Referat
Bornholms Ældreråd
25-06-2019 kl. 08:30
Mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2018
  åbent 8 Tilsynsrapport 2019 vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn på Nylars plejecenter
  åbent 9 Tilsynsrapport vedr. risikobaseret tilsyn 2018 Nørremøllecenteret
  åbent 10 Tilsynsrapport 2019 vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn i hjemmeplejen i Hasle
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Eventuelt
  åbent 13 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Anders Knudsen og Dorrit Dahl

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 25. juni 2019:

Møde den 12. juni 2019, et af emnerne var affaldssortering og derfor aftalt studietur med BOFA d. 19.9.2019. Program forberedes i samarbejde med BOFA d. 27.6.2019.
Andre emner er byudviklingen i Rønne og at varmeprisudviklingen på Bornholm iagttages.
I seneste referat fra BAT´s brugerråd er det præciseret at chaufførerne skal hjælpe med at rollatorer tages med busserne.

1.
Referat fra møde d. 12.6.2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 25. juni 2019:

Møde den 17. juni 2019 på Toftegården i Hasle, da der skulle tales køkken. Ældrerådet har modtaget en klage over maden. På Toftegården tilberedes grøntsagerne, andre dele af maden bringes fra DEVIKA og opvarmes. Sagen tages op med DEVIKA, hvor der bl.a. vil blive spurgt ind til tidsspænd fra fremstilling til levering. Det understreges at borgerne har ret til frit valg ved leverandører.
Svar fra ældreområdet vedr. akutsygeplejersker.

Generel sag om akutsygeplejersker er taget op af Danske Ældreråd på nationalt plan.

1.
Referat af møde d.17.6.2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 25. juni 2019:

Møde den 17. juni 2019. Emner tages op i øvrige punkter på dagens dagsorden i ældreområdet.
Formanden deltog i debatmøde på Folkemødet, emnet var "Det gode ældreliv".

1.
Referat af møde 17.6.2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 25. juni 2019:

Møde Danske Ældreråd,(Formands og næstformandsmøde) den 16.9.2019 i Allerød.
Møde i Danske Ældreråd d. 19.9.2019

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 25. juni 2019:

Møde den 6. juni 2019, referat udsendt, her blev bl.a. drøftet priser i 2020 og fartplan 2020.
Der ønskes sejlads fra Køge til Bornholm natten til 1. juledag 2019.
På trafikkontaktrådets møde blev der desuden drøftet sikkerhed på bildækket, herunder at elevatoren ofte ikke virker.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2018

27.12.16K09-0219

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Center for Ældre har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsyn i kommunens plejecentre og plejehjem. Rapporten indeholder en opsummering på de gennemførte tilsyn i 2018 samt Tilsynets fokusområder for 2019.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         At redegørelsen tags til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

På baggrund af tilsynsrapporterne for 2018 har Tilsynet udarbejdet sin årlige redegørelse for det kommunale tilsyn på ældreområdet. Der er i tilsynet for 2018 givet 12 anbefalinger, hvilket også var tilfældet for 2017.

 

Igen i 2018 var det fortrinsvis dokumentationen, som gav anledning til anbefalinger. Evt. problemstillinger er behandlet i de konkrete tilsynsrapport, som løbende bliver forelagt udvalget.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at

 

·         beboerne får den hjælp, som de har ret til og er visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet, og udgangspunktet er den enkeltes behov og ønsker,

·         hjælpen lever op til kommunens ældrepolitik, og også visionen om ”længst muligt i eget liv”,

·         beboerne oplever, at de får den hjælp, som de har brug for, og at de har gode mulighed for at deltage i aktiviteter i hverdagen,

·         beboerne og/eller deres på rørende inddrages i beslutninger vedr. beboernes egen person.

 

Tilsynets fokusområder for 2019

Tilsynet vil også i 2019 have fokus på, om borgerne får den hjælp, som de har behov for og krav på i henhold til lovgivning og kvalitetsstandarder m.m. Herudover vil der særligt være fokus på

 

Rapporten er sendt til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering og evt. kommentering.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

 

Handicaprådet den 17. juni 2019:

Orienteringen taget til efterretning.

Stor ros til Plejehjem og centre og tilsynet for veludført arbejde og for opfølgning på konkrete punkter.

 

 

Til orientering og evt. kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 25. juni 2019:

Igen i år er det fortrinsvis dokumentationen der giver problemer, der arbejdes ihærdigt på at forbedre dette.
Der er igen i år et højt sygefravær på plejecenter Aabo, selv om der er arbejdes ihærdigt med dette fra ledelsens side.

