Referat
Bornholms Ældreråd
30-10-2018 kl. 14:30
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Opfølgning på Risikobaseret tilsyn - Hjemmeplejen Allinge 2017
  åbent 8 Socialtilsynets rapport vedr. BRKs Stof- og Alkoholbehandling
  åbent 9 Tilsyn 2018 Rehabiliteringscenter Sønderbo
  åbent 10 Medlemmer af råd, nævn mm udpeget blandt medarbejderne
  åbent 11 Mødeplan - 2019
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Eventuelt
  åbent 14 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

1

 

 

Fraværende

Anders Knudsen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018:

Udvalgsformand Leif Olsen deltog i møde med gruppen den 26.9.2018, punkter taget op med formanden fremgår af referat fra mødet. Herunder snerydning for pensionister, kommende evaluering af BATs rutestruktur. Der er modtaget resultater af en analyse af tilstanden for de Bornholms veje, tilstanden vurderes tilfredsstillende.

1.
Referat fra møde den 26. september 2018 (DOC)
2.
Referat af møde d. 24.10.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018:

Der blev holdt møde i gruppen den 22.10.2018, hvor der blandt andet blev talt om DEVIKA køkkenernes fremtid.
Der blev hold kostrådsmøde den 29.10.2018, her var der intet nyt vedr. bemeldte køkkeners fremtid.
Den 23.10.2018 var der møde i følgegruppen for den rehabiliterende organisation. SOS-gruppen er ikke enige i at følgegruppen skal nedlægges. SOS-gruppen udarbejder notat/kommentarer til nedlæggelsen af følgegruppen og sender denne til relevante parter.

1.
Referat af møde d. 22.10.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018:

Møde den 23.10.2018, referat udsendt og vedhæftet.
Der blev holdt offentligt møde med Leila Lindén og sygehusdirektøren den 12.10.2018 i Aakirkeby Hallerne, et virkeligt godt møde. Næste år koordineres emne med ældresagen og dato iagttages.
Sagsgang i forhold til sager til kommentering fra Social- og Sundhedsudvalget blev drøftet.

1.
Referat af møde d. 23.10.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018:

Den 5.11.2018 holdes ekstraordinært møde i Trafikkontaktrådet, Molslinjen deltager.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

6

 

 

 

 

Bornholms Ældreråd den 30. oktober 2018:
Møde i regionsældrerådet den 27.9.2018. Her var der et godt indlæg fra Finn Kamper om den kommende sundhedsreform. Bornholmerne skulle være opmærksomme på ikke at miste erhvervede fordele.
Oplæg fra Henrik Agersted fra Seniorerhverv Hovedstaden, der fortalte om formidling af småjobs til pensionister der gerne ville arbejde.

1.
Referat af møde i Regionsældrerådet d. 27.9.2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Opfølgning på Risikobaseret tilsyn - Hjemmeplejen Allinge 2017

29.09.20G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

10

 

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 3. september 2018 blev udvalget orienteret om udført tilsynsbesøg i hjemmeplejen i Allinge i oktober 2017. Tilsynsrapporten blev taget til efterretning og udvalget bad om en orientering om handleplanens effekt på forholdene på førstkommende møde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At opfølgningen tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018.

Opfølgningen taget til efterretning, sendes til Ældrerådet til orientering

Sagsfremstilling

Styrelsen for patientsikkerheds besøg i hjemmeplejen i Allinge mundede ud i en vurdering af ”behandlingsstedet” som blev indplaceret i kategorien mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Tilsynsrapporten er bilagt sagen her.

 

Der er følgende muligheder for kategorisering efter tilsynsbesøg:

0.        Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

1.        Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

2.        Større problemer af betydning for patientsikkerheden

3.        Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden

 

Vurderingen af hjemmeplejen i Allinge er altså i den mildeste kategori af kritik.

