Referat
Bornholms Ældreråd
02-05-2019 kl. 09:30
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Høringsudkast til Folkesundhedspolitik
  åbent 8 Høring af udbudsmateriale - Genbrugshjælpemidler
  åbent 9 Redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 2018
  åbent 10 Opfølgning vedrørende handleplan på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds besøg i Sygeplejen Rønne Syd
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Eventuelt
  åbent 13 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Kirsten Mortensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

2

 

 

 

Bornholms Ældreråd, den 2. maj 2019:

Møde den 25. april 2019, holdt i BOFAS affaldstårn.
På mødet blev der orienteret om det kommende udbud. BOFA vil bruge erfaringerne fra Hasle-forsøget fremadrettet indgå og BOFA vil meget gerne bruge Ældrerådet fremadrettet i forhold til planlægning af affaldshåndtering. Der planlægges efter en fællesstudietur i august 2019, emnet er affaldshåndtering i en anden kommune. BOFA vurderer at det planlagte fællesmøde/off. møde i oktober 2019 måske er for tidligt i forhold til BOFA´s muligheder for at fremlægge nyt omkring den kommende affaldshåndtering.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

3

 

 

 

Bornholms Ældreråd, den 2. maj 2019:

Møde den 23.4.2019.
Der blev drøftet problematik omkring akutpladser. Problematikken er vendt med Danske Ældreråd på netop afholdt repræsentantskabsmøde, her var holdningen at Danske Ældreråd går ind i sagen.
Møde med DEVIKA, hvor der blev spurgt ind til ældrerådets holdning til, såfremt der kommer en stigning på de økologiske produkter. Ældrerådet har den holdning at prisstigningen skal kendes før det er muligt for ældrerådet at vurdere på sagen. Gruppen følger op på forholdet om prisstigningernes størrelse. Ældrechefen forespørges om priserne på bemeldte mad- leverancer til plejecentre og beboere i eget hjem er fastsatte fra centralt hold eller fra BRK.
Referat fra ældreanalysen blev berørt i gruppen og på ældrerådet.

 

1.
Referat fra 23-04-2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 2. maj 2019:

Kontakt med Rønne Havn om en besigtigelse på havnen i forbindelse med besigtigelsesturen d. 25.6,2019 der også indbefatter planlægning af besøg på Bornholms Kunstmuseum.

Problematik omkring akutpladser blev drøftet, nævnt under punkt 3.

Problematik om evt. prisstigninger på økologiske produkter, nævnt under punkt 3, blev berørt.
Henvendelse fra Bornholms Bibliotek om Ældrerådet kunne stille med hold til E-sport til det kommende Folkemøde, Ældrerådet stiller ikke med hold.

Der blev givet en orientering om formandsvalget i Danske Ældreråd. Mogens Rasmussen blev valgt.

Besøg af borgmesteren den 28. maj 2019, emnerne er budget 2020 og ældreanalysen

Koordinationsgruppen er inviteret til møde i integrationsrådet d. 4.9.2016, kl. 17, i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

5

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 2. maj 2019:

Der blev på Ældrerådsmødet orienteret fra repræsentantskabsmødet og den efterfølgende konference i Danske Ældreråd d. 29.-30 april 2019.
Jens Oscar Pedersen foreslog på konferencen at der nedsættes et presse- og medieudvalg, dette blev positivt modtaget.
Desuden blev der orienteret fra diverse arbejdsgrupper, herunder emner som ældres problematikker med adgang til IT, misbrugsproblemer og deltagelse i kommunale opgaver.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Høringsudkast til Folkesundhedspolitik

29.09.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-04-2019

3

 

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til procesplanen for arbejdet med en folkesundhedspolitik foreligger nu et høringsudkast til en folkesundhedspolitik for Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller, 

·         at udkast til folkesundhedspolitik sendes i en bred høring, jf. forslag til høringsparter

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede på sit møde i marts 2019 et foreløbige udkast til en folkesundhedspolitik for Bornholms Regionkommunen, hvor både layout og indhold var i proces.