 

 

 

1.
Tilsynsredegørelse 2018 - plejeboligområdet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tilsynsrapport 2019 vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn på Nylars plejecenter

27.12.16K09-0218

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-06-2019

4

 

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har d. 25. marts aflagt risikobaseret, planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens §§ 83-87 på Nylars plejecenter. Styrelsen konkluderer, at Nylars plejecenter indplaceres i kategorien ”Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At rapporten tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. juni 2019:

Taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Som led i satspuljeaftalen for 2018 blev der indgået aftale om, at Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode på 4 år, skal føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsat på plejecentre m.fl. steder.  Formålet er at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og samtidig gøre tilsynet med hjælpen i ældreplejen mere uafhængigt.

 

Det er første gang, at Styrelsen for Patientsikkerhed udfører dette nye tilsyn i Bornholms Regionskommune.

 

Det er styrelsens samlede vurdering, at der i plejeenheden ingen problemer er af betydning for den fornødne kvalitet.

 

På baggrund af dette fremstod plejeenheden velorganiseret med gode procedure, og personalet havde stor viden i forhold til plejeenhedens kerneopgaver og plejeenhedens målgruppe. Den social- og plejefaglige dokumentation fremgik systematisk og overskuelig i journalsystemet og bidrog til at sikre sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for den enkelte borger.

 

Der var opsat følgende temaer for tilsynet:

 

 1. Selvbestemmelser og livskvalitet, herunder værdig død
 2. Trivsel og relationer
 3. Målgrupper og metoder
 4. Organisation, ledelse og kompetencer
 5. Procedurer og dokumentation
 6. Aktiviteter og rehabilitering.

 

På baggrund af observationer, interview og journalgennemgang samt gennemgang af dokumentationen fandt styrelsen, at alle målepunkter var opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 25. juni 2019:

Orienteringen taget til efterretning

 

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Nylars 2019 - Ældretilsynet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Tilsynsrapport  vedr. risikobaseret tilsyn 2018  Nørremøllecenteret  

29.09.20G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-06-2019

5

 

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført et risikobaseret, planlagt tilsyn hos på Nørremøllecenteret d. 3. oktober 2018. Den endelige tilsynsrapport forelægges udvalget til orientering. Konklusionen på tilsynet er, at Nørremøllecenteret vurderes i kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Indstilling og beslutning

 Servicedirektøren indstiller,

·          at tilsynsrapporten tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. juni 2019:

Taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

På baggrund af observationer, interview og journalgennemgang har Tilsynet vurderet, at følgende skal fremhæves:

Ved tilsynet var tre ud af seksten målepunkter ikke opfyldt, der udløste nedenstående henstillinger under områderne:

 

·         Faglige fokuspunkter: En af syv målepunkter var ikke opfyldt. I to ud af tre stikprøver manglede en beskrivelse af aftaler om kontrol og behandling, som er indgået med de behandlingsansvarlige læger.

·         Medicinhåndtering: To af syv målepunkter var der ikke opfyldt. I to stikprøver fremgik ikke aktuel handelsnavn og i en stikprøve var der ikke overensstemmelse mellem ordinerede medicin og medicinliste.

·         Patientens retstilling: To af to stikprøver var ikke opfyldt. I to stikprøver manglede en beskrivelse af patienternes samtykkekompetence / handleevne og i en stikprøve manglede samtykke.

Se rapporten for mere detaljerede oplysninger i oversigten: Fund ved tilsynet.

 

Fundene ved tilsynet giver anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

 

·         At det fremgår, hvilke aftaler der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handicap (målepunkt 6).

·         At der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin (målepunkt 11)

·         At præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten (målepunkt 11)

·         At det fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser i hvilket omfang patienten er i stand til at give et habilt samtykke til pleje og behandling, eller om disse interesser varetages helt eller delvist af pårørende/værge (målepunkt 14a)

·         At informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation, ligesom patientens og eventuelt de pårørende/værges tilkendegivelser på baggrund af den givne information fremgår af dokumentationen (målepunkt 14b)

 

Styrelsen for Patientsikkerhed forudsætter, at behandlingsstedet opfylder ovenstående henstillinger.

 

Siden modtagelse af rapporten, er der fulgt op på de aktuelle fund. Dette er bl.a. sket ved en gennemgang af retningsgivende dokumenter/vejledninger og ved konkret opfølgning i de enkelte sager.

Alle borgeres medicin er desuden blevet gennemgået, og der føres nu løbende kontrol af 10 % af teamets borgere, hver måned året rundt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 25. juni 2019:

Kun gennemgået dokumentation på 3 beboere og pårørende.
Få og spredte mangler i relation til medicinhåndtering samt dokumentation af denne. Desuden mangler på sundhedsfaglig dokumentation mhp kontakt og aftaler med praktiserende læge.

 

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Nørremøllecenteret - Risikobaseret tilsyn - Styrelsen for Patientsikkerhed 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tilsynsrapport 2019 vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn i hjemmeplejen i Hasle

27.36.04K09-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-06-2019

6

 

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har d. 26. marts aflagt planlagt risikobaseret tilsyn, i hjemmeplejen i Hasle, efter servicelovens §§ 83-87. Styrelsen konkluderer, at hjemmeplejen i Hasle indplaceres i kategorien ”Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet”.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At rapporten tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. juni 2019:

Taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at styrelsens samlede vurdering af hjemmeplejen i Hasle er mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet er, at der er fundet målepunkter under temaerne Procedure og dokumentation og Aktivitet og rehabilitering som ikke var opfyldt.

 

Der var opsat følgende temaer for tilsynet:

 

 1. Selvbestemmelser og livskvalitet, herunder værdig død
 2. Trivsel og relationer
 3. Målgrupper og metoder
 4. Organisation, ledelse og kompetencer
 5. Procedurer og dokumentation
 6. Aktiviteter og rehabilitering.

 

Det er styrelsens vurdering, at der er tale om mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet, idet plejeenheden generelt fremstod velorganiseret og systematisk med gode procedurer.

Der blev lagt vægt på, at lederen af plejeenheden oplyste, at de vil rette op på den manglende dokumentation efter den dialog og vejledning, der fandt sted under tilsynet. Desuden oplyste lederen, at hun ville videregive den nye viden om dokumentationen til kommunens øvrige ledere med henblik på generel læring i kommunen.

 

Fundene ved tilsynet giver anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

 

·         At plejeenheden sikrer, at borgerens aktuelle ressourcer og udfordringer bliver beskrevet i forhold til egenomsorg, praktiske opgaver, mobilitet, mentale funktioner, samfundsliv og generelle oplysninger (målepunkt 5.1)

·         At plejeenheden sikrer, at borgerens behov for hjælp, omsorg og pleje bliver afdækket, og at afledte social- og plejefaglige indsatser bliver beskrevet (målepunkt 5.1)

·         At plejeenheden sikrer, at der ved genoptræning og vedligeholdelsestræning bliver dokumenteret et formål med borgerens forløb (målepunkt 6.2)

·         At plejeenheden sikrer, at ændringer i forhold til borgerens forløb løbende bliver dokumenteret (målepunkt 6.2).

 

Det er styrelsens vurdering, at manglerne for målepunkterne kan udbedres, og at plejeenheden vil være i stand til at rette op på de anførte problemer ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 25. juni 2019:

Der er udført interviews med 3 borgere samt pårørende.
I marts måned i år er der hos borger konstateret 3 ugers ventetid på genoptræning, hvilket gav borgeren et funktionstab med deraf følgende forringet helbred og funktionsniveau.

 

 

 

 

1.
Endelig rapport 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

11

 

 

Bornholms Ældreråd, den 25. juni 2019:

Der blev givet en budgetopfølgning pr. 18. juni 2019 på Ældrerådet budget.
Budgetproces 2020, der kan ikke udmeldes præcise høringsdatoer i tids- og procesplanen, idet der ikke er dannet ny regering og der heraf ikke er indgået en økonomiaftale med KL.
Ældrerådet afventer og planlægger mødedatoer når der er en ny udmelding om høringsdatoer for budgetproces 2020
Møde d. 24.6.2019 i følgegruppen for ældreanalysen, her blev bl.a. berørt emner som den nye teamopdeling i ældreplejen og sygefravær i ældreplejen.
Der tages kontakt med formanden for handicaprådet for evt. fællesmøde.
Årligt møde Ifht. FN´s verdensdag for ældre, her kunne emnet være FN´s 10. verdensmål, "Større lighed". Formanden tager kontakt til Danske Ældreråd om dette emne. Emnet drøftes igen på ældrerådets møde i august 2019.
Ældrerådet understreger at rådet ikke behandler enkeltsager, og i konkret henvendelse henvises til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Møde i TV 2 Bornholms repræsentantskab, valgt som formand blev Hans Henrik Thiesen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

12

 

 

Bornholms Ældreråd, den 25. juni 2019:

Inspirationsmøde d. 29. oktober 2019 om forebyggende hjemmebesøg for alle 75- årige, ældrerådet deltager.
Seniorhåndbog udleveres ved henvendelse til Verner Landin


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

25-06-2019

13

 

 

Bornholms Ældreråd, den 25. juni 2019:

Formanden orienterer pressen