Referat
Bornholms Ældreråd
18-09-2018 kl. 09:30
Mødelokale 1, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-09-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Afbud fra Jens Oskar Pedersen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

27.03.40P27-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

18-09-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a.    at Rammeaftale 2019-2020 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde sendes i høring i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet, så høringssvar foreligger ved sagens behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018

b.    at Rammeaftale 2019-2020 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2018:

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2018:

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018:

Sagsfremstilling

 

KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 12.oktober.

 

 

 

Rammeaftale 2019-2020

 

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen.

 

I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

 

Takstaftalen for 2019-2020 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

 

Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet.

 

Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil være, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020

 

KKR Hovedstaden har på møde d. 12. juni 2018 besluttet, at fokusområdet for Rammeaftalen 2019-2020 er en aktuel og relevant tilbudsvifte i hovedstadsregionen. Fokusområdet om en relevant og aktuel tilbudsvifte vil dermed præge det udviklingsarbejde, der bliver sat i værk af Embedsmandsudvalget frem mod 2020. Tilbagemeldinger fra kommunerne er, at de oplever, at det kan være svært at finde det rette tilbud til visse typer af borgere. Det kan fx dreje sig om komplekse borgere med flere diagnoser, udadreagerende og lavt begavede borgere, borgere der lider af angst, plejekrævende borgere med misbrug m.v.

 

Det overordnede mål med fokusområdet vedr. en relevant og aktuel tilbudsvifte at få en styringsmodel, der sikrer, at tilbudsviften løbende tilpasses kommunernes behov på området og at kommunerne har adgang til en både relevant og aktuel tilbudsvifte. Dermed skal kommunerne i større grad opleve, at det er muligt at finde de rette tilbud til borgerne.

 

Fokusområdet sigter mod at udvikle:

 

·         En kontraktstyringsmodel, der sikrer, at tilbuddene møder de kommunale kvalitetskrav og strategier

·         En økonomimodel for oprettelse af specialiserede tilbud

 

Udover de ovennævnte fokusområder er der er række næsten afsluttede og igangværende udviklings- og analyseprojekter, der alle har og kan få positiv indflydelse på opgaveløsningen i BRK:

 

·         Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD

 

·         Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsydelser

 

·         Trygheds- Taskforce vedrørende forebyggelse af vold på botilbud

 

·         Styrkede indsatser overfor børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser

 

·         Kommunernes anvendelse af Børnehus Hovedstaden

 

·         Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

 

For uddybninger se bilag 1: Bilag 2 – Teknisk bilag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020

 

Styringsaftale i Rammeaftale 2019-2020

 

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i

hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

 

Styringsaftalen omfatter:

1. En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud.

2. Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen har i perioden 2011-2018 indgået aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Region Hovedstaden har indgået aftalerne fra 2014.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning.

 

Aftalen lyder:

 

·         At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014

 

Kommunerne i hovedstadsregionen vil fortsat arbejde hen imod, at det gennemsnitlige mål for overheadprocenten fortsat frem mod 2020 vil være 6 procent.

 

I takstberegningen for 2018 har kommunerne i gennemsnit anvendt en overheadprocent på 6,2.

 

Der foretages årlige analyser af udviklingen i udgifter per dag i kommunerne og Region Hovedstaden, som drøftes i KKR og kommunaldirektørkredsen (K29). Der foretages således dels en takstanalyse, dels en analyse af tillægstakster.

 

Styrings- og udviklingstiltag for 2019-2020

 

KKR Hovedstaden opfordrer hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden til fortsat at fastholde et stort fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Herunder opfordres kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden til systematisk at arbejde med følgende områder:

 

·         At kommunerne på myndighedssiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v.

 

·         At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på myndighedssiden.

 

·         At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling.

 

·         At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden for de eksisterende rammer i Styringsaftalen.

 

·         At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne.

 

·         At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne.

 

·         At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne

 

Aftale om udvikling i udgifter per dag, aftaler, takstmodel og procedurer er beskrevet i det tekniske bilag om styringsaftalen.

 

For uddybninger se bilag 2: Bilag 1 – Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 2019-2020

 

Særlige forhold i forhold til Bornholms Regionskommune

 

Børneområdet – Center for Børn og Familie

Der skal i samarbejdet være fokus på:

-      at mindske sårbarheden i forhold til de fagspecialer, som vedrører en lille målgruppe f.eks. området for hjerneskader og spiseforstyrrelser på børneområdet.

-      at bidrage til den kommunale økonomiske styring i tilknytning til regionens kapacitetstilpasninger.

-      at identificere nye målgrupper - f.eks. unge med omfattende psykiske vanskeligheder og en spiseforstyrrelse.

 

Voksenområdet – Center for Psykiatri og Handicap

Set i lyset af, at de nyoprettede særlige pladser i psykiatrien ikke matcher behovet i kommunerne, findes det meget relevant at udviklingsstrategien har fokus på at tilbudsviften passer med de tilbud som kommunerne efterspørger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 18. september 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 18. september 2018:
Bornholms Ældreråd har ingen bemærkninger til rammeaftale 2019 - 2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

 

 

1.
Bilag 2 – Teknisk bilag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020 (PDF)
2.
Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020 (PDF)
3.
Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020 (PDF)
4.
Oversigt over administrative ændringer i Rammeaftale (PDF)
5.
Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering af over-underskud (XLSX)
6.
Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af efterregulering af over-underskud og belægningsprc. (XLSX)