Referat
Bornholms Ældreråd
07-06-2017 kl. 09:30
Bornholms Hospital
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Serviceniveau på hjælpemiddelområdet
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 4 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 5 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 8 Borgerambassadørens funktion og opgaver
  åbent 9 Tilsyn 2017 Ressourcevejen
  åbent 10 Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2016
  åbent 11 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Åbo 2017
  åbent 12 Tilsyn 2017 Område Øst - Fontænehuset og Aasen
  åbent 13 Valg til Bornholms Ældreråd - 2017
  åbent 14 Mødeplan
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Eventuelt
  åbent 17 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

1

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Serviceniveau på hjælpemiddelområdet

27.60.00P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:

Orienteringen taget til efterretning
Bornholms Ældreråd var meget tilfreds med orienteringen og den efterfølgende drøftelse.

Sagsfremstilling

Lederen af hjælpemidler i Bornholms Regionskommune orienterer om det reviderede Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 7. juni 2017

1.
Serviceniveau (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

3

 

 

Referat af møde den 6. juni 2017 vedhæftet som bilag.

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:

- Der har været kontakt med borgerne i Arnager om at bussen kun kører ned i Arnager by om sommeren. Følgegruppen har forslået at formanden for TMU inviteres til møde med repræsentanter fra følgegruppe, borgerforening og BAT
- Molslinjen er blevet orienteret om Trafikkontaktrådets overordnede funktion og ældrerådets mere detaljerede ønsker om indflydelse
- Der aftales møde med Molslinjen
- Plejehjemmets placering i Hasle er ikke endeligt besluttet endnu, men ellers er gruppens pejlemærker/mål når for denne valgperiode

- Der kommer lys på stien ved Plejecenter Snorrebakken i uge 26, der er foreslået en indvielse

Bilag til Bornholms Ældreråd 7. juni 2017

1.
Referat af møde 6.6.2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

 

Møde holdt den 23.maj 2017, referat vedhæftet som bilag.

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:

-Følgegruppen afventer borgmesterens love svar om procedure for afgivelse af høringssvar
- Den 17.8.2017 regionsældrerådsmøde, der deltager 2 personer fra Bornholms ældreråd, Vibeke og Anita
- Følgegruppen har talt om borgerambassadøren
- Den 5. juni 2017 var der møde om "De 75-årige", Anita deltog og fortæller at der blev efterlyst emner til fortsættende møde i efteråret 2017. ældrerådet foreslår et punkt om "Serviceniveau for hjælpemidler,, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler, m.v."

Bilag til Bornholms Ældreråd 7. juni 2017

1.
Referat af møde den 23. maj 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:

Der blev orienteret om Ældrerådets budget, status taget til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:

- Møde den 8. juni 2017, her skal drøftes sejlplan og priser frem til 31.8.2018.
- Der skal også drøftes hvorvidt kommende statstilskud skal bruges til en takstnedsættelse eller en ekstra afgang. Ældrerådet støtter ekstra færge midt på dagen i lavsæsonen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

7

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:

Møde den 17. august 2017

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Borgerambassadørens funktion og opgaver

27.00.00G01-1621

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-05-2017

4

 

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forbindelse med puljen til en mere værdig ældrepleje fik Bornholms Regionskommune 10,2 mio. kr. Nogle af disse midler er brugt til ansættelse af en borgerambassadør, som skal yde ældre borgere hjælp og vejledning om ældre- og sundhedsområdet, men også sikre, at området ”lærer” af klager fra borgere og pårørende. På mødet vil Ældrechefen og borgerambassadøren uddybe borgerambassadørens funktion og opgaver.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning, og sendes til Bornholms Ældreråd og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2017:

Taget til efterretning, og sendes til orientering i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.
Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status på udvalgets møde i november.

Sagsfremstilling

Borgerambassadørstillingen er blevet besat d. 1. marts 2017. Det er ønsket, at kommunen med denne stilling giver borgerne mulighed for at få hjælp og vejledning til at finde rundt i det kommunale system på ældre- og sundhedsområdet. Borgerambassadøren skal også være brobygger mellem borgere og kommunen, og give mulighed for en forventningsafstemning. Funktionen skal medvirke til, at borgeren oplever sig set og hørt, i alle tilfælde.

 

Borgerambassadørens opgaver er bl.a.:

·         medvirke til at skabe eller genskabe god og respektfuld dialog mellem borgere og kommune, hvor den er gået i hårdknude,

·         møde borgere i øjenhøjde når de oplever, at der er noget som ikke svarer til deres forventninger,

·         vejlede generelt om andre områder end sundheds- og ældreområdet, hvis borger oplever behov herfor,

·         opbygge en systematisk viden om, hvad der skal til, for at borgere mærker, at ældre- og værdighedspolitikken efterleves, og

·         formidle borgeres oplevelser ind i ældre- og sundhedsområdet på en måde, så det giver læring i vores organisation.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd d. 7.6.2017:

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:
Orientering taget til efterretning

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsyn 2017 Ressourcevejen  

27.12.16K09-0185

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Ressourcevejen den 16. maj 2017. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

Tilsynets samlede indtryk

Tilsynet finder, at brugerne af Ressourcevejen har et godt tilbud, hvor deres mål og ønsker så vidt det er muligt, hjælpes rigtigt godt på vej af et engageret personale.