 

I forlængelse af tilsynsbesøget iværksattes en række foranstaltninger i en handleplan for at kvalitetssikre den sundhedsfaglige dokumentation. Handlingerne er målrettet dels mod hjemmeplejen i Allinge og dels hjemmeplejen som helhed.

 

Status på opfølgningen er, at handleplanen helt er fulgt op i hjemmeplejen Allinge, mens de resterende 6 teams kun helt har gennemført indsatserne for januar og februar, men kun delvist eller slet ikke de planlagte indsatser for maj – juni. Der er dog løbende gennemgang med medarbejderne af de retningsgivende dokumenter (juni-oktober), således at medarbejdernes forståelse for og brug af dokumenterne i det daglige arbejde løbende øges.

 

I forlængelse af mødet i SSU blev der iværksat en lille stikprøveundersøgelse af 40 borgere med ordinerede sundhedslovsindsatser, som leveres af Hjemmeplejen. Det overordnede indtryk er, at der stadig er et forbedringspotentiale i den sundhedsfaglige dokumentation – hvilket også stemmer overens med, at handleplanen ikke er gennemført fuldt ud.

 

Såvel den aktuelle status som resultatet af stikprøverne taler sit tydelige sprog om, at der skal iværksættes en ny og struktureret plan, som sikrer, at den sundhedsfaglige dokumentation forbedres.

 

I korte træk vil handleplanen fokusere på:

 

·         De elementer af handleplanen, som ikke er gennemført – såvel sidemandsoplæring af medarbejderne som sikring af, at dokumentationen er korrekt. Dette gennemføres i september og oktober, således at data er ensartet og opdateret, inden vi overgår til nyt omsorgssystem, Cura. Hvor der er mulighed for det, gives Hjemmeplejen administrativ bistand til at opdatere dokumentationen, så medarbejderne kan bruge så meget tid hos borgerne som muligt.

 

·         For at sikre, at denne handleplan følges, gennemføres der ugentlige stikprøver, som overvåger fremdriften i hvert enkelt team; der gives feed back til teamleder, som er ansvarlig for at realisere planen. Opfølgningen varetages af afdelingslederne med afrapporteringspligt til ældrechef.

 

Konklusion/resumé:

Den sundhedsfaglige dokumentation for borgere, der har ordineret sundhedslovsindsatser, som leveres af Hjemmeplejen, er ikke tilstrækkeligt fagligt funderet og detaljeret. Det betragtes som alvorligt, selvom det ikke er på de mest kritiske målepunkter, med risiko for borgers live og helse, at manglerne forefindes.

 

Som følge heraf igangsatte Hjemmeplejen ved indgangen til 2018 en læringsproces, som både skulle sikre forståelse for dokumentationskravene hos medarbejderne og at dokumentationen fremover hos alle borgere vil leve op til kravene. Imidlertid viser status i september, at læringsprocessen ikke er gennemført som planlagt, hvilket nu fører til, at Hjemmeplejen udruller en ny handleplan og sikrer dens gennemførelse ved mere systematisk opfølgning og kontrol.

 

Målet er, at den sundhedsfaglige dokumentation skal have høj kvalitet, hvilket bør komme til udtryk i, at Styrelsen for Patientsikkerhed fremover vil konstatere færre målepunkter, hvor kravene ikke er opfyldt.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil i sit møde den 5. november 2018 modtage en opdateret status på om de ønskede resultater er opnået.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 30. oktober 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018.

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Ældre, Allinge (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Socialtilsynets rapport vedr. BRK’s Stof- og Alkoholbehandling

27.06.08G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Socialtilsynet har efter anmeldt besøg den 31. maj 2018 godkendt BRK’s Stof og Alkoholbehandling. Endelig tilsynsrapport foreligger. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Tilsynsrapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

 

Sagsfremstilling

Af Socialtilsynet rapport vedr. BRK’s Stof og Alkoholbehandling fremgår det, at tilbuddet er godkendt efter SEL § 101 og SUL § 141 til målgrupper af voksne borgere i alderen 18 -85 år med misbrugsproblematikker indenfor stof og alkohol. Tilsynsrapport er lavet på baggrund af et anmeldt tilsyn den 31. maj 2018.

 

Det fremgår af rapporten, at

·         Tilbuddet er et fagligt kvalificeret tilbud til den beskrevne målgruppe og at tilbuddet samlet set har den fornødne kvalitet i forhold til socialstyrelsens kvalitetsmodel.

·         Tilbuddets faglige tilgange er angivet at være kognitiv tilgang, skadereducerende tilgang, ressourceorienteret tilgang og Compassions fokuseret tilgang.

·         Tilbuddets metoder er angivet at være: Den kognitive metode (samtalemetode), Motiverende Samtale (MI) og Compassion Fokuseret Terapi.

·         Tilbuddets målgruppe er bred og borgerne har mange komplekse problemstillinger. I forbindelse med, at borgeren indskrives i misbrugsbehandling, laves der en systematisk udredning af borgerens problematikker og i det omfang der er brug for samarbejde med eksterne aktører, inddrages disse i borgerens mål.  Borgernes fysiske og mentale sundhed prioriteres højt og tilbuddet samarbejder med relevante sundhedsinstanser, så borgernes sikres en helhedsorienteret indsats ud fra deres individuelle behov.

·         Tilbuddets fysiske rammer understøtter tilbuddets kerneydelser i form af relevante rammer for medicinudlevering, individuelle samtaler og mulighed for gruppebehandling. Tilbuddet har valgt at indrette et mindre venterum og understøtte, at borgerne, modsat tilbuddets tidligere praksis i de tidligere fysiske rammer, i stedet benytter nærtliggende samværstilbud.

 

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af udvalgte temaer. Der gives en gennemsnitlig vurdering af kvaliteten fra 1: I meget lav grad opfyldt til 5: I meget høj grad opfyldt.

 

Tilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten af BRK’s tilbud indenfor de enkelte temaer fremgår af nedenstående tabel.  

 

Tema

Tilsynets gennemsnitlige vurdering

- Uddannelse og beskæftigelse

3,5

- Selvstændighed og relationer

3,5

- Målgruppe, metoder og resultater

3,7

- Sundhed og Trivsel

4,7

- Organisation og ledelse

4,3

- Kompetencer

5

- Fysiske rammer

3,5

 

 

Det Social tilsyn peger på 2 udviklingsområder:

·         Under temaet ”Målgruppe, metoder og resultater” anbefaler Socialtilbuddet, at det på tydeligvis fremgår af den løbende dokumentation (kontinuitetsark), hvornår der er tale om et behandlende forum eller et myndighedsforum, således at borgeren kan følge, hvilken ramme og kontekst de forskellige indsatser leveres i og borgeren indgår i.

·         Under temaet ”Fysiske rammer” anbefaler Socialtilbuddet, at tilbuddet sammen med borgerne undersøger om nogle borgeres ønske om fællesskab med hinanden og med personalet kan imødekommes.

 

Leder af Misbrug oplyser, at der er er udarbejdet retningslinjer for den løbende dokumentation, så det fremgår tydeligt, om der er tale et behandlende forum eller et myndighedsforum. Endvidere er der igangsat en proces med henblik på, at få afdækket mulighederne for at imødekomme ønsket om fællesskab mellem borgere og med personalet. 

Tilsynsrapporten sendes Bornholms Ældreråd og Handicaprådet til kommentering.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Handicaprådet den 1. oktober 2018

Taget til efterretning, idet der arbejdes videre med et sted til fællesskab for gruppen.

 

 

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd den 30. oktober 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018.
Tages til efterretning.

 

 

 

1.
Endelig tilsynsrapport for Bornholms Regionskommune Stof- og Alkoholbehandling 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsyn 2018 Rehabiliteringscenter Sønderbo

27.12.16K09-0213

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

 

·         rapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 10. september 2018 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

 

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at Sønderbo opfylder funktionen som aflastningssted og sted for midlertidigt ophold, Det er også Tilsynets opfattelse, at Sønderbo forventes at kunne klare alle opgaver, så snart sygehuset udskriver borgere, som ikke kan komme hjem til eget hjem. Dette kan give meget komplekse faglige udfordringer, som søges løst på bedste vis for borgerne.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet én anbefaling:

 

•   Tilsynet anmoder ledelsen om en redegørelse for, hvordan problemet med den manglende dokumentation løses, og især, hvordan man vil løse situationen med den mangelfulde udfyldelse af de 12 sygeplejefaglige problemområder. Redegørelsen skal være Tilsynet i hænde senest d. 18. november 2018.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd den 30. oktober 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018.
Personalet føler sig presset pga. flere langtidssygemeldinger.
Tilsynet har bedt om redegørelse senest d. 18.11.2018, for hvordan problemet med manglende dokumentation løses med henblik på udfyldelse af 12 sygeplejefaglige problemområder.

 

 

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Rehabiliteringscenter Sønderbo 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Råd, nævn mm.: antal medarbejderudpegede medlemmer 

00.22.04P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

10

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er stor forskel på antallet af medlemmer i diverse råd og nævn udpeget blandt medarbejderne i BRK. Borgmesteren har efterspurgt en principiel drøftelse af, hvilke lovkrav der er for deltagelse (minimum) og af hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til rådenes opgavevaretagelse. Dette med henblik på en aktiv stillingtagen til en rimelig ensartet bemanding i og betjening af de pågældende råd og nævn nedsat af Kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    At oplægget drøftes med afsæt i:

1.    at antallet af medarbejderudpegede medlemmer ændres til 0, bortset fra i de tilfælde, hvor medlemmet har en partsfunktion og repræsenterer BRK som myndighed (se præcisering af hvilke udvalg, der er tale om i sagsfremstillingen).

2.    at antal medlemmer i Handicaprådet nedsættes til i alt 6 som beskrevet i sagsfremstillingen med virkning fra næste valgperiode.

3.    at det drøftes hvorvidt de afsatte budgetmidler skal fordeles anderledes rådene imellem

b)    At det sendes i høring og til kommentering i de berørte råd og nævn forud for endelig stillingtagen.

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018:

Ad a) Drøftet.

Ad b) Godkendt, idet sagen returnerer til behandling via Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

 

Sagsfremstilling

Som det fremgår af nedenstående oversigt er der stor forskel i antallet af medlemmer i diverse råd og nævn mm, der er udpeget blandt medarbejderne.

Som led i et generelt ønske om at bruge medarbejdernes arbejdstid på en effektiv måde er der brug for en principiel drøftelse af det reelle behov for medarbejder-medlemmer i rådene.

For nogle af rådenes vedkommende er medarbejderen part i rådet og repræsenterer kommunen som myndighed på området. Dette gælder for Børn og Ungeudvalget (medlemmet er leder af Myndighed og Tilsyn i Center for Børn og Familie), Idrættens Videns- og Kompetenceråd (medlemmet er leder af de kommunale idrætsområder), samt Trafikkontaktrådet (medlemmet er trafikchef hos BAT) og Beboerklagenævn og Huslejenævn (hvor det ene medlem er jurist og formand samt sekretær for de to nævn).

 

For de øvrige råd, nævn mm gælder at medarbejdermedlemmer har en mere understøttende funktion end en egentlig partsfunktion.

 

 

Antal medlemmer udpeget blandt medarbejdere

Sekretær for rådet, der ikke er medlem

Bemærkninger

Beboerklagenævnet

 

2

Nej

1 medlem er også sekretær, formand og har partsfunktion

Beredskabskommissionen

 

0

Ja

 

Børn og Ungeudvalget

1

Ja

Medarbejder har partsfunktion

Grønt Dialogforum

 

0

Ja

 

Handicaprådet

 

4

Nej

Sekretærfunktion ligger hos et medlem

Huslejenævnet

 

2

Nej

1 medlem er også sekretær, formand og har partsfunktion

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

 

2

Nej

1 medarbejder har partsfunktion, sekretærfunktion ligger hos det andet medlem

Integrationsrådet

 

1

Ja

Derudover deltager 1 medarbejder fra CEUB som observatør i rådets møder

Kunst- og Kulturhistorisk Råd

 

1

Ja

 

Musik- og Teaterrådet

 

1

Ja

 

Trafikkontaktrådet

 

1

Ja

Medarbejder har partsfunktion

Udsatterådet

 

4

Ja

 

Ældrerådet

 

0

Ja

 

 

En mere ensartet bemanding

En mulighed er, at i de tilfælde, hvor der er tale om en partsfunktion på vegne af BRK, fortsætter dette uændret, og i de tilfælde, hvor medarbejdermedlemmerne har en mere understøttende funktion, ændres antallet til 0, idet sekretæren vil få til opgave at være koordinerende bindeled mellem rådet/nævnet og organisationen BRK, og i de tilfælde, hvor der er dagsordenspunkter, der fordrer det, målrettet at indkalde relevante fagpersoner fra centrene.

Såfremt der er politisk opbakning til at foretage ændringer i retning mod en mere ensartet betjening af råd, nævn mm. vil vedtægter og forretningsordener for de pågældende blive tilrettet og forelagt til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

En fordel ved at medarbejdere deltager i rådsmøder i dag er, at medarbejderne fungerer som fagfolk på hver deres felter og dermed er med til at kvalificere debatten under møderne og kan besvare spørgsmål og videndele. Ved en evt. tilretning af antal medarbejder-medlemmer er tanken, at der stadig kan deltage medarbejdere i møderne, hvor det vurderes, at dette er særligt relevant for konkrete punkter på dagsordenen. Man sidder blot ikke med fast; hverken som medlem eller som tilforordnet. Ellers er sekretæren bindeleddet mellem rådet og organisationen. Det er sådan, det fx fungerer i dag i Ældrerådet.

 

Særligt vedr. Handicaprådets sammensætning
I henhold til § 37 a i lovbekendtgørelse nr. 188 af 8. marts 2018 om retssikkerhed og administration på det sociale område,skal Handicaprådet sammensættes af 3–7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer og 3–7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

Med henvisning til målet med indeværende dagsordenspunkt - at bruge medarbejdernes arbejdstid på en effektiv måde og afdække det reelle behov for medarbejder-medlemmer i rådene, foreslås, at Handicaprådet fremover skal have 6 medlemmer i alt; 3 udpeget af handicaporganisationerne og 3 udpeget af kommunalbestyrelsen. Der sidder i dag 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer i Handicaprådet og 4 medarbejdere udpeget af KB.


Derudover udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

 

Det fremgår dog af Vejledning nr. 10283 om retssikkerhed og administration på det sociale område, afsnit 424, at medlemsantal i Handicapråd kun kan ændres i forbindelse med en ny valgperiode:

”Det følger af retssikkerhedsbekendtgørelsens § 27, stk. 2, at handicaprådet nedsættes på ny hvert fjerde år, således at rådet følger den kommunale valgperiode…Medlemmerne fungerer, indtil der er indstillet eller udpeget nye medlemmer. Det vil sige, at medlemmerne af handicaprådet som udgangspunkt deltager i hele perioden på fire år... Kommunalbestyrelsen kan ikke ændre antallet af medlemmer i handicaprådet i den periode på fire år, som er handicaprådets funktionsperiode”.

 

For allerede nu at kunne frigøre medarbejdertimer fra rådsmøder er det en mulighed at ændre fordelingen af KB-medlemmer og medarbejdere, der i dag er henholdsvis to og fire.

Det fremgår af lovens bestemmelser, at der blandt de kommunalt udpegede medlemmer skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen. Fordelingen mellem kommunale medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer er ikke lovbestemt, og der ses ikke at være noget til hinder for, at der alene udpeges kommunalbestyrelsesmedlemmer som kommunale repræsentanter i handicaprådet. Kommunalbestyrelsen kan også udpege personer, som ikke er ansat i kommunen, men i selvejende institutioner eller private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Kommunalbestyrelsen bør sikre, at de kommunale repræsentanter repræsenterer flere forskellige sektorer, fx transportområdet og sundhedsområdet. Besluttes det, at alle de kommunale repræsentanter udpeges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, bør disse således repræsentere flere forskellige fagudvalg.

Såfremt sammensætningen af kommunalt udpegede medlemmer skal ændres, skal der forelægges en ny udpegningssag for kommunalbestyrelsen.

 

Afsatte budgetmidler

I takt med nedsættelsen af diverse udvalg, råd og nævn er der gennem årene blevet afsat et budgetbeløb til sekretariatsbetjening og mødeafvikling mm til rådene. Der er en del variation i disse budgetbeløb, hvorfor det skal overvejes, om der er behov for en mere ligelig budgetramme.

Nedenstående oversigt viser det årligt afsatte budget samt antal årlige møder:

·         Grønt Dialogforum: 25.000 kr. (ca. 3 møder årligt)

·         Handicaprådet: 72.000 kr. (ca. 10 møder årligt)

·         Huslejenævnet: 215.000 kr. (heri er inkluderet et administrationsbidrag på 144.000 kr. (udgift), som tilgår Sekretariatet som en indtægt) (ca. 13 møder årligt)

·         Beboerklagenævnet: 45.000 kr. (ca. 4 møder årligt)

·         Idrættens Videns- og Kompetenceråd: 9.700 kr. (ca. 5 møder årligt)

·         Kunst- og Kulturhistorisk Råd: 9.700 kr. (ca. 4 møder årligt)

·         Musik- og Teaterrådet: 9.700 kr. (ca. 4 møder årligt)

·         Integrationsrådet: 17.000 kr. (ca. 4 møder årligt)

·         Udsatterådet: 25.000 kr. (ca. 6 møder årligt)

·         Ældrerådet: 243.000 kr. (ca. 10 møder årligt)

 

Bemærk vedr. Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet er budgettet ikke udspecificeret, men hedder Råd und Fritid og Kultur, og her er budgettet på 29.000 kr. til fordeling mellem de tre råd.

Derudover er der afsat 63.000 kr. til et kulturmiljøråd, der dog pt ikke er i funktion.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018:

Bornholms Ældreråd må fastholde, at det årlige budgetbeløb på 243.000 kr. ikke kan reduceres set i lyset af de opgaver rådet udfører. Udover diæter til møder har rådet udgifter til rejser, kurser og afholdelse af offentlige møder med eksterne oplægsholdere, samt IT-udstyr.
Det skal bemærkes at rådet selv finansier en udgift på ca. 40.000 kr. til IT-udstyret og udskiftning af dette. Det skal bemærkes at de nævnte 10 møder er ordinære ældrerådsmøder, hertil kommer følgegruppemøder.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Mødeplan - 2019

27.15.00P35-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

11

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Bornholms Ældreråd skal godkende mødeplanen for 2019

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Mødeplanen til godkendelse

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

29.1.2019

26.2.2019

26.3.2019

30.4.2019

28.5.2019

25.6.2019

20.8.2019

10.9.2019

1.10.2019

29.10.2019

26.11.2019

 

Alle møder starter kl. 09,30

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

12

 

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018:

Bestyrelsen for Rønne Svømmehal har inviteret til inspirationsmøde omkring ny svømmehal.
Valg til TV 2 Bornholms bestyrelse den 21.11.2018, Rie Andersen er indstillet som kandidat af ældrerådet.
Sag vedr. medicinhåndtering blev drøftet, formanden tager sagen op i arbejdsgruppen under projekt Analyse af ældreområdet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

13

 

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018:

Intet


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

14

 

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018:

Formanden orienterer pressen.