Referat
Bornholms Ældreråd
24-04-2018 kl. 09:30
Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Udmøntning af Puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
  åbent 8 Tiltag på ældreområdet - sparekatalog 2018
  åbent 9 Styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Eventuelt
  åbent 12 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

2

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

Der er holdt møde den 19. april 2018, hvor der også blev besigtiget sti i Gudhjem ved andelsboliger. Der arbejdes videre med forslag til en mere ældrevenlig sti. Forslaget planlægges efter behandling i ældrerådet, sendt til Natur- og Miljøudvalget, så dette evt. kan komme med i de kommende budgetforhandlinger for 2019 under anlægsønsker.
Der er planlagt møde med Ystad Havn den 27. juni 2018, ønsker til emner sendes til formanden for undergruppen senest 20. maj 2018.04.24
Der planlægges møde med formanden for Natur- og Miljøudvalget.

1.
Referat fra møde den 23. marts 2018 (DOC)
2.
Referat af møde den 19.4.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

3

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

Der har været holdt møde i beboerpårørende gruppen på plejecenter Snorrebakken, et af emnerne der blev talt om var besparelsesforslaget.
Pjece om ældrerådet ligger ved BRK webbmaster og er ved at gå i trykken.
Gruppen er inviteret af ældresagen til møde på DeViKa den 8. maj 2018, hvor emnet er madservice for hjemmeboende pensionister, individuel tilmelding inden 3. maj 2018.
Gruppen opfordrer at der på næste møde i ældrerådet tales om udgifter til medicinudbringning. at der

1.
Referat SOS møde 16-04-2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

4

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

Mødetidspunkt for mødet i ældrerådet den 22. maj 2018 ændres til kl. 12,00, her planlægges foretræde af formanden for Social- og Sundhedsudvalg og evt. medlemmer af udvalget.
Der planlægges møde efter sommerferien med Laila Lindén og Carsten Scheibye om aktuelle emner, herunder pårørendebetaling ved indkvartering på patienthotellet.
Den 2. maj 2019 er der planlagt BRK temamøde om værdighedspolitikken, alle ældrerådsmedlemmer er velkomne, afbud fra Rie Andersen, Anders Knudsen og Erik A. Larsen.
Konference i Nyborg 7.-8. maj 2018, Erik A. Larsen og Anita Mortensen deltager.
FN´s ældredag 1. oktober 2018, forslag til emner kan inspireres af konferencen i Nyborg, emner tages op på næste møde i ældrerådet.
Grethe Viborg udpeges til suppleant i den eksterne følgegruppe for den rehabiliterende organisation (Anita Mortensen medlem).

1.
Referat af møde 71.4.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

5

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

Der har været holdt møde i trafikkontaktrådet den 12. marts 2018, indhold af mødet ses af vedhæftede referat.
På mødet blev blandt andet drøftet problematikken med den 4. afgang og at der er indsat direkte bus.
Næste møde den 7. juni 2018.

1.
Referat fra møde i TKR den 12. marts 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

6

 

 

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

Der blev holdt møde i forretningsudvalget i region Hovedstadens Ældreråd den 5. april 2018, formanden deltog:
Der planlægges fællesmøde den 17. maj 2018 i regionsældrerådet, formanden deltager.
Konference i Danske Ældreråd den 7. og 8. maj 2018.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Udmøntning af puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

27.00.00Ø34-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-03-2018

2

 

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

På finansloven for 2018 er afsat midler til en pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Puljen udgør 500 mio. kr. i perioden 2018-2021, og for Bornholms vedkommende er der afsat 5,112 mio. kr. i hvert af årene.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a.    At Social- og Sundhedsudvalget godkender udmøntningen af puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, med 3,562 mio. kr. til Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet, 1,500 mio. kr. til plejeboligområdet samt 50.000 kr. til administration, herunder regnskab og revision

b.    At sagen sendes til kommunalbestyrelsens og Ældrerådets orientering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. marts 2018:

a) Godkendt, referatet tilknyttes eftersendt bilag
b) Sagen sendes til kommunalbestyrelsens og Ældrerådets orientering

Sagsfremstilling

Puljemidlerne skal anvendes til en bedre bemanding, og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger. En mindre del at puljen kan bruges til administration af puljen m.v.

 

Kommunen skal senest 1. april 2018 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af puljen til bedre bemanding i ældreplejen, samtidig med skal der indsendes en redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

 

Drøftelserne om udmøntning af puljen er på tværs af Center for Sundhed og Center for Ældre har taget udgangspunkt i et forslag til fordeling som følger: 1 mio. kr. til Sygeplejen, 1 mio. kr. til plejeboligområdet 3 mio. kr. til Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet samt 112.000 kr. til administration, herunder revision af puljen. Det er dog efterfølgende oplyst fra ministeriet, at puljen ikke kan udmøntes til bedre bemanding i Sygeplejen.

 

Der har i februar-marts været igangsat en proces med inddragelse af medarbejderne. Dette er sket formelt i afdelingsMED, personalemødeMED og i CenterMED.

Ældrerådet, Handicaprådet, Ældresagen, Faglige Seniorer og Danske Seniorer, Kreds Bornholm er ligeledes blevet bedt af Social- og Sundhedsudvalget om at komme med forslag til udmøntningen.

Efter inddragelsesprocessen, senest ved CenterMED møde d. 15.3. 18, er der på baggrund af de forholdsvis forskelligartede input truffet en ledelsesbeslutning om nedenstående indstilling, som i overvejende grad afspejler ønskerne fra de to afdelingsMED på ældreområdet:

 

Plejeboligområdet:

·         fordelingen sker til hvert team, med udgangspunkt i antal årsværk og at det er op til det enkelte team (leder og tillidsrepræsentant) at beslutte, hvordan timerne skal udmøntes, f.eks. i form af øgning i ansættelsesnorm for nogle medarbejdere eller fordeling på vagtlag.

·         at der ved nedgang i funktionsvurderingen ikke må kunne skæres i denne opnormering, da den er målrettet ”en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem og på plejecentre” og derfor bør lægges på plejeboligområdets grundbudget.

 

Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet:

·         I Hjemmeplejen fordeles tiden, således at social- og sundhedsassistenter tildeles forholdsmæssigt mere tid end social- og sundhedshjælpere. Begrundelsen er, at assistenter, ud over servicelovsindsatser, også løser mange og komplekse sundhedslovsindsatser, som ofte rummer et element af uforudsigelighed og kan kræve mere tid, end den nu afsatte. Tiden skal bruges til uforudsete opgaver, til dokumentation, opsamling og beredskab, til kollegahjælp og faglig sparring. Samt til de medarbejdere, som bærer nødkaldstelefonen. Hjemmeplejen har, siden indførelsen af Den Rehabiliterende Organisation, modtaget en voksende mængde sundhedslovsindsatser og også brugt mere tid, end den afsatte. Puljen vil således medvirke til at give en større oplevelse af, at den nødvendige tid er til rådighed – og at der er råd til at finansiere den. 

·         I Rehabiliteringsteamet fordeles tiden til at sikre en høj grad af selvkoordinering af opgaver i teamet, således at der reduceres i planlægningsopgaven, mod at medarbejderne bruger en del af morgenmødet (og lidt mere tid) til at fordele dagens opgaver.

 

Der foreslås desuden afsat 50.000 kr. til administration, herunder regnskabs- og revisionsudgifter.

 

Forslag fra ældreorganisationer

Ældre Sagen, Faglige Seniorer, Danske Seniorer er kommet med følgende forslag:

 

Ældre Sagen er af den opfattelse, at puljen skal anvendes til bedre bemanding for ældreområdet, og dermed giver området et løft (varme hænder). Ældre Sagens indtryk er, at døgnplejen er hårdt spændt for, og at de ældre på plejecentrene samtidig har øgede behov.

 

Faglige Seniorer ønsker at de 5. mio. kr. som skal fordeles i ældreplejen, bliver fordelt så der bliver givet flest penge til hjemmeplejen.

 

 

 

Anvendelse af 2019 midlerne til bedre bemanding i ældreplejen, skal indarbejdes i kommunens samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedspuljen i efteråret 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af puljen:

 

Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet

3.562.000 kr.

Plejeboligområdet

1.500.000 kr.

Administration

    50.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Handicaprådet den 12. marts 2018:

Handicaprådet tilslutter sig procesplanen.

 

 

Bornholms Ældreråd den 13. marts 2018:
Det lyder fint med ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger, hvis det er muligt at skaffe nok personale.
Der vil nok desværre kun være et fåtal, som ønsker opjustering fra deltid til fuldtid-da det både fysisk og psykisk er et krævende job.
Fastholdelse af ældre medarbejdere-mange er udslidte når de når pensionsalderen.
Der er brug for mere tid til det ”administrative” arbejde for døgnplejens personale. Det er vigtigt at der er tid til handleplaner, der krævet meget dokumentation efter SEL(serviceloven) og SUL(sundhedsloven) og et nyt dokumentationssystem har også krævet meget tid.
Det er vigtigt at der på den måde, bliver ro og bedre tid til de borgernære opgaver!!
Prioritering af et bedre arbejdsmiljø, de steder der er behov for det, vil bestemt på den lange bane gavne de ældre.

Beklageligt at tidsplanen er så stram at der ikke er plads til en ordinær høring.

 

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 24. april 2018:
Orienteringen taget til efterretning.

 

1.
180315 - Brev til Social- og Sundhedsudvalget (DOC)
2.
Høringssvar ældreplejen sendt den 13 marts (Skrivebeskyttet) (Kompatibilitetstilstand) (DOCX)
3.
14.03.18 Referat Afd.MED (Skrivebeskyttet) (Kompatibilitetstilstand) (DOCX)
4.
Referat Ekstraordinært afdelingsMED 14. marts 2018 (2392081) (Skrivebeskyttet) (DOCX)
5.
Bilag 1. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2018 (Skrivebeskyttet) (DOCX)
6.
Bilag 2: Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sæn-ke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnit-lige arbejdstid på ældreområdet (DOCX)
7.
Udrag af referat fra CenterMED for Ældre - puljen til bedre bemanding (DOCX)
8.
Bedre bemanding i ældreplejen – opgaver og tid (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tiltag på ældreområdet - sparekatalog 2018

27.00.00P00-0183

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

09-04-2018

8

 

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Direktionen har igangsat et intensiveret arbejde på ældreområdet med en række tiltag, både med henblik på optimeret udgiftsstyring og for at vurdere omkostningsniveauet på en række centrale områder.

 

I den forbindelse har Kommunalbestyrelsen besluttet på sit møde d. 25. januar 2018, at der skal forberedes et sparekatalog på 10 mio. kr. inden for bevilling 31Ældre med henblik på politisk prioritering, høring og beslutning i april og maj 2018, såfremt de iværksatte tiltag grundet usikkerhederne ikke i opfølgningen i april 2018 på baggrund af første kvartal viser sig tilstrækkelige.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at sparekataloget for bevilling 31 Ældre sendes i høring i Ældrerådet og i CenterMED for Ældre. Høringsfrist er d. 24. april 2018, kl. 12,00.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2018:

Godkendt.

Sabine Nicoline Lyngberg og Carsten Scheibye kan ikke medvirke til at sende spareforslaget i høring.

Sagsfremstilling

Center for Ældre har på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om udarbejdelse af sparekatalog for 2018 iværksat et grundigt arbejde med at udarbejde spareforslag. Medarbejderne har været inddraget i udarbejdelsen af forslagene via MED-udvalg og PersonalemødeMED. 

 

Oversigt over spareforslag:

 

I hele 1.000 kr.

Forslag vedr. serviceniveauændringer

1.6.2018

2019

Besparelsesforslag Plejeboligområdet:

Myndighed - motivere meget plejekrævende borgere til at flytte i plejebolig

490

839

Afskaffelse af "Det gode liv" materialer

119

204

Afskaffelse af "Det gode liv" løn

394

676

Bad hver 2. uge

84

143

Reducering personlig hygiejne 1,5 min. morgen og aften

705

1.208

Afskaffelse af pædagogiske måltider

222

380

Ingen pædagoger på plejeboligområdet

238

2.260

Rengøring reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge

271

465

Besparelsesforslag Hjemmeplejen:

Bad hver 2. uge 

474

813

Psykisk hjælp og støtte

645

1.105

Vask uden vand

1.511

2.590

Klippekort

805

1.498

Rengøring hver 3. uge

855

1.482

Spareforslag i alt

6.813

13.663

 

 

De konkrete spareforslag er beskrevet i bilagsmaterialet, herunder det nærmere grundlag og evt. konsekvenser af forslaget.

 

De beskrevne spareforslag summerer ikke med fuld effekt i 2018 til de 10 mio.kr. der var målet. Dels beror det på en forsigtig vurdering af, at det er lykkedes at reducere udgiftsniveauet jf. de iværksatte initiativer og dermed reducere behovet for sparekataloget; dels vil spareforslagenes årsvirkning gøre at et eventuelt underskud i 2018 vil kunne indhentes ved forslagenes fulde effekt i 2019.

 

Øvrige potentialer i Center for Ældres budget, som ikke kræver politisk stillingtagen, vil fortsat blive vurderet og indgå i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.3.2018.

Økonomiske konsekvenser

Der vil skulle foretages budgetmæssige tilpasninger i forhold til de forslag, som måtte blive vedtaget.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 24. april 2018:
Udkast godkendt, tilføjes at Bornholms Ældreråd ønsker en forklaring på hvorfor kommunens udgifter på hjemmeplejen tilsyneladende ligger højere end ved andre sammenlignelige kommuner.
Endeligt høringssvar vedhæftes referatet.

 

1.
Sparekatalog Center for Ældre 2018 og 2019 (DOCX)
2.
Høringssvar til sparekatalog 2018 (DOCX)
3.
Endeligt høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre

27.36.08G01-1000

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

09-04-2018

7

 

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter 

Resumé

Der er på landsplan afsat i alt 60 mio. kr. årligt fra 2018 til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre. BRK forventes at få ca. 400.000 kr. årligt til indsatsen via bloktilskuddet. Der er udarbejdet et forslag til en styrket indsats i BRK, herunder forslag til udmøntning af kommunens andel af bloktilskuddet på området. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         forslag til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre sendes i høring i Ældrerådet med høringsfrist den 24. april 2018, kl. 12,00.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har siden 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje og kommunalbestyrelserne skal senest med udgangen af 2018 vedtage/revidere kommunens værdighedspolitik. I den forbindelse har partierne bag finansloven besluttet, at værdighedspolitikken også skal beskrive, hvorledes kommunen understøtter pårørende til svækkede ældre. Der er på landsplan afsat i alt 60 mio. kr. årligt fra 2018 til området, hvor BRK forventes at få ca. 400.000 kr. årligt til indsatsen via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan der skal arbejdes med området. Ministeriet skriver, at midlerne eksempelvis kan anvendes til ansættelse af pårørendevejledere.

 

Muligheden for ansættelse af en pårørendevejleder har været drøftet administrativt, men det anbefales, at midlerne primært anvendes til direkte aflastning/afløsning af pårørende, idet der allerede eksisterer en række tilbud om rådgivning/støtte til pårørende. BRK har således en frivillighedskoordinator, en borgerambassadør, en demenskoordinator samt demensrådgivere (én stilling fordelt på 2 personer), hvis opgaver bl.a. er at yde rådgivning og støtte til pårørende.

En styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre

Der er administrativt udarbejdet et forslag til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre på Bornholm, herunder udmøntning af kommunens andel af bloktilskuddet på området. 

Forslaget tager afsæt i ”Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 – 2020”, hvor der peges på behov for en tilpasning af BRKs aflastningstilbud, for i højere grad at tilgodese pårørendes behov for aflastning. 

 

Modellen indeholder 2 elementer:

a)    Tilbud om aflastning i dagcentrene i Rønne og Nexø på helligdage:

Dagcentrene i Rønne og Nexø har kun åbent på hverdage, hvorfor jul, påske og andre helligdage kan være en stor belastning for den pårørende, hvis ægtefællen i hverdagen er på dagcenter. Den pårørendes mulighed for at deltage i sociale sammenhænge i højtiderne er ligeledes udfordret.
Forslaget indebærer, at der holdes åbent fra kl. 11-16.30 for borgere i aflastning på dagcentrene i Rønne og Nexø 3 helligedage i julen og 3 helligdage i påsken samt store bededag, Kristi himmelfartsdag og pinsedag.

b)    Øget fokus på tilbud om afløsning af pårørende i hjemmet

Afløsning i hjemmet tilbydes når øvrige kommunale tilbud ikke kan dække behovet. Det kan fx være til sociale arrangementer udenfor dagcenter åbningstider og i weekends. Det er aktiviteter som er afgørende for, at den pårørende kan finde overskud til at fortsætte omsorgsrollen i hjemmet omkring den demente. Afløsning i hjemmet er lille indgriben i hverdagen, men kan samtidig understøtte at borgeren vender sig til ”fremmed hjælp” og dermed letter overgangen til den forventelige kommende ”mere” støtte i hverdagen.
Det er vurderingen, at der er et stigende behov for afløsning i hjemmet og denne indsats især gør perioden ”ventetiden på plejebolig i eget hjem” udholdelig for den pårørende, for det er ofte i disse perioder at situationen i hjemmet bliver tilspidset

 

Det foreslås, at indsatserne igangsættes så hurtigt som muligt, men evalueres efter et år/medio 2019 med henblik på tilpasning/justering i forhold til erfaringer med indsatserne i det første år. 

Økonomiske konsekvenser

Partierne bag finanslovsaftalen for 2018 har afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.  BRK forventes at få ca. 400.000 kr. årligt til indsatsen via bloktilskuddet.

Pengene udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet og kommer med midtvejsreguleringen af tilskud og udligning som udmeldes 1. juli 2018.  Aktiviteter igangsættes under forventning af at tilskudt tilgår de berørte afdelinger i Center for Ældre og Center for Sundhed.

 

Udgifter til modellens 3 elementer vurderes at beløbe sig til følgende: 

a)    Tilbud om aflastning i dagcentrene i Rønne og Nexø på helligdage udgør 206.648 kr.

·       Løn til 2 x 2 medarbejder på arbejde 9 helligdage fra kl. 11-17 (134.648 kr.)

·       Befordring tur/retur af gennemsnitlig 20 borgere, 9 gange til en gennemsnitlig udgift på 400 kr. pr. borger (72.000 kr. )

·       Udviklingen monitoreres og evalueres medio 2019.

b)    Øget anvendelse af tilbud om afløsning af pårørende i hjemmet

·    Aktuelt er 11 borgere/pårørende visiteret til afløsning i hjemmet og modtager samlet 27 timers afløsning ugentligt svarende til gennemsnitligt 2,5 time pr. borger/pårørende ugentligt. Med den øgede fokus på pårørende og deres behov for afløsning i hjemmet jf. ovenstående anbefales, at restbeløbet på ca. 193.000 kr. tilføres budgettet til afløsning i hjemmet/BUM-budgettet, svarende til en udvidelse på knap 9 timers afløsning i hjemmet pr. uge afhængig af, om afløsningen i finder sted i dagtiden eller eftermiddag/aften.  

·       Udviklingen monitoreres og evalueres medio 2019.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 24. april 2018:
Modellen
Punkt a. Vi bakker op om den
Punkt b. At der gives øget støtte til pårørende til meget svækkede ældre evt. ved hjælp af en pårørendekonsulent.

 

 

1.
Høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

10

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

Orientering fra møder i følgegruppen for Plejecenterbyggeriet i Hasle. Emnerne fra møderne tages på op det kommende møde med repræsentanter for Social- og Sundhedsudvalget den 22. maj 2018.
Henvendelse fra Sundhedsstyrelse om deltagelse på Folkemødet 2018.

Åbningstiderne for Borgerservice i Allinge blev drøftet.
Der tages kontakt til Rønne Svømmehal med ønske om fast repræsentation i svømmehallens repræsentantskab.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

11

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

Grethe Viborg melder fra til næste møde i ældrerådet


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

12

 

 

Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

Svend Aage Kristoffersen informerer pressen