Referat
Bornholms Ældreråd
15-08-2017 kl. 09:30
Mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Borgerambassadørens funktion og opgaver
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 4 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 5 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 8 Budget 2018 i høring i Bornholms Ældreråd
  åbent 9 Valg til Bornholms Ældreråd - 2017
  åbent 10 Temamøde om demens - donering af honorar
  åbent 11 Tilsyn 2017 Klippely
  åbent 12 Tilsyn 2017 Område Vest - Midtpunktet og Vestergade
  åbent 13 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Lunden 2017
  åbent 14 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Toftegården 2017
  åbent 15 Mødeplan
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Eventuelt
  åbent 18 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

1

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. august 2017:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Borgerambassadørens funktion og opgaver

27.00.00G01-1621

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-05-2017

4

 

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

8

 

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forbindelse med puljen til en mere værdig ældrepleje fik Bornholms Regionskommune 10,2 mio. kr. Nogle af disse midler er brugt til ansættelse af en borgerambassadør, som skal yde ældre borgere hjælp og vejledning om ældre- og sundhedsområdet, men også sikre, at området ”lærer” af klager fra borgere og pårørende. På mødet vil Ældrechefen og borgerambassadøren uddybe borgerambassadørens funktion og opgaver.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning, og sendes til Bornholms Ældreråd og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2017:

Taget til efterretning, og sendes til orientering i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.
Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status på udvalgets møde i november.

Sagsfremstilling

Borgerambassadørstillingen er blevet besat d. 1. marts 2017. Det er ønsket, at kommunen med denne stilling giver borgerne mulighed for at få hjælp og vejledning til at finde rundt i det kommunale system på ældre- og sundhedsområdet. Borgerambassadøren skal også være brobygger mellem borgere og kommunen, og give mulighed for en forventningsafstemning. Funktionen skal medvirke til, at borgeren oplever sig set og hørt, i alle tilfælde.

 

Borgerambassadørens opgaver er bl.a.:

·         medvirke til at skabe eller genskabe god og respektfuld dialog mellem borgere og kommune, hvor den er gået i hårdknude,

·         møde borgere i øjenhøjde når de oplever, at der er noget som ikke svarer til deres forventninger,

·         vejlede generelt om andre områder end sundheds- og ældreområdet, hvis borger oplever behov herfor,

·         opbygge en systematisk viden om, hvad der skal til, for at borgere mærker, at ældre- og værdighedspolitikken efterleves, og

·         formidle borgeres oplevelser ind i ældre- og sundhedsområdet på en måde, så det giver læring i vores organisation.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd d. 7.6.2017:

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:
Orientering taget til efterretning

 

Foretræde af Borgerambassadør Heidi Knudsen i Bornholms Ældreråd d. 15.8.2017:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. august 2017:
Borgerambassadør Heidi Knudsen gav en orientering om sin funktion og hvordan hun har startet jobbet op.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

3

 

 

Bornholms Ældreråd den 15.august 2017:

- Møde i gruppen d. 16.8, her skal punkterne til mødet den 23.8.2017 med  Molslinjen     

   gennemgås, herunder forholdende for de gående passagerer. gruppen har fået en  

   forespørgsel fra en borger om hvor man skal henvende sig fysisk med spørgsmål ti

    Molslinjen primo 2018.
- Studietur d. 29.8.2017 program udsendes d. 16.8.2017
- Stien ved Snorrebakken, der er ikke kommet dato for en evt. indvielse.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

4

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. august 2017:

Møde holdt d. 9.8.2017, referat lagt som bilag

På mødet blev mødet med regionsformanden drøftet, herunder økonomiske forhold omkring indkvartering på patienthotel.
Ældrerådet undrer sig at patienter fra Bornholm sidestilles med patienter fra Københavns området. Forholdet tages op på Regionsråds Hovedstadens forretningsudvalgsmøde den 9. september 2017 og det foreslås at det nye ældreråd arbejder videre med sagen.
Den 26.9.2017 holdes møde i følgegruppen for rehabiliteringsprojektet
Henvendelse fra pårørende omkring gebyrer på apotekets dosering af medicin på plejecenter,
det vurderes underligt at gebyrer kan overstige præparatets pris, der arbejdes videre med sagen.

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. august 2017

1.
Referat fra møde d. 9.8.2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

5

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. august 2017:

Der blev givet en budgetopfølgning for ældrerådets forbrug jan-august 2017.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

6

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. august 2017:

Møde i trafikkontaktrådet den 24.8.2017 aflyst, næste møde 7.12.2017

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

7

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. august 2017:

Møde den 17.8.2017

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Budget 2018 i høring i Bornholms Ældreråd

00.30.00Ø00-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

8

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)    At det administrative sparekatalog drøftes

b)    At der på baggrund af ovenstående drøftelse afgives høringssvar

 

Bornholms Ældreråd den 15. august 2017:

a)    Servicedirektøren orienterede om det administrative sparekatalog, indholdet af dette

     blev drøftet  

b)    Der afgives høringssvar, dette vedhæftes referatet

Sagsfremstilling

Det administrative sparekatalog til budget 2018 sendes i høring hos de høringsberettigende parter.

De høringsberettigede parter er HovedMED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget samt kommunens centre.

 

 

Sidste frist for at indsende høringssvar er den 17. august 2017 kl. 12.00.

 

Den koordinerende gruppe har udarbejdet udkast til høringssvar, dette vil blive forelagt det samlede ældreråd på mødet.

 

Relevante dokumenter lagt som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

I marts 2017 besluttede Økonomi- og Planudvalget, at der skulle udarbejdes et sparekatalog til budget 2018 på 35 mio. kr. baseret på den daværende økonomiske vurdering af balancen.

Det samlede sparekatalog er ikke udtryk for en prioritering, men alene et udtryk for en oplistning af forslagene.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. august 2017

1.
Høringsbrev (PDF)

2.
Samlet sparekatalog (PDF)

3.
BSU - spareforslag (PDF)

4.
SSU - spareforslag (PDF)

5.
FKU - spareforslag (PDF)

6.
EBU - spareforslag (PDF)

7.
TMU - spareforslag (PDF)

8.
ØPU - spareforslag (PDF)

9.
Oversigt besparelsesforslag (PDF)

10.
Udkast til høringssvar (DOCX)

11.
Høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Valg til Bornholms Ældreråd - 2017

84.12.00P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

13

 

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Den koordinerende gruppe (økonomi og budget) har sammen med ansvarlig administrativ medarbejder for Ældrerådsvalget udarbejdet forslag til tidsplan for afholdelse af valget.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At tidsplanen godkendes

 

Bornholmsældreråd, den 7. juni 2017:

tidsplanen godkendt, detaljer aftales med den valgansvarlige i kommunen

Sagsfremstilling

Tidsplan lagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Den 8.8.2017:

Der ønskes en drøftelse af tidsplanen for afviklingen af ældrerådsvalg 2017, samt en drøftelse af plakat/annonce med indhold af 2 punkter, henholdsvis FN´s internationale ældredag og præsentation af kandidater til nyt ældreråd.

 

Tidsplan og plakat/annonce lagt som bilag

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Sagen til drøftelse

 

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. august 2017:

Sagen drøftet

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 7. juni 2017

1.
Tidsplan (DOCX)

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. august 2017

2.
Plakatforslag til internationale FN dag (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Temamøde om demens - donering af honorar

27.00.00Ø48-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

10

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Sagen til drøftelse

 

Bornholms Ældreråd, den 15. august:

Bornholms Ældreråd takker for tilbuddet og støtter at Alzheimer foreningen i Danmark doneres honoraret øremærket aktiviteter på Bornholm

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Bornholms Ældreråd holdt den 23. maj 2017 temamøde om demens. Temamødet var et offentligt møde og der deltog 60-70 personer.

Oplægsholderen, formanden for Alzheimer foreningen, tilbyder efterfølgende at donere sit honorar til foreningen på Bornholm eller til nye aktiviteter.

Formanden for Bornholms Ældreråd ønsker på mødet en drøftelse af formanden for Alzheimer foreningens tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Honoraret beløber sig til 6.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tilsyn 2017 Klippely  

27.12.16K09-0187

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Klippely den 20. juni 2017. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Tilsynet finder, at brugerne af Klippely har en rigtig god arbejdsplads, hvor deres indsats findes værdifuld, og de gør god nytte.

 

Tilsynet finder også:

·         at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet nogen anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bornholms Ældreråd, den 15. august 2017:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning.

 

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. august 2017

1.
Tilsynsrapport Klippely 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilsyn 2017 Område Vest - Midtpunktet og Vestergade  

27.12.16K09-0186

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddene i Område Vest (Midtpunktet og Vestergade) henholdsvis den 18. maj og den 26. juni 2017.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddene er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddene:

Midtpunktet

Det er Tilsynets samlede indtryk, at brugerne af Midtpunktet har et godt tilbud, hvor deres evner og ønsker bliver tilgodeset. Det er Tilsynets oplevelse at der er en høj grad af brugerinddragelse og involvering på og i Midtpunktets dagtilbudsdel

 

Tilsynet finder således:

·         at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Vestergade

Tilsynet finder, at brugerne profiterer af de dage, som værestedet har åbent. Det er også Tilsynets indtryk, at det er nødvendigt, at man sørger for, at der er kontinuitet i tilbuddet, herunder også i personalesammensætningen.

 

Tilsynet finder således:

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 Bornholms Ældreråd, den 15. august 2017:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning. Der er ikke givet nogle anbefalinger.

 

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. august 2017

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2017 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Vestergade 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Lunden 2017    

27.12.16K09-0183

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

•                Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 08. maj 2017 (Afdelingerne Kirsebærlunden- Lupinlunden – Paradisvej 11), og den 19. juni 2017 (Afdelingerne Blommelunden- Rosenlunden) aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

 

Kirsebærlunden, Lupinlunden og Paradisvej 11

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Paradisvej 11 og 83 har et god plejeboligtilbud, både hvad angår de fysiske rammer og indholdet.

 

Tilsynet finder således:

 

•   at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

 

•   hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.           

 

Blommelunden- Rosenlunden

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Lunden(Blommelunden- Rosenlunden) har et godt tilbud, som tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker for hverdagen.

Tilsynet finder således:

•   at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

•   hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bornholms Ældreråd, den 15. august 2017:
Tilsyn, Lunden (Blommelunden - Rosenlunden): Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet Lunden er et godt sted for beboerne, hvor der tages hensyn til den enkeltes ønsker og behov
Tilsyn, Lunden (Paradisvej 11 og 83): Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning. I beboersammensætningen er der udfordringer. personalet er stabilt med lavt sygefravær.

 

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. august 2017

1.
Tilsrapport Lunden (Blommelunden- Rosenlunden) 2017 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Lunden( Paradisvej 11 og 83) 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Toftegården 2017   

27.12.16K09-0181

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 21. juni 2017 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk:

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Toftegården har et godt og hjemligt tilbud. Der er fokus på selvbestemmelsen og på aktivitet.

 

Tilsynet finder således:

 

Der er forbindelse med tilsynet afgivet en anbefaling:

 

Personalesituationen:

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bornholms Ældreråd, den 15. august 2017:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet en redegørelse vedrørende arbejdsmiljø skal foreligge inden 15. august. Samtidigt opfordres til at få etableret Bruger-pårørenderåd.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 15. august 2017

1.
Tilsynsrapport Toftegården 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

15

 

 

 

Tirsdag den 12. september (budgetmøde)

Tirsdag den 24. oktober

Mandag den 20. november (grundet kommunalvalg 2017)

Tirsdag den 12. december

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

Bornholms Ældreråd den 15. august 2017:

Godkendt, afbud til mødet d. 12.september 2017 fra Poul Ancher Hansen og Vibeke Rivold Vibe

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

16

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. august 2017:

Sag om handicapskilte, ældreministeren oplyser at sagen er sendt til Trafikstyrelsen.
Ældrepolitisk konference 24. oktober 2017, interesserede kan tilmelde sig hos sekretæren
Kostrådsmøde 31.8.2017, Social- og sundhedsgruppen deltager
DEVIKA inviterer til møde den 18.8.2017, præsentation af mad, m.v.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

17

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. august 2017:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-08-2017

18

 

 

Bornholms Ældreråd den 15. august 2017:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen