Referat
Bornholms Ældreråd
02-05-2017 kl. 09:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 7 Orientering fra Danske Ældreråd
  åbent 8 Kvalitetsstandard - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
  åbent 9 Placering af nye plejeboliger
  åbent 10 Serviceniveau på hjælpemiddelområdet
  åbent 11 Tilsyn 2017 Sandemandsgården
  åbent 12 Udpegning af medlem til byggeudvalg
  åbent 13 Mødeplan
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Orientering om Budgetproces 2018
  åbent 16 Eventuelt
  åbent 17 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

1

 

 

Ældrerådet den 2. maj 2017:

Afbud fra Randy Korp og Vibeke Rivold Vibe. Dagsorden godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

2

 

 

Referat fra møde den 19. april 2017 lagt som bilag.

 

Ældrerådet den 2. maj 2017:

- Indkaldelse til første møde i brugerråd i Bornholms Energi & Forsyning d. 8. juni 2017
- Kontakt mellem Bornholms Ældreråd og Molslinjen skal jf. Molslinjen ske gennem Molslinjen

  og kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm. Følgegruppen for teknik følger op på dette

  forhold med en mundtlig henvendelse
- 29. august 2017 planlægges besigtigelsestur for Bornholms Ældreråd, herunder besøg på

  Bornholms Kunstmuseum og Velkomstcenter Hammershus

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 2. maj 2017

1.
Referat fra møde d. 19. april 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

3

 

 

Referat fra møde den 21. april 2017 lagt som bilag til referatet.

 

Ældrerådet den 2. maj 2017:

Orientering om referatet taget til efterretning:
Der blev runddelt brochurer fra konferencen på Nyborg Strand vedr. demens

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 2. maj 2017

1.
Referat fra møde den 21. april 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

4

 

 

Ældrerådet den 2. maj 2017:

- Den 18. april 2017 blev der afholdt møde med repræsentanter fra Social- og

  Sundhedsudvalget, hvor der blev aftalt de nærmere detaljer om demensmødet, der kommer

  til at foregå den 23. maj 2017, på Bornholms Hospital
- Der har været holdt møde med borgmesteren om, hvilke sager der fra Social- og
  Sundhedsudvalget skal i høring i Bornholms Ældreråd.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

5

 

 

Ældrerådet den 2. maj 2017:

Intet møde. Næste møde den 8. juni 2017.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

6

 

 

Ældrerådet den 2. maj 2017:

Forretningsudvalgsmøde den 20. april 2017:
- Drøftelse af hvor langt Regionsældreråd Hovedstaden kan gå med at komme med generelle       
  forslag, f. eks. til det nye supersygehus. Der sendes henvendelse til regionen om de forhold   
  der blev drøftet på mødet om supersygehuset
- Drøftelse af transportudgifter vedr. siddende transport mellem kommunerne i Region  
  Hovedstaden
- Næste møde den 17. august 2017, hvor blandt andet Bornholms Ældreråd er blevet bedt om
  at orientere om udviklingshospitalet og endvidere om patienttransporten til/fra Bornholm

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering fra Danske Ældreråd

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

7

 

 

 

 

Ældrerådet, den 2. maj 2017:
- Orientering fra konference og seminarer d. 24. - 25. april 2017 blev taget til efterretning.
  Generelt en god oplevelse for deltagerne, hvor der bl.a. blev givet god information omkring         
  demens, disse informationer tages med til det kommende demensmøde på Bornholms
  Hospital
- Ny formand Erik Stagsted
- Formanden for Bornholms Ældreråd nævnte på konferencen forholdet med handicapskilte der
  kun udstedes til enkeltpersoner og ikke til kollektiv kørsel, dette forhold rejser Bornholms
  Ældreråd nu for ældreminister Thyra Frank.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Kvalitetsstandard - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede  

13.05.18P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-04-2017

7

 

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Trafikselskaber, her BAT, skal etablere individuel handicapkørsel for borgere over 18 år. Hidtil har ordningen kun kunnet bruges til kørsel til fritidsaktiviteter. Transport- og Bygningsministeriet har ændret sin tolkning af lovgivningen, således at ordningen også skal kunne anvendes til kørsel, som ikke dækkes af anden lovgivning. Kvalitetsstandarden er således administrativt rettet til, og Social- og Sundhedsudvalget orienteres herom.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         kvalitetsstandarden tages til efterretning, og sendes til orientering i Handicapråd og Ældreråd.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 3. april 2017:

Taget til efterretning og sender den til orientering i Handicaprådet og Bornholms Ældreråd

Sagsfremstilling

Kommunens individuelle handicapkørsel, HandyBat, er en transportordning for personer, der som følge af deres bevægelseshandicap har behov for hjælpemidler og som følge deraf ikke kan benytte den almindelige offentlige transport, selvom transportmidlet er handicapvenligt indrettet. Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn, visiterer til ordningen. BAT’s kørselskontor administrerer ordningen.

