Referat
Bornholms Ældreråd
15-01-2019 kl. 09:00
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Udkast til boligpolitik for Bornholms Regionskommune
  åbent 3 Høring af udkast til Sundhedsaftale 2019-23 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen
  åbent 4 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 5 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 6 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 7 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 8 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 9 Tilsyn 2018 Plejecenter Snorrebakken
  åbent 10 Tilsyn 2018 Plejecenter Aabo
  åbent 11 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2018
  åbent 12 Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2018
  åbent 13 Ældrerådets årsberetning - 2018
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Eventuelt
  åbent 16 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Viceborgmester Anne Thomas deltager under behandlingen af punkt 2.

Anders Knudsen forlod mødet kl. 10,35

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Udkast til boligpolitik for Bornholms Regionskommune

03.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

17-09-2018

3

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

29-10-2018

3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

21-11-2018

23

 

Kommunalbestyrelsen

29-11-2018

2

 

Bornholms Ældreråd

11-12-2018

7

 

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

2

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af drøftelserne i Klima- og Bæredygtighedsudvalget er der udarbejdet et udkast til boligpolitik, samt en revideret tidsplan for processen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    udkastet til boligpolitik sendes i høring medio oktober

b)    procesplanen godkendes

c)    mål og indsatser i boligpolitikken efter endelig godkendelse indarbejdes i de relevante udvalgs arbejdsprogrammer

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 17. september 2018:

Ad. a) udkastet sendes videre til Økonomi- og Planudvalget med få justeringer

Ad. b) anbefales

Ad. c) anbefales

 

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) det reviderede udkast til boligpolitik sendes i høring ultimo november

b) den reviderede procesplan godkendes

c) mål og indsatser i boligpolitikken efter endelig godkendelse indarbejdes i de relevante udvalgs arbejdsprogrammer

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 29. oktober 2018:

Ad. a. Oplæg til boligpolitik af 29.10.2018 anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Denne vedhæftes referatet. Mindretalsudtalelse fra Knud Henrik Folkmann fra Dansk Folkeparti om, at Dansk Folkeparti ikke kan medvirke, idet Bornholmermålene er en del af boligpolitikken.

Ad. b. anbefales

Ad. c. anbefales

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 21. november 2018:

Indstillingen anbefales. Der udtrykkes bekymring for om 8 helhedsplaner ressourcemæssigt kan realiseres.
Linda Koefod Persson kan ikke medvirke, idet Bornholmermålene er en del af boligpolitikken.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2018:

Indstillingen godkendt.

Liste O kan ikke medvirke, idet Bornholmermålene er en del af boligpolitikken.

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af Klima- og Bæredygtighedsudvalgets drøftelser af boligpolitiske emner på mødet d. 27. august forelægges her et udkast til en boligpolitik for Bornholms Regionskommune.

Boligpolitikken har til formål at fremlægge de mål og principper regionskommunen vil lægge til grund for den fremtidige udvikling på boligområdet.

Udover dette indeholder udkastet til boligpolitikken også oplæg til strategiske indsatser, som skal realisere målene.

Udkastet til boligpolitik sendes i høring hurtigst muligt efter kommunalbestyrelsens møde d. 11. oktober.

Udvalget besluttede derudover på mødet i august en ny proces:

 

Udkastet til boligpolitikken er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til KBU den 29.10.2018

I forlængelse af drøftelsen af et udkast til boligpolitik på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets møde den 17. september foreligger vedhæftet et revideret forslag til en boligpolitik (version 18.10.2018).

De primære indholdsmæssige rettelser er: 1) et afsnit om de eksisterende boliger i det indledende afsnit ”Det går godt på Bornholm” og 2) i afsnit A. Et fleksibelt boligmarked… er præciseret, at de nævnte tal er mindstetal.

Derudover er foretaget en generel gennemskrivning med sigte på at forenkle og præcisere indholdet.   

Da KBU får forelagt et revideret udkast til boligpolitik inden videresendelse til behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen, er der behov for at ændre den i sagsfremstillingen ovenfor skitserede tidsplan hvad angår politisk behandling, høring og politisk vedtagelse.

