Referat
Bornholms Ældreråd
09-10-2019 kl. 09:30
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Budget 2020 i høring
  åbent 8 Opsigelse af kontrakter - private leverandører af praktisk hjælp
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Eventuelt
  åbent 11 Orientering til pressen
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Anita Mortensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. oktober 2019:
Gruppen og formanden for Ældrerådet har været på studietur i Holbæk sammen med repræsentanter fra BOFA. Emnet var affaldshåndtering. Der var desuden møde med ældrerådsformanden i Holbæk.
Formanden for gruppen kontakter BOFA i marts 2020, hvor der foreligger en tidsplan for hvorledes processen skal foregå. Planen er at gruppen indkalder til stormøde for de ældre på Bornholm, hvor BOFA skal komme og orientere om hvordan den kommende affaldshåndtering skal foregå.

å.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. oktober 2019:

Møde den 8. oktober 2019. referat er udsendt.
DEVIKA satser på 60 % økologi og kun 10 % madspild.
Gruppen har videregivet en klage over maden på Toftegården til DEVIKA, maden er oplevet enten for lidt tilberedt eller for meget tilberedt. Der arbejdes på forbedringer.
Gruppen iagttager kommende møder i følgegruppen for ældreanalysen.

1.
Referat af møde den 8. oktober 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. oktober 2019:

Intet møde.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. oktober 2019:

Kirsten Mortensen har deltaget i møde i Regionsældreråd Hovedstaden 19. september 2019, referatet er udsendt til Bornholms Ældreråd.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. oktober 2019:

Intet møde. Næste møde 9. december 2019.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budget 2020 i høring

00.30.00Ø00-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-09-2019

7

 

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd

Resumé

Bornholms Ældreråd er høringsberettiget part og skal afgive høringssvar på spareforslag senest den 24. september 2019, kl. 12,00.

Bornholms Ældreråd er høringsberettiget part og skal afgive høringssvar og kommentere nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne senest den 21. oktober 2019, kl. 08,00.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)    At høringsmaterialet til budget 2020 drøftes

b)    At der på baggrund af ovenstående drøftelse afgives høringssvar

 

 

Bornholms Ældreråd, den 23. september 2019:

a) Drøftet
b) Bornholms Ældreråd afgiver høringssvar, dette vedhæftes referatet.

 

Bornholms Ældreråd, den 9. oktober 2019:

a) Drøftet
b) Bornholms Ældreråd afgiver høringssvar, dette vedhæftes referatet.

 

Sagsfremstilling

Høring af spareforslag m.m. i MED-system og flere i perioden 13. - 24. september: Efter budgetmøde 2 den 12. september 2019 sendes spareforslag m.m. i høring hos de høringsberettigede parter. med høringsfrist den 24. september 2019, kl. 12,00

 

Nye og ændrede forslag fra budgetbehandlingerne sendes 4. - 21. oktober 2019 i høring og kommentering hos de høringsberettigede parter med frist den 21. oktober 2019, kl. 08,00

 

Grundet den ændrede tidsplan for Budgetproces 2020 er mødedatoerne for ældrerådet i september 2019 og oktober 2019 ændret.

Der er planlagt møder i ældrerådet den 23. september 2019, den 9. oktober 2019.

Økonomiske konsekvenser

Budgetmateriale vil ligge klar op til de respektive høringsperioder.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

1.
Høringssvar (DOCX)
2.
Høringsbrev 2 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Opsigelse af kontrakter - private leverandører af praktisk hjælp

27.39.04Ø54-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-08-2019

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

11-09-2019

39

 

Kommunalbestyrelsen

19-09-2019

4

 

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om, at Bornholms Regionskommune har modtaget opsigelse fra 2 private leverandører af praktisk bistand. Opsigelserne er modtaget i juni, og ifølge kontrakten er opsigelsesvarslet løbende måned + 90 dage. Det betyder, at der pr.1. oktober kun er to leverandører af hjemmehjælp, 1 privat og 1 kommunal.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning, og sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. august 2019:
Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.
Udvalget ønsker en sag på næste udvalgsmøde, omhandlende en status for hvorledes det er gået, en redegørelse for private leverandøres rammer på området, samt kommunens forsyningsforpligtigelse på området.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. september 2019:
Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 19. september 2019:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fremgår af serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

 

Kommunalbestyrelsen har pt. indgået 3 kontrakter med private leverandører af praktisk hjælp, men to af leverandørerne har nu opsagt deres kontrakter. Det drejer sig om firmaet Pænt og Praktisk og firmaet Aaker Hus og Hjemme Service. Kontrakterne udløber d. 30 september 2019. Efter denne dato vil det frie valg for borgerne stadig være opfyldt, idet der fortsat er én privat leverandør og én kommunal.

 

De to firmaer leverer ydelser til i alt 195 borgere i form af rengøring, herunder støvsugning, gulvvask, tørre støv af, skift af sengelinned, rengøring i køkken og på badeværelse og tøjvask m.m.

 

Opsigelsesgrundene opgives fra den ene leverandør til at være personalemangel. Den anden oplyser, at der er meget kørsel, når man skal dække hele øen, og at det er svært at få dækket sygdom og ferie.

 

De berørte borger er orienteret om, at deres leverandør af praktisk bistand stopper pr. 30. september 2019 og at de kan beholde den private leverandør indtil da. De berørte borgere har mulighed for at vælge en ny leverandør med maksimalt 14 dages varsel.

Leverandørerne er orienteret om, at kommunen forventer, at de lever op til deres kontraktmæssige forpligtelser indtil 30. september, hvilket også betyder, at hvis en borger vælger deres firma i opsigelsesperioden, så skal de tage imod borgeren. Borgeren vil, hvis de vælger et af de pågældende firmaer, blive oplyst om, at firmaet stopper 30. september 2019.

 

Den tilbageværende private leverandør og kommunens hjemmepleje er orienteret om, at der vil komme en større tilgang af borgere som følge af opsigelserne fra de 2 private leverandører.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes ikke at opsigelserne har økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune, men hvis det modsatte viser sig, så vil kommunen anse sig berettiget til at trække på den stillede garanti jf. kontraktens afsnit 11, hvoraf det fremgår, at leverandøren til sikkerhed for opfyldelse af kontrakten skal stille en garanti på 50.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, d. 9.10.2019:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

9

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. oktober 2019:

Ældrerådet orienterede hinanden.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

10

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. oktober 2019:

Juleafslutning og vedtagelse af mødeplan 2020 planlægges på mødet den 26. november 2019.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

09-10-2019

11

 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. oktober 2019:

Formanden orienterer pressen


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt

 

Udbud