 

Nu foreligger et forslag til folkesundhedspolitikken, hvor både indhold og layout er ved at tage endelig form. I forhold til det foreløbige udkast som udvalget behandlede på sit møde i marts er der sket en sprogmæssig/formidlingsmæssig opstramning, og der er valgt et layout og en grafik, der understøtter folkesundhedspolitikkens fokusområder.  

 

Udvalget besluttede på sit møde i marts at sende udkastet til en folkesundhedspolitik til kommentering i øvrige fagudvalg.  Hvor det tidsmæssigt er muligt vil dette udkast danne grundlag for fagudvalgenes kommentering. 

 

Endvidere foreslås, at det foreliggende udkast til en folkesundhedspolitik sendes i en bred høring til både Ældrerådet, Handicaprådet og organisationer og foreninger, der via samtalesalonen og efterfølgende workshops har bidraget med input til politikken. Det foreslås også at sende forslaget i offentlig høring via dagspressen og kommunens hjemmeside. 

 

Tidsplan

2. april til 3. maj 2019     Folkesundhedspolitikken i høring

3. maj til 21. maj 2019    Høringssvarene behandles administrativt

3. juni 2019                   Social- og Sundhedsudvalget behandler høringssvar og øvrige fagud-                     
                              valgs kommentarer til politikken og anbefaler Folkesundhedspolitik-
                                ken til Kommunalbestyrelsen

27. juni 2019                Kommunalbestyrelsen godkender folkesundhedspolitikken 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 2. maj 2019:
Høringssvar:
Det er et spændende oplæg til Folkesundhedspolitikfor Bornholm.
Vi kan dog i Bornholms Ældreråd ønske os yderligere information om, hvordan man i Social- og Sundhedsudvalget har tænkt sig, at arbejde med de forskellige punkter.
Vi kan specielt nævne problemet omkring stressniveau for 80+.

 

 

 

1.
Høringsliste - Bornholms Folkesundhedspolitik (DOCX)
2.
Nyt udkast til Folkesundhedspolitik for Bornholm, marts 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Høring af udbudsmateriale - Genbrugshjælpemidler

83.33.00G01-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

8

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Bornholms Regionskommune har valgt at deltage i et fælleskommunalt udbud vedrørende genbrugshjælpemidler bevilget efter Servicelovens § 112.

 

I henhold til Retssikkerhedslovens § 37a, stk. 2 skal de lokale Handicapråd høres.

 

Budget og indkøb anmoder hermed om høringssvar fra Bornholms Ældreråd på de vedhæftede kravspecifikationer inden den 31. maj 2019.

 

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         at Bornholms Ældreråd afgiver høringssvar

 

Bornholms Ældreråd, den 2. maj 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den kommende aftale bliver en fælleskommunal forpligtende aftale og udbydes som et offentligt udbud. Aftalen skal omfatte de standardhjælpemidler, kommunerne allerede køber i dag.

Indkøbsdata viser, at der er væsentlige forskelle på, hvor meget den enkelte kommune betaler for den samme type af hjælpemiddel.

De produkter, der vil være omfattet af den kommende aftale, er følgende:

 

1. Standard rollatorer

2. Sideværtssammenklappelig rollatorer

3. Terrængående rollatorer

4. El-scootere, manuel styring (Klasse B)

5. El-scootere, manuel styring (Klasse C)

6. Indstillelige senge, 4-delt liggeflade

7. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (statiske)

8. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (dynamisk),

8.a Tryksårsforebyggende luftmadrasser, helmadras, dynamisk luft

8.b Tryksårsforebyggende luftmadrasser, topmadras, dynamisk luft

8.c Underliggende skummadras

9. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske

10. Tryksårsforebyggende topmadrasser, dynamisk luft

11. Toiletbadestole med hjul

12. Toiletbadestole med sædetilt

13. Toiletbadestole med elektrisk højdeindstilling og sædetilt

14. Badetaburetter med mulighed for ryglæn

15. Toiletforhøjere, fastmonteret

16. Toiletsæder med armlæn.

 

For at opfylde servicelovens krav til brugerinddragelse, har SKI haft en dialog med relevante

handicaporganisationer (Dansk Handicap Forbund og Hjernesagen) og afholdt møder med en

række brugerrepræsentanter. Formålet var at få deres input til, hvilke krav SKI og kommunerne skulle tage med i udbudsmaterialet. Dertil kommer, at SKI inviterer brugerrepræsentanterne til at deltage i produktafprøvningen, som gennemføres i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud.

 

Aftalen vil være forpligtende for indkøberne på hjælpemiddelområdet.

Der henvises til sagens bilag, hvor den kommende aftale er nærmere beskrevet.

Aftalen forventes, at træde i kraft i marts 2020.

Lovgrundlag

Lov om Retssikkerhed og Administration § 37a samt Servicelovens § 112 vedrørende hjælpemidler.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

1.
50.98 Bilag E Leveringskontrakt (PDF)
2.
50.98 Samlede kravspecifikationer 1-16 (PDF)
3.
50.98 Uddrag af udbudsbetingelser (PDF)
4.
Vejledning til rådene (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 2018

27.66.08K07-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten foretaget jvf. § 125 - § 129 i lov om social service. Center for Ældre har derfor udarbejdet den årlige redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2018.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

a)    at redegørelsen tages til efterretning

 

Social og sundhedsudvalget, den 6. maj 2019:

 

Sagsfremstilling

Magtanvendelse kan i visse situationer blive nødvendigt at anvende for at leve op til den skærpede omsorgspligt over for visse borgere.  Dette skal begrænses til det absolut nødvendige, og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Man skal desuden altid søge at opnå borgerens frivillige medvirken.

 

Magtanvendelse må kun bruges i forhold til personer, som har betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som får hjælp efter servicelovens §§ 83-87, 101-102 eller 103-104, som ikke samtykker til hjælpen. Den nedsatte psykiske funktionsevne skal være fagligt dokumenteret.

 

En magtanvendelse skal stå i rimeligt forhold til det der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Den skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt, og må ikke forvolde unødig krænkelse eller ulempe. Alle indgreb i den personlige frihed skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen. Der gives klagevejledning til borgerne.

 

Center for Ældre har i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018 modtaget i alt 8 indberetninger om akut brug af magt og 3 ansøgninger om tilladelse til brug af magt i hygiejnesituationer.

 

Der er i 2018 indberettet magtanvendelser foretaget efter:                         Antal

§ 125 (alarm- og pejlesystemer)                                                             0

§ 126 (Ansøgning om fastholdelse/føren)                                                  0

§ 126 (Akut fastholden og føren – ikke ansøgt)                                          6

§ 126a(Ansøgning om fastholdelse i hygiejnesituationer)                              3

§ 126a (Akut fastholdelse i hygiejnesituationer – ikke ansøgt)                       2

§ 127 (tilbageholdelse i boligen)                                                               0

§ 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler)                                                 0

§129, stk. 1 (Optagelse i plejebolig uden samtykke)                  0

Andre tilfælde af magt, som ikke er beskrevet i serviceloven                       0

Samlet antal indberetninger i 2018                                              11

 

Ud af 8 indberetninger om akut brug af § 126 har myndigheden vurderet, at 3 indberetninger ikke havde hjemmel i loven. I alle tilfælde får borgeren en afgørelse med klagevejledning. Lederen af de pågældende steder er ligeledes orienteret bl.a. med henblik på at forebygge lignende hændelser.

 

Myndighedsafdelingen har desuden modtaget 3 ansøgninger om godkendelse af magtanvendelse efter § 126a, fastholdelse i hygiejnesituationer. 1 ansøgning blev godkendt i 3 måneder, 2 ansøgninger blev trukket tilbage.