 

Ordningen gælder for borgere over 18 år, som har fast bopæl på Bornholm, som

·         er svært bevægelseshæmmede og anvender ganghjælpemidler f.eks.  kørestol, rollator eller gangbuk, som er bevilget af kommunen

·         har et varigt handicap

·         er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler.

 

HandyBat ordningen har hidtil kun kunne bruges til fritidskørsel, og ikke kørsel til f.eks. tandlæge, fodterapeut, psykolog m.m. Dette har givet borgerne væsentlige udfordringer, idet de ofte støder på kørselsbehov, som de ikke kan få dækket.

 

Transport- og Bygningsministeriet har på et møde med trafikselskaberne oplyst, at den individuelle handicapkørsel skal ses som et supplement til øvrige kørselsordninger, og således kan anvendes til formål, der ikke er dækket af andre ordninger. Det betyder, at brugerne af HandyBat fremover kan bestille kørsel til behandlinger hos f.eks. tandlæge, kiropraktor, psykolog, optiker m.m. Der kan også bestilles kørsel til fysioterapi, dog således, at kørsel til vederlagsfri fysioterapi stadig skal bevilges efter servicelovens regler om individuel befordring, § 117, idet der her er tale om et længerevarende træningsforløb, og HandyBat kun giver ret til 104 ture om året.

De berørte borgere orienteres ved brev.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Ældrerådet d. 2.5.2017:

 

Ældrerådet den 2. maj 2017:

Bornholms Ældreråd tager orienteringen til efterretning, idet det er positivt, at der er åbnet op for flere muligheder for kørsel. der er usikkerhed om, hvilket telefonnummer/telefonnumre borgere skal ringe til.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. april 2017

1.
Udkast - Kvalitetsstandard 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Placering af nye plejeboliger

82.06.04P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-04-2017

8

 

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgettet for 2017 og overslagsår at opføre 60 nye plejeboliger til erstatning for Toftegården i Hasle. Processen for fastlæggelse af placeringen af de nye plejeboliger indledes med denne sag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at kommunalbestyrelsen udsender konkret forslag til placering samt de alternativer, der har været i spil, i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet samt i åben høring i perioden 28. april til 19. maj 2017

 

Social- og Sundhedsudvalget den 3. april 2017:

Indstilling anbefales, idet Brobækkegård anbefales som konkret forslag.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, idet hun ønsker at sende begge placeringer i Hasle i høring som forslag.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2017 en tidsplan for byggeriet af 60 plejeboliger til erstatning for Toftegården i Hasle. For at sikre at byggeprocessen kan forløbe planmæssigt er det centralt at kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om placering på mødet i juni 2017. På den baggrund indledes den politiske beslutningsproces allerede nu.

 

Forud for beslutningen i februar 2017 og i forbindelse med budgettet for 2017, er gået en lang periode med analyser og inddragelse af interessenter.

 

Kommunalbestyrelsen traf ikke beslutning om placeringen i forbindelse med budgettet, og derfor lægges denne beslutning i henhold til tidsplanen op til politisk beslutning nu.

 

De 8 placeringer, der var lagt op til i materialet, er som følger:

§  Hasle – Siegaard

§  Hasle – Brobækkegård

§  Åkirkeby – Haregade

§  Åkirkeby – Kanikkevangen

§  Nexø – Ibskervej

§  Nexø – Nørremøllecenteret

§  Rønne Syd

§  Rønne – Snorrebakken

 

For en nærmere beskrivelse af de nævnte placeringer henvises til bilaget Toftegårdens fremtid.

Toftegårdens fremtid, der samler op på analyser og vurderinger, blev sendt i høring i sommeren 2016. Høringssvarene – blandt andet i forhold til placering – indgik i materialet til kommunalbestyrelsens budgettemadag d. 15. august 2016.

 

Høringssvarene, der ligeledes er vedhæftet som bilag, er forholdsvis enslydende idet de peger på Hasle som den bedste placering af de nye plejeboliger.

 

I forlængelse af høringssvarene har Center for Ejendomme og Drift samt Center for Teknik og Miljø vurderet de to placeringer i Hasle. Centrene anbefaler umiddelbart en placering ved Brobækkegård, da der både er fordelagtige tilkørselsforhold og gode udsigtsforhold.

