Referat
Bornholms Ældreråd
28-05-2019 kl. 09:30
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Foretræde af borgmesteren
  åbent 3 Redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 2018
  åbent 4 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 5 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 6 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 7 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 8 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 9 Tilsynsrapport hjemmeplejen i Allinge 2018 - Styrelsen for Patientsikkerhed
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Eventuelt
  åbent 12 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

28-05-2019

1

 

 

Fraværende

Anders Knudsen har meldt afbud.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Borgmester Winni Grosbøll deltager under punkt 2.

Myndighedskonsulent Mette Marker deltager under punkt 3.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Foretræde af borgmesteren

00.05.00I04-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

28-05-2019

2

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At borgmesterens orientering tages til efterretning

 

Bornholms Ældreråd, den 28. maj 2019:

Borgmesteren orienterede om arbejdet med budget 2020 og om status på arbejdet med ældreanalysen.

Borgerambassadørstillingen er omfattet af ansættelsesstop.
Plejecenteret i Hasle er udskudt til 2021 i forhold til at igangsætte arbejdet med det.
Vedr. sundhedsaftalerne i tilfælde af at regionerne bliver nedlagt kan der være bekymring, særligt omkring den økonomiske del.
Økomad til ældre er ikke populært, hvis det betyder at maden bliver dyrere. Der er ikke planer om at hæve økologiprocenten, svarede borgmesteren.
Vedr. punkter til Ældrerådet: de sager, der sendes til orientering, er typisk sager, hvor SSU ikke skal træffe en beslutning, men tage en orientering til efterretning.


Sagsfremstilling

Borgmesteren vil orientere om:

·         Budget 2020

·         Ældreanalysen

 

Ældrerådet ønsker at drøfte nedenstående problematikker:

·         Borgerambassadørstilingen, hvad gør man i forbindelse med ansættelsesstop

·         Plejecenter i Hasle sat i bero, status og evt. plan

·         Sundhedsaftalerne, hvordan er Bornholm stillet, hvis regionerne bliver nedlagt og der sker ændringer

·         Økomad til ældre

·         Punkter der sendes til Ældrerådet kommer ofte kun til orientering fra Social- og Sundhedsudvalget selvom der i loven står at Ældrerådet skal høres.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Redegørelse for magtanvendelser på ældreområdet 2018

27.66.08K07-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

02-05-2019

9

 

Bornholms Ældreråd

28-05-2019

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten foretaget jvf. § 125 - § 129 i lov om social service. Center for Ældre har derfor udarbejdet den årlige redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2018.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

a)    at redegørelsen tages til efterretning

 

Social og sundhedsudvalget, den 6. maj 2019:

Redegørelsen taget til efterretning
På baggrund af Ældrerådets kommentering af punktet på deres møde 2. maj 2019, tilbydes rådet foretræde af ældrechef og tilsynsperson.

Sagsfremstilling

Magtanvendelse kan i visse situationer blive nødvendigt at anvende for at leve op til den skærpede omsorgspligt over for visse borgere.  Dette skal begrænses til det absolut nødvendige, og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Man skal desuden altid søge at opnå borgerens frivillige medvirken.

 

Magtanvendelse må kun bruges i forhold til personer, som har betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som får hjælp efter servicelovens §§ 83-87, 101-102 eller 103-104, som ikke samtykker til hjælpen. Den nedsatte psykiske funktionsevne skal være fagligt dokumenteret.

 

En magtanvendelse skal stå i rimeligt forhold til det der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Den skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt, og må ikke forvolde unødig krænkelse eller ulempe. Alle indgreb i den personlige frihed skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen. Der gives klagevejledning til borgerne.

 

Center for Ældre har i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018 modtaget i alt 8 indberetninger om akut brug af magt og 3 ansøgninger om tilladelse til brug af magt i hygiejnesituationer.

 

Der er i 2018 indberettet magtanvendelser foretaget efter:                         Antal

§ 125 (alarm- og pejlesystemer)                                                             0

§ 126 (Ansøgning om fastholdelse/føren)                                                 0

§ 126 (Akut fastholden og føren – ikke ansøgt)                                         6

§ 126a(Ansøgning om fastholdelse i hygiejnesituationer)                             3

§ 126a (Akut fastholdelse i hygiejnesituationer – ikke ansøgt)                      2

§ 127 (tilbageholdelse i boligen)                                                              0

§ 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler)                                                 0

§129, stk. 1 (Optagelse i plejebolig uden samtykke)                                  0

Andre tilfælde af magt, som ikke er beskrevet i serviceloven                        0

Samlet antal indberetninger i 2018                                                                  11

 

Ud af 8 indberetninger om akut brug af § 126 har myndigheden vurderet, at 3 indberetninger ikke havde hjemmel i loven. I alle tilfælde får borgeren en afgørelse med klagevejledning. Lederen af de pågældende steder er ligeledes orienteret bl.a. med henblik på at forebygge lignende hændelser.

 

Myndighedsafdelingen har desuden modtaget 3 ansøgninger om godkendelse af magtanvendelse efter § 126a, fastholdelse i hygiejnesituationer. 1 ansøgning blev godkendt i 3 måneder, 2 ansøgninger blev trukket tilbage.

 

Foregående års indberetninger:

 

2018

2017

2016

2015

 

 

§ 125 personlige alarm- og pejlesystemer

0

0

0

0

 

§ 126 Ansøgning om fastholdelse eller føren

0

0

0

0

 

§ 126 Akut fastholdelse eller føren

 

 

 

 

 

6

1

1

1

 

§ 126 Ansøgning - fastholdelse i hygiejnesituationer

3

3

1

1

 

§ 126 Akut fastholdelse i hygiejnesituationer

 

 

2

5

0

0

 

§ 127 tilbageholdelse i boligen

0

0

0

0

 

§ 128 anvendelse af beskyttelsesmidler

0

1

1

0

 

§129 om optagelse i særlige botilbud

0

1

0

0

 

Andre tilfælde af magt – uden hjemmel

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1

0

 

Samlet antal indberetninger

11

11

4

2

 

Redegørelsen sendes til kommentering i Ældrerådet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 2. maj 2019:

Vi ser med bekymring, at tilfælde med akut fastholdelse og føren er steget markant siden sidste år (2017). Er det på en person eller flere?
Kan det have noget med normering eller kompetencer at gøre?

 

 

Foretræde af myndighedskonsulent fra Center Ældre:

 

Bornholms Ældreråd, den 28. maj 2019:
Ældrerådet fik en orientering om, hvordan der arbejdes med opfølgning på magtanvendelser og hvordan reglerne er på området. Der blev givet en forklaring på stigningen i antallet af magtanvendelser fra 2017 til 2018. Der er tale om flere personer fordelt på flere plejecentre.


Derudover blev muligheden for gratis akutpladser drøftet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

28-05-2019

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 28. maj 2019:

Der arbejdes på at finde en dato for en studierejse sammen med Bofa til besigtigelse af affaldssorteringsordninger andre steder i landet.
 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

28-05-2019

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 28. maj 2019:

Senest møde 20-05-2019, referat udsendt.

Ældrerådet ønsker svar på, om der findes akutsygeplejersker i BRK, i bekræftende fald hvor mange, hvor de er ansat, og hvilken uddannelse de har? Der sendes en henvendelse til servicedirektøren.

 

Retningslinjer for at medbringe rollatorer og kørestole med BAT blev drøftet. Ældrerådets repræsentant i BATs brugerråd tager sagen op på ny i brugerrådet.

 

 

 

 

1.
Referat fra SOS-møde 20-05-2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

28-05-2019

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 28. maj 2019:

Gruppen har drøftet hvilke emner, der skulle drøftes med borgmesteren og med myndighedsrepræsentanten.

Pædagognormeringen på plejecentrene tages op på næste møde i beboer- og pårørenderådet.