 

Foregående års indberetninger:

 

2018

2017

2016

2015

 

 

§ 125 personlige alarm- og pejlesystemer

0

0

0

0

 

§ 126 Ansøgning om fastholdelse eller føren

0

0

0

0

 

§ 126 Akut fastholdelse eller føren

 

 

 

 

 

6

1

1

1

 

§ 126 Ansøgning - fastholdelse i hygiejnesituationer

3

3

1

1

 

§ 126 Akut fastholdelse i hygiejnesituationer

 

 

2

5

0

0

 

§ 127 tilbageholdelse i boligen

0

0

0

0

 

§ 128 anvendelse af beskyttelsesmidler

0

1

1

0

 

§129 om optagelse i særlige botilbud

0

1

0

0

 

Andre tilfælde af magt – uden hjemmel

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1

0

 

Samlet antal indberetninger

11

11

4

2

 

Redegørelsen sendes til kommentering i Ældrerådet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 2. maj 2019:

Vi ser med bekymring, at tilfælde med akut fastholdelse og føren er steget markant siden sidste år (2017). Er det på en person eller flere?
Kan det have noget med normering eller kompetencer at gøre?

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Opfølgning vedrørende handleplan på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds besøg i Sygeplejen Rønne Syd

29.09.15G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-04-2019

4

 

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed var d. 3. oktober 2018 på tilsynsbesøg i Sygeplejen i Rønne Syd; Bornholms Regionskommune har d. 5. marts 2019 modtaget tilsynsrapport i høring og forventer at afgive høringssvar. Der er således endnu ikke en endelig rapport fra Styrelsen, men den vil blive forelagt udvalget, når den er modtaget.

Siden tilsynsbesøget har Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre arbejdet med tiltag, som forventes at føre til højere patientsikkerhed. Social- og Sundhedsudvalget fik en orientering herom på mødet i december 2018 og det blev aftalt at give en opfølgning på udvalgets møde i april. Overordnet er arbejdet godt i gang og en betydelig del af de aftalte handlinger er allerede gennemført.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. april 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed var d. 3. oktober 2018 på tilsynsbesøg i Sygeplejen i Rønne Syd og gennemgik de retningsgivende dokumenter samt den generelle brug heraf; der var fra Styrelsen ingen bemærkninger til hverken kvalitet eller brug/forståelse af dokumenterne.

Derimod var der alvorlige fejl i begge de dispenseringer, som Styrelsen efterfølgende gennemgik. Der er tale om dispenseringer, som er delegeret til og udføres af Hjemmeplejen.

Ud over en umiddelbar og omfattende kontrol af alle dispenseringer på hele øen, blev der mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre aftalt en række tiltag, som der er blevet arbejdet med siden årsskiftet.  Tiltagene er beskrevet i en handleplan.

 

Her skal fremhæves nogle af de væsentligste tiltag, som er planlagt, under implementering eller iværksat:

 

·         En læringspraksis, som har til formål at styrke medarbejdernes refleksionskompetencer omkring medicinhåndtering, vedligeholde kompetencerne og opdatere med nyeste viden. Kompetenceudviklingen foregår via e-læringsportal med 4 delforløb hvert år. Målet er start efterår 2019.

·         Systematisk egenkontrol i hjemmeplejen og plejeboligområdet med henblik på øget patientsikkerhed i medicindispenseringerne. Start maj/juni 2019.

·         Afdækning af de forskellige tilsyns- og kvalitetssikringssystemer, der arbejdes med i ældreområdet, med henblik på maksimalt effekt ift. patientsikkerhed. Er startet. Evt. revideret praksis fra 3. kvartal 2019.

·         Pjece til borgere, som modtager hjælp til medicindispensering. Er udarbejdet.

·         Undersøgelse af, om velfærdsteknologisk understøttelse kan øge patientsikkerheden. Afsluttes ultimo 2019.

·         Forenklede visitationskriterier og justering af tid til dispenseringsopgaven. Er gennemført ultimo 2018.

 

Herudover indgår der enkelte elementer i ældreanalysen.

 

Generelt er arbejdet i god fremdrift, men der er dog tiltag og undersøgelser, som endnu er i afdækningsfasen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 2. maj 2019:

Orienteringen taget til efterretning, og Ældrerådet ser frem til at modtage den endelige rapport.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

11

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

12

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

13

 

 

Bornholms Ældreråd, den 2. maj 2019:

Formanden orienterer pressen