 

Tilsynet finder således:

·         at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

·         at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bornholms Ældreråd, den 7. Juni 2017:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 7. juni 2017

1.
Tilssynsrapport Ressourcevejen 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2016

27.12.16K09-0179

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Center for Ældre har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsyn i kommunens plejecentre og plejehjem. Rapporten indeholder en opsummering på de gennemførte tilsyn i 2016 samt Tilsynets fokusområder for 2017.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2017:

 

Sagsfremstilling

På baggrund af tilsynsrapporterne for 2016 har Tilsynet udarbejdet sin årlige redegørelse for det kommunale tilsyn på ældreområdet. Der er gennemført 12 tilsynsbesøg, og givet 17 anbefalinger, hvilket lidt flere anbefalinger end i 2015. Af de givne anbefalinger var to af skærpende karakter, idet de omhandlede tidligere givne anbefalinger. Der er fulgt op begge steder.

 

Igen i 2016 var det fortrinsvis dokumentationen, som gav anledning til anbefalinger.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at

 

·         beboerne får den hjælp, som de har ret til og er visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet, og udgangspunktet er den enkeltes behov og ønsker,

·         hjælpen lever op til kommunens ældrepolitik, og også visionen om ”længst muligt i eget liv”,

·         beboerne oplever, at de får den hjælp, som de har brug for, og at de har gode mulighed for at deltage i aktiviteter i hverdagen,

·         beboerne og/eller deres på rørende inddrages i beslutninger vedr. beboernes egen person.

 

Rapporten er sendt til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering og evt. kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:
Bornholms Ældreråd kan undre sig over, at der ikke foretages embedslægetilsyn, da medicinområdet er en vigtig del at holde fokus på.

Tilsynets rapport tages til efterretning, idet der er givet anbefalinger, som Tilsynet følger op på.

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 7. juni 2017

1.
Tilsynsredegørelse 2016 - Plejecentre på ældreområdet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Aabo 2017   

27.12.16K09-0180

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         rapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 22. marts 2017, samt den 26. april (Pårørende – og beboersamtale) aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Aabo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

 

Samlet indtryk Plejecenter Aabo

Det er Tilsynets indtryk, at Aabo leverer omsorg- og pleje i forhold til, hvad beboerne har af behov.

 

Medarbejderne har fokus på den enkeltes selvbestemmelse. Beboerne og pårørende udtrykker tilfredshed med tilbuddet, og med aktivitetsniveauet. Der er enkelte udfordringer med Den Rehabiliterende Organisation, men dette er naturligt i det stadie af omlægningen af arbejdsgange, som Aabo er i.

 

Det kan desuden anføres, at

 

Der er, i forbindelse med tilsynet, givet to anbefalinger:

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:
Bornholms ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet vi er opmærksomme på det store sygefravær og afventer redegørelse fra leder og AMR. Vi har dog bemærket at tilsynet først følger op om et år og anbefaler at det tages op tidligere.

 

 

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet vi er opmærksomme det store sygefravær og afventer redegørelse fra leder og AMR. Vi har dog bemærket at tilsynet først følger op om et år.

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 7. juni 2017

1.
Tilsynsrapport Aabo 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilsyn 2017 Område Øst - Fontænehuset og Aasen  

27.12.16K09-0182

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg efter servicelovens § 104 i Område Øst - Fontænehuset og Aasen den 24. april 2017. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet finder, at brugerne af Aasen og Fontænehuset har et godt tilbud, hvor deres evner og ønsker bliver tilgodeset.

 

Tilsynet finder således:

 

Der er i forbindelse med tilsynet, givet følgende anbefaling:

 

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden udvalgenes behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:
Bornholms Ældreråd tager tilsynsrapporten til efterretning

 

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 7. juni 2017

1.
Tilsynsrapport Område Øst 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Valg til Bornholms Ældreråd - 2017

84.12.00P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

13

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Den koordinerende gruppe (økonomi og budget) har sammen med ansvarlig administrativ medarbejder for Ældrerådsvalget udarbejdet forslag til tidsplan for afholdelse af valget.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At tidsplanen godkendes

 

Bornholmsældreråd, den 7. juni 2017:

tidsplanen godkendt, detaljer aftales med den valgansvarlige i kommunen

Sagsfremstilling

Tidsplan lagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 7. juni 2017

1.
Tidsplan (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

14

 

 

 

Tirsdag den 15. august (budgetmøde)

Tirsdag den 12. september (budgetmøde)

Tirsdag den 24. oktober

Mandag den 20. november (grundet kommunalvalg 2017)

Tirsdag den 12. december

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

15

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:

- Enighed om en god demensdag den 23. maj 2017
- 19. september 2017 markeres FN-ældredag i Åkirkeby hallerne, samtidigt præsenteres de kommende kandidater til det nye ældreråd, foregår kl. 14,00
- Et problem at identificere, om folk vil genoplives, dette forhold tages op på et senere ældrerådsmøde

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

16

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:

Forslag om at ældrerådsmøder i næste valgperiode holdes på Vibegård, mødelokale 1, der arbejdes videre med dette.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

07-06-2017

17

 

 

Bornholms Ældreråd, den 7. juni 2017:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen.