Referat
Bornholms Ældreråd
24-10-2017 kl. 09:30
Mødelokale B, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Godkendelse af dagsorden
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed
  åbent 4 Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden
  åbent 7 Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2025
  åbent 8 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Nylars 2017
  åbent 9 Mødeplan
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Eventuelt
  åbent 12 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Godkendelse af dagsorden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

1

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. Teknik, Kultur mm.

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

2

 

 

 

 

 

Referat fra møde den 11. oktober 2017 lagt som bilag

 

Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:
Gruppen har bedt om møde med Rønne Havn d. 17.11.2017, som opfølgning på mødet med Molslinjen.
Der er rykket for indvielse af stien ved Snorrebakken

Bilag til Bornholms Ældreråd 24. oktober 2017

1.
Referat 11.10.2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

3

 

 

Referat fra møde den 12. oktober 2017 lagt som bilag.

 

Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:

Der er drøftet flere i faste stillinger på sundheds- og ældreområdet.
Der er udsendt referat fra møde i den rehabiliterings gruppen. 26.9.2017
Der er udsendt spørgsmål til ældrerådet vedr. næste møde i beboer og pårørendegruppen d. 1.11.2017.
Der er arbejdet på årsrapporten
Der har været afholdt byggeudvalgsmøde vedr. køkkener på plejecentrene - en fejl at ældrerådsmedlemmet ikke var inviteret til de første 2 møder, har været med til de følgende 4. Der blev orienteret fra disse møder.
Der har været mini - demensmøde d. 11.10.2017, der er blevet oprettet et pårørende-forum.

Bilag til Bornholms Ældreråd 24. oktober 2017

1.
Referat fra møde den 17. oktober 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra Den koordinerende gruppe (økonomi og budget)

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

4

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:

Der ønskes en budgetopfølgning på næste møde
Optællingen i forbindelse med ældrerådsvalget forløb meget godt, stor ros.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

5

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:

Næste møde i Trafikkontaktrådet den 9. november 2017.
Ældrerådet ønsker en udmelding fra trafikkontaktrådet om, hvordan passagererne skal forholde sig når IC toget stopper 9. december 2017.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

6

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:

Møde den 2. november 2017. Grethe Viborg deltager.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2025

05.13.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

5

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

12

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

20

 

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé                                                  

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 13. marts 2017 orienteret om, at Center for Teknik og Miljø var gået i gang med at udarbejde et forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2025.

Baggrunden var, at den hidtidige trafiksikkerhedsplan er fra 2008, og at det derfor vil være hensigtsmæssig at udarbejde en ny, baseret på de nuværende forhold.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at forslaget til Trafiksikkerhedsplan fremsendes til høring hos Bornholms Politi, Vejdirektoratet, Ældrerådet, Handicaprådet, borgerforeningerne og skolebestyrelserne på Bornholm,

b) at forslaget sendes i høring i perioden 25. september til 1. november, og lægges på BRKs hjemmeside, og at der annonceres om denne høring og

c) at Trafiksikkerhedsplanen, inkl. forslag til prioritering af projekterne, forelægges Teknik- og Miljøudvalget i december måned til drøftelse/godkendelse med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsen, bl.a. på baggrund af de indkomne høringssvar.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt, idet materialet også tilsendes Danmarks Cyklistforbund.

 

Sagsfremstilling

Generelt

I henhold til Kommuneplan 2009, skal indsatsen for trafiksikkerheden afpasses efter de vedtagne målsætninger i Trafiksikkerhedsplan 2008 for årene indtil 2013. Dette betød, at antallet af dræbte og tilskadekomne skulle reduceres med 40 % i peioden 2008 til 2013, hvilket er sket.

Trafiksikkerhedsplan 2008 var afpasset efter de landspolitiske målsætninger som beskrevet i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for perioden. Det foreslås, at Trafiksikkerhedsplan 2018-2025, ligeledes tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nye målsætning for perioden 2013 til 2020, som er at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken, halveres i perioden frem til 2020 i forhold til antallet i 2010. Da den nye trafiksikkerhedsplan er for perioden 2018 til 2025, foreslås det, at der sker en korrektion af målsætningen i 2020, hvis der kommer en ændring af den nationale målsætning. Som udgangspunkt foreslås at antallet af dræbte og tilskadekomne bliver reduceret med 75 % i forhold til 2010.

 

Vision

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Bornholms Regionskommune er:

 

Ingen må blive dræbt eller

komme til skade i trafikken.

 

I praksis vil det være svært at nå visionen, men det vil sende et signal om, hvad vi ønsker i Bornholms Regionskommune

 

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Bornholms Regionskommune er også:

 

Alle kommunens borgere skal kunne færdes

sikkert og trygt på kommunens veje og stier.

 

 

Målsætninger

 

 

 

 

Maksimalt 1 dræbt og 10 tilskadekomne i trafikken i 2025

 

Antallet af skoleelever, der føler sig trygge

på skolevejen, er mindst 70% i 2025

 

Antallet af borgere, der føler sig trygge

i trafikken, er mindst 80% i 2025

 

 

Virkemidler

Trafiksikkerhedsplanen indeholder en række mere generelle tiltag, som Trafiksikkerhed i hverdagen, Vejteknik, Uheldsbekæmpelse og Trafikal adfærd (side 8 til 12).

Det er tiltag som normalt sker i det daglige arbejde inden for Vejdrift og Vejmyndighed, men derudover er det foreslået, at der skal gennemføres en egentlig trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision af alle større projekter, ligesom alle lokalplaner og byudviklingsplaner med indflydelse på vej- og stinettet, undergår en trafikafviklings- trafiksikkerheds- og tilgængelighedsscreening.

