Myndighed og Tilsyns opfattelse, at det skyldes en ændring af reglerne, således at hvis borgeren accepterer brugen af alarm- og pejlesystemet, så skal der ikke ske ansøgning.

 

Redegørelsen sendes til orientering og evt. kommentering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering på Ældrerådsmødet, den 21. marts 2017:

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Bornholms Ældreråd tager orienteringen til efterretning.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  KKR-mål for Sundhed

29.00.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-03-2017

3

 

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller 

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. KKR-Hovedstaden (KKR) har bedt om, at rammepapirerne fornys.  KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

o    KKR-målene for sundhed anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

o    KKR-målene for sundhed sendes til høring i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet, hvor høringssvar indgår i Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2017:

Godkendt.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at kommunerne i Region Hovedstaden sammen sætter dagsorden på vigtige områder, hvor kommunerne sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder giver det mulighed for at stille krav til vores samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny sundhedsaftale i 2019.

KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:

ü  Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme

ü  Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand

ü  Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

Målene tegner ikke nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som ligger på den fælleskommunale bane, og som kommunerne ikke arbejder med i regi af sundhedsaftalen eller andre regi. Eksempelvis fylder borgere med kronisk sygdom rigtig meget i sundhedsaftalen, men de spiller ikke nogen rolle i KKR-mål for sundhed for nuværende.

akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har kommunerne som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Kommunerne skal i 2018 sikre borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye/kommende kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner.

Kommunerne vil følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018 og der skal tegnes en fælles og entydig profil for kommunens akutfunktioner. Kommunerne vil dermed stå stærkere, når der skal indgås aftaler med Region Hovedstaden og Praktiserende Lægers Organisation (PLO)-Hovedstaden. Samtidig giver det et godt grundlag for at hjælpe hinanden, herunder med at opnå en tilstrækkelig volumen bl.a. via fælles drift af tilbud mellem kommuner.

 

BRK fik en bevilling via Ældrepuljen til opnormering med 1 sygeplejerske 24/7 til etablering af et akutteam indenfor Sygepleje. Det har dog været forbundet med udfordringer at finde den ’rette’ model for den kommunale akutfunktion på Bornholm og en ny model er under udvikling.

Modellen tager afsæt i, at der ikke kan/skal sættes lighedstegn mellem en ”kommunal akutfunktion” og et ’akutteam’. Akutfunktionen skal ses som indsatser, der kan leveres både på akutpladser (midlertidige pladser), af den kommunale hjemmesygepleje og fra et særligt akutteam:

·         I maj 2016 blev der således etableret akutteam aften/nat, mens sygeplejersker i basisstillinger varetager opgaven i forhold til ustabile og komplekse borgere med både planlagte samt akutte besøg.

·         Primo 2017 ansættes en koordinerende sygeplejerske for den samlede akutfunktion samt yderligere 2 sygeplejersker tilknyttet Sønderbo.

 

Kompetenceudvikling er et vigtigt element i den kommunale akutfunktion og for at styrke kompetencerne i den kommunale akutfunktion i BRK, vil der til efteråret 2017 afholdes undervisning i studieunits i samarbejde med Bornholms Hospital.

BRK har via den Nationale handleplan for den ældre medicinske patient fået tilført midler til fortsat udvikling af den kommunale akutfunktion, og det er forventningen, at BRK med den fælles plan i KKR-regi og de tilførte midler vil kunne indfri kravene til den nye kvalitetsstandard i 2018.  (Kommunerne venter dog fortsat på, at Sundhedsstyrelsen udsender den endelige version af kvalitetsstandarden.) 

akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Det handler i høj grad om at komme på forkant med udviklingen og definere kommunernes rolle før andre aktører for alvor træder ind i det rum. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene mest muligt effekt.

Center for psykiatri og handicap ser med forventning frem til, at kommunerne formulerer en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde og hvordan vi vil arbejde sammen om det.  

I Center for psykiatri og handicap udgøres akutfunktionen af SKP-medarbejdere, der er bemandet med pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Der er desuden etableret én akutplads på det socialpsykiatriske botilbud Kommandanthøjen. For brugere i socialpsykiatrien kan der individuelt træffes aftale om mulighed for kontakt 24/7.

Kommunen vil afprøve virtuel støtte som supplement eller erstatning for fysisk fremmøde, og det er muligt at teknologien med skype-lignende funktionalitet kan bruges til at understøtte en akutfunktion

forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal forebygge, der hvor de færdes og der skal skabes en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som den enkelte kommune har svært ved at løse.


BRK har grundet kommunens geografiske placering sjældent direkte samarbejde med nærliggende kommuner. Når kommunen udvikler tilbud og indsatser sker det som oftest på baggrund af tæt dialog og vidensdeling med andre kommuner og med inddragelse af forskningsresultater. Når diverse tiltag implementeres sker det oftere og oftere med inddragelse af brugere og lokale aktører.

 

BRK har fokus på unges og fysisk sundhed - rygning og alkohol - og mentale sundhed.

Og KKR-målet er helt i tråd både med kommunens sundhedspolitik, kommunens strategier for sundhedsfremme og forebyggelse for perioden 2014-2017 og med de konkrete prioriteringer i forhold til rygning og rusmidler. Ydermere ligger KKR-målet helt i tråd med kommunens kommende store firårige forebyggende satsning i et socialt udsat boligområde i Rønne, hvor fokus i vid udstrækning er på børn og unges trivsel.  Også målet om at skabe rammer og påvirke kultur er helt i tråd med kommunens tilgang - og er eksplicit beskrevet eksempelvis i kommunens sundhedspolitik og det firårige projekt.

 

Processen bag KKR-mål for sundhed
KKR-målene er udarbejdet med løbende inddragelse af udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner. Alle kommuner har haft mulighed for at give input til relevante temaer, som dernæst er blevet drøftet på to administrative og to politiske dialogmøder i 2016.

 

KKR-Hovedstaden har ønsket at fokuser målene og har derfor udvalgt 3 mål fra de politiske prioriteringer på dialogmøderne og yderligere 3 områder er valgt som udviklingsområder. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til høring på Ældrerådsmødet, den 21. marts 2017:

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Bornholms Ældreråd glæder sig over de tilførte midler, som er øremærkede til udvikling af akutfunktion og den ældremedicinske patient. Ældrerådet vil følge udviklingen.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. marts 2017

1.
KKR-mål for Sundhed (MSG)

2.
Bilag 1: KKR-mål for Sundhed (PDF)

3.
Bilag 2: Gantt-diagram over KKR-mål (PDF)

4.
Bilag 3: Bilag 3: Vurdering af implementeringen i BRK (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Klippekort til plejehjemsbeboere

27.00.00Ø34-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-03-2017

9

 

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2017 er der afsat en pulje til klippekort på Ældreområdet. Puljen har ansøgningsfrist 3. marts 2017, og der gives en orientering om ansøgningen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i Bornholms Ældreråd.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2017:

Taget til efterretning. Sendes til Bornholms Ældreråd til orientering.

Sagsfremstilling

Formålet med den afsatte pulje til klippekort på plejecentre og –hjem er, at borgere, der flytter på plejecenter eller –hjem skal opleve fortsat at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem

 

Ordningen indebærer, at alle beboere tilbydes en ½ times ekstra hjælp en gang om ugen. Tiden er beboerenes tid, og de skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal bruges til. Det kan f.eks. være at komme i byen og handle, cafébesøg, hjælp til at have gæster, højtlæsning, se på billedalbum, ekstra rengøring m.m. Forudsætningen er, at Klippekortet skal bruges til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

 

Beboerne kan spare op til 6 klip op, hvilket giver 3 timer til en aktivitet. Hvis beboeren ikke ønsker at benytte ordningen, så kan klippene bruges på andre beboere. Hvis puljens midler ikke benyttes, skal de tilbagebetales.

Økonomiske konsekvenser

De afsatte midler i 2017 og 2018 udmøntes til kommunerne som en samlet pulje. Midlerne deles mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen, og kommunerne skal søge de midler, som er reserveret til dem. For Bornholms Regionskommunes vedkommende drejer det sig om 2,62 mio. kr. i hvert af årene. For 2019 forventes midlerne at indgå i bloktilskuddet til kommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 Til orientering på Ældrerådsmødet, den 21. marts 2017:

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Bornholms Ældreråd tager orienteringen til efterretning

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Tilsynsredegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2016

27.36.04K09-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn har gennemført 65 kvalitets- og tilsynsbesøg hos tilfældigt udvalgte borgere, som modtager hjemmehjælp fra enten den kommunale eller de private leverandører i 2015. Resultatet er opgjort i den årlige redegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynsredegørelsen for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen i 2016 tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget den

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med at de kommunale opgaver efter § 83 (hjemmepleje) i serviceloven løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter § 83 og i henhold til kommunens kvalitetsstandard.

Tilsynet er som udgangspunkt kontrol med, at den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede, men det er også en dialog med borgerne om den oplevede kvalitet.

 

Tilsynet er organisatorisk placeret i Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn. Der er foretaget interview af 5 % af de borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp på udtræksdatoen. Der er udvalgt borgere, så man geografisk dækker hele øen, og der er en forholdsvis fordeling af borgere, som modtager hjælp fra den kommunale leverandør og fra de private leverandører.

 

Kvalitets- og tilsynsbesøget tager udgangspunkt i 6 spørgsmål til borgerne:

·         Kommer hjælpen til den aftalte tid?

·         Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?

·         Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

·         Er der mulighed for, at du deltager aktivt i den personlige pleje/praktiske hjælp?

·         Oplever du, at den hjælp du får, er af høj kvalitet?

·         Er du tilfreds med den leverede hjælp?

 

Tilsynet kan på baggrund af de gennemførte besøg konkludere,

·         at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger kommunalbestyrelsen har vedtaget

·         at borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83 i lov om social service, modtager den rette hjælp

·         at der generelt bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet, men at der jfr. Tilsynets anbefalinger og bemærkninger også er emner at tage fat på, som vil kunne højne kvaliteten for borgerne.

 

Tilsynets anbefalinger, som bør følgens op inden 1. juni 2017:

·         Tilsynet anbefaler, at der på det årlige møde med de private leverandører drøftes, hvad årsagen kan være til, at borgerne oplever, at de ikke får den ydelse, som de er visiteret til.

·         Tilsynet anbefaler, at det sikres, at især nye medarbejdere og ansatte fra vikarbureau sættes godt ind i opgaven, inden de sendes ud til borgerne.

·         Tilsynet anbefaler ligeledes, at det undersøges, hvor mange forskellige personaler, der kommer i borgernes hjem, med henblik på at minimere antallet, der hvor der kommer rigtigt mange.

Handlinger på baggrund af tilsynsredegørelsen

Tilsynsredegørelsen for 2016 er forelagt Hjemmeplejen og vil også blive gennemgået med de private leverandører.

 

Hjemmeplejen noterer overordnet tilfredshed med, at tilsynet konkluderer, at opgaverne løses i overensstemmelse med lovgivningen og det lokale serviceniveau og at borgerne modtager rette hjælp i høj kvalitet.

 

Det bemærkes også, at der i fem ud af seks undersøgte områder opleves status quo eller fremgang i forhold til 2015, mens der kun for et enkelt spørgsmål er tale om decideret nedgang i besvarelserne.

 

Det er imidlertid hjemmeplejens holdning, at der stadig er langt igen i forhold til især to af de målte kvalitetsparametre, dels om, hvorvidt hjælpen kommer til rette tid og om der leveres det aftalte, uanset, hvem der kommer (spørgsmål 1 og 3).

Samme spørgsmål gav anledning til anbefalinger fra tilsynet i forlængelse af 2015-undersøgelsen og hjemmeplejen konstaterer, at det stadig er på disse felter, der skal sættes ind.

 

I 2016 har de iværksatte tiltag (Den rehabiliterende Organisation har sat fokus på kontaktpersonordningen samt ført til nye arbejdsgange, som skulle understøtte kontinuitet) ikke haft den ønskede effekt. Hjemmeplejen har været ramt af en kombination af højt sygefravær, medarbejderes fravær pga kompetenceudvikling samt voksende rekrutteringsproblemer, som har trukket i modsat retning.

 

Konkret vedr. de 2 spørgsmål:

Spørgsmål 1: Kommer hjælpen til den aftalte tid – her er tale om en minimal fremgang, men fra et alt for lavt niveau. Det er hjemmeplejens holdning, at der arbejdes videre med dette kvalitetsparameter i 2017, hvorimod der ikke bør ændres på selve kvalitetsstandardens krav om, at personlig pleje leveres indenfor +/- ½ time og praktisk hjælp indenfor +/- 1 time.

For at øge tilfredsheden på dette punkt, vil hjemmeplejen gøre det mere tydligt for kontaktpersonerne, at der skal aftales tidspunkt med borgerne, og forsøge at minimere antallet af dage, hvor der er behov for akut planlægning, ved at arbejde med f.eks. nedbringelse af sygefravær.

 

Spørgsmål 3: Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem, der leverer den – her er ’ja’ steget og steget markant for så vidt angår praktisk hjælp, men det skjuler ikke det faktum, som fremgår af bemærkningerne fra borgerne, at der stadig savnes kontinuitet i hjælpen og at der kommer for mange forskellige medarbejdere hos dem.

 

Hjemmeplejen er enig i tilsynets anbefaling om at øge fokus på dette og vil arbejde med en organisatorisk tilpasning, således at medarbejderne grupperes i mindre enheder omkring opgaverne i et bestemt geografisk område (’teams i teamet’).

En sådan omorganisering vil også understøtte tilsynets anbefaling om, at nye medarbejdere og vikarer kender opgaven, inden de sendes ud til borgerne.

 

Endelig er hjemmeplejen enig med tilsynet i, at en ny tilgang til spørgsmål 4 – om ’aktiv medvirken’ – bedre vil kunne afspejle, om en rehabiliterende tilgang i sig selv har effekt i borgernes oplevelse af muligheden for at opretholde selvbestemmelse i eget liv, selv om de har brug for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

 

Den rehabiliterende Organisation arbejder med udgangspunkt i, at borger formulerer et mål for, hvordan der skal (sam-)arbejdes omkring levering af hjælpen. Målet skal fremgå af en rehabiliteringsplan; det fremtidige tilsyn kunne med fordel tage udgangspunkt i borgers rehabiliteringsplan og -mål, når det skal undersøges, hvorvidt borger oplever at kunne medvirke aktivt ved levering af hjælpen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering på Ældrerådsmødet, den 21. marts 2017:

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Bornholms Ældreråd tager Tilsynets redegørelse til efterretning, idet der er sket en væsentlig forbedring i forhold til redegørelsen i 2015. Der er forsat forhold, der skal forbedres, og vi forventer, at der følges op på tilsynets 4 anbefalinger, som skal foreligge inden 1. juni 2017.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 21. marts 2017

1.
Redegørelse for tilsyn med personlig og praktisk hjælp i Bornholms Regionskomune 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning

27.36.16P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-03-2017

8

 

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Revidering af Kvalitetsstandarden for Genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service og for Genoptræning efter Sundhedsloven. Standarden er senest godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013. De foreslåede ændringer er alene af sproglig og layoutmæssig karakter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at ændringerne i kvalitetsstandarden tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2017:

Taget til efterretning. Sendes til Handicapråd og Bornholms Ældreråd til orientering.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er en serviceinformation til borgerne om den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens § 86, samt en beskrivelse af det serviceniveau Kommunalbestyrelsen har fastsat. Formålet med standarden er at beskrive de visiterede indsatser borgeren kan forvente at modtage, at sikre ensartede afgørelser om indsatser til borgere med samme behov, og at synliggøre og sikre sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau og den indsats, der leveres.

 

Der er ikke lovkrav om en kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens § 140, men blandt andet for at sikre, at borgerne kender kommunens tilbud herom, indgår almen genoptræning efter Sundhedsloven, som en del af standarden for træningsområdet.

 

Standarden er alene vejledende, idet der altid foretages en individuel vurdering.

 

De foreslåede ændringer er alene af sproglig og layoutmæssig karakter.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering på Ældrerådsmødet, den 21. marts 2017:

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Bornholms Ældreråd tager orienteringen til efterretning.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. marts 2017

1.
Reviideret kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning, 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  National demenshandleplan 2025

27.00.00P22-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-03-2017

2

 

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Den ”Nationale Demenshandlingsplan 2025 - Et trygt og værdigt liv med demens” blev godkendt i januar 2017. Der gives en orientering om planen med særligt fokus på konsekvenser i forhold til Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

·         Orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i Handicaprådet og Bornholms Ældreråd

 

Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2017:

Taget til efterretning. Sendes til orientering i Handicaprådet og Bornholms Ældreråd.

Sagsfremstilling

Den ”Nationale Demenshandlingsplan 2025 - Et trygt og værdigt liv med demens” blev godkendt i januar 2017.

 

Den nationale handleplan bygger på værdier der i høj grad også er at genfinde i Bornholms Regionskommunes Ældrepleje:

·         Værdighed

·         Tryghed

·         Indflydelse på eget liv

·         Respekt for forskellighed og det levede liv

·         En individuel, helhedsorienteret tilgang i behandling, pleje og omsorg
med udgangspunkt i mennesket bag sygdommen

·         Meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser i hverdagen.

 

Handleplanen indeholder tre overordnede mål for den danske demensindsats frem mod 2025.

De 3 overordnede mål for handleplanen er, at

 

For at nå målene er der fokus på: 

1.    Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling

2.    Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

3.    Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens

4.    Demensvenlige samfund og boliger

5.    Øget videns – og kompetenceniveau

 

Der er udpeget 23 konkrete initiativer fordelt på de 5 fokusområder.

 

De konkrete indsatser i Demenshandlingsplanen retter sig mod indsatser i både statslige styrelser, regioner, almen praksis og kommunerne.  De kommunale indsatser i handleplanen er i god tråd med de drøftelser og initiativer, der er og har været i BRK forud for vedtagelse af handleplanen. 

 

Handleplanen har bl.a. fokus på

 

·         Nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens.
Et område, hvor BRK allerede har igangsat initiativer målrettet nedbringelse af forbrug af antipsykotisk medicin.

·         Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet.
Et område, hvor BRK ikke aktuelt har tilbud med fokus på høj fysisk intensitet målrettet borgere med demens.

·         Flere og bedre meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens.
Et område, hvor BRK har velfungerende tilbud i dagtimer på alle hverdage samt aflastningspladser og rotationspladser som døgnpladser. BRK har dog ikke tilbud om aflastning aften/weekend og mangler mere fleksibilitet i aflastningspladserne.

·         Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner.
Et område, hvor BRK allerede gennem de seneste år har sat fokus på kompetenceudvikling på demensområdet bl.a. via Ældrepuljen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsættes i alt 470 mio. kr. i perioden 2016 til 2019 til udmøntning af de konkrete initiativer. I forhold til kommunerne er der primært tale om mulighed for midler via puljeansøgninger. Center Ældre og Center Sundhed vil vurdere mulighed for ansøgning om midler fra puljerne til udvikling af tilbud i BRK, når puljerne slås op. Der afsættes endvidere 32 mio. kr. via bloktilskuddet til udvikling af flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet i kommunerne. BRK’s andel udgør ca. 214.000 kr. i perioden 2017-2019.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering på Ældrerådsmødet, den 21. marts 2017:

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Bornholms Ældreråd tager Tilsynets redegørelse til efterretning, idet det er en handleplan, der allerede er godt i gang med at blive implementeret.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. marts 2017

1.
National demenshandleplan 2025 (PDF)

2.
Mål og indsatser i Den National Demenshandlingsplan 2025 - konsekvenser for BRK (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Redegørelse for anvendelse af midler fra værdighedspuljen i 2016

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-03-2017

10

 

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der gives en status på anvendelse af midlerne fra værdighedspuljen i 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

·         Orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering til Bornholms Ældreråd og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2017:

Taget til efterretning. Sendes til Handicapråd og Bornholms Ældreråd til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016 besluttede partierne bag finanslovsaftalen at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af en værdighedspolitik i kommunerne og tilførsel af midler til ældreområdet.
Bornholms Regionskommunes andel af værdighedspuljen udgjorde i 2016 10,2 mio. kr. og Kommunalbestyrelse godkendte på møde den 30. juni 2016 forslag til udmøntning af midler i 2016.

 

I nedenstående tabel ses en kort status på implementering af indsatsen i 2016, i det er henvises til vedlagte redegørelse for nærmere oplysninger om anvendelse af midler i 2016.


Flertallet af indsatserne i 2016 er implementeret som planlagt og en række af indsatserne er i henhold til udmøntning af puljen i 2017 videreført. 

 

Det fremgår af tabellen, at der er udmøntet 6,5 mio. kr. og der er således et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært indsatsen Omlægninger til "Den rehabiliterende organisation", der på grund af sen opstart ikke er fuldt ud implementeret i 2016 og som følge heraf planlægges videreført i 2017.

Der er mulighed for overførsel af uforbrugte midler til 2017 og ministeriet vil blive ansøgt om overførsel af mindreforbruget på 3,7 mio. kr. til 2017. 

 

Status på implementering af indsatser under værdighedspuljen i 2016

Indsats

Budget 2016

Regnskab 2016

Mer/mindre-forbrug 2016

Status på implementering af indsatsen i 2016

Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen

1.325.802

1.227.796

98.006

Implementeret som planlagt og videreføres i 2017. Mindreforbruget i 2016 overføres til 2017 til finansiering af løn og ferieafregning af DTR-mødeledere i 2017.

Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre

206.700

206.700

0

Implementeret som planlagt og videreføres i 2017.

Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen

152.176

181.677

-29.501

Implementeret som planlagt og videreføres i 2017. Merforbruget i 2016 overføres til 2017.

Borgerambassadør

131.250

0

131.250

Der er ansat en borgerambassadør der tiltræder 1. januar 2017. Oprindeligt planlagt til opstart 4. kvartal 2016.   Mindreforbruget i 2016 overføres til 2017. Der er ikke taget endelig stilling til anvendelse af mindreforbruget i 2017.

Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats

138.827

138.827

0

Implementeret som planlagt og videreføres i 2017.

Sønderbo - mere tid til omsorg til terminale borgere

69.413

69.413

0

Implementeret som planlagt og videreføres i 2017.

Sønderbo - kost og rehabilitering

87.500

87.500

0

Implementeret som planlagt og videreføres i 2017.

Mere omsorgstid i forbindelse med dødsfald på Plejecentre

175.000

175.000

0

Implementeret som planlagt og videreføres i 2017.

Dialogtid mellem borger og personale i hjemmeplejen (Borgere, der får personlig pleje)

179.775

0

179.775

Implementering udskudt til primo 2017. Mindreforbruget i 2016 overføres til at understøtte indsatsen i 2017.

Mere omsorgstid/dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre

33.231

33.231

0

Implementeret som planlagt og videreføres i 2017.

Mere tid til beboere på plejecentre, der har brug for hjælp med spisning

131.495

131.495

0

Implementeret som planlagt og videreføres i 2017.

Kørsel til aflastning og midlertidig ophold

106.020

31.640

74.380

Implementeret som planlagt og videreføres i 2017. Mindreforbruget overføres til 2017, hvor der vil ske en stillingstagen til evt. omplacering af budgettet til andre indsatser.

Minibusser til Plejecentre

990.000

839.929

150.071

Implementeret som planlagt. Mindreforbruget i 2016 overføres til 2017 og skal bruges til første års forsikring og det resterende beløb ska indgå som supplement til kommunalbestyrelsens bevilling i budget 2017 på 300.000 kr. til indkøb af en tredje bus til Plejecenter Nylars.

Bedre rammer Sønderbo

401.811

36.510

365.301

I 2016 er der afholdt udgifter til indkøb af 2 fristevogne jf. indsats 7, mens langt det meste inventar først leveres primo 2017. Mindreforbruget overføres til 2017 til finansiering af bestilt inventar.

Omlægninger til "Den rehabiliterende organisation"

6.000.000

3.311.581

2.688.416

Implementeringen af ”Den Rehabiliterende Organisation” er gennemgribende for hele ældre- og sundhedsområdet og udfordrer den daglige opgaveløsning og stiller store krav til medarbejderes og lederes evne til omstilling. Kommunalbestyrelsen bevilgende på den baggrund et engangsbeløb i 2016 til udvikling af nye værktøjer og projektstøtte samt til flere personaleressourcer så medarbejdere får bedre tid til oparbejdelse af kompetencer samtidig med at de daglige opgaver varetages tilfredsstillende. Alle planlagte indsatser er igangsat i 2016, men vil som følge af sen opstart blive videre ført i 2017.

Udarbejdelse af værdighedspolitik m.v.

71.000

71.000

0

Udmøntet som planlagt.

I alt

10.200.000

6.542.299

3.657.698

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

 

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering på Ældrerådsmødet, den 21. marts 2017:

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Bornholms Ældreråd tager orienteringen til efterretning.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. marts 2017

1.
Redegørelse for anvendelse af midler fra Værdighedspuljen i 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

18

 

 

 

Tirsdag den 2. maj

Tirsdag den 7. juni (kombineres med møde med regionsformanden i Region Hovedstaden)

Tirsdag den 20. juni (kan eventuelt aflyses)

Tirsdag den 15. august (budgetmøde)

Tirsdag den 12. september (budgetmøde)

Tirsdag den 24. oktober

Mandag den 20. november (grundet kommunalvalg 2017)

Tirsdag den 12. december

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

19

 

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Teknik og Miljøgruppen planlægger besigtigelsestur for Ældrerådet, det kunne blandt andet være besøgscentret på Hammershus og Kunstmuseet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

20

 

 

Ældrerådet, 21. marts 2017:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-03-2017

21

 

 

Ældrerådet, den 21. marts 2017:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen.