Referat
Bornholms Ældreråd
15-09-2020 kl. 09:30
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm
  åbent 3 Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed
  åbent 4 Orientering fra den koordinerende gruppe
  åbent 5 Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd
  åbent 6 Orientering fra Trafikkontaktrådet
  åbent 7 Bevilling til Coronarelaterede udgifter – etablering af permanente besøgsfaciliteter på plejecentre/plejehjem
  åbent 8 Sundhedsfagligt tilsyn - Hjemmeplejen Aakirkeby 2019
  åbent 9 Rengøring på ældreområdet - Tilbagevenden til normalt niveau
  åbent 10 Indsat for bekæmpelse af ensomhed blandt ældre i Bornholms Regionskommune
  åbent 11 Tilsyn 2020 - Dagtilbud Socialpsykiatrien Område Vest
  åbent 12 Tilsyn 2020 Plejehjemmet Toftegården
  åbent 13 Sommeraktiviteter på plejeboligområdet
  åbent 14 Sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet
  åbent 15 Budget 2021 i høring
  åbent 16 Ældrerådsvalg 2021: Indstilling af valgsystem
  åbent 17 Gensidig orientering
  åbent 18 Eventuelt
  åbent 19 Orientering til pressen 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Lisbeth Riemann mødte ind under punkt 2.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering fra følgegruppen vedr. teknik, kultur mm

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

2

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:

Der blev holdt møde den 5. august 2020, referat udsendt til Ældrerådet
Besøg på Ystad Havn d. 24.9.2020.
Ældrerådet holder møde på BOFA d. 17.11.2020, herunder en forevisning og dialog om den kommende affaldshåndtering.
Henvendelse fra ældre medborger om stigning i varmeudgiften i Rønne. Ældrerådet vil tage problematikken ved en henvendelse til bestyrelsen for R.V.V.

1.
Referat af møde 5. august 2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering fra følgegruppen vedr. social og sundhed

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

3

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:

Der blev holdt møde den 7. september 2020, referat udsendt til Ældrerådet.
Referat fra møde i følgegruppen for ældreanalysens møde d. 30.6.2020 er gennemgået i SOS-gruppen.
Møde i Politiets Lokalråd aflyst.
Møde i kostgruppen under DeVika aflyst.

1.
Referat af møde den 7. september 2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering fra den koordinerende gruppe

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

4

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:

Der blev holdt møde den 10. september 2020, referat sendt til Ældrerådet.
Repræsentantskabs møde i Danske Ældreråd i Vingsted den 24. 11. 2020, her deltager Kirsten Mortensen og Anita Mortensen, såfremt det vurderes formålstjenligt i forhold til rejsetid.
Temadag i Køge d. 19.10 eller København d. 20.10 - Danske Ældreråd om Corona-krise og valgprocedurer - ær. deltager ikke grundet eget møde d. 20.20
Offentligt møde om ensomhed d. 20.10.2020 på Bornholms hospitalet, mødet gennemføres såfremt det er muligt i forhold til Corona - krisen.
Opdateret budgetopfølgning sendes til ældrerådet.

1.
Referat af møde 10.9.2020 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden og Danske Ældreråd

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

5

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:

Der blev holdt møde i Regionsældrerådet den 20. august 2020, referat sendt til Ældrerådet
Formanden deltog - materiale rundsendt, også vedhæftet referatet.


Der blev holdt møde i forretningsudvalget for Regionsældrerådet den 19. august 2020, referat sendt til Ældrerådet.
Formanden deltog.

1.
Referat af møde i regionsældrerådet d. 20.8.2020 (DOCX)
2.
Ældre og geniatri i region H. (PDF)
3.
Referat i FU 19.8.2020 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering fra Trafikkontaktrådet

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

6

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:

Mødet d. 3.9.2020 aflyst.
Næste møde d. 3.12.2020.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Bevilling til Coronarelaterede udgifter – etablering af permanente besøgsfaciliteter på plejecentre/plejehjem

82.00.00G01-0260

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

2

 

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 28. maj 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at give Ejendomsservice en ekstra drifts-bevilling på 1.000.000 kr. til at dække de løbende merudgifter, der vil være til at finde nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejecentre/plejehjem under COVID-19.

 

Ejendomsservice har i fællesskab med Center for Ældre afdækket behovet for etablering af besøgsfaciliteter på de enkelte plejecentre, og skal herigennem orientere om status i sagen samt mulighederne for etablering af permanente og fremtidssikre besøgsmuligheder på plejecentrene.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen, at

a)       godkende scenarie A (12 drivhuse), som kan holdes inden for rammen af det afsatte beløb, hvori der på Rehabiliteringscenter Sønderbo ikke opstilles besøgsfaciliteter.

b)      Sagen sendes til høring i Bornholms Ældreråd inden kommunalbestyrelsen behandler sagen.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

a) Social- og Sundhedsudvalget anbefaler scenarie a + 1 ekstra "drivhus" til Sønderbo, dette ekstra "drivhus"  foreslås finansieret ved at der gives en tillægsbevilling på udgiften til driftsbevilling 55 Ejendomme og service, uden overførselsadgang, idet beløbet finansieres af kassebeholdningen.
Søren Schow kan ikke medvirke til punkt a), men til punkt b)
Niclas Fick kan ikke medvirke til punkt a), men peger på scenarie C, dette for at fremme flest mulige faciliteter for beboere og pårørende, i forbindelse med samvær.
b) Godkendt.

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. august 2020:

a) Natur- og Miljøudvalget tilslutter sig Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om at anbefale scenarie A + 1 ekstra "drivhus" til Sønderbo. Else Merete Knoop kan ikke medvirke, idet hun støtter scenarie A. Niclas Fick kan ikke medvirke til punkt a), men peger på scenarie C, dette for at fremme flest mulige faciliteter for beboere og pårørende, i forbindelse med samvær.

b) Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Der er i Folketinget den 1. maj 2020, indgået aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, her er der blevet afsat en samlet pulje på i alt 165 mio. kr. og heraf er regeringen og aftaleparterne enige om, at afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem. Aftalen er vedlagt som bilag 1.

I samme aftale om ’initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID’ er der en passus, som berører rengøring i borgers hjem, jf. servicelovens § 83, praktisk hjælp:

 

Aftaleparterne er enige om, at perioden med begrænsninger i hjælpen kan have efterladt et efterslæb særligt i forhold til rengøring, og at kommunerne derfor skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring. (s. 6).

 

Der er ikke afsat midler til kommunerne i forbindelse med denne del af aftalen.

I Bornholms Regionskommune løb perioden med begrænsninger i hjælpen fra ca. 16. marts til 20. april. I hele perioden har der dog været gjort rent på borgers toilet, af hygiejnemæssige årsager. Det betyder, at den fulde rengøringshjælp var genoptaget på tidspunktet for aftalens indgåelse og at både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet havde genoptaget rengøring i fuldt omfang, herunder hvor det var fornødent at gøre grundigere rent hos borgerne. Der blev derfor ikke iværksat særlige initiativer til grundigere rengøring.

Borgere har mulighed for at søge om hovedrengøring hos Myndighed op til 1 time 2 gange årligt, ud over den almindelige rengøring hver 2. uge.

 

Der henvises i øvrigt til parallelt dagsordenspunkt Rengøring på ældreområdet – tilbagevende til normalt niveau der ligeledes behandles på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 24. august 2020.

Midlerne fra aftalen udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Af denne samlede pulje på 100 mio. kr. vil der tilgå Bornholms Regionskommune (BRK) ca. 1 mio. kr. som særligt bloktilskud.

Center for Ejendomme og Drift har i samråd med Center for Ældre været i dialog med både de kommunale som private plejecentre/plejehjem om løsningsforslag til at skabe de nødvendige trygge fysiske rammer for beboere og pårørende ved besøg og samvær. Herefter har Ejendomsservice indledningsvis opstillet midlertidige besøgstelte ved alle plejecentre/plejehjem.

 

I samråd med Center for Regional udvikling, It og Sekretariats byggemyndighed, er Ejendomsservice kommet frem til at en permanent løsning kan være at opstille drivhuse i henhold til gældende bygningsreglement, som permanente installationer. Herefter er det muligt at søge om midlertidigt at anvende disse til besøgsrum på plejecentre for beboere og pårørende.

 

Ud af den samlede bevilling på 1.000.000 kr. er der på nuværende tidspunkt anvendt/disponeret ca. 273.000 kr. til opstilling af 16 telte på 7 plejecentre (samt Sønderbo) og til indkøb af møbler, terrassevarmere m.m. 

 

Der er opstillet 16 midlertidige telte følgende steder:

Nørremøllecentret - 2 Telte.

Klippebo - 1 Telt.

Aabo - 2 Telte.

Nylars Plejecenter - 1 Telt.

Sønderbo - 2 Telte.

Lunden - 3 Telte.

Plejecenter Snorrebakken - 4 Telte.

Toftegården - 1 Telt.

Ejendomsservice anslår, at der ud af restbevillingen på ca. 727.000 kr. kan opstilles 12 drivhuse, inkl. faste adgangsveje - disse kan leveres med udgangen af september. De 12 drivhuse er bestilt.

 

Hvis der skal etableres 16 drivhuse af denne type ved hvert af de 7 plejecentre og Sønderbo, inkl. montering, så koster det 890.000 kr. for drivhusene, herudover skal der lægges fast bund i drivhusene og på gangsti, som anslået samlet koster ca. 110.000 kr.

Alle 16 drivhuse anslås således til at koste i alt 1.000.000 kr. i opstilling, hvorfor der mangler 273.000 kr.

 

Center for Ældre har opstillet tre scenarier (A-B-C) der tager hensyn til den bedst mulige løsning med udgangspunkt i restbeløbet i bevillingen.

 

Der er udarbejdet to scenarier for fordeling af de 12 drivhuse på plejecentrene.

 

Scenarie A: Her er fordelingen udelukkende sket på plejecentre og plejehjem.

 

Scenarie B: Her er Sønderbo også medtaget, som egentlig ikke er ”målgruppen” for bevillingen, men som dog alligevel fik besøgstelte. Scenarierne er udarbejdet ud fra målgruppe, antal beboere og hvad stedet har i forvejen, som kan bruges. Klippebo er ikke imødekommet i hverken scenarie A eller B, idet de har et nyopført orangeri og en anden besøgsmulighed der ud over.

 

Når Sønderbo ikke medtages i scenarie A, skyldes det, at Sønderbo ikke et plejecenter eller plejehjem, og dermed ikke egentlig omfattet af den indgåede aftale. Sønderbo udfører aflastning og midlertidigt ophold. Aflastning gives for at aflaste pårørende, hvorfor det formodes, at der ikke kommer besøg derfra, og midlertidigt ophold er, som skrevet midlertidigt. Der er dog på Sønderbo én plejehjemsbeboer, som har boet på Sønderbo siden det hele var et plejehjem. Der kommer også besøgende til personer på midlertidigt ophold.

 

Scenarie A: 12 stk. drivhuse

Snorrebakken: Grå hus 1 stk., farvede huse 2 stk.

Lunden 3 stk.

Nylars 1 stk.

Aabo 2 stk.

Toftegården 1 stk.

Nørremøllecentret 2 stk.

 

Scenarie B: 12 stk. drivhuse

Snorrebakken: Grå hus 1 stk., farvede huse 2 stk.

Lunden 3 stk.

Nylars 1 stk.

Aabo 1 stk.

Toftegården 1 stk.

Nørremøllecentret 2 stk.

Sønderbo 1 stk.

 

 

 

Hvis der i alt indkøbes 16 drivhuse, vil fordelingen være sådan:

Scenarie C:

Snorrebakken: Grå hus 2 stk., farvede huse 2 stk.

Lunden 3 stk.

Nylars 1 stk.

Aabo 2 stk.

Toftegården 1 stk.

Nørremøllecentret 2 stk.

Klippebo 1 stk.

Sønderbo 2 stk.

 

Det indstilles at scenarie A vælges, idet den bevilgede økonomiske ramme her anslås overholdt, og at målgruppen for bevillingen er omfattet i scenarie A, hvor i Sønderbo er udeladt. Funktionen på Sønderbo er ikke omfattet af den af den nationale aftale om etablering af besøgsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2020 en ekstra driftsbevilling, uden overførselsadgang, på 1.000.000 kr. til bevilling 55 Ejendomme og service til dækning af de merudgifter, som løbende opstår i forbindelse med at finde nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejecentre og plejehjem under COVID-19.

 

Som det fremgår af nedenstående tabel er der disponeret over i alt 273.000 kr. til opstilling af midlertidige telte mv., hvorfor der resterer 727.000 kr. til brug for permanente besøgsfaciliteter/drivhuse.

 

Såfremt scenarie C vælges, vil det være nødvendigt at der bliver givet en tillægsbevilling på yderligere 273.000 kr. til driftsbevilling 55 Ejendomme og service, uden overførselsadgang, finansieret af kassebeholdningen.

 

Herunder er der indsat en oversigt over udgifterne, hvis det vælges at opstille 16 drivhuse (scenarie C):

 

Udgifter til midlertidige besøgsfaciliteter til dato

 

Midlertidig opstilling af 16 telte

250.000 Kr.

Terrassevarmere

5.000 kr.

Møbler samt diverse inventar

18.000 kr.

I alt forbrugt/disponeret

273.000 kr.

 

 

Udgifter til permanente besøgsfaciliteter (scenarie C)

 

Indkøb og opstilling af 16 drivhuse

890.000 kr.

Diverse belægninger og adgang

110.000 kr.

I alt for opstilling af 16 drivhuse, scenarie C

1.000.000 kr.

 

 

Nødvendig bevilling

1.273.000 kr.

Oprindelig bevilling, kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020

-1.000.000 kr.

Manglende midler/tillægsbevilling

273.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Til høring i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:
Bornholms Ældreråd afgav høringssvar d. 8.9.2020, høringssvar vedhæftet referatet.

 

 

 

1.
Bilag 1 -Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 (PDF)
2.
Høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sundhedsfagligt tilsyn - Hjemmeplejen Aakirkeby 2019

29.09.20G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

6

 

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført et varslet planlagt sundhedsfagligt tilsyn i hjemmeplejen Aakirkeby d. 25. november 2019. Styrelsen har vurderet, at behandlingsstedet indplaceres i kategorien: Større problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen har efter endt høring i kommunen udstedt et påbud til hjemmeplejen Aakirkeby. Grundet situationen med Covid-19, er den endelige afgørelse først modtaget 11. juni 2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynsrapporten tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Tilsynsrapporten taget til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen har på sit besøg i hjemmeplejen Aakirkeby fundet, at der var problemer med medicinhåndteringen, journalføringen var mangelfuld og der blev ikke foretaget tilstrækkelige og systematiske sygeplejefaglige vurderinger. Se nærmere herom i tilsynsrapporten, som er vedhæftet.

 

D. 10. marts 2020 blev kommunen partshørt om et afgørelsesudkast, hvortil kommunen indsendte et høringssvar, hvor det blandt andet fremgår, hvilke handlinger, hjemmeplejen og sygeplejen vil iværksætte som følge af tilsynet. Høringssvar vedhæftet.

 

Hjemmeplejen har efter tilsynsbesøget iværksat følgende opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og færdigheder:

Alle ledere i Hjemmeplejen er undervist i sammenhæng og struktur i journalføring, særligt med fokus på observation, handling og opfølgning med henblik på iværksættelse af kompetenceudvikling af medarbejdere.

 

Der er planlagt et stort undervisningsforløb i 2020 af alle hjemmeplejens medarbejdere. I undervisningen vil medarbejderne arbejde med journalføringen hos egne borgere.

 

Sygeplejen har iværksat følgende efter tilsynsbesøget:

For at understøtte arbejdet med journalføring er udarbejdet en tjekliste, der skal anvendes som den valgte strukturerede metode til dokumentation og dataindsamling. Målet og forventningen er, at denne metode bliver en fast indarbejdet metode hos alle medarbejdere i afdelingen. Tjeklisten er indarbejdet gennem struktureret sidemandsoplæring af al personale, samt feedback på dokumentationen. Tjekliste vedhæftet.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed anerkender efter høringen, at der er gjort tiltag med henblik på at rette op på de konstaterede forhold i relation til medicinhåndtering og journalføring, men har ikke på baggrund af høringssvaret kunne konstatere, at tiltagene er tilstrækkeligt implementeret og har haft den nødvendige virkning i praksis. Der er derfor d. 11. juni 2020 givet et påbud om:

 

  1. At sikre forsvarlig medicinhåndtering fra den 11. juni 2020.
  2. At sikre udarbejdelse af sygeplejefaglige oversigter og gennemførelse af systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for:

• samtlige patienter i aktuel behandling inden den 25. juni 2020

• ny visiterede patienter fra den 11. juni 2020.

 

I den forbindelse skal der samtidig sikres implementering af instruksen for opgaveoverdragelse.

 

  1. At sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra den 11. juni 2020.

 

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Påbuddet er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

 

Handlinger efter modtagelse af tilsynsrapport og påbud

Hjemmeplejen:

Ad1: Ældre har gennem det sidste år gennemført medicinkontrol hos alle borgere med henblik på at kunne garantere for patientsikkerheden i medicinhåndteringen. De seneste måneders kontroller viser, at medicinhåndteringen sker på forsvarlig vis og at vi kan stå inde for der fra d. 11. juni er høj patientsikkerhed omkring medicinhåndtering.

 

Ad2: Med hensyn til påbud om at sikre udarbejdelse af sygeplejefaglige oversigter og gennemførelse af systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå inden den 25. juni 2020 og for ny visiterede patienter fra den 11. juni 2020, samt om tilstrækkelig journalføring fra d. 11. juni 2020, har det ikke været muligt at gennemgå samtlige borgere.
Hjemmeplejen i Åkirkeby er begyndt på systematisk gennemgang af borgere og ser, at der er sket læring og forbedring af både sammenhæng og systematik i dokumentationen.

 

Ad3: Ældre og Sygeplejen er i dialog om genimplementering af instruksen for opgaveoverdragelse og snitflade vedrørende dokumentationsforpligtigelsen som alle, der varetager SUL opgave, har for den givne opgave og indenfor eget kompetencefelt.

 

Af yderligere tiltag, som Ældre sammen med Sundhed og Forebyggelse har planlagt for at øge kvaliteten i dokumentation og understøtte høj patientsikkerhed vedr. medicinhåndtering er:

·         Anskaffelse af en ”medicindug”. Medicin dug er et stort underlag, hvorpå der er angivet placering af de forskellige elementer til medicindispensering. Dette understøtter systematik og angiver desuden overfor borger, at det er nødvendigt med god plads, når der skal dispenseres medicin.

 

Endvidere har Ældre, Hjemmeplejen besluttet at ansætte en faglig konsulent, hvis hovedopgave bliver at understøtte leder i hvert team i at sikre kvaliteten i den sundhedsfaglige dokumentation og alle opgaver vedr. medicin. Stillingen finansieres gennem omlægning af andre opgaver.

 

Sygeplejen:

Ad1: Medicinhåndtering. Dispensering af medicin sker efter aftale mellem Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse.

Afd. Sygeplejen varetager komplicerede medicindispenseringer og fra primo 2020 også dispenseringer, der indeholder risikosituationslægemidler til brug ved risiko for blodprop og gigtbehandling. Sygeplejerskerne blev i den forbindelse genpræsenteret for retningslinjer for medicindispensering og betydningen af egenkontrol efter hver dispensering.

 

Ad 2: Udarbejdelse af sygeplejefaglige oversigter mv. 

Afd. Sygeplejen har manuelt gennemgået samtlige borgerjournaler, hvor Hjemmeplejen og Sygeplejen er tilknyttet og journalerne er udfyldt jf. tjekliste.

 

På alle nyhenviste borgere efter 11. juni udfyldes og opstartes borgerjournal fra Sygeplejen. Journaloptaget sker inden for de første 1-2 uger, idet det ofte kræver dialog med behandlingsansvarlig læge og inddragelse/dialog med pårørende. 

 

Ad 3: Dokumentation og journalføring

Umiddelbart i forlængelse af tilsynsbesøget intensiverede afd. Sygeplejen arbejdet med dokumentation og journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom.

I BRK er der indgået aftale mellem Center for Ældre og Center for Sundhed og Forebyggelse om opgavefordelingen, hvor borgers journal er et fælles og dynamisk redskab til fælles opgaveløsning.

 

Afd. Sygeplejen har ladet sig inspirere af en anden kommune, som tidligere har fået et påbud på samme område. Der er udarbejdet og implementeret en ”tjekliste”, som systematisk beskriver de arbejdsgange, som sygeplejersker skal forholde sig til i forbindelse med journaloptag hos nyhenvist borger med sundhedslovsydelse og/eller hos kendte borgere, som oplever væsentlige forandringer i helbredstilstanden.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:
Orienteringen taget til efterretning.
Bemærkninger, se seneste SOS-referat.

 

 

 

1.
mail (PDF)
2.
Tilsynsrapport (PDF)
3.
høringssvar - Styrelsen for patientsikkerhed (DOCX)
4.
Den røde tråd (PPTX)
5.
Tjekliste februar 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Rengøring på ældreområdet - Tilbagevenden til normalt niveau

27.36.04Ø54-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

4

 

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folketinget har d. 1. maj indgået aftale om ’initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19’, hvoraf det fremgår, at kommunerne skal tilbyde berørte borgere ekstra rengøring. Der gives en orientering om kommunens indsats.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Orienteringen taget til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

 

I forbindelse med COVID-19 udbruddet har kommunen haft mulighed for midlertidigt at begrænse sine forpligtelser efter serviceloven, såfremt det var nødvendigt for at kunne prioritere pleje- og behandlingskapacitet i forbindelse med håndtering af COVID-19. Det gjaldt bl.a. også rengøring.

 

I Bornholms Regionskommune medførte det, at krisestaben d. 11 marts 2020 tiltrådte følgende anbefaling fra Center for Ældre:

 

”Anbefaling vedrørende ophør af borgerrettede opgaver/serviceniveau

Det anbefales at følgende borgerrettede opgaver ophører fra fredag d. 13. marts eller så hurtigt derefter og i første omgang til 31.3 2020.

 

Opgaver, som løses af Hjemmeplejen

-          Rengøring i borgers bolig. Gælder dog ikke toilet

-          Hovedrengøring

(…)

Opgaver, som løses i Plejeboligområdet

-          Rengøring i borgers bolig. Gælder dog ikke toilet

-          Hovedrengøring”

Heraf følger, at der i begge områder og under hele nødberedskabsperioden har været gjort rent på borgers toilet/baderum, men ikke på øvrige arealer. Der har dog været en del borgere, med hjælp fra Hjemmeplejen, hvor de selv eller pårørende valgte at løse opgaven, for at mindske risikoen for smittespredning.

 

D. 17 april 2020 godkendte borgmester og direktion en ny anbefaling fra Center for Ældre:

 

Hjemmeplejen og Plejeboligområdet:

Det anbefales, at følgende indsatser igen leveres, med start i uge 17 og 18:

-          Rengøring i borgers bolig

 

Det vil sige, at fra d. 20. april og fremad har der igen været leveret rengøring hos borgerne, dog stadig og indtil udgangen af juni undtaget hovedrengøring. Den periode, hvor der alene gøres rent på borgers toiletter, strækker sig således over samlet set 5 uger. Da rengøring leveres hver 14. dag kan op til omkring halvdelen af borgerne dog have oplevet, at der gik 6 uger fra sidste rengøring inden nødberedskabet og til første rengøring efter samme. Hver borger vil derfor (i snit) have oplevet ikke at få den fulde bevilgede rengøring 2 til 3 gange i hele perioden, men dog rengøring af toilet/bad.

 

Fra d. 30. juni, hvor nødberedskabsperioden ophører, leveres der også hovedrengøring, når borger ansøger herom og bevilges denne hjælp.

 

Af aftalen fra 1. maj fremgår følgende: ’Aftaleparterne er enige om, at perioden med begrænsninger i hjælpen kan have efterladt et efterslæb særligt i forhold til rengøring, og at kommunerne derfor skal tilbyde berørte borgere en grundig rengøring efter en lang periode uden rengøring.

 

Der er ikke afsat midler til kommunerne i forbindelse med denne del af aftalen.

 

I Bornholms Regionskommune løb perioden med begrænsninger i hjælpen fra ca. 16. marts til 20. april. I hele perioden har der dog været gjort rent på borgers toilet, af hygiejnemæssige årsager.

 

Det betyder, at den fulde rengøringshjælp var genoptaget på tidspunktet for aftalens indgåelse og at både Hjemmeplejen og Plejeboligområdet havde genoptaget rengøring i fuldt omfang, herunder foretaget en konkret og individuel vurdering af borgernes behov, som indebar, at hos borgere, hvor det har været vurderet, at der skulle gøres grundigt rent efter en periode med minimal hjælp til rengøring – at der er det også sket.

 

Der blev derfor ikke iværksat særlige initiativer til grundigere rengøring.

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:

Orienteringen taget til efterretning.
Bemærkninger, se seneste SOS - referat

 

 


 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Indsat for bekæmpelse af ensomhed blandt ældre i Bornholms Regionskommune

27.00.00A21-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

5

 

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forbindelse med at Bornholms Regionskommune i 2019 og følgende år fik 1.014 kr. til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og servmord blandt ældre, har der været afholdt debatmøde d. 5. marts 2020. Mødets formål var at deltagerne kunne inspirere til den fremtidige indsats, og også give inspiration til Bornholms Regionskommunes Frivillighedsstrategi for perioden 2020 – 2022.

Udvalget orienteres hermed om udkommet af dagen, og den fremtidige organisering af indsatsen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at orienteringen tages til efterretning, og at sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Orienteringen taget til efterretning og sagen sendes til Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet til orientering.

Sagsfremstilling

Til mødet var inviteret repræsentanter fra Ældrerådet, Ældresagen, DGI, Danske Seniorer, Faglige Seniorer, Aktivitetscentrene, Røde Kors, Lejerbo, samt kommunens medarbejdere. Dagens tema, som var til debat, var følgende: Hvad skal vi gøre for at afhjælpe ensomhed blandt ældre, og hvem skal gøre de?

 

Som inspiration til debatten - mellem de fremmødte deltager - var der indledningsvist et teoretisk oplæg om ensomhed ved Sarah Hvidberg fra Ældresagen, efterfulgte af yderligere tre oplæg:

 

-        Et lokalt oplæg fra formanden for Ældrerådet Bornholm, Erik A. Larsen, som fortalte om udfordringer og muligheder på Bornholm, set fra Ældrerådets perspektiv.

 

-        Et oplæg af Jannie Nørregaard Rasmussen, Frivillighedskonsulent i Nyborg kommune, som har været medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed siden start i 2015, og fornyligt har udarbejdet en kommunal strategi mod ensomhed.

 

-        Et oplæg om ensomheds tiltag på individ – og foreningsplan fra Ældresagens konsulent for ensomhed, Sarah Hvidberg.

 

Der kom i alt 16 input på dagen, som fremgår af det vedhæftede bilag. Generelt kan siges, at der særligt var 5 temaer, som gik igen.

 

1.    Opsporing – Hvem er de ensomme? Og hvor finder vi dem? og hvilke handlemuligheder er der?

2.    Overblik over tilbud – der er et hav af tilbud til ældre. Der efterlyses et samlet overblik over disse.

3.    Transport – det vil sige muligheden for at kunne transportere sig hen til venner og bekendte og sociale arrangementer.

4.    Lokaler – hvor foreninger kan holde til og afholde diverse arrangementer.

5.    Besøgsvenner – lønnede medarbejdere til socialt udsatte borgere.

 

Administrationen har drøftet 3 mulige spor for det videre arbejde

1.    Civilsamfundet

2.    Bornholms Regionskommune

3.    Civilsamfundet sammen med Bornholms Regionskommunen

 

Der arbejdes nu videre med disse 5 temaer i spor 3, altså i et samarbejde mellem civilsamfundet og kommunen.

 

Arbejdet vil blive forankret i Center for Ældre, men vil ske i en tværgående organisering af samarbejdet. Der oprettes en ny funktion i Center for Ældre, som skal være tovholder for arbejdet med at opspore og afhjælpe ensomhed bland ældre, ligesom der er afsat midler til at en seniorrådgiver fra Center for Sundhed, med særlig ekspertise på området, indgår i arbejdet.

Der forventes også deltagelse fra Psykiatri og Handicap.

 

Økonomiske konsekvenser

Opgaven finansieres af de allerede afsatte midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre.

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:
Orienteringen taget til efterretning.
Bemærkninger, se seneste SOS-referat.

 

 

 

 

1.
notat om bekæmpelse af ensomhed blandt ældre (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tilsyn 2020 - Dagtilbud Socialpsykiatrien Område Vest

27.12.16K09-0245

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg i Socialpsykiatrien dagtilbud Område Vest henholdsvis den 17. juni 2020 (Vestergade) og den 22. juni 2020 (Midtpunktet)

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.  Tilbuddet er funderet efter Servicelovens § 104.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

Samlet indtryk

 

Midtpunktet

Tilsynet har det indtryk, at aktivitets- og samværstilbud Midtpunktet er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven.

Tilsynet finder, at der er mange gode aktiviteter, og et godt spisetilbud til borgerne.

 

Tilsynet finder desuden:

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefaling.

 

Vestergade

Tilsynet finder, at Vestergade er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, uden dog at brugerne står alene om opgaven. Tilsynet vurderer også, at brugerne er overordnet tilfredse på det samlede tilbud.

 

Tilsynet finder desuden:

 

 

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefaling.

 

Ledelsens bemærkninger:

 

Midtpunktet

Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap anerkender den flotte tilsynsrapport.

 

Aktivitets- og samværstilbuddet er præget af høj brugerinddragelse, som er sat i en fast struktur som er kendt af og bliver brugt af brugerne. Brugerinddragelsen sikrer brugerne indflydelse og medbestemmelsesret i mestringen af deres egen hverdag. Midtpunktet er god til og vil samarbejdet bredt både internt og eksternt, hvilket er til gavn for både brugere og personale. Det eksterne samarbejde har affødt mange forskelligartede aktiviteter for brugerne.

 

Det er en velfungerende arbejdsplads, hvor der er stor fokus på at sikre et højt fagligt niveau gennem løbende kompetenceudvikling af personalet.

 

Af tilsynsrapporten fremgår af interviewet med brugerne, at der har været ”enkelte oplevelser af at medarbejderne har talt om andre brugere, uden at være opmærksomme på at samtalen kunne høres af andre brugere”. Overordnet er brugerne dog rigtig glade for tilbuddet og oplever at personalet er respektfulde og lyttende i deres tilgang med brugerne.

 

Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap ser på stor alvor på udtalelsen fra brugeren som har oplevet brud på tavshedspligten. Der er fulgt op på udtalelsen af ledelsen på Midtpunktet og der vil være et øget fokus, at sikre at dette ikke forekommer igen bl.a. ved drøftelser om emnet på interne personalemøder.

 

Borgernes retssikkerhed skal opretholdes. Fortroligheden mellem personale og den enkelte borger er af afgørende betydning i relationsarbejdet med Kommunens borgere.

 

Vestergade

Ledelsen i Center for Psykiatri og Handicap anerkender den flotte og anmærkningsfrie tilsynsrapport.

 

Aktivitets- og samværstilbuddet er præget af høj brugerinddragelse, hvilket sikrer brugerne indflydelse og medbestemmelsesret i mestringen af deres egen hverdag. Vestergade er god til, at samarbejde bredt både internt og eksternt, hvilket er til gavn for både brugere og personale.

 

Det er en velfungerende arbejdsplads med høj trivsel dette er konkluderet på baggrund af personalets lave sygefravær, stabilitet og den lave personalegennemstrømning

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 7. september 2020:

Taget til efterretning.

Handicaprådet anerkender den flotte tilsynsrapport

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:
Både Midtpunktet og Vestergade opleves som et godt sted at være.

På Midtpunktet er dog oplyst, at der har været et brist med henblik på tavshedspligten - dette er der taget hånd om.

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2020 (PDF)
2.
Tilsynsrapport vennepunktet 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilsyn 2020 Plejehjemmet Toftegården

27.12.16K09-0244

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

12

 

Hvem beslutter                                                                                               

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 07. juli 2020 aflagt anmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten publiceres efterfølgende på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på Plejehjemmet Toftegården oplever at have et godt og trygt tilbud, hvor de har indflydelse på, hvad der sker omkring dem

 

Tilsynet har desuden givet anledning til, at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Ledelsens bemærkninger

Det er med tilfredshed, at ledelsen læser at der ikke er nogen bemærkninger/anbefalinger til den måde Toftegården drives på.

 

Ledelsen bemærker især, at alle de interviewede er tilfredse med dagligdagen på plejehjemmet, at der er en god tone mellem medarbejdere og beboere og at beboerne / pårørende oplever, at få de ydelser de er visiteret til, ud fra deres behov.

 

Det er glædeligt, at læse at Toftegården har arbejdet med sidste års bemærkning og at udviklingen nu er vendt.

 

Alt i alt mener ledelsen, at kunne læse, at Toftegården gennem det sidste år, er i en god udvikling der afspejler sig i hverdagen på plejehjemmet.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet, den 7. september 2020:

Taget til efterretning.

Det er glædeligt at læse at Toftegården har arbejdet med sidste års bemærkning og at udviklingen er vendt.

 

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:
Vi bemærker os, at det er et trygt sted at bo, men at normeringen kun er til det absolut nødvendigste og at det kan være svært, at få planlagt klippekortsydelser.

 

 

 

 

1.
Tilsynsrapport Plejehjemmet Toftegården 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sommeraktiviteter på plejeboligområdet

27.00.00Ø54-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

3

 

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Regeringen har indgået en aftale om en sommerpakke sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet. Pakken indeholder bl.a. aktiviteter for ældre og handicappede. I sommerpakken afsættes bl.a. 40 mio. kr. til kommunerne, så der kan blive arrangeret flere udendørs dagsture for beboerne på plejehjemmene, og der afsættes også midler til ekstra handicapkørsel. Midlerne vil tilgå Bornholms Regionskommune som et særtilskud og det udbetales i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2020.

 

I den forbindelse er der truffet to formandsafgørelser, henholdsvis d.2.7.2020 og d. 10.8.2020, om igangsættelse af aktiviteter pr. 1. juli 2020 på kommunens plejecentre og -hjem, med forventningen om, at Bornholms Regionskommune modtager et beløb på omkring 408.000 kr., og om igangsætning af ekstra handicapkørsel.

Indstilling og beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets formand indstiller,

·         at formandsbeslutningerne om at igangsætte sommeraktiviteter på plejeboligområdet, og igangsætning af ekstra handicapkørsel tages til efterretning. Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:

Formandsbeslutningen tages til efterretning og sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Sommeraktiviteter

Med baggrund i de forventede 408.000 kr. er der udarbejdet et notat, som vedhæftes, hvoraf det fremgår, at sommerpakken på de bornholmske plejecentre og –hjem primært vil bestå af:

·         Besøg i det bornholmske sommerland

·         Fester på udearealerne ved plejecentrene

·         Mulighed for at invitere kunstnere til optræden udendørs ud fra beboernes ønsker og valg

·         Fastholde nye initiativer som er opstået som følge af nedlukningsperioden i Danmark

 

Arbejdet med sommerpakken er i høj grad blevet tilrettelagt af beboerne sammen med plejeboligområdets pædagoger.

 

Midlerne til sommerpakkeaktiviteterne forventes anvendt på følgende poster:

 

·         Afvikling af arrangementer, herunder entré, transport, fortæring (f.eks. is og kaffe) på udflugter

·         Omkostninger til ekstra forplejning, som ikke kan rummes i det ordinære budget, ved grillfester, m.v.

·         Honorar og transport/overnatning til kunstnere

·         Frikøb/ekstra personale, som deltager i afviklingen af diverse udflugter/arrangementer

 

 

Af aktiviteter, som er planlagt eller gennemført på nuværende tidspunkt, kan nævnes; italiensk dag, med optræden af en italiener, som sang og spillede og italiensk mad., grill-hygge, hestevognskøreture, tur til Brændegårdshaven, musikalske optrædener, røgeritur m.m.