Der er pt. ikke økonomiske ressourcer til at gennemføre de beskrevne revisioner og screeninger, og det vil være nødvendigt, at der sker en tilpasning af vejplanlægningskontoen på ca. 50-100.000 kr. pr. år. I den tidligere Trafiksikkerhedsplan 2008, var der afsat 0,5 mio. kr. til mindre trafiksikkerhedsarbejder,

Derudover indeholder Trafiksikkerhedsplanen forslag til en række større og mindre fysiske anlæg i størrelsesordenen 120 – 150 mio. kr.

Disse er fordelt i 3 hovedgrupper, hvor

·         Gruppe 1 består, udover en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til mindre trafiksikkerhedsarbejder, af projekter for ca. 10,0 – 13,6 mio. kr., som forventes at blive udført inden for en kortere årrække. Ca. 1,4 – 5,6 mio. kr. vedrører projekter på statsvejnettet.

·         Gruppe 2 består af projekter for ca. 33,4 mio. kr., heraf ca. 0,1 mio. kr. på statsvejnettet, og

·         Gruppe 3 består af projekter for ca. 85 – 100 mio. kr., alle på kommunevejsnettet.

 

Projekterne er ikke prioriteret indbyrdes i grupperne, ligesom henvendelser vedrørende forholdene i og omkring Rønneskolen-Åvang og Campus, ikke er medtaget i Trafiksikkerhedsplanen. Der er i øjeblikket igangsat et arbejde med afklaring af de trafikale forhold i dette område.

 

De generelle tiltag og forslag til prioritering af projekterne, fremgår af bilaget Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 – Hovedrapport, side 13 til 16.

Økonomiske konsekvenser

Når Trafiksikkerhedsplanen er endelig besluttet, vil der blive søgt om anlægsmidler fra den disponible anlægspulje for veje, til gennemførelse af de enkelte projekter. Derudover vil der i samarbejde med vejdrift ske en koordinering ved relevante driftsarbejder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:

 

Udkast til høringssvar:

 

Ældrerådet er positiv overfor planen som fremstår som et seriøst basismateriale for fremtidens investeringer.

Ældremassen er som bekendt forholdsvis stor på Bornholm, hvorfor ældrerådet med tilfredshed konstaterer at der omtales ”trygge og handicap/ældrevenlige forbindelser …” . ( jf. side 9,) punkt C.)

Ældrerådet skal dog appellere til, at man i stigende grad opprioriterer god tilgængelighed i specielt ældre byområder med f. eks. brostensbelægninger og ofte med meget smalle fortove, hvor det praktisk talt er umuligt at færdes med en rollator.

Vi har modtaget flere positive tilkendegivelser om at den udførte ”brostensbræmme” i Rosengade( i Rønne) har været til stor gavn.  

 

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:

Udkast godkendt

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. august 2017

1.
Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 - Hovedrapport (PDF)

2.
Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 - Uheldsanalyse (PDF)

3.
Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 - Skolevejsanalyse (PDF)

4.
Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 - Borgeranalyse (PDF)

5.
Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 - Projektkatalog (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Nylars 2017   

27.12.16K09-0189

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         rapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 19. september 2017 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Nylars.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk - Plejecenter Nylars

Det er Tilsynets oplevelse, at Nylars Plejecenter er et godt tilbud til beboerne. Tilsynet finder, at til trods for, at beboerne har mange forskelligartede problemstillinger, så er der en kompetent opgaveløsning i forhold til den enkeltes problemstilling.

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

Der er i forbindelse med tilsynet givet én anbefaling:

•   Tilsynet anbefaler, at man på Nylars tager fat på temaet om ”Den sidste tid”, således at medarbejderne er klar til, evt. i samarbejde med sygeplejersken, at tage drøftelsen med borgerne, om genoplivning ved hjertestop, og evt. livsforlængende behandling.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:
Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning og roser personalet for deres håndtering af og indsats overfor en udfordrende gruppe beboere, med hvem det er svært at lave aftaler.

 

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 24. oktober 2017

1.
Tilsynsrapport Nylars 2017 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Mødeplan  

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

9

 

 

 

Mandag den 20. november (grundet kommunalvalg 2017)

Tirsdag den 12. december, afslutning

 

Alle møder starter kl. 09.30

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

10

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:

Indbydelse til studietur den 23. november 2017 vedr. plejehjemsbyggeri - Anita deltager
Indbydelse den 13. december 2017 besøg på plejecentre - Anita deltager
Formanden inviteret d. 26.10.2017 til oplæg i DOMEN v direktøren for DR.
Der har været sendt en henvendelse til BGI om hvorfor ÆR ikke var inviteret til Bornholmerdøgnet, det var en fejl og der beklages.
Der er indkaldt til BAT brugerrådsmøde d. 1. november 2017
Årsberetningen er under udarbejdelse, der planlægges en sammenfatning på den koordinerende gruppes møde den 7. november 2017, der planlægges godkendelse af årsrapporten i december i ÆR.
Svømmehallen er blevet nyindviet og skulle gerne kunne holde i de næste 10 år.
10. november 2017 kommer Martin Gertsen til Bornholm, hvor der skal tales bl.a. om patienttransport, indlæggelse, ligestilling med de andre patienter og pårørende i RH, invitation følger

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Eventuelt

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

11

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering til pressen

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-10-2017

12

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. oktober 2017:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen