Referat
Bornholms Ældreråd
20-11-2018 kl. 09:30
Mødelokale 1, Landemærket 26, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Evaluering af Hjemmeplejen
  åbent 8 Ældrerådets Årsberetning - 2018
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Eventuelt
  åbent 11 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2018

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 20. november 2018:

Møde den 21.11.2018.
Den 22.11.2018 møde i brugerrådet for BOFA.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2018

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 20. november 2018:

Udkast til bekymringsbrev vedr. nedlæggelse af følgegruppen for Den rehabiliterende organisation godkendt
Beboer/pårørende møde blev holdt på Snorrebakken d. 7.11.2018, herunder en diskussion af afregning af dødsboer samt personaledækningen på plejehjem.
Notat vedr. dødsboer taget til efterretning. Formanden tager et møde med skifteretten angående deres sagsbehandlingstider.
Fritvalgsordningen (f.eks. mad til de ældre) tages med på næste møde i ældrerådet, evt. til møde i Danske Ældreråd.
Ældrerådet drøftede forholdene omkring det pædagogiske måltid.

1.
Referat af møde 12.11.2018 (DOC)
2.
Udkast til bekymringsbrev (DOCX)
3.
Notat om tids- og sagsflow ved opgørelse af dødsboer (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2018

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 20.november 2018:

Møde i den koordinerende gruppe den 13.11.2018, her blev der refereret fra møde i Danske Ældreråd, hvor der blev talt om fremtidens ældreboliger. Viceborgmester Anne Thomas kommer til mødet i Ældrerådet den 29.1.2019 og orienterer om den kommende boligpolitik.

1.
Referat af møde 13.11.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2018

5

 

 

 

 

Bornholms Ældreråd den 20. november 2018:
Møde i repræsentantskabet for Regionsældreråd Hovedstaden d. 7.11.2018, referat udsendt.
Der skal være valg til Danske Ældreråd i april 2019.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2018

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 20. november 2018:

Der har været holdt møde i trafikkontaktrådet d. 5.11.2018, referatet sendt til ældrerådets medlemmer.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Evaluering af Hjemmeplejen

27.00.00G01-1629

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2018

8

 

Bornholms Ældreråd

20-11-2018

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og sundhedsudvalget besluttede i december 2017, at der via en spørgeskemaundersøgelse skulle iværksættes en evaluering af Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet. Den samlede proces skulle løbe til november 2018. Der foreligger nu en endelig afrapportering på arbejdet med evaluering af Hjemmeplejen, og der gives derfor en orientering til udvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2018:

Orienteringen taget til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

De lokale triogrupper har, som orienteret om på mødet d. 4. juni 2018, udarbejdet en handleplan for gennemgående arbejdsmiljøproblemstillinger. Der er nu arbejdet efter handleplanen, og der er udarbejdet en slutevaluering i september 2018. Handleplan inkl. slutevaluering vedlægges som bilag.

 

Der er i TRIO grupperne og sammen med medarbejderne arbejdet med følgende punkter:

 

·         Planlægning af kørelister

·         Serviceniveau og samarbejde med borgerne om dette

·         Arbejdsglæde, egne og kolleges

·         Samarbejde mellem medarbejder og leder/tillid

·         Den Rehabiliterende Organisation, herunder dokumentation.

·         Samt fysiske forhold på arbejdspladsen.

 

Evalueringen af de enkelte punkter fremgår af bilaget, men generelt kan siges, at evalueringen bl.a. viser, at det er nødvendigt med en fortløbende proces, hvis man skal vedblive at have tilfredsstillende resultater på disse vigtige områder, men også at flere, evt. modsatrettede, forhold har indflydelse herpå.

 

Evalueringen viser også, at et konstant fokus på emnerne har stor betydning for oplevelsen af at lykkes.

 

Puljen til Bedre Bemanding i Hjemmeplejen, udmøntet som FOKUS-tid, har positiv indflydelse på arbejdsglæden. 

 

Det kan konkluderes, at et fortsat fokus på emnerne i handleplanen er vigtigt, hvorfor Hjemmeplejen også ser frem til at fortsætte arbejdet i ”Analyse af Hjemmeplejen”.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd den 20. november 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 20. november 2018:

Orienteringen taget til efterretning. Formanden for ældrerådet følger op på evalueringen i følgegruppen for "Analysen på ældreområdet".

 

 

 

1.
Samler - Handleplan inkl. slutevaluering for Hjemmeplejen vedr. arbejdsmiljjøproblemer (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ældrerådets Årsberetning - 2018

27.15.00P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2018

8

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At der aftales en proces- og tidsplan for udarbejdelsen af ”Ældrerådets Årsberetning – 2018”

 

Bornholms Ældreråd, den 20. november 2018:

Udkast drøftes på ældrerådsmødet i januar 2019 og tænkes endeligt godkendt på mødet i februar 2019.
Input fra undergrupperne sendes til næstformanden, der udarbejder udkast til Årsberetning - 2018.

Sagsfremstilling

Bornholms Ældreråd udarbejder på baggrund af input fra undergrupperne en årsberetning for 2018

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2018

9

 

 

Bornholms Ældreråd, den 20. november 2018:

Den 27.11.2018 er der indkaldt til møde i Rønne Svømmehal vedr. planer for bygning af en ny svømmehal.
Den af ældrerådet indstillede kandidat til TV 2 Bornholms bestyrelse har modtaget relevant materiale fra TV 2 Bornholm og er klar til valget.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2018

10

 

 

Bornholms Ældreråd, den 20. november 2018:

Der holdes juleafslutning på mødet i ældrerådet d. 11.12.2018.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

20-11-2018

11

 

 

Bornholms Ældreråd, den 20. november 2018:

Formanden kontakter pressen.