Referat
Bornholms Ældreråd
19-05-2020 kl. 09:30
Skype
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Orientering om udmøntning af besparelse i Borgerservice
  åbent 8 BAT sommerkøreplan 2020
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Eventuelt
  åbent 11 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-05-2020

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Else-Marie Andersen

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-05-2020

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. maj 2020:

Møde den 10. juni 2020. På mødet vil regeringens initiativ om affaldshåndtering blive diskuteret, BOFA vil blive inviteret til mødet.
Ældrerådets besøg på BOFA udsættes til efter sommerferien. Planlagt besøg på Ystad Havn d. 24.9.2020.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-05-2020

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. maj 2020:

Gruppen holdt møde d. 11.5.2020.
Der blev på mødet talt om den nye Borgervejleder, dette forhold et behandlet på dagens ældrerådsmøde. Ældrerådet vil iagttage funktionen i 2020 og evaluere efterfølgende.

Spørgsmål til repræsentant for BATS brugerråd, der er ikke økonomi i rejsekort på Bornholm. Vedr. billetkøb er det et tillidsspørgsmål, man stiger ind i bussen og betaler på kontor når man når frem. der kan pt. under Corona-krisen ikke købes billetter og klippekort ved chaufføren.

Vaccination mod lungebetændelse, her ønsker ældrerådet en større offentliggørelse af mulighed for vaccination. Dette forhold tages med i pressemeddelelsen.

Ældrechef og hjemmeplejeledere inviteres med til næste møde d. 23.6.2020 for et foretræde, emnerne er de pårørendes  besøg på plejecentrene og brug af central tildelte  økonomiske midler til dette, samt en generel status på Corona-situationen.

 

1.
Referat af møde 11.5.2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-05-2020

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. maj 2020:

Diverse emner blev drøftet.
Herunder et samordningsforum mellem hospitalet og kommunen. Det besluttet at invitere en repræsentant for dette forum efter sommerferien, for at give en orientering.

1.
Referat af møde 12.5.2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-05-2020

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. maj 2020:

Ingen møder i regionsråd Hovedstaden før efter sommer.
Ny dato for repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd er d. 24.11.2020, holdes i Vingstedcentret.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-05-2020

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. maj 2020:

Næste møde d. 25.6.2020.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om udmøntning af besparelse i Borgerservice

00.14.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

01-04-2020

2

 

Bornholms Ældreråd

19-05-2020

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om udmøntning af besparelse i Borgerservice, jf. budget 2020.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         orienteringen tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 1. april 2020:

Taget til efterretning. Punktet sendes til orientering i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. maj 2020:

Orienteringen taget til efterretning. Ældrerådet vil iagttage ventetiderne.

Sagsfremstilling

I budget 2020 indgår spareforslag (JUFU-07) om nednormering af timer i Borgerservice. I teksten om forslagets betydning for borgerne er der anført, at der vil forekomme længere svartider i Borgerservice, hvor der i forvejen i perioder kan opleves ventetider. Forventes delvist kompenseret via øget anvendelse af tidsbestilling og ressourcestyring i Borgerservice.

 

Besparelsen udmøntes ved at der indføres tidsbestilling i Borgerservice, som det kendes fra en lang række situationer i hverdagslivet, fx hos lægen, hos mekanikeren, hos frisøren, hos tandlægen, sagsbehandlere i jobcentret og banken (rådgivning).

 

Der vil være en overgangsperiode fra slutningen af marts til udgangen af maj, hvor det er både er muligt at bestille tid på forhånd og muligt at møde op i Borgerservice uden aftale. Fra 1. juni vil det være obligatorisk at bestille tid hos Borgerservice. Så slipper borgerne til gengæld for køen når de møder op, og møder en medarbejder, der har haft mulighed for at forberede sig på deres forespørgsel.

 

Fra 1. juni og fremadrettet skal borgerne således skulle bestille tid før de møder op i Borgerservice. Tidsbestilling omfatter alle områder i Borgerservice og dermed også fx pas, kørekort, sundhedskort, NemID og andre ting med selvbetjening.