 

Revideret tidsplan

 

Politisk behandling

Udkast til boligpolitik: KBU (17. september og 29. oktober), ØEPU (21. november), KB (29. november).

 

Høring

Høringsperiode: 30. november 2018 – 18. januar 2019

Offentligt borgermøde: torsdag den 10. januar 2019

Bearbejdning af høringssvar: 21. jan. 2019 – 12. feb. 2019

 

Politisk vedtagelse

KBU: 25. februar, ØEPU: 20. marts, KB: 28. marts 2019

 

Hvem høres?

Efter forventet godkendelse af forslag til boligpolitik på kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2018 sendes forslaget i offentlig høring, som annonceres på kommunens hjemmeside og i Rytterknægten. Forslaget sendes endvidere til de, der deltog på det indledende møde om optakt til boligpolitik den 3. maj 2018 samt til Handicaprådet og Bornholms Ældreråd, der er lovgivningsmæssigt høringsberettigede. Alle høringssvar medtages.

Foruden muligheden for at afgive et skriftligt høringssvar vil der også være mulighed for at deltage i et offentligt borgermøde, der holdes torsdag den 10. januar 2019. Nærmere tidspunkt og sted annonceres samtidigt med annonceringen af høringsperioden.

Supplerende sagsfremstilling til ØEPU den 21.11.2018

Det skal præciseres, at det senest opdaterede forslag til boligpolitik (vedhæftet som bilag) er navngivet ”Boligpolitik 2018 291018”. Det er dette forslag, der skal godkendes.

 

 

Til høring i Bornholms Ældreråd, med høringsfrist den 18. januar 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 11. december 2018:

Udsat til ældrerådsmødet den 15. januar 2019.

 

Bornholms Ældreråd, den 15. december 2018:
Ældrerådet finder forslaget til boligpolitik som et godt oplæg til fremtiden for Bornholms udvikling.
Vi kan med tilfredshed konstatere, at man anser boligpolitikken som et styringsredskab til planlægning i såvel fysisk som økonomisk henseende.
som en logisk konsekvens heraf savner vi en mere differentieret fordeling af boligerne tilgodeseende ikke alene en centralistisk udvikling på Bornholm baseret på boligselskabernes interesser.
Ældrerådet skal endvidere påpege, at den vedtagne boligpolitik (som styringsredskab) skal medføre logiske konsekvenser for øvrige politikker f. eks. skoler, børnepasning, offentlig trafik, offentlig service (biblioteker, medborgerhuse, døgnpleje mv.) samt dagligvareforsyning - også kaldet infrastruktur - og dermed skal der også reservere økonomisk råderum tilgodeseende behov og ikke alene baseres på en ø-dækkende optimering.
Ældrerådet hilser med tilfredshed, at boligpolitikken omtaler ældrevenlige og handicapvenlige boliger med fællesfaciliteter. Også boliger, der kommer til at ligge i en prisklasse, som ældre pensionister kan betale.
For såvel eksisterende som kommende boliger skal tilgængeligheden være i top - her tænkes ikke alene på boligernes indretning, men også til og frakørsler på veje og stier - og herunder specielt vedligeholdelsen heraf.
Endelig skal man være opmærksom på de mange ideer om alternative byformer/boligformer/størrelser det pt. drøftes og give plads til eksperimentering.

 

 

 

1.
Forslag boligpolitik (DOCX)
2.
Forslag_boligpolitik_18.10.2018 (PDF)
3.
Boligpolitik 2018 291018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Høring af udkast til Sundhedsaftale 2019-23 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen

29.30.08A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget godkender

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Job, Udvikling og Fritidsudvalget orienteres

 

 

 

Resumé

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis.  Den enkelte kommunalbestyrelse og regionen skal indgå en ny sundhedsaftale for perioden 2019-2023. 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)    at udkast til Sundhedsaftale 2019-23 mellem Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis drøftes med henblik på udarbejdelse af høringssvar

b)    at udkast til Sundhedsaftale 2019-23 mellem Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis sendes til orientering til Børne- og Skoleudvalget samt Job, Udvikling og Fritidsudvalget

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

 

Sagsfremstilling

Arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, der består af 5 medlemmer udpeget af regionsrådet, 5 medlemmer udpeget af KKR i Region Hovedstaden og 2 medlemmer udpeget af Praksisudvalget for Almen Praksis i Region Hovedstaden.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden har udsendt et høringsudkast til Sundhedsaftale 2019 -2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.  Frist for fremsendelse af kommentarer er senest den 28. februar 2019.

 

Pejlemærkerne for Sundhedskoordinationsudvalgets arbejde med den kommende sundhedsaftale har været

·         Borgeren i centrum – bl.a. ved at inddrage borgerrepræsentanter allerede i udviklingen af Sundhedsaftalen

·         Samarbejdskultur og sammenhængskraft – bl.a. med fokus på at nedbryde økonomiske, organisatoriske og kulturelle forskelle. 

·         Input fra dialogmøde med politikere, patientforeninger, brugerrepræsentanter og fagpersoner i maj 2018.

Sundhedskoordinationsudvalget har desuden lagt vægt på en enkel og fokuseret sundhedsaftale, med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed.

 

Med få udvalgte fokusområder sigtes efter en dynamisk sundhedsaftale, hvor der undervejs i perioden kan udpeges nye fokusområde og justeres i de indsatser, som der arbejdes med inden for de enkelte fokusområder. Formålet er gennem hele aftaleperioden at koncentrere indsatsen om de områder, hvor der er størst behov for at videreudvikle samarbejdet om kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Samtidig giver det også plads til at arbejde med de nationale tiltag inden for det tværsektorielle område, som løbende gives til regioner og kommuner.

 

I aftaleudkastet indgår der derfor 3 fokusområder og i alt 5 mål. De 3 fokusområder med underliggende mål er følgende:

     I.        Ældre og borgere med kronisk sygdom

·         Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.

·         Alle ældre borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

   II.        Borgere med psykisk sygdom

·         Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.

  III.        Børn og unges sundhed

·         Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.

·         Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

 

Fokusområderne og målene er udvalgt med afsæt i den brede dialog med politikere, patienter/borgere, praktiserende læger, fagfolk fra kommuner og regioner, som Sundhedskoordinationsudvalget har haft undervejs i processen med at udarbejde udkastet til den kommende sundhedsaftale.

 

Organisering af arbejdet med Sundhedsaftalen  

Udvikling og konkretisering af Sundhedsaftalens mål er i de tidligere Sundhedsaftaler primært sket i regi af Den Administrative Styregruppe under Sundhedskoordinationsudvalget samt i diverse tværsektorielle temagrupper med reference til Den Administrative Styregruppe. 

 

De lokale Samordningsudvalg omkring de enkelte hospitaler - hvor der sidder repræsentanter fra såvel hospital, kommune og almen praksis - har primært haft til opgave understøtte effektiv implementering og opfølgning på de konkrete indsatser i de tidligere sundhedsaftaler.

 

Som noget nyt lægges i den nye sundhedsaftale op til, at de lokale samordningsudvalget i langt højere grad vil blive inddraget i arbejdet med konkretisering og implementering af sundhedsaftalens målsætninger, så der udvikles gode lokale løsninger.  Og Samordningsudvalgene kan derudover også varetage opgaver for hele regionen, således at et samordningsudvalg kan byde ind på en opgave med at konkretisere et mål inden for et fokusområder med henblik på efterfølgende implementering i hele regionen. 

De lokale Samordningsudvalg får dermed en ny rolle, da de både vil arbejde i et udviklingsspor, som kan være på lokalt eller regionalt niveau, og i et driftsspor.

 

Den videre proces:

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden har udsendt høringsudkastet til Sundhedsaftale 2019 -2023 med frist for fremsendelse af kommentarer er senest den 28. februar 2019. Derefter tilrettes udkastet til Sundhedsaftale 2019 - 2023 med afsæt i de indkomne høringssvar. Den 23. april 2019 forventes Sundhedskoordinationsudvalget at godkende forslaget til sundhedsaftalen, hvorefter sundhedsaftalen sendes til godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i alle 29 kommuner i Regionen. 

Dette skal ske inden 1. juli 2019, hvor aftalen skal indsendes til godkendelse i Sundhedsministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbart knyttet økonomi til Sundhedsaftalen. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

For at kunne overholde fristen for fremsendelse af kommentarer til sundhedsaftalen har denne været sendt i høring i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet inden den politiske behandling. 

 

Til høring i ældrerådet den 15. januar 2019:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:

Der udarbejdes høringssvar d. 22.1.2019 umiddelbart efter sagen er behandlet i Region Hovedstadens Ældreråd

 

 

 

1.
Høringsudkast til Sundhedsaftale 2019 -2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis. (PDF)
2.
Høringsbrev (PDF)
3.
Høringsparter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:

Der blev december 2018 holdt møde med kontaktperson på det tekniske område, der blev talt om økonomien i den nye LED gadebelysning og mulighederne for at der er lys alle nætter. Der blev desuden talt om sti i privat beboerforening i Gudhjem, her henvises beboerne til at kontakte formanden for NMU
Den 16. januar 2019 holdes møde med formanden for JUFU, her tales brugerråd for bibliotekerne og anvendelse af kommunens købte ejendom, Dams Gård.
Der planlægges i foråret 2019 møde i BAT´s brugerråd, hvor der skal tales om den fremtidige busdrift.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:

Møde i SSU gruppen, den 7.1.2019, der efterspørges notat om klippekortsordningen fra ældrechefen, dette under vejs.
Temadag om udsatte borgere d. 21.1.2019, ældrerådet takker for invitationen, men der er ikke mulighed for deltagelse fra ældrerådet.
Der efterspørges referat fra Ældrepolitisk Analysegruppe, formanden orienterede om at der vil komme en opsamling i marts 2019 og henviser til pressemeddelelser der udsendes efter de respektive møder.
Grethe Viborg og Anita Mortensen deltager i samtalesalon om Sundhed og Trivsel d. 17.1.2019.

1.
Referat af møde d. 7.1.2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:

Der blev på møde d. 8.1.2019 bl.a. talt om kontaktbøger ude på plejecentrene, gruppen er oplyst at der ikke foreligger journaloplysninger i disse bøger, kun praktiske oplysninger.

1.
R5eferat af møde d. 8.1.2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

7

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:

Ingen deltagelse i møder siden sidste Ældrerådsmøde.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

8

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:

Møde i trafikkontaktrådet d. 17. december 2018, der blev refereret fra mødet.
Næste møde d. 21.2.2019.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsyn 2018 Plejecenter Snorrebakken

27.12.16K09-0212

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har, henholdsvis den 31. august 2018 (afdelingerne A+B), den 30. august 2018 (afdelingerne C+D), den 29. november 2018 (afdelingerne E+F), samt den 01. oktober 2018 (afdelingerne GH+IJ), aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

 

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboere/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk - Plejecenter Snorrebakken

Det er Tilsynets samlede indtryk, at afdelingerne på Plejecenter Snorrebakken yder beboerne en god og tryg hverdag.

 

Der er samlet set fokus på at arbejde med at sikre at den enkelte beboer er mest og længst muligt i eget liv, og det er Tilsynets opfattelse, at beboerne på Snorrebakken samlet set modtager en god og kvalificeret pleje og omsorg.

 

Hvor der i forbindelse med tilsynene er blevet givet anbefalinger hvor der skulle følges op inden næste års tilsyn, har Tilsynet, i alle tilfælde, modtaget en skriftelig tilbagemelding på disse anbefalinger.

 

Afdelingerne A+B

Det er Tilsynets oplevelse, at Snorrebakken afdeling. A+B er et godt og hjemligt sted for beboerne. Der er en respektfuld omgangstone mellem medarbejderne og beboerne, hvor beboernes behov er i fokus.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Afdelingerne C+D

Det er Tilsynets oplevelse, at afdeling C og D på Snorrebakken giver beboerne et godt ophold i plejecenteret. Det er gode muligheder for aktiviteter, om end der kunne ønskes mere struktur på klippekortsaktiviteten.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet 3 anbefalinger:

 

•   Tilsynet anmoder om en redegørelse for, hvordan sygefraværet søges nedbragt senest 18. november 2018, herunder om der er grundlag for medarbejdernes opfattelse af at manglende ressourcer fører til højere sygefravær i afdeling C.

 

•   Det anbefales, at der kommer struktur på aftalerne om klippekort med borgerne, at aftalerne dokumenteres i CARE, og at aftalerne overholdes som enhver anden ydelse, som beboerne skal have. Der følges op i næste års Tilsyn.

 

•   Tilsynet anbefaler, at leder indsender er redegørelse for, hvordan det sikres at beboerdokumentationen fremover er fyldestgørende. Der følges op i næste års tilsyn.

Afdelingerne E+F

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken, afdelingerne E+F oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Der tilbydes en bred række tilbud om aktiviteter og ture som beboerne har mulighed for at deltage i.

 

Tilsynet oplever personalegruppe, der er besiddelse af et godt fagligt niveau, og udfører plejen og omsorgen med respekt for beboerne.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Afdelingerne GH+IJ

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Snorrebakken, afdelingerne GH+IJ oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Der tilbydes en bred række af aktiviteter og ture, som beboerne har mulighed for at deltage i.

 

Tilsynet oplever en personalegruppe, der er besiddelse af et godt fagligt niveau, og udfører plejen og omsorgen med respekt for beboerne.

 

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Den samlede rapport fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har den 15. november 2018 modtaget en fyldestgørende opfølgning på de anbefalinger der blev givet i forbindelse med tilsynet på afdelingerne C+D

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd den 15. januar 2019:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:
tages til efterretning idet Snorrebakken generelt er et godt sted at bo, med et fagligt velkvalificeret personale.
På afdeling C+D er der imidlertid givet 3 anbefalinger:
Arbejde på at nedbringe sygefravær
Der synes ikke at være sammenhæng, mellem medarbejdernes og ledernes syn på det daglige arbejdspres på personalet
Manglende struktur og dokumentation m.h.p. klippekortordningen.
Beboerdokumentationen skal ajourføres.
Der er ledelsesmæssig bekymring, da der ikke er afsat ressourcer  / økonomi til implementering af Cura (nyt IT-system).

 

 

1.
Tilsynsrapport 2018 Snorrebakken A+ B - Slut (DOC)
2.
Tilsynsrapport 2018 Snorrebakken C+D - Slut (DOC)
3.
Tilsynsrapport Snorrebakken E+F 2018 (DOC)
4.
Tilsynsrapport Snorrebakken GH+IJ - Slut (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tilsyn 2018 Plejecenter Aabo

27.12.16K09-0210

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

10

 

vem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller

·         At tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 12. november 2018 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Aabo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Åbo oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Der tilbydes en bred række tilbud om aktiviteter og ture som beboerne har mulighed for at deltage i.

 

Tilsynet oplever personalegruppe, der er besiddelse af et godt fagligt niveau, og udfører plejen og omsorgen med respekt for beboerne.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

 

 

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har, den 05. december 2018, modtaget en fyldestgørende redegørelse for hvordan ledelsen påtænker at arbejde med nedbringelse af sygefraværet.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd den 15. januar 2019:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:
Taget til efterretning idet beboerne er glade for at bo på Åbo, men har nu en periode haft en svær tid pga. højt sygefravær og derfor ofte vikardækning.
Tilsynet anbefaler, at leder arbejder med nedbringelse af sygefraværet hvor af en stor del er arbejdsrelateret stress.
Der anbefales personaleinformation om dokumenter og vejledning omkring genoplivning, samt dokumentation af dette.
Implementering af Cura tager tid, hvor manglen af Pcére besværliggør det yderligere.

