Referat
Bornholms Ældreråd
21-01-2020 kl. 09:30
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 6 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 7 Revidering af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt tilsynspolitik
  åbent 8 Klippekortsordning på plejeboligområdet efter reduktion
  åbent 9 Orientering om skift af leverandør af sundhedsfaglig vikarbistand
  åbent 10 Forslag til revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a
  åbent 11 Redegørelse om udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2019
  åbent 12 Tilsyn 2019 Rehabilitering Sønderbo
  åbent 13 Ældrerådets årsberetning - 2019
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Eventuelt
  åbent 16 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Jan Harvest.

Svend Aage Kristoffersen og Grethe Kofoed Viborg forlod mødet under punkt 14.
Jens Oskar Pedersen forlod mødet efter punkt 14.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Møde d. 15.1.2020:
Der er aftalt møde med kontaktperson fra det tekniske område i marts 2020.
Der følges op på aftale med BOFA omkring samarbejde vedr. affaldsorientering. Formanden for gruppen holder møde d. 22.1.2020 med kontaktperson ved BOFA og direktøren for BOFA,     her er emnet tidsplan og indhold for fællesmøde for de ældre på Bornholm om affaldshåndtering.  

1.
referat af møde d. 15.1.2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Der er holdt møde d. 13.1.2020:
Der blev talt om GPS og de demente ældre, der vil blive foretræde om sagen af konsulent fra ældreområdet på februar mødet.
Der er udarbejdet spørgsmål til konsulenter fra ældreområdet og handicapområdet omkring udarbejdelse af tilsynsrapporter, dette til deres foretræde på februar- mødet.

Der vil blive rettet henvendelse til Hjælpemiddelcentralen om mulighed for udlån af biler.

1.
Referat af møde d. 13.1.2020 (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Møde holdt 14.1.2020, referat udsendt.
Der planlægges møde, hvor et af emnerne kunne være emnet "ensomhed", deltagere kunne være regionsrådsmedlemmerne fra Bornholm, direktøren for ensommes gamles værn og direktøren for sygehuset. Formanden for Ældrerådet går videre med planlægningen.

1.
Referat af møde d. 14.1.2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Møde holdt d. 9.12.2020, referat sendt til Ældrerådet.
Trafikrådet anbefaler at der reserveres en ekstrafærge, nu hvor Poul Anker skal på værft i 2020, ældrerådet støtter dette.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Møde i Danske Ældreråd d. 5.2.2020.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Revidering af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt tilsynspolitik

27.36.04P23-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-12-2019

5

 

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp samt tilsynspolitik er blevet revideret grundet ny praksis fra Ankestyrelsen omkring hovedrengøring, beslutning om besparelse på klippekortsordningen og rettelser af sproglig karakter m.m.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at den reviderede kvalitetsstandard sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:

Indstillingen godkendt, samt sendes den reviderede kvalitetsstandard til kommentering i ældresagen.

Sagsfremstilling

Den fremlagte kvalitetsstandard er ændret serviceniveaumæssigt i punkt 11.7 Praktisk hjælp – rengøring. Der er nu en ny indsats omkring hovedrengøring 1 gang årligt. Ændringen er indført som en konsekvens af en principafgørelse i Ankestyrelsen, hvoraf det fremgår, at borgerne efter en konkret individuel vurdering kan have ret til hovedrengøring.

 

Der er desuden foretaget ændring i pkt. 2. Formål, ændringen er af oplysende karakter, og har ingen betydning for serviceniveau.

 

Punkt 3. Vision, er ændret, således at kommunalbestyrelsens og socialudvalgets mål for ældreområdet er indsat.

 

Ved budgetvedtagelsen for 2020, blev det besluttet af spare 20 % på klippekortsordningen. Konsekvensen heraf skal indarbejdes i punkt. 31.0 Klippekort.

 

Det har imidlertid vist sig, at forbruget af klippekortsordningen ikke har været så stort, som det var budgetteret til. Som konsekvens heraf har det været overvejet, at sætte det nuværende kriterier på 10 timers personlig pleje ned til 8 timers personlig pleje, og dermed give flere borgere mulighed for at komme med i ordningen, men da det ikke har været muligt i 2019 at skaffe data, som kunne underbygge formodningen, er ændringen ikke blevet iværksat. Det er således myndigheds opfattelse, at ordningen fortsat vil kunne rumme klippekort til borgere med 10 timers personlig pleje, selvom budgettet reduceres med 20 %.