 

Af planmæssige forhold kan bemærkes, at området skal lokalplanlægges førend det kan tages i anvendelse. Der er taget højde for lokalplansprocessen i den vedtagne tidsplan.

 

Området er ubebygget og udbygges efter en samlet plan for åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse med særlig hensyntagen til støj fra omfartsvejen.

 

Området er delvist privat og offentligt ejet.

 

 

Ny høring af placering

Høringsparterne Ældrerådet og Handicaprådet inviteres sammen med de der gav svar i den første høring, og forslaget sendes derudover i åben høring på regionskommunens hjemmeside umiddelbart efter kommunalbestyrelsesmødet 27. april 2017.

 

Høringsperioden vil løbe indtil 19. maj 2017, hvilket vil betyde at høringssvarene vil kunne indgå i udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmødet i juni 2017.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

18. april 2017:

Placeringen sendes først formelt i høring efter kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017 med en høringsperiode indtil 19. maj 2017.

Kommunalbestyrelsens beslutning vil foreligge på Bornholms Ældreråds møde.

 

Til høring i Ældrerådet d. 2.5.2017:

Ældrerådet den 2. maj 2017:

Bornholms Ældreråd finder det naturligt, at et nyt plejecenter bygges i Hasle og gerne på Brobækkegård.
Ældrerådet henleder opmærksomheden på, at der samtidigt skal findes en løsning til et aktivitetscenter og lokaler til hjemmeplejen.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. april 2017

1.
Toftegårdens fremtid (PDF)

2.
Høringssvar vedrørende Toftegårdens fremtid (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Serviceniveau på hjælpemiddelområdet

27.60.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-04-2017

3

 

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er udarbejdet forslag til revision af serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

·         revideret forslag til Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 3. april 2017:

Godkendt

Sagsfremstilling

Serviceniveauet på hjælpemiddelområdet i Bornholms Regionskommune blev første gang godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2015. 

 

Formålet med udarbejdelse af Serviceniveau for hjælpemidler mv. er at tilbyde borgere i Bornholms Regionskommune en ensartet sagsbehandling, således at der træffes ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov eller samme situation.  Afdeling Hjælpemidler vurderer, at det ensartede serviceniveau på hjælpemiddelområdet har styrket sagsbehandlingen på området og giver borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere et overblik over de ydelser der tilbydes. Der foreligger intet lovkrav til kommunerne om udarbejdelse af kvalitetsstandard/serviceniveau på området, og det beskrevne serviceniveau er således vejledende, idet der altid foretages en individuel vurdering ved enhver ansøgning.

 

Afdeling Hjælpemidler har nu arbejdet med udgangspunkt i det godkendte serviceniveau i to år og der har vist sig behov for justeringer af dette. Dette skyldes bl.a. de erfaringer sagsbehandlerne har opnået og nye principafgørelser på området. 

 

Hele hjælpemiddelområdet er endnu en gang gennemgået og kommunens serviceniveau er vurderet dybdegående i forhold til lovgivningen for at fastlægge et niveau, der er så tæt på kerneopgaven som muligt.

 

Som udgangspunkt er der tale om finjusteringer for at tydeliggøre kriterier og begrundelser for berettigelse af hjælp i henhold til hjælpemiddellovgivningen. Men der er også foretaget følgende større justeringer:

 

·         Opvaskemaskine udgår, idet Ankestyrelsen har besluttet at opvaskemaskine er sædvanligt indbo

·         Apps og abonnement til apps på telefoner er tilføjet, idet Ankestyrelsen har besluttet at der kan ydes hjælp til dette, hvis der er tale om at afhjælpe en varigt nedsat kommunikationsevne.

·         Robotstøvsuger udgår, idet Ankestyrelsen har besluttet at robotstøvsuger er sædvanligt indbo i lighed med traditionelle støvsugere

·         Elevationsseng udgår. I situationer hvor en borger har en lidelse der nødvendiggør, at han/hun skal elevere hovedgærde og/eller benende, og hvor puder og separat eleverbart hovedgærde ikke kan benyttes, udlånes plejeseng med baggrund i genbrugsværdien.

 

Individuel befordring i henhold til lov om social service § 117 og vederlagsfri fysioterapi

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 26. oktober 2015, at borgere tilbydes befordring til vederlagsfri fysioterapi indenfor serviceniveauet for Individuel befordring i henhold til lov om social service § 117, stk. 1. Baggrunden var, at kvalitetsstandarden for Individuel handicapkørsel HandyBAT på daværende tidspunkt ikke indeholdt denne mulighed. 

Der foreligger nu et forslag til revision af kvalitetsstandarden for HandyBAT, der åbner op for, at HandiBAT fremover kan benyttes til kørsel til tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, fodterapeut og lignende - og dermed også potentielt for kørsel til vederlagsfri fysioterapi. 

I nærværende forslag til revision af serviceniveauet for Individuel befordring i henhold til § 117 fastholdes tilbuddet om befordring til vederlagsfri fysioterapi, idet der er tale om længere varende forløb, der kan konflikte med det maksimale antal ture, der tilbydes i HandyBAT.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 Til høring i Ældrerådet d. 2.5.2017:

 

Ældrerådet den 2. maj 2017:

Bornholms Ældreråd bemærker, at der lægges op til store besparelser i fremlagte forslag og er bekymret over egenbetaling på hjælpemidler og hvordan det vil påvirke rehabilitering.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. april 2017

1.
Forslag til revideret serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring, marts 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tilsyn 2017 Sandemandsgården  

27.12.16K09-0178

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Sandemandsgården den 17. marts 2017. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Det er Tilsynets samlede indtryk, at Sandemandsgården har fundet sin rolle i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. Der er et stort engagement i forhold til at finde samarbejdsparter i det private erhvervsliv, så brugerne kan få en arbejdsidentitet.

 

Tilsynet finder, at brugerne af Sandemandsgården har et godt tilbud, hvor deres evner og ønsker bliver tilgodeset.

 

Tilsynet finder således:

 

 

 

 

Der gives ingen anbefalinger i dette tilsyn.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden udvalgenes behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Ældrerådet d. 2.5.2017, og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden udvalgenes behandling af sagen.

 

Ældrerådet den 2. maj 2017:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet der de sidste to år ikke er givet anbefalinger.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 2. maj 2017

1.
Tilsynsrapport Sandemandsgården 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Udpegning af medlem til byggeudvalg  

27.42.00G01-0052

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

12

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Bornholms Regionskommune har ansøgt Sundheds- og Ældreministeriets pulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre. Der er samlet søgt kr. 27.012.657 til køkkenerne på plejecentrene Nørremøllecentret, Aabo og afdeling P11 på Lunden.

Rådet skal udpege et medlem til at deltage i det kommende byggeudvalg.

 

 

Til beslutning i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd den 2. maj 2017:
Udpeget blev Ragna Folkmann

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

13

 

 

 

Tirsdag den 7. juni (kombineres med møde med regionsformanden i Region Hovedstaden)

Tirsdag den 20. juni (kan eventuelt aflyses)

Tirsdag den 15. august (budgetmøde)

Tirsdag den 12. september (budgetmøde)

Tirsdag den 24. oktober

Mandag den 20. november (grundet kommunalvalg 2017)

Tirsdag den 12. december

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

 

Ældrerådet den 2. maj 2017:

Mødet den 20. juni 2017 udgår, ellers godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

14

 

 

Ældrerådet, den 2. maj 2017:

- Der skal udarbejdes "overordnede" spørgsmål til mødet med regionsformanden, der holdes
  den 7. juni 2017. Social- og Sundhedsgruppen udarbejder udkast til spørgsmål på deres
  møde den 23. maj 2017, disse spørgsmål rundsendes til Bornholms Ældreråd.
- Opstillingsmøde til det nye Ældreråd den 19. september 2017, kl. 14,00 i Aakirkeby Hallerne
- Formanden inviteret til på Folkemødet 2017 at fortælle om "Ældre menneskers drømme"
- 5. maj 2017 er der inviteret til møde, 18 tilfældige borgere, "Arrangement for alle nye 75 -
  årige", repræsentant fra Bornholms Ældreråd deltager
- Der blev refereret fra repræsentantskabsmødet i Svømmehallen, utilfredshed med at begge
  haller lukker ned samtidigt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Orientering om Budgetproces 2018

00.30.00G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

15

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Ældrerådet, den 2. maj 2017:

Borgmesteren orienterede om budgetproces 2018, denne orientering blev taget til efterretning.
Bornholms Ældreråd sendes tidsplan for budgetproces 2018, så rådet har klarhed over hvornår
høringsmaterialet udsendes og hvornår der er tidsfrist for høringssvar.
Foruden budgetproces 2018 orienterede borgmesteren om "Den rehabiliterende organisation"
og nyheden om det netop modtagne tilskud på 27 mio. kr. til etablering af køkkener på
plejecentre.

Sagsfremstilling

Borgmesteren er inviteret til mødet for at give en orientering om Budgetproces 2017.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

16

 

 

Ældrerådet den 2. maj 2017:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2017

17

 

 

Ældrerådet den 2. maj 2017:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen.