Referat
Bornholms Ældreråd
13-02-2018 kl. 09:30
Mødelokale 1, landemærket 26, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anmodning om udtræden af Bornholms Ældreråd
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 4 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 5 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Besøgsrunde og foretræde af gæster
  åbent 8 Redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 2017
  åbent 9 Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2017
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Eventuelt
  åbent 12 Orientering til pressen
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-02-2018

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Anders Knudsen
Afbud fra Anita Diana Mortensen

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Anmodning om udtræden af Bornholms Ældreråd

27.69.40A30-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-02-2018

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Ældrerådsmedlem Georg Julin anmoder om at udtræde af Bornholms Ældreråd.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)    At Georg Julins anmodning imødekommes

b)    At Dorrit Dahl 1. stedfortræder indtræder i Bornholms Ældreråd

 

Bornholms Ældreråd, den 13. februar 2018:

a) Godkendt, b) Godkendt

Sagsfremstilling

Jf. styrelsesvedtægten for Bornholms ældreråd § 5, ” Stedfortrædere indtræder kun i Bornholms Ældreråd, hvis et medlem varigt udtræder”

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-02-2018

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. februar 2018:

Der er udsendt referat fra møde d. 31. januar 2018. Jan Harvest konstitueret sekretær.
Ny udvalgsstruktur medfører at undergruppen refererer til forskellige udvalg.
Mødeplan og mødelokaler er på plads for 2018.
Mål fremgår af referatet.
Der planlægges studietur til Ystad Havn april/maj 2018, hvor adgangsforholdene til færgen vil blive besigtiget.
Gruppen planlægger for tur for det samlede ældreråd, i samarbejde med følgegruppen vedr. social og sundhed, til BOFA og plejecentre.
Henvendelse fra boligforeningen Gudhjem Have er behandlet, det drejer sig om adgangsforhold, herunder mulighed for at bruge rollator. henvendelsen sendes til kontaktperson i Teknik og Miljø med forslag om møde.1.
Referat fra møde den 31. januar 2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-02-2018

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. februar 2018:

Følgegruppen har holdt møde 5. februar 2018, referat vedhæftet.
Dorrit Dahl er indtrådt i følgegruppen vedr. social og sundhed
Der er talt om økonomi i pille-dossering og generelt meget dokumentation i sundhedssager.
Et pejlemærke for følgegruppen er et ønske om nærmere kontakt med SOSU-gruppen i Bornholms Regionskommune og rehabiliteringsgruppen i samme.

1.
Referat fra møde den 5. februar 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-02-2018

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. februar 2018:

Der sendes fortsat budgetopfølgninger til alle medlemmer i Ældrerådet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-02-2018

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. februar 2018

Møde den 15. februar 2018.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Besøgsrunde og foretræde af gæster

00.05.11P07-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-02-2018

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

 

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Sagen til drøftelse

 

Bornholms Ældreråd, den 13. februar 2018:

Det ønskes at undergruppen vedr. social og sundhed og undergruppen vedr. teknik, kultur mm
planlægger besøgsdag ved BOFA og 2 plejecentre.
Følgegruppen vedr. social og sundhed kommer med forslag til foretræde af gæster i Ældrerådet. 
Ældrerådet planlægger efter besøg af de 2 medlemmer af regionsrådet.

Sagsfremstilling

Bornholms Ældreråd drøfter ønsker til en besøgsrunde på relevante plejehjem og institutioner.

Der drøftes desuden ønsker til foretræde af gæster i forhold til relevante emner der ønskes taget op i Bornholms Ældreråd.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 2017

27.66.08K07-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-02-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten foretaget jvf. § 124 i lov om social service. Center for Ældre har derfor udarbejdet den årlige redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2017.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2018:

 

Sagsfremstilling

Magtanvendelse kan i visse situationer blive nødvendigt at anvende for at leve op til den skærpede omsorgspligt over for visse borgere.  Dette skal begrænses til det absolut nødvendige, og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogiske bistand. Man skal desuden altid søge at opnå borgerens frivillige medvirken.

 

Magtanvendelse må kun bruges i forhold til personer, som har betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som får hjælp efter servicelovens §§ 83-87, 101-102 eller 103-104, som ikke samtykker til hjælpen. Den nedsatte psykiske funktionsevne skal være fagligt dokumenteret.

 

En magtanvendelse skal stå i rimeligt forhold til det der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Den skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt, og må ikke forvolde unødig krænkelse eller ulempe. Alle indgreb i den personlige frihed skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen.

 

Center for Ældre har i perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 modtaget i alt 11 indberetninger om akut brug af magt og 3 ansøgninger om tilladelse til brug af magt i hygiejnesituationer.

 

Der er i 2017 indberettet magtanvendelser foretaget efter:                         Antal

§ 125 (alarm- og pejlesystemer)                                                             0

§ 126 (fastholdelse/føren )                                                                    1

§ 126a (fastholdelse i hygiejnesituationer – ikke ansøgt)                              8

§ 127 (tilbageholdelse i boligen)                                                               0

§ 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler)                                                 1

§129, stk. 1 (Optagelse i plejebolig uden samtykke)                  1

Andre tilfælde af magt, som ikke er beskrevet i serviceloven                       0

Samlet antal indberetninger i 2016                                              11

 

Ud af 8 indberetninger efter § 126 a og 1 efter § 126 har myndigheden vurderet, at 4 indberetninger ikke havde hjemmel i loven. I alle 9 tilfælde får borgeren en afgørelse med klagevejledning. Lederen af de pågældende steder er ligeledes orienteret bl.a. med henblik på at forebygge lignende hændelser.

 

Myndigheden har desuden modtaget 3 ansøgninger om godkendelse af magtanvendelse efter § 126a, fastholdelse i hygiejnesituationer. Alle 3 ansøgninger blev godkendt. Der er ikke efterfølgende modaget indberetninger om anvendelsen af tilladelserne.

 

Ser man på de 2 foregående års indberetninger, er der sket en forholdsvis stor stigning i anvendelsen i magt i 2017.

 

2017

2016

2015

2014

 

 

§ 125 personlige alarm- og pejlesystemer

0

0

0

7

 

§ 126 om fastholdelse eller føren

1

1

1

1

 

§ 126 fastholdelse i hygiejnesituationer

8

1

1

3

 

§ 127 tilbageholdelse i boligen

0

0

 

2

 

§ 128 anvendelse af beskyttelsesmidler

1

1

0

2

 

§129 om optagelse i særlige botilbud

1

0

0

0

 

Andre tilfælde af magt, som ikke er beskrevet i serviceloven

   0

1

0

0

 

Samlet antal indberetninger

11

4

2

15

 

Redegørelsen sendes til kommentering i Ældrerådet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 13. februar 2018:

Taget til efterretning. Ældrerådet beder undergruppen vedr. social og sundhed undersøge om de 8 "anvendelser af § 126 fastholdelse i hygiejnesituationer" vedrører samme person eller forskellige personer.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2017

27.12.16K09-0198

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-02-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Center for Ældre har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsyn i kommunens plejecentre og plejehjem. Rapporten indeholder en opsummering på de gennemførte tilsyn i 2017 samt Tilsynets fokusområder for 2018.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At redegørelsen tages til efterretning. 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2018:

 

Sagsfremstilling

På baggrund af tilsynsrapporterne for 2017 har Tilsynet udarbejdet sin årlige redegørelse for det kommunale tilsyn på ældreområdet. Der er i tilsynet for 2017 givet 12 anbefalinger, hvor der blev givet 17 i 2016.

 

Igen i 2017 var det fortrinsvis dokumentationen, som gav anledning til anbefalinger. Disse er nærmere beskrevet i redegørelsen.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at

 

·         beboerne får den hjælp, som de har ret til og er visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet, og udgangspunktet er den enkeltes behov og ønsker,

·         hjælpen lever op til kommunens ældrepolitik, og også visionen om ”længst muligt i eget liv”,

·         beboerne oplever, at de får den hjælp, som de har brug for, og at de har gode mulighed for at deltage i aktiviteter i hverdagen,

·         beboerne og/eller deres på rørende inddrages i beslutninger vedr. beboernes egen person.

 

Tilsynets fokusområder for 2018

Tilsynet vil også i 2018 have fokus på, om borgerne får den hjælp, som de har behov for og krav på i henhold til lovgivning og kvalitetsstandarder m.m. Herudover vil der særligt være fokus på

·         Dokumentationen i omsorgssystemet

·         Borgernes oplevelse af den hjælp der ydes

·         Klippekortsordningen

·         Dokumentation omkring genoplivning ved hjertestop og ønsker til livsforlængende behandling.

 

Redegørelsen sendes til kommentering i Ældrerådet.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 13. februar 2018:

Der er stadigvæk problemer med dokumentationen, man arbejder på problemet.
Ældrerådet bakker op om fokusområder for 2018.
Ældrerådet vil have fokus på dokumentationen i omsorgssystemet fremadrettet.

 

 

 

1.
Redegørelse for udførte kommunale tilsynsbesøg (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-02-2018

10

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. februar 2018:

Redigering af folder om Bornholms Ældreråd tages op i Den koordinerende gruppe.
Magasinet Senior Liv har tilbudt Bornholms Ældreråd 4 sider i deres magasin, Den koordinerende gruppe har accepteret dette tilbud såfremt dette er omkostningsfrit for Ældrerådet.
På fremtidigt møde med formanden for Social- og Sundhedsudvalget vil Ældrerådet bede om en status på driften af de nye køkkener på plejecentrene.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-02-2018

11

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. februar 2018:

Intet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-02-2018

12

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. februar 2018:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt

 

Udbud