Referat
Bornholms Ældreråd
20-11-2017 kl. 09:30
Mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering om den sidste tids uro på ældrerådet
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 4 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 5 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 8 Ældrerådets Årsberetning - 2017
  åbent 9 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 – 2020
  åbent 10 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Nørremøllecentret 2017
  åbent 11 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2017
  åbent 12 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Rehabiliteringscenter Sønderbo 2017
  åbent 13 Tilsyn 2017 Team Østergade
  åbent 14 Mødeplan
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Eventuelt
  åbent 17 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

1

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om den sidste tids uro på ældreområdet

27.69.40A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Orienteringen til efterretning

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Bente Helms og servicedirektør Johannes Nilsson orienterede ældrerådet.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.
Dog havde det været ønskeligt med en hurtig og klar kommunikation om de kommende ændringer

Sagsfremstilling

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget samt servicedirektøren vil give en orientering på mødet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

3

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag til Bornholms Ældreråd 20. november 2017

1.
Referat af møde d.15.11.2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

4

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag til Bornholms Ældreråd 20. november 2017

1.
Referat af møde d. 17.11.2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

5

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Orienteringen taget til efterretning.
Budgetopfølgningen ser positiv ud.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

6

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Orienteringen taget til efterretning.
Ældrerådet har rejst problematikken med gebyrer på ændring af billetter hvilket er medtaget i høringssvaret til Trafikministeriet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

7

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Der er forretningsudvalgsmøde den 7. december 2017.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ældrerådets Årsberetning - 2017

27.15.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

8

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         at udkast til årsrapport 2017 drøftes

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Udkastet blev drøftet og tages op til godkendelse på Ældrerådets møde den 12. december 2017.

Sagsfremstilling

Udkast til Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2017 drøftes på mødet den 20. november 2017 og lægges til godkendelse på mødet den 12. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 20. november 2017

1.
Årsberetning 2017 - Udkast (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

Åbent  punkt

 9  Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 – 2020  

27.00.00P22-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

For at understøtte udmøntningen af den Nationale Demenshandlingsplan på Bornholm er der udarbejdet et forslag til ”Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 – 2020”.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

·         Forslag til Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 – 2020 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2017:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Aftalen om ”Nationale Demenshandlingsplan 2025 – Et trygt og værdigt liv med demens” blev godkendt af et bredt flertal i Folketinget i december 2016.  Udvalget behandlede planen på sit møde i marts 2017, herunder konsekvenser lokalt. 

 

Der har været afholdt en række møder og arrangementer på Bornholm, hvor demensindsatsen har været på dagsordenen, bl.a. en temadage om demens i maj måned i samarbejde mellem Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget og senest i oktober måned blev der afholdt en opfølgning på temadagen – et lokalt mini-topmøde - på initiativ af formanden og med deltagelse af Ældrerådet, Ældresagen m.fl.

 

Med afsæt i den Nationale Demenshandlingsplan, kommunens Ældrepolitik – en værdig ældrepleje og input fra drøftelser på møder og arrangementer er der udarbejdet et forslag til ”Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 – 2020” med forslag til fokusområder, mål og handleplan/indsatser for perioden. 

 

I prioriteringen af fokusområder har det været væsentligt at dække hele demensforløbet og der er prioriteret følgende fokusområder:

·         Kommunikation og åbenhed

·         Borgere med demenssymptomer opspores og udredes for demens

·         Borgere med demens og deres pårørende får tilbudt den rette støtte og omsorg tidligt i forløbet

·         Borgere med demens, som bor i plejebolig, har et godt og meningsfuldt hverdagsliv i rammer der er indrettet efter deres behov

 

I prioriteringen af indsatser/handleplan 2018 – 2020 er der lagt vægt på at arbejde videre med nuværende indsatser samt at nye indsatser understøtter eksisterende indsatser såvel som kendte udfordringer og de nationale demensmål.    

 

Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm forslås evalueret ultimo 2020 med en status på hvor langt kommunen er kommet i forhold til målene i den Nationale Demenshandlingsplan. Evalueringen vil kunne danne grundlag for en ny strategi og handleplan for perioden 2021 til 2025 - igen med et fokus på de nationale demensmål set i et lokalt perspektiv.

