Referat
Bornholms Ældreråd
13-03-2018 kl. 09:30
Mødelokale B, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Tilsynsredegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2017
  åbent 7 Procesplan for puljen til styrket ældrepleje samt for ny ældre- og værdighedspolitik
  åbent 8 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Eventuelt
  åbent 11 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-03-2018

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Anders Knudsen, deltager i workshop - Hasle Plejecenter

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-03-2018

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. marts 2018:

Intet møde i februar 2018 grundet snevejret. Næste møde den 21. marts 2018.
Der planlægges møde med havnedirektøren i Ystad.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-03-2018

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. marts 2018:

Møde holdt den 5. marts 2018, referat vedhæftet.
Magtanvendelser nævnt i punkt 8 på sidste møde, "de 8" magtanvendelser fordeler sig på 4 personer.
Økonomi ved medicindoseringer, tages op på næste beboer/pårørende møde.
Gæster på møder, her foreslås prioriteret at gæster deltager på selve ældrerådsmøderne.

1.
referat fra møde den 5. marts 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-03-2018

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. marts 2018:

Referater fra den koordinerende gruppe sendes fremover til hele ældrerådet, referat fra sidste møde vedhæftet.
Servicedirektøren havde foretræde ved sidste møde i den koordinerende gruppe og det aftaltes at koordinering af henvendelser til administrationen sker via sekretæren.
Besøg af repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget planlægges på maj 2018 mødet, formanden tager kontakt til formanden for Social- og Sundhedsudvalget.
Der er kommet henvendelse fra ældresagen om det fremtidige samarbejde, dette forhold drøftet. Der blev konkluderet at der fremover holdes max. 2 årlige møder med fremtrædende interesseorganisationer, ældresagen, Danske Seniorer, Faglige Seniorer og Handicaprådet. Første møde planlægges i forbindelse med proces omkring budget 2019.
Bornholms Regionskommune forestår folder om ældrerådet lig den fra sidste valgperiode. Næstformanden koordinerer input til folderen.
Møde i regionens ældreråd den 2. februar 2018, hvor der blandt andet blev orienteret om regionens sundhedsvæsen. på mødet rejste Bornholms Ældreråds formand problematik om betaling af patienthospital ved Rigshospitalet, vicedirektøren ved Rigshospitalet var orienteret om sagen og der arbejdes med problematikken

 

 

1.
Referat fra møde den 6. marts 2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-03-2018

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. marts 2018:

Møde holdt den 12. marts 2018, formandsskabet valgt.
Der blev drøftet problematik omkring idrætten og lørdagsafgangen, såfremt ekstra midler til en 4. afgang ikke tilføres, vil selskabet rykke en afgang.
Den nye færge Hammershus forventes færdig med udgangen af maj 2018, denne færge søges indsat på Køge og Sassnitz afgangen fra 1. juni 2018 (chartres af Færgen frem til 1.9.2018).
Der blev drøftet en Bornholmerordning, der arbejdes videre.
Problematik med toget fra Ystad, denne drøftet da den ikke er uden udfordringer, ventetid, perronskift, m.v.
Der blev drøftet eksisterende busforbindelser over Sverige i forbindelse med færgeafgangene.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tilsynsredegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2017

27.36.04K09-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-03-2018

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center for Ældre har gennemført 60 kvalitets- og tilsynsbesøg hos tilfældigt udvalgte borgere, som modtager hjemmehjælp fra enten den kommunale eller de private leverandører i 2017. Resultatet er opgjort i den årlige redegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2017.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         tilsynsredegørelsen for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen i 2017 tages til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter § 83 i serviceloven løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter § 83 og i henhold til kommunens kvalitetsstandard.

Tilsynet er som udgangspunkt kontrol med, at den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede, men det er også en dialog med borgerne om den oplevede kvalitet.

 

Tilsynet er organisatorisk placeret i Center for Ældre. Der er foretaget interview af 5 % af de borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp på udtræksdatoen. Der er udvalgt borgere, så man geografisk dækker hele øen, og der er en forholdsvis fordeling af borgere, som modtager hjælp fra den kommunale leverandør og fra de private leverandører.

 

Kvalitets- og tilsynsbesøget tager udgangspunkt i 6 spørgsmål til borgerne:

·         Kommer hjælpen til den aftalte tid?

·         Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?

·         Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

·         Er der mulighed for, at du deltager aktivt i den personlige pleje/praktiske hjælp? Oplever du, at den hjælp du får, er af høj kvalitet?

·         Er du tilfreds med den leverede hjælp?

