Referat
Bornholms Ældreråd
11-12-2018 kl. 09:30
Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Udkast til boligpolitik for Bornholms Regionskommune
  åbent 8 Orientering om handlinger på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds besøg i Sygeplejen Rønne Syd
  åbent 9 Tilsyn 2018 Værestedet Blæksprutten
  åbent 10 Redegørelse for udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2018
  åbent 11 Tilsyn 2018 Plejecenter Nylars
  åbent 12 Risikobaseret tilsyn - Bornholms Kommunale Tandpleje, Tandplejen i Nexø og i Rønne
  åbent 13 Tilsynsredegørelse - personlig og praktisk hjælp i 2018 - hjemmeplejen
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Eventuelt
  åbent 16 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

1

 

 

Fraværende

Anders Knudsen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:

Næste møde 12.12.2018 hvor repræsentant fra det tekniske område i BRK vil orientere om tekniske tiltag i budget 2019.
Formanden for JUFU er inviteret til møde i jan./feb. 2019 omkring brugerråd i forhold til bibliotekerne.
Der er udsendt referat fra sidste brugerrådsmøde i BOFA.
Der planlægges besøg på Rønne Havn i foråret 2019, af det samlede ældreråd.

1.
Referat af møde 21.11.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:

Der er kommet tilbagemelding om normeringen på plejecentrene, denne er sat ned - dette respekteres af ældrerådet da det er en personalesag. Ældrerådet vil iagttage om der kommer henvendelser fra beboere/pårørende
Der vil januar 2019 blive udarbejdet et oplægfra gruppen til ældrerådet om fritvalgsordningen.
Der har været holdt møde i svømmehallens bestyrelse, der blev bl.a. talt om temperaturen i Sønderbo´s varmtvandsbassin.
Der er kommet svar fra den konstituerende kommunaldirektør på bekymringsbrevet vedr. nedlæggelse af den eksterne følgegruppe / den rehabiliterende organisation, svaret vurderes ikke fyldestgørende.
Gruppen undersøger status vedr. klippekortsordningen.

1.
Referat af møde d. 3.12.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:

Henvendelse fra borger vedr. dødsboer og sagsgange, formanden har holdt møde med skifteretten. Der blev orienteret fra mødet. Det skal noteres at eventuelle krav kommer til arvingerne og ikke til skifteretten.
Ældrerådsmødet i jan. 2019 flyttes til d. 15.1.2019, kl. 09,00 grundet foretræde af viceborgmesteren, der vil orientere om udkast til boligpolitikken. Høringsfrist d. 18.1.2019.
Sagsgang vedr. udarbejdelse af årsrapport 2018 blev drøftet, input sendes til næstformanden før ÆR. mødet d. 8.1.2019. Udkast præsenteres for ældrerådet den 15.1.2019.

1.
Referat af møde d. 4.12.2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:

Møde mandag den 17. december 2018. Ældrerådets medlem orienterede om den udsendte dagsorden. Et flertal af ældrerådet støtter den fleksible prisstruktur.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

6

 

 

 

 

Bornholms Ældreråd den 11. december 2018:
Intet møde.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Udkast til boligpolitik for Bornholms Regionskommune

03.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

17-09-2018

3

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

29-10-2018

3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

21-11-2018

23

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2018

2

 

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

7

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af drøftelserne i Klima- og Bæredygtighedsudvalget er der udarbejdet et udkast til boligpolitik, samt en revideret tidsplan for processen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    udkastet til boligpolitik sendes i høring medio oktober

b)    procesplanen godkendes

c)    mål og indsatser i boligpolitikken efter endelig godkendelse indarbejdes i de relevante udvalgs arbejdsprogrammer

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 17. september 2018:

Ad. a) udkastet sendes videre til Økonomi- og Planudvalget med få justeringer

Ad. b) anbefales

Ad. c) anbefales

 

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) det reviderede udkast til boligpolitik sendes i høring ultimo november

b) den reviderede procesplan godkendes

c) mål og indsatser i boligpolitikken efter endelig godkendelse indarbejdes i de relevante udvalgs arbejdsprogrammer

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 29. oktober 2018:

Ad. a. Oplæg til boligpolitik af 29.10.2018 anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Denne vedhæftes referatet. Mindretalsudtalelse fra Knud Henrik Folkmann fra Dansk Folkeparti om, at Dansk Folkeparti ikke kan medvirke, idet Bornholmermålene er en del af boligpolitikken.