 

Vi forventer, at indførelsen af tidsbestilling i kommunens Borgerservice er med til at sikre at borgerne får en endnu bedre service. Ved at indføre tidsbestilling på alle områder i Borgerservice, får borgerne nu mulighed for selv at vælge, hvornår de ønsker at få deres sag behandlet inden for almindelig åbningstid. Medarbejderne har samtidigt bedre mulighed for at være velforberedte til mødet med borgeren, da de ved hvem der kommer og hvad henvendelsen drejer sig om.

 

Det er muligt at bestille tid i Borgerservice via kommunens hjemmeside brk.dk. Borgerne skal blot trykke på ”tidsbestilling” på forsiden af kommunens hjemmeside. Derefter vælger borgeren hvad han/hun ønsker at bestille tid til i Borgerservice (fx pas, kørekort eller NemID). Når dette er valgt logger borgeren ind med NemID og vælger den tid der passer bedst. Nemt og hurtigt.

 

For de borgere som er undtaget for digital post eller på anden måde er forhindret i at bestille tid via hjemmesiden, så er det muligt at bestille tid i hele kommunens åbningstid ved telefonisk at kontakte 5692 0000.

 

Borgerservice vil i overgangsperioden benytte en lange række kommunikationskanaler til at orientere borgerne om, at det bliver obligatorisk at bestille tid til borgerservice. Konkret vil der blive kommunikeret via Rytterknægten, kommunens hjemmeside, kommunens Facebook-side, gennem pressemeddelelser og endelig er der udarbejdet et postkort, som udleveres til borgerne i Borgerservice. Derudover vil Ældrerådet, Handicaprådet og Integrationsrådet blive orienteret.

 

Tidsbestilling er allerede obligatorisk i mange kommuner og som nævnt andre steder, som eksempelvis hos lægen, tandlægen og frisøren for blot at nævne nogle få. Alle borgere vil nyde godt af at møde velforberedte medarbejdere og slippe for ventetid i Borgerservice.

Økonomiske konsekvenser

Tiltaget er en udmøntning af besparelse i Borgerservice, jf. budget 2020. 

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

1.
Postkort-bilag (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  BAT sommerkøreplan 2020

13.05.00A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

31-03-2020

17

 

Bornholms Ældreråd

19-05-2020

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

 

Resumé

Der er behov for en ændring af sommer køreplanen. Ved ændringer af køreplanen skal denne godkendes af NMU.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·         sommerkørerplaner og regionalruter godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 31. marts 2020:

Godkendes. Punktet videresendes til orientering til Bornholms Ældreråd.

 

Bornholms Ældreråd, den 19. maj 2020:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sommerkøreplanerne 2020 er vedhæftet.

Ændring ift. sommerkøreplanen 2019 er, at der på to ture formiddag og én tur eftermiddag på alle ruter køres ad Borgmester Nielsens Vej, dette fordi der foregår undervisning på Campus Bornholm i sommerferien. Sommerkøreplanen er er i sin helhed vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

1.
1_ud_Alle dage_1 (PDF)
2.
2_ud_Alle dage_1 (PDF)
3.
3_ud_Alle dage_1 (PDF)
4.
4_ud_Alle dage_1 (PDF)
5.
5_ud_Alle dage_1 (PDF)
6.
6_ud_Alle dage_1 (PDF)
7.
7_ud_Alle dage_1 (PDF)
8.
8_ud_Alle dage_1 (PDF)
9.
9_ud_Alle dage_1 (PDF)
10.
21_ud_Alle dage_1 (PDF)
11.
23_ud_Alle dage_1 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-05-2020

9

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. maj 2020:

For ældreboliger ved Lunden i Rønne, ejet af boligselskab, gælder samme Corona-restriktioner, som ved kommunale ældreboliger.

Ældrerådet vil følge op på de kommende 2021 budgetforhandlinger i regionsrådet, herunder mulig for at få behandlinger til Bornholm.

Repræsentant i BATs bruge råd vil forespørge i brugerrådet, hvordan handicapadgangen, herunder rollatoradgang, vil blive i de nye småbusser.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-05-2020

10

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. maj 2020:

Forhold omkring lydniveau på udsendelser fra landsdækkende tv stationer tages op på næste møde i teknik og kultur gruppen.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

19-05-2020

11

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. maj 2020:

Formanden orienterer pressen.