 

Tilsynet kan på baggrund af de gennemførte besøg konkludere,

 

·         at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger kommunalbestyrelsen har vedtaget

·         at borgere, der er visiteret til hjælp efter § 83 i lov om social service, modtager den rette hjælp

·         at der generelt bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet, men at der jfr. ovenstående anbefalinger og bemærkninger også er emner at tage fat på, som vil kunne højne kvaliteten for borgerne, idet der er givet 3 anbefalinger, hvoraf én er skærpet og har en frist for besvarelse 1. juni 2018. De øvrige anbefalinger følges op i tilsynet for 2018.

 

Tilsynets anbefalinger:

 

·         Da kvalitetskravene stadig er de samme; personlige pleje skal leveres inden for +/- ½ time i forhold til den aftalte tid. For den praktiske hjælp gælder, at den skal leveres inden for +/- 1 time i forhold til den aftalte tid, indskærpes det, at borgernes aftalte tid dokumenteres i omsorgssystemet, og at borger gives skriftlig besked om det aftalte tidspunk. I tilfælde af, at borger er tilfreds med at vide f.eks. at hjælpen gives formiddag/eftermiddag/aften, noteres dette. Tilsynet ønsker en redegørelse for, hvordan problemstillingen tænkes løst og hvornår evt. tiltag er gennemført senest 1. juni 2018.

·         Tilsynet anbefaler, at det sikres, at medarbejderne orienterer sig i borgerens omsorgsjournal, inden de møder frem.

·         Tilsynet anbefaler, at man som led i forventningsafstemningen med nye borgere oplyser, at med den hjælp, der ydes, må man forvente X antal personer i løbet af ugen/14 dage.

Handlinger på baggrund af tilsynsredegørelsen

Tilsynsrapporten har været drøftet med Hjemmeplejens ledelse og drøftelsen giver anledning til en række kommentarer og handlinger, som opfølgning på Tilsynets anbefalinger.

Først skal det generelt anføres, at 2017 i Hjemmeplejen har været et år, præget af en vanskeligt styrbar driftssituation, som beklageligvis formodes at have indflydelse på borgernes oplevelse af kvalitet. Det bemærkes i hvert fald, at det, på væsentlige kvalitetsparametre, ikke er lykkedes for Hjemmeplejen at løfte den oplevede kvalitet, tværtimod.

Der har været problemer med at rekruttere medarbejdere og der har været et generelt højt sygefravær – begge dele har medvirket til et højt forbrug af vikarer, hvilket har negativ indflydelse på kontinuiteten i den leverede service.

Samtidig har den faglige implementering af Den rehabiliterende Organisation været en større udfordring, end nogen havde forudset og Hjemmeplejen har samlet set haft uventet store vanskeligheder i andet år af implementeringen af nye arbejdsgange, ny dokumentationspraksis – et nyt paradigme i ældreplejen.

 

Dernæst har Hjemmeplejens ledelse følgende kommentarer til Tilsynets anbefalinger:

1.    Tilsynet indskærper, at den aftalte tid dokumenteres i omsorgssystemet og at borger gives skriftlig besked om det aftalte tidspunkt. Hvis borger er tilfreds med en mere bred tidsangivelse, f.eks. formiddag/eftermiddag/aften, noteres dette.
Hjemmeplejen undersøger i forlængelse af denne anbefaling dels om der skal rettes op på aktuel dokumentationspraksis, jf, anbefalingen og dels afdækkes forskellige muligheder for mere systematisk kommunikation med borgerne på dagen, hvor indsatsen skal leveres, i tilfælde af ændringer i forhold til det aftalte.
Målet er, at løfte borgernes oplevelse af, at hjælpen leveres indenfor tidsrammen – alternativt, at der kommunikeres til borgerne, hvis der sker ændringer.
Fokus vil i første omgang være på den personlige pleje, da det er hér, der har været det største fald i borgernes oplevelse af aftaleoverholdelse.
Ændringer i dokumentationspraksis og kommunikation med borgerne skal træde i kraft primo 2. kvartal, således at der kan følges op og erfaringerne kan indgå i afrapporteringen til Tilsynet senest 1.7. 18.

2.    Tilsynet anbefaler, at det sikres, at medarbejderne orienterer sig dokumentationen i omsorgssystemet, inden de møder hos borgerne.  Desuden anbefaler Tilsynet, at der forventningsafstemmes med borgerne om, hvor mange medarbejdere, der gennemsnitligt over en given periode vil levere hjælpen hos dem. Der er i 2017 sket et skifte i dokumentationspraksis vedr. borgerne, som formodes at have indflydelse på, at borgerne nu i højere grad end i 2016 oplever, at medarbejderne ikke er velorienterede, når besøget hos dem indledes. Ikke alle medarbejdere er endnu fortrolige med den nye dokumentationspraksis og det afspejler sig i såvel selve dokumentationens faglige kvalitet som i medarbejdernes kompetencer til at udsøge viden i omsorgssystemet. Hjemmeplejen vil fortsat arbejde på at sikre, at medarbejderne opnår fortrolighed og rutine i den nye dokumentationspraksis – og desuden understøtte, at medarbejder og borger sammen, ved besøgets start, sætter sig ind i, hvad dagens opgave består i. Det stemmer overens med ambitionen om at inddrage borgerne i, hvad der dokumenteres om dem – borgernær dokumentation.
Desuden vil der – i en ny version af ’samarbejdsbogen’, som udleveres til alle borgere – blive indskrevet nogle eksempler på, hvor mange medarbejdere, borgerne kan forvente besøg af i en given periode. Dette skulle gerne medvirke til den forventningsafstemning, som Tilsynet anbefaler.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til kommentering i ældrerådet den 13. marts 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 13. marts 2018:

Kun 5 % af borgere med ydet hjælp efter § 83 og 83 a er blevet spurgt - det er en meget lille testgruppe. Der er ikke skelnet mellem private og offentlige modtagere af ydelsen.
Vi har med bekymring bemærket, at der er et mærkbart fald i borgernes tilfredshed ned de kommunale ydelser, både med henblik på personlig pleje samt praktisk hjælp.
Antal borgere som mener, at det er muligt at deltage aktivt ved både personlig pleje/praktisk hjælp, er faldet markant fra 2016 til 2017.
Rehabiliteringen ser ikke ud til at have den store effekt.
Dokumentationen ser generelt ud til, at være problematisk efter indførelse af nyt system.
Vi bemærker os tilsynets ønske om en redegørelse, senest 1. juni 2018, med henblik på dokumentation af ydelser leveret til tiden både med henblik på personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til kvalitetskravene.

 

1.
Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg 2017 - Hjemmepleje (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Procesplan for puljen til styrket ældrepleje samt for ny ældre- og værdighedspolitik.

27.00.00Ø34-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-03-2018

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunen har i 2018 fortsat fået statslige midler til en styrket ældrepleje (værdighedspuljen) samt nye midler til en bedre bemanding på ældreområdet. Der er desuden krav til, at man det 1. år i den kommunale valgperiode vedtager en ny værdighedspolitik. Det er derfor udarbejdet en tids- og procesplan for det videre arbejde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at social- og sundhedsudvalget godkender plan og rammer for udmøntning af puljen til bedre bemanding i ældreplejen fra og med 2018 samt tids- og procesplan for en ny ældre- og værdighedspolitik, og udmøntning af værdighedspuljen for 2019,

b)    at social- og sundhedsudvalget indkalder til ekstraordinært møde i udvalget d. 23. marts 2018 med henblik på at godkende udmøntningen af puljen til bedre bemanding i ældreplejen i 2018, og

c)    at processen sendes til orientering i Ældrerådet, som samtidig anmodes om at indsende forslag til udmøntningen af puljen til en bedre bemanding i ældreplejen senest d. 16.3.2018, idet en formel høring af prioriteringerne grundet den stramme tidsplan ikke vil være mulig.

d)    at punktet sendes til kommunalbestyrelsens orientering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2018:

a) Godkendt b) godkendt c) godkendt, idet den også sendes til Handicaprådet, Ældresagen og Faglige Seniorer d) godkendt

Sagsfremstilling

Udmøntning af puljer

Med finanslovsaftalen for 2018 er der, i lighed med årene 2016/2017, afsat midler til at understøtte en værdig ældrepleje. I 2018 udgør værdighedspuljen 10,6 mio. kr. for Bornholm. Der er desuden afsat i alt 550 mio. kr. årligt til løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem og på plejecentre. For Bornholm er beløbet 5,112 mio. kr. årligt.

 

Kommunen skal senest 1. april 2018 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af puljen til bedre bemanding i ældreplejen, samtidig med skal der indsendes en redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet. Den korte frist betyder at det er nødvendigt at indkalde Social- og Sundhedsudvalget til et ekstraordinært møde inden 1. april 2018 såfremt prioriteringen af midlerne skal politisk godkendes.

 

Der er administrativt igangsat en proces med inddragelse af medarbejderne og Ældrerådet, med henblik på at udarbejde redegørelsen til ministeriet for anvendelsen af puljen. Puljen skal anvendes til en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger. En mindre del at puljen kan bruges til administration af puljen m.v.

 

Anvendelse af 2019 midlerne til bedre bemanding i ældreplejen, skal indarbejdes i kommunens samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedspuljen i efteråret 2018.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2017 anvendelsen af værdighedspuljen for 2018. Social- og Sundhedsudvalget vil på sit møde i april 2018 få en kort status på anvendelsen af værdighedspuljen for 2018, herunder forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra 2017. Senest 1. november 2018 skal der fremsendes en redegørelse for anvendelse af værdighedspuljen i 2019 inkl., som nævnt midlerne til bedre bemanding i ældreplejen.   

 

Ældre- og værdighedspolitik

Udmøntningen af værdighedspuljen skal ses i sammenhæng med kommunens ældre- og værdighedspolitik. Kommunalbestyrelsen skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Der fremlægges derfor en procesplan for udmøntning af puljen til styrket ældrepleje samt for godkendelse af en ny ældre- og værdighedspolitik.

 

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i Bornholms Regionskommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v. som ydes efter serviceloven til personer over folkepensionsalderen.

 

Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

 

1) Livskvalitet.

2) Selvbestemmelse.

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

4) Mad og ernæring.

5) En værdig død.

6) Pårørende

 

Punkt 6 er nyt i forhold til tidligere, idet aftalepartierne i finanslovsaftalen er enige om, at ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have gode vilkår (aflastnings- og afløsningsmuligheder). Kommunen kan forvente at få tilført ca. 400.000 kr. i bloktilskud til dette formål.

 

Kommunalbestyrelsen skal inddrage ældrerådet samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen.

 

 

Der er udarbejdet følgende tids- og procesplan for det samlede arbejde med udmøntningen af puljer og udarbejdelse af en ny ældre og værdighedspolitik. Af procesplanen fremgår det, at der foreslås afholdt temamøde med deltagelse af interessenter på ældreområdet d. 2. maj 2018, med henblik på evaluering af den hidtidige ældre- og værdighedspolitik, og input til den nye politik.

 

Tids- og procesplan

3.3.2018

SSU: Godkendelse af rammer for udmøntning, proces og afholdelse af ekstraordinært møde i SSU, inddragelse af Ældrerådet.

13.3.2018

Orientering af Ældreråd – anmodning om forslag til udmøntning

 

23.3.2018

SSU: Godkender udmøntning at puljen til styrket ældrepleje 2018

 

9.4.2108

SSU: Orientering om anvendelse af værdighedspuljen 2018.

Godkendelse af anvendelse af overført mindreforbrug fra 2017, samt orientering om bloktilskud til aflastning af pårørende.

 

2.5.2018

Temadag om ny Ældre- og værdighedspolitik for SSU, organisationer, Ældreråd, medarbejdere m.fl.

 

4.6.2018

SSU: Udkast til ny Ældre- og værdighedspolitik sendes i høring

 

3.9.2018

SSU: Indstiller ny Ældre og værdighedspolitik til KB

 

3.9.2018

SSU: Forslag til udmøntning for 2019 af værdighedspuljen og puljen til bedre bemanding i ældreplejen.

 

17.9.2018

KB: Godkendelse af Ældre- og værdighedspolitik

 

18.9.2018

Ældrerådet: Udmøntning af puljer i høring

 

24.9.2018

SSU: Anbefaler udmøntningen til ØEPU og KB

 

3.10.2018

ØEPU: Anbefaler til KB

 

24.10.2010

KB: Godkender udmøntningen.

 

1.11.2018

Indsendelse af redegørelse for 2019 til Ældre- og Sundhedsministeriet.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

     Processen sendes til orientering i Ældrerådet, som samtidig anmodes om at indsende forslag til udmøntningen af puljen til en bedre bemanding i ældreplejen senest d. 16.3.2018, idet en formel høring af prioriteringerne grundet den stramme tidsplan ikke vil være mulig.

 

Bornholms Ældreråd, den 13. marts 2018:
Det lyder fint med ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger, hvis det er muligt at skaffe nok personale.

Der vil nok desværre kun være et fåtal, som ønsker opjustering fra deltid til fuldtid- da det både fysisk og psykisk er et krævende job.

Fastholdelse af ældre medarbejdere-mange er udslidte når de når pensionsalderen.

Der er brug for mere tid til det ”administrative” arbejde for døgnplejens personale. Det er vigtigt at der er tid til handleplaner, der kræves meget dokumentation efter SEL(serviceloven) og SUL(sundhedsloven) og et nyt dokumentationssystem har også krævet meget tid.

Det er vigtigt at der på den måde bliver ro og bedre tid til de borgernære opgaver!!

Prioritering af et bedre arbejdsmiljø, de steder der er behov for det, vil bestemt på den lange bane gavne de ældre.
Beklageligt at tidsplanen er så stram at der ikke er plads til en ordinær høring.


 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg  

27.35.04A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-03-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er udarbejdet forslag til revideret Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at forslag til revideret Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. marts 2018:

Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Servicelovens § 79 a fastlægger rammerne for kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af kommunens tilbud i forhold til forebyggende hjemmebesøg til ældre.

 

Baggrund

I 2016 blev lovgivningen om forebyggende hjemmebesøg ændret for at åbne op for et mere differentieret forebyggelsestilbud, hvor de forebyggende hjemmebesøg i større omfang målrettes de svageste ældre, samtidig med at den generelle forebyggende indsats opretholdes. 

I 2016 havde BRK - med projektmidler fra Sundheds- og Ældreministeriet – en ekstra seniorrådgiver ansat til at udvikle og afprøve modeller til i samarbejde med henholdsvis praktiserende læger og hospital at få kontakt til de særligt sårbare borgere, der ikke i forvejen har kontakt til kommunen.  

 

Fra 2017 har Kommunalbestyrelsen godkendt en udvidelse med én ekstra seniorrådgiver finansieret via værdighedspuljen for at:

·         understøtte den Rehabiliterende Organisation

·         videreføre og implementere positive erfaringer fra projektet.

 

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på den baggrund i december 2016 et forslag til kvalitetsstandard og der er således i alt en normering på 2,7 fuldtidsstilling til forebyggende hjemmebesøg til ældre.

 

Revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Både projektet i 2016 og erfaringerne fra 2017 viser, at det er vanskeligt at få kontakt til de særligt sårbare borgere, der ikke i forvejen har kontakt til kommunen. Trods fortsat fokus på denne målgruppen har ressourceforbruget til denne målgruppe været mindre end forudset.

Det er samtidig vurderingen, at borgere over 85 år i stigende grad profiterer af den sundhedsfremmende samtale i det forebyggende besøg. Der er ligeledes god respons og stor tilslutning fra borgere i denne aldersgruppe til de forbyggende hjemmebesøg - specielt når borgeren modtager et tilbud med en konkret dato for det forebyggende hjemmebesøg. 

I den eksisterende kvalitetsstandard modtager borgere kun et tilbud med en konkret dato for det forebyggende hjemmebesøg, når de bliver 80 år og efterfølgende hvert 5 år. Øvrige aldersgrupper over 80 år får et brev uden mødedato og borgeren skal selv tage initiativ til aftale om et forebyggende hjemmebesøg. 

Den væsentligste indholdsmæssige ændring i forslaget til revideret kvalitetsstandard er således, at alle borgere fra de fylder 85 år årligt vil modtage et tilbud med en konkret dato for det forebyggende hjemmebesøg. Forslaget sigter på at fremme sundhed, tryghed og trivsel hos de ’ældre-ældre’ og vil understøtte at de ældre borgere bedre kan udnytte egne ressource og bevare funktionsniveauet længst muligt.

Ændringen forventes at øge besøgsprocenten i aldersgruppen over 85 år, men det er vurderingen, at denne udvidelse kan rummes indenfor de eksisterende rammer.

Til udvalgets orientering foreligger årsrapport 2017 for de forebyggende hjemmebesøg. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i ældrerådet den 13. marts 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 13. marts 2018:

Tages til efterretning. Seniorrådgiverne udfører et godt arbejde og kommer bredt rundt.

 

 

 

1.
Kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg, forslag til revision 2018 (DOCX)
2.
Årsrapport 2017 for forebyggende hjemmebesøg (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-03-2018

9

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. marts 2018:
Medlem har fået en henvendelse fra borger vedr. receptionen ved hospitalet, drøftet.
Formanden har fået henvendelse fra borger, der ikke har PC om, hvordan man så indberetter et håndværkerfradrag - hun kan få råd ved borgerservice.
Praksisklinikken opretholdes i forsøgsperioden.
Ældrerådet beslutter at der arbejdes på konkrete emner der er relevante at tage op på FN`s ældredag den 1. oktober 2018. Emnet tages op på næste møde i den koordinerende gruppe.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-03-2018

10

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. marts 2018:

Intet


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

13-03-2018

11

 

 

Bornholms Ældreråd, den 13. marts 2018:
Svend Aage Kristoffersen informerer pressen