 

Handicapkørsel

Aftalen lagde op til, at der skulle indføres 2 gratis ture på max. 50 km med handicaptransport hen over sommeren, for alle, der er visiteret til handicaptransport. Der er afsat 40.479 kr. i aftalen til Bornholm. Den gratis kørsel skulle foregå i uge 27 – 32. Desværre er denne del af aftalen ikke blevet implementeret i Bornholms Regionskommune, idet brevet fra styrelsen ikke blev håndteret grundet sygdom, ferie og manglende it-adgang. Der er derfor søgt, og givet tilladelse til, fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at Bornholm må give brugerne af HandyBAT en mulighed for at få de 2 gratis ture i perioden fra nu og frem til 30. september 2020. Der vil tilgå alle berørte borgere et brev herom.

 

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne er af tidsmæssige årsager igangsat før kommunalbestyrelsen har meddelt bevilling hertil, idet bevilling skal indhentes snarest muligt. Anmodning om tillægsbevilling til aktiviteterne vil indgå i sagen om tillægsbevillinger til midtvejsregulering af tilskud og udligning, idet udgiften finansieres ved et særtilskud i 2020.

Sagen om midtvejsregulering af tilskud og udligning forventes forelagt ØEPU på mødet den 9. september og KB på mødet den 17. september.

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:
Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

1.
sommerpakke på ældreområdet (Skrivebeskyttet) (Kompatibilitetstilstand) (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet

27.00.00Ø54-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-08-2020

9

 

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Regeringen har indgået en aftale om en sommerpakke sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet. Pakken indeholder bl.a. aktiviteter på Socialområdet /Psykiatri og Handicap I sommerpakken afsættes der samlet bl.a. 40 mio. kr. til kommunerne, så der kan blive arrangeret flere udendørs dagsture og arrangementer for beboerne på botilbuddene.

 

Midlerne vil tilgå Bornholms Regionskommune som et særtilskud og det udbetales i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2020. I den forbindelse er der truffet en formandsbeslutning den 06. juli 2020 om igangsættelse af aktiviteter pr. 1. juli 2020 på kommunens voksenhandicap botilbud, med forventningen om, at Bornholms Regionskommune modtager et beløb på omkring kr. 135.000

Indstilling og beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets formand indstiller,

·         at formandsbeslutningen om at igangsætte sommeraktiviteter på voksenhandicapområdet tages til efterretning.  Sagen fremsendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2020:
Formandsbeslutningen taget til efterretning og sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den udmøntede sommerpakke til botilbudsområdet på kr. 135.000 kr. til aktiviteter for områdets beboere henover sommeren, fordeles beløbet ligeligt ud, således at det svarer det til ca. kr. 880,- pr. beboer.

 

Aktiviteterne planlægges / arrangeres i samarbejde med beboerne, pædagoger, frivillige, organisationer o.a.

 

Midlerne bliver fordeles således:

-          Botilbuddet Klintebo                     30.800 kr.

-          Botilbuddet Gartnerparken            28.160 kr.

-          Botilbuddet Kommandanthøjen      26.400 kr.

-          Botilbuddet Nexøhuset                  12.300 kr.

-          Botilbuddet Røbo                          14.700 kr.

-          Botilbuddet Stenbanen                  22.640 kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil ultimo 2020 blive givet en samlet status på hvilke aktiviteter der har været afviklet.

 

I skrivende stund er nedenstående enten blevet afviklet eller under planlægning:

 

Klintebo: Har valgt at have fokus på udendørsaktiviteter. I den forbindelse er der indkøbt diverse udendørsspil, en musikboks og et mobilt dansegulv Derudover er der afholdt en stor beboerfest med musik og mad udefra.

 

Stenbanen: Er i gang med at planlægge tur til Brændesgårdshaven, samt tur til Born Park Minigolf.

 

Kommandanthøjen: Har primo august afholdt stor fælles grillfest. Derudover har beoerne vedtaget at der skal arbejdes videre med planlægning af blandt andet biograftur, Pandekage + kaffe/kakao spille/hækle aften, pizzaaften, Minigolf Bornpark, Gokart, Fiskebord fra Nordbornholms røgeri, Sverigestur, tur til Bowlingcenter, Helstegt Pattegris Aften.

 

Nexøhuset: Tre beboere har været en tur på sjælland for at bestige Skovtårnet i Gisselfeld Klosters skove, og derudover er en tur til Brændesgårdshaven under planlægning.

 

Gartnerparken: Der været afholdt Pizzaaften med besøg og optræden af en klovn. Hvad angår andre arrangementer er disse under planlægning i Beboerrådet.

 

Røbo: Har i skrivende stund været på røgeribesøg, og har ultimo planlagt internt cykelløb med forplejning, samt besøg af tryllekunstner.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne til sommerpakkeaktiviteterne forventes anvendt på følgende poster:

 

·         Afvikling af arrangementer, herunder entré, transport, fortæring (f.eks. is og kaffe) på udflugter

·         Omkostninger til ekstra forplejning, som ikke kan rummes i det ordinære budget, ved grillfester, m.v.

·         Honorar og transport/overnatning til kunstnere

·         Frikøb/ekstra personale, som deltager i afviklingen af diverse udflugter/arrangementer

 

Aktiviteterne er af tidsmæssige årsager igangsat før kommunalbestyrelsen har meddelt bevilling hertil, idet bevilling skal indhentes snarest muligt. Anmodning om tillægsbevilling til aktiviteterne vil indgå i sagen om tillægsbevillinger til midtvejsregulering af tilskud og udligning, idet udgiften finansieres ved et særtilskud i 2020.

Sagen om midtvejsregulering af tilskud og udligning forventes forelagt ØEPU på mødet den 9. september og KB på mødet den 17. september.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

Til orientering i Bornholms Ældreråd:

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:
Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

1.
Notat vedr. Sommeraktiviteter på Botilbudsområdet – i forlængelse af ’Sommerpakke’-aftale af 19. juni 2020 (PDF)
2.
Aftaletekst sommerpakke 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Budget 2021 i høring

00.30.00Ø00-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

10-08-2020

4

 

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

15

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter.