Økonomiske konsekvenser

En række af handleplanens indsatser vurderes at kunne iværksættes indenfor eksisterende økonomiske rammer. Endvidere vil eventuelle ressourcebehov søges afdækket som led i arbejdet med handleplan/indsatser med henblik på en politisk prioritering af indsatsen. 

 

Endvidere har BRK via bloktilskuddet fået tilført midler i 2018 og 2019 til etablering af ’flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet’ og midlerne er tilført området.

 

I forbindelse med Den Nationale Demenshandlingsplan udbydes der løbende puljemidler, og BRK vil løbende vurdere om puljerne understøtter Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Bornholms Ældreråd tager Strategi og handleplan til efterretning, idet det er et vigtigt område i ældreplejen, som Ældrerådet vil følge tæt.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. november 2017

1.
Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 – 2020 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Nørremøllecentret 2017     

27.12.16K09-0191

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         rapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 06. december 2017(Afdeling Øst) og den 01. september 2017(Afdeling Nord) aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet Indtryk

NMC 1 - Afdeling Øst

Det er Tilsynets oplevelse, at Nørremøllecentret 1 (Afdeling Øst) er et godt tilbud til borgerne.  Der er flere tilbud om aktiviteter, som beboerne kan vælge imellem. Der er pt. en stor ombygning af alle køkkenerne i gang, hvilket påvirker muligheden for fællesskab, men Tilsynet finder, at både beboere og pårørende holde orienteret om processen, og der er skabt mulighed for andre fællesskaber på tværs af grupper, eks. vis mødes man der, hvor det pt. kan lade sig gøre, og ikke i de ”faste” rammer som hidtil.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet 2 anbefalinger:

 

 

 

NMC 2 - Afdeling Nord

Det er Tilsynets oplevelse, at Nørremøllecentret 2 (Afdeling Nord) er et godt tilbud til borgerne.  Der er flere tilbud om aktiviteter, som beboerne kan vælge imellem. Der er pt. en stor ombygning af alle køkkenerne i gang, hvilket påvirker muligheden for fællesskab, men Tilsynet finder, at både beboere og pårørende holde orienteret om processen, og der er skabt mulighed for andre fællesskaber på tværs af grupper, eks. vis mødes man der, hvor det pt. kan lade sig gøre, og ikke i de ”faste” rammer som hidtil.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne for den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet 2 anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet der allerede arbejdes med de anbefalinger tilsynet har givet, herunder dokumentation og klippekortsordningen.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 20. november 2017

1.
Tilsynsrapport Nørremøllecentret 1(Afd. Øst) 2017 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Nørremøllecentret 2 (Afdeling nord) 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2017  

27.12.16K09-0190

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         rapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 4. september 2017 (afdelingerne A+B), den 09. august 2017 (afdelingerne C+D), den 15. august 2017 (afdelingerne E+F) samt den 25. september 2017 (afdelingerne GH+IJ), aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk - Plejecenter Snorrebakken

Det er Tilsynets samlede indtryk, at afdelingerne på Plejecenter Snorrebakken yder beboerne en god og tryg hverdag.

 

Der er samlet set fokus på at arbejde med at sikre at den enkelte beboer er mest og længst muligt i eget liv, og det er Tilsynets opfattelse, at beboerne på Snorrebakken samlet set modtager en god og kvalificeret pleje og omsorg.

 

Hvor der i forbindelse med tilsynene er blevet givet anbefalinger hvor der skulle følges op inden næste års tilsyn, har Tilsynet, i alle tilfælde, modtaget en skriftelig tilbagemelding på disse anbefalinger.

 

Afdelingerne A+B

Det er Tilsynets oplevelse, at Snorrebakken Afdelingerne A+B er et godt tilbud, hvor borgerne inddrages i høj grad i fællesskabets beslutninger. Det er Tilsynets opfattelse, at medarbejderne er meget bevidste om at arbejde rehabiliterende med borgerne.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

 

Afdelingerne C+D

Det er Tilsynets oplevelse, at Snorrebakken Afdelingerne C + D er et godt tilbud, hvor borgerne inddrages i høj grad i fællesskabets beslutninger. Det er Tilsynets opfattelse, at medarbejderne er meget bevidste om at arbejde rehabiliterende med borgerne.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

 

 

 

 

 

Afdelingerne E+F

Det er Tilsynets oplevelse, at Snorrebakken - Afdelingerne E+F er et fagligt godt tilbud til borgerne. Det er også Tilsynets oplevelse, at der er mulighed for, at beboerne kan deltage i aktiviteter. Aktiviteterne er ikke faste ugentlige aktiviteter, men tager udgangspunkt i den enkeltes behov her og nu.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet én anbefaling:

 

 

Afdelingerne GH+IJ

Det er Tilsynets oplevelse, at Snorrebakken - Afdelingerne GH+IJ er et fagligt godt tilbud til borgerne. Det er også Tilsynets oplevelse, at der er mulighed for, at beboerne kan deltage i aktiviteter. Aktiviteterne er ikke faste ugentlige aktiviteter, men tager udgangspunkt i den enkeltes behov her og nu.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet én anbefaling:

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har i mail af 16.oktober 2017, modtaget en tilfredsstillende redegørelse på hvordan afdelingen påtænker at løse problematikken omkring aflåste skabe i beboerens egne lejligheder.

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet det dog bemærkes, at der er udfordringer i forbindelse med vikardækning.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 20. november 2017

1.
Tilsynsrapport Snorrebakken Afd. A+B 2017 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Snorrebakken Afd. C+ D 2017 (DOC)

3.
Tilsynsrapport Snorrebakken Afd.E+ F2017 (DOC)

4.
Tilsynsrapport Snorrebakken Afd. GH+IJ 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Rehabiliteringscenter Sønderbo 2017    

27.12.16K09-0194

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         rapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 26. september 2017 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at Sønderbo yder og tilbyder et fagligt velkvalificeret og godt tilbud til beboerne.

 

Det er Tilsynets oplevelse, at der er mulighed for, at beboerne kan deltage i aktiviteter. Aktiviteterne er ikke faste ugentlige aktiviteter, men tager udgangspunkt i den enkeltes behov her og nu, og at deltagelse kun sker på frivilligt basis.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får og tilbydes de ydelser, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i Bornholms Regionskommune.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en skærpet anbefaling.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning. der er stor ros til personalet, som yder en rigtig stor indsats for en bred sammensætning af borgere med komplekse udfordringer.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 20. november 2017

1.
Tilsynsrapport Sønderbo 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tilsyn 2017 Team Østergade  

27.12.16K09-0195

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 16. oktober 2017 aflagt anmeldt tilsynsbesøg i Team Østergade(§103). Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentant, personale samt leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 103 vedrørende beskyttet beskæftigelse.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

Samlet indtryk

Tilsynet finder, at brugerne profiterer af tilbuddet, som Team Østergade tilbyder. Det er Tilsynets oplevelse, at medarbejdere har fokus på at involvere den enkelte bruger i egen læring og ansvar, og at dette arbejde foregår med en høj grad af respekt og engagement overfor den enkelte.

 

Tilsynet finder således:

 

•   at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

 

•   hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet tre anbefalinger:

 

•   Tilsynet anbefaler, at der straks følges op på sidste års anbefaling omhandlende introduktion til magtanvendelsesreglerne. Tilbagemelding til Tilsynet, når dette er sket, senest den 01. december 2017.

 

•   Tilsynet anbefaler, at der bør indgås en skriftlig aftale mellem Psykiatri og Handicap, Team Østergade, og Jobcenteret om, hvilke opgaver jobkonsulenterne/myndighed kan forventes at løse i forhold til de borgere, som har deres tilbud i Team Østergade. Tilsynet ønsker en status fra ledelsen om dette forhold senest den 01. december 2017.

 

•   Tilsynet anbefaler, at borgerdokumentation føres i EKJ-systemet. Tilsynet ønsker en handleplan for, hvordan problemet løses senest den 01. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har den 03. november 2017 modtaget fagligt godkendte handleplaner på de af Tilsynet givne anbefalinger.

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet der er fulgt op på de tre anbefalinger tilsynet har givet.

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 20. november 2017

1.
Tilsynsrapport Team Østergade 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

14

 

 

 

 

 

Tirsdag den 12. december, afslutning

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

15

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Orientering om afholdelse af konstituerende møde i det nye ældreråd.
Ældrerådet har deltaget i møde med Dr i Domen.
Ældrerådet har deltaget i møde med repræsentanter med Regionsrådet.
Ældrerådet har deltaget i DR Bornholms valgmøde den 10. november 2017.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

16

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2017

17

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2017:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen.