Referat
Bornholms Ældreråd
22-05-2018 kl. 12:00
Gæstekantinen, Landemærket 26, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Henvendelse fra Region Hovedstaden - Indkvartering og transport for pårørende til alvorligt syge patienter
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Eventuelt
  åbent 10 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-05-2018

1

 

 

Fraværende

 

Afbud fra Grethe Kofoed Viborg

Afbud fra Else-Marie Andersen

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-05-2018

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 22. maj 2018:

Møde i følgegruppen d. 23.5.2018, emnerne vil blandt andet være udfordringerne med den planlagte placering af holdeplads for Molslinjens Ekspresbus. Nuværende planlagte placering på Lille Torv giver store udfordringer da mange passagerer, som kommer ude fra øen, har vanskeligt ved at langtidsparkere i Rønne bymidte.
Der vil blive talt om fortovenes stand i de Bornholmske byer

Besøg d. 27. juni 2018 ved Ystad Havn

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-05-2018

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 22. maj 2018:

Der blev d. 8.5.2018 holdt møde ved DeViKa hvor der var rundvisning i køkkenet m. smagsprøver, Anders Knudsen deltog. Der blev aftalt en senere forevisning og deltagelse i produktionen.
Anita Mortensen deltog d. 17.4.2018 i møde i følgegruppen for Den rehabiliterende organisation, referat er udsendt til Ældrerådet.
Deltagelse d. 2.5.2018 i møde omkring dannelse af værdighedspolitikken, mødet foregik i Åkirkeby Hallerne, mange gode indlæg.
Specialkonsulent fra Sundhedsstyrelsen har kontaktet Anita Mortensen for mulighed om at deltage i debat på Folkemødet 2018, Kirsten Mortensen deltager på vegne af Ælderådet.
Filosof Jacob Birkler holdt d. 7.5.2018 på repræsentantskabsmødet for Danske Ældreråd et oplæg om en etisk og værdig alderdom i kommunale hænder. Jacob Birkler kontaktes for pris og mulighed for at deltage på FN´s internationale ældredag d. 1.10.2018.

1.
Referat fra SOS møde d. 14.5.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-05-2018

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 22. maj 2018:

Referat fra møde d. 15.5.2018 udsendt, i dette fremgår bl.a. punkter til drøftelse på fællesmøde med SSU d. 22.5.2018. Evaluering af Ældrerådsmødet d. 17.4.2018 - intet at bemærke. En orientering fra de 2 undergrupper.

1.
Referat fra møde den 15. maj 2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-05-2018

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 22. maj 2018:

De sidste midler fra færgeforliget tilgår en 4. afgang året rundt, samt til "pendlere".
Input/problematikker fra Ældrerådet kan tilgå Svend Aage Kristoffersen inden d. 7.6.2018, hvor der er møde med Molslinjen.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

6

 

Bornholms Ældreråd

22-05-2018

6

 

 

 

 

Bornholms Ældreråd den 22. maj 2018:

Der var møde i Regionsældreråd Hovedstaden den 17.5.2018, afbud fra Bornholms Ældreråd.
Erik A. Larsen og Anita Mortensen deltog d. 7. - 8. maj 2018 i repræsentantskabsmøde og konference i Danske Ældreråd. På mødet blev det vedtaget at fortsat holde repræsentantskabsmøde hvert år. Der var indlæg fra ældreminister Thyra Frank, hvor der ikke var mulighed for spørgsmål. Indlæg fra flere personer, bl.a. Jacob Birkler, nævnt i punkt 3. desuden indlæg fra en pårørendekonsulent, en funktion de Bornholmske deltagere finder interessant, tages op på fællesmødet med SSU d. 22.5.2018.
På konferencedagen var Erik A. Larsen til seminar om værdig værdighedsomsorg. Anita Mortensen deltog i seminar omkring økonomi.
Bornholms Ældreråd besluttede fremtidigt at sende 2-3 deltagere afsted.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Henvendelse fra Region Hovedstaden - Indkvartering og transport for pårørende til alvorligt syge patienter

27.36.00P27-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-05-2018

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

I Region Hovedstaden er administrationen i gang med at undersøge, hvor der kan være særlige udfordringer med, at pårørende til alvorligt syge patienter ikke kan få dækket udgifter til transport og indkvartering.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At der afgives svar på henvendelsen fra Region Hovedstaden

 

Bornholms Ældreråd, den 22. maj 2018:

Bornholms Ældreråd giver svar, dette vedhæftet referatet.

Sagsfremstilling

 

”Til Bornholms Regionskommune og Bornholms Ældreråd

 

I Region Hovedstaden er administrationen i gang med at undersøge, hvor der kan være særlige udfordringer med, at pårørende til alvorligt syge patienter ikke kan få dækket udgifter til transport og indkvartering.

 

Det sker som en del af den indledende budgetproces til regionens budget 2019, hvor regionens politikere bl.a. har fremsat et forslag om, at der skal ses nærmere på, hvilke muligheder regionen har for at give økonomisk tilskud til pårørende.

 

Af det fremsatte forslag fremgår det, at der kan være udfordringer med, at transport og indkvartering for pårørende fra Bornholm kan være dyrt, da de ikke altid har mulighed for at få dækket udgifterne, når deres alvorligt syge nære slægtning behandles et andet sted i regionen.  

 

På den baggrund har vi behov for at få et større indblik i, hvilke situationer særligt pårørende fra Bornholm har udfordringer med at få dækket udgifter til transport og indkvartering. Vi anmoder jer derfor om at komme med et bidrag til, hvornår pårørende fra Bornholm oplever disse udfordringer.

 

I bedes give en tilbagemelding senest onsdag den 23. maj. ”

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

1.
Svar på henvendelse fra Region Hovedstaden (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-05-2018

8

 

 

Bornholms Ældreråd, den 22. maj 2018:

Der planlægges deltagelse af leder af ejendomsservice, BRK, på Ældrerådsmødet d. 19.6.2018, her vil emnet være det nye plejecenter i Hasle.
Kirsten Mortensen har været til generalforsamling i museumsforeningen, her blev de nye planer/tegninger for det nye museumsbyggeri præsenteret, det ser fint ud med gode handicapadgangsmuligheder, dog blev der fra Kirsten Mortensens side givet udtryk for ønske om større bogstaver på skilte.
Kirsten Mortensen deltager på Folkemødet 2018 i event om ældreværdighed v/Sundhedsstyrelsen. Erik A. Larsen deltager i debat med temaet "ensomhed".
Ældrerådet vedtog at hver undergruppe udarbejder afsnit til tidsskrift "Seniorliv", desuden forfattes et overordnet afsnit, formanden koordinerer.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-05-2018

9

 

 

Bornholms Ældreråd, den 22. maj 2018:

Intet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

22-05-2018

10

 

 

Bornholms Ældreråd, den 22.maj 2018:

Svend Aage Kristoffersen orienterer pressen.