Referat
Bornholms Ældreråd
10-08-2020 kl. 09:30
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 3 Tilsyn 2020 Plejecenter Lunden
  åbent 4 Budget 2021 i høring
  åbent 5 Eventuelt
  åbent 6 Orientering til pressen
  lukket 101 Udbud 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

23-06-2020

1

 

Bornholms Ældreråd

10-08-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Borgmester Winni Grosbøll deltager under punkt 4.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

10-08-2020

2

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Tilsyn 2020 - Plejecenter Lunden  

27.12.16K09-0243

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

10-08-2020

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 04. juni 2020 Lunden 1 (Afdelingerne Paradisvej 11 og Kirsebærlunden) og den 08. juni 2020 Lunden 2 (Afdelingerne Blommelunden- Rosenlunden) aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten publiceres efterfølgende på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Lunden 1 (Paradisvej 11 og Kirsebærlunden)

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Lunden (Afdelingerne Paradisvej 11 og Kirsebærlunden) oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet, fundet fejl i dokumentationen. Der er igangsat en plan for, at sikre at dokumentationen er korrekt.

Der er derfor ikke givet en egentlig anbefaling, men Tilsynet følger op på borgerdokumentationen i efteråret 2020.

 

Lunden 2 (Blommelunden og Rosenlunden)

Det er Tilsynets oplevelse, at beboerne på Plejecenter Lunden (Afdelingerne Blommelunden og Rosenlunden) oplever at have et godt og trygt tilbud.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet, fundet fejl i dokumentationen. Der er igangsat en plan for, at sikre at dokumentationen er korrekt.

 

Der er derfor ikke givet en egentlig anbefaling, men tilsynet følger op på borgerdokumentationen i efteråret 2020.

 

Ledelsens bemærkninger

Der er igangsat et arbejde med at få forbedret og udviklet medicinkontrol skemaer, der centralt (ledelse) vil blive krydstjekket på 10% af beboerne om måneden over en 10 måneders periode.

 

Der er også håbet, at det større fokus der er på, at sikre den kvalitative dokumentation før borgeren flytter ind på Plejecenter Lunden, vil medvirke positivt til at sikre den samlede beboerdokumentation.

 

Derudover er der løbende læringsforløb omkring CURA, og det er målet at disse tiltag samlet vil medvirke til at sikre en kvalitativ bedre dokumentation.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 10. august 2020:

Lunden 1, Paradisvej 11 og Kirsebærlunden.

Beboerne oplever, at have et godt og trygt sted at bo.
Det er positivt, at medarbejderne udtrykker ønske om et større kollegialt ejerskab.
Vi bemærker os, at der stadig er problemer med dokumentationen det kan evt. afhjælpes ved en faglig konsulent som, foreslået i udvidelsesforslag i budget 2021-24.
Det er ærgerligt at konstatere, at den interviewede beboer ikke havde kendskab til arbejdet i Beboer-Familierådet.

Lunden 2, Blommelunden og Rosenlunden.
Beboerne oplever, at have et godt og trygt sted at bo.

Vi bemærker os, at der stadigvæk er problemer med dokumentationen, dette kan evt. afhjælpes med en faglig konsulent, som foreslået i budget 2021-24.
Den interviewede beboer oplever at medarbejderne har meget travlt, der er ikke ret meget tid til at sludre. Det meste af tiden bruges på praktiske opgaver.
Det er ærgerligt at konstatere, at beboeren ikke har kendskab til arbejdet i Beboer-familierådet.

 

 

 

 

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet, den

 

 

 

 

1.
Tilsyn Lunden 1 (Paradisvej 11 og Kirsebærlunden) 2020 - Slut (PDF)
2.
Tilsyn Lunden 2 (Blommelunden og Rosenlunden) 2020 - Slut (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budget 2021 i høring

00.30.00Ø00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

10-08-2020

4

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter.

Resumé

 Budgetmateriale vedr. budget 2021 sendes i høring og til kommentering

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)    At høringsmaterialet til budget 2021 drøftes

b)    At der på baggrund af ovenstående drøftelse afgives høringssvar

 

 

Bornholms Ældreråd, den 10. august 2020:

a) Drøftet
b) Der afgives høringssvar, dette vedhæftes referatet

Sagsfremstilling

 

Rammen for Bornholms Regionskommunes Budget2021

 

Den 5. maj 2020 blev der indgået en politisk aftale om et nyt udligningssystem mellem staten og kommunerne. Aftalen blev indgået af Folketinget og i fællesskab mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet.

 

Det nye udligningssystem har betydet, at Bornholms Regionskommune får væsentlig flere penge tilført af staten end tidligere. Det giver derfor også et væsentligt bedre udgangspunkt for at skabe et budget i balance.

 

 

Inddragelse og høring i forbindelse med budgetlægning

 

Kommunalbestyrelsen sender spareforslagene i høring hos de høringsberettigede parter, forud for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Kommunens hovedMEDudvalg og kommunens centre vil ligeledes blive indbudt til at kommentere på forslagene.

Dette bliver gjort for at kvalificere og nuancere kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag bedst muligt.

Materialet kan findes på kommunens hjemmeside.

 

Sidste frist for at indsende høringssvar i relation til spareforslagene er onsdag den 12. august 2020 kl. 12.00. Høringssvar til kommunalbestyrelsen indsendes pr. mail på: oep-budget@brk.dk

Høringssvarene vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 27.-28 august.

Nye og ændrede forslag til budget 2021 som følge af budgetforhandlingerne vil blive sendt i høring fra tirsdag den 8. september og frem til mandag den 21. september.

Økonomiske konsekvenser

Grundlaget for næste års budget rummer dog fortsat store usikkerheder om bl.a. en række andre tilskud og konsekvenser af Corona-situationen.

Vores egne lokalpolitikere har da også besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at der skal udarbejdes forslag til besparelser for i alt 15 mio.kr. Besparelser som kan indgå i de politiske prioriteringer til et færdigt budget for 2021.

 

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 

1.
Høringsbrev (PDF)
2.
Høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

10-08-2020

5

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

10-08-2020

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 10. august 2020:

Formanden orienterer pressen.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Udbud