Referat
Bornholms Ældreråd
30-10-2018 kl. 14:31
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Opfølgning på risikobaseret tilsyn - Hjemmeplejen Allinge 2017 - Status november 2018 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

1

 

 

Fraværende

 

Anders Knudsen

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Opfølgning på risikobaseret tilsyn - Hjemmeplejen Allinge 2017 - Status november 2018

29.09.20G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

30-10-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Social og Sundhedsudvalget blev orienteret d. 3. september 2018 om udført risikobaseret tilsyn i Hjemmeplejen i 2017. Efterfølgende d. 29. september blev udvalget orienteret om hjemmeplejens opfølgning på tilsynsrapporten, og om at der i udvalget møde d. 5. november vil blive givet en opdateret status på, om resultatet fra opfølgningen har givet de ønskede resultater.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At opfølgningen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2018:

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af tilsynsbesøget iværksattes en række foranstaltninger i en handleplan for at kvalitetssikre den sundhedsfaglige dokumentation. Handlingerne var målrettede dels mod hjemmeplejen i Allinge og dels hjemmeplejen som helhed.

 

Med sundhedsfaglig dokumentation menes en række af de målepunkter, som Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger i deres tilsyn og hver der konstateredes flere fejl ved besøget i Allinge.

 

Det drejer sig om punkterne:

·         Beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer (3)

·         Oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser og aftaler med behandlingsansvarlig læge (4)

·         Aktuel beskrivelse af pleje og behandling, opfølgning og evaluering (5)

·         Informeret samtykke (6)

·         Dokumentationen er overskuelig og systematisk og føres i en journal (7)

·         Samtykkekompetence/handleevne (36)

 

Konklusionen var, at den sundhedsfaglige dokumentation for borgere, der har ordineret sundhedslovsindsatser, som leveres af Hjemmeplejen, ikke var tilstrækkeligt fagligt funderet og detaljeret.

 

Som følge heraf igangsatte Hjemmeplejen ved indgangen til 2018 en læringsproces, som både skulle sikre forståelse for dokumentationskravene hos medarbejderne og at dokumentationen fremover hos alle borgere vil leve op til kravene. Imidlertid viste status i september, at læringsprocessen ikke fuldt ud var gennemført som planlagt, hvilket førte til, at Hjemmeplejen udarbejdede en ny handleplan.

 

Der er gennemført en stikprøvekontrol i uge 42, hvor der stadig manglede 2 uger af det tilrettelagte handleplansforløb. Resultaterne er sammenholdt med tilsvarende kontrol i uge 36. Den viser fremgang på de fleste målepunkter.

 

 

Hjemmeplejen sept. og okt. 2018

Ikke opfyldt uge 36

Ikke opfyldt uge 42

Opfyldt uge 36

Opfyldt uge 42

Forbedring på antal målepunkter fra uge 36 til 42

I 40 sager er 6 af Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter kontrolleret

119

98

121

142

 

21

 

Selvom der er fremgang, er der imidlertid langt til et tilfredsstillende niveau og derfor fastholdes handleplanens elementer, og der vil fortsat blive gennemført stikprøvekontroller; desuden vil der blive udarbejdet mere specifikke mål for kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation og en mere systematiseret kontrol.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført reaktivt besøg d. 3. oktober i hjemmeplejen i Allinge (opfølgning på 2017 besøget). Rapporten herfor er endnu ikke modtaget, men vil blive forelagt udvalget, så snart den er modtaget. Det fremgik af den mundtlige tilbagemelding, at Styrelsen tydeligt kunne se, at dokumentationens kvalitet var øget betydeligt i årets løb, om end der stadig er behov for at højne niveauet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til kommentering i sit møde d. 30. oktober 2018.

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018:
Ældrerådet er opmærksomt på sagen og følger den. Ældrerådet afventer rapporten for gennemført aktivt besøg den 3. 10.2018 i hjemmeplejen.