Referat
Bornholms Ældreråd
23-09-2019 kl. 09:30
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Budget 2020 i høring
  åbent 8 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
  åbent 9 Opsigelse af kontrakter - private leverandører af praktisk hjælp
  åbent 10 Socialtilsynets rapport vedr. BRK’s Stof- og Alkoholbe-handling
  åbent 11 Samarbejdsaftale med DGI Bornholm
  åbent 12 Beskæftigelsesplan 2020
  åbent 13 Orientering om tiltag på legionella-området i 2019
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Eventuelt
  åbent 16 Orientering til pressen
  lukket 101 Udbud



 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Kirsten Mortensen, Grethe Viborg, Jan Harvest, Anders Knudsen og Rie Andersen

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2019:

Studietur til Holbæk den 19. september 2019, hvor emnet var affaldshåndtering. Der er udsendt notat og billeder fra turen til det samlede Ældreråd.
Der skal nu følges op på hvordan gruppen/ældrerådet skal engageres i den kommende proces på Bornholm.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

3

 

 

Bornholms ældreråd, den 23. september 2019:

Møde den 17. september 2019, her blev bl.a. diverse tilsyn og budget 2020 diskuteret.
Gruppen har deltaget i fællesmøde med Integrationsrådet, mødet havde karakter af et informationsmøde.
Dansk Sygeplejeråds Seniorråd har inviteret til møde i oktober 2019. Ældrerådet deltager med 1 repræsentant.

1.
Referat af møde d. 19.9.2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

4

 

 

Bornholms ældreråd, den 23. september 2019:

Intet møde.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2019:

Møde den 5. september 2019.
Poul Anker vil fra november 2019 kunne lægge til i hurtiglejet.
Der vil blive etableret flere rækker med liggesæder, samt vil der blive opstillet XL-sæder.
Der er arrangeret møde med trafikministeren d. 31. oktober 2019 om færgebetjeningen af Bornholm.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2019:

Formandsmøde i Danske Ældreråd den 16. september 2019.
Bestyrelsens oplæg til mærkesager var:
- Sikre en akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling
- Sikre kernevelfærd
- Styrke rehabilitering og genoptræning
- Udbredelse af nye boligformer til ældre

Formanden for Bornholms Ældreråd tog 2 emner op, udligningsordningen og valgalder til ældreråd.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budget 2020 i høring

00.30.00Ø00-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Bornholms Ældreråd er høringsberettiget part og skal afgive høringssvar på spareforslag senest den 24. september 2019, kl. 12,00.

Bornholms Ældreråd er høringsberettiget part og skal afgive høringssvar og kommentere nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne senest den 21. oktober 2019, kl. 08,00.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)    At høringsmaterialet til budget 2020 drøftes

b)    At der på baggrund af ovenstående drøftelse afgives høringssvar

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2019:

a) Drøftet
b) Bornholms Ældreråd afgiver høringssvar, dette vedhæftes referatet.

Sagsfremstilling

Høring af spareforslag m.m. i MED-system og flere i perioden 13. - 24. september: Efter budgetmøde 2 den 12. september 2019 sendes spareforslag m.m. i høring hos de høringsberettigede parter. med høringsfrist den 24. september 2019, kl. 12,00

 

Nye og ændrede forslag fra budgetbehandlingerne sendes 4. - 21. oktober 2019 i høring og kommentering hos de høringsberettigede parter med frist den 21. oktober 2019, kl. 08,00

 

Grundet den ændrede tidsplan for Budgetproces 2020 er mødedatoerne for ældrerådet i september 2019 og oktober 2019 ændret.

Der er planlagt møder i ældrerådet den 23. september 2019, den 9. oktober 2019.

Økonomiske konsekvenser

Budgetmateriale vil ligge klar op til de respektive høringsperioder.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

1.
Høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

27.35.04A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-08-2019

9

 

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er udarbejdet forslag til revideret Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at forslag til revideret Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg sendes i høring i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. august 2019:

Indstillingen godkendt. 

Sagsfremstilling

Baggrund

Servicelovens § 79 a fastlægger rammerne for kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af tilbud om forebyggende hjemmebesøg til ældre.

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er bl.a. at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som kan bidrage til øget tryghed og trivsel for den ældre. Et led heri kan være at opspore ensomme ældre og hjælpe den ældre videre til frivillige organisationer eller kommunale tilbud.

I BRK udføres forebyggende hjemmebesøg af kommunens seniorrådgivere.

 

Lovændring

Folketinget vedtog i april 2019 en ændring i servicelovenes § 79a, der forpligter kommunerne til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til borgere, der bor alene, når de fylder 70 år.  Formålet med lovændringen er at opsporer og forebygge ensomhed blandt en gruppe af ældre, som kan være særlig udsat i forhold til ensomhed.

Lovændringen indebærer samtidig, at kommunerne ikke længere er forpligtiget til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle 81 årige. 

 

Tidligere var det et krav til kommunerne at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til:

·         alle borgere det år de fylder 75 år

·         alle borgere der er fyldt 80 år

·         efter behov til borgere i alderen 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne

 

Revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Der er med afsæt i forårets lovændring udarbejdet en forslag til en revideret kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg i BRK. Forslaget rummer tilbud om et forebyggende hjemmebesøg til borgere, der bor alene, når de fylder 70 år er indarbejdet.

 

Seniorrådgivernes forventning er dog -  bl.a. på baggrund af deres erfaringer fra det nuværende tilbud til de 75 årige -  at kun en meget lille del af de 70 årige, der bor alene, vil takke ja til tilbuddet. Dette også set i lyset af, at BRK allerede tilbyder forebyggende hjemmebesøg til alle borgere over 65 år, der mister deres ægtefælle ved dødsfald eller hvis deres ægtefælle/partner flytter i plejebolig.

Samtidig er det seniorrådgivernes erfaring, at mange 81 årige er positive overfor og profitere af et forebyggende hjemmebesøg.

 

Det er som nævnt forventningen, at kun få 70 årige vil takke ja til et besøg og at der kan etableres enkle administrative arbejdsgange i forhold til det nye tilbud. Derfor foreslås, at bibeholde øvrige tilbud uændret, herunder et fortsat tilbud til alle 81 årige, i det er vurderingen, at udvidelse med de 70 årige kan rummes indenfor de eksisterende rammer.

Der følges løbende op på antallet af besøg til de 70 årige borgere, der bor alene.

 

Til udvalgets orientering foreligger endvidere årsrapport 2018 for de forebyggende hjemmebesøg. 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2019:
Vi ser med tilfredshed, på den nye ændring, med tilbud om besøg til 70 årige borgere, som bor alene. Desuden at man kan bibeholde de øvrige tilbud uændret.
positivt med datobreve til 85+, det viser at der er behov for dette.
Beklageligt, at der er udfordringer med at få relevante borgeroplysninger i omsorgssystemet CURA.

 

 

1.
Kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg. August 2019 (DOCX)
2.
Status 2018 - Forebyggende hjemmebesøg (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Opsigelse af kontrakter - private leverandører af praktisk hjælp

27.39.04Ø54-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om, at Bornholms Regionskommune har modtaget opsigelse fra 2 private leverandører af praktisk bistand. Opsigelserne er modtaget i juni, og ifølge kontrakten er opsigelsesvarslet løbende måned + 90 dage. Det betyder, at der pr.1. oktober kun er to leverandører af hjemmehjælp, 1 privat og 1 kommunal.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning, og sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. august 2019:
Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.
Udvalget ønsker en sag på næste udvalgsmøde, omhandlende en status for hvorledes det er gået, en redegørelse for private leverandøres rammer på området, samt kommunens forsyningsforpligtigelse på området.

Sagsfremstilling

Det fremgår af serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

 

Kommunalbestyrelsen har pt. indgået 3 kontrakter med private leverandører af praktisk hjælp, men to af leverandørerne har nu opsagt deres kontrakter. Det drejer sig om firmaet Pænt og Praktisk og firmaet Aaker Hus og Hjemme Service. Kontrakterne udløber d. 30 september 2019. Efter denne dato vil det frie valg for borgerne stadig være opfyldt, idet der fortsat er én privat leverandør og én kommunal.

 

De to firmaer leverer ydelser til i alt 195 borgere i form af rengøring, herunder støvsugning, gulvvask, tørre støv af, skift af sengelinned, rengøring i køkken og på badeværelse og tøjvask m.m.

 

Opsigelsesgrundene opgives fra den ene leverandør til at være personalemangel. Den anden oplyser, at der er meget kørsel, når man skal dække hele øen, og at det er svært at få dækket sygdom og ferie.

 

De berørte borger er orienteret om, at deres leverandør af praktisk bistand stopper pr. 30. september 2019 og at de kan beholde den private leverandør indtil da. De berørte borgere har mulighed for at vælge en ny leverandør med maksimalt 14 dages varsel.

Leverandørerne er orienteret om, at kommunen forventer, at de lever op til deres kontraktmæssige forpligtelser indtil 30. september, hvilket også betyder, at hvis en borger vælger deres firma i opsigelsesperioden, så skal de tage imod borgeren. Borgeren vil, hvis de vælger et af de pågældende firmaer, blive oplyst om, at firmaet stopper 30. september 2019.

 

Den tilbageværende private leverandør og kommunens hjemmepleje er orienteret om, at der vil komme en større tilgang af borgere som følge af opsigelserne fra de 2 private leverandører.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes ikke at opsigelserne har økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune, men hvis det modsatte viser sig, så vil kommunen anse sig berettiget til at trække på den stillede garanti jf. kontraktens afsnit 11, hvoraf det fremgår, at leverandøren til sikkerhed for opfyldelse af kontrakten skal stille en garanti på 50.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd den 23. september 2019:
Tages til efterretning.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Socialtilsynets rapport vedr. BRK’s Stof- og Alkoholbe-handling  

27.06.08G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Socialtilsynet har efter anmeldt besøg den 28. august 2019 godkendt BRK’s Stof og Alkoholbehandling. Endelig tilsynsrapport foreligger. 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynsrapporten tages til efterretning

 

Social - og Sundhedsudvalget, den 23. september 2019:

 

Sagsfremstilling

Af Socialtilsynet rapport vedr. BRK’s Stof og Alkoholbehandling fremgår det, at tilbuddet er godkendt efter SEL § 101 og SUL § 141 til målgrupper af voksne borgere i alderen 18 -85 år med misbrugsproblematikker indenfor stof og alkohol. Tilsynsrapport er lavet på baggrund af et anmeldt tilsyn den 28. august 2019.

 

Det fremgår af rapporten, at

·         Det er socialtilsynets konklusion, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

·         Det er socialtilsynet vurdering, at tilbuddet i høj eller meget høj grad lever op til Socialstyrelsens Kvalitetsmodels syv temaer, kriterier og indikatorer. Vurderingen er foretaget i sammenhæng med målgruppens generelle behov og de opsatte mål for borgeren samt tilbuddets målsætning.

·         Tilbuddets beskrevne målgruppe på Tilbudsportalen stemmer overens med tilbuddets aktuelle indskrevne borgere.

·         Behandlingen der ydes er pt. individuelle samtaler.

·         I tilbuddet ydes en helhedsorienteret indsats overfor tilbuddets beboere. Tilbuddet samarbejder med en bred vifte af samarbejdspartnere for at kunne imødekomme den kompleksitet, der ofte ses i borgernes problemstillinger. De er i tilbuddet opmærksomme på de udfordringer og dilemmaer, det skaber at være et tilbud i et lille øsamfund.

·         Borgerne udtrykker stor tilfredshed med de ydelser, de modtager i tilbuddet, og den måde de bliver modtaget på.

·         Behandlingen, der tilbydes, er primært gruppebehandling, men der ydes også individuelle forløb. Borgerne, socialtilsynet taler med, giver alle udtryk for, at gruppebehandlingen gerne må være mere intensiv - og dække mindst en dag mere om ugen, eller at det daglige antal timer øges. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats i forhold til deres dagbehandlingstilbud, leveres med et minimum antal af timer, og at tilbuddet med fordel kan øge indsatsen for denne gruppe borgere.

·         Siden tilsynet i 2018 har tilbuddet arbejdet med deres kerneopgaver både i tilbuddet og på tværs i organisationen, hvilket har resulteret i en større ensartet forståelse af de forskellige områders kompetencer, som misbrugstilbuddets arbejde. I samme moment har de forbedret deres dokumentationspraksis.

·         På baggrund af dette aktuelle tilsyn er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet fortsat er veldrevet og med et højt fagligt niveau og engagement i forhold til deres borgere.

 

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af udvalgte temaer. Der gives en gennemsnitlig vurdering af kvaliteten fra 1: I meget lav grad opfyldt til 5: I meget høj grad opfyldt.

 

Tilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten af BRK’s tilbud indenfor de enkelte temaer fremgår af nedenstående tabel.  

 

Tema

Tilsynets gennemsnitlige vurdering

- Uddannelse og beskæftigelse

4

- Selvstændighed og relationer

3,5

- Målgruppe, metoder og resultater

3,7

- Sundhed og Trivsel

4,9

- Organisation og ledelse

4,2

- Kompetencer

5

- Fysiske rammer

3,5

 

 

Socialtilsyn peger på et enkelt udviklingsområde under temaet ”Fysiske rammer”. Her anbefales: 

·         At tilbuddet sammen med borgerne undersøger om nogle borgeres ønske om fællesskab med hinanden og med personalet kan imødekommes.

Tilsynet fremsatte samme anbefaling i forbindelse med tilsynet i 2018. Leder af Misbrug oplyser, at Stof- og Alkoholbehandlingen siden efteråret 2018 har samarbejdet med Værestedet Fabriksvej om at imødekomme borgeres ønske om fællesskab med hinanden og med personalet. Der har været fokus på, at tilbud Værestedets aktiviteter og fællesskaber ikke kun er målrettet brugere af Værestedet, men også borgere indskrevet i Stof- og Alkoholbehandlingen.

 

Det skal bemærkes, at ønsket ikke blev fremført eller drøftet i forbindelse med Socialtilsynets besøg i august i år. Stof- og Alkoholbehandlingen har derfor ikke været opmærksom på – hverken i forbindelse med tilsynsbesøget eller i den faktuelle høring af tilsynsrapporten efterfølgende – at gøre Socialtilsynet opmærksom på, at Stof- og Alkoholbehandlingens har iværksat tiltag for at imødekomme borgernes ønske.

 

Tilsynsrapporten er sendt til Bornholms Ældreråd og Handicaprådet til kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet, den 16. september 2019:

Taget til efterretning.

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2019:

Generelt tilfredshed med tilbuddet. Brugerne giver dog udtryk for, at gruppebehandlingen gerne må være mere intensiv og gerne mindst en dag mere om ugen.
Efter flytning i januar 2017, savnes cafe funktionen.
Man savner at kunne mødes og snakke over en kop kaffe.

 

 

 

 

1.
Endelig tilsynsrapport for Bornholms Regionskommune Stof- og Alkoholbehandling 28.08.19 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Samarbejdsaftale med DGI Bornholm

18.13.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

28-08-2019

7

 

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

11

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Børne- og Skoleudvalget indstiller
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DGI Bornholm ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Bornholms Regionskommune, så de to parter i fællesskab kan arbejde for en både fysisk, psykisk og socialt sund og aktiv bornholmsk befolkning.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         Udkast til samarbejdsaftale med DGI Bornholm for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2021 godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget den 26. august 2019:

Anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget den 27. august 2019:

Anbefales

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 28. august 2019:

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af DIF og DGI’s fælles ’Bevæg dig for livet’-vision, ønsker DGI Bornholm at indgå en samarbejdsaftale med Bornholms Regionskommune. Formålet er, at de to parter i fællesskab skal arbejde for, at 50% af den bornholmske befolkning er aktive i idrætsforeninger, og 75% er idrætsaktive i 2025.

 

Samarbejdsaftalen understøtter de tanker og visioner, der udtrykkes i den kommende folkesundhedspolitik og kommunalbestyrelsens vision om øget tilflytning til Bornholm inden for specielt tre områder:

 

·         At fremme chanceligheden så børn, unge og voksne bliver så ressourcestærke som muligt

·         At skabe trivsel og glæde i ældrelivet

·         At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder

 

Samarbejdsaftalen relaterer sig ligeledes til sundhedsprofilen for 2017, som viser, at der er en stigning i blandt andet inaktivitet, overvægt og kroniske sygdomme på Bornholm. Der skal desuden arbejdes aktivt med at skabe fællesskaber, så flere borgere former relationer, øget mental sundhed og mindsker oplevelsen af ensomhed. Aftalen skal dermed være med til at forbedre den bornholmske befolknings generelle sundhedstilstand gennem såvel fysisk aktivitet som mental sundhed.

 

DGI Bornholm ønsker at udvide det samarbejde, der allerede pågår mellem regionskommunen og DGI Bornholm, så der bliver etableret et tættere partnerskab i arbejdet med at styrke borgernes sundhed og involvering i fællesskaber.

 

Samarbejdsaftalen er en rammeaftale, der fastsætter vilkårene for de samarbejdsaktiviteter, der gennemføres i løbet af aftaleperioden. Aftalen er dynamisk og kan løbende tilpasses eller udvides med nye initiativer, hvis parterne ønsker det. De enkelte tiltag kan igangsættes uden politisk behandling.

Der lægges indledningsvist op til fire særlige fokusområder, som er fremkommet på baggrund af møder med en række centerchefer, udvalgte medarbejdere, politisk repræsentation fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget samt borgmesteren:

 

·         Lige adgang for børn og unge til idrætsaktiviteter

·         Satsning for at få flere inaktive voksne og seniorer til at motionere

·         Mental sundhed

·         Outdoor

 

De fire indsatsområder er nærmere beskrevet i bilagte aftale.

 

Samarbejdsaftalen lægger op til et årligt statusmøde mellem DGI Bornholm og Bornholms Regionskommune senest d. 31. juni i hhv. 2020 og 2021. Fritid og Kultur indhenter opfølgninger fra de relevante centre og står for afrapporteringen til det stående politiske fagudvalg for fritidsområdet

Aftalen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2019 til og med 31. december 2021.

Senest ved sidste statusmøde d. 31. juni 2021 aftales det, hvorvidt aftalen skal forlænges.


Rollefordeling, forventningsafstemning, personaleressourcer og økonomi afklares indledningsvist i forbindelse med de enkelte samarbejdstiltag, så der er klarhed over projektets af- og udvikling.

Økonomiske konsekvenser

BRK har ingen økonomisk forpligtelse over for DGI. De økonomiske forhold for de enkelte samarbejdsprojekter aftales særskilt.

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd den 23. september 2019:
Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

1.
BRK-DGI samarbejdsaftale 2019-2021 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Beskæftigelsesplan 2020

15.00.15P15-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

28-08-2019

3

 

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

12

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Børne- og skoleudvalget orienteres

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2020 på mødet den 19. december 2019, hvorefter Beskæftigelsesplanen offentliggøres primo 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at:

a)    Udvalget drøfter forslag til beskæftigelsesplan 2020.

b)    Beskæftigelsesplan 2020 fremsendes til orientering i relevante udvalg og råd, hvorefter den godkendes i udvalget senest på møde den 6. november 2019, inden den fremsendes til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget den 28. august 2019:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Job, Udvikling og Fritidsudvalget skal med afsæt i ministermål for 2020 samt status på egne lokalt fastsatte mål for 2019 drøfte forslaget til beskæftigelsesplan 2020, herunder relevansen af justeringen af egne mål fra 2019 til 2020.

 

På mødet gennemgås en status for mål i beskæftigelsesplan 2019.

 

Procesplan
Såfremt forslag til beskæftigelsesplan kan godkendes, vil denne blive sendt i høring i Social- og Sundhedsudvalget, Natur- og Miljøudvalget, Børne- og skoleudvalget, Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget, Integrations- og handicaprådet.

 

Derefter vil Job, Udvikling og Fritidsudvalget modtage beskæftigelsesplanen til endelig godkendelse med høringssvar inden endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Ministermål

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har valgt at videreføre 3 af de beskæftigelsespolitiske mål fra 2019 til 2020.

 

Målene er vejledende for kommunerne og skal således ikke automatisk indgå i en beskæftigelsesplan.

1.    Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2.    Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende

3.    Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

 

Forslag til lokalt fastsatte mål 2020

 

Rekruttering og tilflytning

·         Sikre kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private virksomheder på Bornholm.

·         En mere opsøgende indsats i forhold til arbejdskraft uden for Bornholm

·         Bedre tværfaglig og virksomhedsrettet hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Ungeindsats

·         Fokus på udvikling af samarbejdet i den sammenhængende ungeindsats samt en aktiv deltagelse i etableringen heraf.

·         Fokus på at sikre relevante tilbud, aktiviteter og værktøjer er til stede ved det daglige arbejde i den sammenhængende ungeindsats. Herunder opstarten af den nye FGU-uddannelse.

 

Integration og udenlandsk arbejdskraft

·         Fokus på flygtningenes integration på det Bornholmske arbejdsmarked, således at flygtningenes kompetencer søges at matche det Bornholmske arbejdsmarkeds behov for kvalificeret arbejdskraft.

·         Fokus på integration af udenlandsk arbejdskraft på det Bornholmske arbejdsmarked, således at medarbejderne motiveres til at bosætte sig og engagere sig i det bornholmske samfund.

 

Ramme for Beskæftigelsesplan 2020

Generelt tager beskæftigelsesplan 2020 udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske visioner og mål fastsat i Bornholms Regionskommune herunder tværgående politikker og strategier samt rammebetingelser ved gældende lovgivning.

 

Beskæftigelsesplanen 2020 er dels en videreførelse af Beskæftigelsesplan 2019, idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2020, og dels af en række nye indsatser styret af det seneste års udvikling på Bornholm.

 

Gennemgående fokus

Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske virksomheder for dels at understøtte væksten i det Bornholmske samfund, og dermed Kommunalbestyrelsens mål om 42.000 indbyggere på Bornholm 2025, og dels sikre at alle borgere på Bornholm har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv.

 

Denne pragmatiske balance mellem relevant lovgivning, samfundsbehov og hensynet til den enkeltes situation, vil være afgørende for en kompetent faglig indsats og en fortsat bæredygtig udvikling af beskæftigelsesområdet på Bornholm. 

 

Beskæftigelsesplan 2020 vil således balancere 2019-planens gennemgående opmærksomhed på virksomhedernes behov, med et øget fokus på borgerens muligheder, rettigheder og ansvar. Det er således planens ambition, at forene de juridiske krav og de erhvervs- og samfundsmæssige behov med en øget opmærksomhed på den enkelte borgers situation og dertil tilpassede indsatser.

 

Beskæftigelsesindsatsen søges løst i et samarbejde.
Der er behov for en forsat udbygning af samarbejdet med erhvervslivet, øvrig aktører (uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverorganisationer, praktiserende læger mf.) men også internt i Bornholms Regionskommune udvikles nye samarbejder omkring tværfaglige snitflader, hvor specielt den sammenhængende ungeindsats vil blive prioriteret i 2020.