 

Endelig er der foretaget rettelser af sproglig og opstillingsmæssig karakter. Alle rettelser er markeret i kvalitetsstandarden.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i ældresagen:

Ældre Sagen havde helst set, at Klippekortordningen var blevet friholdt for besparelser. Således at det blev muligt, at tilbyde ordningen til flere, men i den foreliggende situation har vi ingen kommentar.

 

 

Til høring i Handicaprådet:

 

Handicaprådet den 9. december 2019:

Handicaprådet er bekymret for at man nedsætter den personlige pleje.

Handicaprådet ser frem til evaluering af den nye ordning medio 2020.

Handicaprådet hilser med tilfredshed at der nu indføres hovedrengøring en gang om året.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:
Mhp at hovedrengøring, som noget nyt, kan udføres x 1 årligt. Vi ser hellere at det er en skal end kan-ydelse.
Vi går ud fra, at pårørende er med, når borgere 1. gang visiteres til personlig eller praktisk hjælp.

 

1.
UDKAST Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk bistand samt tilsynspolitik 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Klippekortsordning på plejeboligområdet efter reduktion

27.00.00Ø34-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-12-2019

6

 

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Som følge af beslutning om at spare 20 % på klippekortsordningen på plejeboligområdet skal der tages stilling til, hvordan ordningen skal administreres fra 1. januar 2020 og frem.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         At sagen sendes i høring i Handicapråd og Ældreråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Klippekortsordningen er pt. organiseret sådan, at alle beboere tilbydes 30 minutter om uge til en selvvalgt aktivitet. De klip, som ikke benytte, hvis en beboer f.eks. har sagt nej tak, i en periode ikke kan modtage klippet, eller af andre årsager ikke har benyttet sit klip, er blevet brugt til andre beboere, som har et større behov for klip.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev det besluttet, at reducere klippekortsordningen på plejeboligområdet med 20 %, svarende til 550.000 kr. årligt.

 

Det fremgår af status på projektperioden 2017-2018, at gennemførelsesprocenten for de klip, som går til beboere i ordningen er på ca. 79 %, resten af klippene er brugt på borgere med større behov.

 

Det foreslås derfor, at ordningen med 30 minutter om ugen fortsættes, men at der ikke længere tildeles ekstra klip til beboere med større behov.

 

Økonomiske konsekvenser

Besparelse på 550.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 9. december 2019:

Handicaprådet har noteret sig at gennemførelsesprocenten er på 79 % og det derfor ser ud til at være de samme ressourcer.

Handicaprådet forventer at Handicappolitikken overholdes på trods af budgetreduktionen.

 

 

 

Til høring i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Tages til efterretning. Vi ser med tilfredshed på at de 30 min. til hver enkelt borger bibeholdes.

 


 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Orientering om skift af leverandør af sundhedsfaglig vikarbistand

83.15.00G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-12-2019

7

 

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har som konsekvens af, at Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har indgået en ny fireårig aftale med firmaet SundVikar skiftet leverandør af sundhedsfaglig vikarbistand. Dette har givet anledning til overvejelser om, hvordan vi får flere social- og sundhedsuddannede til at søge i faste stillinger i kommunen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at orienteringen tages til efterretning, og at sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:

Orienteringen taget til efterretning, og sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Den hidtidige aftale mellem SOS Vikar og SKI udløber pr. 30.11.2019, og der har derfor været gennemført et nyt udbud, som er vundet af firmaet SundVikar. Den nye aftale gælder fra 1. december 2019, men på grund af den korte tidsfrist har Bornholms Regionskommune valgt at forlænge aftalen med SOS Vikar i tre måneder. Dette for at sikre os tid til en så god overgang som muligt.

 

Center for Ældre har haft et ekstraordinært stort forbrug af eksterne vikarer i 2019 – og det længe har været et ønske, at kunne sænke forbruget. Samtidig har centret siden begyndelsen af 2019 haft betydelige problemer med at besætte ledige stillinger blandt social- og sundhedsuddannet personale, hvilket igen har medvirket til, at forbruget af eksterne vikarer har været så højt.