Resumé

 Budgetmateriale vedr. budget 2021 sendes i høring og til kommentering

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

a)    At høringsmaterialet til budget 2021 drøftes

b)    At der på baggrund af ovenstående drøftelse afgives høringssvar

 

Bornholms Ældreråd, den 10. august 2020:

a) Drøftet
b) Der afgives høringssvar, dette vedhæftes referatet.

Formanden indstiller,

a)    At høringsmaterialet med nye og ændrede forslag til budget 2021 drøftes

b)    At der på baggrund af ovenstående drøftelse afgives høringssvar

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:

a) Drøftet
b) der afgives høringssvar, dette vedhæftes referatet.

Sagsfremstilling

 

Rammen for Bornholms Regionskommunes Budget2021

 

Den 5. maj 2020 blev der indgået en politisk aftale om et nyt udligningssystem mellem staten og kommunerne. Aftalen blev indgået af Folketinget og i fællesskab mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet.

 

Det nye udligningssystem har betydet, at Bornholms Regionskommune får væsentlig flere penge tilført af staten end tidligere. Det giver derfor også et væsentligt bedre udgangspunkt for at skabe et budget i balance.

 

 

Inddragelse og høring i forbindelse med budgetlægning

 

Kommunalbestyrelsen sender spareforslagene i høring hos de høringsberettigede parter, forud for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Kommunens hovedMEDudvalg og kommunens centre vil ligeledes blive indbudt til at kommentere på forslagene.

Dette bliver gjort for at kvalificere og nuancere kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag bedst muligt.

Materialet kan findes på kommunens hjemmeside.

 

Sidste frist for at indsende høringssvar i relation til spareforslagene er onsdag den 12. august 2020 kl. 12.00. Høringssvar til kommunalbestyrelsen indsendes pr. mail på: oep-budget@brk.dk

Høringssvarene vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 27.-28 august.

Nye og ændrede forslag til budget 2021 som følge af budgetforhandlingerne vil blive sendt i høring fra tirsdag den 8. september og frem til mandag den 21. september.

Økonomiske konsekvenser

Grundlaget for næste års budget rummer dog fortsat store usikkerheder om bl.a. en række andre tilskud og konsekvenser af Corona-situationen.

Vores egne lokalpolitikere har da også besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at der skal udarbejdes forslag til besparelser for i alt 15 mio.kr. Besparelser som kan indgå i de politiske prioriteringer til et færdigt budget for 2021.

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Administrative bemærkninger pr. 8. september 2020:

Nye og ændrede forslag til budget 2021 som følge af budgetforhandlingerne er sendt i høring fra tirsdag den 8. september og frem til mandag den 21. september.

Lagt som bilag:

-      Høringsbrev om nye og ændrede forslag til budget 2021

-      Emner i budgetforliget – angivelse af nye og ændrede forslag.

 

 

 

1.
Høringsbrev (PDF)
2.
Høringssvar (DOCX)
3.
Høringsbrev nye og ændrede forslag budget 2021 (PDF)
4.
Emner i bugetforliget - angivelse af nye og ændrede forslag (PDF)
5.
Høringssvar 2 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Ældrerådsvalg 2021: Indstilling af valgsystem

84.12.00A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

16

 

Hvem beslutter

Bornholms Ældreråd beslutter

Resumé

Bornholms Ældreråd skal komme med indstillinger til valgsystemet til Ælderådsvalget for valgperioden 2022-2025. Herunder; tidspunkt for valget, valgmetode, antal medlemmer og suppleanter, optagelse på stemmesedlen og sammensætningen af valgbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen for Bornholms Regionskommune har den afgørende myndighed i forhold til hvorledes valget afholdes og størrelsen på Ældrerådet.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller, at Ældrerådsvalget

a)    Sker i uge 40

b)    Ved brevafstemning

c)    Med 11 medlemmer og 11 suppleanter

d)    Opstilling i alfabetisk orden

e)    Det siddende Ældreråd udgør valgbestyrelsen

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:

a) Godkendt
b) Godkendt
c) Godkendt
d)Godkendt
e) Godkendt

 

Sagsfremstilling

Der skal vælges et nyt Ældreråd for Bornholms Regionskommune for perioden 2022-2025. I den forbindelse skal det siddende Ældreråd komme med en indstilling til kommunalbestyrelsen vedrørende valgsystemet til afholdelse af valget.

Bornholms Ældreråd ønskes dermed at komme med en indstilling til følgende;

1.    Tidspunkt for afholdelse af valget

2.    Valgmetode, tre muligheder

a.    Selvstændig afstemning

b.    I forbindelse med Kommunalvalget

c.    Brevafstemning. Koordinationsgruppen foreslår denne da man hermed sikrer at nå ud til alle potentielle vælgere.

3.    Antal medlemmer og suppleanter af det kommende Ældreråd

4.    Rækkefølge for optagelse på stemmesedlen

5.    Sammensætningen af valgbestyrelsen

 

Kommunalbestyrelsen har den afgørende myndighed i forhold til valgets afholdelse og antallet af medlemmer og suppleanter til Ældrerådet.

På et kommunalbestyrelsesmøde i begyndelsen af 2021 skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til de endelige rammer og retningslinjer for afholdelse af valget herunder eventuelle ændringer i Ældrerådet i den næste valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet til afholdelse af Ældrerådsvalg afsat 276.000,00 kroner til formålet

Supplerende sagsfremstilling

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Gensidig orientering

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

17

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:

Brochure om Alternative Eden (Alternativ omsorgsfilosofi) rundsendt
Årsberetning 2019 fra Fredensborg Seniorer rundsendt

Ældrerådet støtter Else-Marie Andersen i hendes kandidatur til TV 2´ s bestyrelse
Udkast til mødeplan 2021 for Ældrerådet rundsendes til medlemmerne.
Ca. 700 personer kan ikke benytte varmvandsbassinet på Sønderbo grundet de ændrede adgangsforhold under Corona-krisen.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Eventuelt

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

18

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:

Intet.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Orientering til pressen

27.15.00P35-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

15-09-2020

19

 

 

Bornholms Ældreråd, den 15. september 2020:

Formanden orienterer pressen.