Erkendelsen af det voksende behov for kvalificeret arbejdskraft medfører også et behov for at rette opmærksomheden på international rekruttering. Igen er balancen mellem virksomhedernes behov og de enkelte tilflytteres situation nøglen til at lykkes. Dette arbejde med at forene bornholmske virksomheder med medarbejdere af anden herkomst, har vi de seneste år gjort os gode erfaringer med. Derfor er det oplagt at folde erfaringerne fra integrationsindsatsen ud i et bredt fokus på international rekruttering.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd den 23. september 2019:
Orienteringen taget til efterretning

 

 

 

 

1.
Beskæftigelsesplan 2020 (PDF)
2.
Status Beskæftigelsesplan 2019 (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Orientering om tiltag på legionella-området i 2019

13.02.02A50-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

27-08-2019

13

 

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

13

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur, Miljø og Fritid planlægger en lokal kampagne på Bornholm, hvor viden om forebyggelse af opformering af legionella bakterier i rørsystem til brusebade er hovedtemaet. Målgrupper er borgere, medarbejdere i kommunen og virksomheder. Desuden deltager Natur, Miljø og Fritid i et tværministerielt arbejde, hvor planen er at igangsætte fem projekter, der skal danne beslutningsgrundlag for at Folketinget om ca. to år kan beslutte, om der generelt skal gøres mere eller andet på dette område i Danmark. Antallet af mennesker der er blevet smittet med legionella bakterier har de senere år været stigende i Danmark og Europa generelt.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 27. august 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Natur, Miljø og Fritid har i perioden fra 2005 – 2007 og i 2015 gennemført kampagner i forhold til forebyggelse af legionella-bakterier.

 

I 2019 har Natur, Miljø og Fritid, med baggrund i konkret sag i en svømmehal besluttet, at gennemføre en ny kampagne. Kampagnen kommer bl.a. til at indeholde følgende:

·         Nedsættelse af en arbejdsgruppe med medarbejdere og ledere fra kommunen. Dette er sket.

·         Udarbejdelse af et postkort, der øger opmærksomheden på legionella. Postkortet omdeles til alle husstande på Bornholm. Dette er under udarbejdelse.

·         Vejledningsmedarbejdere i Natur, Miljø og Fritid der kan kontaktes i to uger af borgere, institutioner, virksomheder m.fl. Efter først til mølle-princippet kan kommunens medarbejdere også komme ud for at se på borgeres eller virksomheders vandforsyningssystem.

·         Sundhedsperson i kommunen kan kontaktes, når borgere, virksomheder, institutioner m.fl. har spørgsmål om legionærsyge.

·         Informationsmøder for relevante medarbejdere i kommunen, og for private organisationer og virksomheder.

 

Målgrupper for kampagnen i 2019 er bl.a.:

·         Kommunens tilsynsmedarbejdere inden for vandforsyning, bassinvand, campingpladser, virksomhedstilsyn m.fl.

·         Byggesagsbehandlere.

·         Kommunens medarbejdere, der står for alle kommunens bygninger, skoler, svømmehaller, idrætshaller, plejehjem mv.

·         Almindelige borgere, med eget varmtvandssystem.

·         Leje- og andelsboligforeninger.

·         Ejere og eller ”pedeller” på hoteller, vandrehjem, campingpladser, private skoler, private haller ol.

 

Natur, Miljø og Fritids normale arbejde på dette område består i at følge med i udviklingen inden for området, og foretage undersøgelser og behandle konkrete sager ved henvendelser fra Styrelsen fra Patientsikkerhed (tidligere embedslægerne) om syge eller døde legionella-patienter. Dette er en bunden opgave. Natur, Miljø og Fritid modtager en henvendelse af denne art ca. hvert andet år.

