Referat
Bornholms Ældreråd
26-11-2019 kl. 09:35
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ensomhed - nyt tema i" Ældrepolitik - en værdig ældrepleje"
  åbent 3 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ensomhed - nyt tema i" Ældrepolitik - en værdig ældrepleje"

00.01.00P22-0078

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har siden 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Partierne bag finansloven for 2019 er enige om, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes, hvorfor ”bekæmpelse af ensomhed” er et nyt punkt, som værdighedspolitikken skal omfatte.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler den reviderede ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:

 

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeren har fastsat nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelse til at træffe beslutning om en værdighedspolitik. Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunen kan understøtte 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død, 6) pårørende. I 2019 er det så besluttet, at punkt 7 skal være bekæmpelse af ensomhed.

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at arbejdet med at beskrive, hvordan ensomhed blandt ældre borgere skal bekæmpes, er omfattet af de samme krav om inddragelse af ældrerådet og øvrige parter som gælder for kommunalbestyrelsens sædvanlige arbejde med at vedtage en værdighedspolitik.

 

Center for Ældre har i samarbejde med Center for Sundhed og Forebyggelse planlagt at invitere relevante parter (de samme som ved øvrige ændringer i politikken) til en temadrøftelse i 1. kvartal 2020. Tanken er at gøre brug af kommunens medlemskab af Folkebevægelsen mod ensomhed, og i samarbejde med dem, Ældrerådet og øvrige interessenter, arbejde videre med politikken, således at konkrete indsatser kan igangsættes.

 

I den reviderede udgave af ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” fremgår tilføjelserne med rødt.

Økonomiske konsekvenser

Af finansloven for 2019-2022 fremgår det, at der i alt afsættes 100 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed. Det betyder, at Bornholms Regionskommune får 1.014 kr. hvert år i perioden. Det fremgår ligeledes af aftalen, at beløbet også gives efter 2022.

 

Det eksakte beløb er først udmeldt medio september, hvorfor der ikke er sat initiativer i gang i 2019.

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

 

Til kommentering i Ældrerådet:

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:
Bornholms Ældreråd har med interesse konstateret at man har taget problematik ensomhed op og ældrerådet ser frem til at deltage i temadrøftelsen i 1. kvartal 2020, og anbefaler den reviderede ”Ældrepolitik - en værdig ældrepleje” til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 

 

1.
Ældrepolitik version med bekæmpelse af ensomhed (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

26-11-2019

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 26. november 2019:

Intet.