 

Ledelsen i Center for Ældre har derfor siden i sommer løbende drøftet hvordan vi på én gang kan få ansat flere medarbejdere og sænke vikarforbruget. En aktuel vurdering er, at det kommende leverandørskifte kan blive en anledning til en dobbeltrettet indsats, som skal stimulere og motivere social- og sundhedsuddannede, som i dag lægger deres arbejdsindsats i Center for Ældre via vikarbureauet, til at søge ind i faste stillinger i centret.

 

Den dobbeltrettede indsats er:

 

1)   Bredt opslag af ledige stillinger

2)   Opstrammet praksis for bestilling af vikarer med henblik på fremover at anvende så få vikarer som overhovedet muligt

 

Målet er at være selvdækkende i alle teams. Målet er i overensstemmelse med ældreanalysens formål om at sikre, at ressourcerne i ældreområdet anvendes, så de kommer borgerne mest muligt til gavn, idet vi herigennem samtidig styrker kontinuiteten i borgerforløbene og øger trivslen i vore teams.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Orientering er taget til efterretning, idet vi bemærker os, at center for ældre har haft et stort forbrug af eksterne vikarer i 2019. Dette vil man forsøge ændret, bl.a. ved opstramning ved bestilling af vikarer - hvilket vi ikke håber påvirker hjælpen til borgerne.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Forslag til revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a

 

27.36.00A21-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-12-2019

10

 

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Som en konsekvens af budgetvedtagelsen for budget 2020, skal Social- og Sundhedsudvalget godkende en ny kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a–Gruppebaseret hjælp og støtte, idet § 82b ikke længere skal anvendes.

 

Serviceloven er en rammelov, derfor er det muligt at prioritere indsatserne og for lokalt, at påvirke hvilke ydelser borgerne kan få i en given situation. På den baggrund udarbejdes kvalitetsstandard til beskrivelse af serviceniveau efter servicelovens § 82 a.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at kvalitetsstandarden for Servicelovens § 82a-Gruppebaseret hjælp og støtte sendes i høring i Handicapråd og Ældreråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2019:
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Revisionen af kvalitetsstandarden kommer i forlængelse af budgetvedtagelsen af Budget 2020, hvor der blev vedtaget en besparelse på servicelovens § 82b på kr. 254.000,-. Besparelsen betyder at kommunen ikke længere skal levere tidsbegrænset socialpædagogisk støtte efter §82b. §82b er en ”kan”-paragraf, der betyder at kommunen kan vælge ikke at anvende paragraffen og dermed heller ikke fastlægge et serviceniveauet for ydelsen.

 

Hidtil har serviceniveauet for 82b været beskrevet i en fælles kvalitetsstandard for både § 82a og § 82b. Derfor kommer ændringerne til udtryk ved en ny kvalitetsstandard, som alene vedrører § 82a.

 

Kun i meget få tilfælde fastlægger Serviceloven et bestemt serviceniveau. Udgangspunktet for serviceniveaufastlæggelse er jf. Serviceloven en grundig, helhedsorienteret udredning af borgerens situation, sammenholdt med borgerens ønsker, egne behov og forudsætninger samt med respekt for den enkelte borgers integritet og værdighed.

 

 

 

Lovteksten er:

§ 82 a. Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp, omsorg eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.


Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Forslag til revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Handicaprådet:

Handicaprådet den 9. december 2019:

Handicaprådet er bekymret for at man nedsætter den personlige pleje.

Handicaprådet ser frem til evaluering af den nye ordning medio 2020.

Handicaprådet hilser med tilfredshed at der nu indføres hovedrengøring en gang om året.

 

 

Til høring i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Vi ser med beklagelse på at § 82b er blevet til en kan-ydelse. Idet der er tiltagende opmærksomhed m. h. p. ensomhed hos ældre borgere, som er meget udtalt.

 

 

 

1.
Forslag til revideret kvalitetsstandard for Servicelovens § 82a (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Redegørelse om udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2019

27.12.16K09-0238

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Socialtilsynet Hovedstaden fører driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud i Bornholms Regionskommune for at sikre, at tilbuddene lever op til de kravene i den kvalitetsmodel, som tilsynet arbejder efter.

Handleplan for Udviklingspunkter for tilbuddene, der vil blive fulgt op på forbindelse med tilbuddenes regodkendelse (Tilsyn) i 2020, fremgår af tilknyttet rapport.

 

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden re-godkendt alle ni tilbud der er ført tilsyn med.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, 

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle omfattede tilbud, mindst én gang om året. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

·         Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.

·         Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.

·         Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service.

 

Socialtilsynet skal ved varetagelsen af tilsynsopgaven indhente relevant information, herunder:

·         aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet,

·         indhente oplysninger fra tilbuddet, herunder tilbuddets seneste årsrapport,

·         indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

·         indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

 

Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet.

 

Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:

1) Uddannelse og beskæftigelse.

2) Selvstændighed og relationer.

3) Målgrupper, metoder og resultater.

4) Organisation og ledelse.

5) Kompetencer.

6) Økonomi.

7) Fysiske rammer.

 

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal Socialtilsynet udstede påbud.

 

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 6 i lov om social service.

 

Hvis Socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold i et tilbud, skal Socialtilsynet underrette de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når disse borgere kan blive berørt.

 

Tilbud, der søger om godkendelse, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give Socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som Socialtilsynet anmoder om.

 

Socialtilsynet har i 2019 aflagt tilsynsbesøg på nedenstående botilbud – herunder private botilbud der er leverandører af ydelser til Bornholms Regionskommune:

 

•   Røbo

•   Klintebo

•   Valmuen

•   Stenbanen

•   Nexøhuset

•   Kærbygaard

•   Gartnerparken

•   Kommandanthøjen

•   Kvindekrisecentret

 

Af Rapport om udførte anmeldte sociale tilsyn 2019 (bilag), fremgår det, med hvilken indsats (handleplan) det enkelte tilbud påtænker at følge op på de udviklingspunkter der er blevet anført i forbindelse med det sociale tilsyn.

 

Samlet konklusion på udførte tilsyn i 2019

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden godkendt alle 9 tilbud der har været ført socialt tilsyn med.

 

For alle tilbuddenes vedkommende, har Socialtilsynet kommet med forslag til udviklingspunkter, der vil blive fulgt op på forbindelse med tilbuddenes regodkendelse (Tilsyn) i 2020.  

 

Tilbuddene er i den forbindelse, af Center Psykiatri og Handicap, blevet bedt om, ud fra hvert af deres respektive udviklingspunkter, at beskrive en handleplan til hvordan man har påtænkt at arbejde med det/de anførte udviklingspunkter frem imod tilsynet i 2020.

 

Rapporten fremsendes for Handicapråd og Ældreråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Til kommentering i Handicaprådet

Handicaprådet den 20. januar 2020:

De tiltag der er iværksat/iværksættes anbefales.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:
Tages til efterretning. Samlet set er alle 9 tilbud godkendt. Der er forslag til udviklingspunkter, som der følges op på i 2020.

 

 

 

1.
Rapport om udførte anmeldte sociale tilsyn 2019 - Voksenhandicapområdet (DOCX)
2.
Tilsynsrapport Røbo 2019 (PDF)
3.
Tilsynsrapport Klintebo 2019 (PDF)
4.
Tilsynsrapport Valmuen 2019 (PDF)
5.
Tilsynsrapport Stenbanen 2019 (PDF)
6.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2019 (PDF)
7.
Tilsynsrapport Kærbygård 2019 (PDF)
8.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2019 (PDF)
9.
Tilsynsrapport Kommandanthøjen 2019 (PDF)
10.
Tilsynsrapport Kvindekrisecentret 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilsyn 2019 Rehabilitering Sønderbo  

27.12.16K09-0231

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 15. oktober 2019 aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Rehabilitering Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Afdækning af den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Ledelsens bemærkninger:

Ved Det kommunale tilsyn den 15. oktober 2019 på Rehabiliteringscenter Sønderbo, blev der givet én anbefaling:

 

Tilsynet anbefaler, at det sikres, at journalføringen lever op til de gældende regler, herunder, at der er en samlet oversigt over borgerens aktuelle sygdomme og funktionsnedsættelser. Dette skal være gennemført senest 30. november 2019. Tilsynet kommer herefter på opfølgende kontrolbesøg.”

 

Ledelsen på Rehabiliteringscenter Sønderbo har efterfølgende, sammen med Ledelsen af Sygeplejen, fulgt op på de anbefalinger Tilsynet har givet.

