Referat
Bornholms Ældreråd
26-11-2019 kl. 09:30
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Tilsyn 2019 Team Østergade
  åbent 8 Tilsyn 2019 Værestedet Blæksprutten
  åbent 9 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2019
  åbent 10 Ældrerådets Årsberetning - 2019
  åbent 11 Mødeplan - 2020
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Eventuelt
  åbent 14 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

2

 

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:

Der har været holdt møde i gruppen den 13. november 2019, referat udsendt.
Der har været holdt brugermøde i BOFA 14.11.2019, hvor der blev oplyst at der fra 1.1.2020 vil blive omdelt gennemsigtige affaldsposer og at der vil blive bedre skiltning på containerpladsen. Der vil blive iværksat et udbud, 10 år, for den fremtidige affaldshåndtering. På mødet orienterede gruppen BOFA om studieturen til Holbæk og et ønske om et fælles stormøde i det nye år for de ældre, om den fremtidige affaldshåndtering.
Der har været holdt brugerrådsmøde på BEOF, hvor temaet var Biomasse.
Ældrerådsmedlem bad gruppen forespørge kommunen om det er muligt at skrive km. grænserne på vejene i Rønne by, så borgerne nemmere kan overskue hastighedsgrænserne.

 

1.
Referat af møde d. 13.11.2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:

Der har været holdt møde i gruppen den 18. november 2019.
Der planlægges møde med ældrecentret angående, hvorledes tilsynsrapporter udfærdiges.
Den 12.12.2019, kl. 15,00 holder ældresagen møde på biblioteket om demens. Tilmelding d. 9.12.2019.
Vedr. egenbetaling af patientrejser, har regionen sendt forespørgslen til ministeriet.

1.
Referat af møde 18.11.2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:

Der har været hold møde i gruppen den 19. november 2019, referat udsendt.
Emnerne var blandt andet den kommende affaldshåndtering og kunstmuseet.
Der planlægges møde med regionsrådsformanden i første halvdel af 2020, mødet planlægges afholdt på Bornholm.
Den 13.12.2019 er der møde i følgegruppen for ældreanalysen, dagsorden endnu ikke udsendt.

1.
Referat af møde d. 19.11.2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:

Der har været holdt et positivt møde med trafikministeren den 31. oktober 2019, emnerne var ny fælge og T-foil.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

6

 

 

 

 

Bornholms ældreråd, den 26. november 2019:

Der har været hold møde i regionsældrerådet den 14. november 2019.
Regionsrådsformanden var til stede, formanden for Bornholms Ældreråd rejste sagen om betaling af overnatning på patienthotellet, hvor en pårørende betaler ca. 900 kr. for en overnatning, sagen afdækkes videre af regionen.
Formanden for Bornholms ældreråd spurgte endvidere ind til muligheden for telemedicin, her blev svaret at der er bevilget penge, udfordringen er blandt andet mangel på læger.
der blev holdt oplæg om værdibaseret sundhed.
Der blev holdt oplæg om apotekernes mulighed for indvirkning på sundhed, herunder priser, farver på dementes piller, m.v.

Der blev holdt møde i danske Ældreråd den 12. november 2019.
Invitation til konference om sammenhængende forløb for en multisyge medicinske patient den 10. december 2019, Bornholms Ældreråd deltager evt. med 1 person.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Tilsyn 2019 Team Østergade

27.12.16K09-0236

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg i Team Østergade den 22. oktober 2019. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.  Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Ledelsens bemærkninger:

Psykiatri- og Handicapchef: Ingen bemærkninger

Leder Vennepunktet (Herunder Team Østergade): Ingen bemærkninger

 

 

 

Samlet indtryk

Tilsynet finder, at Team Østergade er et godt tilbud til brugerne. Der er fortsat høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven.

 

Tilsynet finder også, at brugerne har et godt overblik over opgaverne, og finder opgaverne og ansvaret for disse gode og interessante.

 

Tilsynet finder:

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet givet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet den 18. november 2019:

Taget til efterretning.

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:
Taget til efterretning.