 

Deltagelse i en tværministeriel arbejdsgruppe i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte ved årsskiftet en anmodning til Bornholms Regionskommune, Natur, Miljø og Fritids om at redegøre for, hvad Bornholms Regionskommune gør for at forebygge problemer med legionella bakterier i brusebade og andre steder, hvor der kan være en risiko.

Baggrunden for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens henvendelse er at et stigende antal mennesker i Danmark bliver syge af legionella-bakterier.

Legionellabakterier opformeres i vand med temperaturer mellem 25 og 45 grader varmt vand. I 2018 blev der anmeldt 266 tilfælde af legionella i Danmark – i 2012 var tallet 127.

Legionærsyge er en alvorlig behandlingskrævende lungebetændelse. Den ses primært hos ældre eller immunsvækkede personer, og hos cirka dobbelt så mange mænd som kvinder. Ca. 10 procent af de der smittes dør.

De fleste bliver smittet ved brusebad i eget hjem, men andre bliver smittet i offentlige eller private baderum, ved køletårne, i spabade, i udlandet (ca. 25%), ved fontæner mv. Smitte sker ved indånding af forstøvet vand, der er inficeret med for højt indhold af legionella bakterier.

I maj 2019 blev Bornholms Regionskommune, Natur, Miljø og Fritid inviteret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at deltage i nogle møder i en tværministeriel arbejdsgruppe.

Formålet med arbejdsgruppen er at styrke vidensgrundlaget om legionellasmitte og årsager til stigningen i antallet af smittede med henblik på at reducere risikoen for legionellasmitte.

Det tværministerielle arbejde har baggrund i et tidligere beslutningsforslag i Folketinget, som blev henvist til udvalgsbehandling. Det blev besluttet at gennemføre et tværministerielt arbejde i tråd med beslutningsforslaget.

 

Der er med aftale om finansloven for 2019 afsat 2 mio. kr. til undersøgelser på landsplan, som kan være med til at afklare årsagerne bag den seneste stigning i antallet af legionella-smittede. Midlerne skal anvendes i 2019-2020 til undersøgelser og analyser i den tværfaglige arbejdsgruppe.

 

Første møde i den tværfaglige arbejdsgruppe om legionella blev afholdt d. 21. maj 2019, og det næste bliver den 18. september 2019.

 

I løbet af de næste par år skal der gennemføres en række undersøgelser, som skal bidrage til at afklare årsager til det stigende antal legionella-smittede. Indholdet i undersøgelserne er drøftet i arbejdsgruppen, men ikke endeligt afklaret endnu.

 

Statusredegørelsen om legionella fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er vist i bilag 1.

 

Bilag 2 er en ny pjece om legionella-forhold.

 

Bornholms Regionskommune, Natur, Miljø og Fritiddeltager i nogle få møder i den tværministerielle arbejdsgruppe i 2019 og 2020.

 

Desuden bliver Bornholms Regionskommune eventuelt involveret i interviews og eventuelt workshops. Gennem workshops, temamøder og spørgeskemaer kan kommunens medarbejdere, projekterende og driftspersonale blive inddraget i de landsdækkende projekter.

 

Økonomisk får Bornholms Regionskommune, Natur, Miljø og Fritid ikke større ekstra udgifter de næste to år, og det bliver også ret begrænset, hvor meget tid der skal bruges på kampagnearbejdet lokalt og det landsdækkende projektarbejde de næste to år.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til den lokale kampagne afholdes på Natur, Miljø og Fritids almindelige driftskonti for drikkevand, og bliver på ca. 35.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd den 23. September 2019:
Orienteringen taget til efterretning

 

 

 

 

1.
Redegørelse fra ministerie i 2018 om legionella (PDF)
2.
Pjece om legionella fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

14

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2019:

Frivillig Fredag på Campus Bornholm den 27. september 2019, ældrerådsmedlem medbringer foldere om ældrerådet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

15

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2019:

Intet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

16

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2019:

Formanden orienter pressen.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Udbud

 

Udbud