 

1.
Refert fra den koordinerende gruppe 21-05-2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

28-05-2019

7

 

 

Bornholms Ældreråd, den 28. maj 2019:

Der er møde igen den 6. juni.

Der er kommet en henvendelse vedr. molslinjen, som blev drøftet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

28-05-2019

8

 

 

Bornholms Ældreråd, den 28. maj 2019:

Erik A. Larsen var til møde i sidste uge vedr. velfærdsteknologi, materialet herfra rundsendes til Ældrerådet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsynsrapport hjemmeplejen i Allinge 2018 - Styrelsen for Patientsikkerhed

29.09.20G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

06-05-2019

9

 

Bornholms Ældreråd

28-05-2019

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført et reaktivt tilsyn hos hjemmeplejen i Allinge d. 3. oktober 2018, som opfølgning på styrelsens planlagte risikobaserede tilsyn d. 19. oktober 2017. Den endelige tilsynsrapport er nu modtaget, og forelægges udvalget til orientering. Konklusionen på tilsynet er, at hjemmeplejen i Allinge falder ind i kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Indstilling og beslutning

 

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         at tilsynsrapporten tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2019:

Tilsynsrapporten taget til efterretning og sendes til Ældrerådet til orientering

Sagsfremstilling

Hjemmeplejen i Allinge har efter det risikobaserede tilsyn i oktober 2017 arbejdet med den handleplan, som blev tilsendt Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at imødekomme styrelsens henstillinger. Det reaktive tilsyn i oktober 2018 viste, at hjemmeplejen har arbejdet konstruktivt med organisering af arbejdet med journalføring på både leder- og medarbejderplan.

 

Det fremgår bl.a. at der er ansat en ny leder i maj måned 2018 og alle medarbejdere skulle/havde gennemgået et kompetencekursus i medicinhåndtering og sidemandsoplæring i sundhedsfaglig dokumentation. Der blev afholdt tværfaglige konferencer med deltagelse af fysioterapi, ergoterapi og sygeplejersker hver uge samt assistent/sygeplejerskemøder hver måned med fokus på læring og kompetenceudvikling ud fra konkrete problemstillinger.

 

På det reaktive tilsyn fandtes få mindre mangler i beskrivelse og opfølgning på iværksat pleje og behandling i 2 ud af 3 stikprøver. Der manglede opfølgning på infektion i huden, samt en fyldestgørende beskrivelse af ernæringsproblem. Ved tilsynet kunne personalet mundtlig redegøre for de føromtalte problematikker. Dokumentation af om patienten var helt eller delvist habil og patientens informeret samtykke til pleje og behandling blev ikke helt systematisk udført. Den sundhedsfaglige dokumentation var blevet mere overskuelig og systematisk.

 

Fundene ved tilsynet giver anledning til at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

·         at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt 5)

·         at det fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser i hvilket omfang patienten er i stand til at give et habilt samtykke til pleje og behandling, eller om disse interesser varetages helt eller delvist af pårørende/værge (6).

 

Der er iværksat tiltag, som retter ovenstående fund.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 28. maj 2019:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 

1.
Endelig rapport - tilsyn den 3. oktober 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

28-05-2019

10

 

 

Bornholms Ældreråd, den 28. maj 2019.

Referatet fra Ældrekonferencen er rundsendt til Ældrerådet.

Genoptræning vha. digitale programmer er begyndt at blive praksis.

Kirsten Mortensen har været til generalforsamling i Bornholms Museumsforening.

Ældrerådets næste møde lægges delvist på Rønne Havn og delvist på Kunstmuseet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

28-05-2019

11

 

 

Bornholms Ældreråd, den 28. maj 2019:

Intet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

28-05-2019

12

 

 

Bornholms Ældreråd, den 28. maj 2019:

Der er bred opbakning til Svend Aage Kristoffersens pressemeddelelser.

Der udarbejdes en pressemeddelelse, der gennemgår Ældrerådets drøftelser på dagens møde.