 

1.
Tilsynsrapport Team Østergade 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tilsyn 2019 Værestedet Blæksprutten

27.12.16K09-0230

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Værestedet Blæksprutten den 16. oktober 2019. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.  Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Ledelsens bemærkninger:

Psykiatri- og Handicapchef: Ingen bemærkninger

Leder Værestedet Blæksprutten: Ingen bemærkninger

 

 

 

Samlet indtryk

Tilsynet samlede indtryk er, at Værestedet Blæksprutten er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven. Tilsynet finder også, at stedet løser mange opgaver i samarbejde med borgerne, som de ellers ikke ville få løst, eller ville have meget svært ved at løse.

 

Tilsynet finder:

 

 

Der er forbindelse med tilsynet, ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet den 18. november 2019:

Taget til efterretning.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:
Taget til efterretning.

 

1.
Tilsynsrapport Blæksprutten 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2019 

 

27.12.16K09-0235

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget til efterretning

Resumé

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 fastslår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Socialudvalget, den

Sagsfremstilling

Tilsynet har i 2019 gennemført 9 anmeldte dialogbaserede tilsyn i dagtilbuddene (§104) på de nedenstående tilbud:

 

•   Sandemandsgården

•   Ressourcevejen

•   Område Øst (Åsen og Fontænehuset)

•   Område Vest (Vestergade og Midtpunktet)

•   Værestedet Blæksprutten

•   Klippely

•   Team Østergade

 

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger selv sit tilsyn. Jfr. de vedtagne retningslinjer baserer tilsynet sig dels på dialog og dels ved en fysisk gennemgang af tilbuddet. Tilsynet er et anmeldt dialogtilsyn, men jfr. retningslinjerne, kan der også foretages uanmeldte tilsyn. 

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse, at:

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·         forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

I forbindelse med hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget og i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, efter kommentering i Handicaprådet.

 

I tilsynet deltager, foruden tilsynspersonerne fra Center Ældre og Center Psykiatri og Handicap, teamlederen, medarbejder-, beboer/bruger- og pårørenderepræsentanter.  Der gennemføres, hvor dette er muligt, interviews med brugerrepræsentanter og pårørende.

 

Interviewene gennemføres efter en fastlagt guide, således at man sikrer, at der kommes rundt om alle væsentlige spørgsmål. Der gives desuden mulighed for drøftelse af de problemstillinger, som den/de interviewede måtte ønske at drøfte.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport efter en vedtaget skabelon.

Tilsynsrapporten indeholder følgende hovedpunkter:

 

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser

·         Retssikkerhed

·         Administration af beboermidler, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelse/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Øvrige

·         Samlet indtryk af tilbuddet

 

Tilsynet kan, på baggrund af de udførte tilsyn i 2019, samlet konkludere:

 

 

 

·         At der arbejdes forebyggende ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

Der er forbindelse med de afviklede tilsyn samlet ikke afgivet anbefalinger

 

Ledelsens bemærkninger:

Ingen bemærkninger

 

Tilsynet vil også i 2020 have nedenstående særlige fokusområder:

 

 

 

 

Rapporten fremsendes for Handicapråd og Bornholms Ældreråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet den 18. november 2019:

Taget til efterretning.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:
Taget til efterretning.

 

 

1.
Rapport om udførte tilsynsbesøg i § 104 dagtilbud på voksenhandicapområdet 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ældrerådets Årsberetning - 2019

27.15.00P00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

10

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         At der aftales en proces- og tidsplan for udarbejdelsen af ”Ældrerådets Årsberetning – 2019”

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:

Input sendes til næstformanden senest den 3. januar 2019.
Udkast til årsrapport for 2019 forelægges ældrerådet til godkendelse den 21. januar 2019.

Sagsfremstilling

Bornholms Ældreråd udarbejder på baggrund af input fra undergrupperne en årsberetning for 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Mødeplan - 2020

27.15.00P35-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

11

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter.

Resumé

Bornholms Ældreråd skal godkende mødeplanen for 2020

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

·         Mødeplanen til godkendelse

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:

Godkendt.

Sagsfremstilling

21. januar 2020

18. februar 2020

17. marts 2020

21. april 2020

19. maj 2020

23. juni 2020

1. september 2020

29. september 2020

17. november 2020

15. december 2020

 

 

Alle møder starter kl. 09,30

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

12

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:

Der er indgået samarbejdsaftale om netværk mellem patientforeningerne, Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommune.
Formanden har modtaget e-mail fra P4 om at det i 2020 er naturens år.
Henvendelser om ventetid på hjælpemidler, formanden har kontaktet kommunen.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

13

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:

Intet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

14

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:

Formanden orienterer pressen.