Referat
Bornholms Ældreråd
09-08-2018 kl. 09:30
Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2019 i høring
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 4 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 5 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 8 Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019
  åbent 9 Kvalitetsstandard - Individuel handicapkørsel HandyBat
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Eventuelt
  åbent 12 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

1

 

 

Fraværende

Anita Mortensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Servicedirektør Johannes Nilsson deltager under behandlingen af punkt 2.

Jens Oskar Pedersen mødte kl. 9.41 under punkt 4

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2019 i høring

00.30.00Ø00-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Bornholms Ældreråd er høringsberettiget part og skal afgive høringssvar senest den 14. august 2018.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)    At høringsmaterialet til budget 2019 drøftes

b)    At der på baggrund af ovenstående drøftelse afgives høringssvar

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. august 2018:
a) Drøftet
b) Der afgives høringssvar, høringssvaret vedhæftes referatet

Sagsfremstilling

Høringsmaterialet omfatter spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag og sendes første gang i høring fra den 25. juni til den 14. august. 

De høringsberettigede parter er HovedMED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget samt kommunens centre.

Sidste frist for at indsende høringssvar er den 14. august 2018 kl. 12.00. Høringssvar indsendes pr. mail til Økonomi og Personale på oep-budget@brk.dk.

 

Materialet kan findes på kommunens hjemmeside.

 

Den koordinerende gruppe har udarbejdet udkast til høringssvar, dette vil blive forelagt det samlede ældreråd på mødet.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning om, at der skulle udarbejdes spareforslag for i alt 50 mio. kr., har de stående udvalg i juni måned besluttet hvilke spare-, udvidelses- og anlægsforslag der oversendes til budgetprocessen. Disse forslag præsenteres for den samlede kommunalbestyrelse på budgetmøde 1 onsdag den 27. juni.

Der oversendes samlet set politiske forslag for 39,0 mio. kr., da Social- og Sundhedsudvalget har besluttet ikke at fremsende spareforslag for Center for Ældre til budget 2019, idet det er besluttet at området først skal analyseres.

Der sendes et supplerende, administrativt sparekatalog for ældreområdet på samlet 11 mio. kr. i høring, som besluttet af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

1.
Høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. august 2018:

Møde med Ystads havnedirektør om det nye færgeselskab. Godt møde med grundig orientering. Tidsplaner er overholdt. Budgettet drøftet. Hvis vi skal satse på turister skal skiltning og toiletter være i orden. Der er udsendt referater fra begge møder.

1.
Referat af møde den 27.6.2018 (DOC)
2.
Referat af møde d.31.7.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. august 2018:

Besøg af Trine Dorow der orienterede om sine arbejdsområder som opgaver herunder i relation til hvilke tilbud om hjælp og ydelse. Der er mulighed for at ringe til hovednummeret og derefter bliver man henvist til det rette sted. Undersøges om oplysninger om ydelser kan lægges på nettet.

Orientering om rehabiliteringsarbejdet. Ønske om et møde den 18. september i Ældrerådet på Hjælpemiddelcentralen med rundvisning 8.45 umiddelbart inden mødet, for de der ønsker det. Tilbagemelding til sekretær om hvor mange der kommer.

Der er lidt problemer med TV udbyder på Snorrebakken og i den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på hvilke "pakker" der er mulighed for borgerne at tilkøbe, når nye plejecentre skal bygges.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. august 2018:

Der er udsendt referat.

1.
Referat af møde d. 2.8.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. august 2018:

Næste møde er den 23. august. Der har været lidt uvished omkring bagagevogne, men Molslinjen har oplyst at det bliver som hidtil.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

7

 

 

 

 

Bornholms Ældreråd den 9. august 2018:
Næste møde i Regionsældrerådet er den 16. august i Hillerød.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2018

3

 

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK har fået tilskud fra Sundheds- og ældreministeriet på 10,6 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018 til at styrke kommunens arbejde med en mere værdig ældrepleje og der er et foreløbigt tilsagn om et tilsvarende beløb i 2019.  Tilskuddet i 2019 kommer til udbetaling, hvis kommunen inden 1. november 2018 fremsender en redegørelse for anvendelse af tilskuddet i 2019. Der er derfor udarbejdet et forslag til redegørelse for anvendelse af tilskuddet i 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen

·         At fordelingen af midler i 2019 sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Forslaget til anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019 er i stort omfang en videreførelse af igangværende aktiviteter, idet det af kontinuitetshensyn anbefales at fortsætte indsatserne i 2019.

 

Tilpasningen af det rehabiliterende arbejde i Hjemmeplejen og Plejeboligerne som anbefalet i ”Kommissorium for analyse af ældreområdet” medfører dog en omprioritering mellem enkelte delprojekter i værdighedspuljen:

·         Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen (Indsats 1): I Hjemmeplejen differentieres borgerne på om de har et stort rehabiliteringspotentiale, et minimalt potentiale eller intet potentiale, og hyppigheden af tværfaglige rehabiliteringsmøder tilpasses tilsvarende. Dette vil reducere det samlede antal møder og frigive godt 0,55 mio. kr. pr. år.

·         Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre (Indsats 2): I Plejeboligområdet ophører de tværfaglige rehabiliteringsmøder. De erstattes i stedet af månedlige tværfaglige beboerkonferencer for de beboere der har eksplicitte ønsker til mål, der skal forbedre deres fysiske funktionsevne, og for beboere med risiko for funktionstab i forbindelse med sygdom og evt. indlæggelse på hospital. Dette vil reducere det samlede ressourceforbrug til møder med knap 0,55 mio. kr. pr. år.  

·         Dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre (Indsats 11):  Omlægningen af tværfaglige rehabiliteringsmøder til tværfaglige beboerkonferencer betyder også, at dokumentationskravet i forbindelse med tværfaglige rehabiliteringsmøder og rehabiliteringsplaner sænkes betydeligt, hvilket frigiver tid til samtale. Den dialogtid, som i dag anvendes til formaliserede samtaler i henhold til arbejdsgangen frigøres og ressourceforbruget reduceres med ca. 0,4 mio. kr. pr. år. 

·         Kvalitetsudvikling i det rehabiliterende arbejde (Indsats 19): Den aktuelle indsats i forhold til kvalitetsudvikling omfatter i øjeblikket til medfinansiering af 2 medarbejdere (samlet finansiering på 0,5 mio. kr.) i henholdsvis Center Ældre og Center Sundhed til generelt at understøtte kvaliteten i det rehabiliterende arbejde. Det anbefales at styrke kvaliteten og effekten af det rehabiliterende arbejde i Hjemmeplejen, hvorfor det foreslås, at der sker en styrket terapeutfaglig understøttelse af Hjemmeplejens medarbejdere i den direkte borgerrettede indsats. Dette vil styrke både medarbejdernes faglighed og effekten af deres indsats overfor borgerne med et rehabiliteringspotentiale. Den styrkede indsats kan finansieres af de frigjort frigjorte midler med ca. 1,5 mio. kr. pr. år

 

En status på øvrige indsatser under værdighedspuljen i 2018 viser, at budgettet er for højt i forhold til den faktiske aktivitet i indsats 3 ”Introduktionssamtaler til nye borgere i Hjemmeplejen” og indsats 13 ”Kørsel til aflastning og midlertidig ophold”.  Samtidig konstateres et øget pres på Sønderbo i weekends både i forhold til behovet for en rehabiliterende indsats samt i forhold til omsorgen til terminale borgere. Det anbefales derfor, at opprioritere med en sygeplejerske tilknyttet Sønderbo i dagstiden lørdag og søndag – dvs. en opprioritering af Indsats 5 ”Sønderbo – mere personale til en rehabiliterende indsats” og indsats 6 ”Sønderbo -  mere tid til omsorg til terminale borgere”.

 

I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over udmøntning af midlerne i 2019 set i forhold til budget 2018 samt i forhold til anbefalingerne til en ændret udmøntning af midlerne i 2018 jf. ”Kommissorium for analyse af ældreområdet”. 

 

Af tabellen fremgår ligeledes, hvorledes indsatsen retter sig mod de forskellige elementer i værdighedspolitikken dvs.

·         Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen (gul)

·         Selvbestemmelse (lys blå)

·         En værdig død (beige)

·         Mad og ernæring (lys lilla)

·         Livskvalitet (grøn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsats

Indsatsen retter sig mod:

Budget 2018

Forslag til ændringer i  2018

Forslag til budget 2019

1 Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.693.679

1.504.300

1.125.542

2 Tværfaglige rehabiliteringsmøder/tværfaglige beboerkonferencer på Plejecentre

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

953.753

771.497

406.986

3 Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen

Selvbestemmelse

313.870

278.990

209.230

4 Borgerambassadør

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

540.000

540.000

540.000

5 Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

573.536

636.500

762.428

6 Sønderbo - mere tid til omsorg til terminale borgere

En værdig død

286.768

318.250

381.214

7 Sønderbo - kost og rehabilitering

Mad og ernæring

361.422

361.422

361.422

8 Forebyggende hjemmebesøg

Livskvalitet

507.250

507.250

507.250

9 Mere omsorgstid i forbindelse med dødsfald på Plejecentre

En værdig død

306.563

306.563

306.563

10 Dialogtid mellem borger og personale i hjemmeplejen (Borgere, der får personlig pleje)

Livskvalitet

2.223.243

2.223.243

2.223.243

11. Mere omsorgstid/dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre

Livskvalitet

415.945

277.296

0

12 Mere tid til beboere på plejecentre, der har brug for hjælp med spisning

Mad og ernæring

1.626.011

1.626.010

1.626.010

13 Kørsel til aflastning og midlertidig ophold

Livskvalitet

288.660

240.660

144.660

19 Kvalitetsudvikling i den Rehabiliterende organisation, inkl. flere teraperuter til Hjemmeplejen

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

516.300

1.015.017

2.012.450

18 Revision m.v. 

 

25.000

25.000

25.000

I alt

 

10.632.000

10.632.000

10.632.000

 

I bilag 1 ses redegørelsen til ministeriet for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019.

 

Det skal bemærkes, at Bornholms Regionskommune fra 2018 ligeledes via bloktilskuddet har fået tilført ca. 0,4 mio. kr. årligt til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre jf. Social- og Sundhedsudvalgets udmøntning af disse midler på møde den 7. maj 2018.

 

Værdighedspuljen samt midlerne til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre skal understøtte en kommunal værdighedspolitik jf. Social- og Sundhedsudvalgs forslag til revidering af ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” på sit møde den 4. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i Bornholms Ældreråd den 9. august 2018: 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. august 2018:

Der er udarbejdet høringssvar som er vedlagt.

 

1.
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019 (DOCX)
2.
Høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Kvalitetsstandard - Individuel handicapkørsel HandyBat

13.05.18P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2018

4

 

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Trafikselskaberne, på Bornholm BAT, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede på 18 år og derover. Målgruppen er pr. 1. juli 2018 ved lov ændret til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Der er foretaget en konsekvensrettelse af kvalitetsstandarden. Konsekvensrettelserne fremgår af bilaget med rødt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Den tilrettede kvalitetsstandard tages til efterretning, og

b)    Sendes til orientering i Handicapråd og Ældreråd.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

1. juli 2018 udvides den individuelle handicapkørsel ved lov til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Baggrunden er, at Folketingets satspulje-partier i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2018 har afsat midler til at udvide individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikselskaber, således at ordningen også omfatter blinde og stærkt svagsynede. I dag omfatter den alene svært bevægelseshæmmede.

 

Det vil fortsat være Center for Ældre, som visiterer til ordningen, og BAT, der udfører kørslen. Målgruppen for udvidelsen fastsættes efter objektive kriterier, og er personer med en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre. Hvis borgeren kan dokumentere dette, f.eks. ved et udstedt kort fra Dansk Blindesamfund (kræver ikke medlemskab af foreningen), vil der ikke skulle foretages yderligere visitation.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune kompenseres via bloktilskuddet for de udgifter, der er aftalt i satspuljeaftalen. De forventede beløb til Bornholms Regionskommune er 110.000 kr. i 2018 og 225.000 kr. fra 2019 og fremover.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 9. august 2018: 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. august 2018:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

1.
Tilrettet Kvalitetsstandard HandyBat (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

10

 

 

 

 

Formanden orienterer:

a)    Henvendelse fra formand for bestyrelsen i den selvejende institution De lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker om en evt. deltagelse af ældrerådsmedlem i bestyrelsen for kollektivboligerne

b)    Udfordringer med at finde en foredragsholder på FN´s ældredag den 8. oktober 2018

c)    Deltagelse i dialogmøde med Ældreministeren den 27. august 2018

d)    Orientering om status på planlægning af studietur.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. august 2018:
a) Verner Landin er udpeget som medlem i bestyrelsen for kollektivboligerne

b) Ældrerådet vil anmode Direktør Niels Reichstein Nielsen for Hospitalet om at komme og fortælle om status for udviklingshospitalet og Leila Linden, som kan fortælle om hvordan hun ser på regionens sygehusvæsen den 8. oktober kl. 14.00 i Åkirkebyhallerne.

c) 4 medlemmer tilmeldes til dialogmøde i Slangerup med Ældreministeren.

d) Studietur den 30. oktober er under udarbejdelse og der er udsendt program.

I forbindelse med fornyelse af pas ved Borgerservice har der været lidt udfordringer og der er indkommet en klage, som Borgerservice har svaret på. Ældrerådet drøftede klage og svar og ønsker forslag fra leder af Borgerservice og ydelser til at iværksætte som foreslået.

Der skal foretages nyvalg til TV2 Bornholms bestyrelse, da Hans Henrik Viborg udtræder. Der er valg den 4. september kl. 19.00. Jens Oskar Pedersen er indstillet som medlem. Arbejdsgruppe omkring organiseringen på ældreområdet formand og næstformand supplerer hinanden efter aftale.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

11

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. august 2018:

Intet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

12

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. august 2018:

Punkt 2 - Høringssar Budget 2019

Punkt 8 - Høringssvar vedr. udmøntning af en værdig ældrepleje 2019