 

 

 

 

1.
Tilsynsrapport 2018 Plejecenter Åbo (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2018   

27.12.16K09-0215

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget til efterretning

Resumé

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 fastslår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

 

Tilsynet har i 2018 gennemført 9 anmeldte dialogbaserede tilsyn i dagtilbuddene (§104) på de nedenstående tilbud:

 

•   Sandemandsgården

•   Ressourcevejen

•   Område Øst (Åsen og Fontænehuset)

•   Område Vest (Vestergade og Midtpunktet)

•   Værestedet Blæksprutten

•   Klippely

•   Team Østergade

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger selv sit tilsyn. Jfr. de vedtagne retningslinjer baserer tilsynet sig dels på dialog og dels ved en fysisk gennemgang af tilbuddet. Tilsynet er et anmeldt dialogtilsyn, men jfr. retningslinjerne, kan der også foretages uanmeldte tilsyn. 

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse, at:

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·         forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

I forbindelse med hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget og i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, efter kommentering i Handicaprådet.

 

I tilsynet deltager, foruden tilsynspersonerne fra Center Ældre og Center Psykiatri og Handicap, teamlederen, medarbejder-, beboer/bruger- og pårørenderepræsentanter.  Der gennemføres, hvor dette er muligt, interviews med brugerrepræsentanter og pårørende.

 

Interviewene gennemføres efter en fastlagt guide, således at man sikrer, at der kommes rundt om alle væsentlige spørgsmål. Der gives desuden mulighed for drøftelse af de problemstillinger, som den/de interviewede måtte ønske at drøfte.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport efter en vedtaget skabelon.

Tilsynsrapporten indeholder følgende hovedpunkter:

 

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser

·         Retssikkerhed

·         Administration af beboermidler, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelse/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Øvrige

·         Samlet indtryk af tilbuddet

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2018, samlet konkludere:

 

 

 

·         At der arbejdes forebyggende ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

Tilsynet vil også i 2019 have nedenstående særlige fokusområder:

 

 

 

 

Rapporten fremsendes for Handicapråd og Ældreråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd den 15. januar 2019:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:
Tages til efterretning, idet der generelt er meget velfungerende tilbud og veluddannet, engageret personale.
Vi bemærker os at på sandemandsgården har en borger fået en alarm, som personalet tilsyneladende ikke er instrueret i eller har ressourcer til at reagere på.
På værestedet Blæksprutten er der stadigvæk fokus på sårbarhed i forbindelse med sygdom, da der ikke er økonomiske midler til vikar.
Klippely (skovhjælperne) er meget velfungerende og giver brugerne arbejdsidentitet.

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Sandemandsgården 2018 (DOC)
2.
Tilsynsrapport Ressourcevejen 2018 (DOC)
3.
Tilsynsrapport Område Øst 2018 (DOC)
4.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2018 (DOC)
5.
Tilsynsrapport Værestedet Blæksprutten 2018 (DOC)
6.
Tilsynsrapport Klippely 2018 (DOC)
7.
Tilsynsrapport Team Østergade 2018 (DOC)
8.
Rapport om udførte tilsynsbesøg i §104 dagtilbud på voksenhandicapområdet 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2018   

27.66.08K09-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet for perioden 01. januar 2018 – 31. december 2018.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller, 

•                at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Der ligger en lovmæssig forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124, og der ligger tillige i lovgivningen en klar skelnen mellem, at indgrebene skal udføres ud fra hensyn til bl.a. mindsteindgrebsprincipperne, ud fra en vurdering af faren for væsentlig personskade og sikring af omsorgsforpligtelsen overfor den enkelte borger.

 

Center for Psykiatri og Handicap har i perioden 01. januar 2018 – 31. december 2018 modtaget i alt 51 indberetninger omfattende 26 borgere fordelt på 10 tilbud (bo- og dagtilbud). 

 

Der er i 2018 indberettet efter nedenstående §§:

 

·         §125 om personlige alarm- og pejlesystemer

·         §126 om fastholdelse

·         §128 om anvendelse af beskyttelsesmidler

 

 

 

 

 

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

50 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

1 magtanvendelser, foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

Indberetningerne omfatter samlet 26 borgere. Der er i øvrigt tale om fald i antallet af ulovlige magtanvendelser fra 5 til 1.

