Referat
Bornholms Ældreråd
19-06-2018 kl. 09:30
Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Plejecenter Bykær
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 4 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 5 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Revidering af ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”
  åbent 8 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet
  åbent 9 Medlemsforslag om udarbejdelse af brochure vedrørende overgang til / som pensionist og den 3. alder
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Eventuelt
  åbent 12 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Plejecenter Bykær

82.06.03P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Bornholms Ældreråd har ønsket en orientering om status på planerne for opførelsen af Plejecenter Bykær.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:

Orienteringen taget til efterretning.
Ældrerådet følger projektet.

Sagsfremstilling

Chefen for Ejendomme og Drift i Bornholms Regionskommune giver en status på planerne for opførelse af Plejecenter Bykær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

3

 

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:

Tilbagemelding fra brugerrådet for BOFA, der står i en omstillingsproces.
Der foreslås en besigtigelsestur på Nørremøllecenteret, Bofa og Rehabiliteringscenter Sønderbo den 30. oktober 2018.
Der er udarbejdet udkast til brev til formanden for Natur- og Miljøudvalget om at man bør prioritere tilgængeligheden mellem egen bolig og omverdenen. Udkast godkendt og vedlægges referatet.
Vedr. fortovenes tilstand på Bornholm er der taget kontakt til Natur og Miljø.
27.6.2018 er der planlagt besøg på Ystad Havn.

 

 

 

 

1.
Referat af møde 23.5.2018 (DOC)
2.
Brev til Natur- og Miljøudvalget (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

4

 

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:
Møde 11.6,2018
Sag vedr. patienthotel, sagen tages med i budgetforhandlingerne for 2019 i Regionrådet
Møde i DeViKa's brugerråd 31.5.2018, emne økologi.
Gruppens arbejde beskrevet og ses i ældrerådets samlede input i tidsskriftet seniorliv
Den 23.10.2018 er der inviteret, af borgerambassadøren, til arrangement i Aakirkeby Hallerne "Nye 75-årige"
Fra 1.1.2019 besluttet at alle kan udarbejde et behandlingstestamente.

 

 

1.
Referat fra møde d. 11.6.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:

ÆR flyttes evt. til d. 9.8.2018 grundet orientering om budgetmaterialet der på dette tidspunkt er i høring, der gives senest høringssvar den 14. august 2018.
Medlem har foreslået at der evt. kan nedsættes en gruppe til kontrol af kvaliteten af maden der leveres og eller serveres til de ældre på plejecentre og til hjemmeboende. Sagen drøftet og ideen gives videre til Ældresagen.
Artiklerne fra undergrupperne er videresendt til tidskriftet seniorliv
Jacob Birkler er kontaktet med henblik på at d. 8,10.2018 at deltage i offentligt møde arrangeret af ældrerådet, emnet er "En etisk og værdig alderdom i kommunale hænder". Koordinationsgruppen planlægger mødet.

 

 

1.
Referat fra møde d. 12.6.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

6

 

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:
Møde i trafikkontaktrådet d. 7.6.2018
Der deltog repræsentanter fra Molslinjen, referat fra mødet sendt til ældrerådets medlemmer.
De 4 afgange om dagen og pendlerpriserne er bevilget via 50 mio. kr. fra trafikstyrelsen.
Pensionistbizz koster 181 kr. og virker hele året.
6,30,- 10,30 -14,30- 18,30 afgangene i 2019 Ystad/Rønne er i høring (sidste afgang hjem fra Ystad er kl. 20,30). Ældrerådet tilslutter sig de 4 afgange. Ældrerådet vil fremover være opmærksom på antallet af pensionistbilletter på samtlige afgange. Ældrerådet er tilfreds med at der er lyttet til rådet hvad angår opsamlingssteder for Kombardo bussen flere steder i Rønne.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Revidering af  ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”

00.01.00P22-0078

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

6

 

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016 besluttede partierne bag finanslovsaftalen at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af en værdighedspolitik i kommunerne. I Bornholms Regionskommune blev det besluttet, at værdighedspolitikken skulle indarbejdes i ældrepolitikken, som herefter skiftede navn til ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”. Herefter benævnt ældrepolitikken. Finanslovsaftalen for 2018 har tilføjet et punkt om pårørende til politikken, hvorfor der er nu er udarbejdet et udkast til en ny ”Ældrepolitik - en værdig ældrepleje”, hvor punktet ”Pårørende” er medtaget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Social- og Sundhedsudvalget sender udkast til revideret ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” i høring i Ældrerådet og Handicaprådet med frist d. 4. august 2018

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Indstillingen godkendt, udkastet sendes i høring i Handicapråd og i Ældreråd med frist den 4. august 2018

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeren har fastsat nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelse til at træffe beslutning om en værdighedspolitik. Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunen kan understøtte 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død. I 2018 har Ældreministeren meddelt kommunerne, at ”Pårørende” fremover skal indgå som et af de områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i politikken.

 

Social- og Sundhedsudvalget har derfor afholdt temaeftermiddag med deltagelse af Ældrerådet, Handicaprådet, ældreorganisationer og ansatte m.fl. På temaeftermiddagen var der mulighed for at drøfte de 6 punkter i værdighedspolitikken, hvor især det nye punkt om ”pårørende”, havde fokus. Temaødet tjente dels som evaluering af de nuværende punkter i politikken og dels som inspiration til det nye punkt om ”Pårørende”.

 

På temadagen blev noteret synspunkter og kommentarer fra gruppedrøftelserne. Disse synspunkter og kommentarer er tilknyttet som bilag, og vil blive inddraget i det videre arbejde med at planlægge tilbud til borgerne. Det er Center for Ældres opfattelse, at deltagerne i temaeftermiddagen i øvrigt var tilfreds med ældrepolitikken.

 

Vedr. punktet ”Pårørende”, så er det Center for Ældres opfattelse, at et generelt ønske om forventningsafstemning med de pårørende kom til udtryk på temaeftermiddagen. Dette fremgik både af et fremført oplæg fra en pårørende, af oplæg fra Ældrerådet og fra gruppedrøftelserne. Der er derfor indført et punkt i ældrepolitikken om dette:

 

I det omfang den ældre samtykker, inddrages pårørende i en forventningsafstemning om samarbejdet mellem den ældre borger, pårørende og kommunen. Dette skal understøtte, at pårørende er en ressource, men især at de pårørende kan passe bedre på sig selv og være med til at sikre, at de pårørende ikke føler sig alene i de opgaver, de måtte ønske at påtage sig.”

 

I Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 7. maj 2018 godkendte udvalget, at de midler, som kommer med finansloven for 2018 til en styrket indsat overfor pårørende til svækkede ældre, i alt 400.000 kr., bliver brugt på dels tilbud om aflastning i dagcentrene i Rønne og Nexø på helligdage, og øget fokus på tilbud om afløsning af pårørende i hjemmet.

 

Et andet punkt, som blev særligt noteret fra både de givne oplæg og fra drøftelserne, er ønsket om, at en fremtidig værdighedspolitik skal bredes ud til også at omfatte andre grupper borgere end ældre, f.eks. handicappede. Dette vil være i tråd med Social- og Sundhedsudvalget mål for budget 2019 om en tværgående værdighedspolitik for alle relevante dele af kommunens ansvarsområde. Dette arbejde vil med målets godkendelse blive iværksat ultimo 2018.                                                                                                                        

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til høring i Handicaprådet

Handicaprådet den 11. juni 2018:

Handicaprådet anbefaler Ældre og værdighedspolitikken.

Når der til efteråret arbejdes videre med værdighedspolitikken skal den udbredes til at favne mere bredt.

 

 

Sagen til høring i Bornholms Ældreråd den 19. juni 2018:

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:
Høringssvar:

”Revidering af ældrepolitik- en værdig ældrepleje”

Under forord i teksten mener vi at det bør tilføjes : I det omfang den ældre samtykker, eller pårørende har fuldmagt, inddrages pårørende i en forventningsafstemning……………

Vi mangler et overblik over effektiviteten, efter overgang fra rehabiliteringsteam til hjemmeplejen- det forlyder, at der ikke er ressourcer nok til at tage over.

Ældrerådet anbefaler at ansætte en pårørendekonsulent.

 

 

1.
Noter fra gruppedrøftelser på temaeftermiddag om værdighedspolitik (DOCX)
2.
Ældrepolitik - en værdig ældrepleje - UDKAST maj 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet

27.42.00P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

8

 

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Socialudvalget godkendte den 6. januar 2014 den nuværende kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet.

Denne foreslås ajourført og opdateret for at fremme at borgere med store plejebehov i hjemmet bedre får disse dækket i plejeboliger.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         udkast til kvalitetsstandard sendes i høring i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Udkast til kvalitetsstandard sendes i høring i Ældrerådet

Sagsfremstilling

Borholms Regionskommune, Center for Ældre, har visitationsretten til 424 plejeboliger. Boligerne ejes delvis af almene boligorganisationer og dels af Bornholms Regionskommune.

 

Kvalitetsstandarden angiver målgruppen og serviceniveauet for tildeling af plejeboliger på Bornholm. Der er i forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarden tilføjet følgende ordlyd for at fremme at borgere med store plejebehov i hjemmet bedre får dækket disse i plejeboliger:

 

”Borgere, som ønsker plejebolig på et plejecenter, er berettiget til dette, hvis prisen for plejeydelser i hjemmet overstiger prisen for plejeydelser i plejebolig”.

 

Der er desuden foretaget en række øvrige rettelser som f.eks. er af sproglig karakter, eller er udtryk for præcision af vilkår og forhold i forbindelse med ansøgning og godkendelse til plejebolig. Alle rettelser er markeret således, at det fremgår, hvor der foreslås rettelser i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen til høring i Bornholms Ældreråd den 19. juni 2018:

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:
Høringssvar

”Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger inden for ældreområdet ”.

Vi mener at det er et uværdigt træk, at det er prisen eget hjem/ plejecenter, som er afgørende for visitationen til plejecenter.

Ved befolkningen, hvordan man sender en sikker e-mail?

Ved afslag: Hvad står der i klagevejledningen?

Kan man klage andre steder udover til Center for Ældre?

 

 

 

1.
Udkast til kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Medlemsforslag om udarbejdelse af brochure vedrørende overgang til / som pensionist og den 3. alder

27.12.04A50-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Medlem af Bornholms Ældreråd Anders Knudsen har til forslag at der udarbejdes brochure vedrørende overgang til / som pensionist og den 3. alder.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Sagen til drøftelse

 

Bornholms Ælderåd, den 19. juni 2018:

Bornholms Ældreråd ønsker SOSU gruppen kontakter seniorrådgiverne og forelægger dem problematikken vedr. en evt. orienteringsbrochure til ældre. SOSU gruppen melder tilbage til ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Medlem af Bornholms Ældreråd Anders Knudsen har til forslag at der udarbejdes brochure der skal gøre det let for pensionisten i dag og i fremtiden at finde rundt i systemet.
Brochuren kunne f.eks. indeholde: ”Oplysninger på diverse opkald for hjælp, hvor man kunne søge tilskud, hvilke muligheder der eksisterer for at søge tilskud”.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

10

 

 

 

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:
Formanden har modtaget en status fra BAT vedr. passagerinformation. Der udtrykkes tilfredshed fra ældrerådet over at der monteres elektronisk information på 17 stoppesteder. det forventes at de 17 skærme er monteret senest i uge 30. Desuden opsættes der køreplaninformation på bagvæg på stoppesteder med passager ly. På stoppesteder udelukkende med stander opsættes relateret køreplaninformation udover qr-koder og rutenummer.
Medlemmer af ældrerådet har deltaget i FM 2018, Grethe Viborg, Erik A. Larsen, Kirsten Mortensen deltog i gode paneldebatter. Alle deltog efter personlige henvendelser.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

11

 

 

 

 

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:
Ældrerådsmedlemmerne fordeler den udarbejdede folder om Bornholms Ældreråd.
Der er mulighed for at få trykt visitkort via Dragenettet, afhentes på Vibegaard.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

12

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:

Formand Erik A. Larsen orienterer pressen.