Ad. b. anbefales

Ad. c. anbefales

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 21. november 2018:

Indstillingen anbefales. Der udtrykkes bekymring for om 8 helhedsplaner ressourcemæssigt kan realiseres.
Linda Koefod Persson kan ikke medvirke, idet Bornholmermålene er en del af boligpolitikken.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2018:

Indstillingen godkendt.

Liste O kan ikke medvirke, idet Bornholmermålene er en del af boligpolitikken.

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af Klima- og Bæredygtighedsudvalgets drøftelser af boligpolitiske emner på mødet d. 27. august forelægges her et udkast til en boligpolitik for Bornholms Regionskommune.

Boligpolitikken har til formål at fremlægge de mål og principper regionskommunen vil lægge til grund for den fremtidige udvikling på boligområdet.

Udover dette indeholder udkastet til boligpolitikken også oplæg til strategiske indsatser, som skal realisere målene.

Udkastet til boligpolitik sendes i høring hurtigst muligt efter kommunalbestyrelsens møde d. 11. oktober.

Udvalget besluttede derudover på mødet i august en ny proces:

 

Udkastet til boligpolitikken er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til KBU den 29.10.2018

I forlængelse af drøftelsen af et udkast til boligpolitik på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets møde den 17. september foreligger vedhæftet et revideret forslag til en boligpolitik (version 18.10.2018).

De primære indholdsmæssige rettelser er: 1) et afsnit om de eksisterende boliger i det indledende afsnit ”Det går godt på Bornholm” og 2) i afsnit A. Et fleksibelt boligmarked… er præciseret, at de nævnte tal er mindstetal.

Derudover er foretaget en generel gennemskrivning med sigte på at forenkle og præcisere indholdet.   

Da KBU får forelagt et revideret udkast til boligpolitik inden videresendelse til behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen, er der behov for at ændre den i sagsfremstillingen ovenfor skitserede tidsplan hvad angår politisk behandling, høring og politisk vedtagelse.

 

Revideret tidsplan

 

Politisk behandling

Udkast til boligpolitik: KBU (17. september og 29. oktober), ØEPU (21. november), KB (29. november).

 

Høring

Høringsperiode: 30. november 2018 – 18. januar 2019

Offentligt borgermøde: torsdag den 10. januar 2019

Bearbejdning af høringssvar: 21. jan. 2019 – 12. feb. 2019

 

Politisk vedtagelse

KBU: 25. februar, ØEPU: 20. marts, KB: 28. marts 2019

 

Hvem høres?

Efter forventet godkendelse af forslag til boligpolitik på kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2018 sendes forslaget i offentlig høring, som annonceres på kommunens hjemmeside og i Rytterknægten. Forslaget sendes endvidere til de, der deltog på det indledende møde om optakt til boligpolitik den 3. maj 2018 samt til Handicaprådet og Bornholms Ældreråd, der er lovgivningsmæssigt høringsberettigede. Alle høringssvar medtages.

Foruden muligheden for at afgive et skriftligt høringssvar vil der også være mulighed for at deltage i et offentligt borgermøde, der holdes torsdag den 10. januar 2019. Nærmere tidspunkt og sted annonceres samtidigt med annonceringen af høringsperioden.

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU den 21.11.2018

Det skal præciseres, at det senest opdaterede forslag til boligpolitik (vedhæftet som bilag) er navngivet ”Boligpolitik 2018 291018”. Det er dette forslag, der skal godkendes.

 

 

Til høring i Bornholms Ældreråd, med høringsfrist den 18. januar 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 11. januar 2018:

Udsat til ældrerådsmødet den 15. januar 2019.

 

 

1.
Forslag boligpolitik (DOCX)
2.
Forslag_boligpolitik_18.10.2018 (PDF)
3.
Boligpolitik 2018 291018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om handlinger på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds besøg i Sygeplejen Rønne Syd

29.09.15G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

8

 

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed var d. 3. oktober 2018 på tilsynsbesøg i Sygeplejen i Rønne Syd; der er endnu ikke modtaget en skriftlig rapport på baggrund af tilsynet, men på trods heraf har der siden besøget været gennemført kontrol af kvaliteten af medicindispenseringen hos alle borgere, som er ordineret hjælp hertil. Kontrollen blev igangsat på baggrund af, at Styrelsen fandt alvorlige fejl i to ud af to dispenseringer.

 

Der er desuden indledt et fagligt samarbejde mellem Center for Ældre og Center for Sundhed om fremtidige løsninger, så kvalitetsniveauet løftes i forbindelse med sundhedsfaglig dokumentation og medicindispensering. Arbejdet udfolder en række temaer, som tilsammen har til formål at øge patientsikkerheden.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

 

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

Orienteringen taget til efterretning og sendes til Ældrerådet til orientering.
Udvalget får en opfølgning på udvalgsmødet den 1. april 2019.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed var d. 3. oktober 2018 på tilsynsbesøg i Sygeplejen i Rønne Syd og gennemgik de retningsgivende dokumenter samt den generelle brug heraf; der var fra Styrelsen ingen bemærkninger til hverken kvalitet eller brug/forståelse af dokumenterne.

Derimod var der alvorlige fejl i begge de dispenseringer, som Styrelsen efterfølgende gennemgik. Der er tale om dispenseringer, som er delegeret til og udføres af Hjemmeplejen.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har endnu ikke fremsendt sin tilsynsrapport om besøget, men de har mundtligt orienteret om, at de forventer at påbyde Hjemmeplejen i BRK at sikre forsvarlig medicinhåndtering og at de, som følge heraf, på et reaktivt besøg vil undersøge, om påbuddet er efterlevet og dermed kan ophæves.

 

Handlinger i umiddelbar forlængelse af Styrelsens besøg

I samarbejde mellem Center for Sundhed og Center for Ældre blev der straks iværksat en omfattende kontrol af alle dispenseringer på hele øen. Ledere og medarbejdere fra de to centre har været på besøg hos næsten samtlige borgere, som er ordineret hjælp til medicindispensering.

 

Status (22. november) på kvalitetskontrollen er, at:

·         hos alle borgere, som modtager hjælp til dispensering af risikopræparater, er kontrol gennemført

·         hos alle borgere, som modtager hjælp til dispensering af social- og sundhedsassistenter, er kontrol gennemført

·         hos 80 % af alle borgere, bosat i plejeboligområdet, er kontrol gennemført. De sidste 20 % kan ikke gennemføres p.t. på grund af overgang til Cura

·         alle fundne fejl er rettet, således at kvaliteten aktuelt, som følge af kontrollen, lever op til de retningsgivende dokumenter og Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter

Det har været højt prioriteret at sikre borgerne mod risiko for fejlmedicinering og derfor er der blevet rettet fejl, både i dokumentationen og i de konkrete dispenseringer, hvor de har forekommet.  Derudover har det også været hensigten at skabe et mere detaljeret billede af, om mængden af fejl var så stor, som tilsynsbesøget kunne antyde. Det er baggrunden for beslutningen om at besøge alle borgere og ikke blot nøjes med en stikprøvekontrol.

 

Foreløbig vurdering i forlængelse af kvalitetskontrollen

Overordnet kan det konkluderes, at der er fundet alvorlige fejl ved denne medicinkontrol. Hverken omfanget af fejl eller fejlenes karakter er tilfredsstillende. At der er fejl i forhold til de retningsgivende dokumenter og i forholdet mellem det ordinerede og det faktisk dispenserede, er imidlertid ikke ensbetydende med, at borgerne reelt er blevet fejlmedicineret. Der er indbygget en række øvrige kontrolmekanismer i medicinadministrationen (hos de borgere, som får hjælp til at indtage medicinen).  Endelig skal det anføres, at der ikke har været konstateret fejl, som er en direkte trussel mod borgers liv og helse.

 

På trods af dette, ser vi med stor alvor på, at der er mange mangler i den sundhedsfaglige dokumentation og at der begås fejl i selve dispenseringsopgaven.

 

Handleplan udarbejdes

Der er en handleplan under udarbejdelse med allerede fastlagte temaer, som vil blive præsenteret i sin aktuelle form på udvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til orientering i Ældrerådet:

 

 Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:
Orienteringen taget foreløbig til efterretning, idet ældrerådet ønsker at få forelagt resultaterne fra den interne BRK undersøgelse. Ligeledes ønsker ældrerådet at få handleplanen desangående forelagt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsyn 2018 Værestedet Blæksprutten

27.12.16K09-0214

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale Tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Værestedet Blæksprutten den 17. oktober 2018. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, og gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

·         Opfølgning på tidligere tilsyn

·         Personalesituation

·         Sygefravær

·         Personalegennemstrømning

·         Samarbejde og kommunikation internt og eksternt

·         Samarbejde med pårørende

·         Medarbejderkompetencer – kompetenceudvikling

·         Hverdagen på tilbuddet

·         Planlægning af tilbuddet i forhold til den enkelte

·         Brugerindflydelse – beslutninger på fællesskabets vegne

·         Magtanvendelse - Vold (Regler, etik, moral, procedurer)

·         Videregivelse af oplysninger/indhentelse af samtykke

·         Aftaler omkring egenbetaling

·         Tilfredsheds afdækning – Brugere

·         Fysisk rundgang på tilbuddet

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Tilsynet finder, at Blækspruttens tilbud tages godt i mod af brugerne. Der opleves en høj grad af brugerinvolvering, og man oplever som bruger også at få rigtig god hjælp og støtte, uanset hvad problemet måtte være.

 

Tilsynet finder:

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Rapporten fremsendes til Handicaprådet og Ældrerådet for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til kommentering i Bornholms Ældreråd den 11. december 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:
Brugernes tilbud er tilfredsstillende - dog er de sårbare, da der ikke er økonomiske midler til vikarer.

 

1.
Tilsynsrapport Værestedet Blæksprutten 2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Redegørelse for udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2018

27.12.16K09-0216

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Socialtilsynet Hovedstaden fører driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud i Bornholms Regionskommune for at sikre, at tilbuddene lever op til de kravene i den kvalitetsmodel, som tilsynet arbejder efter. Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden re-godkendt alle ni tilbud der hører under Center for Psykiatri og Handicap. Udviklingspunkter for tilbuddene, der vil blive fulgt op på forbindelse med tilbuddenes regodkendelse (Tilsyn) i 2019 fremgår i en samlet rapport, der er med som bilag.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller, 

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle omfattede tilbud, mindst én gang om året. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

 

Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

·         Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.

·         Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.

·         Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service.

 

Socialtilsynet skal ved varetagelsen af tilsynsopgaven indhente relevant information, herunder:

·         aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet,

·         indhente oplysninger fra tilbuddet, herunder tilbuddets seneste årsrapport,

·         indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

·         indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

 

Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

 

Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:

1) Uddannelse og beskæftigelse.

2) Selvstændighed og relationer.

3) Målgrupper, metoder og resultater.

4) Organisation og ledelse.

5) Kompetencer.

6) Økonomi.

7) Fysiske rammer.

 

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal Socialtilsynet udstede påbud.

 

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 6 i lov om social service.

 

Hvis Socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold i et tilbud, skal Socialtilsynet underrette de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når disse borgere kan blive berørt.

 

Tilbud, der søger om godkendelse, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give Socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som Socialtilsynet anmoder om.

 

Socialtilsynet har i 2018 aflagt tilsynsbesøg på følgende kommunale botilbud – herunder tilbud der er leverandører til Bornholms Regionskommune:

 

•   Røbo

•   Klintebo

•   Valmuen

•   Stenbanen

•   Nexøhuset

•   Kærbygaard

•   Gartnerparken

•   Kommandanthøjen

•   Kvindekrisecentret (Endelig afrapportering mangler)

 

Af Rapport om Socialtilsyn 2018 (bilag), fremgår det, med hvilken indsats det enkelte tilbud påtænker at følge op på de udviklingspunkter der er blevet anført i forbindelse med det sociale tilsyn.

 

Samlet konklusion på udførte tilsyn i 2018

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden re-godkendt alle 9 tilbud der har været ført tilsyn med.

For syv af tilbuddenes vedkommende, har Socialtilsynet kommet med forslag til udviklingspunkter, der vil blive fulgt op på forbindelse med tilbuddenes regodkendelse (Tilsyn) i 2019.

Tilbuddene er i den forbindelse, af Center Psykiatri og Handicap, blevet bedt om ud fra hvert af deres respektive udviklingspunkter, at beskrive en handleplan for hvordan man har påtænkt at arbejde med det/de anførte udviklingspunkt(er)frem til tilsynet i 2019.

 

Rapporten fremsendes for Handicapråd og Ældreråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til kommentering i Bornholms Ældreråd den 11. december 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:
Udførte tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet:

Kærbygård: Taget til efterretning

Kommandantgården: Taget til efterretning

Røbo: Efter nyansat leder for nogle år siden, er der øget opmærksomhed på at inddrage borgerne, hvilket er positivt for trivslen.

For samtlige af tilbuddene er der forslag til udviklingspunkter, som der følges op på ved tilsyn i 2019 i form af udarbejdelse af handlingsplan.

 

 

1.
Tilsynsrapport Røbo 2018 (PDF)
2.
Tilsynsrapport Klintebo 2018 (PDF)
3.
Tilsynsrapport Valmuen 2018 (PDF)
4.
Tilsynsrpport Stenbanen 2018 (PDF)
5.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2018 (PDF)
6.
Tilsynsrapport Kærbygaard 2018 (PDF)
7.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2018 (PDF)
8.
Tilsynsrapport Kommandanthøjen 2018 (PDF)
9.
Rapport om udførte anmeldte socialetilsyn 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tilsyn 2018 Plejecenter Nylars

27.12.16K09-0211

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         At tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 07. november 2018 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Nylars.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til kommentering i Bornholms Ældreråd den 11. december 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:
Taget til efterretning. Anbefaling om gennemgang af beboerjournaler med henblik på evaluering af sundheds og servicelovs indsatser (§ 83) fremover.

 

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Plejecenter Nylars 2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Risikobaseret tilsyn - Bornholms Kommunale Tandpleje, Tandplejen i Nexø  og i Rønne

29.15.00K08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) udførte tilsynsbesøg i Bornholms Kommunale Tandpleje, Tandplejen i Nexø og Tandplejen i Rønne den 15. maj 2018. Bornholms Kommunale Tandpleje har den 13. september 2018 modtaget den endelige rapport. Konklusionen på tilsynet er, at behandlingsstedet falder ind i kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,,

·         At tilsynsrapporten tages til efterretning

 

 

 

Sagsfremstilling

STPS (tidl. Embedslægen) fører tilsyn på udvalgte behandlingssteder både i det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

 

STPS samlede vurdering efter tilsynsbesøget den 15. maj 2018 var, at Bornholms Kommunale Tandpleje, i både Tandplejen i Nexø og Tandplejen i Rønne indplaceres i kategorien:  Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Vurderingen af patientsikkerheden blev baseret på de forhold, der blev gennemgået under tilsynet og STPS har lagt vægt på: 

·         At de mangler, der blev fundet i relation til journalføring var få og spredte, og det generelle indtryk er, at journalføringen generelt lever op til lovgivningens krav.  Styrelsen fandt at det ikke var udtryk for en generel fejl og vurderede, at journalføringen generelt levede op til lovgivningens krav.

·         At klinikken ved tilsynet umiddelbart iværksatte procedure for at gennemgå materialer med overskredet holdbarhedsdato, idet sådanne blev fundet ved tilsynet.

·         At der blev konstateret mangler ved daglig rengøring og klinikkens instrukser var mangelfulde, hvorfor der blev krævet en handleplan.

·         At der manglede instruks for tandplejeres udførsel af fluorbehandling, hvorfor der blev krævet en handleplan.

Tilsynet vurderede samlet set, at der var tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden og at der kunne rettes op på disse forhold ved at udarbejde handlingsplaner og følge disses indhold.

 

Lederen af Bornholms Kommunale Tandpleje har efterfølgende udarbejdet handlingsplaner for de nævnte områder, og styrelsen har:

·         efter modtagelse af instruks for rengøring i klinikken den 27. juli 2018 modtaget vurderet, at rengøringen efterlever retningslinjerne for tandklinikker.

·         efter modtagelse af instruks vedrørende delegering af fluorbehandling samt uddybning af eksisterende instrukser den 23. august 2018 tilkendegivet, at styrelsen finder, at instrukserne indeholder en entydig og relevant fremstilling af de delegererede opgaver.

 

Lederen af den kommunale Bornholms Kommunale Tandpleje oplyser endvidere, at praksis er ændret i henhold til STPS henstilling.

Bornholms Kommunale Tandpleje varetager tandplejen for ca. 6.900 børn samt ca. 130 patienter indenfor omsorgstandplejen. Omsorgstandplejen er et tilbud til personer der bor på plejehjem, i eget hjem/ældrebolig med mange hjælpeforanstaltninger samt personer med udviklingshæmning eller en sindslidelse, men hvor personen ikke i tilstrækkeligt omfang på eget initiativ er i stand til at benytte de eksisterende tandplejetilbud i sygesikringstandplejen. Sagen er derfor sendt til kommentering i Ældreråd og i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd den 11. december 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:
Samlet mindre problemer, som der rettes op på ved udarbejdelse af handleplan.

 

 

 

1.
Tilsynsrapport, Bornholms Kommunale Tandpleje, Tandplejen i Nexø, 2018 (PDF)
2.
Tilsynsrapport, Bornholms Kommunale Tandpleje, Tandplejen i Rønne, 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tilsynsredegørelse - personlig og praktisk hjælp i 2018 - hjemmeplejen

27.36.04K09-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center for Ældre har gennemført 55 kvalitets- og tilsynsbesøg hos tilfældigt udvalgte borgere, som modtager hjemmehjælp fra enten den kommunale eller de private leverandører i 2018. Resultatet er opgjort i den årlige redegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2018.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         at tilsynsredegørelsen sendes i høring i Ældrerådet med høringsfrist til den 14. december 2018.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

Tilsynsredegørelsen sendes i høring i Ældrerådet med høringsfrist til den 14. december 2018.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter § 83 i serviceloven løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter § 83 og i henhold til kommunens kvalitetsstandard.

Tilsynet har som udgangspunkt kontrol med, at den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede, men det er også en dialog med borgerne om den oplevede kvalitet.

 

Tilsynet er organisatorisk placeret i Center for Ældre. Der er foretaget interview af 5 % af de borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp på udtræksdatoen. Der er udvalgt borgere, så man geografisk dækker hele øen, og der er en forholdsmæssig fordeling af borgere, som modtager hjælp fra den kommunale leverandør og fra de private leverandører.

 

Kvalitets- og tilsynsbesøget tager udgangspunkt i 6 spørgsmål til borgerne:

1.    Kommer hjælpen til den aftalte tid?

2.    Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?

3.    Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

4.    Medvirker hjælpen til, at du i højere grad kan klare dig selv i dagligdagen?

5.    Oplever du, at den hjælp du får, giver mulighed for at levere et godt og aktivt liv?

6.    Er du tilfreds med den leverede hjælp?

Spørgsmål 4 og 5 er nye, hvorfor der ikke er sammenlignelige tal for 2016 og 2017.

 

Tilsynet finder, at der er sket en positiv udvikling i borgernes oplevelse af kvaliteten af hjemmeplejen, men også at der kan ske forbedringer på nogle punkter. Der er derfor givet 2 anbefalinger.

 

Tilsynets anbefalinger:

·         Tilsynet finder, på baggrund af borgernes tilkendegivelser vedr. oplevelse om, hvorvidt hjælpen kommer til tiden, at indsatsen, som er igangsat i hjemmeplejen på baggrund af tidligere års anbefalinger, er i en god proces, og det anbefales at indsatsen med forventningsafstemning med borgerene fortsættes af hjemmeplejen, og at tidspunktet dokumenteres i borgernes mappe i hjemmet.

·         Tilsynet anbefaler, at hjemmeplejen stadig skal arbejde med forventningsafstemning omkring antallet af medarbejdere, som borgeren kan forvente kommer i hjemmet.  Indsatsen bør dokumenteres, så det fremgår af borgerens mappe i hjemmet, hvor mange medarbejdere, der forventes at kunne komme i hjemmet.

Anbefalingerne følges op af tilsynet i 2019.

 Tilsynet kan på baggrund af de gennemførte besøg konkludere,

 

 

Hjemmeplejens ledelse har imødeset Tilsynets rapport og konstaterer, at der er sket en positiv udvikling i borgernes oplevelse af kvalitet og tilfredshed, siden sidste tilsyn. Hjemmeplejen vil fortsat arbejde med dette og have særligt fokus på Tilsynets anbefalinger vedrørende tydeligere forventningsafstemning med borgerne omkring såvel tidspunkt for besøgene som antallet af medarbejdere, der kommer i borgernes hjem.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til høring i Bornholms Ældreråd, med høringsfrist den 14. december:

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:
Det oplyses, at der er mappe med borgeroplysninger i hjemmet - det synes vi ellers at have hørt, at der ikke må findes!
Der er større borgertilfredshed, dog er det kun en lille del, 5 % af borgerne, som deltager i kvalitets og tilsynsbesøgene.
Der er ikke udtrukket private firmaer i år.
Der er stadig problemer med, om hjælpen kommer til tiden.
Der kommer stadig mange medarbejdere i de enkelte hjem

 

 

1.
Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

14

 

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:

Valg til TV 2 Bornholms bestyrelse gav ikke valg til ældrerådets kandidat.
Invitation til samtalesalon om Sundhed og Trivsel d. 17.1.2019, Anita Mortensen og Erik A. Larsen deltager.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

15

 

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:

Ældrerådet orienterede hinanden.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

16

 

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:

Formanden orienterer pressen.