 

I de tilfælde hvor en magtanvendelse er blevet vurderet til at være ulovlig, har leder på det pågældende tilbud hvor den ulovlige magtanvendelse, blevet bedt om at indskærpe praksis over for den/de givne medarbejder(e), eller blevet bedt om at sikre en evt. anden pædagogisk/praktisk procedure.  Myndigheden har i de tilfælde, hvor magtanvendelsen har været kendt ulovlig, vurderet at den ulovlige magtanvendelsen har været udført efter med den mindst mulige indvirkning overfor borgeren, og således (trods den har været ulovlig) taget sit udgangspunkt i reglerne omkring mindsteindgrebs-principperne.

 

Ingen af de indberettede ulovlige magtanvendelser har fået særlige personalemæssige konsekvenser overfor den/de givne medarbejder(e). Borgeren/personlig værge har ikke i nogle af tilfældene, hvor magtanvendelsen er blevet erkendt ulovlig, ønsket, at indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen.

 

I forhold til antallet af indberetninger foretaget 2017, er der tale om et fald i det samlede antal indberetninger på voksenhandicapområdet fra 69 til 51.

 

Der er noteret en minimal stigning i antallet af indberetninger foretaget efter § 126 (Fastholdelse og føren) med 25 indberetninger i 2017 og 26 indberetninger 2018. Det er et fald i antallet af indberetninger efter § 128 (Brug af blød stofsele) hvor der i 2018 er foretaget 16 indberetninger mod 27 i 2017.

 

Omvendt er der sket en stigning i antallet af indberetninger efter § 125 (Personlige alarm- og pejlesystemer) fra 0 i 2017 til 10 i 2018. Endelig er der sket et meget markant fald i antallet af indberetninger efter § 126a (Fastholdelse i hygiejnesituationer) fra 18 i 2017 til 0 i 2018.

 

Magtanvendelsernes fordeling på antal borgere, er faldet med 5 borgere - Fra 30 borgere i 2017 til 25 borgere i 2018.

 

Det er også i 2018 Center for Psykiatri og Handicaps oplevelse, at tilbuddene indenfor voksenhandicapområdet, til stadighed tager forpligtigelsen om at indberette indgreb i selvbestemmelsen alvorligt, og til stadighed arbejder på, gennem et godt fagligt fokus, at finde alternativer i løsningen af pædagogiske problemfelter omkring borgerne.

 

Voksenhandicaptilbuddene og UCC (Pædagog- og PAU uddannelsen) har også i 2018 løbende efterspurgt undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser. Undervisningen er givet af Center Psykiatri og Handicap.

 

Alle regionskommunens dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for brug- og indberetning af magtanvendelser, der tillige er at finde på Dragenettet.

 

Rapporten fremsendes for Handicapråd og Ældreråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til kommentering i Bornholms Ældreråd den 15. januar 2019:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:
Taget til efterretning, idet det må siges at være tilfredsstillende med et fald af indberetninger i forhold til 2017, både i lovlige og ulovlige magtanvendelser.
51 indberettede magtanvendelser.

heraf 1 ulovlig magtanvendelse - fastholdelse.
Disse anmeldelser er på 26 personer i alt .

 

1.
Årsrapport 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Ældrerådets årsberetning - 2018

27.15.00P00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

13

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)    At udkast til årsrapport 2018 drøftes

b)    At årsrapport 2018 godkendes

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:

a) Drøftet
b) Godkendt, med indkomne rettelser.

Sagsfremstilling

Udkast til Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2018 drøftes på mødet den 15. januar 2019 og indstilles til godkendelse på samme møde.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

1.
Udkast til årsberetning 2018 (DOCX)
2.
Bornholms Ældreråd - Årsrapport 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

14

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:

Ældrerådet bemyndiger formanden til at udarbejde et indlæg med fokus på de ældre, som supplement til den verserende debat om nedlæggelse af regionerne.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

15

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:

Intet


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-01-2019

16

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. januar 2019:

Formanden orienterer pressen