 

Der er udarbejdet nye arbejdsgange med udgangspunkt i ”Aftale om sundhedslovsindsatser mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre” i forbindelse med indførelse af det nye Elektroniske Omsorgs Journal Cura).

 

Sønderbo har efterfølgende i samarbejde med sygeplejerskerne i Sygeplejen, konkretiseret disse arbejdsgange således, at ansvar og opgavevaretagelse er klart defineret mellem social- og sundhedspersonalet på Sønderbo og Sygeplejerskerne i Sygeplejen. Disse arbejdsgange anvendes ved modtagelse af borgere på Sønderbo, samt ved løbende opfølgning:

 

De 12 sygeplejefaglige problemområder (helbredstilstande) gennemgås og udfyldes af sygeplejerskerne jf. ”Aftale om sundhedslovsindsatser mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Ældre”.

 

Det samme er gældende for udarbejdelse af handlingsanvisninger i forhold til ydelser, som sygeplejerskerne skal oprette.

 

Ved sygeplejerskens 1. besøg efter udskrivelse fra sygehus dagen efter modtagelse på Sønderbo, indhentes et fyldestgørende samtykke.

 

Helbredsoplysninger under Generelle oplysninger udfyldes både af sygeplejerske ved 1. besøg, samt følges op af so.su. personalet på Sønderbo ved udfyldelse og opfølgning på

Funktionsevnetilstande.

 

So.su. personalet på Sønderbo gennemgår Funktionsevnetilstande ved borgernes ankomst til Sønderbo, samt løbende ved ændringer i funktion/ vedfunktionsnedsættelse.

 

Samlet konklusion fra ledelsen på Sønderbo efter opfølgende møde

med ledelsen i Sygeplejen den 11/11 2019:

 

Alle faggrupper er godt på vej for at sikre journalføring i Cura efter gældende regler, ved at

anvende/indføre de ny reviderede arbejdsgange.

 

Helbredsoplysninger udfyldes i samarbejde og der følges op på den ugentlige Tværfaglige

Rehabiliterings konference (DTR) som sikres af leder på Sønderbo.

 

Der vil konsekvent følges op på dokumentationen hos borgerne på DTR-konferencerne, med

opfølgning efterfølgende af både sygeplejersker og so.su. personale. Leder på Sønderbo sikrer

dette.

 

Arbejdsgangene er udarbejdet/revideret blandt andet for at sikre et koordineret forløb for

borgerne med ophold på Sønderbo.

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at borgerne på Rehabilitering Sønderbo oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet én anbefaling:

 

Tilsynet kommer herefter på opfølgende kontrolbesøg.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

Tilsynet har fra leder, pr. mail af den 24. november 2019, modtaget fyldestgørende redegørelse for de af tilsynet afgivne anbefalinger. Disse er anført under pkt. Ledelsens bemærkninger. 

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 20. januar 2020:

De igangværende initiativer anbefales.

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:
Vi bifalder selvfølgelig anbefaling om, at journalføring skal leve op til gældende regler.

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Sønderbo 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Ældrerådets årsberetning - 2019

27.15.00P00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

13

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)    At udkast til årsrapport 2019 drøftes

b)    At årsrapport 2019 godkendes

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2019:

a) Drøftet
b) Godkendt, endelig udgave sendes til kommunalbestyrelsen, pressen, Center for ældre, ældresagen, faglige seniorer, handicaprådet, Danske Seniorer, Center for sundhed og publiceres på Brk.dk.  

Sagsfremstilling

Udkast til Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2019 drøftes på mødet den 21. januar 2020 og indstilles til godkendelse på samme møde.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

1.
Udkast til Ældrerådets årsberetning - 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

14

 

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Ældreanalysen - der har været møde i følgegruppen ultimo 2019. Pressemeddelelse fra dette møde udsendt.
SOSU-gruppen samler input fra drøftelse af ovenstående og vender tilbage til ældrerådet med et oplæg angående relevante problematikker.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

15

 

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Borgmesteren inviteres til ældrerådsmødet 1. september 2020, emnet er ældrerådsvalg 2021.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-01-2020

16

 

 

Bornholms Ældreråd, den 21. januar 2020:

Næstformanden kontakter pressen.